•Weekblad voor VENKAY, HOEST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 18 Januari 1941 Twee"en Zestigste Jaargang No 3 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7Va ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. Het voedsel- voorzienings-besluit. Tegen sluikhandel en clandestien slachten. Het verordeningenblad van 13 Januari bevat een nieuw voedsel- voorzieningsbesluit. Aan de hand van toelichtingen ontvangen van den Oberregier- ungsrat Freiherr von der Wense en van den regeeringscommissa- ris voor de voedselvoorziening den heer Louwes, kan het A.N.P. hieromtrent het volgende melden: Het oogmerk van de verorde ning is te zorgen, dat de voor handen voedselvoorraden zoo bil lijk mogelijk over de geheele bevolking verdeeld worden. Daarvoor moet de sluikhandel en het clandestien verwerken van producten, welke voor de voed selvoorziening van belang zijn, streng worden tegengegaan. Het besluit beoogt de belangen der Nederlandsche bevolking te be hartigen, eenig Duitsch belang wordt er niet mee gediend. Daarom zijn aan de Nederland sche ambtenaren ruimere be voegdheden toegekend, waaraan dringend behoefte bestaat. Zoo is het op grond van de Land- bouwcrisiswet 1933 niet mogelijk geboden te stellen of directe verplichtingen op te leggen. Dit was aanleiding, dat tal van rege lingen, welke in de laatste maan den ten behoeve van de voed selvoorziening moesten worden getroffen, noodzakelijkerwijze een gewrongen en onduidelijk karak ter verkregen, omdat hetzij door middel van verbodsbepalingen, hetzij door het opleggen van voorraden, getracht moest wor den het beoogde doel te bereiken. Voorts is als gemis gevoeld, dat de Landbouwcrisiswet 1933 de overheid niet de mogelijkheid biedt, om, indien aan een voor schrift niet wordt voldaan, er op wijze voor zorg te dragen, dat de betreffende maatregel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Gewezen moge b.v. worden op de verplichting tot inlevering der producten aan de overheid. In dien 'n producent of handelaar deze verplichting niet nakomt, dan kan hij strafrechterlijk of tuchtrechtelijk worden vervolgd desnoods met inbeslagneming der goederen. inlevering op de voorschreven wijze kan echter niet op grond van de Landbouw-Crisiswet 1933 worden afgedwongen, waardoor kostbare voedselvoorraden ver loren kunnen gaan. Ook ten aanzien van andere voorschriften b.v. tot bewerking of verwerking van producten volgens bepaalde richtlijnen is de bevoegdheid van de overheid om bij niet-nakoming rechtstreeks daadwerkelijk in te kunnen grijpen, onmisbaar. Op grond van de Landbouw- Crisiswet 1933 kunnen slechts regelen worden gesteld ten aan zien van producten van den land bouw. in verband met de eischen welke een behoorlijk verloop der voedselvoorziening thans stelt, is dit te beperkt. Zoo dient thans ook ten aan zien van surrogaten van land bouwproducten regelend te kun nen worden opgetreden en dienen ook regelen gesteld te kunnen worden ten opzichte van 't -ge bruik van grond- en hulpstoffen door den landbouw, zooals kunst meststoffen, verpakking enz. Tenslotte is 't gewenscht op grond van de noodzaak, dat nu ieder, die eenige functie bij de voedselvoorziening vervult, ten volle zijn plicht doet, eenige al- gemeene voorschriften op te ne men, welke ten doel hebben om handelingen, die niet in overeen stemming zijn met de beoogde doeleinden, strafbaar te stellen. Voorts moet ieder van alles wat zijn bedrijf betreft, op be hoorlijke en duidelijke wijze aanteekening houden. Om te bevorderen dat produc ten voor menschelijk voedsel bestemd, ook daarvoor worden aangewend, is het verboden deze voor andere doeleinden te be stemmen zonder vergunning. De op te leggen straffen zijn verzwaard. Zoo kan 8 jaar ge vangenisstraf of geldboete van f 50.000 worden opgelegd. De positie van onze voedsel voorziening eischt, dat de vast gestelde voorschriften stipt wor den nageleefd. „Tusschen ons en den honger staat alleen 'n goede organisatie", aldus de heer Louwes. „Laat ieder nu goed begrijpen, dat de