•Weekblad voor VENRAY, HOEST en Omstreken. Alleen Boter is boter „VENRAY" boter Beschouwingen over den tweeden wereldoorlog Voor Boeren en Tuinders. Geld ligt op straat. Binnenland. Op den Uitkijk. Provinciaal Nieuws Zaterdag 11 Januari 1941 Twee en^Zestigste Jaargang No 2 PEEL EN MAAS is zeer fijne boter I ADVERTENTIEPRIJS1—8 regels 60 cent, 71/» ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. De strijd om de Middel landsche zee. De toestand Een ren de merkwaardigheden van den tweeden wereldoorlog is, dat hr) thans, na de verovering van West Europa door Dultschland, feltelglt geen front meer heeft in de heteer kanis van dat woord ln den vorigen oorlog Toen kende men alleen een landfront, waar de beslUsinBen moesten vallen, althans ln hoofd In Europa ls thans een zoodanig landfront niet meer. Want: niemand zal aannemeu dat da atriid ln Albanië tussehen Italië en Griekenland vanbesUsseiede - omd:t1Shaadoórn.flh vèr.oop e» JL voelkrea knauw heeft toegebracht lan het prestige van de Itallaacsche strijdkrachten, en als zoodanig kan hij ook elders zijn Invloed doen gel den, maar nog eens, dit is 8lec^® een strijd aan den rand van den oorlog, die niet beslissend kan zijn. In strategisch opzicht zijn er thans vooral twee fronten: het zee- en luchtfront tegen het Engelsche eiland en de strgd om de heerschappij in de Middel landsche Zee. De oorlog ter zee tegen Engeland moeten we zien als een onderdeel der Dultsche blokkade ln- samen, werking met de luchtmacht tracht de Dultsche marine het EDgelsehe eiland af te sluiten van den toevoer van levensmiddelen en van grond, stoffen en materialen voor de oor logs voering. Op dit terrein heeft Dultschland reeds belangrijke suc_ cessen bereikt al gaapt er dan ook een heele afstand tussehen de ver liescijfers, die de strijdende partpen wederzijds opgeven. Het Britsche verlies aan koop- vfeerdtisehepon kan hier vooral op den duur een groote rol gaan spe,eD> omdat Engeland ln zijn verdediging ln groote mate afhankelijk ls van de leveranties uit de Vereenlgde Staten. Terloops zij ln dit verband even gewezen op de planoen van President Roosevelt. Met het oog op het ge brek aan vrachtschepen, dat na dezen oorlog de beele wereld bedreigt, gaan de Vereenlgde Sia'en nieuwe BCheepswerven bonwen en 200 koop vaardijschepen op s'aPe' waarvan de kosten op 300 k 350 mtllloen dollar geraamd wo-den Roosevelt gaf geen antwoord op de vraag, of dit bouwprogramma ln net belang van Engeland werd opgesteld Plaats voor twijfel lijkt ons hier echter niet. We etappen nu van de oorlogs voering tegen het Britsche eiland af, om wat meer aandacht te besteden aan den strijd om de heerschappij ln de Mlddellandsche Zee. Dit strijdtooneel is wellicht van even groot, belang op den uitslag van den oorlog en op de kov -.en de machtsverschuivingen als die tegen het Britsche eiland. Vóór 1936 was hier de situatie geheel auders dan thans. Eerst in dat jaar verdwenen de Fransch- Engelsche tegenstellingen in een hecht verbond en toen kwam tussehen Dultschland en Italië de spil tot stand. Italië deed zijn aanspraken ln het Donaugebied over aan Dultsch land, kreeg daartegenover Dultsche dekking ln den rug en kon zich zoo doende tot versteviging van zijn Imperium krachtig doen gelden ln het Oostelijk bekken der Middel landsche Zee. Dat had Mussolini hoofdzakelijk voor met zijl spil politiek en deze was daarom een bedreiging voor de Britsche macht. Italië moest