Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Paschen houden Werkloosheid moet worden uitgeroeid Binnenland. Zaterdag 5 April 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 14 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7Va ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. Het Sacrament eerlijkheid Voor of tegen Christus We moeien eens pralen over enkele kleine dingeljes uit de catechismus. Uit de katholieke catechismus. Wat vergeet een mensch toch gauw wat hij ge leerd heeftJuist alsof hij het graag vergeet. Aldus leidt het mooie en fris- sche weekblad „Christus Koning" een artikel in over den plicht van Paschen houden, hetwelk wij hier laten volgen. Wij bevelen de lezing en overweging bij een ieder warm aan. Ieder katholiek moet Paschen houden. Moetdat is een zware plicht. Katholieken hebben nog meer zware plichteniederen Zondag de H. Mis bij te wonenniet te stelen niet te vloeken eikaar niet dood te slaanop de ver plichte dagen te vasten.... En nog heel wat meer. Het katholieke geloof is niet alleenveel waarheden aanne men, maar ook veel geboden onderhouden. Wat is datPaschen houden Paschen houden beteckentdat ieder katholiek die zijn gezond verstand heeft, zóó, dat hij kwaad van goed kan onderscheiden dus groot kwaad kan doen op eigen verantwoordelijkheid, -omstreeks Paschen zijn zonden groote zonden moet gaan biechten, omdat hij verplicht, is omstreeks Paschen de H. Com munie waardig te ontvangen. Het katholiek geloof laat niet iederen katholiek vrij om op eigen gelegenheid te bepalen, hoeveel en welke geboden er zijn om te onderhoudenhet katholiek geloof kent wel degelijk een gezag: een gezag,.dat iets leerteen gezag, dat iets voor schrijft eer. gezag, dat iets ver biedt. En ieder katholiek is als katholiek in geweien verplicht, datgene wat geleerd wordt, aan te nemen, te geloovenen dat gene wat bevolen wordt, te doen en datgene wat verboden wordt, te laten. Dus als katholiek heb je een gezag boven je? Ja En een gezag, dat zich be wust is namens God te spreken en ie leiden. Wie dat niet aanneemt, staat ai buiten het katholiek geloof. Ieder katholiek boven de zes, zeven jaar, moei omstreeks Paschen de H. Communie ont vangen. Op waardige wijze. Wat wil dat zeggen Dat wil zeggen in slaat van genade. Anders mag niemand ooit te Communie gaan, ook niet met Paschen Wat beteekent datin staat van genade Dat wil zeggen: dat men geen groot gebod van God of de katholieke Kerk heeft overtreden, ofwel dat men, na zulk een ge bod overtreden te hebben, die overtreding heeft gebiecht en wel, natuurlijk, goed gebiecht Heel wat katholieken maken zich ongelukkig door de biecht. Omdat ze moedwillig groot kwaad verzwijgen in de biecht. Of ook, omdat ze bedreven groot kwaad wel zeggen, maar niet van plan zijn, dan te laten. Met andere woorden iemand die groot kwaad gedaan heeft, kan nooit goed biechten, ais hij niet het eerlijke plan heeft dat groot kwaad te laten. Zeker gaat dat lang niet gemakkelijk altijd. Doch tusschen lang niet gemak kelijk gaan, en niet willen ver- beleren ligt een heele wereld. Is dan niet het voornaamste dat iemand in den biechtstoel de heilige absolutie krijgt? Dat ligt er aan. Als iemand eerlijk is in de biecht, het eerlijk meent, zegt wat er te zeggen is, geen groot kwaad moedwillig verzwijgt, en eerlijk van plan is zich te ver beteren, dan is de Absolutie de kwijtschelding van de zonden. Doch, als men niet eerlijk heeft gebiecht, d.w.z. niet alle doodzonden heeft beleden, of niet van plan is dat kwaad te laten, dan helpt de Absolutie niels. Die biecht is en blijft dan heiligschennend. Het is veel beter nooit te biech ten dan heiligschennend ie biech ten. Veel beier nooit Paschen te houden, dan slechts Paschen te houden. Want slecht Paschen houden is geen Paschen houden Daardoor voldoet rren niet aan de verplichting. Het Paschen houden moet eer. verrijzenis zijn