^akkehtje) •Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Productieslag Nederland voedt zicli zelf Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 12 April 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 15 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7Vs ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz.. no. 6 ct. Door den oorlogstoestand is het vasteland van Europa en dus ook ons land in econo misch gpzicht practisch afgeslo ten van de landen van overzee, van waar het voorheen zeer veel ontving, ook voor de voeding van mensch en dier. Voor ons land komt daar nog bij, dat we door de bezetting heel wat meer volwassen bevol king hebben te voeden. De toestand is thans zóó, dat ons levensbestaan en dus het weren van den hongersnood afhangt van het opvoeren van de bodemproductie en van een juiste organisatie van de ver deeling der voedingsmiddelen. Daarom in de eerste plaats: opvoering van de opbrengst van den bodem. We duiden dat aan met der naam PRODUCTIESLAG en ver staan daaronder, dat heel ons volk zich tot het uiterste inspant om den bodem meer en betere producten te doen voortbrengen, uitsluitend gericht op de voeding j van mensch en dier. De volgende vier punten moet eenieder zich goed in zijn ge heugen prenten en zijn doen en laten daarnaar richten: 1. Alle daarvoor geschikte grond m^et met broodgraan en aardappelen worden bebouwd. - j- 2. Grootst mogelijke zorg j voor do weiden door tijdig en voldoende te bemesten, regel matig en vaak omweiden, tijdig hooien, ensilage. 3. Zoo hoog mogelijk opvoe ren van den verbouw van stop pelgewassen. 4. Uiterste zorg voor de teelt, voeding en verpleging van onze landbouwhuisdieren, in verband met de wenschelijkheid, dat de voortbrenging van dierlijke eiwit ten en vetten zoo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Dit is 't program voor den productieslag 1941 en voor een goeden boer is hiervan geen nadere uitleg noodig. Het resul taat zal voor zich zelf spreken, ais ieder er zijn schouders onder zet. De strijd tegen den honger is s een echt gemeenschapswerk. Ook de medewerking in het kleine is hier van belar.g. En nu denken wij aan de dui- s zenden, die iets van hun siertuin i kunnen afnemen en den daardoor vrijkoirenden grond kunnen be- s zetten met een product, dat van i meer belang is dan bloemen, b.v. i boonen. Een tuin, die verleden jaarrij- xelijk bloemen gaf, kan dit jaar gerust zonder mest met boonen bezaaid worden. Het beste is, bruine boonen te •d louwen; dan heeft men geen stok- >1 en noodig om de boonen te s! iaten klimmen, terwijl de verbouw an dit zoo bij uitstek prima v voedsel minder mislukkingen geeft b dan spercieboonen e.d. Heeft men een grooten tuin en i is men gewend om reeds jaren zelf zijn groenten te telen, dan is dat wat anders; maar wanneer men nog 'n leek is, laat dan het kweeken van spercieboonen en andere groenten aan den vakman over. Doch ook zij, die dus onder vinding hebben op dit gebied, ie ervaren amateur-tuinier, kan ss zeker voor een behoorlijk kwan- !,t turn zetmeelwaarde zorgen, door dit jaar den grond, dien hij anders gebruikte om met een of ander gewas te experimenteeren, te gebruiken voor den teelt van bruine boonen of capucijners. Met wat goeden wil kan iedere tuinbezitter wel wat grond vrij krijgen en zoodoende zich zelf en daarmede ons volk voeden of helpen voeden, Daarom ieder het zijne bij dragen tot bereiking van het groote doelden honger uit ons land houden, Nederland moet zich zelf voeden DE OORLOG WOEDT OP DEN BALKAN. Voor allen, die een ultbreidiDg van het oorlogsterrein fataal achten voor ons werelddeel, omdat het de ellende vergroot en den vrede, die toch eens komen moet, verder van ons verwijdert, zal de 6s April een zwarte dag blijven. Sinds Zondagmorgen Is de oorlog uitgebreid tot den Balkan en bestaat er ook oorlogstoestand tusschen