•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Op den uitkijk. Binnenland. Wanneer U eens discreet Nederlandsche Landbouwbank Provinciaal Nieuws Zaterdag 29 Maart 19-11 Twee en Zestigste Jaargang No 13 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 60 cent, 77s ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 6 ct. is zeer fijne boter Op den uitkijk in het onzekere land der toekomst staat nog al tijd als voornaamste handwijzer de rede van den Rijkscommis saris. Dr. Seyss-lnquart heeft geen enkele twijfel overgelaten omtrent het Duitsche standpunt. Nederland is bezet gebied en blijft bezet gebied, zoolang er niet een politieke partij is, aan welke de Duitsche autoriteiten met geiustheid het bestuur van het land kunnen overdragen. Onder die gerustheid verstaan zij met Duitschtand dezelfde po litieke inzichten aanhangen min of meer op Nedeilandschen geest geschoeid en met Duitschland plaats nemen in het nieuwe Europa, waarvan vanzelf sprekend Duitschland de leiding hebben zal. Voor allen, die hopen op her stel van de vroegere toestanden, is geen plaats. Zij, die de nieuwe tijden zoo slecht verstaan; moeten zich voor bereid houden op uitschakeling van eenigen invloed. Tot hen sprak de Rijkscommissaris de woorden „Niets vergeten er. niets geleerd. De overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk, heeft de wereld-historische beteekenis van 10 Mei 1940 inderdaad nog niet begrepen. Die meerderheid kijkt nog ach terom naar het verleden. De Nederlander is nuchter; de vijftigjarigen onder hen hebben den vortgen wereldoorlog van 't begin tot het einde meegemaakt en ondanks schitterende over winningen van het keizerlijke Duitschland diens totale ineen storting mee aanschouwd. Die herinnering maant tot voorzichtigheid. Evenals tot nog grootere voor zichtigheid aanmaant de genade- looze vervolging, welke in den nabuurstaat België losbrak tegen allen, die met de bezettende macht hadden meegewerkt. Dat de Duilschers meenen, dat de beslissing in dezen oorlog reeds in hun voordeel is gevallen is begrijpelijk; dat een aantal Nederlanders dat inzicht deelen, overweldigd door de feiten van de laatste paar jaren, het is eveneens verklaarbaar en begrij pelijk. Doch dat de meerderheid dat nog niet doet, is niets meer dan natuurlijk. Gelukkig is naar alle waar schijnlijkheid de langste tijd der onzekerheid voorbij. Als de teekenen niet bedriegen zullen er binnen drie maanden zoo groote beslissingen vallen, dat het voor de overgroote meer derheid van Nederland niet moei lijk meer zal zijn, om zijn keus te bepalen. Wij verwachten daarna een geweldigen omkeer in de gevoe lens der Nederlanders. En wij bewonderen de leiders der drie Nederlandsche partijen, die nu reeds de ontzettende verantwoording van een opgaan met Duitschland durven te pre diken. Met de rest moet men inder daad nog wat geduld hebben. ONZE FINANCIËELE POSITIE. JAARLIJKS TEKORT VAN 2500 MILLIOEN. Zelfs wie volslagen vreemdeling ls in de Nederlandsche staatshuishou ding, kan begrijpen, dat het door den oorlog en de oorlogsomstandig- heden met onze financiën niet roos kleurig gesteld ls. Oorlog en oorlogsgevolgen heb ben de staatsuitgaven enorm doen stygenmen denke slechts aan het duurder bestuursappa raat door meer ambtenaren, aan de kosten der bezetting en aan de schadevergoedingen wegens oorlogsverwoestingen. Hoe het precies met dit alles staat weten we nietin dit opzicht missen we zeer de staatBbegrooting en de toelichtende behandeling daarvan in de volksvertegenwoordiging. Toch ls een klein tipje van den sluier over onze fioancleele positie opgelicht door een publicatie in het Nationale Dagblad, dat naar aan leiding van het aftreden van Mr, Trip als secretaris-generaal van financiën en als president van de Nederl. Bank wenschte hy de verantwoordelijkheid niet meer te dragen met „naakte feiten" komt tegen een tendentieuze fluister campagne. Het