•Weekblad voor VENRAY, HOEST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Het Lybische oorlogsterrein. Ons weekpraatje. Van de Sport velden Provinciaal Nieuws Zaterdag 1 Maart 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 9 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7x/a ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. VL Bengaal is de moderne bena ming voor Benerice. Iets uit de oude geschiedenis. De beteekenis van de haven van Tobrouck. Als de Ghibii waait... Hoe de Britten loon naar (Italiaansche) werken ontvingen. Belangrijker dan de haven ia althans uit strategisch oogpunt het vliegveld van Bengasi, ten Zuiden van de stad gelegen. Het Is zeer uitgestrekt, vin een kostbare outil lage voorzien en krachtig verdedigd. Deze verdediging is overigens ook al een zeer dure geschiedenis, want het vliegveld is van alle kanten ge makkelijk te zien en te treffen door zijn geheel open liggiog een door niets anders dan de bijbehoorende gebouwen gemarkeerde woestijn vlakte. Bengasi is als stad zeer begrensd. Ze „verloopt" niet als andere steden ln buitenwijken bulten den aaneengesloten bouw treft men er niets meer aan dan het gloeiende zand. Vanzelfsprekend behoort bij het vliegveld dus ook een groote kazerne, waarin het garnizoen ia gelegerd, dat met de verdediging is belast. Even ten N.O. van de stad treft men voorts wat puinhopen aan van het uit de oude geschiedenis bekende Hesperides, later herdoopt in Berenice den naam, welke men nog in de oudere atlassen aantreft voor het hedendaagache Bengasi. De naam Benerice is ontleend aan dien van een dochter van Magas, koning van Kyrene (Clrene, gelegen tusschen Bengasi en Derna) Toen zij uitgehuwelijkt werd aan Pfole- meus, koning van Egypte, behield zij den titel van koningin van Kyrene, maar dat gebied en het daartoe behoorende Benerice (Ben gaal) kwam nu feitelijk onder Egyptisch bestuur. Dat geschiedde in de 3e eeuw voor Christus. Het land ia herhaaldelijk iu handen van vreemde overheerschers, Egypte naren, Grieken, Romeinen en Turken, overgegaan. De Turken hebben er het langst souvereine rechten uitge oefend. Sporen van het Turksche bestuur vindt men dan ook nog terug in oude kasteelen (o m. te Tobrouck) en geheele ommuringen van sommige nederzettingen aan de kust. De ommuring van Apollonia in de buurt van Tobrouck is nog geheel Intact; ze is natuurlijk van geen enkele militaire beteekenis meer en ziet er niet geweldiger uit dan de muurtjes, waarmee bezitters ten onzent hun appelboomgaard be schermen. Ik ben nog altijd een enkel woord over Tobrouck verschuldigd. Deze plaats bezit een der beste havens van Lybië en over den staat van haar verdediging had ik een gewel digen indruk bekomen. Tobrouck ligt aan het einde van een natuur lijken inham van 4 K.M. lengte en een basisbreedte van iy2 K M, De Westzijde is door vrij hooge, stelle, kalkachtige heuvels tegen de on gunstige weersinvloeden beschermd. Op deze hoogten en haar helilngeD hebben de Italianen radio stations gebouwd en een ingewikkeld stelsel van kazematten, posten voor afweer geschut en prikkeldraadversperrin gen. Aan het einde van den inham zij a steiger werken ingericht, waaraaD kleinere zeeschepen, torpedobooten en kleine kruisers kunnen worden gemeerd. Maar Tobrouck is of juisterwas bovenal basis voor onderzeebooten. De onderzeeërs lagen er in twee lange rijen naast eikaar gemeerd, toen ik de haven bezocht. De Italianen hebben zich van Tobrouck als basis voor onderzeeërs heel veel voorgesteld. Ze spraken zeer openhartig over hun verwach tingen en bleken er van overtuigd, dat vanuit Tobrouck de Britsche zeeweg naar en van het Suezkanaal zóó doelmatig kon worden bestookt Tobrouck werd een pistool op het hart van John