sluikhandel en clandestien slach ten de voorraden alleen maar daarheen brengen, waar zij niet moeten zijn. De financieel zwakke bevolkingsgroepen worden erdoor beroofd van het haar toekomende aandeel ir. den totalen voorraad. De clandestiene handel en ver werking zijn ernstige sociale vergrijpen. Hiertegen kan en zal nu met kracht worden opgetre den. „Het is zoo jammer" zoo ver volgde de heer Louwes, dat er met straf moet worden gedreigd. Eigenlijk zou het moreel besef var, ons volk voldoende moeten zijn." BESCHOUWINGEN OVER DEN TWEEDEN WERELD OORLOG. Van hoe groote beteekenis de strijd op de verschillende oorlogsfronten ook moge zijn in Albanië, Egypte ter zee en In de lucht tegen EDge- land, In China, in Slam en wellicht in Fransch.Afrika toch ligt op 't oogenbllk het zwaartepunt weer op het diplomatiek terrein, in enkele woorden samen te vatten in de lots verbondenheid van de Vereenigde Staten met Engeland. Er Is sinds deze tweede wereld oorlog uitbrak, een en ander te doen geweest omtrent de Amerikaansch- Brltsche verhouding. De Vereenigde Staten kennen hun zoogenaamde neutrallteltswet; theo retisch mengen zij zich niet in con flicten tusschen andere mogendheden maar zij behouden zich het recht voor, aan alle staten, welke dit wen- schen, oorlogsleveringen te doen, onder twee voorwaarden: le. alleen cegen contante betaling en 2e. afge haald op eigen schepen. Van meet af aan beteekende dit een bevoorrechting van het Britsche rijk, daar dit alleen in staat was, aan belde voorwaarden te voldosn. In het stellen van de voorwaarden op deze wijze zat reeds een bevoor rechting van Engeland, waaruit dui delijk sprak, dat in dezen oorlog de sympathie van Amerika staat aan Britsche zijde. Die sympathie is in den loop van den oorlog nog duidelijker gaan spreken. Wij herinneren verder aan de af spraak van 3 September tusschen Engeland en Amerika, waarbij En geland beloofde, dat het zijn vloot intact en ter beschikking van het Westelijk halfrond zou houden, in dien het Britsche eiland in den machtsgreep van Duitschland zou komen. Engeland had bij deze overeen komst een groot belang; door deze toezegging werd Amerika in staat gesteld, zijn Atlantische flank «e ont bloot en en zijn zeemacht in den Stillen Oceaan te versterken. Daar door werd Japan schaakmat gezet en werd de Britsche rechterflank n.l. zijn macht in Oost-Azië gedekt. Op denzelfden datum, 3 September 1940, toekende President Roosevelt het accoord, waarbij de ruil van Britsche steunpunten, die voor 99 jaar in pacht werden gegeven, tegen 50 torpedojagers werd geregeld. Daarmede waren de Amerikaansch- Britsche betrekkingen in een nieuw stadium gekomen. Tusschen Amerika en Engeland was door dit alles een wapen broederschap in het uiterste geval ontstaan. Amerika zou in geval van een ver overing van het Britsche eiland, niet alleen staan; met Amerika zou het Britsche rijk voortstrijden tegen de Europeesche machthebbers. Deze politiek heeft de daarop vol gende militaire en diplomatie acties in groote mate beïnvloed. Als voorbeeld mag gelden het Brit sche tegenoffensief in Egypte; op de beteekenis daarvan komen we nog even terug, we halen het hier slechts even aan om den invloed van het accoord met Amerika te laten zien; zonder dat accoord toch had Chur chill niet zooveel zee- enlandkrach- ten in en om Egypte kunnen samen trekken. Intusschen gaat de hulp van Ame rika steeds verder. Het begon in Engeland vooral te mankeeren aan scheepsruimte voor het vervoer van levensmiddelen en oorlogstuig vau Amerika naar Enge land en zelfs in een rijk land als Engeland komt er ooit een einde aan de contanten. Amerika staat nu op het punt een daad te stellen, welke een einde maakt aan het laatste restje theoretische neutraliteit: het leenen van schepen en oor- logstuig aan Engeland. Roosevelt heeft aan het Congres een wei: voorgelegd, welke den presi dent zeer ver gaande volmachten geeft tot aanmaak, verkoop, levering, verpachting of leening van oorlogs materiaal voor reigeeringen en lan den, welker ondersteuning de presi