blad raamt de ryksinkom- ten over het loopende jaar op 1200 mlllloen, de uitgaven op 3900 millioen, zoodat de staats schuld dus dit jaar en komende jaren, laag geschat, met 2500 mlllloen stijgt. Er zij op gewezen, dat het blad slechts ramingen en gissingen kan geven. Wat de inkomsten betreft, rekent het blad erop, dat de rijksontvangs ten ad 800 mlllloen over 1940 ln 1941 met 50 pet. zullen stijgen en dus 12G0 mlllloen gulden zullen bedragen. Een geweldig hoog bedrag, maar het blad neemt aan, dat ons volks inkomen in 1941 ook belangrijk hooger zal zijn dan ln vroegere jaren. Dus toch ferme oorlogswinst hier en daar En nu de uitgaven. De gewone staatsuitgaven zullen in verband met het groeiend ambte narenapparaat en de stijgende loonen en salarissen op vermoedelijk nog meer dan 900 1000 mlllloen moeten gesteld wordeD. Ten tweede zal in 1941 ongeveer 200 mlllloen voor wederopbouw van de totaal circa 600 mlllloen aan oorlog8schadevergoedlng tot uitbe- tailag komen. Ten derde hebben we de kosten der bezetting. Het blad schat deze op 1200 mlllloen per jaar. Aan voorschotten voor Duitsche rekening brengt het blad 1400 mll lloen in rekening. Zoo komt het blad tot een becij fering van hel jaarlijksch tekort op 2500 mlllloen gulden. De rentelast wordt daardoor per jaar 75 mlllloen zwaarder. Het N.S B.-blad acht den fioan- cieelen toestand van ons land niet verontrustend, mits a. er volledig wordt gewerkt b. een flinke belastingheffing wordt doorgevoerd c. de sleutelposities in het Ned bestuursapparaat volledig door N S. B.'ers en gelijkgezinde nationaal- soclallsten worden bezet. Ziehier enkele schattingscijfers en suggesties van het Nationale Dagb'. Het ware te wenschen, dat ons volk over deze zeer belangrijke aan gelegenheid van onze fioancieele positie officieel in alle duidelijkheid werd voorgelicht. Nu wordt er veel .gegist en daardoor gemist" en bij het kennen van den waren toeBtand en het waarom van de financleele offers zal de bereidheid tot het brengen daarvan door ons volk zeker toenemen. Minder melk. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening heeft bepaald, dat sedert Maandag slechts 85 procent aan melk mag worden geleverd, gere kend naar de verstrekte hoeveelheid over de maanden September en October j.L Dit. voorschrift geldt voor het geheele land. Het beteekent derhalve, dat de verbruikers 15 procent melk per dag minder ontvangen. Nieuwe brood"samenstelling De samenstelling van de bloem aldus lezen wij ln „De Bakkerswe reld" heeft eon kleine verandering ondergaan. Voorheen was deze sa menstelling: 35 pet inlandsche tarwe, 35 pet rogge en 30 pet bultenlandsche tarwe. Thans is het percentage rog ge teruggebracht op 25 pet, dus 10 pet minder. Hiervoor in de plaats wordt 10 pet gerst toegevoegd. De samenstelling ls dus thans: 35 pet inlandsche tarwe, 30 pet buiten- landecht tarwe, 10 pet gerst en 25 rogge. Het blad wijdt een beschouwing aan de eigenschappen van de nieuwe melange, waarbij o.a. het volgende wordt gezegd „Wanneer öe kruim onvoldoende veerkrachtig is, dan wordt dit aan geduid met de benaming „klef". De consument beoordeelt brood spoedig als goed, wanneer het geen afwijkende smaak heeft en niet klef is. Wanneer brood tijdens het kauwen in den mond gaat samenballen, ls dit zeer onaangenaam. Door de toevoeging van gerst wordt het brood ech ter niet klef. Dit is alleen het geval wanneer geschoten graan verwerkt wordt of moet worden. Al met al moeten wij zeggen, dat de nieuwe samenstelling meevalt," HUISSLACHTING VAN SCHAPEN De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en vlssche rij heeft nu ook het schapenvleesch In de distributie ls betrokken, een regeling vastgesteld voor de huis- slachting van schapen. PRIJSOPDRIJVING. Koopers weest op Uw hoede Het ANP. meldt: Leerrijk Is het eens stil te staan bij de gevallen van prijsopdrijving, welke in den afgeloopen tijd wer den