•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY' boter Wie de groote schuld dragen Buitenland. Binnenland. Van de Sport velden Provinciaal Nieuws Zaterdag :22 Maart 1941 Twee en Zestigste'Jaargang No 12 PEEL EN MAAS - ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7lla ct per regel, bij contract groote reductie. I UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY I ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. I Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. is zeer fijne boter I schouwd van een meergrootscheepsch gezamenlijk optreden van de assta- ten, maar dit offensief heeft, naar het' schijnt, weinig resultaten opge leverd En wat zullen de Dultschers kunnen doen vanuit hun posities in Bu'garjje Als Joegoslavië blijft volharden In de belangrijke rede van den heer Rijkscommissaris, Woensdag te Amsterdam gehouden zeide dr. Seyss Jnquart oa. dat hij zich herinnerde ..-een gesprek met een politicus, die destijds in dit land zeer toonaan gevend was, waarin deze hem zeide, - d%V hij zich niet voor kon stelleD, dat katholieke boeren door Calvinis tische boerenleiders of Calvinistische boeren door katholieke boerenleiders zouden kunnen worden geleld. Voor (zijn) vraag of hij zich niet kon voorstellen, dat Nederlandsche boeren geleld kunnen worden door Neder landsche boerenleiders, ontbrak zoo voegde de Rijkscommissaris erbq den man alle begrip." teekent de Nieuwe Tllb. Hierbij Crt. aan dat .WH hebben het vermoeder, de'Èe eeer toonaangevende PO11"™" niet tot het katholieke volksdeel behoorde, want een kal hollek dito zon waarschijnlijk gezegd hebben aat hti zich niet voor kon stellen dat calvinistische boeren door een katho liek boerenleider zich lieten lelden. Want het andere, dat een calvlnls- tlsch, althans nlet-kathollsk leider ook de katholieken (boeren en ande ren) leidde, dat hebben de katho lieken practlsch genomen meer dao twee, bijna drie eeuwen ondergaan. Immers Is de historie van ons land, sinds de Hervorming, speciaal sinds vrede van Munster, Id niet- den Calvinistische katholieke, veelal handen geweest. Het is practlsch zoo gegaan dat de niet-katholleke, meest Calvinis tische regenten, en regentenfamilies de katholieken op z'n hoogst voor lantarenopsteker en putjesschepper geschikt achtten en nog alleen ala er geen gegadigde van de eigen soort aan bod was en uit de leidende functies werden de katho lieken stelselmatig en nauwkeurig geweerd. Ook later onder liberaal regiem. Wanneer dus de ontwikkelingsgang van het Nederlandsche volk geleid heeft tot den gestoorden idylle-toe stand, zoóals dr. Seyss Ir quart he. zoo typisch noemde, dan is daarvan zeker niet de katholieke „leiding" de schuld. Gelijk ook de vette baten der koloniën geenszins aan de katholie ken zijn toegevallen. Zij immers wer den er buiten gehouden, zóó hard- nekklg, dat het pas van zeer recen ten datum is, dat de katholieken voor den Oost niet meer absoluut in de vernederende uitzonderingspositie uit z ch zelf en uit gewoonte berustten. In onze katholieke provincies zelfs, vooral in Brabant, was tot in d« vorige eeuw, de geheeie „leidende" groep van de belangrijke banen in nlet-katholieke handeD. D^zen waren het heerenvolk en de katholieke In woners mochten de werkende dlena ren zijn, die soms zelfs nog konden betalen om op hun eigen katholieke kerkhoven begraven te worden. Dl' was de feitelijke toestand, die trou wens nog geen overwonnen B'andpun' was, het ook wel niet spoedig wor den zal. De katholieken kunnen zich.dus zeer goed voorstellen, dat Nederlan ders leiders van Nederlanders