dent noodzakelijk acht voor de ver dediging van Amerika. Zoodra dit voorstel wet is gewor den en ondanks de oppositie valt daaraan niet te twijfelen kan Amerika dus onbeperkt militairen steun in eiken vorm verleenen aan Engeland. Zoodra dit een feit wordt zal Duitschland zijn houding tegen over Amerika opnieuw onder 't oog hebben te zien en het valt niet aan te nemen, dat het deze principieele wijziging in Ameri- ka's houding voor kennisgeving zal aannemen. Daarmede staan we voor een be langrijk punt in het verloop van dezen oorlog en niemand kan zeggen, hoe de volgende fase van de wereld- worsteling er uit zal zien. Dc strijd in Egypte. Wij zeiden reeds, dat we nog even terug zouden komen op het Britsche tegenoffensief in Egypte. Wij doen dat mede daarom, omdat ons uit onzen lezerskring bleek, dat men onze desbetreffende beschouwing in zooverre onjuist achtte, dat wij dit succes der Britten niet belangrijk achtten. Allereerst zij opgemerkt, dat wij deze operaties voor Engeland wel belangrijk hebben genoemd. Immers, een grootsch offensief van de Italianen werd door het Britsche ingrijpen voorkomen. En verder: Engeland demonstreert hier zijn macht, ook ter beheer- schlng van de Middellandscbe Zee. Daar komt nog bij, dat een keer in den oorlog de stemming van den Islam, de Egyptische nationalisten, Irak, Turkije en zelfs Rusland naar Engelsche zijde kon doen omslaan. Echter: het gaat hier slechts om een strijdtooneel vaD den tweeden rang. Wjj bedoelen dat zoo, dat naar onze meening niet hier, maar op en aan het Britsche eiland de oorlog zal beslist worden. En dat in aanmerking genomen is het voor ons dè groote vraag, of Churchill door zijn veldtocht in Egypte niet te veel gewaagd heeft, door voor dezen strijd belangrijke land- en zeestrijdkrachten terug te trekken van het Britsche eiland, het hart van het rijk, en uit den zeeweg naar Amerika. Alleen de tijd kan dat leeren. Japan en Amerika. Het voornemen van Amerika tot onbeperkte steunverleening aan En geland heeft groote ontstemming gewekt in Japan. Het nationalistische dagblad „Ko- koemin Sjimboen" noemt het, in verband met de laatste congresrede van Roosevelt, „dringend noodzake lijk" het uitzenden van den nieuwen Japanschen ambassadeur, admiraal Nomoera, naar Washington niet ten uitvoer te leggen, teneinde daardoor de krachtige vastbeslotenheid van Japaa tegenover het geheele Ameri- kaansche volk te documenteeren. De regeering, aldus het blad, moet. Da zorgvuldig overleg, dapper en oprecht handelen. Duitsche hulp aan Italië. Op de Britsche poging om Italië los te weeken van den asgenoot Duitschland heeft het Derde Rijk duidelijk gereageerd. Te kennen is gegeven, dat de spil ook een instru ment is van gemeenschappeiijken strijd. En de daad bij het woord voegend heeft Duitschland een lucht eskader naar Italië gezonden voor den strijd In de Mlddellandsehe Zee We lazen reeds in een Italiaansch frontbericht, dat eenheden van het Duitsche luchtkorps in broederlijke samenwerking met de Italiaansche luchtmacht met succes heeft deel genomen aan een aanval op Britsche vlootformaties. RuslandDuitschland. Tusschen Rusland en Duitschland is een nieuw en veel verder gaand economisch verdrag tot stand geko men. Daaraan wordt ook politieke beteekenis gehecht, omdat het de hechte samenwerking tusschen belde landen demonstreert en op afdoende wijze de geruchten weerlegt, als zoude er een tegenstelling tusschen beide landen dreigen. Ierland. Ierland verkeert als gevolg van dezen oorlog in een moeilijk parket. Van Britsche zijde wordt druk op de Iersche regeering uitgeoefend, om toe te laten, dat Engeland strate gische punten van het eiland bezet, om te voorkomen, dat Duitschland het zou bezetten als een springplank tegen Engeland. Verwacht wordt, dat er spoedig een wending in de Iersche crisis zal komen. Amerika en de oorlog. Zooals begrijpelijk lokt het voor nemen van de Vereenigde Staten, om onbeperkten steun te gaan ver- 'aenen aan Engeland, een scherpe reactie uit In Duitschland en Italië. De „Deutsche