•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Jaar- en andere beurzen Buitenland. Ons weekpraatje. Raad van Maashees. Provinciaal Nieuws Zaterdag 15 Maart 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 11 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7Va Ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. Veranderde in- en verkoop - methoden. Omtrent de resultaten van de groote Lelpziger Messe verluidt ook dit jaar weer, dat de verkoopcijfers enorm zijn ge stegen, maar, zoo wordt daaraan toegevoegd, zulks wil niet zeggen, dat In geljjke mate de geheele Dult- sche economisdhe productie Is ver groot. De Laipziger Messa heeft ga- leid tot een aanmerkelijke verande ring in de koop en verkoopmethoden. Gingen grossiers en andere midde laars in het distributiebedrgf vroeger naar de fabrieken om er hun in- koopen te doen of kochten zg op monster van de reizigers, die hen kwamen bszoeken, tegenwoordig gaat haast elke zakenman de Mesae bezoeken, waar hij alles gadeslaat en vergelgkt, wat de markt hem kan bieden en waar hij zich dan door verscheidene bestellingen dekt voor een groot deel van zijn behoef ten in het komende seizoen. Datzelfde heeft geleid tot den ge- stadigen opbloei van da Voor- en Najaarsbeurs te Utrecht. De Voor- jaarebeurs, welke aldaar op het oogenblik wordt gehouden overtreft al weer alie voorgaande in het aan tal der inzendingen en belooft ook recordcijfers van den omzet te ver- toonen. Ondanks de zoo slechte tijds omstandigheden. Het koopen op beurzen wordt meer en meer gewoon te; zelfs worden er in verschillende gewesten telkens, onder velerlei be namingen, beurzen van kleiner om vang ingericht, van welke een vlot gebruik wordt gemaakt voor nood zakelijk geworden aanvulling van voorraden. Men onderschatte de beteekenis dezer wijziging in de in- en verkoop methoden niet. Er zrjn natuurlijk ook menschen en ondernemingen, welke er door worden gedupeerd. Dat zijn in de eerste plaats de reizigers, die tengevolge van de beurzen voor vele fabrikanten geheel of gedeeltelijk overbodig werden. Als er minder reizigers isngs den weg zijn. pnder- viud^h daarvan spoorwegen, autobus ondernemingen, koffiehuishouders e a nadeelen. Maar er zijn ook aanmer kelijke voordeelen aan te wijzen. De fabrikant weet na een groote voor- of najaarsbeurs, waar hij in het komende seizoen zoo ongeveer aan toe is. Hij kan zijn productie op efficiënte wijze regelen. En ook den winkelier biedt het beurswezen be langrijke voordeelen. Hij weet beter dan ooit, wat hij koopt. Hij vindt gelegenheid om prijzen en kwaliteit te vergelijken. Hij kan onderhandelen over credieten; hij kan zich voor. keursrechten bedingen enz. Hij is bovendien onmiddellijk op de hoogte wat er voor nieuws in zijn branche op de markt wordt gebracht en hij kan waarnemen, hoe de reactie van het publiek op dat nieuws is. Het beursbezoek kost hem wat tjjd, maar veel méér tijd wint hij uit, doordat hij zich thuis niet eiken dag monsters behoeft te laten pre senteeren, van reizigers, die hem zoo was het toch voorheen de deur plat liepen en in talrijkheid op sommige dagen de klanten over troffen. In een der provinciale dagbladen troffen wij de volgende advertentie GESLOTEN van Maandag 10 tot Maandag 17 Maart, daar wij.dan op reis zijn om inkoopen voor U te doen. (Waarop naam en adres volgde van een bekende zaak in de stad.) Het is niet moeilijk te raden, waar heen deze zakenman van plan was te gaan. Zijn voorbeeld zal in de toekomst ongetwijfeld navolging vinden. Wat een gemak eigenlijk: Twee maal in het jaar een week te sluiten om dan verder van alle in koopbesognes af te zijn. En de klanten zullen het hun leverancier heusch niet kwalijk ne men, dat hij twee weken in het jaar er aan besteedt om alles te gaan zien en beoordeeleo, wat de markt hem in zfln branche biedt. Met verstand en overleg in te koopen is het halve werk In den handel en aan deze