•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY' boter De oorlog schiep twee fronten. Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 8 Februari 1941 Twee en Zestigste Jaargang No 6 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS 1-8 regels 60 cent, 7'/i et. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. Een ideologisch en een militair. Op een dezer fronten is de strijd reeds beslist* Van zekere zgde wordt telkens weer opnieuw de stelling geponeerd, dat ons volk te kiezen zou hebben: vdór Duitacuio.ua or voor iungeiaud, vóór de democratie of vóór het natlonaal-sociallsme. Wie zich niet ronduit vóór Duitschland verklaren, worden eenvoudig als pro-Eogelsehen gekenmerkt en a's lieden, die op een Britsche overwinning zitten te wach ten om daarna het politieke leven van voor den oorlog met lust voort te zetten. Het dilemma, waarvoor men de Nederlanders plaassen wil, bestaat nie1. Van de meesten onzer kan naar waarheid worden gezegd, dat ze noch pro-Duitsch, ncei pro En gelach en enkel pro-Nedenandsch zijn. Bepaal deljjk anti Duitsch zija maar zeer weinige Nederlanders; degenen, die zoo worden genoemd, hebben mee rendeel3 volstrekt geen hekel aan het Dultsche volk; zij kunnen zich enkel niet vereenigen met sommige leerstellingen, die de dragers van de nieuwe orde, waarop het Derde Rijk is gebouwd, huldigen en in toepas sing brengen. De meesten hunner zouden Duitsch land overigens gaarne de plaats io de wereld zien innemen, waarop het Dultsche volk krachtens zija ge'al- sterkte en groote bekwaamheden recht heeft. Ook de z.g. anti-Duit- BChers onder de Nederlanders zijn waarlijk niet in de eerste en veelal ook niet in de laatste plaats: pro Eogelschen. Onder ons volk heeft zich nimmer een sterke pro-Engelsche geest ge openbaard; we waren en zijn te nuch ter om de feiten dsr geschiedenis te miskennen en bovendien „ligt" ons de fl9gmatieke Eagelsche volksaard niet. Ook degenen, die een Brit sche overwinning in dezen oorlog verhopen, koesteren huu verlangen niet omwille van Brlttannië, maar enkel ©u alleen omwille van Neder land. We zeggen niet, dat deze men- schen het Nederlaudsche belang op de juiste wijze beoordeelen, maar we zijn er vau overtuigd, dat ze eerlijk meenen, dat het Nederlandsche be lang het meest met. een Britsche overwinning zal zijn gebaat. Wfl voor on3, we gelooven, dat deze volksgenooten dwalen en dat Nederland er in de allereerste pleats belang bij heeft, dat de rampzalige strijd van heden zoo spoedig moge ljjk zal worden gestaakt ten behoeve van een vred6, welke het recht en de waardigheid van alle volkeren respecteert. We leven op het oogen- bllk onder vreemde bezetting en daarom worden de dingen ons een voudig opgelegd, of ze ons passen of niet. Miar het is zeer waarsehg'D- lijk, dat Nederland ook na een Dult sche overwinning een groote mate van zelfstandigheid en onafhankelijk heid zal bekomen. Iq Duitschland heeft men het her haaldelijk erkend, dat het nationaal- sociallsme geen export-artikel is en niet ongewijzigd in andere landen, voor volken met anderen aard, kan worden toegepast. We zullen hier voor het bestuurs- en gezagsvraag- stuk een eigen oplossing moeten ^eten te vinden en dat we bij de samenstelling dezer oplossing be trekkelijk vrij zullen zijn, dat waar borgt ons de lnteraationale positie, welke Nederland met zga groot, rijk en machtig koloniaal bezit, ook m de nieuwe wereldorde zal innemen. Slechts de grondslagen van onzé eigen orde staan vastonze orde zal geënt moeten zijn op het hout van de nieuwe politieke oriënteering; ze zal gericht wezen op de Instelling en handhaving van een sterk gezag en de coöperatieve ordening van het bedrijfsleven. Ongeacht de afloop van den oorlog Het is niet waar, dat