•Weekblad voor VENRAY, HOEST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Wereldeinde en natuurwetenschap. Voor Boeren en Tuinders. Binnenland. Van de Sport velden Zaterdag 8 Maart 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 10 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 60 cent, 7Va ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. Over het vergaan der wereld schrijft pater Silvester, Capucgn, Udenhout, in het Decembernummer van het altijd jlDterassante apologetische maandschrift „Het Schild", een belangrijk artikel. De H. Schrift leert, dat de wereld eenmaal zal vergaan. Ook de natuur wetenschap bevestigt, dat de wereld niet zal blijven voortbestaan in haar tegenwoordigen staat. Wij laten P. Silvester aan het woord „Het leven zal eens op aarde op houden en de aarde zelf zal mee gesleurd worden in den ondergang van hst heelal. De sterrenhemel, die de ouden zich stabiel en onvergan kelijk dachten, is aan verandering en verval onderhevig. De planeten zijn groote krachtcentrales, die bij hun omwentellDgen hun kracht ver bruiken, totdat zjj per slot van re. kening weer neerstorten in de zon, waarvan zij, hetzij als een nevelach tige, hetzij als een meer vaste massa eens'zijn voortgekomen. Ook de zon ia een deel van een ander hemellichaam, een ster, mach tiger en grooter dan zij, maar zij zal hetzelfde lot ondergaan als de planeten, die van haar afhankelijk waren. Zoo zal het gaan met alle hemellichamen van het heelal, totdat er uiteindelijk nog slechts één kolos saal lichaam, een groote wereldmus ea overblijft. Aangaande de wijze, waarop de wereld zal',;vergaaD, is volgens de natuurwetenschap weinig te zeggen. 't Is daarenboven voor haar een zaak van weinig belang, daar dit uitsluitend van Gods vrije wil af hangt eo valt onder de strikte reve latie. Toch hebben de groote natuur kundigen dikwijls geprobeerd, om de gegevens vaa de H. Schrift over het einde der wereld te bevestigen. Zij erkennen de mogelijkheid van de verwoestingen der huidige wereld door het vuur, zonder het toekom stige feit te kunnen vaststellen. Als dit verschijnsel plaats vindt, zal het zijn als een gevolg van een bulten- -gewone catastrophe en dus een ac cidenteel iets. Niet alleen de oude Babyloniëra, maar ook de moderne natuurkundi gen hebben heel wat tijd doorgebracht met het zoeken naar de oorzaken od het tijdstip van dit catastrofale ge beuren. De meeningen dienaangaande loopen ver uiteen. Het zijn vooral drie theoriëo, die onze bijzondere aandacht verdienen, n.l. een botsing in het wereldruim, een afkoeling van de zon of een nieuwe ijstijd. In al deze gevallen laat de wetenschap echter een speel ruimte vah honderdduizenden jaren. Sommigen zelfs achten den val van een komeet voldoende om heel de wereld te verwoesten. Toen de komeet van Halley in het voorjaar van 1910 de aarde naderde, was de vrees voor botsing geweldig. Door velen werden in allen ernst de noodige maatregelen getroffen voor de „laatste stonde". Zelfs lieten de Amerlkaansche milllonnairs gewel dige gepantserde huizen bouwen, voorzien van alle comfort, om bij 't verschijnen van de komeet een veilig toevluchtsoord te vinden. Den 19en Mei de dag, waarop de wereld zou moeten vergaan verliep en niets gebeurde. De kans, dat een komeet, laat staan een planeet of een vaste ster, met onze aarde in aanraking komt, is gering. Volgens de astronomen is het ge vaar van botsing zoo klein, als de kans, dat vier voetballen, die op 'n veld van 125 000 vierkante.kilometer heen en weer rollen, een gebied zoo groot als 't vroegere Tsjecho Slo wakije, elkaar ooit zullen treffen. Zelfs al zou een komeet op de aarde neerkomen, dan