•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Op den uitkijk Nieuw krachtvoeder voor rundvee. Binnenland. VARIA. Provinciaal Nieuws Zaterdag 15 Februari 1941 Twee en Zestigste^Jaargang No 7 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7 Va ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. Een fier en vrij Nederland. Arnold Meijer, de leider van Na tionaal Front, zet in De Weg van 1 Februari 1941 nogmaals zijn stand punt uiteen. Aan hem, die hem verwijten aut*- Duitsch en ook pro-Duitach te zijn, antwoordt hg, dar een waar Neder lander slecht s pro-Nederlandsch zijn kan. Dat neemt niet weg, dat hg de verhoudingen zoo ziet, dat het voor Nederland In gegeven omstandig heden goed en gewenscht kan zgo, de domlneerende positie van Duitach- land in Europa te aanvaarden en daarnaast zijn eigen aard en zelf standigheld te bewaren in volle samenwerking tot heil van Europa Hij haalt daarbij aan, dat de hoogste autoriteit van de bezettings overheid onzen eigen aard heeft erkend en onze vrijheid en het on verlet blijven van ons grondgebied heeft toegezegd. Hg haalt daarbij aan, dat Minister Goebbels pas enkele dagen geleden bg de ontvangst van Nederlandsche kunstenaars, heeft verzekerd, dat Nederland niet alleen cultureel maar ook politiek onafhankelijk zal zijn. En dit, zoo voegt hg daaraan toe, moet zwaarder wegen dan alle af wijkende meeningen van onderge schikte krantenschrgvers en slecht gevormde historici. Ten slotte meent hij, dat er in het Europa plaats voldoende is voor een fier en vrg Nederland met zijn over- zeesche gebieden naast een fier Duitschland. Deze, zgn eigen weg, houdt hij de Nederlanders voor en ln deze is zgn standpunt onaanvechtbaar. En hij gaat dezen weg onbekommerd om pro- of anti-verwijten. De persdienst van het Nederl, agrarisch front schrijft: De directeur-generaal van de voed selvoorziening heeft dezer dagen een voor de Nederlandsche Veehouderij belangrijk besluit genomen door toe te staan, dat de vervaardiging van een voor Nederland nieuw kracht- voeder voor rundvee, het zg „amide (ureum)voeder" wordt ter hand ge nomen. Reeds In den zomer van het vorige jaar, toen als gevolg van den oorlog het vraagstuk der voedselvoorziening voor het rundvee zoo zorgwekkend was geworden, dat de ingrijpende beperking van den veestapel aan de orde moest gesteld worden, heeft de directeur van de N.V. Muskator te Oude Wetering, ing. A. O. Rijsdijk, gewezen op de mogelijkheid om door het gebruik van „ureum" (kunst matig eiwit) in den vorm van het z.g. amldevoeder voor een belangrijk deel ln het eiwit-tekort te voorzien. In Duitschland immers, wordt dit voeder reeds sedert 1935 in groote hoeveelheden gebruikt met zoodanig resultaat, dat leidende kringen van oordeel zijn, dat hierdoor de melk- voorzienlng van 4het Rgk gered is. Ondank3 deze gunstige ervaringen meenden de Nederlandsche instanties aanvankelijk een afwijkende houding te moeten aannemen. Nadat verschil lende proeven genomen zijn, is daarin thans toestemming gekregen voor het fabriceeren van het amide (ureum) kern voeder, bestaande uit: ureummelasse en pulp Door de aanzienlijke verhooging van het eiwitgehalte van het voeder kan de melkproductie in belangrijke mate worden opgevoerd. In vergelij king met het gedurende deze stal- periode gebruikte Rijksmengvoeder L4, bevattende de te vervaardigen amlde-koekjes ongeveer 50 pet. meer eiwit, terwijl de prijs slechts onge veer 75 cent per 100 kg. hooger zal zijn. Per kg. zuiver verteerbaar eiwit Is de prijsverhouding echter 85 en 68 ct. in het voordeel van het nieuwe voedermiddel. Omtrent het