Allgemeine Zeitung" noemt Roosevelt's wetsontwerp in strijd met het volkenrecht, speciaal met de Haagsche conventie. Het blad wijst vooral op het voornemen van Amerika, om Britsche oorlogs schepen in Amerikaansche havens te laten repareeren en opnieuw bewa penen. Japan en Dnitschland. In een telefonisch onderhoud heb ben minister Dr. Goebbels en profes sor Iso, president van het Japansche nieuwsbureau, de gemeenschappelijke idealen en doelstellingen van Japan en Duitschland bekrachtigd De beide bondgenooten zijn verplicht indezen ernstigen tijd vastberaden een ge meenschappeiijken strijd te voeren. Japan streeft naar een nieuwe poli tieke ordening in Oost-Azië en Duitschland en Italië werken in Europa aan een nieuwe ordening. De Britsche politiek van het „verdeel en heersch" moet hier worden uit gebannen, aldus dr. Goebbels. Duitsche maritieme positie. Volgens een Duitsche publicatie begon Duitschland den oorlog met 22 torpedojagers tegenover 252 En gelsche en Fransche. De Britsche admiraliteit heeft het verlies toege geven van 450.000 "brt. aan oorlogs schepen. De kleine Duitsche vloot bezat bij het uitbreken van den oor log slechts een sterkte van 290.000 brt. en heeft daarvan slechts 70.000 verloren. Intusschen zijn de Duitsche zee- strijdkrachten belangrijk uitgebreid. llit de kou zijn we nog niet Koning Winter heerscht nog steeds, helaas zonder eerst op het Rijks- kolenbureau kennis te geven van zijn verdere plannen. Het blijft der halve aanbevolen om zuinig te zijn met de voorhanden brandstoffen, want het ijs heeft het verkeer door vele vaarten gestremd en daardoor de brandstoffenvoorzlening ongunstig beïnvloed. Hier en daar is er sprake van een nijpend tekort. Ontelbaren hebben volop gelegen heid gehad om te genieten van de goede vaderlandsche schaatsensport en het seizoen heeft ons enkele nieuwe nationale kampioenen opge leverd. Het wind-stille winterweer werkte er eveneens toe mede, dat meerdere georganiseerde lange- afstandstochten schitterend zijn ge. slaagdde aantallen deelnemers wezen reccrd-cijfers aan. Er waren kinderen van 8 en zelfs was er een kind van 6 jaar, die een tocht van 85 K.M. volbrachten. De dreumessen, aan de hand van trotsche vaders, zijn danig gefêteerd. Het Is voor deze kinderen te hopen, dat de vroege lauweren D'et ten koste van een gezonde lichamelijke ontwikke ling geplukt zullen blijken te zijn. Prijsbeheerschingsbesluit Een speciaal „prijsbeheerschings besluit" schept straffende methoden ter verzekering van r6deljjke prijzen in den handel. Er wordt een bijzon der tuchtrecht in handen gelegd van vijf te benoemen inspecteurs, die zullen waken tegen prijsopdrijving. Deze inspecteurs zullen op eigen gezag zware straffen kunnen opleg gen, b.v. het stilleggen van het be drijf, de ontzegging tot het verder uitoefenen van een bepaald beroep, verbeurdverklaring van goederen, welke tegen te hoogen prijs werden aangeboden en hooge geldboeten. In ernstige gevallen zullen overtredin gen van de Prijaopdrijvings- en Hamsterwet bovendien voor den ge wonen strafrechter worden gebracht, die vonnissen kan opleggen tot 10 jaar gevangenisstraf. Zaklantaarns Er zij met nadruk op gewezen, dat thans geen andere zaklantaarns door voetgangers mogen worden gebruikt, dan die, welke voorzien zijn van de goedgekeurde blauwe gloeilampjes met goedkeurlngsteeken IL B. Deze lampjes mogen in elke zaklantaarn worden gebruikt, maar het licht mag men niet naar boven laten schijnen. Bij overtreding wordt de lantaarn in beslag genomen en verbeurd ver klaard. Geen laarzen meer Wegens leerschaarachte is de aan maak van laarzen voor onbepaalden tjjd stopgezet. Amusementsbelasting De oorlog heeft zijn invloed doen gelden op de vermakelijkheidsbelas ting. De oorlog heeft zijn Invloed doen gelden op de vermakelijkheids belasting. In 1938 was de opbrengst rond f 762 000. in 1339 f 770.000 en in 1940 f 626.000. Ned. Unie De leiding vdn de Nederlandsche Unie kondigt een groote ledenwer vingsactie aan met als parool: met Paschen een millioen leden Radio-luister-vergunning