zijn En de anderen, zelfs die vroeger toonaangevende politicus, zouden het zich ook wel voor kunnen stellen... mits de leidende Nederlanders dan maar niet katholieke Nederlanders zijn. Maar daarom zijn het ook de niet- katholieken de buitenlandsche politiek ging b.v. finaal buiten de katholieken omdie de groote schuld dragen van wat in het ver- leden verkeerd liep. bjj zjjn besluit om neutraal te blijven ln het conflict, dan zouden de Dult schers ter ontlasting van hun bond- genooten een aanval kunnen onder nemen op de Grieksche stellingen rond Salonlki- Bovendien komt uit Turkije de erkenning, dal 150.000 200 000 man Britsche troepen in Salonlkl zouden zijn geland ter verdediging van de Grieksche posities rond genoemde stad. Deze troepen zouden uit Afrika zijn overgebracht. Gaat het inder daad alleen om een verdedigende actie of hebben de Britten een offen sief op den Balkan op het oog Erg waarschijnlijk is dat niet, want het oorlogsterrein op den Balkan ligt zoover van de groote bevoor- rading8bases der Engelschen, dat het den Dultschers niet moeilijk zou vallen om de Britsche plannen geheel te verijdelen. Op den Balkan mag men van de Engelschen niet meer verwachten dan dat ze daar defensieve stellin gen zullen trachten in te nemen. Iedereen weet of voelt het, dat er iets staat te gebeuren, maar niemand weet van wat of waar. Zalfs in Zweden is men niet gerust en heeft men de weermacht gemobiliseerd om op alles voorbereid te zijn. o Terstond na aanneming der Leen- en Pachtwet van Amerika zijn door Roosevelt de noodlge bevelen gege ven om Engeland zoo krachtig mogelijk steun te bieden. Een verrassing is dit zeker niet en ook de tegenstanders van Eoge- land zuilen er niet door overrompeld zijD. Het Is een logisch gevolg van de geesteagesteltenls der overheerschen- de klasse van Amerika. En wij heb ben reeds maanden en maanden ge leden geschreven, dat het vóór den oorlog tegen de as-mogendheden precies hetzelfde was of Roosevelt of Wilkie president werd, want dat beiden in den oorlog zouden gaan als de nood werkelijk aan den man zou komen. LENTEVERWACHTING OP DE SLAGVELDEN Het jaar 1941 zal waarschijnlijk het meest bewogene worden uit de heele wereldgeschiedenis, aldus heeft een Britsche staatsman voorzegd Zoo gelooft inderdaad iedereen en daarom ziet men met intense span ning uit naar de dingen, die komeD zullen. Hoe ze zullen zijn, weten we nog niet, maar ze zullen in elk geval groo'sch wezen in het verschrik keiijke en misschien beslissend Nu ls de vraag op heden waar gebeurt er iets, dat van verhoogde inspanning blijk geeft en waar ve> wacht men nieuwe groote acties tegenacties. In Afrika blijveD de zaken tot du toe ongunstig verlóopen voor Italianen. Maar het. Afrikaansche oorlogaterreln is en bljjft van een secondaire beteekenis. Op den Balkan verwacht men jn de lente gebeurtenissen, welke van meer direct en invloed op den gang van oorlogszaken kunnen zijn Er h^eft in Albanië ln de laatste twee weken een Itallaansch offensief ge- woed, dat als een voorspel werd be antwoord wordt voor ons klaar ge maakt. Praatte men in het voorjaar 1940 nog van vrede, thans praat men nog alleen over oorlog. Da snelste manier om aan een oorlog een einde te maken, schijnt het vechten te zijn. Laten ze dat dus doen, wiens plicht is. Want nu het eenmaal zoo ver is, dat een oorlog een einde moet maken aan de bestaande ver-, schillen, is een spoedig begin de wensch van allen, zoowel strijders als toeschouwers. Ei bij, dezen eersten stap zal het naar onze vaste overtuiging ook niet blijven, indien Amerika