fabricage-procede wordt nog medegedeeld, dat het ureum (Harnstoff ls de Duitsche benaming) gewonnen wordt uit steen kool en lucht, en dat het de eerste organische verbinding is, welke kunstmatig werd gemaakt en wel in 1826 door den Goettinger chemlker Frledrlch Wöhler. Als stikstof-meststof werd het ureum voor plantenvoedsel reeds lang benut, doch dat de Ingewanden van de koe ln staat waren tot de noodige omzettingen om er ook als dieren voedsel profijt vaD te trekken, heeft men nog maar enkele jaren geleden ontdekt. In 1935—1936 had den breed opgezette proeven in Duitschland als gevolg, dat ureum werd opgenomen ln de Rijksvoor schriften voor rundveevoeder, welk voorbeeld thans hier te lande wordt gevolgd. Het noodige ureum is uit Duitsch land ingevoerd ea zal bij Muskator Calvé verwerkt worden tot het kern- voeder, dat verder door een groot aantal veevoeder-producten wordt verwerkt tot veekoekjes. Deze koekjes moeten droog gevoederd wor den, aangezien vermenging met wa ter verbindingen kan doen ontstaan welke schadelijk zijn voor de ge zondheid van het vee. Om dezelfde reden moet de overgang van het gebruikelijke krachtvoer op het amlde (ureum) voeder geleidelijk geschieden. Intusschen is het nieuwe voeder in den handel gebracht. Winterhulp. Het tempo der Winterhulpcollec. ten wordt sneller. Op het oogenblik gaat men in heel Nederland al weer langs de huizen, terwijl delijs- tencollecte pas twee weken geleden werd gehouden. Deze laatste heeft over het algemeen goede opbrengsten gegeven. Men taste ook nu maar weer diep in de portemonnaie, want al Is de strenge vorst geweken, de behoeften van zeer veleD zijn nog groot tegenover de dreigende tekor ten der Inkomsten. Een ijs-record. Men heeft weten te berekenen, dat ook deze winter weer tot de aller strengste heeft behoord en zelfs dat. hij de langste flswinter uit de jongste geschiedenis zou zijn. Het Nieuws blad van Friesland plaatste ln dit seizoen 518 maal een hardrijderg- advertentie, waarmee het groote aantal van het vorige jaar met 25 werd overschreden. Aan den opdracht gever der 500-e advertentie, de IJsclub „Dokkum", werd door het blad een zilveren medaille aangebo den. In 't kort. Een Nederlandsche onderzeeër is bij voortzetting der krijgsoperaties vergaan. Thans is gebleken, dat het hier de O 22 betreft, die het vorige jaar in Vllsslngen werd te water ge laten. De bemanning is omgekomen; de familie kreeg daarvan via het Roode Kruis bericht. In Hilversum heeft een onver laat een lafhartlgen overval gepleegd op een Duitschen soldaat op post. Daarvoor boeten thans 35 gijzelaars in de gevangenis. Ook het fotografisch bedrijf wordt geordend. Nieuwe inrichtingen mogen niet worden geopend zonder vergunning van den secr. generaal van H. N. en Scheepvaart. Het dooiweer heeft tot verschil lende ongelukken geleid. Te Zaandijk verdronken drie jongetjes van resp. 5, 7 en 8 jaar; twee waren broertjes. Opleving bij Philips. In Eindhoven doet zich het opmer kelijke feit voor, dat eenerzijds de nijverheid met angst en zorg de toe komst tegemoet ziet wegens het voor de deur staand gebrek aan grondstoffen en anderzijds men In de industrie een groote opleving waar neemt. Dit laatste is, volgens de Telegraaf, het geval bij de N.V. Philips, waar groote Duitsche orders geplaatst zijn voor radlolampen en radio-apparaten. Het voornemen bestaat dan ook, om zelfs door aanbouw de fabricage- mogelijkheid te vergrooten. De vennootschap ziet zich zelfs voor de noodzaak geplaatst haar arbeids krachten sterk uit te breiden. De laatste weken zijn reeds duizend man nieuw personeel aangenomen en