•Weekblad voor VENRAY, HOEST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Installatie van den commissaris Avan Limburg. Ons weekpraatje. Binnenland. Van de Sport- velden Provinciaal Nieuws Zaterdag 22 Februari 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 8 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1—8 regels 60 cent, 71/, ct. per regel, bij contract groote reductie. ÜITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. is zeer fijne boter DE DIPLOMATIEKE OORLOGS-ACTIVITEIT. Een eigenaardige omkeer. Het is een feit, dat Dultschland tot nog toe zijn voordeel ln den oor log heeft gezocht en verkregen door steeds meerdere landen erin te betrekken: Noorwegen, Denemar ken, Nederland. België, min of meer tenslotte ook Hongarije en Roemenië. Maar eigenaardig ls, dat thans de zucht tot verdere uitbreiding bjj de andere partij aanwezig schijnt te zjjn. Reeds enkele weken achtereen ver kondigt de Britsche pers, dat Dultsch land klaar staat om Bulgarije binnen te vallen, Joegoslavië zoodoende te isoleeren, Turkije te bedreigen en aldus wegen te zoeken om den be dreigden asgenoot in Albanië en Afrika te hulp te komen. Deze berichten zjjn echter geheel in tegenspraak met wat men ln Bulgarije zelf laat weten en in te genspraak ook met het deze week afgesloten Bulgaarsch Turksch nlet- aanvals- en vriendschapsverdrag, dat er toch duidelijk op wjjst, dat deze twee landen elkaar willen helpen om bulten den oorlog te bljjven. Waar dit verdrag bovendien de instemming bljjkt weg te dragen van Berljjo, is het moeilijk aan te nemen dat Dultschland op den Balkan een daad van vijandschap bedoelt te stellen, welke Bulgarije en Turkije noodwendig tégen Dultschland sa men in het veld zou brengen. Het is niet lichtvaardig om te veronderstellen, dat Engeland het van belang acht om het oorlogstoo. neel te verbreiden en dat het daartoe den Balkanvolkeren 'a direct Duitsch gevaar suggereert, waartegen ze zich, geschraagd door het voorbeeld van den succes vollen Grlekschen tegenstand, gezamenlijk zouden moe ten keeren. Da Engelschen blijven maar vol houden, dat de Dultsche inval ln Bulgarije, eiken dag kan worden verwacht en ze landen voortdurend troepen (Australische) ln Salonlki om den Balkanvolken een hart onder den riem te steken. Intusochea maken «e van Salonlki een belangrijke operatiebasis van waaruit ze straks, als den oorlog zich over den Balkan heeft verspreid met vliegtuigen de Roemeensche petroleum velden kunnen aanvallen. Precies als op den Balkan schijnen ook de zaken in het verre Oosten te staan. Toegegeven moet worden, dat Japan aldaar het eerst en 't ernstigst met uitbreiding van den oorlog heeft gedreigd. De regeering te Tokio blafte den Ver. Staten toe, dat ze niet zou aarzelen om de militaire conse quenties van het drie-mogendheden- verdrag te volgen, als de Ver. Staten zich in het Europeesche conflict mengden en ook tegen Ned. Indlë werd nogal een „toon" aangeslagen. Maar nu opeens zijn Engeland en de Ver. Staten „gaan doen alsof" ze de Japansche uitdaging aanvaarden en een oorlogsverwikkeling in het Verre Oosten eigenlijk weten teambleeren. De Ver. Staten stuurden Dog meer oorlogsschepen naar de Hawaï-ei landen en naar de Philippjjnen en de regeering te Washington zoowel als die te Londen riepen alle land- geoooten terug uit Japan, uit China en zelfs uit Thailand. Nu opeens is men te Tokio uit het vredesvaatje gaan tappen. Aan het adres van het bestuur in Ned. Indië worden vriendelijke dingen gezegd over een opgeheven „misverstand" en de onderhandelingen werden her vat. Aan Engeland werd te kennen gegeven, dat men het in Tokio Diet begrijpt, waarom de bezetting vaD Singapore met 50 000 man is uitge breid, daar Japan slechts vrede lievende bedoelingen heeft en ten aanzien van Washington werd ver klaard, dat