inziet, dat het door aan den werkelijken oorlog deel te nemen Engeland van den ondergang zou kunnen redden. Of met deze Leen- en Pachtwet nu Engeland ook werkelijk geholpen zal zijn, ls een andere vraag. Velen, en daaronder behooren wij ook, zijn van meening, dat ook Amerika's hulp Engeland niet meer helpen kan. Doch een heel groot gevaar schuilt in deze houding van Amerika. Ze zal haast noodzakelijk op een oorlog met de as-mogendheden moeten uit loopen, met het heel groote en voor Europa allerbedenkelijkste vooruit zicht, dat het den oorlog tot een onoverzienbaar tijdperk verlengt. Want indien Amerika werkelijk met de as-mogendheden in oorlog geraakt, dan kan men niet meer zeggen, dat met een eventueele over weldlging van Engeland de oorlog uit is. Immers: dan ligt daar aan de overzijde van den Oceaan nog het machtige rijk der Vereenigde Staten, dat in zijn wezen onkwetsbaar is en den oorlog een onbeperkt aantal jaren kan voortzetten. Voor het welzijn van ons vader land en de toekomst van het wereld deel mag geen enkel westelijk Europeaan vrenschen, dat het zoover zal komen. Laten we hopeD, dat na de beslis sing tusschen de voornaamste tegen standers, het gezond verstand dë overhand krijgt, dat een blijvende vrede weet te vestigen. En zoo staan we weer een week dichter bij de lente, ja officieel heeft de Lente op 21 Maart haar intrede gedaan en dus moeten we staan voor het begin der beslissende opera ties van het jaar 1941. Terwijl we dit schrijven, kan men constat eeren, een verhoogde bedrij vigheld van de luchtmachten boven de vijandelijke gebieden, een ver hoogde actie van Duitschland tegen <ie overzeesche verbindingen van Engeland, maar toch nog niet de overdonderende gebeurtenissen, als waarvan we in het voorjaar 1940 getuige waren. Merkwaardig ls, hoe men aan belde zijden blijft volharden in de overtuiging, over den gunstlgen af loop van den oorlog. Maar een der belde partijen heeft het ln deze toch mis en er zullen niet veel deskundigen gevonden wor den, die een spoedige overwinning van Engeland durven bepleiten. Ons past bij zulk een onoverbrug baar meeningsverschil eerbiedig zwij gen, ofschoon met de geschiedenis van 1 Sept. 1939 tot'heden nogfrisch ln het geheugen, niet behoeft ge vraagd ts worden, naar welken kant ons oordeel valt. Er ls intusacben een voordeel bij deze moeilijke opgave, dat het on- organisatie van het bioscoopbedrijf heeft de secr. generaal van het depar tement voor volksvoorlichting enz. een rede gehouden, meer direct be doeld ter inwijding van het nieuwe gebouw van den Bioscoopbond. Dr. Goede wagen heeft daarbij de taak van de bioscoop in de nieuwe gees telijke orde uiteengezet; de bioscoop zal een instrument worden ln dienst van de volksvoorlichting. Onge- wenschte elementen zullen worden ultgastooten en het bedrijf, eenmaal in de juiste banen herleid, zal door de overheid worden gesteund. Zoo zal ln de toekomst de vermakelijk heidsbelasting voor de bioscopen ook komen te vervallen. DE VOORWAARDE VOOR ONZE VRIJHEID. De belangrijke en zeer ernstige rede, welke da Duitsche Rijkscom missaris de vorige week te Amster dam heeft gehouden, is voor lal van Nederlanders nog steeds voorwerp van overweging. Iedereen begrijpt, dat de rede een weloverwogen aanduiding bedoelde te zijD van het lot, dat land en volk ls toebedacht door de Duitsche re geering, Ingeval Duitschland de oor log zal winnen. Dat laatste bleek bovendien iets te zjjn, waaraan de Rijkscommissa ris geen moment twijfelde en hij hield ons vreeselijke beelden voor oogen van wat er van ons worden worden