de meeste Nederlanders zitten te wachten op een Britsche overwinning om zoo gauw mogelijk de politieke kaarten uit het verleden weer te kunnen opnemen ea daarmee elkander op nieuw te gaan overtroeven. Zoo iets kan slechts in het brein van enkele dwazen opkomen. De huidige oorlog heeft twee fronten; een militair en een ideolo gisch. Da vraag, welke partij den oorlog in militair opzicht zal winnen, kunnen we voor het oogenbllk buiten bespreking latenvaat staat echter, dat Duitschland den ideologischen strijd reeds heeft gewonnen. Dat wil niet zeggen, dat het nationaal- socialisme, zooals het zich in Duitsch land heeft gevormd en ontwikkeld over de wereld in al zga uitingen geldend maken, volstrekt niet. Da ideeën der Fransche revolutie zgn ook niet zoo integraal toegepast als ze werden gesteld, zelfs niet in Fransche revolutie zijn verbreid door .de Napoleontische oorlogen, maar ze werden geenszins vernietigd door de uiteindelijke nederlagen der Fran- schen op het oorlogsterrein. Zoo ook zal Europa, ja heel de wereld in de naaste toekomst op nieuw politiek en sociaal worden geordend. Alle democraten met verstand wisten het al lang vóór den oorlog, dat de democratie in haar oude vormen zich zelf had overleefd en tot een algemeene politieke, sociale en economische ziekte was verwor den, waaraan alle volkeren geleidelgk aan. jii wilt U 'niet schuldig- Zelfs Roosevelt, die zich op het oogenblik als paladijn der democratie opwerpt, ziet slechts kans om de democratie met dictatoriale middelen te verde digen. Het ideaal eener Nederland sche toekomst zijeen door wetten van orde gebonden vrijheid en een door zin tot samenwerklog verwor ven eenheid. Md Frankrijk. Maar toen de tijd daar voor rijp was, hebben die ideeëo zich toch over een groot deel van de wereld verbreid, in de ma'e, welke aanvaardbaar was voor de verschil lende volkeren, dus voor het eene volk in meerdere, voor het andere in mindere mate. De ideeën der Nieuwe commissarissen benoemd. De rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied heef t als opvolgèr van den onlangs overleden Commissaris van Noord-Holland, mr. dr. A. Baron RöelJ, benoemd mr. A. J. Backer, chef van het kabinet afdeelingschef van het commis sariaat in Noord Holland. Voorts heeft de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied den Commissaris van de provin cie Utrecht, Jhr. mr. dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, enden Commissaris der provincie Limburg, mr. dr. W. G. A. vau Sonsbeeck, eer vol gepensioneerd en in hun plaats benoemd Ir. F. E Müller tot Com missaris van da provincie Utrecht M. V. H. J. M. graaf de Mer chant et d'Ansembourg tot Commis saris voor de provincie Limburg. Derde straatcollecte Winterhulp Nederland. De derde straat collecte van de W H.N. zal op Vrijdag 14 en Zater dag 15 Februari a.s. worden gehou den deze derde straatcol'ecte zal plaats vinden onder medewerking van de politie en de brandweer. De te verkoópen speldjes zutlen afbeel dingen zijn van de bekende int9r- nationale verkeersborden. Omzetbelasting niet meer apart te berekenen Het blgkt, dat de per 1 Februari van kracht geworden wijziging van de omzetbelasting nog niet voldoen de tot den handel en 't koopend publiek is doorgedrongen. Daarom herinneren wij de lezers eraan, dat het sinds dien datum op straffe van hechtenis of maximaal f 5000 boete, verboden Is de Omzetbelasting af zonderlijk in rekening te brengeD. Wèl mag het bedrag van de belas ting in den verkoopprijs worden ge calculeerd. Deze wijziging geldt zoo- Vel voor de fabrikanten als voor de winkeliers. Tegen smokkelhandel Bij beschikking van den secretaris generaal van het departement van financiën is bepaald, dat In een strook van 1000 meter breedte langs