SERVATIUS- Jeugdafdeeling. Weekblad voor VENKAY, HOEST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws Van de Sport- velden JEUGDAFDEELING. Zaterdag 25 Januari 1941 Twee"en Zestigste Jaargang No 4 PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7Va ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. is zeer fijne boter VAN EUROPhESCHE- TOT WERELD OORLOG. Ten aanzien van den Internatio nalen toestand hebben zich ia de laatste dagen drie gebeurtenissen bijna tegelijkertijd voorgedaan, welke op de ontwikkeling der verhoudingen van het grootste belang zijn. De drie gebeurtenissen zijn: le. De plechtige inhuldiging van Roosevelt als president der Vereen. Staten voor een derde bestuursperi ode en de rede, welke hij bij die gelegenheid heeft gehouden. 2. De rede, welke de Japansche minister van Buit. Zaken, Matsoeoka heeft uitgesproken ter gelegenheid van de opening van het Japansche parlement. 3, De ontmoeting tusschen Hitier en Mussolini. Eigenlijk zou men als vierde be langrijke gebeurtenis in het voren bedoelde verband ook nog kunnen noemen: de verzoening tueschen den chef van den Franschen staat, maar schalk Pétala en Laval, diens voor malige minister van Buit. Zaken. Er Is ongetwijfeld verband tusschen ai deze zaken. Beginnen we met een nadere be schouwing omtrent de plechtige her- Installatie van President Roosevelt. Het is op zich 'zelf reeds een feit van zeer groote beteekenls, dat Roosevelt voor het vervullen van een derde ambtsperiode als president door het kiezersvolk derVer. Staten werd aangewezen. Het was tot heden een constitu tioneel gebruik in de Ver. Staten dat een president niet langer dan gedurende twee bestuursperiodes achtereen aan het bewind bleef. De uitverkiezing derhalve van Roosevelt voor den derden keer, was een ondubbelzinnig blijk van ver trouwen ln het bijzonder van ver trouwen ln de juistheid voor het Amerikaansche volk vaa zijn bul tenlandsche politiek. Roosevelt heeft reeds eerder, o m. bij zijn jongste Nieuwjaarsrede, ken baar gemaakt, dat hij dit vert> ouwen wil aanmerken als een mandaat om duidelijk stelling te nemen in het Europeescue conflict en ook in zijn inaugureele rede van deze week heeft bij doen uitkomen, dat do Ver. Staten hun positie van neutraliteit in feite opgeven. Roosevelt ziet de oorlog als een aanval der Europeesche en Aziati sche dictatoren tegen de vrijheid der democratische landen en uiteindelijk ook als een bedreiging van de vrij heid der Amerikanen. Hij heeft nog eens verzekerd, dat Amerika de be dreigde democratlën zal bijstaan met alle middelen, waarover het beschikt en hij laat het eigenlijk aan de tegen partij over om uit deze houding der Ver. Staten de conclusie te trekken, dat ze zich feitelijk in den oorlog hebben begeven aan de zijde van Engeland en de verbondenen van Brittannlë Het is eigenlijk reeds ten volle een realiteit, dat de Ver. Staten zich in den oorlog verwikkeld heb ben. Bij de behandeling van het jongste voorstel van Roosevelt tot hulpver leening aan Engeland behandeling in de Congres-commissies is reeds gebleken, dat het de bedoeling is om aan den president volmachten te geven, zelfs een gedeelte of zoo noodlg heel de Amerikaansche vloot aan Engeland uit te leenen Als dat gebeurt, kan de Amerikaansche interventie ten slotte slechts culml- neeren in het zenden van expeditie- legers. De houding der Ver. Staten is dus duidelijk. Men mocht er benieuwd naar wezen, wat Japan in het geval van een Amerikaansche tusschenkomst zou