zou, als de Britten er ln zouden Blagen om het nu bezette gebied tot slagveld temaken. We weten het nu: Nederland zal niet meer vrij ZÜQ> tenzij het natio naai-socialistisch wordt en zijQ be stemming erkent als deel in een verbondenheid van Germaansche vol keren onder Duitsche leiding. Ook is duidelijk te verstaan ge geven, dat slechts de N.S.B. als de organisatie kan worden erkend, wel ke aan het nieuwe Nederland zijn natlonaal-soclalistische structuur zal geven. Het kan niet worden ontkend, dat vorengenoemde beslissingen den geest van velen heeft benauwd en een apatische moedeloosheid heeft te weeggebracht onder hen, die oprecht streefden naar een eerlijke samen werking met het Duitsche volk, zonder dat ze nochtans alle principes van het nat.-soclalisme konden aan vaarden. Eén ding hebben we in elk geval gewonnen door de verklaringen van den Rijkscommissaris: we weten nu precies, waar we aan toe zijn. Terechtstellingen. De Rijkscommissaris heeft er ook geen oogenblik twijfel over gelaten, dat de huidige Duitsche machtheb- bers harde meesters zullen toonen te zijn, als het Nederlandsche volk zich niet zou willen schikken naar de maatregelen, welke moeten wor den genomen ter veiligstelling van de Duitsche belangen in den oorlog, die om het voortbestaan van het rijk de welvaart van het Duitsche volk gaat. Dat dienen heden inderdaad alle Nederlanders in het bezette gebied in te zien; geen enkele vreemde be zettende macht zou lu gelijke dm standlgheden anders hebben gehan deld. De terechtstelling op het einde der vorige week van 18 landgenoot en, die van sabotage en splonnage waren beschuldigd, mogen degenen zich waarschuwend blijven herinneren, die zich verleid gevoelen tot nutte looze intrlgnes, Ook Hilversum ge-ariseerd Iu de gemeente Hilversum zijn door den burgemeester en regeerlngs commissariss eenige verordeningen uitgevaardigd, welke als aanwijzing kunnen dienen van de veranderde verhoudingen en opvattingen, welke onder een nieuw en nat-socialistisch Nederland zullen gelden. Joden hebben er geen toegang meer in hotels, café's, restaurants, automatieken en bad. en zwemln richtingen één café uitgezonderd Za mógen niet deelnemen aan wedstrijden, wél echter er naar ko men zien. De portretten van loden van het Huls van Oranje moeten in alle scholen en gemeentegebouwen worden verwijderd De gemeenteraad ls ontbonden verklaard; de wethou ders zijn ontslagen; nieuwe wethou ders zullen worden benoemd. Loonsverhooging, Verschillende factoren hebben ge. leid tot een stijging van het index cijfer voor de kosten van het levens onderhoud en deze stijging zal nog eenlgsziDS aanmer keiijker worden door de maatregelen tot verhooging der landbouwrichtprijzen. Op den weg naar aanpassing aan het Duitsche loon- en prijspeil zijn binnenkort nog meerdere beslissin gen te verwachten en daartoe be hoort ook een verordende loonsver hooging ad 10 pet, welke in den a. zomer te verwachten zijn. Bioscoop en nieuwe orde Ter gelegenheid van de plaats ge mogelijk nog lang kan duren, of het had hebbende omschakeling in VLEESCHDISTRIBUTIE. Ook paarden- en schapen- vleesch op de bon. De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw Visscherij maakt het volgende be kend Gedurende het tijdvak van Don derdag 20 Maart tot en met Zondag 30 Maart a.s. geeft elk der vier met „08 vleesch" gemerkte boDnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, of één rantsoen vleesch- waren. De met „08 worst, vleesehwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleesehwaren. De bonnen, welke op 30 Maart