de zuidelijke Rijksgrens van de Dultsche grens in de gemeente Vaals af tot aan den westeroever van de Schelde het vervoer van alle goederen Is verboden. Luistert niet naar verboden zenders Er zijn voor kort weer vonnissen gestreken Inzake het luisteren naar verboden zenders, waarbij straffen vau 3 en 4 maanden ea boeten van f 300 werden opgelegd, behoudens natuurlijk inbeslagneming van het radio-apparaat. Van bevoegde Dultsche zijde ver zoekt men ons er op te wijzen, dat de bezettingsoverheid tot nu veel door de vingers zag en dat scherpere maatregelen en zwaardere straffen worden overwogen. Opnieuw worde daarom het ver bod, om naar andere dan onder Duitsch toezicht staande zenders te luisteren, ingescherpt. De stadsjeugd naar het land. Zooals bekend heeft men verleden jaar een proef genomen met het uit zenden van jongens en meisjes uit de grootere steden naar het platte land. Het departement van Sociale Zaken trad daarbg bemiddelend op. Naar Limburg zijn toen ook een vrij groot aantal jeugdige personen ge komen. De Limb. Land- en Tuin- bouwbond verleende daarbg mede werking en bemiddeling. Op een dezer dagen gehouden ver gadering van den Limb. Land- en Tuinbouwbond is deze zaak weder ter sprake gekomen. Ter vergadering waren aanwezig twee heeren van het departement, die de hulp van den bond inriepen, Het doel is, zoo zette de heer F v. d. Hout uiteen, om meer contact tusschen stad eu land tot Btand te brengen en zoodoende ook de eenheid van ong volk de samenwerking tus> schen de verschillende groepen te bevorderen. Over en weer valt er van elkander te leeren, te respec- teeren en te waardeeren. Spr. apprecieerde het, dat de LL T B. zooveel medewerking had ver leend In het vorig jaar. Hij hoopt daar ook dit jaar op. Reeds thans moet men uitzien of er gezinnen zijn, die een stadsjongen of meisje willen opnemen. De stadsjeugd moet weten wat er te doen is op het platteland Verleden jaar meenden velen dat ze slechts met vacantia gingen. Dat is niet juist. Ze komen om mee te ar beiden en zoo nieuwe Inzichten en kennis te verwerven. De gevraagde hulp en medewerking is weer gaarne toegezegd. Burger door wachtpost neergeschoten. Van bevoegde militaire zijde wordt medegedeeld: Bij het betreden van een verboden militair terrein is eeD burgerpersoon door schoten van een wachtpost doo- delijk gewond. Dit vooral is aanlei ding, om er nogmaals dringend voor te waarschuwen verboden militaire terreinen of werken, die als zoodanig door bordjes In de Dultsche en Ne derlandsche taal zijn aangegeven, te betreden. De wachtposten hebben het con- signe tegenover personen, die zich aan dit verbod Diet storen, zonder verwijl van hun vuurwapens gebruik te maken. Aan het aanroepen door een post moet onmiddellijk gevolg worden ge geven door stil te blijven staan. Nederlandsche Spoorwegen. Verhooging tarieven. De Directie der Nederl. Spoorwegen deelt mede, dat zij genoodzaakt is de tarieven voor het goederenver voer met ingang van 10 Febr. a.s. voor het vervoer van personen met ingang van 1 Maart a.s. te ver- hoogen. Wat de goederentarieven aangaat zullen de stukgoadprgzen met 23 pet. worden verhoogd, behalve de kleine zendingen t/m 30 kg. waarop de besteikosten zoo zwaar drukken, dat een grootere verhooging nood zakelijk bleek. De wagen ladlngsprij zen zullen rond 18 pet. stijgen, met dien verstande, dat als minimumvracht voor een wagenladiDg voortaan zal gelden de vracht voor 3000 kg. stukgoed. Eenlge speciale tarieven vervallen. Bg de verhooging der personen, tarieven is er naar gestreefd, het sociale gezichtspunt tot zijn recht te laten komen. Daarom wordt de laagste verhooging (16 pet.) toege past op weekkaarten, weektraject- kaarten, maandtrajectkaarten en jeugdkaarten. Daarop