Buil geheeten dat deze in oorlogstijd geheel on bruikbaar zou blijken. De „stad" ligt even bulten de havenze 1b geheel modern van opzet, heeft mooie breede straten en pleinen en groote bouwwerken. In enkele jaren tijds groeide de bevolking er van ongeveer 500 tot bijna 3000, waarvan ongeveer een vijfde deel uit Italianen bestaat. Zeer onaangenaam zijn de woestijnwinden, welke er veelvuldig waaienherhaaldelijk voert de be ruchte siroceo of ghibll met heete lucht de verstikkende wolken fijn rood zand uit de omliggende woestijn- vlakten aan. Deze zandwolken ver duisteren den hemel en benemen mensch en dier den adem. Overal dringt dat fijne spul doorheendoor je kleeren tot op de huidhet zet zich vast in mond en neusgaten het knerst je onder de oogleden. De ghibll behoort tot de ergste plagen van het land, naast de droogte. De zorg voor drinkwater is overai een nijpende. Uit het rapport van maarschalk Grazianl aan den Duce (over de nederlaag aan de Lybisch. Egyptlsche grens) birjkt b.v., dat deze Italiaansche opperbevelhebber het noodig vond om zijn opmarsch van het vorige najaar in Egypte als eerste étappe tot Sidl-el-Berani te beperken, teneinde éérst met man en macht een 300 K.M. lange water leiding te bouwen vanuit Bardia, alvorens Sidi-el-Berani tot uitgangs punt voor nieuw offensief te durven gebruiken. Hij was precies klaar met dit ontzaglijke werk, toen de Britten hem met een militair initia tief verrastten en zich het loon ver overden van de Italiaansche inspan, ning. Wordt vervolgd. UIT DE KEUKEN DER JOURNALISTIEK. Het zijn niet allen koks. die.... De journalistiek Is eigenlijk een heel gewichtig vak. De journalist maakt het voor zich even uit, hoe iets is of behoort te zijn, hij werpt dat op papier en als het dan een maal gedrukt staat, dan Is de zaak uit. Zeker, ik weet wel, dat de lezers nog al een spotten over de waarde van hun krantenlectuur, maar in hun binnenste hebben ze toch maar diep respect voor wat de kranten- menschen hun voorzetten. Wordt in een gesprek twijfel op geworpen over het een of ander, dan weten eommlgen zich afdoende te verdedigen met de opmerking: maar tóó staat het toch in de krant. En de meesten aanvaarden dan tót hun een tegendeel afdoende Is bewezen. Ik heb het zelf eens ondervonden, dat. een van mijn vrienden in een onderhoud, dat ik met hem had wei gerde om een of ander axioma te aanvaarden. Ik schreef kort daarop een stukje over dat axioma in de krant, een „redactioneel", dus niet onderi eekend artikeltje. Den eersten den besten keer daarna, dat ik mijn vriend weer ontmoette, hield hij me aan en zei: zeg, je hebt laatst toch gelijk gehad over je-weet-wel. Ik las er toevallig over in de krant en daar stond het juist zóó als jij het voor stelde. Een journalist heeft tenslotte aR-ijd gelijk, als hij zijn meening maar gedrukt kan krijgen! Dat laatste levert natuurlijk wel eens eenige moeilijkheid op, want er zijn uitgevers, die erg critisch kunnen wezen en zich tevoren een oordeel wenschen te vormen over de waarde van datgene, wat de schrijver aan de abonné's van hun kranten wenschen voor te zetten. Maar daar naast zijn er gelukkig voor de zwakke broederen onderons even eens uitgevers, die met een hemelsch vertrouwen tot hun penvoerders op zien en de lezers vóórgaan in het crltlekloos aanvaarden van alle jour □allstieke alwijsheid. En soms komt men in de pers dan ook wel eens artikel' jes tegen, die zoo'n gevaar opleveren voor de faam der journa listieke alwijsheid, dat men z'n hart vasthoudt en slechts steun kan vin den in de gedachte, dat negen en negentig procent der lezers hun krant genieten zonder er bij te denken. Speciaal het terrein der plaatselijke pers wordt nogal eeDS onveilig ge maakt door jongelieden, die