met en door Christusdoch die niet goed wil, verrijst niet, doch blijft in den dood. Maar het is zoo lastig goed te biechten....! Inderdaad Maar het is zoo moeilijk dat kwaad te laten!... Zeer juist! Maar de Kerk schrijft zoo veel voorDat doet ze Ze kan van alles wel voor schrijven Dat kan ze nietI Ik zou wel Paschen willen houden, maar... Precies, u zou een sluk van het katholiek ge loof willen houden, een stuk, wat u aanstaat, en de rest laten loopen Maar... dat gaat niet Voor of tegen Christus. Dat is precies hetzelfde alsvoor of tegen het katholiek geloof. Wanl het katholiek geloof is het geloof, dal Christus gepredikt heeft. Een katholiek, die zijn geloof laat varen, kan oom zijn, wie weet hoe dom Zóó dom dat het hem zelfs niet als kwaad kan aange rekend worden. Maar... wie ge looft, dat het katholieke geloof het ware geloof is, zegt daar door ook, dat het katholiek ge loof het verplichtend geloof is. Pascher. houden, eerlijk Pa schen houden, niet als een huichelaar, beteekentopenlijk belijden vóór Christus. Zeker kan dat lastig zijn, kan dat offers vragen op ieder gebied. Maar er is (och ook door Chris tus nooit geleerd, dat het geloof op aarde al zoo gemakkelijk zou zijn, is wel Zalige Paschen Er komen 100.000 man in werkverschaffing. Een groot woord, dat geweldige verwachtingen wekt: weg met de werkloosheid, weg met dat monster, dat zooveel ellende aanricht op so ciaal en geestelgk-moreel gebied Al een reek3 van jaren klinkt die noodschreeuw over de wereld en al dient eerlijkheidshalve erkend, dat valerwege verdienstelijk werk is ver richt tot bei eugellDg van dit vreese- lgke euvel, toch heeft men in 't al gemeen het monster niet radicaal genoeg aangepakt. Men tobde er jaar in jaar uit mee voort en gaf daar mee een blgk van onvermogen, om dezen geesel der 20e eeuw te be dwingen. In ons eigen land was het precies eender. Wanneer we daarover spreken moeten we één ding vooropstellen: wij hadden de oplossing niet geheel in eigen hand. Onze uitvoer werd be lemmerd; vele van onze natuurlijke afnemers weerden onze producten van hun markt en onze groote af nemer Duitschland, werd door de worglngspolitlek van zgn voormalige vijanden gedwongen, om wegens ge brek aan betalingsmiddelen een poli tiek van zelfvoorziening te voeren: Duitschland kon slechts betalen met de producten van zgn arbeid, dus slechts ten hoogste zooveel van een land invoeren, als het er heen kon exporteeren. We zeggen ten hoogste, want ook de enorme kosten van de herbewapening moesten met eigen prestaties gefiaanclerd worden. Wie deze werkelijkheid over het hoofd ziet bij de beoordeeling van ons werkloosheids-vraagstuk komt noodzakelijk tot een onbillijke be oordeeling. Wanneer dan ook de Duitsche des kundigen erkennen, dat wij verdiens telijk werk hebben geleverd tot be strijding en inperking der werkloos heid dan verdlsconteeren zij daarbij ongetwijfeld die bijzondere situatie. Een van die bij uitstek deakuodi geD, president Jakob, de leider van de Geschaftsgruppe Sozlale Verwal tung in 't commissariaat generaal voor financiën en economie, consta teert twee dingen: le. De Overheid heeft hier bij de bestrijding der werkloosheid reeds belangrijk werk verricht. 2*. Desondanks ls een nadrukke lijke IntensiveeriDg en versterking van de openbare werkverschaffing nog dringend noodlg. Daarin zal nu worden voorzien. Aan honderdduizend en zoo noodig nog meer werkkrachten wordt voor den duur van een jaar arbeid gewaarborgd. Daarover kunnen wij ons als nood maatregel van harte verheugen, al blijft het Ideaal, dat allen ook zij, die nu in Duitschland werken eens weer in eigen land in het normale bedrijfsleven zullen kunnen worden opgenomen. De voorgenomen werken zijn hoofd zakelijk: ontginning, samenvoeging van perceelen, ontwatering, bebos- aching, aanleg en verbetering van landwegen, alsook van dijken en kaden, de werkverschaffing kort om, zooals