doen. Bij verdrag heeft Japan zich verplicht om ln zoo'n geval zich met alle militaire middelen aan de zijde der asmogendheden te scharen tegen de Amerikanen. Maar zouden de Japanners de pap zóó heet wel willen eten, als ze werd opgediend De Minister van Bult. Zaken te Tokio, Matsoeoka, heeft er van de week ter gelegenheid van de opening van het Japansche parlement geen twijfel over laten bestaanais de Ver. Staten zich aan de zijde van Engeland scharen, zal Japan oorlog met Amerika voeren. Hoe Dat blijft natuurlijk nog een open vraag. In den vorigen wereldoorlog was Japan bondgenoot van Engeland en Frankrijk, maar het beperkte zijn daadwerkelijke deelneming aan den strijd tot het inpikken van de Duit- sche koloniën ln Azië! In ieder geval: het Europeesche conflict gaat zich uitbreiden tot een wereldoorlog en het verkrijgt daar door geheel nieuwe, althans veran derde appecten. Dat hebben de leiders van de regeeringen van Dultschland en Italië natuurlijk al eenigen tijd voorzien en dat zal de voornaamste aanleiding zijn geweest tot de on verwachte ontmoeting in deze week van Hitler en Mussolini. Wat deze ontmoeting heeft opge leverd, is "niet bekend; slechts werd vastgesteld, dat er tusschen beide staatslieden weer van volkomen be- grip is gebleken over hetgeen hun volkeren ter verweer te doen staat. Men kan er van op aan, dat de as op een of andere wijze het initi atief te velde weer zal gaan her nemen en dat weinig gevoeligheden van anderen in den komenden tita nenstrijd zullen kunnen worden her- zien. Zullen we in het bijzonder groote ren DultBChen militairen bijstand aan Italië moeien verwachten. D6 Italia nen ondervinden nogal tegenslagen: de toestand in Tobrouck is hopeioos in den Soedan heroverden de Britten Kassaia en zij drongen Italiaanseh E;-y.hrea binnen; in Albanië zijn de Italianen neg steeds in de verdedi ging tegen Grlekschè aanvallen. Of de as wellicht ook speculeert op steun van het nieuwe Frankrijk f Lavai komt, nu Pétala zich met hem verzoende, binnenkort misschien weer in de regeering, maar eigen aardig is, dat de woordvoerder van de regeeriog te Vichy noodig vond te verklaren, dat de Fraosche vioot ncolt voor een aanval op Engeland zal worden geleend. TEGEN SABOTAGE. Onze lezers weten, dat de bezet tende overheid een verordening heeft afgekondigd, welke bepalingen bevat en straffen aankondigt tegen hen, die bij sabotage-gevallen in eeniger- lel vorm medewerking hebben ver leend. Reeds zijn zware boeten opgelegd voor beschadiging van Duitschen eigendom. De Volkskrant noemt in een be spreking van deze zaak het sabo- teeren of de heling ervan dwaa3, misdadig en ijdel werk. Dwaas en ijdel: men bereikt niets: de schade die men aanricht is van geen bet.eekenis; misdadig: men stelt zich zelf en anderen aan groote gevaren bloot. Sympathie voor den bezetter kan men niet opleggen of afdwingen; maar correctheid mag van lederen Nederlander worden geëischt; die hierin tekort schiet deert zijn land en zg'n volk Nu la gebleken, dat daden van sabotage aan eigendommen van de bezetters of van de weermacht wel door bepaalde individuen ontdekt of niet ontdekt zija gepleegd, maar dat anderen die daden hebben toegejuicht, goedgekeurd, aangemoe digd, wellicht er toe aangezet. Wij vinden dit laatste veel erger. Wij kunnen ons voorstellen, dat de een of andere onevenwichtige of brooddronkene een domme daad be gaat en daarover later spijt gevoelt. Maar heel iets anders is, dat Ne derlanders, die te verstandig, wil men te