op de Mulo een aardig opstelletje wisten te maken en zich toen geroepen gin gen achten tot de journalistiek. Ze schrijven hoofd- en andere artikelen, niettegenstaande ze zeer klaarblij kelijk alle ervaring en inzicht mis sen In de groote verscheidenheid van politieke, sociale en cultureele pro blemen, welke het maatschappelijk leven beheerschen. Zoolang ze zich nu maar tot de oppervlakte der dingen bepalen, kan het meestal niet zooveel kwaad en heelemaal ongevaarlijk is hun bedrijf, wanneer ze hun journalistieken ar beid beperken tot wat fantastisch of „humoristisch" geleuter over actueele gebeurtenisjes. Wat ik dan ook sedert jaar en dag tot het terrein van mijn oefeningen met de pen heb gemaakt. Ook dan is oppassen nu en dan de boodschap, wil men zich voor een on sterfelijke blamage tegenover een toevalllgen intellectueelen lezer be hoeden. Zoo trof ik de vorige week In eenige plaatselijke bladen een uit voerig artikel aan van een waarlijk alarmeerende strekking. Een mijner collega's had zich neergezet om het publiek eens degelijk van voorlich ting te gaan dienen over de strek king van de omzetbelasting. Een paar honderd regels druks heeft hij op zfln geweten genomen om er In dui delijk te maken, dat de fiscus ons allen uitgezonderd de bedoelde collega van me bij den neus heeft genomen door het voor te stellen, alsof hij In het algemeen slechts 5y2 pet. omzetbelasting hief. Let op! zegt mijn collega: de fabrikant moet 21/2 betalen, de grossier een half pet. en de kleinhandelaar weer 21/, pet., samen dus 51/, pet. Miszegt mijn collega, want de klant moet ook weer 5y, pet. opdokken en dua krijgt de fiscus 11 pet. (De man heeft het gelukkig mis, natuurlijk; de klant betaalt geen 51/, pet. terug, dleitdezen tesamen aan den fiscus hebben ge offerd.) Toen mijn collega deze sensa tioneels conclusie had getrokken, heeft hij het resultaat van zijn ont dekkingen nog mooier willen maken dan het al was. „Zuiver wiskundig bekeken" zoo schrijft hij in da kranten, welke hij slachtofferde aan zijn waandenkbeelden „is deze berekening nog niet eens zuiver". Inderdaad, neen En daarom gaat hij nog eens opnieuw aan het. cijferen. „Nu komen wij" zoo schrijft hij „tot een zuivere berekening, want dan zien we... En dan gaat hij al dus redeneeren: de fabrikant betaalt 2y2 pet.; de grossier betaalt een half pet., maar moet ook de 21/, pet van den fabrikant betalen; de kleinhan delaar betaalt 5l/a pet., want hij be taalt mede de 3 "pet. van fabrikant en grossier; de klant tenslotte be taalt op zijn beurt weer 5y2 pet, dus en nu citeer ik weer letter lijk mijn collega „zoo ontvangt de fiscus dus in werkelijkheid, zij^het dan ook langs verschillende, voor het groote publiek nagenoeg on zichtbare wegen,-? 16y2 pet. omzet belasting." Aan deze onthullingen zijn meer dere kostelijke kolommen plaats ruimte besteed! Tot scha van den goeden naam van den fiscus én van de journalistiek DIXI. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zij. SERVATIUS - OMROEP Ook in de reiurn-wedstrijd tegen De Valk bleef Servatius met duide lijke cijfers (3—1) de baas. De wed strijd op zich zelf had weinig om het lijf. Servatius speelde stukken slechter dan tegen Wlttenhorst. Intusschen is Servatius weer twee kostbare puntjes rijker geworden en bezet nu de tweede plaats. SERVATIUSF.C.V. Zondag a,s. komt de leider der afdeeling zijn krachten meten met Servatius, no. 2 van de ranglijst. Dit is wel de be langrijkste wedstrijd der afdeeling. F.C.V. heeft uit 15 wedstrijden 20 punten Servatius uit 14 wedstrijden 18 punten. Indien Servatius nu Zon dag a.s. F C V. eronder kan houden, neemt Venray de leiding met even veel punten en een wedstrijd miDder gespeeld. Omgekeerd Indien F C.V. wint, wordt