die, zg het op kleiner schaal, tot heden al werd geoefend. Een groot kwantum werkloozen uit de groote steden zal op 't plat teland ingekwartierd moeten worden daar barakken slechts in beperkte mate kunnen worden gebouwd. Dat zal vrijwillig geschieden, maar alB't moot: gedwongen. Men wil nu ook arbeids-onwilligen in de werkverschaffing brengen. Ten aanzien hiervan zijn wij het geheel eens met de Volkskrant, die advi seert: Iaat deze elementen waar ze zijn. Bg de goedwlllenden in barakken of anders bg de inwoners in in- kwartlering zijn ze niet op hun plaats zg zouden den goeden geest beder ven en met de plattelandsbevolking in conflict kunnen komen. Moeten arbeldsonwilügen en a- sociale elementen aan het werk wor den gezet, dan doe men het in een afzonderlijk kamp onder zeer BtreDg toezicht: de goede elementen en de plattelandsbewoners mogen er niet aan worden gewaagd. Zoo ls het. Onze plattelandsbevolking is In schikkelijk en zij zal de werkloozen gaarne ter wille zijn, wanneer deze zich maar willen schikken naar de plaatselijke zeden en gebruiken. Het betalingsverkeer met Duitschland. Met ingang van 1 April heeft de deviezengrens tusschen het bezette Nederlandsche gebied en Duitschland opgehouden te bestaan. Dientengevol ge kan thans het wederzgdsche be talingsverkeer over het algemeen weer rechtstreeks over particuliere credietlnstellingen, over de post, enz. plaats hebben. Tusschen de circulatiebanken van belde landen, de Nederlandsche Bank en de Deutsche Reichsbank, ls sedert, langen tijd overeengekomen, dat aan alle transacties de waardeverhouding 100 R.M. is gelijk aan f 75.36 wordt ten grondslag gelegd. Deze koers- verhoudlng geldt voor de toekomst ook bij verwisseling van bankbiljet ten munten. Binnenlandsch telegrafisch verkeer hersteld Sinds 1 April is het binnenlandsch telegrafisch verkeer weer hersteld, na maandenlang onderbroken te zöd geweest. De aanbieding van tele grammen moet echter aan de ioket- ten der kantoren geschieden, tele fonische opgave is niet meer toe gestaan. EEN ORGANISATIE VOOR VOEDSELVOORZIENING. Verschenen is een besluit van den secretaris generaal van Landbouw en Visscherij betreffende den opbouw van een organisatie voor de voedsel voorziening. In het besluit wordt bepaald, dat genoemde secretaris-generaal regelen stelt omtrent den aan deze toe te kennen bavoegdheden. Ten behoeve van de organisatie der voedselvoorziening worden licha men in den zin van [.artikel 152 van de Grondwet ingesteld. De taak van deze lichamen (or ganisaties) ls adviseerend, uitvoerend en besturend. Een organisatie omvat alle deel nemers ongeacht den rechtsvorm waarin het bedrijf wordf uitgeoefend die werkzaam zijn op het gebied der voedselvoorziening, waarvoor de organisatie ls ingesteld. Aan de organisaties kan verorde nende bevoegdheid, als bedoeld in artikel 153 der grondwet, worden verleend. Het algemeen toezicht op de or ganisaties, voor zoover betreft haar werkzaamheden, geregeld in dit be sluit, berust bij den secretaris-gene raal of een of meer door hem daar toe gemachtigden. De secretaris-generaal stelt voorts een raad voor de voedselvoorziening is voorzitter van den raad. De nieuwe organisatie zal als uit gangspunt hebben een behoorlijk prijspeil voor den landbouw, tenelDde op dien grondslag een behoorlijke voedselvoorziening op te bouwen. KOLEN-DISTRIBUTIE GAAT DEZEN ZOMER OOK DOOR. De TeL verneemt van bevoegde znde, dat van overheidswege alles in 't werk zal worden gesteld, om den geheelen zomer met de kolenvoor- zieniDg door te gaan. Zoodoende hoopt men te bewerken dat iedere particulier den winter 1941—1942 zal kunnen ingaan met een voorraadje huisbrand. Wat dit beteekent, begrijpen alleD, die dit jaar wel eens met een bedenkelijken blik den bodem van'het kolenhok hebben bezien. Door de schade, welkende oorlog aan onze waterwegen had toege bracht, heeft de normale kolenvoor- ziening