In Japan aan zoo iets afschuwelijks als een oorlog met de Ver. Staten niet wordt gedacht. Zulke oorlog, heet het verder, zou nooit de consequentie kunnen zijn van het drie-mogendheden-verdrag. Over dat verdrag ls men ln Japan tevens let-of-wat aan het morren gegaan. Men beklaagt zich, dat Japan de asmogendheden zou moeten bij staan dus tochIngeval de Ver. Staten zich in het Europeesche conflict mengen, maar dat de as zich geenszins heeft verbonden om Japan bjj te staan tegen een eventueelen Russischen aanval... Men ontkomt niet aan den Indruk dat de Japanners bakzeil halen. En misschien ten spijt van de Britsche en Amerikaansche bedoelingen. Nu Japan zooveel moeilijkheden heeft ln China, zou het niet veel kunnen uit richten tegen een nieuwe Brltsch- Amerikaansche en misschien ook Ned. Indische combinatie van vijan den. Integendeel, als Japan zich ln zulke verwikkeling stortte, rou het de Russen slechts verlokken om hun elag te slaan tegen den aartsvijand. En ls wellicht niet juist deze moge lijkheid de speculatie van Londen en Washington De Angelsaksen hebben op het oogenblik het grootste belang bij uitbreiding van den oor log. Dat ziet men op het moment te Tokio in en daarom is het niet zoo verwonderlijk, dat de woordvoerder der Japansche regeering deze week verklaardewij hebben van een uit breiding van het oorlogsterrein niets te verwachten en... een voortzetting van den huldigen oorlog kan tot niets goeds lelden. De Japansche regeering verklaarde zich zelfs bereid tot be middeling in het conflict. Staat er een vredesoffensief voor de deur en streeft men van de zijde der drie verbonden mogendheden Dultsch land, Italië en Japan een com promis na de geestelijke verheffing van de ar beiders als voorwaarde van een goede volksgemeenschap. Ook op het gebied van cultuur opende de spreker verschillende aspecten enr uitte bij eenige verlan gens, welke hij zal nastreven. Aan het slot sprak de commissa ris het vertrouwen uit in de solidari teit van goedwillende menschen, hij aanvaardde zijn nieuwe ambt met de bede tot God om zijn zware taak te vervullen tot heil en zegen van Lim burg. Zaterdagmorgen heeft onder zeer groote belangstelling van burgemees ters van Limburg, van provinciale diensten en van leden uit de N.S.B. de Installatie plaats gevonden van M. V. E H. J. M.' Graaf de Marchant et d'Ansembourg, commissaris der provincie Limburg. Bij de aankomst van den nieuwen bewindsman aan het Gouvernements gebouw inspecteerde hij eenlge vendels van de W.A. der N.S.B. Deze waren gevormd uit groepen uit de geheele provincie. Een muziekcorps en een vertegenwoordiging van de nationale jeugdstorm stonden terzijde opge steld. De commissaris, die gekleed was in de uniform van gevolmach tigde van den leider der N.S.B., werd ln de zittingszaal van de Prov. Staten vergezeld van den Beauftragte van den Rijkscommissaris, den heer W. Schmidt, den plaatsvervangend grif fier der Staten, den heer J. H. Defesche en mr. J. G. C. H. Dubois, procureur- generaal bij h9t gerechtshof te 's Hertogenbosch. In de zaal waren vrijwel alle bur gemeesters van Limburg, een aantal leden van de Prov. Staten, van den Prov. Waterstaat en vooraanstaande functionarissen der N.S.B. aanwezig. Het stedelijk orkest van Maastricht speelde eenige stukken, waarna de nieuwe commissaris 'een toespraak hield, waarin hij ln groote lijnen de vervulling van zijn taak uitstippelde. Spr. schetste, dat wjj nog ln een overgangstijd leven, waarin de nieuwe toestand nog niet volkomen 19 ge consolideerd. Thans meer dan ooit wil de nieuwe commissaris zjjn Llm- burgsch volk helpen, den nieuwen koers te nemen, zonder daarbij Iets uit het verleden te willen prijs geven dat werkelijk waarde heeft. Spr. vertrouwde, dat de tijd geko men ls om niet meer te denken aan hetgeen ons vroeger verdeelde, maar