s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Woensdag 2 April a.s. De aandacht wordt er op geves tigd, dat thans ook paarden- schapen vleesch onder de distributie vallen, zoodat de rantsoenen ook gelden voor deze vleeschaoorten. Het rantsoen vleesehwaren dat per bon kan worden gekocht, be draagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, kalfs- paarden- en schapenvleesch en voor gerookte worstsoorten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst, 125 gram voor lever- artikeleD, tongenworst en nierbrood, en 150 gram bloedworst. Cijfers over^onze Spoor wegen. De Spoorwegen hebben middels een stand op de Jaarbeurs heel wat Interessante gegevens omtrent dit geweldige bedrijf aan het publiek verschaft. In de overtuiging, dat dit onze ezers belang inboezemt, zetten wij hun hier eenige feiten in getallen voor, welke een beeld geven van de groote beteekenis van dit verkeers- lichaam. De Spoorwegen hebben 29000 werknemers, zij verloonen per jaar 53 millioen gulden en betalen 9 mtlllofn per jaar aan sociale voor zieningen. In 1940 ondanks 8 oorlogs maanden legden de Spoorwegen 55 200.000 treln-kllometers af, dat is een afstand van 1380 maal rond de aarde en vervoerden daarbij 95-5 millioen reizigers. Er zijn 882 locomotieven, 1731 personen wagons (bulten de electr. en dleselelectrlsche treinen) en 27000 goederenwagons. Voor 1941, 1942 en 1943 hebben de Spoorwegen een bouwprogramma, dat 47 millioen guldens aan orders bevat, waarvan 90 pet. bij de hatio- □ale industrie kan geplaatst wor den. terwijl zijn zaak een maand zal wor den gesloten en het vonnis wordt gepubliceerd. Eenzelfde straf werd opgelegd aan een bakker in Lamswaarde voor een overeenkomstig feit. In Dordrecht werd een buitenband te duur. ver kocht, wat den fietsenhandelaar op f 200 kwam te staan, terwijl het te veel betaalde aan den kooper moest worden terugbetaald. In Terneuzen hield men zich niet aan de prijzen voor schoenen, zooals die op 9 Mei j.l. golden. Den overtreder werd een boete van f 500 opgelegd. In de Kwakel trachtte een slager spek van de hand te doen voor een te hoogen prijs. Zjjn voorraad werd verbeurd verklaard en de boete werd vastgesteld op f 100. Een heel var- keD, dat te Venray voor te hoogen prijs werd aangeboden, koste den eigenaar f 300 boete. Het vonnis zal worden gepubliceerd. Ia Dordrecht werd ln enkele ge vallen geknoeid met de prijzen van soepvleeech. Boetes werden daarvoor opgelegd van f 40 en f 200. Opdrij ving van den prijs voor rijst en havermout door een winkelier in Putte werd gestraft met f 200 en publicatie van het vonnis. Iemand in Westdorpe, die met een pari ij'je tarwe een goeden slag dacht te slaaD, zal f 300 moeten betalen. Ookinzijn geval zal de tuchtbeschlkklng wor den gepubliceerd. gramma is verre van gemakkelijk. Servatlus 16 11 2 3 24 54—24 Vlost 13 11 0 2 22 51—16 F.C.V. 17 11 0 6 22 68—57 Steyl 13 10 1 2 21 47—30 Indien Serv. er in slaagt Steyl te kloppen, bedraagt het verllespunten- verschll nog slechts één In Steyl was de uitslag 1—1. Aan belangstel ling zal het dan ook niet ontbreken. Servatius-lul, neem uw kans waar Serv. H stuurde W.V.C, met een 3—2 nederlaag huiswaarts. Een zeer verdienstelijke overwinning Serv. miste haar goalgetter en... verschil lende doelröpe kansen. Daar de ern- stigte concurrent (T.O.P,) op eigen veld verloor, staat Serv. II nu stevig aan de leiding en heeft haar lot dus in eigen handen. De stand van de kopgroep ls hier: De 400.000ste bij de Giro. De Giro heeft deze week 400 OOOdte rekening geopend. De groei bij dit algemeen gewaar deerde