haar voorsprong met 4 punten vergroot. Hier komen dus twee 'elftallen In het veld, bezield met de vaste wil hun kaneen tot het uiterste te verdedigen. Deze wedstrijd zal vanzelfsprekend een geweldige publieke belangstelling trekken. Servatius zal echter beter moeten spelen als Zondag jl.dan alleen kan er van F.C.V. gewonnen worden. Open spel en tempo zij het parool. Scheidsrechter is de heer v. Rooy. Servatius II verraste vriend en vijand door het ongeslagen T.OP. haar eerste nederlaag toe te brengen. Met 7—1 moest T.O.P. de vlag strijken. We zeggen niets te veel als we beweren dat Servatius een klasse beter speelde dan haar tegenstander Onweerstaanbaar was de stormlinie ook de achterhoede en middenlinie waren prima. Servatius II brengt bezoek aan De Valk II. Indien Servatius het zelfde spel ontwikkelt als Zondag jl. dan zien wij met een gerust hart de uitslag tegemoet. Sarvatlus III had het beruchte America op bezoek. Na een held haftige strijd wist America in de laatste miDuten de gelijkmaker te forceeren. 1—1 was het resultaat. Servatius III trekt naar Erica. Een moeilijke onderneming. Een nederlaag veroorzaakt een daling op de ranglijst. Servatius IV moest In Well n haar meerdere erkennen met cijfers die in duidelijkheid niets te weoschen overlaten121 ln het voordeel van W.V.C. II. Servatius IV ontvangt Erica II. De thuisclub krijgt gelegenheid zich te herstellen van de jongste neder laag. VALK-REVUE De Venraysehe derby van verleden Zondag bracht een onverdiende ne derlaag voor de Valk. Met 3—1 moesten zij het onderspit delven. Servatius kreeg hierdoor meer dan hun toekwam, want een gelijk spel had de verhouding beter weerge geven. De wedstrijd zelf was het aanzien zeker waard en er waren verschillende momenten dat 't zelfs zeer spannend was. Het tweede elftal leed alweer een nederlaag, ditmaal moesten zij met 5—3 voor Oostrum I de vlag strijken. Het derde elftal kon het tegen hun concurente Ysselsteyn niet ver der brengen dan een 1—1 gelijk spel. Pas op, jonge Valken, dat is een kostbaar punt, wat ge daar verspeeld hebt. Morgen toert het eerste elftal naar Tegelen om aldaar het tweede elftal van dien naam te ontmoeten. Wanneer de Valk hetzelfde spel ver- loont als j.l. Zondag, geven wij hun wel een kans om te winnen. Maar ze zullen ;er ln leder geval hard voor moeten werkeD en zullen de overwinning geenszins cadeau krij- m. Het tweede elftal krijgt Servatius H op de thee, dus weer een derby. Hier heeft het tweede elftal van de Valk nog wat goed te maken en we zijn zeer benieuwd of ze op de zware nederlaag welke zij op 't Servatius- terrein leden, revanche zullen nemen. Het derde elftal peddelt naar Blitterswijk om het tweede elftal van B.V.V. partij te geven. Het der de zal fiink aan moeten pakken, willen zij hun mooie kampioenskans behouden eD dus belde punten mee naar huis moeten brengen. Wij achten hen daartoe wel in staat en wenschen alle elftallen bij voorbaat veel succes. R.K.V.V. Oostrum Zondag heeft ons eerste elftal na harden strijd met 5—3 van de Valk II gewonnen. Voor de rust was het een gelijkopgaande strijd, doch na de rust was Oostrum in de meerderheid. Voor de rust wist de Valk een 2—0 achterstand om te zetten in een 3—2 voorsprong. Dit had mede zijn oor zaak door te ver opdringen van de halflinie waardoor de Valk voorhoede meer vrjj spel kreeg. Na de rust herstelde men zich echter goed van deze fout. 't Tweede elftal verloor met 3—2 van B.V.V. 2. Toch was ons elftal geenszins de mindere van B.V.V,, want zoo de voorhoede deze middag een beetje schotvaardiger was ge weest had de uitslag best ln het voordeel van Oostrum kunnen zijn. Morgen heeft het eerste elftal een uitwedstrijd tegen Lottum. Dit is weer een zware opgave, want RK. L.V.V. is in eigen huls niet gemak kelijk te verslaan. Doch als er ge speeld wordt als tegen de Valk Is er wel te winnen. 