gedurende Mei en Juni 1940 groote stagnatie ondervonden. Aldus ontstond een achterstand in de be voorrading, welke niet meer geheel was in te haler, zeker niet toen de vorst dezen winter de transport moeilijkheden nog kwam vergrooten. Men hoopt, dat dezen zomer geen onvoorziene omstandigheden een on- gunstigen invloed op productie of vervoer zullen hebben. BETALING OMZET BELASTING. Begin April zullen velen een aan giftebiljet voor de Omzetbelasting ontvangen, dat door hen moet wor den ingeleverd met betaliog der be lasting. Anderen worden door den inspec teur der Invoerrechten en accijnzen aangeslagen. Aan hen wordt een aanslagbiljet gezonden, waarop moet worden betaald. Betaling kan geschieden bij deD ontvanger der accijnzen per giro of in contanten, of op de postkantoren. 1 Wanneer de noodige gegevens ont breken kunnen onjuiste boekingen ontstaan, die later onaangenaam heden geven. Om deze te voorkomen is het dringend noodzakelijk bij be taling per giro steeds het aanslag- nummer op te geven, indien reeds een aanslagbiljet werd toegezonden. Bij betaling op aangiftebiljet geve men het stamnummer op. Voor giróbetalingen op aangiften- biljetten wordt een geel ontvangbe wijs toegezonden, dat aan het aan. giftebiljet moet worden gehecht. Daarna dient inzending aan den Inspecteur plaats te hebben. AFLEVERING van EIEREN DOOR PLUIMVEE HOUDERS. Het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd brengt het volgende ter kennis van belangheb benden: Reeds eerder is .bekend gemaakt, dat krachtens de getroffen regeling de pluimveehouders verplicht zgn alle voor verkoop bestemde eie: ea af te leveren aan door de Nederl. centrale voor eieren en pluimvee te Beekbergen erkende verzamelaars. Verder is gepubliceerd, dat onder de huidige omstandigheden in het algemeen alleen dan voeder beschik baar kan worden gesteld, wanneer de pluimveehouder minstens een be paald aantal eieren per kip of per eend, waarvoor krachtvooder Is ver strekt, aan deze verzamelaars heeft afgeleverd en dat het verboden is eieren te verkoopen cf zonder boD te koopen. Te beginnen met de periode, welke aaDvangt op 28 April as. kunnen alleen die pluimveehouders In aan merking komen, die aan de volgen de voorwaarden hebben voldaan 1. In het tijdvak van 3 Februari tot 31 Maart 1941 moeten zij mins tens 20 eieren per kip of 40 eieren per eend, waarvoor voeder is ver strekt, aan de bedoelde elerenverza- melaars hebben hebben afgeleverd. De hiervoor van de verzamelaars ontvangen of nog te ontvangen ont vangstbewijzen moeten gelijktijdig met de eerstvolgende registratie kaarten voor 16 April a s. bg den plaatselijken bureauhouder worden iDgeleverd. 2. A'le op 31 Maart 1941 nog niet vervallen bonnen van de serie 75- 100 van de algemeene distributie, kaart voor alle gezinsleden bg den plaatselgken distributiedlenst hebben Ingeleverd. De hiervoor door den distributiedlenst afgegeven ontvangst bewijzen moeten uiterlijk voor 16 April a s. bg den plaatselgken bureau houder zijn ingediend, of indien tot dusverre voeder werd betrokken op een winkellijst via den betreffen de winkelier bg de sectie bijzon dere diergroepen van het rijksbureau v.v.o. te Apeldoorn. Voorts is bepaald, dat in de perio de van 31 Maart tot 26 Mei 1941 (8 weken) minstens 32 eieren per kip of 40 eieren per eend, waarvoor voeder wordt verstrekt, aan de er kende verzamelaars moeten worden afgeleverd, met dien verstande, dat het in deze periode minimum aantal te leveren eieren wordt verminderd met een aantal overeenkomende met de Id deze periode geldig verklaarde eierbons van de serie 76 t.m. 100 van de algemeene distributiekaart van alle gezinsleden. Oorlogsleed in cijfers. Het oorlogsleed in ons land is nog lang niet vergeten. We bedoelen hier speciaal het persoonlijk leed van de oorlogsslachtoffers. Bijna 11 maanden na de dagen van het oorlogsgeweld wachten nog on geveer 550 