aan hetgeen onsa thans vereenlgt: dat is de liefde voor ons volk en de wil om het te dienen. De commissaris richtte zich verder tot hen, die met hem hebben ge- streden en recht hebben wederom als gelijkberechtigde, volkomen volwaardige volksgenooten te wor den beschouwd. Van den anderen kant verwachtte hij, dat zjj voorgaan in de deugden, die de leider hun heeft geleerd. Broodroof, laster, achterstel ling van nationaal-soclalisten.in wel ken vorm ook, zal in Limburg tot het verleden _moeten ,'behooren. De verzoeningspolitiek van den Rijkscommissaris"besprekend na den schok van 10 Mei, zeide graaf de Marchant et d'Ansembourg dat het tijd is dat men begrijpt dat ook deze grootmoedigheid een^elnde kan heb ben en dat, wie haat zaait tegen den overwinnaar, de meest noodlottige gevolgen voor den overwonnene moet oogsten. Niet hij is heden de beste vader lander, die datgene wat hij gaarne zou willen zien, als werkelijkheid beschouwt, maar hij, die de realitei ten in het oog durft te schouwen en dientengevolge het bereikbare na streeft. Het bereikbare is heden een eigen Vaderland, maar dan als vriend en bondgenoot van Dultschland. Wie het laatste saboteert, maakt ook het eerste onmogelijk! Laat ons trachten den overwinnaar door loyaliteit te ontwapenen en zoo doende een weg te openen voor een nieuw od gelukkig Nederland. Speciaal zullen wij ervoor moeten zorgen, de ca. 30.000 Duitschers bin nen ons gebied ons als broeders be schouwen, die schouder aan schouder hetzelfde groote doel nastreven, leder voor het welzijn van het volk, maar tevens ook voor het gemeenschap pelijk welzijn van het volk, maai tevens ook voor het gemeenschap pelijk welzijn van beide volkeren,;dle door bloed- en lotgemeenschap zoo nauw aan elkaar verbonden zijn. De commissaris vertrouwde erop, dat vooral de burgemeesters het hier in met hem volmaakt eens zouden zijn. Graaf de Marchant et d'Ansem bourg belichtte de speciale positie van Limburg, dat met zijn begren zing internationale vraagstukken heeft en de wenscheljjkheld van goede gemeenschap met de Vlaamsche volks genooten, terwijl in het oosten Dultschland als buurman, ookbloed- verbondenheld beteekent. Er ls geen provincie ln Nederland, die meer zou kunnen profiteeren van een algemeene Europeesche economie dan Limburg met zijn sterk ontwikkelden land bouw. In het vervolg van zijn rede wees de nieuwe commissaris o.a. op het belang van het groote gezin en op DE FISCUS EN DE ROODE SCHEMERLAMP. Ik ben maar een mannetje van buiten, maar toch weet ik heel wat van de stad af. Zelfs ben ik al een paar maal in Amsterdam geweest. Als ik dan 's avonds wel eens langs de grachten dwaalde, bewonderende de mooie counturen der maanbelichte oude gevels en er tn de hoorbare stilte te luisteren naar het aetherisch doorgedrongen zachte geroezemoes van de binnenstad, dan werd mijn oog wel eens getrokken door het rosse schijnsel van een schemerlamp en de uitdagende vriendelijkheid van een daaronder gezeten min of meer jonge en meestal nogal gepolitoerde vrouw. Het was een gek geval met deze vrouwen, want volgens de bepalingen van een wet uit 1911 mochten ze daar eigenlijk niet zitten, althans niet met de bedoeling, waarvan ze zoo onmiskenbaar laten blijken. Maar ja, het schijnt gemakkelijker te zijn om een wet te maken dan om haar toe te passen en te doen handhaven. Bedoelingen zijn innerlijke zaken en een rechter verlangt concrete ge gevens en bewijzen. Daarom werden deze dames toch wel ln de gaten gehouden. Men tippelde ze na met een tippelverbod en ln het algemeen was de politie er tuk op om deze vrouwlui te pakken voor overtredln gen, welke indirect met haar beroep samenhingen. Was er b.v. weer eens een buitenmannetje beroofd, dan werd soms een heel hol met roode schemerlampen uitgeroeid. Het kwaad bleef nochtans