Duitschiand en Joego-Slavië en Griekenland en tusschen Italië en, Joego-S'avlë. Sinds den fatalen 27en Maart was deze ongelukkige ontwikkeling te voorzien. Na jarenlang geduldig pogen was het Duitschiand gelukt middels den weg der economische onderhande lingen, met de regeering van Joego- Slavië tot politieke overeenstemming te geraken en op 25 Maart trad dit land toe tot het driemogeDdheden- vordrag van Berlijn. Daarbij werd aan Joego-Slavië de politieke zelfstandigheid gewaar borgd aan het land zou voor de duur van de oorlog niet den eisch worden gesteld van het doortrekken van Dultsche troepen, het zou een uitweg kragen naar de Egeïsche Zee en o.m. in het bezit komen van de Grieksche haven Saloniki. Hier mede zou de vrede op den Balkan verzekerd zijn geweest. Terwijl de Joego-Slavlsche minis ters hun handr.eekening op het ver drag plaatsten, voltrok zich in hun land een omwenteling, die duidelijk het etiket droeg „tegen de as". De Britsche propaganda had snel haar slag geslagenzg had de op positie tegen het verdrag met de as zoodanig overtuigd van Britsche en Amerlkaansche hulp, dat een nieuwe regeering werd gevormd, welke regelrecht inkoerate tegen samen werking met de as. Zonder dat de nieuwe regeering zich uitliet over haar nieuwen koers, Lieten niettemin tal van feiten geen twijfel meer over, of Joego-Slavië, evenals Griekenland, aanvaardden Britsche militaire hulp, waardoor in deze landen een nieuw front *egeu Duitschiand op Europa's vasteland zou worden gevormd. Dat bleek niet alleen uit het op treden tegen de Dultschers in Joego-Slavië, het eprak ook uit het feit, dat veel troepsn met materiaal op den Balkan werden ontscheept, terwijl ook de Britsche luchtmacht zich overal In dit gebied nestelde. Het D.N.B. meldde In dit verband dat op den Balkan reeds een Brltsch legerkorps van 200 000 man gereed stond. Toen de zaken zich aldus ont wikkelden was er practisch geen hoop meer dat er langs den weg der diplomatie nog een oplossing te vinden was. Zondagmorgen heeft Duitschiand zich tegen de dreiging teweer ge steld met als inzet: de Britten tot den laatst en man van den Balkan en daarmee van Europa's vasteland te verdrijven. Da diplomatie heeft gefaald, om de Britsche Inmenging te voorko men, het woord is nu sinds den vroegen morgen van 6 April aan de wapenen. Men kan ervan verzekerd zjjo, dat op dit nieuwe strijdtooneel tegen de Engelschen en tegen allen, die aan hun zjjde vechten, hard en mee- doogenloos zal worden opgetreden. Op verschillende punten van de Bu^gaarsch-Grieksche en Bulgaarsch- Joegoslavische grens zjjn Dultsche troepen onmiddellijk de nieuwe vijandelijke landen binnengerukt, terwijl de luchtmachten van Italië en Duitschiand ook terstond actief hebben Ingegrepen. Het is natuurlijk moeilijk, om van hieruit ook maar eenigszlns de machtsverhoudingen te beoordeelen, maar wanneer wij ons de enorme Duitsche krachtsontplooiing van den zomer van 1940 in West-Europa nog eens voor den geest halen, dan nelgen wg naar de overtuiging, dat Duitschiand ook in staat moet zijn, om in niet al te langen tijd ook dit laatste verzet tegen de beheer- scbing van do Europeesche levens ruimte door de asmogendheden te breken. Nu weten wij wel, dat b$ zeer velen de wensch de vader van de gedachte Is en dat zij In hun ver beelding reeds de Russische en Turksche legioenen zien marcheeren aan de zjjde van Joego-Slavië, Griekenland en Engeland, maar die wensch-fantasle ls nog geen werke lijkheid en dan, vraagt men zich daarbfl wel eens af, of met zoo'n ingrijpen een Europeesch belang ware gediend? Ook hier geldt, dat het gevoel het denken en wenschen niet moet beheerschen, maar het nuchter ver stand moet ons brengen tot breed, tot Europeesch denken Wij wachten Inmiddels den loop der gebeurtenissen verder af. Verder weg aan gene zijde van Egypte vechten de Italianen met den moed der wanhoop