ernstige taak mag een winkelier zich gerust twee weken per jaar ten volle wijden, zonder dat eenige andere zorg hem hindert. Dat is niet alleen zijn eigen belang, maar ook dat van zijn cliën- teele. Meer dan ooit tevoren is op het oogenblik, nu men door beperkt rei zigersverkeer het nauwe contact met zijn leveranciers heeft verloren, de Jaarbeurs het noodzakelijke in termedlair geworden in den handel. Om deze en alle voornoemde redenen wordt ook deze 44e Beurs weer een groot succes. Eiken zakenman dient haar te bezoeken. Deze beurs is nu buitengewoon leerzaam, doordat ze laat zien, welke vervangingsartikelen er worden vervaardigd voor die ar tikelen, welke door den oorlog van de markt zijn of worden weggevaagd. Heel wat winkeliers zullen te Ut recht tot het inzicht kunnen komen, dat er minder reden voor hen is om bij de leege pakken te gaan neer zitten dan ze meenden. We herin neren er aan, dat de Jaarbeurs nog tot en met Donderdag a.s. is ge opend. Ver. Staten in nog niet verklaarden oorlog met de As. De belangrijkste gebeurtenissen der laatste dagen Is ongetwijfeld het aanvaarden door de volksver tegenwoordiging der Ver. Staten (Huis en Senaat) van de volmach- tenwet, krachtens welke president Roosevelt nu de bevoegdheid krijgt om het wapen materiaal van de eigen weermacht te «leenea" aan Engeland en zijn bondganooten, de heele Amerikaansche industrie ten behoeve van het Brltsche oorlogs apparaat in te schakelen, ^de wapen- zendingen naar Brittannië zoo noodig door de Amerikaansche vloot te laten beschermen, ja zelfs gedeelten van de weermacht der Ver. Staten naar vreemde gebieden te dirigeeren. Wat dat alles tesamen In feite be- teekent, daarover verkeert men nergens, en zeker niet in BerlijD, In onzekerheid, In een officieus commentaar uit de Duitsche hoofd Btad wordt de aldaar heerschende meening samen gevat in de woordende Ver. Staten bevinden zich in een nog niet ver klaarden oorlog met Duitschland en Italië. Zal daaraan weldra kunnen worden toegevoegdook met Japan Het schijnt, dat men te Tokio aar zelt om de militaire consequenties te trekken uit de bepalingen van het drie-mogendneden-pacf, hetwelk Japan verplicht om Duitschland en Italië bij te staan, in geval deze landen worden aangevallen door een mogendheid, welke nog niet in het Europee8Che conflict verwikkeld was. Zeer binnenkort zal de Japansche minsters van buit. zaken In Berlijn aaD komen voor het houden van be sprekingen, welke ongetwijfeld op dé practlsehe effecten van het voor noemde verdrag betrekking zullen hebbeD. Matsoeaka zal over Rusland reizen en dus gelegenheid hebben om met de machthebbers te Moskou te overleggen. Vóórdat Japan zich waagt aan een oorlog tegen de Ver. Staten en Engeland zal het zeker willen zijn van dekking in den rug, t.w. van elke verrassingsmogelijkheid van Russische zijde. Het valt niet te ontkenneD, dat de bezetting in vrede en vriend schap van Bulgarijë een meester zet der Duitsche politieke en mili taire diplomatie was, maar op het wereldschaakbord is nu géleidelijk een spel verwikkeling ontstaan, welke ook aan Berlijn en Rome als een probleem moet voorkomen. Wat zal Turkijë doen De president van dat land zond nog steeds geen antwoord op den persoonlijken brief van Hitier, door ambassadeur von Papen overhandigd Zal het Turksche leger in actie komen, als de Dultschers vanuit Bulgarije de Grieken in Thracië aan vallen om den Italianen in Albanië verlichting te brengen En hoe is de stemming in Rus land Moskou heeft duidelijk van afkeuring laten blijken over het binnenrukken der Dultschers in Bulgarije, beteekende die afkeu ring een tot hiertoe en niet verder Zal volgende vraagJoegoslavië zich gewillig laten inschakelen inde nieuwe politieke en economische orde van het Europeesche vaste land Niet de hoeveelheid menschen- materiaal is In de eerste plaats van beslissende beteekenis in den moder nen oorlog, maar de aantallen