nog zou hier door moeilijk heel de aarde in brand kunnen geraken. Ook meteoren kun nen den mensch angstige oogenblik- ken bezorgen, maar zijn nog minder gevaarlijk. De grootste meteoorkrater In Arizona is nog maar een klein gadeelte van onze aardoppervlakte. Hfl heeft een middellijn van ca. 1250 M. en een diepte van ca. 180 M. Wat de afkoeling der zon betreft, hierover zijn de astronomen 't eens. Door de degradatie van de energie is zg veroordeeld geleidelijk tot een staat van volkomen rust over te gaan. Voortdurend straalt de zon een reusachtige hoeveelheid licht en warmte uit. Ze verbruikt haar ener gie en daar haar beperkte voorraad niet meer vermeerderd wordt, moet zij noodzakelijk verzwakken, om ten slotte uit te dooven. Terzelfder tijd zal ook de aarde een geleidelijke tsmperatuurvermlnderlng ondergaan, totdat ze overrompeld wordt door de koude en de duisternis van de ruimte. Met het licht en de warmte zal ook het plantaardig en dierlijk leven verdwijnen. Als een ijskoude planeet zal de aarde blijven draaien om de uitge doofde zon. Volgens berekening zou de zon nog 5400 blllloen jaar kun nen stralen, terwijl ze nog slechts 7 blllloen jaar geschenen heeft. Voor- looplg kunnen we dus in dat opzicht gerust zijn. Ook voor vulkanische uitbarstin gen zou alle leven op aarde kunnen vernietigd worden. De aardopper vlakte is immers slechts een dunne korst, die door onvoorziene oorzaken zou kunnen breken om door een zee van gloeiende lava overstroomd te worden. Voor mogelijk langzaam opruk kende gletschers, die de aarde met het ij's zouden dekkeD, hebben we voorlooplg nog niet te vreezen, daar de geologen het er niet over eens zijn, of de eerstvolgende ijstijd over honderd- dan wel over tweehonderd duizend jaren zal komen. Reeds meermalen heeft de aarde een ijstijd doorstaan, vandaar Is de hoop ge wettigd, deze nogmaals te boven te komen. Latere natuurkundigen schijnen zelfs te denken aan de mogelijkheid van een overstrooming der zee over het vasteland, of zelfs aan verdwijnen van het leven op aarde bij gebrek aan water. Volgens den Amerikaanschen ge leerde, Dr. Hussel, Is de aarde, even als de planeet Mars veroordeeld om door verwoesting ten onder te gaan. Mogelijk ook blijft het, dat het leven door het leven zelf, door de waanwijsheid der menschen, vernie tigd wordt: door het aanboren van het binnenste der aarde, of het ont ketenen der atoomkrachten. Voor waar de interessantste, hoewel niet de waarschijnlijkste theorie. Zoo zou de mensch door het aanwenden van kracht van ebbe en vloed, de maan voor ons kunnen laten werken, daar door zou de maan in haar krlDglcop belemmerd worden, haar omloopsnel heid verminderen en de aantrekkings kracht der aarde vermeerdereu, tot dat zij ten slotte op de aarde neer stort. Inderdaad voor beide een droevig einde. Wat er ook van zij, de algemeene wereldbrand, die God door een en kele akt van Zijn wil kan volbrengen, schijnt ook van zuiver wetenschap pelijk standpunt uit bezien, niet on mogelijk. Ongetwijfeld is het heelal aan verval van krachten onderhevig en en zal uiteindelijk aan ouderdom ten gronde gaan. De ontwikkeling van het heelal gaat ln de richting van dood en vernietiging, terwijl er geen hoop bestaat op reconstructie en vernieuwing. Hier is dus een graf, waaruit geen nieuw leven ontbloeit. Hoe lang zal het nog duren? We weten het niet. Is de tijd, door God verordend gekomen, dan zal de zon verduisteren, de maan haar licht niet meer geven, de sterren zullen van den hemel vallen en de krachten der aarde zullen geschokt worden. (Mt. 24 29). God zelf zal ingrijpeD, als volgens Zijn eeuwige raadsbesluiten, het uur gekomen is. Wat