voor het bezit van Erytrea en Abessinië. Ia Abessinië zgn zij reeds te hoop gedreven ln de binnenlanden, en heb ben ze de hoofdstad der kolonie Ad dis Abeba moeten prijsgeven. Het ziel er naar uit of de Italia nen zullen hier aan het kortste eind trekken. Hier is het bovendien uit gesloten, dat ze de eerste maanden hulp krijgeD van hun eigen volk of van de Dultschers en zoo lijkt het lot van Abessinië voorlooplg be zegeld. Tenzij ze in het hooggebergte van 't voormalige rijk van den Negus stellingen weten in te nemen, die de aanvallen der Britten nog maanden kunnen weerstaan, of tenzij de Ita- llaansch-Dultsche zoo gevaarlijk naar Egypte gaat opdringen, dat het Abessrjnsche krggstooneel ook voor Engeland te onbelangrijk wordt te genover het gevaar dat Egypte zou kunnen gaan bedreigen. Zooals men ziet is de oorlog om al de JaDden rondom „de Oude wereld zee" in zjja volle kracht losgebar sten. Het ls zelfs een voornaam oorlogstooneelhet Westen en tegen Engeland. Dageljjks gaan de bombardemen ten door, dagelijks worden nieuwe scheepsverliezen toegevoegd bij de reeds tot een ontzaglijke hoogte aangegroeide van achttien maanden oorlog en de Duitsche pers laat niet af te zinspelen op een naderenden beslissenden slag. Zou zij dat blijven doen, indien de plannen daarvoor waren opge geven Wij zullen het weldra weten, of zou het gebeuren op een moment, dat iedereen in Engeland de over tuiging met zich omdraagt, dat de onderneming is opgegeven en toch een verrassing worden zou, ofschoon men er zich daar een jaar lang op heeft bunnen voorbereiden Om de Middellandsche Zee. Wij wezen er hiervoor reeds op, dat met den oorlog op deu Balkan gecombineerd met het offensief in Noord-Afrika voorgoed de strijd is ingezet om het bezit van de Middellandsche Zee. Van DultBche zijde wijst men er op, dat de Britsche hulp op den Balkan elders moest worden weg genomen, nl. in Afrika. Daarom heeft de Dultsche weermacht twee taken le. de Britsche expeditietroepen worden niet alleen, zooals in Noor wegen, verslagen, dcch ook volkomen vernietigd 2e. met de vernietiging op den Balkan wordt de levenslijc van de Britten, welke door de Middelland sche Zee en het Suezkanaal loopt, voorgoed doorgesneden. Een overwinning dor Duitsche wapens op den geheelen Balkan en het offensief in Afrika op dezelfde levenslijn, zou de volkomen oplos sing van het Middellandsche Zee probleem ten gunste van de as mogendheden beteekenen. Ia dit ver band ls het belangwekkend te herinneren aan een uitlating van Duitsche zijde, welke eenige weken geleden ln den „Dienst aus Deutsch- land" gedaan werd, dat nl. met de radicale militaire regeüDg van het Middellandsche Zee-probleem de kwestie van den algemeenen aan val op het Britsche eiland acuut wordt. Slachtoffers in Engeland. Volgens den Brilschen berlchten- dienst beeft de Britsche minister voor Blnnenlandsche Veiligheid mee gedeeld, dat bfl de ln Maart op Engeland ondernomen luchtaanvallen 4259 menscben om het leven zijn ge komen en 5557 gewond. Matsoeoka te Moskou. Da Japansche minister Matsoeoka blijft op zijn terugreis Daar Japan langer In Moskou dan aanvankelijk in 't voornemen lag. Van Dultsche zijde wordt verklaard, dat het hier alleen gaat om besprekingen over Japansch-Russische vraagstukken. De betrekkingen tusschen Duitsch iand en Rusland zijn duidelijk, zoo dat alle aangelegenheden, die betrek king hebben op de wederzjjdsche belangen, ln directe besprekingen behandeld worden. De Neder/a ridsche Pijnstiller WINTERHULP NEDERLAND. Ruim f 600.000 collecte opbrengst in Maart. Het voorlooplg resultaat van de straat- en hulscollecte van de Win terhulp - Nederland gedurende de maand Maart bedraagt f 613 486 64 Dit is het hoogste bedrag, dat tot dusver door collectes bijeengebracht werd. In de maand Februari bedroeg het resultaat f 492 970.96, terwijl de bedragen der collectes in de