De termijn voor inzending van een aanvraag m een Juister vergunning is verlengu tot Maandag 27 Januari a.s. De radic-bezitters on de aange slotenen bij een radio-centrale wach ten maar rustig af, tot zij een cir culaire met invulkaart ontvangen. Daarna vuile men de kaart volle dig in vergeet niet te onderteeke nen! en zende ze aan P.T.T., 's Hage. Winterhulp Nederland. Men verneemt, dat het in het voornemen van de Stichting Winter hulp Nederland ligt op 31 Januari en 1 Februari a.s. een lijstencollecte langs de huizen te houden. De eerst volgende bus-, huls-en straatcollecte is in verband hiermede tot een later datum uitgesteld. De te houden lijstencollecte dient niet alleen om de inkomsten van het Winterhulp werk te vergrooten, maar zal tevens haar nut hebben als voorbereiding van de verdere orga nisatie van het medewerkerscorps in de verschillende gemeenten. Het is noodzakelijk in het vervolg niet lan ger te werken met de betrekkelijk losse organisatie van collectanten, maar een corps van vrijwillige, vaste medewerkers te scheppen. Omtrent dezen uitbouw zullen Intusschen nog nadere richtlijnen worden aangegeven. Schadeloosstelling en zoengeld van f 60.000 opgelegd. In verband met het feit, dat in de afgeloopen drie weken drie in Den Haag parkeerende auto's van de Duitsche weermacht door Nederland sche staatsburgers opzettelijk bescha digd zijn, Is op grond van artikel 1 van de Verordening No. 7/1941 over de oplegging van prestatlepiicht aan verschillende inwoners van Den Haag. van wie aan te nemen is, dat zij de bovenbedoelde handelingen hebben goedgekeurd of begunstigd, de ver plichting tot betaling van een schade loosstelling en zoengeld tot een totaal bedrag van f 60.000 opgelegd. Er zijn geen «vrije" eieren. Indertijd is bekend gemaakt, dat van de kippenhouders wordt ver wacht, dat zij in het tijdvak van 28 October 1940 tot en met 3 Februari 1941 per kip, waarvoor hun voeder wordt verstrekt, tenminste 20 eieren zullen afleveren aan een verzamelaar. In het betreffende bericht werd ver der medegedeeld, dat het in de be doeling ligt, de toekomstige voeder- toewijzing voor de kippen afhankelijk te stellen van het inleveren van bovengenoemd aantal eieren als mi nimum. Hetzelfde geldt voor de toe wijzing van het aantal kippen, dat ten hoogste op een bedrijf mag wor den gehouden. Tevens werd gezegd, dat de voedertoewijzing voor kuikens verband zal houden met het totaal aantal afgeleverde eieren. Een overeenkomstige mededeeling werd gedaan aangaande de eenden eieren. Naar gebleken is, heeft bedoeld bericht bij sommigen de meening doen ontstaan, als zouden pluimvee houders, die meer eieren van hun dieren rapen dan genoemde 20, het meerdere vrij aan iedereen mogen afleveren en ook wel tegen hooger prijzen dan de erkende verzamelaars mogen be Jen: Men spreekt in dit verband van „vrije" eieren. De Ned. Centrale voor Eieren en Pluimvee vestigt er daarom nog eens met nadruk op, dat een pluimvee houder de eieren, die op zjjn bedrijf beschikbaar komen, uitsluitend mag afleveren aan zijn vasten, erkenden verzamelaar, die voor alle door hem ontvangen eieren de prqsvoorschrif ten in acht moet nemen. M. Verberk *j- Zondag is te Vught ruim 61 jaren oud, overleden de heer M. Verberk, die vroeger op den voorgrond trad in de middenstandsorganisatie te 's-Hertogenbosch en het Bossche diocees. HQ is o.m. directeur van de Centrale Hanzebank te 's-Hertogen bosch geweest. Hij was ridder in de orde van den H. Gregorius den Groote. HET BIER WORDT 15 pet LICHTER. Een wijziging van den bieraccijns te wachten. Het Centraal Brouwerij Kantoor, gevestigd te Amsterdam, heeft een circulaire gezonden aan de exploitan ten van restaurants, café's, slijterijen en winkels, waarin een op 15 dezer ingaande vermindering van het ge halte van het bier met 15 pet, wordt aangekondigd. De Nieuwe Rott. Crt. ontleent aan deze circulaire het volgende: De bleromzet stijgt tegenwoordig zoodanig dat hierdoor de grondstof- fenpositie der brouwerijen beinvloed wordt. De overheid heeft daarin