gewiekst zijn om zich aan zoo'n domme daad schuldig te maken ze probeeren uit te lokken, een ander daartoe overhalen, hun vol doening daarover te kennen geven. Dit is ln ieder geval niet Neder- iandscb; Nederiandsch kan zijn voor zijn daden uit te komen, ook zijn ze dom; maar achterbaksheid is niet Nederiandsch. Dat men dergelijke uitingen straft en streng straft, vinden we in orde, ook omdat daardoor onbedachtzamen want die zjjn er ook van het navolgen van verkeerde dingen kun nen worden afgehouden. Het blad polimlseert dan nog met het Vaderland, dat pleitte voor het opleggen van zoeDgeld of boete aan de heele bevolking of de heeie ge meente, wanneer er een dergelijk vergrijp werd geconstateerd en zegt o.m. Wij zijn daarentegen van oordeel, dat men ln gevallen als de hlerbe doelde do gemeente esrst aanspra kelijk kan stellen, wanneer noch de feitelijke schuldigen, noch de helers (raddraaiers of opstokers) gevonden worden en er derhalve niets anders overblijft, dan de collectiviteit te treffen. In alle overige gevallen hebben wij er geen bezwaar tegen, dat de helers bij de kraag worden gepakt. Ook omdat dit het meest afschrik wekkend werkt en ook omdat wij vertrouwen hebben, dat dergelijke vergrijpen tot de grootste zeldzaam heden zullen behooren. Slachten van geiten en bokken. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en VIs- scherij heeft bepaald, dat het zonder slachtvergunning van de Ned. Vee houderij-Centrale met ingang van heden is verboden geiten en bokken te slachten of te doen slachten. Winterjassen en mantels. Naar wij vernemen is de geldigheid van bon AA van de textielkaart- hoofd, waarop winterjassen en win- tesmantels kunnen worden betrokken verlengd tot 1 Februari a.s. Staatsleening met „den stok achter de deur/' Er Is een nieuwe Staatsleening aangekondigd van 500 mlllloen gulden. De koers van uitgifte bedraagt 100 pet.de rente is 4 pet. per jaar; de looptijd bedraagt ten hoogste tien jaar. Aan de schuldbekentenissen is het recht verbonden, dat zij steeds tot het volle bedrag In betaling kunnen worden gegeven bij geval van overlijden en van schenking. Evenals de vorige Staatsleening zai ook deze er een zijn „met den stok achter de deur". Dit beteekent derhalve, dat indien niet het volle bedrag van f 500 mlllloen bijeen wordt gebracht, een gedwongen leening tegen minder gunstige voor waarden volgt, In welke leening diegenen zouden moeten deelnemen, die niet op de thans aangekondigde leening voor een voldoend bedrag zullert hebben Ingeschreven. Dc spaargelden blijven wegvloeien. In Dec. werd f216 millioen meer uitbetaald dan ingelegd. Volgens opgave van de Rijkspost spaarbank over December 1940 was aan het einde der maand November 1940 ten name der inleggers inge schreven f 522 367 177. In December 1940 werd nog Inge legd voor een bedrag van f 7 517 256. Terugbetaald werd echter f 29126.468 zoodat minder ingelegd dan terug betaald werd voor een bedrag van f 21609.211. Het tegoed op de spaarbankboekjes bedroeg ultimo December 1940 nog f 500,757 965. Hierin is niet begrepen de over het jaar 1940 bijgeschreven rente. Het aantal spaarbankboekjes in omloop was ultimo November 1940 2 359.173. Afgegeven werden in December 4476 boekjes en afbetaald 13 466, zoodat een vermindering intrad met 8 990 boekjes. Pluim veeteeltregeling 1941. De laatste jaren werd er telkens gemopperd, als de teeltregeling voor het a.s. broed-, en fokaeizoen met half December nóg niet bekend was gemaakt. Nu is het al verover half