't Tweede elftal heeft een thuis wedstrijd tegen Meerlo 2, een van de zwakste ploegen uit deze afdeeling. Toch moet men ze niet onderschat ten, want dat kon wel eens nood lottig worden. Deze wedstrijd begint om 2 uur. Veel succeB jongens. D.LS.-nieuws. D.I S. heeft de 2de helft van de competitie goed ingezet. Met 31 moest Wittehorst II haar als meer dere erkennen. Ook D.IS. II dat Wittehorst 3 op bezoek had behaalde een verdienste lijke overwinning n.l. 8—5. Morgen speelt D I S. I tegen I.V.O. uit Velden; de leiders van hare af deeling. Indien I.V.O. deze wedstrijd weet te winnen is ze een heel stuk nader bij het kampioenschap. D.I.S heeft echter ook nog een kleine kans en zal er natuurlijk alles opzetten om deze door eene overwinning nog te verbeteren. Het kan dus een span nende wedstrijd worden die ongetwij feld vele liefhebbers zal trekken. In Velden verloor D.I S. hun eerste wedstrijd met 2—1. Ook nu zal er wel niet veel krachtsverschil zijn. Laten we hopen dat 't een fairejen sportieve kamp wordt waarin de sterkste mag zegevieren. Veel succes groen-witten. van de zee zieh tot de filntmais moeten beperken. Veel werk kan men zich sparen door mals te poten met de maispoter. 't Ergste onkruid ln de mais is de mais zelf, zegt Spr. Dichtheid van stand is oorzaak van niet voldoende rijp worden. Daarom niet meer dan 3 korrels per po! op flinke afstand. Voor zware mais 80 _bij 80 cM. 14 dagen na 't zaaien eggen, daarna schoffelen met paarden hak. Wat de bemesting betreft, moeten we bij mais vooral letten op den vorm waarin we de mest geven. Mais heeft maar een korte groeitijd en moet daarom de mest hebben in snel werkende vorm, een overbemes ting op de pollen werkt bijzonder goed. Mals niet te diep poten, waar men last heeft van vogels 't zaad met warme teer behandelen. Bij 't oogsten kunnen we twee methoden toepassen. Zij, die 't stroo willen vervoeren doen beter wat eerder te oogsten, voordat dit geheel rijp ls. Zoo'n maisstroo heeft een hoogere voedingswaarde dan haver- stroo. Als de stengels nog sappig groen zijn, de schutbladen van de kolven geel worden eD de maïskorrel hard is, wordt de mais op hokken gezet. Voor elke 6 rijen nemen we de twee binnenste voor 't zetten van de hokken. Hiervan'binden we de halmen 2 aan 2 met een stroo- band en zetten daartegen de ge sneden stengels met kolven. We kun nen dan oogsten wanneer ons de tijd daartoe 't best gelegen komt. In 't andere geval kunnen we het oogsten bespoedigen door met paard en wagen langs het perceel te varen en hierop de gebroken kolven te gooien. Zetten we op het bret van de wagen een verhooging van gaas, dan kunnen we hiermede het over gooien van kolven voorkomen. Zoo oogsten 4 personen in 14 uren 1 H A. Maisschuren zijn dan verder noodig voor het drogen van het zaad. Ook de teelt van pof- en suiker- mais voor huishoudelijk gebruik, lichtte Spr. rog even toe. Hierna werden nog enkele vragen beant woord. Nu volgde nog een gedeelte van de Jonge Boeren-fiim, waarin vooral de ruitersport speciale belangstelling had. Al met ai was het een leer zame middag. Na een dankwoord aan de Heeren Bennlnk en Stakenborg sloot de Voorzitter op ds gebruikelijke wijze. CULTUURMIDDAG van de Fed. Jonge Boeren Venray In 't bondslokaal te Leunen ver gaderde Dinsdag 18 Febr. de fed. Jonge Boeren. Ruim twee uur open de Voorzitter Emons de bijeenkomst. De agenda vermeldde: lezing van onze Rijkslandb. Consulent Ir. Dewez en van den Heer Bennink te Apel doorn over de malsteelt. Ir. Dewez was door ziekte verhinderd. In zijn plaats kregen we den Heer Staken borg, die ons de film toonde van de