achterhaald. Zooals reeds eerder werd opgemerkt, gaat het bij deze overtredingen bijna altijd om heel gewone dagelyksche gebruiksgoede ren, die blijkbaar zoo'n Eterke aan trekkingskracht op het koopgrage publiek uitoefenen, dat het zich dan zonder bezwaar het vel over de ooren laten halen. De koopers en ln het bijzonder de hulsvrouwen zullen goed doen meer weerstand te bieden aan de pogiDgen van sommige leveranciers om onbehoorlijke prijzen te vragen. In vele gevallen is het voor een kooper Inderdaad moeilijk te weten, welke prijzen wel en welke niet ge oorloofd zijn. Uit de thans verkregen ervaring is echter wel geblekeD, dat er verkoopers zijn, die niet aarzelen, zulke verhoogingen toe te passen, dat het ledereen zonder meer duide lijk kan zijD, dat de gevraagde prijzen de toelaatbare ver overschrij den. Waar zou het heen gaan, wan neer men twaalf-en-een halven gul den voor een kg. koffie zou moeten betalen, zooals Inderdaad in Middel burg is voorgekomen Welke huls- houdkas is ingesteld op een prijs van 75 cent voor een stuk zeep, 1.38 gld. voor een kg. havermout, 1.44 gld. voor een kg. rijst en 60 ct. voor een tarwebrood en een witte broodje, waarvan de prijs ln de plaats van de overtreding onderscheidenlijk 16 en 19 cent bedroeg? Ook ls het niet noodig, dat. ia een slagerswinkel 75 cent voor een pond runderpoulet wordt betaald, terwijl de ln den winkel aanwezige prijslijst aaDgeeft, dat alechts 60 cent mag worden berekend. Dergelijke overtredingen zijn alleen mogelijk bij gebrek aan belangstel ling van den kooper, maar juist ln deze onverschilligheid schuilt het gevaar, dat- men den niet bona fide leverancier de gelegenheid biedt zijn kwade practijken bot te vieren. Het wachtwoord «ij daarom „Koopers, weest op uw hoede Jongen door trein gegrepen De 15 jarige scholier W. Vogelzang uit Geldermalsen, werd Maandag avond op het station te Tiel door een binnenloopenden trein gegrepen en meegesleurd. In den nacht ls bij in het ziekenhuis Bethseda te Tiel aan de bekomen verwondingen over leden. Kapperstarieven mogen niet worden verhoogd Een aantal kappers te Etten had ln Februari gezamenlijk een adver tentie geplaatst in een plaatselijk weekblad, waarin zij bekend maak ten, dat hun tarieven voor scheren, knippen en andere diensten waren verhoogd. Zij hadden blijkbaar geen rekening gehouden met het feit, dat dit een overtreding is van het prijs beheerschlngsbesluit. Zij werden opgeroepen door den inspecteur voor de prijsbeheersching te 's-Hertogenboach, die elk van hen veroordeelde tot een gelijke boete van f 4, waarbij hij er rekening mede hield, dat zij hun advertentie ter stond hadden herroepen, zoodra hun duidelijk was geworden, dat zij in overtreding waren. Haver of aardappelen. Aardappelen brengen meer op dan haver. Rijkslandbouwconsulent Ir. Addenp, voedselcommlssaris voor Gelderland, wijst er de boeren op, dat onder geen voorwaarde zal worden afge weken van de elsch, dat ten hoogste 15 pet. van het bouwland met haver mag worden bezaaid. Men tracht wel aan deze bepaling te ontkomeD onder voorwendsel dat er geen zaal zaad van zomerrogge, zomertarwe of zomergerst meer zou zijn, maar dit ls voorlooplg niet het geval. En zouden deze komen te ontbreken, dan zijn er nog de aardappelen, waarvan een uitbreiding van de leelt thans een nationaal belaDg moet worden geacht, terwijl nog dagelijks goedgekeurd poot goed wordt aange boden van Eigenheimers, Bintje en enkele minder bekende rassen. Zou ook dit er niet meer zijD, dan ls er nog het niet goedgekeurde pootgoed (liefst eerste nabouw van goedge keurde poters) van rassen waarvan de opbrengst als regel niet van de aantasting der verschillende ziekten heeft te ljjden. Inkrimping van de ha verf eelt eD uitbreiding van de aardappelen cultuur ls noodzakelijk om ons volk voor de honger te vrijwarer, maar ls bovendien voordeellg voor den boer, óók voor den zandboer. Ir. Ad- dens