Januari en hoorde men nog niets! De pluimveebode heeft daarom eens geïnformeerd bij den heer Di recteur der Nederl. Centrale voor Eieren en Pluimvee te Beekbergen, of een nieuwe teeltregeling 1941 reeds in bewerking is genomen, dit met het oog op het a.s. broedseizoen Officieel is daarop een bevestigend antwoord gegsven. Zoodra zulks mo gelijk is, zal. worden bekend gemaakt, welke maatregelen daarvoor zijn ge troffen. Hieruit maken wij op, dat er toch weer gebroed en gefokt zal kunnen worden. Het is. te hopen, dat de bekendmaking niet lang meer op zich zal laten wachten, anders zit ten we in den herfst en den a.s. voor- winter zonder eieren Ongunstige vooruitzichten. De heer Dings te Roermond heeft aan het slot der boerenbijeenkomst te Weert gesproken over de tijdsom standigheden en de maatregelen voor den landbouw. Spr. wees er op dat het zeer moeilijk is om het Nederlandsche volk te voeden tot den volgenden oogst in September, maar hij nam als voorbeeld de andere bezette landen als België en Frank rijk, waar het honderdmaal erger is dan hier. In Nederland is het daartegenover nog schitterend te noemen. Als spr. eDkele cijfers noemt dan zien we dat in normale tijden voor 8 mlllloen menschen in ons land be schikbaar was 360 000 wagons graan, 2.8 mlllloen runderen, 15 millioen varkens, 20 millioen kippen enz. Thans nu er geen Import van graan meer is, zijn we aangewezen op het eigen graan dat slechtB 170 000 wagons bedraagt. De autoriteiten redeneeren nu aldus: op de eerste plaats komt de mensch, wat er dan nog overblijft is voor de voeding van het vee. De .tarwe b.v. die er in Holland is, bedraagt slechts de helft van wat we noodlg hebben. Er is 70.000 ton tekort. Dit kan nog aan gevuld worden met aardappelmeel. Zoodoende moet dus voorop staan dat tot de laatste korrel toe het graan voor de consumptie voor den mensch blijft. Voor de boerenbedrijven Is dit een harde slag, maar ook de boeren zullen gaan Inzien dat de levens behoeften van den mensch voor het dier gaan. En de organisaties staan aan hun zijde om het voor hun ook nog redelijk te maken. Veel is er In dit opzicht al bereikt. De boeren moeten vertrouwen blijven houden in den bond die de moeilijkheden tracht te ondervangen of te verzach ten. Ook het leveren van vee ia voor de boeren erg. Maar men kan ze toch beter voor de consumptie leve ren, dan ze laten verhongeren, want er is niet voldoende voedsel voor. De boeren sullen dit begrijpen en meewerken in de genomen maat regelen, dan zal er nog veel te red den vallen. Dan zal het volk geen honger behoeven te lijden. Controle geweigerd. Toen enkele controleurs van den Landbouwcrisisopsporingsdienst zich ten huize van den landbouwer H. B. te Pannlngen vervoegden om inge volge de hun verstrekte opdracht eene controle ln te stellen werd hun de toegang ontzegd. Met behulp van de politie werd zich hierna toegang verschaft en het bedrijf gecontroleerd en een be keuring ter zake opgemaakt. Men zij gewaarschuwd. Radio-luistervergunning Hier en daar komt al ongeduld en ongerustheid tot uiting wegens het niet ontvangen van een aanvraag formulier van radlo-luistervergun- ning en ook al van een aangevraag de vergunning zelf* Aangeraden wordt om ln afwach ting van de ontvangst der vergun ning toch reeds de verschuldigde bijdrage voor Januari en eventueel voor Februari te gireeren of daarvoor aan het postkantoor radio-zegels te koopen. Loonbelasting en uitkeering werkloozenkas. Men deelt ons mede: Naar gebleken is, wordt wel