tieren, ondanks de wet. De oorlog bracht een omschake ling van vele waarden, materieele, maar ook van zedelijke en moreele waarden. De bezetting kost een massa geld aan ons land en nu ziet de fiscus uit naar alle mogelijke objecten, welke Iets kunnen opleve ren. Hij schijnt zoo te worden opge dreven door de noodzaak van geld te kloppen, dat hij scrupules terug dringt, welke hem voorheen weer houden zouden hebben van het plegen van sommige „aanslagen". Misschien heeft hij er op het oogenblik zelfs wel eens aan gedacht om/op eigen gelegenheid een zaakje tegaan be ginnen in het uitschudden van buiten- menschen, maar tenslotte heeft hij een omweg gekozen, welke tot dit doel leidt. Hij heeft n.l. hetschemer- lampenbedrijf ingeschreven In het officleele register van zaken en ondernemingen, welke omzet belasting verschuldigd zijn. Dat ls helaas geen mop, maar een feit. Een feit, waar de A.R. Rotterdammer dezer dagen terecht tegen op kwam, herin nerende aan de onwettigheid van het hlervoren bedoelde beroep, dat thans door de nieuwe fiscale bepalingen een achterbaksche wettiging ver krijgt. Er zijn méér van zulke dwaas heden in de nieuwe bepalingen der omzetbelasting. Deze belasting is 7oortaan n.l. ook verschuldigd door waarzeggers en waarzegsters. En ook door de crematoria.' Nog altqd is de lijkverbranding wettelijk ver boden. Ten rechte of ten onrechte, dat doet er hier niet toe, ze is verboden. Er zijn middelen gevonden om de wet te ontduiken, maar óók dat verandert niets aan de feitelijk heid van het verbod. Toch dringt de levende fiscus als vertegenwoor- ger van het gezag en van den wet gever in het crematorium door en hij eischt het deel van den staat in de opbrengst van onwettige hande lingen. Welken Indruk moet dit alles maken op het moreele gevoelen van de bevolking, d.I. van de belasting, betalers Als het gezag en de wet uitgaan van het standpunt, dat geld niet stinkt, dan zou de fiscus op den duur wel eens de partij kunnen ver liezen mee dezelfde kaarten, welke hij tot troef heeft verklaard. Wanneer de prostitutie door den fiscus als beroep wordt erkend, waarvan de tantièmes aan den staat behooren toe te vallen, dan Is er zeker geen reden om b.v. het bede- laarsbedrijf vrij te stellen en kan zelfs het gilde der afpersers, ja, dan kunnen inbrekers en rooverstot fioancieele steunpilaren van het rijk der Nederlanden worden verheven. Misschien heeft men in Den Haag „Amerikaansche" bedoelingen met de vorengenoemde belastingmaat regelen. De lezer herinnert zich wellicht nog den naam Al Capone, het beruchte bendehoofd uit Chicago. Iedereen, en ook iedere politieman, wist, dat Al Capone schandelijk rijk was geworden van de vele zware misdaden, welke hem nooit te bewij zen zijn geweest. Toen kreeg men hem op een andere manier te pakken. Al Capone was natuurlijk nooit ln staat geweest om een acceptabele opgave te doen aan den fiacus van den stand van zijn vermogen en het verloop van zijn inkomsten. Toen grepen ze hem in zijn nek wegens bslast.lngontdulklng en daarvoor (maar ln gedachte aan het andere, dat hem niet te bewijzen was) kreeg hij 15 jaar gevangenisstraf, van welke 10 jaar eenzame opsluiting. Dat was handig, maar naar onzen smaak toch te Amerikaansch. Intusschen, nu waarzegsters en dames, die zich onder roode schemer lampen te kijk stellen, omzetbelasting mc oteu gaan betalen; ls op haar natuurlijk ook de wet op de koop handel van toepassing en dienen ze natuurlijk te worden verplicht om behoorlijk de boeken bjj te houden. Zulke verplichting zou tenslotte toch nog tot gevolg kunnen hebben, dat er Iets terecht kwam van de bedoe lingen welke aan de zedelijkheldswet van 1911 ten grondslag hebben ge legen. DIXL KLOOSTERLINGEN ONDER WIJ Z ERS Belangrijke salarisverlaging te verwachten Naar het AN.P. verneemt, zal binnenkort een