vlieg tuigen en gemechaniseerde afdelin gen. De productiemogelijkheden der Amerikaansche industrie zijn schier onbegrensd; deze productie moet, voor zoover ze naar Europa wordt gedirigeerd, worden vernietigd, al vorens ze ter bestemde plaatse ia aangekomen. Maar een actie daartoe brengt de Ver. Staten allicht op directe wijze.in den strijek Slechts een Japansche oorlogsactie zou de practlsehe beteekenis der Amerikaansche inmenging grooten- deels kunnen verlammen. In het Verre Oosten heeft de po litiek der nieuwe orde een winstpunt geboekt, dat ook op den gang van zaken in Europa van eenige betee kenis kan blijken. Door de aanvaar ding der Japansche bemiddelingsvoor stellen in het geschil tusschen Thailand en Indo-China heeft de Fransche regeering zich practisch aangesloten bij het Japansche streven naar een nieuwe Groot Oost-Aziati sche orde onder Japansche leiding. Deze houding heeft Frankrijk vér der vervreemd van zijn vroegere bondgenooten en de politiek van Vichy in het kader geplaatst van de doelstellingen der asmogendheden. Dat de regeering te Vichy deze con sequentie heeft aanvaard, blijkt uit de krachtige houding, welke werd aangenomen tegenover de" Britsche blokkade-maatregelen. De Fransche regeering heeft te kennen gegeven, dat het land aan den rand van den hongersnood staat; aan de Ver. Staten zql worden ge vraagd om een directe levering van 50 millioen ton tarwe voor het niet- bezette gebied; indien deze aanvraag geen gevolg heeft, zal Frankrijk de noodlge levensmiddelenn door zijn handelsvloot uit de koloniën laten aanvoeren en de schepen doen bege leiden en beschermen door zijn oorlogsvloot. Dat laatste klinkt on getwijfeld zeer dreigend en zou bij uitvoering tot een treffen ter zee tusschen de vroegere bondgenooten kunnen leiden. OP WEG NAAR. DE NIEUWE ORDE Laten we het nieuwe huis naar eigen smaak inrichten. De plaatselijke krant is altijd meer populair geweest dan het groote dag blad. Het werd meer door iedereen In het gezin gelezen en de inhoud werd openhartig besproken. We we ten wel, dat de plaatselijke krant haar grooten broer uit de stadkwa- litief niet aan kan, maar ze heeft tegenover deze een eigen karakter, dat velen bekoort. Het dagblad voert artikelen, welke misschien meer „we tenschap" zijn en zijn berichten stam men uit officleeJe en gezaghebbende bron. Aan dat alles hechten we de verelschte waarde, maar toch maakt het groote dagblad weinig innig con tact met zijn lezers. Krant éu lezers staan respectvol naast-, dikwijls cor rect tegenover elkander* een correct heid, welke gemakkelijk overgaat in onverschilligheid. Met het plaatselijke blad is dat anders. Het is een doel, zelfs een bin dend element, van de plaatselijke ge meenschap. Het heeft een naar zijn aard overzichtelijken lezerskring; we kennen elkaar zoowat, weten, wat plaats of streek beroert, interesseert of bezighoudt. Met een en ander houdt de redactie rekening met het selecteeren der copie. De redactie moge al eens een stokpaardje berij den, de lezer „kent" dat van haar en vindt het wel gezellig. Krijgt-ie er wat op tegen, dan staat de inge zonden stukken-rubriek voor hem open en we blijven op de bekende uitzondering na goede vrienden. In dezeD tijd geldt dat alles nog meer dan anders. Het groote dagblad heeft het tegen, dat het aan zich en zijn lezers verplicht is om zoo volle, dig mogelijk te zijn. Een plaatselijke krant kan niet volledig wezen en daardoor is ze In de kostelijke gele genheid om het zwijgen toe te doen over aangelegenheden, welke ze niet naar eigen overtuiging kan of mag belichten. Deze onvolledigheid maakt de plaatselijke krant iu onze dagen bijzonder aantrekkelijk Men leze daar uit echter volstrekt niet, dat we de verantwoordelijkheid schuwen en b.v. een moeilijkheid als de nieuwe orde zouden willen omzeilen. Da noodzaak eener nieuwe orde aanvaarden we, maar we zijn dankbaar voor de ge legenheid om ze te kunnen