volgen de al gemeene abonnementskaarten mei 18 pet. In verband met de moeilijke om standigheden, waarover het verkeer over lange afstanden plaatB vindt, worden de plaatsbewijzen voor deze trajecten het meest verhoogd. Bietsuiker „een ellendig surrogaat." Van de Beetwortel zaadcultuur Kühn en Co. te Naarden ontvingen wij „Van zaad tot suiker", waarin gewezen wordt op het belang van een eigen Nederlandschkweekbedrijf voor onze suikerbietenteelt, zooals trouwens in den wereldoorlog dui delijk Is gebleken. Verder wordt er op gewezen, dat de gemiddelde bieten-opbrengst in Nederland in de jaren 1916 tot 1925 is gestegen van 26yj op 331/, ton per hectare, dus met een vierde deel Voorts bevat het boekje een aar dige spotprent uit de eerste jaren van de vorige eeuw. Napoleon had toen, in zgn strijd tegen Engeland een boycot uitgevaardigd tegen Ea gelsche wareD, zoo ook tegen riet suiker, want beetwortelsuiker was er toen nog niet. De keizer gaf toen opdracht het was in 1811 om in zija rijk 32.000 hectaren suiker» bieten te gaan verbouwen. Zser velen staken den draak met deze nieuwig heid. Op bedoelde spotprent nu ziet men Napoleon aan een tafeltje zit ten, "terwijl hg een suikerbiet uit perst in een kopje thee. Naast hem staat de wieg van zija zoontje, den konlDg van Rome. Het kind zuigt op een suikerbiet en de verpleegster, die toeziet, zegt: „Zuig maar, lieve kleine, je vader zegt, dat het suiker la!" Ook wordt er aan'herinnerd, dat Gjjsbrecht van Hoogendorp de biet suiker nog in het jaar 1806 betitelde als een ellendig surrogaat van Fran- schen revolutionairen oorsprong. De maker van de spotprent en Van Hoogendorp en trouwens de meeste menachen in dien tijd hebben zich zóó belachelijk gevonden, dat zij zich er vroolijk over maakten. Tegenwoordig echter bedraagt het wereld-areaal van suikerbieten drie en een half millioen hectaren, waar van meer dan de helft in Europa zonder Rusland(in Nederland vorig jaar 48 500 hecfareD). Zoo is het feitelijk met alle„nieu wigheden" gegaan. Toen de marga rine ten tooneele verscheen zoog men op het platteland spoMledjes („O, margarlen..."), doch spoedig kwam de tijd, dat deze jongste telg op de vetmarkt zóó was uitgedijd, dat de boeren er veel last van ondervonden en er tegen beschermd moesten worden. Eender ls het gegaan met de kunst zijde; („jurken uit heipalen" enz.) en zoo gaat het nu ook weer met melkwol en andere moderne grond stoffen voor de textiel-industrie. Zou er wel ooit Iets nieuws ln de wereld zijn geboren, hetzij de stoomtreiD, hetzij de fiets, hetzij de kunstmest of wat "ook, zonder dat „men" er om lachte, zoolang als het duurde ten minste.,. Lasterpraatjes over gevallen bommen Voor het Dultsche Landgerecht te den Haag stond Dinsdag terecht de 34-jarige slager P.J.F.B. uit Helmond. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. Deze beklaagde heeft op 25 Augustus tijdens een taxi rit van Venray naar Helmond tegen over zijn medepassagiers beweerd, dat de onige dagen tevoren op Hel mond geworpen bommen niet van de Engelschen, doch van de Duitschers afkomstig waren, hetgeen hg zelf zou hebben geconstateerd, Bij zgn uitspraak wees rechter Jopplch erop, dat ook tegen dit soort lasterpraatjes ten sterkste stelling dient te worden genomen. Dergelijke uitlatingen worden gedaan met de bedoeling om een verkeerde stem ming te verwekken, ook al moet voor een leder het onzinnige vaststaan, dat Duitschland na den oorlog nog bommen op Nederland zou gooien. Als dat niet helpt... Wat 'n wiDter, wat 'n winter I Er komt geen einde aan, aan de kou niet, aan de sneeuw niet, enkel wél aan d9 kolen. O, bonnetjes genoeg I Voor Februari kregen we er weer drie toegewezen, maar de kolenhan delaar heeft niets. De mijne ten minste niet. Maar