besluit van den se cretaris-generaal van het departe ment van Opvoeding, Wetenschappen en Cultuurbescherming verschijnen, waarbjj het Balaris van de religieuze onderwijzers, die in gemeenschap le ven, met 40 procent wordt gekort. De aldus vrijgemaakte gelden zullen worden besteed aan een verlaging der leerlingenschaal, waardoor onge veer 2200 kweekellogen met akte en werkelooze onderwijzers als volwaar dig gesalarieerde leerkrachten in het onderwijs zullen kunnen worden op genomen. Reeds eenige zware straffen opgelegd. De onlangs ingestelde Inspecties voor de prijsbeheerschiDg zijn nu met hun contröle begonnen. In nauwe ^.menwerking met de verschillende opsporingsorganenen worden vooral diegenen gecontroleerd, die ondanks de herhaalde waarschuwingen door middel van pers en radio, voortgaan de prijsvoorschriften te overtreden. In tal van plaatsen ln den lande moesten in de laatste dagen aan firma's en personeD, die de prijs voorschriften niet ln acht hadden genomen, door de inspecteurs voor de prijsbeheerschlng belangrijke geldstraffen en andere in artikel 7 van het Prijsbeheerschlngsbesluit genoemde straffen, worden opge legd w.o.£een schoenenwinkel we gens te hooge prijzen voor schoe nen een boete van f 1500. Een winkelier in heerenmode-arti kelen wegens/te hooge prijzen voor overhemden een boete van f 1000, verbeurdverklaring der in beslag ge nomen goederen en openbaarmaking van de tuchtbeachikklng. Een winkelier in manufacturen wegens te hooge prijzen voor stoffen een boete van f 1000 en verbeurd verklaring van meer dan 200 coupons wollen en andere stoffen ter waarde van ongeveer f 3000, welke ln beslag werden genomen. Een winkelier in manufacturen we gens te hooge prijzen voor stoffen een boete van f 1000, sluiting en stil legging der zaak voor tien dagenen openbaarmaking van de tuchtbe- schikking, Een handelaar In leder en fourni turen wegens te hooge lederprijzen f 500 boete. Een houtfabrikant wegens over treding van de prijzenbeschtkking brandhout no. 1 een boete van f 400. Een winkelier wegens te hooge prijzen voor blikjes sardines f 350 boéte en verbeurdverklaring van de in beslag genomen blikjes sardines. Een winkelier wegens te hooge prjjzen voor bllkjeB sardines en koffie- surrogaat een boete van f 350. Voorts hebben de inspecteurs voor de prijsbeheerschingswet ln verschil lende gevallen strafvervolgingen bij de officieren van justitie ingeleid. Het onderzoek naar overtredingen wordt stelselmatig voortgezet Schoenen zonder bonnen en te hooge prijzen. Dinsdag stond voor de rechtbank terecht de Roermondsche schoen winkelier S. wlen ten laste was ge legd schoenen zonder bonnen en tegen te hooge prijzen te hebben verkocht. De Officier van Justitie eischt f 1000 boete. Paardentroirr* Het is bekeqd, dat niet alleen de eigenaren aan hun dieren, maar ook de dieren aan hun meester trouw worden. Dat bleek weer eens bij de paardenvordering te Mill, waarbij het paard van den landbouwer G., toen het in andere handen was over gegaan weigerde om een yoet verder te zetten. Het slot was, dat men den eigenaar zijn paard liet behou den. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zij. VALK-REVUE Verleden Zondag kreeg de Valk weer twee nederlagen te slikken. Het eerste elftal moest met 73 in F.C.V. hun meerdere erkeanen. Ook het tweede elftal verloor in Tienray met 7—2 en deed daardoor voor hun oudere broers niet onder. Het derde elftal deed het beteren kwam met een 41 overwinning van Wanssum naar huls. Door deze overwinning komen de jongste Val ken weer een stap dichter bij het kampioenschap. Morgen staat voor het eerste elftal deD derby De ValkServatlus op het programma. Van deze wedstrijd valt niets te voorspellen. Wij hopen echter dat de wedstrijd in de beste ver standhouding zal worden gespeeld. Jammer is het dat de Valk