aanleiding gevonden het brouwerij- bedrijf eenige beperkingen op te leggen. Deze maatregelen worden uitgevoerd door het Centraal Brou werij Kantoor, waarin de geheele Nederlandsche brouwlndustrie ge organiseerd is. Teneinde in de tegenwoordige om standigheden een waarborg te schep pen voor e3n regelmatige biervoor ziening wordt het gehalte van het bier per 15 Januari 1941 met onge veer 15 procent verlaagd. Een dergelijke verlaging heeft op den smaak geen merkbaren invloed, zoo dat de bierverkoop daaronder niet behoeft te lijden. De maatregel betreft het bier van alle Nederlandsche brouwerijen. Ook het buitenlandsche bier zal hieronder vallen, zooals ons door de desbetref fende autoriteiten Is toegezegd. Het is niet mogelijk om in verband met de gehalteverlaging de verkoop prijzen der brouwerijen te verminde ren. Tegenover de grondstoffen- besparing staat namelijk een prijs ver hooging van die grondstoffen. Bovendien Is er een wijziging van den bieraccijns te verwachten. Het is nuttig er hierbij op te wijzen, dat het bier met verlaagd gehalte niet als een soort oorlogsbier is te beschouwen. Er worden immers geen andere dan de gebruikelijke grond stoffen in verwerkt. GENNEP HET HOOGST Een onzuivere statistiek „Winterhulp Nederland" heeft ook een afdeeling statistiek. Zjj gaf de vorige week haar eerste publicatie. Hierin wordt becijferd, wat de eerste collecte heeft opgebracht per inwo ner en per gezin in de verschillende provincies van ons land. Deze stati stiek is niet zuiver zoo schrijft de „Volkskrant" omdat zij collec ten en giften samenvat, dus de bijdragen van groote firma's die werken over het geheele land, boekt op de provincie, waar deze firma's hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Om dezelfde reden zijn de cijfers, die van bepaalde gemeenten worden gegeven, geen maatstaf voor de op brengst per persoon en per gezin. Gennep b.v. spant, volgens de mede- deelingen van het nieuwe statistisch bureau de kroon in Limburg. Toe vallig herinneren wij ons, dat een krantenbericht heeft vermeld, dat daar twee firma's Ieder f 1000 zonden aan Winterhulp. Wordt dit meege rekend, dan krijgt men geen juist beeld van de offervaardigheid der bewonerB. Het is mogelijk, dat er in Limburg gemeenten zjjn, waar per hoofd meer aan de collecte werd bijgedragen dan in Gennep, wanneer men er mee rekening houdt, dat in die gemeen ten geen giften binnenkwamen of konden binnenkomen van groote firma's, die voor uitgestrekter gebied werkzaam zyn of wier aandeel houders ook elderB woonachtig zijn. Statistieken maken is ieders werk niet. VENRAY, 18 Januari 1941 Verbod tappen sterken drank op Maandag 20 Januari a.s. (Allemansmarkt) De Burgemeester van Venray her innert aan het bepaalde in artikel 126 der „Algemeene Politieverorde ning Venray", waarbij het verboden is op Maandag 20 Januari a.s. (Al lemansmarkt) na één uur des na middags in localitelten, waarvoor vergunning is verleend tot verkoop van sterken drank in het klein, sterken drank te koop aan te bieden te verkoopen, te verruilen, af te leveren, ter beschikking te stellen, ten geschenke te geven, te gebruiken of toe te staan, dat aldaar sterke drank verbruikt wordt. Bö overtreding zal onmiddellijk procesverbaal worden opgemaakt. Venray, 13 Januari 1941. De Burgemeester van Venray A. H. M. JANSSEN. DOE HET NU! Doe het nu. Wat betekent dat Dat wil hetzelfde zeggen als stel niet tot morgen uit, wat ge heden doen kunt. Maar wat moet in dan niet tot morgen uitstellen Mag ik het U even vertellen Vooruit dan....! Achter Ysselsteyn—Venray daar liggen de Peelkampen. Daar werken ongeveer vierhonderd en tachtig mensen met taaie volharding om de Peel te ontginnen; de Peel waarvan ons Venray de parel is. Daar is Venray trots op dat het de parel is van de Peel, maar dat brengt ook verplichtingen mee, die Venray graag zal vervullen. U weet dat die mannen eens Inde twee weken naar huis gaan, de overige t(jd zijn ze op hun werk daar horen ze de H, Mis of de kerk-

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1