bedrijf gaat steeds sneller. Tusschen 1918 en 1923 werden de eerste 100 000 rekeninghouders Inge- schreven, in 1932 de 200 OOOate, de Serv. II T.O.P Brughusla Serv. H belangrijke 2 19 54—19 3 17 46—28 4 -16 48—26 1937 de 300 000ste en in 1941 de 400 000ste. In 1940 werden meer rekeningen geopend dan in eenig voorgaand jaar. In de duisternis verdronken Te Schijndel is de 31 jarige J. van H. per fiets ten gevolge van de duisternis In de Zuid-Willemsvaart gereden en verdronken. Tusschen de buffers geraakt* Dinsdagnacht is de 48-jarige ge huwde rangeerder J. F. Llebregts uit de Kloosterdreef bij het koppelen van een goederentrein op het em placement van het station te Eind hoven tusschen de buffers geraakt, waardoor zijn borstkas werd inge. drukt en hij een ernstige wonde aan een der handen opliep. Het slachtoffer dat spoedig over leed, laat een vrouw met een groot gezin achter. Belastingen. De belastingen vloeien over 't algemeen ruim, maar de oorlog en oorlogsomstandigheden eischen ook zoo'n enorme bedragen, dat we op gebied van belastingheffing nog wel wat anders zullen beleven dan tot nu toe. De kohieren der directe belastin gen vermeldden eind Februari 65 5 millioen of bijaa 16.6 millioen meer dan het vorig jaar. Het meerdere komt om. uit grondbelasting (2 3 millioen), in komstenbelasting (ongeveer 1 mill.) gemeentefondsbelasting (4 6 mill.) en de nieuwe, winstbelasting leverde 8 millioen. De overige middelen, de indirecte heffingen, hielden zich goedzij leverden in Februari 44 millioen of 10 millioen meer dan verleden jaar. In de eerste twee maanden van dit jaar leverden deze middelen 89 4 millioen tegenover 76 6 millioen ln dezelfde periode van vorig jaar. De Invoerrechten daalden ln twee maanden ruim 14 5 millioen en ver der liepen terug statistiekrecht en couponbelasting, totaal een daling van ruim 15 millioen. De accijns op tabak steeg met ruim 5 millioen, accijns op gedistil leerd 2.6 millioen, op bier bijna 1 millioen, successierechten l?/4 mil lioen. Tegen prijsopdrijving. De strijd tegen de prijsopdrijving wordt ononderbroken voortgezet. De inspecteurs voor de prijsbeheerschlng hebben wederom tal vuu vonnissen gewezen, die niet mals zijn. Een bakker in Graauw en Langendam, die brood te duur verkocht, werd gestraft met een boete van f 500 Onder vrachtauto doodgedrukt. Bij het repareeren van een vracht auto ls te Schaeaberg de 24-jarige J. M. uit Brunssum met zijn hoofd bekneld geraakt onder een met koleD beladen vrachtauto, waarvan het achterwiel afliep. Toen M. bevrijd was, was hij reeds overleden. Met den arm in dorschmachine geraakt* Toen de arbeider F. Jansen te Oploo werkzaamheden verrichtte met dorschmachine, had hjj het oDgeluk, met zijn arm tusschen de machine bekneld te geraken. De gevolgen waren ontzettend. J's arm werd ged-eltelijk afgerukt. Onder hevige pij oen is de on gelukkige naar het ziekenhuis vervoerd, waar tot amputatie van het getroffen lichaamsdeel moest worden overge gaan. beleeft Zondag een zeer dag nu de return-wed strijd tegen W.V.C. ls vastgesteld. Dit is de voorlaatste en tevens las tigste uitwedstrijd. Slaagt men er in deze ontmoeting te winnen dan ls het kampioenschap zoo goed als binnen. De lui zullen er daarom alles op zetten om de volle buit ln beslag te nemen. De wedstrijd begint om 130 uur. Vertrek per fiets om 12 uur. Succes, lui! Servatius III verdient beslist een extra pluimpje voor het kunststukje het sterke Erica met 3—1 te kloppen. Vooral de manier waarop dit ge beurde deed weldadig aan. De wed strijd stond, voor deze afdeellng, op zeer hoog