boeren en tuinders beteekenen. De belangstelling voor den arbeid van boeren en tuinders is, nu distri butiebonnen even noodzakelijk zijn geworden voor het bekomen van levensmiddelen als geld, in groote mate gestegen, Noch handel, noch industrie, die toch als verpersoonlijking van 's lands welvaart doorgiDgen, kunnen zoo schijnt men plotseling te ontdekken ons volk voeden. Dat moet de boer en de tuinder doen. Wij willen heelemaal niet klein achten de bijzonder groote beteeke- nis van handel en industrie, die, wij erkennen het gaarne en met blijd schap, belangrijke factoren in onze samenleving zijn geworden, maar al van den beginne is het geweest, dat het leven afhankelijk ls van de vruchten des lands, waarvan naar Salomo's uitspraak, zelfs de koniDg gediend wordt. Wanneer men eens met een niet- agrariër over de beteekenis van de boeren en tuInderB spreekt, dan hoort men wel de opmerking maken, dat nog geen vierde deel van de wer kenden in ons land arbeid vinden in land of tuinbouw. Alsof dit van eenige beteekenis is. In Amsterdam is op 800.000 menschen maar één burgemeester. Is de beteekenis van dien éénen burgemeester dan zoo miniem Men weet beter. Maar bovendien zou er voor de niet recht streeks op akker, weide of tuin werkenden arbeid blijven als die akker niet bebouwd, die weide niet beweid en die tuin niet bewerkt werd Hoevelen van die tot het drie-vierde deel der werkers behoo renden zijn verbonden aan aardappel meel, suiker, aan zuivel- aan carton- fabrieken Hoevelen werken er aan veilingen, aan het vervoeren der millloenen kilo's land- en tuinbouw producten, bij den invoer der duizen den en duizenden tonnen kunstmest en veevoeder (ln normale tijden) Zoo zouden wg door kunnen gaan. De beteekenis van de agrarische bevolking is veel grooter dan door het cijfer 25 pet. wordt uitgedrukt. Bovendien men teeit niet alleen men weegt ook. En weegt dan de over- heersehende oeroude degelijkheid der plattelandsbevolking niet dubbel op tegen de veelvuldig voorkomende wufte losheid bij andere bevolkings groepen Ook dit is van nationale beteekenis. AGRICOLA. De Nederlandsche Arbeidsdienst. De Arbeidsdienst ls in Neder land tot stand gekomen. Op den derden Maart kwam de eerste ploeg vrijwilligers op. De bevolking van de eerste vier kampen, waarvan er twee in Laren, één ln Vierhouten en één ln Nunspeet geheel los van het daar reeds gevestigde opleidings kamp liggen. Gedurende de maand April worden tien nieuwe kampen geopend en in de maanden, die daarop volgen, tot October, geleidelijk nog een vijf tigtal. In October zal de Nederland sche Arbeidsdienst dus een kleine zeventig kampen tellen, die tezamen tien tot twaalfduizend deelnemers bevatten. Voor de ln April te bouwen kam pen zijn de gronden in het noorden van ons land en Noord-Limburg en Oost-Brabant uitgezocht. De objecten, waaraan de Arbeids dienst zich wijdt, zullen hoofdzake lijk bestaan uit werken van cultuur- technlschen aard, zooals bodem- en bosch-verbeteringen, terwijl ook aan den aanleg en het herstel van wegen zal worden gearbeid. Vrijwillige arbeidsdienst voor meisjes. Op 20 Maart zullen de eerste arbeidsdienstkampen voor meisjes In de verschillende provincies van Nederland worden geopend. Iedere Nederlandsche In den leef tijd van 17—25 jaar kan zich aan melden. De arbeidsdiensttijd duurt een half jaar. In dezen tgd krij'gen de deel neemsters naast vrije woniDg, ver zorging en kleeding een zakgeld van f 0 20 per dag. Aanmeldingen moeten tot 20 Maart of een iateren datum geschieden bij Nederlandsche Arbeidsdienst voor meisjes, Scheveningen, Gevers Dey- nootweg 59. DE VERPLICHTE