het standpunt Ingenomen, dat op de uit- keeriDgen uit de werkloozenkassen een inhouding moet plaats hebben wegens verschuldigde loonbelasting. Bij informatie te bevoegder plaatse werd evenwel medegedeeld, dat het nog niet vaststaat, dat een zoodanige inhouding in de toekomst zal moeten geschieden en dat althans voorloopig daartoe niet behoeft te worden over gegaan. BOEKBESPREKING. Een leger trekt door Frankrijk door P.K. met een voorwoord van Overste Dr. Hesse. (Uitgave: Gebr. van Cleef, 'a-Gravenhage) In het werkje, dat wij hierboven aankondigen en dat een bescheiden bijdrage wil zijn tot de geschied schrijving van dezen oorlog, kan de Nederlandsche lezer kennis maken met een nieuw soort journalistiek, die niet van gevaren ontbloot is. Wie is toch de mysterieuze P.K. zal men geneigd zijn te vragen. En daarop moet het antwoord luiden: P.K. is niet een bepaalde schrijver, maar de gezamenlijke aanduiding voor de verschillende oorlogscorres pondenten, die aan de tot stand koming van dit geschrift hebben medegewerkt, allen leden van de z.g. P(ropaganda) K(ompanie), die ingedeeld bij alle mogelijke wapens van infanterie tot artillerie, van pantserwagen tot vliegmachine, den strijd medegemaakt hebben in de voorste gelederen. In het heetst van het gevecht deden zij hun indrukken op en ston den daarbij uiteraard bloot aan ern stig lijfsgevaar. Maar zij vervulden een dubbele functie. Wanneer de strijd ontbrandde, waren zij tevens volwaardige leden van de Dultsche weermacht. Uit de indrukken van deze soldaten- journalisten nu is een buitengewoon levendige potpourri samengesteld, waardoor ook de buitenstaander iets kan ervaren van den geestdrift, waar mede werd gestreden aan Dultsche zijde. De deskundige schrijver over militaire aangelegenheden, overste Dr. Hesse, heeft aan dit boekje een Inleidend woord medegegeven, dat ons nog eens, in enkele woorden ge- Behelst, het verloop van den krijg voor oogen stelt en tevens een blik in de nabije toekomst werpt. Naar onze meening een zeer geslaagd werkje, dat niet alleen door z'n ac tualiteit van waarde zal blijken te zijn. INGEZONDEN. Gymnastiek. *n Kans voor den werklozen onderwijzer. Mijnheer de Redacteur. Door de invoering van Lichame lijke oefening op de lagere school, zullen de benoemingskansen van werkloze onderwijzers belangrijk stijgeD, indien zij in 't bezit zijn van de lagere akte voor Lichamelijke oefening (akte S). Op enige plaatsen in Limburg wordt reeds een cursus voor ge noemde akte gegeven. Voor de Af delingen Venray, Horst en Blitters- wijk van de R.K. Onderwijzersbond zijn deze plaatsen echter moeilijk te bereiken, bij de tegenwoordige ver- keer smoeilrj kheden. Moeten de werkloze onderwijzers van bovengenoemde drie Afdelingen nu zo'n mooie kans laten voorbij gaan Zou door 'n combinatie dezer drie afdelingen voor dit doel niet zo'n cursus tot stand gebracht kun nen worden De werkloze onderwijzer zou den initiatief-nemer dankbaar zijn. Laten we hopen dat onze actieve besturen een stap ln die richting ondernemen. U, mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte. 