nu zal het wel gauw gedaan wezen met den winter. Terwijl we dit overzicht samenstel len, werd de elfstedentocht verreden. Het is een goed vaderlandsche traditie, dat het hard gaat dooieD, al3 eindelijk de elfstedentocht wordt verreden. Ons schrale kopje troost. Met de koffie zijn we leelgk op de koffie gekomen. Menschen, die het weten konden en zijn we dat eigenlijk niet allemaal - hebben het reeds lang voorspeld, dat het niet lang meer duren zou met de koffie en de thee, maar toch hoop- teD we, tegen beter weten In, dat de rantsoeneering nog langen tijd op het bestaande peil zou worden ge handhaafd. Maar nu Ineens is het rantsoen tot op de helft teruggebracht en daar. mede is het uit met ons dagelijksch bakje trooBt en het regelmatige opwekkende kopje thee. Is dit nieuwe schrale rantsoen een aankondiging van het spoedige definitieve einde der rantsoeneering van koffie en thee Men verzekerde ods, dat de beide artikelen weldra nog slechts verkrijgbaar zullen zijn ln vermen ging met surrogaten. Kattenvleesch. Met de vleeschrantsoeneering gaat het weer wat beter, maar evengoed worden er nog bijna dagelijks groote partijen clandestien verhandeld var- kensvleesch achterhaald, in Hen gelo en Easchede deze week nog een partij van meer dan 2000 kg. Erger is het geval van den aan. gehouden Hilversummer, die het eerzame bedrijf van kippenhandelaar uitoefende, maar te goedkoop aan zijn grondstof voor den handel wilde komen. Hij gapte n.L de benoodigde kip. pen. En hjj deed nog erger cllngeD, Hij gapte ook katten en hij slachtte de po3zelige poesjes om ze als ko ngnenvleesch om te zetten. In de piaats van koffie en thee kan men zich desnoods behelpen met surrogaat, maar voor wat de be hoefte aan vleesch betreft, verlaten de meeste menschen zich niet graag op surrogaat. Al beweren „kenners" dat je het verschil niet proeft, tus schen een goed gebraden haas en een even goed bereide kat. DE SCHEURPREMIE. In het teeltplan 1941 wordt o.m. gesproken over het scheuren van grasland en over een scheurpremle, welke ln sommige gevallen hieraan verbonden is. De voornaamste bepalingen dezer scheurregellng laten we hier volgen Om voor een geldelijke tegemoet koming voor het scheuren van gras land in aanmerking te komen moat men ten spoedigste maar in elk ge val vóór 1 Maart» 1941 rechtstreeks aan de LC.O.N. van zijn gewest opgave doen van de te scheuren perceelen met nauwkeurige vermei ding van grootte en ligging. Wanneer de perceelen door de L.C O.N. op advies van den provin cialen voedselcommissaris zijn goed gekeurd kunnen deze voor scheur premle ln aanmerking komen. Bg de beoordeellog worden de volgende richtlijnen in aanmerking genomen a. Het perceel moet van dien aard zijn, dat het als bouwland een be hoorlijke opbrengst doet verwachten, b.v. ligging t.o.v. het grondwater. b. De grondstand moet zoodanig zijn dat men van 't perceel als wel land in 1941 een behoorlijke op brengst mocht verwachten. Hieruit volgt dus dat b.v. kunstweiden of klavervelden die toch gescheurd moeBten worden niet voor boven bedoelde premie in aanmerking komen. c. Ook reeds gescheurde perceelen kunnen na goedkeuring door de L.C.O.N. voor premie in aanmerking komen, mits op deze perceelen in 1940 nog geen hoofdgewas werd ge teeld en geoogst. Ook laatstgenoemd© perceelen moeten zoo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór 1 Maart rechtstreeks bij de L.C.O.N. worden opgegeven, Na 1 Maart opgegeven perceelen komen niet meer voor keuring in aanmerking. d. Perceelen waarvan een gelijk oppervlak dan in 1940 als bouwland ia gebruik was ln 1941 als grasland, kunstweide e.d, gebruikt wordt ko men niet voor premie in aanmerking e. De aanvankelijke goedkeuring van de L.C.O.N, geeft nog geen recht