gewonden op beterschap en op herplaatsing in de burger maatschappij, waaruit de plichtver- vul llog voor het vaderland hen had geroepen. Ziehier nog een paar cijfers. Van de 44 patiëoten: die verwond waren aan hun oogen, zijn ei 6 blind geworden In de Neurologische kliniek te Ut recht liggen 45 patiënten, die een verlamming hebben overgehouden van een doorschoten of geraakte zenuw. Er zijn 90 amputaties van armen of beenen verricht Deze paar cijfers lichten een klein tipje op van den sluier, die er voor de meesten van ons haDgt over het onpeilbare oorlogsleed van vele van onze Nederlandsche jongens en man nen, die hun leven hebben ingezet voor de verdediging van hun en ons dierbaar vaderland. Vleeschbon 9 kan worden vernietigd. De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Vis- scherij maakt naar aanleiding van het feit, dat voor de loopende periode niet de met „09" doch de met „10' gemerkte bonnen van de vleesch- kaart werden aangewezen bekend, dat ook in de toekomst de met „09" gemerkte bonnen niet voor het koo pen van vleesch en vleeschwaren zul len worden aangewezen. Alle met „09 vleesch" en „09 worst en vleesch waren" gemerkte bonnen van de vleeschkaart kunnen derhalve wor den vernietigd. Het Westland heeft de eerste druiven* Het Westland heeft de eersle drui ven van het nieuwe seizoen Höt is nog wel een schuchter be gin en een enkele druiventros maakt weliswaar nog geen zomer, doch het bewijst, dat de cultures in deze streek zoodanig zgn ingericht, dat terwijl de laatste druiventrossen van het vorige seizoen nog uit dekoelkassen verschijnen, de nieuwe oogst reeds aan de markt komt. Maandag v/erd de eerste druiven tros ter veiling Honselerdgk aange voerd door den kweeker P. J. Jansen, voor welken eersteling f 170 werd betaald. Verhooging tabaksaccijns uitgesteld tot 1 Mei a.s. In verband met de verhooging van den tabaksaccijns, welke op 1 April in werking zou treden, en de on zekerheid, welke tijdens de voorbe- reidlng daarvan bij de Industrie en den handel bestond ten aanzien van den invloed van die verhooging op de detailprijzen van tabaksfabrikaten, is het wenechelgk voorgekomen de verhoogde heffing van omzetbelasting en invoerbeiastlng, welke voor deze artikelen op 1 April in werking had moeten tredeD, uit te stellen tot 1 Mei a.s. Distributie van melk en cacao. Melk en cacao weldra op de bon dat was wel het voornaamste, wat deze week ons aan distributie- nieuws bracht. Op het oogenblik is de voorbereiding van deze nieuwe distributie ln vollen gaog. Melk- leveranciers mogen niet meer melk aan het publiek afleveren dan 85 pet. van hun gemiddelden dagelijkschen omzet in een nader vastgestelde basisperiode. Als basisperiode geldt hetzij de periode van 15 Sept. 1940 tot en met 12 Oct. 1940 voor die gevallen, waarin de gemiddelde omzet of aflevering per dag over die periode niet kan worden berekendhetzij de periode van 24 November 1940 tot en met 15 Maart 1941 voor die gevallen, waarin een gemiddelde omzet of afleveriDg per dag over de ln de vorengenoemde periode wegens het ontbreken van gegevens bij het be trokken atandaardisatlebedrijf of bij den betrokken aJgter niet kan worden berekend. De rantsoeneering ls zoo danig geregeld, dat ieder een melk- kaart krijgt, kinderen tusschen de vier en veertien twee melkkaarten en een cacaokaart en kinderen be neden de vier jaar vier melkkaarten en een cacaokaart. Volwassenen kunnen dus geen cacao meer krijgen. Vrijdag om 3 uur In het katholiek gezin, alsook in fabriek en werkplaats worde op Goeden Vrijdag om 3 uur door enkele minuten stilte en door gebed de kruisdood van den Verlosser der menschheid herdacht. Vrijdagmiddag om 3 uur herden- keu we weer den Kruisdood van Hem, Die Zijn leven gaf tot redding van de wereld. Die is geweest en nog is het middelpunt van de men- schelijke geschiedenis, omdat Hij is de Verlosser van het menschdom. Die