berekende, dat een gewas Eigenheimers van goedgekeurd poot goed op de zandgronden netto ten minste f 200 per hectare meer op brengt dan een van Adelaarhaver, en indien gebruik gemaakt wordt van goede nabouw-poters, ten minste f 100 per hectare meer Twee Nederlandsche schepen getorpedeerd. Naar het Hamburger Fremdenblatt uit Bad Vicente op de Kaap Verdi- fiche eilanden meldt, la het Neder- iandeche stoomschip Tapanoell op de Atlantische Oceaan getorpedeerd. Een deel der bemanning ls op het eiland Boavista aangekomen. Een Portugeesche kustvaarder 1b nog op zoek Daar de overige leden der be manning. Hetzelfde blad meldt verder, dat het Nederlandsche motorf ankschip Mijdrecht op de 6e Maart ten Wes ten van Ierland ls getorpedeerd. Vier kievitseieren ineens. Vorige week Dinsdag vond de heer Wierlnga te Dieren een kievitsei Deze week Maandag was hij zoo gelukkig oen volledig broedsel (vier eieren) in één nest aan te treffen. Gewoonlijk komt dit eerst half April of later voor. Dc f 20.000 er uit. Bij de Maandag gehouden trekking van de Staatsloterij is de prijs van f 20.000 gevallen op lot no. 19736. Nieuwe Nederlandsche postzegels. Binnen enkele weken zal een nieuwe serie Nederlandsche postzegels in de waarden van 5, 7*/,, 10, 121/, 15,171/, 20, 221/,, 25, 30, 40 en 50 cent het licht zien. De nieuwe postzegels zullen hetzelfde uiterlijk hebben als de be staande zegels tot en met 4 cent, De verschillende waarden zullen, evenals dit reeds bij de bestaande lagere waarden het geval is, behalve door de ingedrukte waardecijfers, dcor kleurverschillen worden kenbaar gemaakt. De nieuwe postzegels zullen ln de waarden van 5, 71/,, 171/,, 25, 30 en 50 cent met Ingang van 1 April, in de overige waarden met Ingang van 16 April a.s. verkrijgbaar worden gesteld. Tegelijk hiermede zal de verkoop van de overeenkomstige waarden met qullloch9-opdruk wor den gestaakt, terwijl na 15 April ook de zegels met quiüoche-opdruk inde waarden boven 50 cent niet meer verkrijgbaar zullen zijn; nieuwe zegels zullen in deze waarden niet worden aangemaakt. Voor de zegels, welke ln rolvorm worden gebruikt, en welke o.m. ook in de automaten worden gebezigd, zal de vervanging door de zegels van het nieuwe type in vele gevallen eenigen tijd later plaats vinden. Hetzelfde geldt voor de for mulieren met zegelopdruk van 5 ct en hooger, welke, in vele gevallen, nog eenigen tijd in het bestaande type in gebruik zullen blijvrn. De postzegels met quilloche opdruk blijven voor frankeering geldig. In- rulling van deze zegels tegen nieuwe vindt niet plaats. President Nederlandsche Bank. Mr. Rost van Tonningen benoemd. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor bezet Nederland Rijksminister Sey:sln- quart heeft op grond van zija ver ordening nr. 108—1940, par. 1 over bijzondere bestuursrechtelijke maat regelen mr. M M. Rost van Tonnin gen tot president der Nederlandsche Bank benoemd. 2000 paar schoenen in beslag genomen. Door de Alkmaarsche politie werd een dezer dagen wederom een geval van prijsopdrijving geconstateerd. Het bleek namelijk, dat door Iemand bij een schoenwinkel te Alkmaar een paar damesschoenen was gekocht, tegen sterk verhoogden prijs, waarop een klacht volgde. Uit het onderzoek kwam vast te staan, dat door dien winkelier meerdere paren schoenen, tegen veel te hoogen prijs waren verkocht. Hoewel de betrokkene zich trachtte te verschoonen door zich te beroepen op een vergissing, bleek uit het ver der Ingestelde onderzoek zeer duide lijk, dat ln dien winkel dergelijke „vergissingen" schering en inslag waren. Proces-verbaal werd opgemaakt, terwijl de geheele winkelvoorraad, bestaande uit ongeveer 2000 paren schoenen, op last van den Inspecteur der prijsbeheersching ln beslag werd genomen. Dc nieuwe varkensregeling. Ia het op 25 Februari j.l. versche nen persbericht werd reeds ln het kort gewag gemaakt van de op komst zijnde regeling ten