'N WERKLOZE ONDERWIJZER. VENRAY, 25 Januari 1941 Waarschuwing tegen prijs opdrijving. De prijsopdrijving begint vormen aan te nemen die alle perken te buiten gaan. Alle Copie hierop betrekking hebben de, moet Dinsdag avond in ons bezit zijn. SERVATIUS - OMROEP DE JUNIOREN. Een sinds jaar en dag gekoesterde wensch is eindelijk ln vervulling ge gaan: Servatius heeft zijn Junioren Elke vereenlglng die zich respec teert en in de toekomst ziet is be zorgd om het aanwerven en vooral met het opleiden van de jongelui, die later de „cracks" van tegen woordig moeten opvolgen. Voor een R.K. vereeniging komt daar nog op de eerste plaats bij: opvoeding on karaktervorming. Eon mooie, maar moeilijke taak uiterst belangrijk en vol verantwoordelijkheid. Want niet de opleiding ln en het aanleeren van de voetbalkunst is zoo gewichtig en moeilijk, maar het inprenten van den „geest der vereeniging", het. vormen van het karakter. Dat is de inzet en het einddoel. Het is het punt waar het op-aan-komt. Dat is van beslissend belang èn voor de vereeniging èn vooral voor den jon gen. Al spelend leeren gehoorzamen en zich onderwerpen (soms zelfs aan onbillijke beslissingen), zich beheer- schen, zich geven voor een gemeen schappelijk doel, zlchzelve iets ont zeggen terwille van een ander, eens anders rechten leeren eerbiedigen, pijn en tegenspoed leeren verdragen zonder zijn goed humeur te verliezen, ziedaar dingen waartoe het voetbal spel ruimschoots gelegenheid biedt. Dit te kunnen bereiken is alle moeite en zorg ten volle waard. Nergens is een jongen zoo spontaan en natuurlijk als in zijn spel. Ner gens komen zijn goede en minder goede karaktereigenschappen beter en duidelijker naar voren. Nergens ook kunnen ze beter geleid en zoo noodig verbeterd worden. Het is een kostbare aanvulling bij de opvoeding die de kinderen van hun Ouders ontvangen. Het is, mits goeds leiding, een onovertroffen leerschool voor het latere leven. Maar er kan ook overdreven wor- d8n Voetbalsport Is geen hoofdzaak, maar 'n bijkomstig iets. Studie en werk moeten hoofdzaak zijn en blijven, die mogen er niet onder lijden. Dat behoeft ook niet! De toestemming van de Ouders om te mogen voetballen mag gerust een beloonicg voor betoonde ijver zijn of een stimulans voor méér ijver Samenwerking en contact tusschen Ouders, Leeraren en Verenigings bestuur kunnen in deze van zeer groot nut zijn. Zulke samenwerking kan niet anders dan heilzaam werken en prachtige vruchten afwerpen. En zoo gaat dan Servatius, in 't volle besef van zijn verantwoorde lijke taak, met volle vertrouwen de toekomst tegemoet. De noodige offerB zullen met liefde gebracht worden. Door de tijdsomstandigheden kan er helaas niet gedaan worden wat we zouden willen doen, maar 't strikt noodzakelijke moet en zal geschieden. De oudsten onder de Junioren spelen en trainen op 't Serv.-terrein onder toezicht van bestuur en da leidiog van enkele der „eerste en tailers". Dag en uur worden later bekend gemaakt. De jongsten der Junioren krijgeD een ander terrein. Een tweetal broeders belasten zich met de leiding. Plaats en uur zullen nader bericht worden. Minimum leeftijdsgrens Is 11 jaar. Zie adv. Seniorena.s. Zondag hetzelfde programma als vorige week. Serv. IArcen 2 uur; Serv. II— Lomm 1 uur: Lomm 2—Serv. 3 1 uur; Merselona—Serv. 4 1 uur. Bericht: ook niet leden van Serv. kunnen zich abonneeren op 't club blad. Prijs f 1.50 p. j. U blijft op de hoogte en steunt ons bovendien. R.K.V.V. „SERVATIUS" gaat over tot het oprichten van een Junioren die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, kunnen zich aanmeldena.s. Zondagmiddag van 2 tot 4 uur aan het clublokaal van Servatius, ofwel op andere dagen bij een der Bestuursleden. Tegen prijsopdrijvers in het groot en klein en hunne medeplichtigen, die in de zaken waren opkoopen om die tegen woekerprijzen te ver koopen zal van nu af aan met alle moge lijke