LL.T.B. Achtereenvolgens zagen we nu het Landbouwhuls met zijn ver schillende afdelingen, een keurig ge- heeJj dat ons op leerzame en aange name wijze wat meer inzicht gaf in onze prachtige organisatie. Het tweede gedeelte van de film voerde ons door 't mooie Zuid-Lim burg en vervolgens naar de Peel met zijn ontginningen. Nu kreeg de Heer Bennlnk het woord. Deze beschikt over een rijke ervaring, daar hij jarenlang in Ame rika de malsteelt heeft uitgeoefend. Spreker wilde zich beperken tot en kele practische wenken. Allereerst zette hij de mening recht, dat mals teelt zooveel werk vraagt. In Ame rika klaagt men daarover nooit. Ons doel moet zijn met zo min mogelijk werk het zuiver geldelijk rendement zo hoog mogelijk op te voeren. Veel hangt hierbij af van de rassenkeuze. Dit maakte Spr. duldeljjk door ver gelijking van de zware, weinig uit- stoelende mais met de lichte. De eerste vraagt veel minder werk en brengt minstens evenveel op. Niet overal echter kan deze geteelt wor den, maar deze streek is bijzonder geschikt voor de teelt van Dentmais terwijl streken die meer naar het Noorden liggen en in de nabijheid Voedseliiureau Venray Leunensche weg 15 Kantooruren: van 9 tot 12 uur v.m 's Zaterdags van 9 tot 11 uur. De Plaatselijke Bureauhouder brengt ter algemeene kennis, dat de Hooivordering voor Bureau Venray is op Woensdag 5 Maart, Donderdag 6 Maart, Vrijdag 7 Maart en Zater dag 8 Maart a.s. Al degenen, die destijds een vor deringsbiljet ontvingen, ontvangen deze week nog een persoonlijke aan zegging, op welke uren geleverd moet worden. Het te leveren hooi moet zijn van goede kwaliteit, friach, droog en van EERSTE snede. Bij regenachtig- of sneeuwweer moeten de karren of wagens met stroo of dekkleed WATERDICHT worden afgedekt, daar nat of vochtig hooi onvoorwaardelijk wordt terug gewezen EN TER PLAATSE DIRECT ANDER DROOG HOOI DOOR BETROKKENE MOET WOR DEN GELEVERD. Het hooi moet worden geleverd bij J. Hulsman Zn, Stationstraat C 11 te Venray. Nogmaals vestigen wjj er de aan dacht op, dat de afrekeningen der aan de Ned Veehouderijcentrale geleverde runderen (de roode bonnen) welke als bewijs van levering gelden ten aanzien van de verplichte vee levering, een geldigheidsduur hebben van 14 dagen na den datum van ontvangst, ingevuld op de afreke ning. Wij raden daarom eenleder aaD, de bon direct na ontvangst ln te leveren op het Bureau. VENRAY, 1 Maart 1941 Rijkspostspaarbank. De aandacht van de Inleggers van de Rijkspostspaarbank wordt er op gevestigd, dat boekjes, welke in de maanden Januari en Februari uit gegeven zijn, In deze maand voor rentebrjschrijviog op te zenden zijn. In de afgeloopen 3 weken van deze maand werden aanmerkelijk minder boekjes voor rentebijschrijving inge zonden dan In het overeenkomstige tijdvak van 1940. Veelevering. Op Maandag 24 Februari werden door de N.V.C. overgenomen 147 runderen (144 koeien, 2 ossen en 1 stier). Geclassificeerd: 4 in AA, 21 in A. 36 in B, 60 In C, 24 in D en 2 stuk- koelen. 37 kalveren. LUXOR-THEATER presenteert U deze week iets zeer bijzonders. Een grootsch filmwerk: „JOHANN STRAUSS." Johan Strauss Sr. Paul Hörblger staat op het hoogtepunt van z'n roemNa elk concert, dat hij geeft, juichen de Weeners hem opgetogen toe: elk optreden beteekent weer een nieuwe triomf! Maar de gevierde musicus kent de onbestendigheid en de schaduwzijden van een kunstenaarsloopbaan en het is dan ook zijn innigste wensch, dat zijn drie zoons een burgerlijk beroep kiezen. Doch... kunstenaarsbloed verloo chent zich nietBuiten weten van Vader Strauss en mèt de steun van hun moeder nemen de jongens mu zieklessen. Wanneer dit hun Vader tenslotte ter oore komt, is een hevige familietwist het gevolg. Inmiddels is Johann, Fred