thans hebben de PhillpsfabrlekeD ongeveer twaalfhonderd nieuwe arbeidskrach ten noodig, van wie ongeveer twee derde deel meisjeB zijn. Thans is deze oplossing voor het geval ge vonden, dat uit de tabaksnijverheid, waarin de grondstoffenposltle steeds moeilijker wordt, de noodige krach ten voor de Phlllps-fabrleken zullen gevonden worden. BOER EN GROND BELASTING. Wij hebben vroeger al eens ge wezen op de onbillijke zijde van de grondbelasting, speciaal voor den landbouwer. Door de heffing van 100 opcenten op deze belasting ac centueert zich deze onbillijkheid en het zal zaak zijn, dat omwille van de billijkheid en de sociale rechtvaardigheid actie gevoerd wordt, om hierin verbetering te bereiken. Een inzender in „Agrarische Post", het weekblad van het Nederlandsch Agrarisch Front, brengt het onbil lijke dezer heffing naar voren door te wijzen op het feit, dat er geen rekening wordt gehouden met den vermogenstoestand van den bezitter, doordat de zaak zelve, de grond, wordt belast. Hij verduidelijkt dit o.m. aldus: De rijke boer of grondbezitter betaalt hetzelfde aandeel in deze belasting als de arme boer, wiens bezit met hypotheek is belast. Ik ben nl. eigenaar van een boer derij met ruim 15 H.A, grasland en deze ls bezwaard mee f 31.000 hy potheek. Als ik de rente bereken, die ik jaarlijks op te brengen heb en voeg daarbij de reeds bestaande grondlasten, kom lk al aan een be drag van f 110 per H.A. het onder houd van hst oude gebouw nog niet bijgerekend. Is het wel billijk, dat van derge lijke bezwaarde boerderijen een dub bele grondbelasting wordt geheven Zgn de pachters in deze niet beter af dan de hypotheekboeren Is het niet tegen de leus-, boeren land in boerenhand. De redactie onderschrijft deze be- zwaren. Zg ziet deze extra gelden liever gehaald uit een verhooging der vermogensbelasting. Dan draagt eenieder bij en wordt de last niet goeddeels afgewend op onzen bodem en zgn bewerkers. Nu komt toch de zwaarste druk op de eigenaren of zoogenaamde eigenaren met den minsten financlealen weerstand, wier „vaste-lasten-plaag" nog erger wordt. Invaliditeitsrenten. 1 Januari 1941 werden 47614 weduwen-renten en 15438 weezen. renten krachtens de Invaliditeitswet genoten, terwijl op genoemden datum krachtens art. 373 dier wet 109840 personen in het genot waren van een als vrucht hunner verzekering verkregen ouderdomsrente van drie gulden per week. Voorts genoten 84339 personen een invaliditeitsrente, als bedoeld ln art. 71 dier wet. Krachtens artikel 24 der Ouder domswet 1919 waren op vorengenoem den datum 96742 personen in ge not van een als vrucht hunner ver zekering verkregen ouderdomsrente van drie gulden per week. Het aantal renten, voortvloeiende uit krachtens artikel 10 van genoem de wet gesloten verzekeringen (self supporting verzekeringen) met rente bedragen van drie tot twintig gulden per week, bedroeg 7013. GEEN VLEESCH ZONDER BONNENl Slagers komen in groote moeilijkheden. In „De Vee- en Vleeschhandel" vinden wij een officleele publicatie van het Centraal Bureau voor Vee- en Vleesch, waaraan wij het volgende ontleenen „We herhalen onze waarschuwing aan de slagers, geen vleeschwaren zonder bon te verkoopeo, noch op de bon van de vleeschkaart, welke nog niet geldig is verklaard. De slager, die zich aan overtreding der voorschriften schuldig maakt, stelt zich bloot aan zware straffen en aan uitsluiting van toewijzing van vleesch. De slagers, die zonder bonnen ver- koopen, komen in hun verantwoor ding te kort. Door het grooter beenderenpercentage komt de slager met zijn verantwoording reeds krap per te zitten. Bij het