VEELEVERING. Het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd deelt het volgende mede: De verplichte veelevering, welke met ingang van 25 November 1940 werd ingesteld, voorzag tot 1 Maart In de vleeschbehoefte, waarbij reke ning gehouden werd met een kleine reserve. Daar echter ook ca 1 Maart een regelmatige vleeschvoorziening een noodzakelijke eisch is, kan ook na dien datum een verdere duur van de verplichte levering niet worden ver meden. Daarom is een verplichte levering Ingesteld, welke zich uit strekt tot 1 Juli 1941. Ten einde hierbij het reeds gele verde rundvee volledig ln rekening te kunnen brengen, is de verplichte levering zoodanig ontworpen, dat men haar moet beschouwen als loo- pende van 25 November 1940 tot l Juli 1941, waar by dus de tot 1 Maart geleverde of uitgevoerde run deren in aftrek komen van het totaal der door den veehouder tot 1 Juli te leveren runderen. Als grondslag voor deze levering wordt uitgegaan van de op 24 Nov. aanwezige melk- en kalfkoeien, het hoogdrachtige jongvee (ten minste zeven maanden drachtig) en stieren van één jaar en ouder, alsmede van het mestvee, dat de veehouder ln Seijn bezit had. Betreffende deze laatste categorie werd reeds vroeger gepubliceerd, dat de veehouders ten aanzien van dit vee voor het volle aantal volgens de gegevens der December-telling 1940 zouden worden aangeslagen. In de tbans ontworpen regeliDg is dit principe doorgevoerd, terwgl in het algemeen van de daarvoor genoemde categorieën 221/2 zal dienen te wor den geleverd in de periode van 25 November 1940 tot 1 Juli 1941. Veehouders met 1 of 2 runderen, mits niet voor de slacht geschikt, zijn ln het algemeen van de ver plichte veelevering vrijgesteld. Bezitters van drie runderen van de bovengenoemde categoriën zgn niet vrijgesteld, hun verplichting om een rund te leveren zal worden be oordeeld naar den aard van hun be drijf en hun veestapel, terwijl tevens de mogelijkheid bestaat, dat drie van deze veehouders worden aangewezen om tezamen één rund te leveren. Het in hun bezit zijnde mestvee zal echter voor het volle aantal ge leverd dienen te worden. Hoewel deze verplichte levering den veehouders den zwaren last op legt, dient men niet uit het oog te verliezen, dat zij zich uitstrekt over een periode van zeven maanden, zoo dat de thans ontworpen regeling naar verhouding veel minder diep ingrijpt dan de thans in uitvoering zijnde regeling, welke immers loopt over drie maanden. Het ingevolge deze levering te ver krijgen aantal runderen is bovendien absoluut noodzakelijk, zoowel ten aanzien van de vleeschvoorziening als uit het oogpuDt van onze vee voederpositie. Teneinde verzekerd te zijn, dat de vleeschvoorziening niet stagneert, doch tevens om zooveel mogelijk te voorkomen, dat te veel onrijp vee zal worden afgeslacht, is een regeling getroffen, waardoor een aanzienlijk aantal van deze dieren eerst nog voor de mest en welderij bestemd kan worden. Aflevering aardappelen. Telers mogen hun aardappelen al leen via erkende handelaren afleveren. Afleveringen rechtstreeks aan con sument en of detaillisten ls niet toe gestaan. De vele aanvragen van telers voor leveringen aan consumenten moeten worden afgewezen op grond van het feit, dat deze dit niet bij de inventarisatie hebben opgegeven. Stroovordering. Ten behoeve van de Dultsche Weer macht en van de geïnundeerde ge bieden zal, evenals in andere gewesten ln Limburg 'n vordering van stroo plaats vinden. De landbouwers zul len daarom van de P.I.C.A. voor Limburg binnenkort 'n vorderings biljet ontvangen. Op 'n nader te bepalen plaats en dag is men alsdan verplicht de aangegeven hoeveelheid te bewaren tot het tijdstip van leve ring en deze