op de scheurpremle. Dit recht ver krijgt men pas, wanneer naar het. oordeel der L.C.O.N. de bewerking van het perceel en de verpleging van het te telen gewas oordeelkundig is geschied. Verwaarloosde perceelen komen dus ook na aanvankelijke goedkeu ring niet voor scheurpremle in aan merking. Laat de stand te wenschen over of mislukt de oogst door oorza. ken bulten den teler, dan komt men wel voor premie ln aanmerking, wel ke alsdan echter niet het maximum bedrag zal zijn. De beoordeeling van an ander bovengenoemd berust uitsluitend bg de L.C.O.N. Het bedrag van de premie wordt In den loop van den zomer voor elk perceel afzonderlijk bepaald, 't Maxi mum Is gesteld op f 100 per H.A. Daar het scheuren van grasland door de noodzakelijk geworden In krimping van den veestapel voor ve len noodig zal zgn, zullen zij er goed aan doen, van het bovenstaande goede nota te nemen. Daar door deze regeling aan de best bewerkte perceelen met goed geteelde gewassen de hoogste tege moetkoming wordt uitgekeerd, is zij tevens een aansporing om 't ge noemde werk met de grootste nauw gezetheid uit te voeren. Lijk van Pater van Heusden opgehaald. Uit Leiden wordt gemeld, dat Maandagochtend uit de Haarlemmer Trekvaart het lijk is opgehaald van den 55-jarigen Pater Gregorius van Heusden o.f.m., die in den avond van 18 December, vermoedelijk ten gevolge van de duisternis, te water was geraakt. Pater Van Heusden, die sinds twee jaar te Leiden werkzaam was en daar verbonden was aan de Harte- brug-parochie, is Maastrichtenaar van geboorte; hij werd hier op 5 April 1885 geboren, trad in 1905 te Wychen in her klooster en werd In 1912 tot priester gewijd. Hg was van 1912—1921 leeraar te Venray, studeerde drie jaar te Delft, waar hg de akte'wlskuude M.O. behaalde en werd leeraar en prefect bij de paters te Weert. In 1934 werd hg met de zielzorg in Ammerzoden belast en eenlge jaren geleden in het parochie-werk te Leiden werkzaam gesteld. Pater .Gregorius Vau Heusden kwam in den avond van 18 Decem ber van een familie-bezoek en is vermoedelijk op den terugweg jiaar de pastorie te water geraakt ên op deze tragische wijze om het leven gekomen. Een varken in bed. Ambtenaren van den Crisis Op sporingsdienst te Roermond deden in een dorpje nabij de grens wel een zeer zonderlinge ontdekking. Toen zij nl. een huls doorzochten in verband met het clandestien slach ten van vee vonden zg ln een bed een half varken. Toen zg aan het huis kwamen bleek de baas afwezig en de vrouw lag ziek te bed. Doch bij nader onderzoek bl8ek de vrouw nog ge zelschap in bed te hebben want naast haar onder de lakens lag een half varken. En onder het bed, vonden de ambtenaren een teil, waarin' de ingewanden van het heimelijk geslachte varken aanwezig waren. Dat proces verbaal volgde, behoeft feitelijk niet te worden vermeld en dat de ziekte van de vrouw op slag oyer was eveneens VENRAY, 8 Februari 1941 Snoeien van hagen en struikgewas. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen in herinnering de volgende bepalingen van het Provin ciaal Wegenreglement van Limburg: „Al de binnen den afstand van 1 M. van de grens der wegen en voetpaden ln 't algemeen staande hagen, moeten telken jare, aan de wegzijde ter hoogte van minstens 1.50 M. boven den grond, waarop ze geplant zijn, opgeschoren worden, ln dier voege, dat op 1 Juli aan die zijde slechts hoogstens 0.30 M. hout buiten den stam mag aanwezig zijn. Vóór datzelfde tijdstip moeten jaar lgks insgelijks weggeruimd worden de over de wegen, voetpaden, slooten en greppels hangende boomeD, strui ken hagen of takken." Met het oog op het thans voor het snoeien zeer geschikte seizoen, ver trouwen wij, dat, in het belang van de wegen en voetpaden, zoowel ais in het belang van de