tekort aan slachtgewicht kunnen de P.T.C.'s op de rekeniDg- courantstaat dan ook niet meer het gewicht naar de normen aanhoudeD, maar moet het werkelijke gewicht in rekening worden gebracht. De P.T.C.'s hebben de toewijzing van vleesch nu uitsluitend te doen op basis van het aantal ingeleverde vleesch- en vleeschwarenbonnen, vanaf 13 Januari 1941. Wie dus tekort aan bonnen in levert, krijgt minder toegewezen en langzaam maar zeker werkt hij zijn omzet weg". Acht dooden door Engelsche bommen. Het Engelsche luchtwapen heeft ln den nacht van Maandag op Dins dag eenige grootere acties tegen Nederlandsche plaatsen ondernomen Talrijke brisant- en brandbommen zijn in verschillende deelen van het land uitgeworpeu, waarvan een be langrijk gedeelte op open terrein terecht kwam. Bg de slordige wijze van bombardeeren kon het niet uit blijven, dat ook talrijke woonhuizen in verschillende plaatsen zg'n getrof fen en dat ook een groot aantal slachtoffers onder de burgerbevol king moest vallen. In totaal zijn in dezen nacht acht dooden en 25 gewonden, o.w. 8 zwaar gewonden, te betreuren. Ongeveer 50 woonhuizen zijn min of meer zwaar beschadigd. Aan talrijke andere woonhuizen en gebouwen en aan broeikassen ls glasschade aangericht Verder is een school vernield. De brandbommen veroorzaakten een groot aantal brandhaarden, die meerendeels tamelijk snel konden worden gebluscht. Extra winter-uitkeering aan werkloozen. In een schrijven aan de gemeente besturen heeft de secretaris-generaal van het departement van sociale zaken goedgevonden, dat een extra winteruitkeering aan de ondersteun de werkloozen wordt verstrekt. Deze ultkeering moet in drie termijnen worden gegeven. De eerste ultkeering, welke gelijk zal zijn aan 40 pet. van de ln één week te ontvangen netto steunult- keering dient zoo spoedig mogelijk te worden verstrekt. De tweede uitkeurlng, welke even eens 40 pet. van het netto steunbe drag mag bedragen, kan over eerste Bteunuitkeering in de maand Maart worden verstrekt en de derde uitkeering ten bedrage van 20 pet. over de eerste steunuitkeerlng in de maand April In de netto steunuitkeerlng is de biandatoffenbgalag en de 5 pet. duur tebijelag begrepen. Over den extra- bijslag aan inwonende gezinsleden mag echter geen toeslag worden berekend. Voor de kastrekkers is voorts bepaald, dat zij over de wekeD, waarover de extra-uitkeering wordt toegekend, nimmer in een nadeeliger positie mogen komen te verkeeren, dan wanneer zij steuntrekkers zou. den zijn. Het verschil kan in derge lijke gevallen als extra ultkeering worden verstrekt. Ambtenaren en N.S.B. Herhaalde aanvragen uit de krin gen der Nederlandsche ambtenaren en ander personeel in overheidsdienst hebben den Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie Dr. Wimmer aanleiding gegeven in een rondschrij ven aan de secretarissen-generaal der Nederlandsche departementen het volgende vast te stelleü: Het ligt niet in de bedoeling van de Nederlandsche ambtenaren en van het personeel in overheidsdienst ver klaringen over hun verhouding tot de N.S.B te eischen. De Duitsche autoriteiten laten het onverminderd hun instelling tegen over de verschillende politieke par tijen lederen ambtenaar en iederen arbeider in overheidsdienst over, of hg zich bij een van de toegelaten politieke partijen wil aansluiten. Millioen kaastoewijzingen ontvreemd. Een ln Soest wonende „evangelist" is de stichter van een zeer merk waardige godsdienstige secte, waar van de lidmaten over het geheele land zijn verspreid. Deze „evangelist" en enkele zijner volgelingen zijn be trokken geweest in een zwendel- affaire