mag dus niet verkocht of in eigen bedrijf aangewend worden, ZUINIG OP FIETSEN. Blijkens de jongste mededeelingen van het departement van Handel enz. kunnen alleen zij fietsbanden bekomen, die het rijwiel voor bun beroep of uitoefening van hun functie moeten gebruiken. De A.N.W.B. brengt de volgende zeven punten onder de aandacht van het fietsende publiek: 1. Zorgt er voor, dat uw banden steeds hard zijn opgepomptZelfs nieuwe banden zijn in enkele weken onherstelbaar vernield, wanneer ze bijna niet zijn opgepompt 2. Let er op, dat u niet over scherpe voorwerpen rijdt, ontwijk daarom stukken ijzerdraad, scherven glas, steenen etc. 3. Rijdt niet over wissels van tramrails, die dikwijls scherpe kan ten hebben en rijdt ook niet met uw fiets tegen een trottoirband op. 4. Laat niet uw banden tegen de kanten van het trottoir schuren, wanneer u by een trottoir „meert" 5. Laat uw fiet3 's zomers niet ln de felle zon staan. 6. Remt alleen in uiterste nood zaak met een plotselingen schok Anders alleen geleidelik en zoo wei nig mogeiyk! En tenslotte: 7. Gebruikt uw fiets zoo weinig mogeiyk. Als u even een brief naar de post moet brengen, kunt u het even goed te voet doen en u spaart hierdoor uw handen! Ambachtschool te Boxmeer De verelschte goedkeuringen voor de vestiging van een ambachtsschool voor deze streken te Boxmeer, zyn verkregen, en daarmee hebben de plannen ter zake een vasten vorm aangenomen. De tgdsomstandlgheden maken nieuwbouw thans onmogelgk en daarom heeft her. besloten, de sigarenfabriek van de firma Verkuyl tot school in te richten. Men hoopt de school op 1 Sept. a.s. te kunnen openen. De honderdduizendste Tilburger geboren. Zaterdag is te Tilburg de honderd duizendste inwoner aangegeven. Tilburg Is de achtste stad in Ne derland, die de honderdduizend haalt. De stad, die een eeuw geleden nog nauweiyks 10.000 inwoners telde, heeft de honderdduizend bereikt zonder annexatie of by trekking van gemeeDten, maar langs den weg van een gestadigen groei. Mussert bij Göring. De leider der N.S.B. heeft Maan dag j.l. In Beriyn een bezoek gebracht aan den ry'ksmaarschalk Göring. Dit onderhoud, dat ongeveer ander half uur duurde, vond plaats In de appartementen van den ryksmaar- schalk in het lucht vaart ministerie ln tegenwoordigheid van den rgkscom- missarls voor het bezette Nederland sche gebied, ryksminister Seyss In quart. f 250.000 boete. De inspecteur voor de prgsbeheer- schlng te 's-Gravenhage heeft op 4 Maart j.l. in openbare zitting uit spraak gedaan in een ernstig geval van prgsopdrgving. De overtreder, een winkelier-grossier in textiel- goederen te 's-Gravenhage werd by tuchtbeschlkklng veroordeeld tot betaling van een boete van f 250.000- Opsporing verzocht. De hoofdcommissaris van Politie te Eindhoven verzoekt namens den vader de opsporing en terugbrenging van den minderjarigen Leonardus Petrus Maria Strgbos, wonende te Eindhoven, Hertogstraat 5. Hy heeft zich 28 Februari 1941 omstreeks half twee per rgwiel be geven naar den Edahwlnkel aan de 2e Krulzemuntstraat en ls daar des avonds om zes uur zonder rgwle) vertrokken, 's Avonds om elf uur was hg nog niet thuis. Hg heeft tydens de oorlogsdagen ln Mei 1940 aan de Grebbelinie gevochten, waar door zgn zenuwgestel ernstig is ge schokt. De mogelgkheid bestaat, dat hg in ..overspannen toestand is ver trokken. NEDERLANDSCHE UNIE. Sociale voorlichtingsdienst. De Sociale Voorlichtingsdienst der „Nederlandsche Unie" heeft zgn werkzaamheden aangevangen. De samenstelling van dit. college Is zoodanig gekozen, dat men op elk gebied bg uitstek deskundig advies kan verkrggen. Wie vragen heeft over moeilgk- heden op welk gebied