Llewehr, de oudste zoon, zich geheel aan de muziek gaan wijden, terwijl zijn jon gere broer Jozef Hans Holt de belofte, die hfl zijn Vader eens gedaan heeft, houdt: hij wordt ingenieur Johann's eerste concert wordt een geweldig succes, hetgeen zijn Vader deels weer in een verzoenende, deels echter in een jaloersche stemming brengt. Kort daarop sterft Vader Strauss. Josef, die met een lief, doch arm meisje getrouwd is, leidt met haar een burgerlijk leven en al wil hij 't zichzelf en anderen niet bekennen: in hem leeft maar één verlangen: De Muziek! Zijn kans om aan dit verlangen gehoor te geven, krijgt hij, wanneer Johann plotseling ziek wordt en niet dirigeeren kan. Op zijn aandringen besluit Jozef hem te vervangen. Hiermee is tevens het tijdstip aan gebroken, waarop Jozef Strauss 't verlangen niet langer weerstand kan bieden. Hij wordt musicus. Vergadering Paarden- en Veeverzekering. In de Wilhelminazaal te Venray hielden Dinsdag de leden der Paarden- en Veeverzekering hunne algemeene jaarvergadering. Vela leden gaven door hunne tegenwoordigheid blijk van belangstelling in den gang der vereenigingszaken. De Voorzitter, de heer H. Janssen, opende de vergadering met den Christelijken groet en sprak een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen, waarna hij den secre taris, den heer B. Kruyzen, verzocht de notulen der vorige vergadering der Paardenverzekering voor te lezen, welke notulen, onder dank aan den Secretaris voor de betoonde accuratesse onveranderd werden goedgekeurd. Hierna volgde het verslag van de Paardenverzekering over 1940, het afgeloopen boekjaar, waaraan wrj het volgende ontleenen Het aantal leden bedroeg 588 met 883 verzekerde paarden tegen een verzekerd kapitaal van f 440.000. Onteigend werden 33 paarden, waarvoor werd uitbetaald f 11916 50. Voor deze 33 paarden werd ont vangen f 4109.92. Uitbotaald voergeld van paarden van 33 leden f 572. Onteigend werden 11 veulens, waarvoor werd uitbetaald f580. Voor deze 11 veulens werd ont vangen f 15.70, Voor niet-drachtige paarden van leden werd uitgekeerd f 176 10. Aangegeven werden 133 drachtige paarden, waarvoor in totaal aan premie werd betaald f 1546 82, Hierop werd een schade ui. betaald van f 740.40. Het batig saldo bedroeg f 2618.80. Op voorstel van het Bestuur wer den de aan de beurt van periodieke aftreding zijnde bestuursleden even als de hoofdschatter bij acclamatie herbenoemd. Voor de verzekering van paarden zullen vanaf de aanstaande schatting de volgende maxima gelden Voor paarden f 2200 voor een jarige paarden f 1200.— en voor drie-jarige paarden f 1600,—. Voor merrieveulens f 500en hengstveulens f 350. Voor drachtige paarden geldt de verhooging voor stamboekpaarden f 150.en voor andere paarden f 120.—. Hierna ontstond een uitgebreide gedachtenwlsseling over een huis houdelijke aangelegenheid, welke bfl schriftelijke stemming werd beslist. Van de rondvraag werd geen ge bruik gemaakt, zoodat de Voorzitter de vergadering onder dank voor de getoonde belangstelling op de ge bruikelijke wijze sloot. Vervolgens werd de vergadering van de Vee verzekering gehouden. Na goedkeuring der notul9n, gaf de secretaris voorlezing van het jaar verslag, waaruit we aanteekenden De vereeniging telt 122 leden met 470 koelen tegen een verzekerd kapitaal van f 130.000.—. Onteigend werden 23 koelen, waar voor werd uitbetaald f 4150.— en terugontvangen f 1778 15, zoodat de schade bedroeg f 2372.85. Het batig saldo bedroeg f 435 41. Ook hier werden op voorstel van het Bestuur de aan de beurt van periodieke aftreding zijnde bestuurs leden bij acclamatie herbenoemd, terwijl ln de vacature Giezen, wien de Voorzitter dank bracht voor zijn

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1