behandelen gescheiden van belangen, welke de oorlogvoerin betroffen, we willen doel bewust de nieuwe orde benaderen, maar niet door daar den weg te banen, waar ons veel voor de voeten zou komen, wat het verleden ons aan goeds en liefs naliet. Laten we de krant en haar lezers echter erkennen, dat het huis, waarin ons volk tot voor kort nog woonde, niet meer past in onzen tijd. Daar mogen en willen we niet meer iD; het heeft zgn tijd gehad en is schoon óp. Dat moeten we durven toegeven, ook al is de oorlog nog niet afgeloopen en verkeeren er velen nog in twijfel, wie dezen zal winnen. Dat laatste doet er voor het principe der nieuwe orde niets toe. Deze kan minder steunen op menschen, die er een oorlogsgokje van maken dan op die, welke haar uit overwegingen van maatschappelijk, écht-Neder- landsch (noem het desnoods: völksch) belang voorstaan. Zooais de politieke verhoudingen ten onzent zich yóór den oorlog ont wikkelden, ging ons volk zijn onder gang tegemoet; toenemende ver-, deeldheid versplinterde zijn kracht. Onze vrijheden waren verworden tot in het absurde; we vermochten niet meer te bouwen, omdat we ook de methoden van destructie, a.i. van ondermijning en verwoesting, ais rechten erkenden. Economisch en sociaal naderden we den afgrond door een te sterk doorgevoerd libe ralisme, door te groote individualiteit. In de toekomst zal geen volk zich kunnen handhaven dan door da ves tiging en aanvaarding van een sterk gezag, een door rede, voorzichtigheid en het algemeen belang beteugelde vrijheid; door een geleide economie; door eenheid, samenwerking, behulp zaamheid, offerbereidheid. We moeten den wil hebben om het gebouw der nieuwe orde te helpen optrekken en den lust om het straks te gaan bewonen, hoe ook de afloop van den oorlog moge zijn. Maar laten we met bedachtzaamheid onze taak vervullen en den weg naar het doel kiezen, sparende uit het verleden, wat gaaf bleef mooi en sterk We moeten het nieuwe huis bouwen en inrichten, Daar eigen model en smaak, onze waardeering behoudende en toonende voor het mooie uit vroe ger bezit, inbegrepen gewoonten en tradities, alsmede onze speciale, in de historie ontwikkelde, vaderland- sche deugden, waarvan trouw een der voornaamste is. Onze trouw mag niet in het oude huls worden achtergelaten; in het nieuwe huis dient mét ons het besef te wonen, dat een nieuw te verpan den woord geen waarde heeft, als het oude woord niet tegen zgn volle waarde werd ingelost. DIXI. De Raad is voltallig. Voorzitter burgemeester A. Jans. SecretarisL. Keuten. Het lid Fransen trekt stemcijfer no. 1. De Voorzitter opent de ver gadering met gebed. Hoewel 1941 reeds een paar maan den oud Is, wil de Voorzitter toch ln deze eerste vergadering den leden en hunne gezinnen een hartelijk, gelukkig en zalig nieuwjaar toe- wenschen. Het oude jaar is niet zonder leed aan ons voorbg gegaan. De oorlog eischte 2 jonge levens. Laat ons vurig hopen, dat 1941 de zoozeer begeerde vrede zal brengen, zoodat wij met on3 werk rustig weer kunnen voortgaan. Toch stemt een terugblik op het afgeloopen jaar ook tot dankbaarheid voor wat onze gemeente betreft. Door onderlinge eendrachtige samenwerking is hier veel goeds tot stand gekomen. Vjjf nieuwe boerde, rijen werden gesticht. De pachten zgn zoo gesteld, dat vijf jonge ge zinnen, onvoorziene omstandigheden niet medegerekend, daarop een be staan zullen vinden. Voorts werden /2 nieuwe laodarbeiderswonlngen ge sticht. Alles bij elkaar mogen we zeggen, dat in 1940 een groot sociaal, werk is tot stand gebracht. Wat het zielental betreft heeft de gemeente een vooruitgang te boeken van 50 personen, nl. van 2492 Inwoners op 1 Januari 1940 tot 2542 op 1 Januari 1941. Laten we hoopen, dat deze vooruitgang bestendigd moge blijven, De Voorzitter brengt voorts dank aan den secretaris en verdere amb tenaren voor het vele werk dat vooral onder deze tijdsomstandig heden verricht moest worden. Ook dankt, hij de leden van den raad voor de prettige samenwerking, welke hij in het afgeloopen jaar mocht onder vinden. Hg hoopt, dat dezelfde ver standhouding in de toekomst moge blijven. 