niet vol ledig uit kan komen daar zij hun mldvoor nog niet mag opstellen, doch deze handicap zal den tegen stander wel naar den zin zijn. Het is te hopen, dat het weer morgen mee zal werken dan zal den penning meester er in leder geval wel bij varen. Het tweede elftal staat voor een zware uitwedstrijd tegen Oostrum. Wanneer er wat beter wordt samen gespeeld als verleden Zondag ln Tien ray achten wij hen toch wel Instaat een der puntjes te bemachtigen. Het derde elftal krijgt Ysselsteyn op bezoek. Ook dit is een laBtige opgave voor de jongste Valken. Zij moeten er vooral aan denken hun tegenstander niet te onderschatten want anders kon den kampioens barometer wel eens een eind gaan zakken. De Valk-Junioren worden morgen om 12 uur allen verwacht ln zaal Schellen voor een korte bespreking met de leiders. Ingang zaal op zij van het huls. SERVATIUS - OMROEP Met een onverwachte groote over winning toog Serv. huiswaarts. Met Diet minder dan 60 werd Wittehorst het kind van de rekening. Deze ab normale uitslag is grootendeeJs toe te schrijven aan het feit, dat Witte horst vier invallers telde en het feit dat Serv. met één Invaller in een zeer goede form verkeerde. Over alle linies waren de Venrayers de meer dere van hun tegenstanders. De uit slag had zelfs veel hooger kunnen en moeten zijn. In ieder geval heeft Serv. een zeer gevaarlijke klip om zeild. Zondag a s. moet Servatlus voor de derde maal ln successie een uitwed strijd spelen. Nu geld het den Ven- rayschen derby De ValkServatlus. Wederom dus een zeer moeilijk pro bleem. Op papier is Serv. beslist sterker, doch ln een derby zijn het vaak onbekende factoren welke een wedstrijd beBliasen. De gastheeren zullen zich natuur lijk met het hun bekende enthousias me in den strijd werpen, en trachten de op het Serv. terrein geleden neder laag goed te maken. Voor Serv. staat er zelfs meer op het spel. Om de goede kans op een eventueel kam pioenschap te behouden, mag er geen enkel puntje meer verloren gaan. Daarom zal ook Serv. trachten alles op het spel te zetten om een goed resultaat te behalen. Deze wedstrijd zal natuurlijk een spannend karakter hebben. Moge beide partijen hun uiterste best doen om de overwin ning, doch vooral moge de wedstrijd fair en sportief verloopen. Servatlus II had het in Lottum niet onder de markt. Na een zeerzwaren en spannenden wedstrijd, zegevierde Serv. op het nippertje met 65. Zondag krijgt. Serv. II Top op be zoek. 't Zal een zware/strjjd worden. Aanvang 2 uur nieuw sportterrein. Serv. III klopte Sevenum II met korfbalcijfers 121. Voor Serv. III wordt da wedstrijd op eigen terrein tegen America een vuurproef. Aanvang 1 uur. Serv. IV stuurde Top II metleege handen naar huls 61. R.K.V.V* Oostrum Onder zeer slechte weersomstan digheden, werd Zondag te Kronen- beg met 6—0 gewonnen. Zooals de uitslag doet vermoeden, was 't een tamelijk eenzijdige wedstrijd. In Meerlo ging de wedstrijd Meer- lo IIOostrum H niet door, daar daar het terrein door den scheids rechter werd afgekeurd. Voor a.s. Zondag zijn de volgende wedstrijden vastgesteld. Oostrum n B.V.V. H en Oostrum Ide Valk n. Allebei wedstrijden, waarin flink aangepakt zal moeten worden, wil men er eenige winst uit behalen. Aanvang der wedstrijden om 12 en 2 uur. Om half vijf ls er nog 'n jeugdwedstrijd van de junioren van Oostrum en Servatlus. Jongens, die deel wenBchen te ne men aan de jeugdcompetltie gelleven zich zoo spoedig mogelijk op te geven. Leeftijd 12 tot 17 jaar. VENRAY, 22 Februari 1941 Aanwijzing audiëntiedagen van den Heer Commissaris in de Provincie Limburg* Burgemeester en Wethouders der gemeente Venray brengen ter kennis van belanghebbenden, dat door den Heer Commissaris ln de provincie Limburg te Maastricht aan allen, die hem over dienstzaken weuschun te spreken, daartoe gelegenheid zal