gestrengheid worden opgetreden. Prijsopdrijvers hebben behalve in beslagname van hunne waren, zware straffen te verwachten. Venlo, 20 Januari. De Ortacommandant GüCKEL. BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeente VENRAY brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in den vervolge geen gasmaskers meer ten behoeve van de burgerbevolking (voor privé- gebrulk) bij de postkantoren kunnen worden besteld. Burgers, die voor zich zelf of hun gezin een gasmasker willen aan schaffen, kunnen zich wenden tot den Heer Drs. A. G. A. M. Buwalda, Hoofd van den Luchtbeschermings dienst, wonende Bongerdstraat 1 al hier, bij wien evenals ook ter Ge meentesecretarie, alle gewenschte inlichtingen hieromtrent te verkrij gen zijn. Venray, 16 Januari 1941. De Burgemeester voornoemd A. H. M. JANSSEN. BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeente VENRAY brengt ter kennis van belanghebbenden, dat door de Rijks inspectie Luchtbescherming een standaardmodel voor lichtbak met beperkte lichtuitstraling is ontwor pen, ten gebrulke door winkels, hotels, café's, restaurants, bioscopen en dergelijke voor het publiek toe gankelijke Iocalltelten, waardoor de beschikking wordt verkregen over een „lichtuitstralende aanduiding", a's bedoeld in 8 sub 4 der Veror dening van den Heer Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied, no. 212 ddo. 23 November 1940. De desbetreffende werkteekeningen op ware grootte kunnen met de bij- behoorende beschrijving en toelich ting voor iedere belanghebbende worden beschikbaar gesteld op schrif telijke aanvrage aan de Rijksinspec tie Luchtbescherming te 's Graven- hage, Heerengracht 23 en wel na overmaking van f 0.25 per compleet stel. Bestelling kan geschieden via het Gemeentebestuur. Nadere inlichtingen z$n te ver krijgen ter gemeente-secretarie en bij den Heer Drs. A. G. A. M. Bu walda, Hoofd van den Luchtbescher mingsdienst, Bongerdstraat 1 alhier. Werk-teekenlngen met bijbehoorende beschrijving en toelichting zijn ter inzage aanwezig. Venray, den 21 Januari 1941. De Burgemeester van Venray, A. H. M. JANSSEN. LUXOR-THEATER brengt U deze week de groote succes-film: „Das lied vom Gluck". De jonge zaüger Carl Roland H. Ernst Groh en zijn vriend Bomhard Probst Paul Kemp hebben samen een melodie geschreven, waarvan met zekerheid kan voorspeld worden, dat deze een Schlager zal worden. Al leen de woorden, die ontbreken nog en hoe de twee Schlagercomponisten ook verzinnen, het lukt hun niet. Wanneer zij bijna reeds vertwijfeld zijn, brengt hun buurdame, de aller aardigste pianiste Erna Vogel Ilse Strobawa de redding. „Waarom maken jullie dan ook niet wat meer reclame vraagt Erna wanhopig. Als je maar blijft wachten tot het succes komt, komt het nooit. Roer de groote trom. Huur een villa, zet die vol meubels, noodlg de per» brj je op de thee. Zoo alleen maak je carrière. De wereld wil nu eenmaal overbluft zijn. Bij Bernhard blijft er wel iets han gen vanErna'a woorden, het eenmaal ontstoken vuurtje smeult door en op een goeden dag werpt hij zich als Carl's manager op. Er wordt een villa gehuurd, er worden meubels gekocht op afbetaling, de pers wordt ultgenoodigd. Om de achuldeischers koest te houden heeft hij deze een groot ge heim medegedeeld, dat Carl zich ln stilte verloofd heeft met de dochter van den bekenden Amerikaanschen mllllonnair Warner. Hfl bereikt ermede, dat de schuldelschers plot seling tot nog grootere credleten

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1