maan den Januari en December belangrijk geringer waren. In deze cijfers zijn de bijzondere giften niet inbegre pen. NIEUWE BONNEN EERDER GELDIG. Die voor a s. week reeds heden Zaterdag. Reeds heden Zaterdag zal voor het lnkoopen van distributiegoederen gebruik mogen worden gemaakt van de bonnen, welke voor de daarop volgende week zuilen worden aau- gewezen. Richtlijnen voor den productieslag 1941 Verbouwt meer aardappelen. Weest zuinig met gras* Als voorzitter van de commissie ter ondersteuning van de maatregelen getroffen voor de regeling van de landbouwproductie, ingesteld bg be sluit van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, daartoe bevoegd volgens bedoeld besluit, heeft dr. Posthuma een aan tal richtlenen vastgesteld, waaraan we het volgende ontleend: De productieslag ls begonnen op een tijdstip, waarop het land vrg- wel poot- en zaaiklaar was. Het teeltbed was gereed. Ook het zaai- ptan zal bij de meeste landbouwers wel gereed zgn geweest. De vraag was dus, is er nog iets in de richting van het ver krijgen van de meest gewenschte gewassen te doen Het antwoord op deze vraag kan volgens dr. Poathuma^oestem- mend gegeven worden en er kan dau worden gezegd: „Bouwt zoo veel mogelijk aardappelen." Dr. Posthuma zei verder, wel te weten, dat het niet zoo eenvoudig is poters te krijgen van de meest gewenechto grootte en dat, als dit wei mógelijk is, de potera nogal duur zgn, doch trots al deze be zwaren is zgn eerste oproep tot de akkerbouwers in Nederland: „Verbouwt zooveel mogelgk aard- appelen". Da aardappelen, die er nog zijn, en als poters kunnen worden ge bruikt, leveren voor de voeding van mensch en dier het best© re sultaat, als zg in den grond wor den gezet en niet in de maag van mensch of dier verdwgaen. Dr. Posthuma moet natuurlijk raden: „Gebruikt goedgekeurde po ters", doch als deze niet in de ge wenschte maat en tegen een be hoorlijken prijs verkrijgbaar zijn en men meent, dat iemand in de omgeving poters van een gezond gewas heeft, die dan weliswaar een andere maat h8bben, dan is zijn driegend advies:. „Gebruikt deze poters". Op den weidebouw vestigde dr. Posthuma ten slotte opzettelijk af zonderlijk de aandacht. Als er iets is in het landbouwbedrijf, dat ln vele streken nog in hooge mate kan wor den verbeterd, dan is het de weide bouw. En hst betreft niet alleen de behandeliDg en verpleging van de weide, maar ook in hooge mate het gebruik van den daarop gegroeiden oogst. Zoowel bg het welden van het vee al3 bg het oogsten van het gras kan men veel doen om het nuttig resultaat van den weidebouw te ver- grooten. Wat het welden van het vee be treft, is do hoofdzaak deze: „Zorgt, dat het vee zoo min mogelgk ver trapt en zooveel mogelijk alles opeet, wat er groeit." Wat den oogst van het gras be treft, zullen enslllage en drogen den gewonen hooibouw moeten aanvullen. Op dit gebied aldu3 besloot dr. Posthuma ls nog veel te doen en dit ls te meer aan te bevelen, om dat een vruchtbare oogst hier ook de melkproductie in den winter zeer ten goede komt. LEVENSMIDDELEN OP WEHRMACHTMARKEN. Zware straffen voor wie on" bevoegd koopt. In overleg met den chef-Intendant bij den weermachtsbevelhebbar in Nederland brengt de secretaris-ge neraal van het departement van Landbouw en Visscherg ln verband met het afleveren van levensmid delen door de Duitsche weermacht het volgende ter kennis van belang hebbenden: Zooals reeds verscheidene malen ls bekend gemaakt, mogen levens middelen op z.g. Wehrmachtmarken en Wehrmachtbezugscheine slechts betrokken worden door ln uniform gekleede leden van de Dultsche weer macht, politie of S.S., van de Dult sche rgkspost of van de Duitsche RgksspoorwegeD, alsmede door niet in uniform gekleede leden van deze organisaties, Indien zij voorzien zgn van een bewijs, dat zij tot een dezer organisaties behooren. Bovendien is het betrekken van