daartoe, zoowel ook met het oog op zijn imperium Abes, synië, 'n aandeel hebben in het be heer van het Suez-KanaaL Daarvan wilde Engeland niets weten. De vrije weg door Middelland Bche Zee en Roode Zee naar Oost-Azië ls voor het Britsche rijk een levensbelang. Daaraan ontleenen Gibraltar en Malta hun groote beteekenis, maar ook Egypte en de machtspositie van Italië ln Noord-Afrika. Daarbij komt, dat Mlddellandsche Zee en Roode Zee niet alleen de weg vormen naar Indie, maar ook naar Óóst-Azië en hier ligt voor het Brit sche wereldrijk een zeer groot belang bij een eventueel conflict met Japan. De situatie ls thans zoo, dat door den oorlog met. Italië Enge land bedreigd wordt in het nabije Oosten, terwijl de bedreiging door Japan in het Verre Oosten niet meer denkbeeldig is. De Britsche regeering heeft door eenlg toegeven aan Japan tijd ge wonnen en mede door accoorden met Amerika, dat met een deel van zijn vloot de wacht betrok ln den Stillen Oceaan, kon EDgeland een deel van zijn thulsvloot, alsmede strijdkrachten uit Indië en Singapore samentrekken in de Mlddellandsche Zjft en vooral in Egypte. Dit maakte het Engeland moge Jijk een groot sche poging te doen tot ontzettiDg van Egypte en wellicht tot een offensief tegen Italië. Deze actie was, ook politiek, breed opgezet. Eden had gepoogd, de ver schillende machtsfactoren in het Naburige Oosten te winnen voor Engeland door den Islam mee te krijgen, den tegenstand der nationa listen in Egypte te breken en ook Irak aan Britsche zijde te krijgen. Men zag hier de kans om een keerpunt ln den oorlog te brem gen door de spil te treffen in haar zwakke plek: Italië Wellicht rekende men ook nog op den Brltschen vriend Turkije mogelflk op een aan generaal De Gaulle gehoorzamend Franach Syrië en zelfs op het nog steeds laveerend Rusland, dat misschien partij zou kiezen, als het de schaal van de winkanaen naar Engelsche zijde zag doorslaan. Hoewel de militaire actie ln Egypte met succes werd be. kroond, een succes, dat nog steeds voortschrijdt, zijn de politieke verwachtingen van Engeland hier niet verwezenlijkt Turkije, Irak en Rusland zjjn niet in beweging gekomen, maar bovenal: de politieke afweer van de asmogend- heden was krachtig, waardoor het succes van het Britsche tegenoffen sief in Egypte slechts van plaatselijke beteekenis kan zijn. Wij bedoelen dat ln dezen zin, dat hier geeu wending in den oorlog wordt gebracht, welke een beslissing nader brengt. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat dit succes voor Eogeland toch van beteekenis is als demonstratie van zijn macht, ook ter beheerschtng van de Mlddellandsche Zee en daarmede van zijn vltalen weg naar Indlë, hei hart van zijn wereldrijk en naar Oost-Azlë. EngelandEuropa. Naar aanleiding van een onzer vorige beschouwingen omtrent het vermoedelijk verloop van dezen oor log en met name over denlangduri- gen en uitzlcbtloozen strijd, welken wij voorspelden bij een deelname van Amerika aan dezen strijd, merkt een onzer lezers op, dat wij den toestand te zwart zien en dat nog altijd een overeenstemming tussehen Europa en Engeland mogelijk blijft. Wij kunnen dat optimisme niet deelen. Engeland vecht voor een zijn of niet zijn. De ware verhouding heef' deBri ache premier Cüurchil geweekend in 't Lagerhuis op 4 Juni 1940: Hij z oen o.m.: „Indien in den loop van dezen oorlog de wateren om de Brit sche eilanden voor de Britsche oor logschepen onhoudbaar zouden wor