worden gegeven des Dinsdags voor middag tusschen 10 en 12 uur. Venray, 17 Februari 1941. Burgemeester en Wethouders van Venray, A. H. M. JANSSEN De Secretaris, VAN HAAREN POST- EN SIERDUIVEN. De Burgemeester der gemeente Venray brengt ter keunis van belang hebbenden, dat de Bewirdvoerder over het Duivenwezen hier te lande een laatste waarschuwing aan houders van post- en sierdulven heeft uitge vaardigd, luidende als volgt: „Vanaf 21 Februari a.s. moet iedere postduivenhouder in het bezit zjjn van een officleele, door de Commis sie ter behartiging der belaDgen van Nederlandache postdulvenhoudera, Prinsengracht 407 Amsterdam, afge geven hokljjst en van een lidmaat schapskaart van het Nationaal Ver bond van Postdulvenhoudera, Amstel- djjk 44, Amsterdam, Telefoon 91884 en 91776. Wanneer bij contröle door de politie of andere officleele instantleB, mocht bljjken, dat deze bescheiden niet aanwezig of voorradig zjjD, kanvoor dezen laatsten keer een uitstel van ten hoogste zes dagen worden ver leend, teneinde deze fout als nog te herstellen, zoodat alle verlangde be scheiden niet later dan 27 Febyuarl d.a.v. onherroepelijk ln orde moeten zijn. Indien betrokkenen na het verstrij ken van dezen termijn nog ln ge breke mochten zijn, moet onverwijld proces verbaal worden opgemaakt, met onmiddellijke Inbeslagneming van alle voorhanden zijnde postduiven. Eenzelfde maatregel moet worden toegepast ten aanzien van alle soor ten sierdulven, tot welke groep ge rekend wordt te behooren, Iedere tamme, tot uitvliegen in staat zijnde duif, welke geen postduif is. Ook voor de sierdulven moet een bewijs van inschrijving bjj de eige naars aanwezig zjjn, afgegeven door den Secretaris van de N.B.S. (Ned. Bond van Sierduivenhoudersvereeni- ging) den heer C. A. M. Spruyt, van Beveminghlaan 36 Gouda- De jonge sierdulven, broed 1941 moeten alle geringd worden met den N.M. ring van het Nederlandsche Merkenbureau. Hetzelfde moet geschieden ten aan zien van de jonge postduiven van 1941, met dien verstande evenwel, dat deze moeten worden voorzien van den Hollandring 1941. Voor zooveel noodlg worden hier tevens de bepalingen van de Veror dening van den Heer Rijkscommis saris No. 25/1940 in herinnering ge bracht. Belanghebbenden worden verzocht met het vorenstaande rekening te willen houden. Venray, 17 Februari 1941. De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN. SCHEUR-PREMIE. Georganiseerden die grasland wen- schen te scheuren en voor een premie in aanmerking willen komen, 'dienen bij de plaatselijke bureauhouders een aanvraagformulier af te halen en volledig ingevuld vóór 1 Maart aan de Landbouw Crislsorganisatie voor Limburg in ta zendeü. Rechtbank te Roermond. B. A. M. 52 jaar te Venray, ver dacht van diefstal van een benzine soldeerbout van J. Verdonck te Ble- rlck; eisch en vonnis f 10 of 10 d. J. J. P. 21 jaar landbouwer te Venray, verdacht van het afkappen van langs de gemeentewegen te Ven ray staande boompjes; elsch f l boete vonnis vrijspraak. Ernstige aanrijding. Voor het gerechtshof te 's Herto genbosch werd in hooger beroep be handeld de strafzaak tegen den ar beider H. A. J. P. uit Boxmeer, die ln hooger beroep was gekomen van een vonnis der rechtbank te Roer mond, waarbjj hij veroordeeld werd tot twee maanden gevangenisstraf ter zake, dat hjj op 13 Maart j.l. te Venray als autobestuurder aan zjjn schuld te wjjten had gehad, dat G. Jacobs dusdanig lichamelijk letsel kreeg, dat hjj geruimen tjjd niet in staat was, zjjn beroep als verpleger uit te oefenen. Tegen hem werd geëlscht bevesti ging van hét vonnis. Het Gerechts hof zal arrest wjjzen over veertien dagen. LUXOR-THEATER vertoont U deze week een glans product van onze Nationale Film productie: „BOEFJE", in de hoofdrol Anny van Ees.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1