1. De notulen der vorige vergade ring worden onveranderd vastgesteld. 2. De volgende ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange nomen de gemeenterekening 1939 is b. goedgekeurd la het raadsbesluit dd. 9 Dec. 1940 tot verhooging van den huurprijs van de woning van H. J. Hendriks c. goedgekeurd is het raadsbesluit dd. 20 November 1940 tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling voor het Bouw-, Woning- en Wel standstoezicht Noord-Brabant-Oost d. Gad. Staten hebben machtigiog verleend 1. te ontvangen de inkomsten, op de begrooting 1941 vermeld, tot de bedragen in 1940 voor dezelfde posten geraamd 2. uit de posten dier begrooting, voor zoover betreft den gewonen dienst, uitgaven te doen tot 1/4 der bedragen, welke daarop zijn uitge trokken, met dien verstande, dat dit 1/4 niet meer zal bedragen dan 1/4 der sommen in 1940 voor dezelfde posten toegestaan e. G. Gooren vraagt ontheffing baatbelasting over 1940. Dit verzoek wordt aangehouden tot bij de be handeling van achterstallige posten van de gemeenterekening f. er is een verzoekschrift inge komen van J. Koenen e.a. te Over loon over de toestand van den weg naar het Hazenbroek. De Voorzitter weet, dat de toe stand waarin die weg thans verkeert, niet kan blijven duren. Aan de af werking zijn echter veel moeilijk heden verbonden. Op het oogenblik is er b.v. geen werkvolk, Wel over enkele weken, wanneer hét werk in de gemeeritebosschen klaar is. B. en W. stellen voor om dan direct dit werk weer aan te pakken, desnoods het werk te laten uitvoeren in vrij bedrijf. De keuze-is tusschen aanbe steding van dit wérk of uitvoering in werkverruiming. Maar ook dan blijven er nog moeilijkheden. Aan besteding zal niet zoo heel gemak kelijk gaan. Bij dit werk moet teveel rekening gehouden worden met de omgeving waarin deze weg ligt. De weg waterpas aanleggen is bij voor baat uitgesloten. Het verbeteren van dezen weg als werkverruimings plan is indertijd reeds goedgekeurd. Subsidie is dus verzekerd. Wethouder Crooijmans zou dit werk zoo mogelijk in werkverruiming willen laten uitvoeren. Maar dan komt de kwestie van het uurloon. Op het thans geldende basisuurloon kan niet gewerkt worden. De Voorzitter zegt, dat indien vroeger beter mee gewerkt was door de belanghebbenden met de plannen van het gemeentebestuur, dit werk thans reeds lang achter den rug zou zijn geweest. B. en W. zullen hun best doen deze zaak zoo spoedig mogelijk af te handelen. De raad keurt dit goed. g. de gemeente-ontvanger F. R. Kersten vraagt vergoeding voor de beschikbaarstelling van kantoor met verlichting en verwarming. B. en W. stellen voor dezelfde vergoeding toe te kennen als over 1939 nl. f 40. Deze vergoeding zal dan gelden voor i940 en volgende jaren, zoolang de ontvanger een kantoor ten behoeve van de gemeente beschikbaar stelt. De raad gaat hiermede accoord. h. van het bestuur van het Con sultatiebureau te Vierlingsbeek is een verzoek ingekomen om verhoo ging van het over 1941 toegekende subsidie met 1 cent per inwoner. De onkosten van dit bureau zijn veel hooger geworden door het duurdere autogebruik. De verhooging komt voor deze gemeente neer op een be drag van f 25.B. en W. stellen voor deze verhooging toe te kennen. Hiertoe wordt besloten. i. nu de wettelijke bepalingen met betrekking tot het capitulanten- stelsel buiten werking zijn gesteld, kan het voorschrift in de verorde ning veldwachters ten aanzien van capitulanten of gewezen capitulan- ten, vervallen. Deze wijziging van de verordening veldwachters wordt goedgekeurd. 3, Verpachting gemeentegronden. Op voorstel van B. en W, wordt verpacht a. in de Blesplanken een perceel weiland van 1.64 ha. aan P. Arts, Jac. Smits en Th. Jacobs, elk voor 1/3 gedeelte voor f 45.