ook, vervoege zich allereerst op Vrgdagavond tus- schen half 8 en half 9 aan het Uniehuis, Graaf Huynlaan 5 te Geleen en spreke daar met de districtsleiding N.U. het tgdstip af, waarop het ter zake kundig lid der S.V.D. den vrager zal kunnen ont vangen. Ook kan men zich, mits binnen het district Geleen wonende, voor het aanvragen van een onderhoud met de S.V.D. wenden tot de plaat- selgke leiding der N.U. Patates-frites... op den bon. In tal van plaatsen van ons land maar vooral in het zuiden, in Brabant en Limburg kent men de Patates-frites als een algemeene volksversnapering, welke door oud en jong, arm en rgk met graagte wordt genoten. Overgenomen van de Vlaamsche zuiderburen is ook in Brabant en Limburg het gebruik Ingeburgerd, dat men ongegeneerd zgn „portie frites" aan den wagen koopt en uit het zakje langs den weg loopt op te peuzelen. Én tot dusver kon dit nog onge stoord voortgang vinden niettegen staande de distributie-maatregelen, aangezien de „fritjes" nog Bteeds zonder bon en derhalve tevens tot aanvulling van het vetrantsoen te verkrggen waren. Thans Is daarin verandering gekomen en sedert Maandag j.l. is 't verplicht voor 'n zakje „fritj8s" een vetbonnetje van 5 gram in te leveren. De Patates- frites gaan dus nu ook op den bon. Als men echter weet, dat men bg afgifte van een vetbon een kaart ontvangt van 50 bonnetjeB van 5 gram, dan zal men grif toegeven, dat de frités-verkoop daarmede nog allerminst aan ernstige beperking is gebonden en dat derhalve deze nieuwe maatregel geen grooten in vloed op den verkoop zal uitoefenen Ook andere artikelen. Naar de N. Rott. Crt. nog ver neemt, moeten voortaan ook vet- of boterbonnen worden gegeven bg het koopen van gebakken vlsch, croquet- ten, gehaktballen, poffertjes, wafelen, oliebollen en ander oliegebak. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zg. SERVATIUS - OMROEP De strgd om de eerste plaats ls Zondag j.L wel bg zonder fel geweest. Over geluk heeft Servatius evenwel niet te klagen gehad. De stand had ook andersom kunnen zgn. De storm Het mooi voetbal nu eenmaal niet toe. Toch hebben beide partyen tot het uiterste gestreden om de over* winning. Voor de rust wist Servatius tweemaal het net te vinden. Het doelpunt van den invaller rechts buiten was wel het mooiste van de wedstrgd. Even voor de rust wist Vallen van een fout in de verdedi ging te profiteeren en de stand was 2—1. Na de rust zette F.C.V. gesteund door de sterke wind een heftig offensief In. Servatius werd in de verdediging teruggedreven. Doch nu vooral heeft de Servatius-verdediging goed bggestaan door de middenlinie getoond, wat zg waard is. Deze verdediging heeft de overwinning grootendeels veilig gesteld. Na de wedstrgd waren dan ook beide ploegen finaal uitgespeeld. De wedstrgd was forsch dochfair- Na afloop kwamen meerdere F.C.V.. spelers den Servatlus-aanvoerder ge- lukwenschen met deze zwaar be vochten overwinning. Dat was een sportief gebaar, 't welk den ver liezer alle eer aandoet. Wederom staat Servatius Zondag a.s. voor een zeer zware taak. Ook nu zal 't er warm toegaan. Reeds onder normale omstandigheden waren deze wedstrgden hoogte-punten van het seizoen. Wittenhorst, no. 3 van de lgst, komt op bezoek. Voor de leiders staat er enorm veel op het spel. Indien Servatius verliest kan dat een tuimeling van enkele plaat sen kosten. Indien Servatius ook deze wedstrgd niet te licht opneemt en werkt als Zondag j.L dan alleen kan er van Wittenhorst gewonnen worden. Aan spanning en belangstel ling zal het ook nu niet ontbreken. Scheidsrechter de heer Ellas, De stand Is als volgt Servatius 14 9 2 3 20 47—21 F.C.V. 15 10 0 5 20 59—47 Wittenhorst 