van grootsche allure, die zonder ingrijpen van de Haagsche politie catastrophale gevolgen gehad kon hebben voor de kaasvoorziening in ons land. Men kan den volgelingen hun da den niet ten volle aanrekenen, daar zij in zekere mate wlllooze werk tuigen waren van den voorganger, die een grooten invloed op hen uit oefende. De „evangelist" echter was wei verantwoordelijk voor zijn prac- tijk, waaraan om in den trant te bljjven een luchtje zat als van de om haar onaangenamen reuk be roemde Limburgsche kaas. Hg was niet alleen evangelist maar ook een geslepen zwendelaar, die de macht van zijn persoonlijkheid mis bruikte en het op oneerlijke wijze verdiende geld niet besteedde voor uitbreiding van zgn gemeente, maar er zelf een goed leven van nam. Hij nam groote stapels toewijzin gen van 10, 50, 200 en 1000 rant soenen mee naar huls, zooveel zelfs, dat toen de politie ingreep, toewij zingen van 110.000 kg. kaas of ruim een millioen rantsoenen door hem aan de distributie waren onttrokken. Ten kantore van de Nederlandsche Zuivelcentrale schatte men deze hoe veelheid voldoende voor een dag rantsoen voor de In hel. geheel acht millioen zielen omvattende Neder landsche bevolking. Men vermoedt, dat een groot ge deelte van de op deze wijze buiten de distributie verhandelde kaas over de grens is gesmokkeld. De evangelist en zgn werktuig zijn in hechtenis gesteld. Uit de Noord-Limburgsche Tuinderij. Op de Venlosche groenten veilingen doet de winterperiode zich geduren de de laatste weken geducht gevoe len en ls het stille seizoen ingegaan. De tijd van de malsehe kropsla, de heerlijke princesseboontjes en van de fijne inmaak-augurken is voorbij en heeft plaats gemaakt voor de winterproducten in velerlei soort, welke thans op de veiling worden aangevoerd. Naast breekpeen (ge- wasschen en ongewasschen), knol selderij, schorseneeren, witlof, veld sla, kroten en prei worden ook nog diverse koolsoorten, zooals sprult- kool, boerenkool en savoyekool regel matig aangevoerd op de Venlosche groentenveiling. Ofschoon ook de ^productiekosten voor den tuinder niet onaanzienlijk gestegen zijn, mag toch zonder over drijving van een goed jaar voor de Noord-Limburgsche tuinderij worden gesproken. Wij spreken van Noord- Limburgsche tuinderij, want de aan voeren op de Coöperatieve veiling aan de Havenstraat komen vrijwel uitsluitend van tuinders uit de om liggende dorpen, terwijl de Venlosche tuinders op de Venlosche veiling aanvoeren. De oorzaken dat 1940 een goed jaar was voor de tuinderij niet ver te zoeken. Wg denken slechts aan de tomaten, die in vorige jaren grootendeels naar de mestvaalt verhuisden of van re- geeringawege regen minimumprijzen werden ingeblikt. Thans bracht dit belangrijke product doorloopend een fllnken prijs op. Hetzelfde geldt voor de verschil lende boonensoorten, die eveneens goed werden betaald. Slechts de af wijkende kwaliteit van dit laatste product bleef een enkele maal on verkocht. Ook de kasproüucten, waaronder de druiven, die in vorige jaren tegen afbraakprgzen van de hand gingeD, konden tegen alleszins bevredigende prijzen naar het land onzer Ooster buren worden geëxporteerd. Over het algemeen heeft het af- geloopen jaar voor de Noord-Lim burgsche tuinders, wat de bereikte resultaten betreft, ongetwijfeld al leszins voldoening geschonken. Wat griep is. Snuffelende in oude paperassen een bezigheid, die ons tegenwoordig meer aantrekt dan vroeger von den wij de volgende omschrijving van den aard der ziekte, welke, in ons land althans nu ongeveer sinds een halve eeuw bekend, in het begin den naam van iDfluenza droeg