levensmiddelen op Wehrmachtmarken en Bezugscheine toegestaan aan per sonen, die door een instantie van de bovengenoemde organisaties hiertoe schriftelijk zijn gemachtigd. Als zoodanige machtiging wordt ook beschouwd een inkwartierings- bewgs. Wanneer leden van de Dult sche weermacht of anderen tot de afgifte van Wehrmachtwarken ge machtigde personen zgn onderge bracht, zonder dat voor hen een in- kwartlerlngsbewgs is afgegeven, mag de kwartiergever de door hem van deze personen ontvangen Wehrmacht marken slechts dan voor het koopen van goederen gebruiken, wanneer hg in het bezit ls van een schrifte lijke machtiging daartoe van de Duitsche autoriteiten of van de „Dlenststelle", waartoe de betrokken personen behooren. Met nadruk wordt er de aandacht van belanghebbenden op gevestigd dat het koopen door en het ver- koopen en afleveren van levens' - middelen op Wehrmachtmarken en Bezugscheine aan addere dan de hierboven vermelde personen ver boden is en kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoog ste vier jaar of geldboete van tea hoogste f 10.000, Als verontschuldiging kan niet worden aangenomen de bewering zooals die reeds is voorgekomen dat de Wehrmachtmarken van leden der Duitsche weermacht of vau an dere tot uitgifte gerechtigde instan ties ten geschenke zijn ontvangen. Duidelijk blijkt hieruit, dat zg, die Wehrmachtmarken ten geschenke aannemen, hierop niets kunnen in- koopen noch bij handelaren noch bij restaurants e.d., daar laatstgenoem den zich aan een strafbaar feit schuldig maken, indien zg zich er niet van overtuigd hebben, of de aanbieders behooren tot de catego rieën, die tot afgifte gerechtigd zijn. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de officleele publi catie. Girovcrkeer met Duitschiand hersteld. Het giroverkeer met Dulrschïand is, ln verband met de opheffiog van do Nederlandsch Dultsch clearing, hersteld. Dientengevolge kunceD, evenals vroeger, uit het tegoed van de Neder andsche postrekeningen worden o geboekt. Deze overboe kingen wc 'au omgerekend tegen den koers 100 R.M. ls f 75 36. Hier voor kunnen Ie gewone girobiljetten worden geb i'gd, mits deze op de drie deelen v 'zien zgn van de aan wijzing „Bult* nd". Distributie van eieren* Pluimveehouders, die in de toe komst in aanmerking wenschen te komen voor een voedertoewijzlng, dienen in het tijdvak van 7 tot en met 12 April 1941 alle bonnen no. 81 tot en met no. 100 van de bonkaar ten algemeen van zichzelf, hun gezinsleden en inwonend personeel bg den Distributiedlenst in te leveren. Zg, die aan vorenstaande bepaling niet voldoen, zullen na 28 April 1941 niet meer in aanmerking kunnen komen voor voedertoewgzlng, HOUT VOOR DEN MIJNBOUW. De behoefte grootendeels gedekt. Heel ons land schreeuwt thans om hout. Dank zg de voortreffelijke maat regelen, getroffen door den deskun dige van Europeesche vermaardheid Oberforstmelster Hagemano, die den Rijkscommissaris ais gemachtigde voor ons land terzijde staat, is het probleem opgelost, althans voor de vitale plaatsen onzer volkshuls- houding. Inzake de voorziening van miju- hout deelde de heer Hagemann aan een V. P. B.-correspondent het vol gende mede. „De voornaamste taak ls de leve ring van mgnhout voor den Neder- landschen mtfubouw. Zooals u weet neemt het hout ln den mijnbouw een sleutelpositie ln: zonder hout geen kolen, noch voor huishoudelijk ge bruik, noch voor da industrie. Elke boschbezitter heeft dan ook den plicht, de productie van hout voor de steenkolenmijnen zoo hoog moge lijk op te voeren. Ik heb mij er per soonlijk in vele bosschen van over tuigd, dat ln het bijzonder in de jongere aanplantingen veel hout gekapt kan worden, zoodat dit eenerzrjds in het belang van den boschbouw zelf ls, terwijl het ander zijds de behoeften van den mijnbouw voor een groot deel dekken kan. Organisatie van het muziek- leven. Ia een bijeenkomst