aanzien van den varkensstapel. Deze regeling hield in, dat Iedere varkenshouder, die var kens boven 60 kg. in voorraad had, vóór 15 Maart een aanvraag voor een contract moest hebben ingediend voor dat aaDf.al varkens. Deze termijn is thans verlengd tot 1 April a.s. Voor enkele categorieën overleg wilt plegen over Uw financieele zaken, dan geeft de TEL. 514, VENRAY gaarne haar vertrouwde en deskundige adviezen. varkens boven 60 kg. behoeven geen contracten afgesloten te worden; deze varkens dienen echter door een ver gunning gedekt te zijn, zoodat ook hiertoe een aanvrage moet worden ingediend. In het algemeen zullen deze ver gunningen slechts worden uitgereikt voor stamboekbeeren, fokzeugen en zeugen bij de biggen, sterzeugen en daarmee door de Commissie van Toezicht op de Selectlemesterijen gelijkgestelde ultheemsche zeugeü, terwijl voor varkens, bestemd voor hulsslachtlDg, de daarvoor uitgereikte vergunning voldoende ls. VERHOOGING LANDBOUW PRODUCTIE Commissie-Posthuma over koepelt de organisaties. Onder den naam „productieslag 1941" is een grootsche actie iDgezet, om de opbrengst van onzen vader- landschen bodem aan voedingspro ducten voor mensch en dier zoo hoog mogelijk op te voereü. Het succes daarvan en de goede verdeeling en besteding dier Iproducten zijn allen In staat, om ons van den hongers nood verwijderd te houden. Daarmee is scherp geteekend het enorme belang, dat deze actie slaagt en daarmee is ook de plicht geschetst van eenleder, die hierbij betrokken is om al zijn krachten ln dienst van dat doel te stellen. Een groote rol kunnen daarbij de landbouworganisaties spelen en haar werkzaamheid moet derhalve geheel ln dienst worden gesteld van die productieverhooglng. Met dat doel ls order leiding van den voedseldictator van den vorlgen oorlog, Dr. Posthuma, een commis sie Ingesteld, welke de bestaande or ganisaties ah.w. overkoepelt. Deze commissie heefc vergaande bevoegdheden; zij breDgt eenheid van organisatie in den arbeid tot produc tieverhooglng. Succes of mislukking van haar arbeid zal beslissend zijn voor de bestaande organisaties en haar be sturen. Bij de Installatie der commissie heeft de Landesbauernführer Graf Grot he, de hoop ui'geaprokcD, dat de maatregelen van den Rijkscom missaris bij alle landbouworganisaties het juiste begrip zouden vinden cd zouden worden opgevat als oen op roep tot gemeenschappelijken arbeid en het bijleggen van in moeilijke tijden onnoodlge geschillen. Daaraan zal het niet ontbreken; de leiders der organisaties hebben trouwens hun loyale medewerking toegezegd en dat sluit in zich de volle medewerking van de indivi- dueele leden. VENRAY, 29 Maart 1941 BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeente Venray brengt ter kennis van be langhebbenden, dat ieder, die nog Iets te vorderen heeft wegens vóór I April 1941 gedane leveringen of verrichtingen ten behoeve van or ganen van het Duitsche Rijk, die niet tot de Duitsche Weermacht behooreD, zich ten spoedigste, al thans vóór 2 April as. met hun vordering onder overlegging van aanwezige bewijsstukken dienen te wenden tot de gemeentesecretarie (dhr. Vermeltfoort) alhier. Als niet tot de Duitsche Weer macht te behooren moeten worden beschouwd S. S. (behalve Wsffen S.Sdie wel tot de Duitsche Weer macht behoort), SIcherheitspolizel, Ordnungspolizel (waaronder Schutz- polizei en Feuerschutzpollzel), Zoll (waaronder Devlzenecbutzkomman- do), Post (waaronder Luftgau- poBtamt), Deutsche Relchsbahn (waaronder Eisenbahnabtellung), Relchsarbeltsdlenet (behalve die af- deeling, welke by de „Luftwaffe" ls ingedeeld en mitsdien tot de Duit sche Weermacht behoort), Wlrt- schaftsgruppen, enz. Ten aanzien van vergoedingen voor leveringen of verrichtingen ten be hoeve van organen van het Duitsche Rijk, die niet tot de Duitsche Weer macht behooren en welke na 1 April 1941 hebben plaats gevondeD, zal nog een nadere regeling