— per ha. en per jaar, ingaande terstond. De pachtprijs bedroeg voorheen f 47. Doch de hoogste pachtprijs van de perceelen In dezelfde omgeving is thans f 45.terwijl de hoedanig heid van die gronden dezelfde is als het thans te verpachten perceel. b. C. Bloemen te Overloon vraagt om overdracht van pacht van een peceel bouwland. De raad vindt goed, dat de pacht wordt overgedragen. c. Mart. Janssen uit Overloon vraagt om kwijtschelding van pacht over 1940, Op voorstel van B. en W. wordt besloten voor 1940 den pacht prijs te reduceeren tot f 30. d. A. Kersten te Holthees vraagt om een perceel grond in het Holthee- sche Broek te pachten of te koopen. B. en W. Komen binnenkort met een voorstel tot opnieuw verpachting van het heele Holtheesche Broek. I 4. AaD de orde komt thans de' nota van aanmerkingen op de ge- meente-begrootlng 1941. De door Ged. Staten gemaakte aanmerkingen heb ben niet veel om het lijf en zijn van administratieve aard. De raad gaat accoord met de noodige veranderin gen. 5 Wijziging begrooting 1941. In verband met wijzigingen op het ge bied van de gemeentefinanciën is wijziging van de begrooting 1941 noodzakelijk geworden. De raad keurt de noodlge wijzigingen goed. 6. Salari8erlng gemeentepersoneel a. Ingevolge een beschikking van den secretaris-Generaal van Binnen- landsche Zaken en Financiën wordt een tijdelijke toelage van 6 pet. ver leend aan hst lager bezoldigd ge huwd Rijkspersoneel. Ook wordt het minimum-bedrag kindertoelage ver hoogd. Bedoeling is dat de voorge stelde regeling ingaat met 1 Febr. Lid Bonants stelt voor de regeling te doen ingaan met 1 Januari. Besloten wordt de voorgestelde regeling te doen ingaan met 1 Jan. 1941. b. De raad gaat accoord met de door Ged. Staten vastgestelde ont- werp-regeling betreffende toekenning tijdelijke toelage en v6rhooging kin dertoelage voor Burgemeesters-, Secretarissen en Ontvangers. De regeling is voor deze gemeente alleen van toepassing op den gemeente ontvanger. c. Ged. Staten schrijven, dat de Secretaris-Generaal van Binnenland- sche Zaken instemt met de raads besluiten tot aanstelliDg in vasten dienst van een voorwerker op een loon van f 936.— per jaar en tot vaststelling van het loon van een wegwerker op f 850.per jaar. Ged. Staten deelen tevens mede, dat ge noemde Secretaris-Generaal geen bezwaren heeft tegen de vastgestelde salarisregellngen voor den eersten en tweeden ambtenaar ter secretarie. Echter acht hij toekenning met terugwerkende kracht aan de salarls- fegellng voor den tweeden ambte naar ter 'secretarie en de diploma toelage voor den eersten ambtenaar ter secretarie tot 1 Januari 1940 niet voldoende gemotiveerd. In dit verband wordt behandeld een verzoekschrift van den tweeden ambtenaar ter secretarie om toe kenning van een gratificatie over 1940. Na eenige discussie wordt met algemeene stemmen aan den tweeden ambtenaar een gratificatie over 1940 van f200 toe te kennen. 7. Aan de besturen der bijzondere lagere scholen wordt op daartoe ge dane verzoeken over 1941 een voor schot toegekend van f 7.per leer ling. 8. Van de schoolbesturen zgn aan vragen ingevolge art. 72 der L. O. Wet 1920 ingekomen in verband met het onderwijs in lichamelijke oefe ning. Op voorstel van B. en W. en In overleg met de Inspectie van het Lager Onderwgs te Boxmeer besluit de Raad de gevraagde medewerking te verleenen, uitgezonderd voor het gymnastieklokaal te Holthees. De raad was van oordeel dat dit verzoek de normale eischen aan het onder wijs te stellen, te boven ging. Rondvraag. Het lid Jans brengt als oudste raadslid aan den Voorzitter dank voor de door den Voorzitter geuite wenschen voor het nieuwe jaar. Hij wenscht den Voorzitter en diens gezin alle goeds. Hg is tevens erkentelijk voor de getoonde samen werking. De Secretaris dankt namens de ambtenaren den Voorzitter voor de door hem gesproken woorden. Daar er verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering ge sloten met geb8d. VENRAY, 15 Maart 1941 H. STEDE - STILLE OMGANG.