herdenking zij openbaar en algemeen Wanneer we toch zien, hoe op 11 November in de hoofdsteden van de oorlogvoerende landen van 1914—1918 een wijle alles wordt stil gelegd, om de leden te herdenken, die hun leven gaven voor de vrijheid van hun land dan moest toch eigenlijk op Goeden Vrijdag om 3 uur alles stil liggen als een dankbare herinnering aan Hem, die Zijn bloed en Zijn leven gaf voor het eeuwig geluk van alle menschen van alle landen en alle tijden. Daarom op dat historisch uur tenminste enkele minuten van stilte en overweging en gebed in alle Christelijke gezinnen en bedrg ven Lezer, besluit nu reeds voor U persoonlijk en voor de Uwen, deze minuut te geven van devoot ter- denken. En gg, die het ln uw handen hebt om in Uw zaak of Uw bedrgf ge zamenlijk met Uw personeel deze grootste aller liefdedaden van alle lijden te herdenken door eükele mi nuten stilte, door een herdenkings woord en een gebed, maak daarvan gebruik. Het is een simpele daad van dank baarheid en wederliefde. INGEZONDEN bulten verantwoordelijkheid der Red. Antwoord op. „Een antwoord op ons „week-praatje' Uw artikel vorige week met veel belangstelling gelezen. Hoewel met de aanhef volkomen eens, vind ik het overigens een zeer twijfelachtig „geval" Eerst wordt door U de lans ge broken voor „Jan Boezeroen" (Mis selijke naamen betuigt U Uw hartelijk medeleven door het kapita lisme aan te vallen dat moet ver dwijnen, en daarna komt U met adviezen voor een goede risico- ver deling voor het „Vermogen". Het spijt me, maar de oude liberale gees'", die ons helaas allen nog min of meer te pakken heeft, heeft ook U nog niet verlaten, want kennelijk geldt hier „De kost gaat voor de baat". U moet zich in een ander pakje steken als U zich werkelijk het lot van die menschen zo aantrekt. Ge loof me, dat zullen ze sympatieker vinden. Gevaarlijker is echter dat U Pius XI citeert Q.A. (109), en daarbij doet voorkomen of de Paus (du3 ook de Kerk) tegen het kapitalisme ia. U veroordeelt het KAPITALISME IN ZICH terwijl de Paus zich uit drukkelijk tegen deze opvatting keert in Q.A. (100-101) onder ver wijzing naar Leo XHIRerum Novarum (15) „Geen kapitaal kan bestaan zonder arbeid, noch arbeid zonder kapitaal" en waarop Pius XI laat volgenVoor dit economisch stelsel een juiste ordening te vinden was het onvermoeide streven van Leo XHI; waaruit volgt dat dit stelsel in zich niet veroordelens- waardlg is. Zrjn natuur zelf ls dus niet te veroordelen maar wel de verkeerde doelstelling die men er aan geeft. Q.A. zegt ook o.m. „Daaruit volgt (Uit de natuurwet waarin zich Gods wil openbaaridat behoudens het geval, waarin iemand een eigen zaak heeft de arbeidsprestatie van de een, en het kapitalisme van den ander moeten samenwerkenwant belden zijn op elkaar aangewezen." Dit was dus een tendentleuse sug gestie vac U. U is zo tegen kapitaal nietwaar Zgn aandelen, hypotheken, obiiga ties, divldenten etc., geen vermogen, d.L kapitaal Ik zou zeggen in de huidige vorm nog meestal zelfs een uitvloeisel van de verkeerde doelstelling van het kapitalisme. U zult me toch direct moeten toegeven dat daar „veel lelijke dingen bg zijn." Leenrente werd Isen-woeker en dit werden de hoofdoorzaken van de vermogens-vorming en het hoog- kapififiBme van thans. Het kapitalisme «al niet vernietigd moeten worden, maar heeft zeer dringend vernieuwing en ordening nodig. Wanneer zoals gezegd, de juiste orde bewaard moet blijven in de aanwending der natuurgaven samenwerking van kapitaal en arbeid, dan volgt hieruit van zelf dat niet de vernietiging van een dezer twee noodzakelijk of zelfs maar wensche- lijk ls, doch een vernieuwing en juiste ordening volgens de wet van het Evangelie. Hieraan zal echter moeten vooraf gaan een grondige vernieuwing van de Christelijke geest, zonder welke ook alle overheidsbe moeiingen te vergeefs zuilen zijn.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1