wordeD getroffen. Venray, 21 Maart 1941. De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN. BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeente Venray brengt ter kennis van be langhebbenden, dat wanneer ge bouwen, die tydeDs de mobilisatie voor legering van troepen e. d. heb ben gediend, nog Diet aan den eige naar of andere rechthebbenden zijn teruggegeven, zulks aan hem kan worden medegedeeld, waarna dan zijnerzijds voor doorgeving aan het Departement van Defensie (Afwik kelingsbureau) zal worden zorg ge dragen. Venray, 21 Maart 1941. De Burgemeester voornoemd, A. H. M. JANSSEN. Burgemeester en Wethouders van Venray breDgen ter openbare ken nis, dat de „Verordening tot aan vulling der Algemeene Politie verordening Venray" vastgesteld door den raad der gemeente op 28 Februari 1941 en medegedeeld aan Gedeputeerde Staten van Limburg blqkens bericht van 13 Maart 1941, 4e Afdeeling La. 2749/3 P ter ge meentesecretarie gedurende drie maanden voor eenleder ter lezing ls nedergelegd. Venray, 24 Maart 1941. Burgemeester en Wethouders van Venray, A. H. M. JANSSEN De Secretaris, VAN HAAREN Priesterjubilea. Woensdag 2 April hopen de Eerw. Paters Casimlrus Nyiand O. F. M. en Donulus Schopman O. F. M. hun 25jarig priesterfeest te vieren. Zondag 20 April a.s. hoopt de ZeerEerw. Heer Verheggen, Pastoor te Castenray, zjjn zilveren priester feest te vieren. Tevens zal het dan 25 jaar ge leden zijn, dat het Kerkeiyk Zang koor te Castenray werd opgericht. EEN ANTWOORD OP „ONS WEEKPRAATJE" Het artikel „Hoe te sparen ia oorlogstijd Beleggingsmogeiykhs- den suggereert een publieke infla- tievree3 en werkt deze dus ln de hand. Dcor inflatie vrees te wekkeD, schept men een ongezonde koopzuchr, die door geruchten en kletspraat some tot een waanzinnige koopwoe de wordt. Deze koopwoede leidt tot clandestiene handel, kettlnghandel, speculaties en prijsstijgingen, waar de gemeenschap altyi de dupe van wordt. Deze prijsstijging en de vele andere ontduikingen van overheids maatregelen kuDnen zeker tot een „iDflatle-dans" leider, wanneer niet iedereen zich MET de overheid in spant om datgene te bereikeD, wat het doel van deze soms scherpe en voor velen ongewone maatregelen ls: de vermycilng van een inflatie. De onsociale prijsopdryvera en in flatie-vrees-aanjagers zullen de hoofd schuldigen zyo, wanneer het tot een inflatie komen zou; zij zullen het odium op zich laden van een mis daad te hebben begaan, wanneer het economisch doel, dat de overheid zich gesteld heeft, zou mislukken. Ik huiver by de gedachte aan die ontreddering en aan dien chaos, die dan volgen zou. De schryver spreekt van „het ge lach der speculanten", dat na den vorlgen oorlog opklonk. Helaas ja Toen heeft het kapitalisme nog eens zyn kans gekregen. En het heeft die kans niet onbenut gelaten ook. Toen hebben de plutocraten gelachen en zy lachen nog gedempt. Zy zullen blyven lacheD, als dit rotte systeem, dat door den Paus ln Quadragesimo Anno (109) wordt gestriemd met de woorden: „een noodlottig en verfoel- lyk kapitalistisch Internationalisme, dat zich overal thuis voelt, waar het voordeel kan behalen", als dit systeem, waarvan wy zoovele jaren de helmelyke slaven zyn geweest, niet met wortel 6n al wordt uitge roeid. Het MOET onmogelijk worden.dat dit kapitalisme nog éénmaal zyn kans krijgt. De chaos, welken een inflatie dan brengen zal, zal het troebele water zyD, waarin de spe culanten en plutocraten goed vis- schen kunnen. Laten wij toch voorzichtig zyn met tendentieuze suggesties als die vaa het vorige „weekpraatje" en laten wy liever elkaar moed Inspre ken en vertrouwen. Vertrouwen, dat het nieuwe pyg- teem slagen za', omdat het slagen moet. Het moet slagen, omdat de arbeid nu eens elndelyk als bron van welvaart orkend en geacht moet worden, zooals het goud als bron van alle ellende onze verachting ver-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1