en thans den meer populalren naam van griep voert, aldus de Zuid- Limburger. Bedoelde omschrijving is gedateerd 5 Februari 1902 en opent bij wijze van voorwoord het eerste nummer van de derde reeks der Chronica van Dr. Schaepman. De schrijver is zelf slachtoffer geweest van Influenza en weet dus uit eigen ondervinding te spreken. Ziehier zijn eenigszins dichterlijke ontboezeming: „Ik ben overvallen door de ziekte, de ziekte, die is de langst sluipende en de snelst verrassende, de vaagste en werkelijkste, de eenvoudigste en de ingewikkeldste, de goedaardigste en de verraderlgkste de vervelendste en de prikkelendste, de afmattendste en opzwependste, de vluchtigste en de aangrijpendste, de vluchtigste en de koppigste; de ziekte, die geen enkel orgaan tot vaste zetel kiest en alle organen foltert; die tot ken- teeken heeft dat zg geen enkel ken- teeken het hare noemt en de ver- scheidenste bezit; die de zenuwen spant, de spieren inkrimpt en uit trekt, de hersenen bezwaart en 't arme hart naar disharmonieën laat slaan en jagen, welnu, ik ben een slachtoffer geweest van de influenza: hebt medelijden met mij Wij hopen in het belang van onze tegenwoordige grieplgders, dat deze omschrijving niet geheel van rheto- rlsche overdrijving vrij te pleiten valt. Gerucht..». Het gerucht speelde wellicht nooit zoo'n groot o en gevaarlijke rol als ln dezen tijd. Er werd wellicht nooit zooveel gekletst en geroddeld en de bronnen van de meeste praters en zwetsers en weters zijn veelal on vindbaar of erg troebel. In „Bllkman's Bulletin" treffen we een rijm aan, dat aardig den draak steekt met de bron van het gerucht: 'k Zou er niet op durven zweren, Maar ik heb het hooren beweren, Door een persoon van gewicht Een kennis van mijn nicht Dat een agent op een paard, Aan een slager heeft verklaard, Dat een vriend van zgn broer Had gehoord van een boer. Dat die zijn knecht Wist wanneer de oorlog zou zijn 'beslecht. VENRAY, 15 Februari 1941 STILLE OMGANG OF HEILIGE STEDE. In plaats van de jaarlijksche bede- en boetetocht naar Amsterdam zul len op Zondag 16 Maart meerdere Stille-Omgangers van de kring Noord Limburg een bedetocht houden naar het H. Bloedmirakel te Boxmeer. Per eigen gelegenheid begeven ze zich daarheen. Ze treffen elkaar te 9 uur ln de zijkapel naast de pa rochiekerk te Boxmeer. Hoewel niet bij nacht noch in ge tale van duizenden weten ze zich alsdan vereenlgd met hun broeders, die alom ln de lande op eenigerlei wijze hun jaarlijksche Stille Omgang zullen gedenken. Bij aankomst is er gelegenheid om te communlceeren. Mogelijk zal een kleine stille bedetocht worden ge houden, waarbij ze even hartelijk als te Amsterdam zullen bidden voor dezelfde aloude intenties. Op een of andere wijze zullen zij verhooring vinden bij dit ander H. Mirakel van hetzelfde H. Sacrament. Met innige godsvrucht en diep geloof zullen zij de H. Bloedrelikwle vereeren. Het hoogtepunt zal zgn het H. Misoffer, dat ongeveer te 11 uur in de H. Bloedkapel zal worden opge dragen. Allen zullen de ge-eigende gezangen meezingen. Niet minder gesterkt dan andere jaren door hun Stille Omgang naar de H. Stede, zullen ze huiswaarts keeren, voldaan over hun bede-tocht naar 't H. Bloed mirakel te Boxmeer. Geslaagd. Te Eindhoven slaagde voor het diploma mackineschrgven als typist den heer Gerard Spse, Paterslaau, alhier. Hij genoot zijn opleiding bg dhr. H. Houba te Wanssum. NOODSLACHTINGEN. Runderen, welke ln nood moeten worden geslacht, kuLnen medetellen voor de verplichte veelevering. Het is daarom noodzakelijk, d&t eigenaars van ln nood geslachte runderen een bewijs