15 9 1 5 19 53—51 V.LO.S.T. 11 9 0 2 18 41—13 Waarom zoudt Ge nog langer hoofdpijn hebben, als Ge er in een kwartier geheel van af kunt zijn! Neem een AKKERTJE het nieuwe en merkwaardige middel, dat alle pijnen vlug verdrijft en Uw ge stel toch niet schaadt. "AKKERTJES" zijn de ge lukkige vinding van Apo theker Dumont in den ge makkelijk in te nemen ronden cachet-vorm, zeer A veel nagemaakt en toch i - nog nooit geëvenaard! Laat U niets aanpraten en let op 't AKKER-merk, tegen pijnen, griep, koorts, kou. Ook De Valk n moest op eigen terrein in Servatius n met 3—0 haar meerdere erkennen. Indien Servatius H Zondag a.s. ln TIenray T.O.P. ln bedwang kan houden dan staan haar kampioenskansen wel byzonder gunstig. Indien Servatius II speelt voor wat ze waard zyn, dan Is een kleine overwinning best mogelgk. Servatius in moest in Well tegen W.V.C. met 6—0 de vlag strgken. Ook Zondag a.s. mag Servatius III tevreden zgn indien ze een puntje uit America moe naar huis brengen. Servatius IV verloor op het nip pertje met 4-3 van Erica II. Ser vatius IV kaD van Wanssum n de volle buit afhandig maken. VALK-REVUE Verleden Zondag bracht voor het elftal van de Valk weer een over winning. Da Valken pikten vinnig van zich af en versloegen Tegelen II in eigen huis met 4—1. Zoo moet het gaan Valken, zorgt dat ge zoo door blgft gaan. Morgen moet de strgd worden aan gebonden met V.V.V. n in Venlo. Het zal een lastige opgave zgn om de Kraalbewoners in eigen huis te verslaan. Op eigen veld sloegen de Valken eertgds dit elftal met 6—2 doch het zal morgen heusch zoo'n vaart niet loopen. wy durven ons aan geen voorspelling wagen doch wg hopen dat de Valken hun best zullen doen een eervol resultaat te bereiken. Het tweede elftal hield in den derby van j.l. Zondag moedig stand totdat op het laatst de achterhoede de fout beging door te ver op te dringen wat hun noodlottig werd en tenslotte met 3—0 voor Servatius II moest capituleeren. Morgen krygen zy Brughusia I te gast en zg zuilen beter op moeten passen anders wordt het weer een nederlaag, wy hopen echter dat zy weer eens uit een ander vaatje gaat tappen en ook weer eens voor een overwinning gaan zorgen. Het derde elftal kon het In Bllt- terswgk weer niet verder brengen dan een 2—2 gelgk spel. Pas op Val ken dat is alweer een kostbaar punt verspeeld en dat mag niet, willen jullie de kans op den hoogsten titel behouden. Morgen krggt het derde bezoek van W.V.C. II uit Well. Hier hebben de jongste Valken nog wat goed te maken n.l. de onlangs in Well gele den nederlaag. Dus jongens aanpak ken en zorgen dat ge morgenavond twee punten rgker zgt. Allen veel succes. De Valk-junioren maakten j.l. Zon dag met hun leider een uitstapje naar Oostrum en versloegen daar het junioren-elftal van Oostrum met 2—0. Bravo jongens dat is een goed begin. Wanneer jullie in de as. Ju nioren competitie zoo van je laat hooren belooft dat wat voor de toe komst. R.K.V.V* Oostrum In ons overzicht van verleden week werd de ultwedstrgd tegen L.V.V. een zware opgave genoemd, hetgeen ons eerste elftal verleden Zondag heeft ondervonden. Met 4—2 moesten onze jongens ln Lottum de meerdere erkennen. Zondag a.s. komt Meerlo I in Oostrum op bezcek. Meerlo heeft zich de laatste tgd aardig hersteld, maar toch kan Oostrum winnen, als er flink aange pakt wordt. Hieraan twgfelen we dan ook niet, want Oostrum cal revanche willen nemen voor de in Meerlo geleden nederlaag. Oostrum n deed het verleden Zondag beter, door Meerlo II met een 6—1 nederlaag naar huis te zenden. A.s. Zondag heeft reeds de return- I wedstrijd Meerlo H—Oostrum II

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1