belendende gronden dit jaar het opscheren als bovenbedoeld tijdig en naarbehooren zal plaats hebben, dpdat geen enkel proces-verbaal wegens nlet-nakomlng dézer voorschriften zal behoeven te worden opgemaakt. Venray, 5 Februari 1941. Burgemeester en Wethouders van Venray, A. H. M. JANSSEN De Secretaris, VAN HAAREN Cabaret „De Hutspot" Zooals in Venray reeds enkele weken geleden werd medegedeeld was het Venloosch Cabaretgezel schap „De Hutspot" bezig een nieuwe cabaret-revue in te stadeeren, geti teld „Confetti". Met de a.s. Carnavalsdagen zou deze voor het voetlicht worden ge bracht ln de zaal van de Prins van Oranje. Daar deze zaal echter niet beschikbaar is werd besloten de première van dit programma te doen plaats hebben in de ruime Patro naatszaal te Venray op Zaterdag 22 en Zondag 23 Februari a.s. Voor de bewoners van Venray en omstreken die reeds meerdere malen kennis konden maken met de prestaties van' „De Hutspot" is dit een buitenkansje en velen zullen wel gebruik maken van de gelegen heid om zich tijdens de Carnavals dagen enkele uren te amuseeren. Peelbrand. Da brandweer werd geroepen voor een fiinken Peelbrand. Verschillende H A. heide werden een prooi der vlammen. De brandweer werd hoofd zakelijk geroepen om te voorkomen, dat de langs den weg staande boomen en telefoondraden 'n prooi der vlam men zouden worden. Ieder bij zijn eigen vak. Een landbouwer had de electrische leldiDg ln zijn bedrijf zelf uitgebreid en wel zonder daarvoor de verelschte toestemming te hebben. Waarschuwingen vanwege de S.V.M. hielpen hier niet en de politie kwam er aan te pas. Ondanks het feit, dat de door hem aangelegde leidingen afgebroken werden, kreeg hg op den koop toe 9en procesver baal. Fietsen onbeheerd laten staan. De politie heeft de laatste dagen weer verschillende fiötsen medege nomen, die na zonsondergang onbe heerd bulten stonden. De verschil lende karretjes konden na opmaking van een procesverbaal weer terug gehaald worden. LUXOR-THEATER vertoont U deze week een oer- komische fi-m. In haar soort onge twijfeld een der beste. „BARON VAN TRAUTENEGG". De diibbeie rol van HermannThlmig als de oude Trautenegg is nobel tct In zgn dwaasheid toe, enjitf beseft ook, tusschen de vlagen van zijn verliefdheid in, dat jong bg jong hoort en dat hij Lilly's jeugd (Liane Haid) niet door een verbintenis met hem mag laten verflensen. Zijn mimiek op 't oogenbllk, dat hg Lilly de vrijheid terug schenkt en dan over zijn troosteloos bestaan nadenkt is uiterBt grappig. Ook Hans Moser als de secretaris van den ouden baron haalt heel wat domheden uit. Terwijl Leo Slezak als dokter goed op dreef is. Deze rolprent zal zeer zeker bg het publiek een groot en welverdiend succes oogsten, door de vele komi sche en aardige vondstee. SERVATIUS - OMROEP Door de hardheid der velden kon verleden Zondag geen enkele wed strijd doorgang vinden. Voor a.s. Zondag ziet het er al niet veel beter uit, zoodat weer wel een voetbal- looze Zondag zullen beleven. In de afgeloopen weken stond het JuDloren-vraagstuk In het brandpunt der belangstelling. Eerst nu is pas recht gebleken hoezeer Servatius zich in het vertrouwen en de sym pathie van Venray mag verheugen. Ruim 60 Junioren hebben zich aan geboden. Dit boven verwachting groote aantal stelt Servatius lu staat met twee elftallen aan de Junioren- competitie deel te nemen. Voor de joDgsten worden twee voetbalvelden klaar gemaakt op „den Dril". In deze rustige omgeving zullen de jongens naar hartelust kunnen trappen. Het wachten is nu maar op beter weer. De grooten wor den Intensiever getraind op het Ser- vatlusterreln aan den Ooatslngel. Zondag 9 Februari tusschen 2 en 4 uur mogen de Junioren hun „Be-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1