- Algemeene intentie: «De Heiliging van Gezinsleven* „De Tgd" van 12 Febr. 1.1. meldde, dat Mgr. Dr. G. C. van Noort alu intentie van da Stille Omgang voer dit jaar heeft opgegeven: de heiliging van het gezinsleven. Maar er zal dit jaar zoogenaamd geen Stille Omgang worden gehouden. We geven het toe, het zal geen sterrit zijn van extra nacht-treinen die de duizenden stille bidders aanvoeren naar de H. Stade. Maar de gebeden-kruistocht zal er niet minder om zijn, ja, de Omgang zal nog stiller gebeuren dan voor heen. In de geest en met de ziel zullen dezer dagen bgzonder op Zondag voormiddag 16 Maart a s. de tien duizenden stillle omgangers alom in de lande met stil heimwee zich rich ten op hun middenpunt, de H. Stede, op één en dezelfde intentie: de heili ging in het gezinsleven. Hier en daar zal het parochieel regionaal gepaard gaan met een bescheiden uitwendige viering. Zoo zulllen van de kring Noord- Limburg meerdere, die morgen per gelegenheid samenkomen in die andere H. Stede van hetzelfde Allerh. Sacrament, de H. Bloedkerk te I Boxmeer. i Te 9 uur hopen ze elkaar aan te treffen. Er zal met vurigheid gebeden worden; te 11 uur is de H. Mis met volkszang, opgedragen voor de eeuwenoude intenties en de intentie van dit jaar: de heiliging van het gezinsleven. LUXOR-THEATER vertoont U deze week een drama tische muziekfilm met de beroemde zangeres Maria Cebotari in de Hoofdrol. De 19e eeuw loopt ten einde onder 't geknetter van vuurwerk en 't ge joel der vol vreugde feestvierende menschen eener zij ds en sombere voorspellingen omtrent 't verschijnen van een komeet, die de aarde zal vernietigen, anderzijds. In de drukte der overvolle balzaal leert de jonge componist Harry Peters Fosco Giachetti de mooie zangeres Rosi BeJloni Maria Cebotari die tot nu toe slechts voor haar kunst leefde en zelden ln 't gezel schap van mannen verkeerde, ken nen. Harry Peters wordt Rosl's eerste en ook tevens laatBte groote liefde, die haar geheele leven duren zal. Haar geluk duurt echter niet zeer lang. Als Rosi Peters de voor haar vreugdevolle mededeelicg wil doen, dat zij een kind van hem verwacht, vertelt hij haar, dat hg een aanbie ding om als dirigent naar Amerika te gaan, heeft gekregen, welke aan bieding beslissend voor zgn toekomst kan zijn. Peters vertrekt met de belofte, dat hij haar zoo spoedig mogelijk zal laten overkomen. Maanden en jaren gaan voorbij, zonder dat Rosi iets van haar ver loofde hoort. Haar talent is inmiddels gergpt en zg wordt aangezocht om bij de première van Puccini's nieuwe opera „BUTTERFLY" de titelrol te ver tolken. Uit alle landen komen de muziekliefhebbers naar Milaan om deze gebeurtenis in de muziekwereld bfl te wonen. Onder hen Is ook de directeur van de Metropolitan Opera te New-York, in wien Rosi Harry Peters herkent. Helaas sterft d?. hevige vreugde, die zich in 't eerste oogenblik, als zg denkt dat Pe> ers voor hèAr teruggekomen is, van haar meester maakt, een vroegtijdlgea dood! Het blijkt, dat Peters ge trouwd is en dat zgn reis niet haar, doch de opera gold. Nu pas merkt zg de typische ge lijkenis tusschen het levenslot van do kleine geisha Cho-Cho San, het welk zg spélen moet, en het hare op. De intensiteit, waarmee zg de ról vertolkt, maakt de opvoering tot een geweldig succes. Vol bewondering ziet deze lichtzinnige man de zuiver heid van Rosi, die zelfs nu nog haar groote liefde voor hem Diet geheel vergeten kan! Onder den indruk keert hg terug naar Amerika met zgn jonge vrouw, terwijl Rosi met haar kleinen zoon achterblijft. De bedwelmende stem van Maria Cebotari, de gratie van Fosco Giachet ti do schelmenstreken van Lucia En- glisch en de frissche humor van Paul Kemp schitteren U in deze film tegen op een indrukwekkende wgze.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1