peil-en werd in een zeer hoog tempo gespeeld Proficiat! Zondag gaat datzelfde elftal naar Horst om daar het derde elftal slag te leveren. Ala de lui weer evengoed spelen kan er gewonnen worden. Servatius IV stelde te leur door op eigen veld met 1—0 van Oostrum II te verliezen. Een gelijk epel was minstens verdiend geweest. Zondag speelt het vierde elftal [opnieuw thuis, nu tegen American. I De uit-wedstrijd werd gelijk gespeeld, dus zou er nu gewonnen kunnen worden. De wedstrijd begint om 1 uur. Succes, lui! VALK-REVUE Verleden Zondag was een goede dag voor de Valken. Het eerste elf tal klopte D.S.S. I uit Tegelen met 2. Het grootste gedeelte van deze wedstrijd liet het zich aanzien, dat de Valk weer zou verliezen of hoogstens een gelijk spel het resul- aat zou zijn, doch de laatste twin tig minuten kwamen zij geweldig op zetten en beleefde de toeschouwers spannende momenten. Zij wonnen tenslotte met 5—2. Morgen is het eerste elftal vrij. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. Inzenders worden er nogmaals aan herinnerd, te zorgen dat hun cople DINSDAGAVOND ln ons bezit is. SERVATIUS - OMROEP Heftig was de tegenstand, welke D.E.V. ln Arcen Zondag bood. Voor de rust wogen beide partijen vrijwel tegen elkander op. Ruststand 2 voor Servatius. Na de rust speelt Serv. wederom haar bekend vlug en open spel. De vleugels werden aan 't werk gezet en 't samenspel vlotte met a's resultaat, dat deze lastige uitwedstrijd met 4—1 werd gewon nen. Arcen verdedigda zich uit den aard der zaak met den moed der wanhoop en voetbalde niet slecht, Intusschen Is Servatius aau de lei ding gebleven. Zondag zal voor 90 pet. bssllet worden of Servatius ook verder nog rechtmatige eischen mag stellen t.a. van den hoogsten titel. Serv., Sleyl en Vioat zijn de drie gegadigden voor dezen titel. We laten hier den stand volgen van de kopgroep, waar uit bli)kt van hoe groot belang de strijd tegen van Heel c.s. Zondag la. Steyl en Vlost moeten nog drie wedstrijden méér spelen en hun pro- Het tweede was j.l. Zondag in Meerio te gast en speelde daar, door dat den scheidsrechter niet was op gekomen, een vriendschappelijke wed strijd en won met 51. Morgen krflgt het tweede T.O.P. I uit Tienray op bezoek. Als de jongens van het tweede spelen zooals j 1. Zondag ln Meerio durven wij hun met eigen terrein onder de voeten wei een kleine over winning voorspellen. Het derde boekte een overwinning. Hiervan was Merselona de dupe, waar onze kamploeoBpretenten te gast waren. 8—3 was daar de over winning. Goed zoo joDgens als ge zoo door gaat komt ge er wel. De Valk-Junioren speelden j.l. Zon dag een oefenwedstrijd ln Ysselsteyn en verloren met de oneven goal 3—4. Goed trainen Valkjes dan zal het wel lukken. Hoofdpijn-Kiespijn O Tllijn/undife» Helpen veilig en vlug. Doos 10cn5Qct VENRAY, 22 Maart 1941 Overplaatsing. De heer P. L. Schepper, kommies, is overgeplaatst van Vijlen naar Ven ray. 40 jaar Priester. Op 23 Maart a.s. zöl de Zeereerw. Heer A. Lenders, pastoor der Sint Jozef parochie te Maastricht den dag herdenken, waarop hij veertig jaar geleden de H. Priesterwijding ontving. Z. Eerw. was van 1906 tot 1911 Kapelaan te Venray. Geval van prijsopdrijving te Venray. De strijd tegen de prijsopdrijving wordt ononderbroken voortgezet. De inspecteurs voorde prijsbeheerschlng hebben wederom tal van vonnissen gewezen, die niet malsch zijn. Zoo kostte een heel varken, dat te Venray voor te hoogen prijs werd aangeboden, den eigenaar f 300 boete Het vonnis zal worden gepubliceerd.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1