van een groot aantal musici ten departemente van Volksvoorlichting en Kunsten heeft de secretaris-generaal van dit depar tement, dr. T. Goedewaagen, een uiteenzetting gegeven van de plan nen, welke de overheid ten aanzien van het muziekleven koestert. Van overheidswege zal leiding ge geven worden aan de muziekcultuur. Deze leiding zal direct en Indirect zgn. Direct door staaibemoeling en indirect door de gilden, door de samenbundeling van alle musici ln één verband, dat als vertegenwoor diger der belangen voortdurend met de overheid contact heeft. Het mu ziekgilde, welke oprichting bij ver ordening in zeer korten tijd te wach ten ls, zal de dubbele taak, die het wacht, m6t spoed in de volgorde van de urgentie ter hand nemeD. Deze tweeledige taak zal bestaan ln: het opruimen van misstanden en het op bouwen van een gezond en organisch gedacht muziekleven. In de eerste plaats zal verbetering gebracht worden in de maatschap pelijke positie van orkestleden. De orkesten zullen daartoe ln drie op klimmende salarisklassen worden verdeeld, al naar hun belangrijkheid voor stad of streek. Voor elke klasse en voor eiken speler worden mini mumtarieven vastgesteld, die zullen moeten worden toegepast, zoodra het muziekgilde en de regeering daar aan hun flat hebben gegeven. Het systeem van belooning naar dienst jaren zal worden vervangen door belooning naar prestatie. Voor tientallen zal de nieuwe regeling meer dan een verdubbeling, soms zelf het drievoud van het hui dige salaris beteekenen. Ook een re delijke pensioenregeling zal tot stand komen. NIEUWE VLEESCHBON. Ook verduurzaamde kip verkrijgbaar. Gedurende het tijdvak van Donder dag 10 April tot en met Zondag 20 April a.s. geeft elk der vier met „11 vleesch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been Inbe grepen, of één rantsoen vleeschwaren. De met „11, vleeschwaren" go- merkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen vau een rantsoep vleeschwaren. De bonnen, welke op 20 April a.s. nog niet gebruikt zg'D, blijven nog geldig tot en met Woensdag 23 April a s. De aandacht wordt er op geves tigd, dat ditmaal ook kip in blik of glas, alsmede door bevriezing ver duurzaamde kip op de vleeschbonnen en de vieeschwarenbonnen kan worden gekocht. Ook de met „10" genummerde bonnen van de vleesch kaart geven vacaf 10 April rechtop het koopen van 100gram van boven genoemde soorten kip, been inbegre pen. Extra ci met Paschen. Gedurende het tijdvak van Donder dag 10 April tot en met Woensdag 16 April a.s. geeft de met „22" ge nummerde bon van de „bonkaart algemeen" recht op het koopen van één el. De bonnen, welke op 16 April nog niet gebruikt. »ijn, blijven nog geldig tot en met Zaterdag 19 April a.s. VENRAY, 12 April 1941 Bekendmaking. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belangheb benden, dat door den Heer Secretaris- Generaal van het Departement van Landbouw en Vlsscherg ls bepaald, dat niet zullen behooren tot de be schermde vogels in den zin der Vogelwet 1936: a. in het geheele Rijk gedurende het lijd vak van l April 1941 tot en mot 30 Juni 1941do Schollevaar, de Mantelmeeuw, de Zilvermeeuw, de Ekster, de Viaam3che Gaai en de Bonte Kraai, terwijl de Kokmeeuw gedurende dat tijdvak niet zal be hooren tot de beschermde vogels in den zin der Vogelwet 1936 ln de provinciënGroningen, Friesland Noordholland, Zuidholland en Z**- land v. het gedurende het ttfdvak van l April 1941 tot en met 15 April 1941de houtduif en de sperwer; c. in het geheele Rijk gedurende het tjjdvak van 1 Juni 1941 tot en met 30 Juni 1941: de spreeuw. Venray, 5 April 1941. De Burgemeester van Venray A. H. M. JANSSEN. Bekendmaking. Da Burgemeester der gemeente Venray brengt ter kennis van be langhebbenden, dat blijkens schrijven van den Heer Secretaris Gmeraal van het Departement van Binnen-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1