ontvangen, dat zulke dieren geslacht zijn en dat zij op grond van het gewicht en de opbrengst in de termen vallen om gerekend te worden tot de verplichte levering en wel met terugwerkende kracht van 25 November 1940 af. De P.T.C.'s dienen daartoe van iedere noodslachting van een rund een bewijs af te geven aan de eige naars, met welk bewijs de eigenaar zich tot den betreffenden Plaatse- iijken Bureauhouder van den Voedsel- commissaris kan wenden. Bovengenoemd bewijs is verkrijg baar bij de P.T.C. Venray ten huize van W. Verschuuren, Patersstraat 27, iedere Maandag v.m. De volgende gegevens moet men kunnen verstrekken: le. Naam van den eigenaar der noodslachting. 2e. Soort van rund, dat uit nood geslacht is. 3e. Het geslacht gewicht. 4e. De opbrengst na aftrek van de gemaakte kosten. In deze gevallen moet de opbrengst na aftrek der gemaakte kosten ten minste f 100.hebben bedragen. Onderlinge Glasverzekering. Woensdagavond hield deze ver zekering de jaarvergadering. De aftredende bestuursleden, de heeren J. Poels, J. Jeuken en P. Smits werden wederom herkozen. De premie voor 1941 werd gebracht van 50 ct. op f 1.per M2. Pater Remigius Looijaard O.F.M. f Donderdag overleed plotseling ln het Minderbroedersklooster te Maastricht in den ouderdom van 73 jaar, de Weleerwaarde Pater fr. Remigius Looijaard O.F.M. De overledene was ln het 49e jaar van zijn priesterschap. Pater Remigius was jaren lang leeraar aan het gymnasium te Venray Steun kleine koeren en tuinders. Gedurende 1940 waren in deze ge meente 3089 steungevallen (gemiddeld 60 per week) van B-boeren waaraan werd uitgekeerd ln geld f 7452.80. Voor dezelfde steungevallen was bovendien nog ter beschikking een bedrag van f 5216.03 voor steun in natura t,w. kunstmest e.a. voor het boerenbedrijf je. Voor kleine boeren boven 66 jaar en weduwen waren deze cijfersge middeld 2 per week; steun ln geld f 203.85 en voor natura f 210.51. Gedurende 1940 was slechts één kleine tuinder ln den steun opgeno men, waaraan werd uitbetaald in geid f 224 57 en in natura f 48.51. Pluimvcestcunregeling. Naar ons wordt medegedeeld, zijn in daze gemeente 244 aanvragen om steun ingevolge de Piuimveesteun- regeling ingediend. Voor deze regeling komen in aanmerking Pluimvee houders die bij de September-inven tarisatie 300 of meer kippen hielden, Rechtbank Roermond. F. H. V. 26 jaar slager te Venray 14 dagen gevangenisstrafmet kor ting voorarrest. W. G. J. 43 jaar te Venray f 25 of 15 dagen hechtenis wegens ver- koopen van vleesch zonder bon, allen met verbeurdverklaring der in besla,? genomen goederen. VALK-REVUE Wanneer de vorst ons nu met rust laat zal morgen de voetbal weer gaan rollen. Voor de Valken staan drie wedstrijden op het programma waarvan er twee zware opgaven zullen zijn. Het eerste elftal krijgt bezoek van F.C.V. I uit Venlo. Deze club staat momenteel op de tweede plaats van de ranglijst wanneer zij morgen de Valken een nederlaag kunnen toe brengen en nummer een van de rang lijst verlieBt dan komen zij op de eerste plaats. Het zal er morgen dus kunnen spannen aan de Launsche- weg en de Valk van haar kant zal alles in het werk stellen om de illusies van F.C.V. wreed te storen. Een bezoek aan het sportterrein zal de moeite zeker waard zijn. Het tweede elftal gaat naar Tien- ray om aldaar T.OP.I te bekampen. Ook dit is een zeer zware opgave voor de Valken daar T.O.P. de eerste plaats bezet. We hopen echter, dat ze hun best zullen doen. Het derde elftal peddelt naar Wans sum om het tweede elftal van dien naam partij te geven. De benjaiplna

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1