den, dan zal de Britsche vloot geenszins uitgeleverd of tot zinken gebracht worden, maar naar overzee, ter verdediging van andere deelen van het Empire, gezonden worden' De zin daarvan is geen andere dan deze: tussehen een door Dultschland beheerscht Europa en Engelaod gaapt 'n onoverbrugbare klove; daar tussehen ls geen compromis moge- ijk. Engeland trekt dch liever ijdelijk) uit Europa terug, om de heele overige wereld tege Europa te moblliseeren, dan zich in te laten met een door Hitier geregeerd vaste land van dit werelddeel. De toestand, waarop Churchll hier doelde, bestaat in feite reeds lang Weliswaar ls Engeland niet onder worpen, maar Amerika levert vrijwel allen steun, waarover het beschikt, om Engeland den verderen strijd egen het EuropeeBche vasteland mo gelijk te maken. Voor een compromis ls het te laat en... te vroeg, schreven wij daarom al eens! Duitschland— Frankrijk. Wij wezen er vorige week reeds op, dat Frankrijk nog aarzelt, om zich definitief gebeel op Duitschland te oriënteeren. Het houdt twee ijzers ln 't vuur, zooals men dat noemt. In officieuze Dultsche kringen zegt er dit van: Er kan geen twijfel aan bestaan, dat het Franscha volk de samen werking met Duitschland wenscht en zich gelukkig voelt door de groot moedige geste van den Fuehrer. Evenzeer ls het echter een feit, dat een zekere kliek deze samenwerking dezen wensch van 't Fransche volk tracht te saboteeren. Werkzaamheden in Januari. In huls: De kamerplanten hebben bg de donkere dagen gauw gebrek aan licht. Ze ze daarom zonder uit zondering op een lichte plaats, zoo dicht mogelijk bij een raam. Bloelende planten krijgen geregeld het noodlge water. Da hoeveelheid hangt heelemaa! af van de kamer, waarin ze staan, of het daar droog is of vochtig, warm of koud. Planten die nu in rust verkeeren, zooals de Cactus en de Geraniums, krijgen zoo goed als geen water, echter wel vol. doende licht. Vorstvrg houden ls voor de meeste noodzakelijk. Clivia's heb ben we tot nu toe nog in een koel vertrek gehouden. Die hebben een rusttijd gehad, en ln die rusttijd toch nog een bloemknop gevormd. Die bloemknop gaan wij vanaf begin Januari uit de plant drijven. Dat doen. we door ze in een warmer vertrek te brengen, doch we geveo voorloopig nog niet overvloedig water. Daar wachten we mee, totdat de bloemenstengel minstens 15 cM. lang is. Laat uw clivia ook niet verdrogen Wekelijks een keer wat mest geven ls gewenscht. De kamerhortensia's houden we voorloopig nog droog, koel en licht Bedoeld zijn de hortensia's, die we van het vorig jaar overhielden en nu weer in bloei willen brengen. Do hyaclPthen, die we ln het begin van den winter opgepot hebben of op glazen gezet moeten we onder hand eens nazien, of ze nog niet ln de kamer in het licht gezet kunnen worden. Ze moeten net zoo lang in het donker blijven, totdat de neus minstens 8 c.M. ls. Onder de neus verstaan wij de jonge scheut, die uit de bol gegroeid is. Als we de bol te vroeg ln de kamer brengen, krijgei we ondanks alle goede zorgen geen bloem. Soms brengen we het tot een halve. In den bak bunnen we voorloopig nog niet veel doen. Tegen het einde van de maand kunnen we alvast er In spitten, om reeds begin Febr. spinazie en raapstelen te zaaien. De bakken repareeren we tijdig. Indien ze met corboJineum of Wolmanszout behandeld moeten worden, moeten we dat tijdig doen, omdat de jonge plantjes niet tegen sterke reukstof fen bestand zgn. In den tuin zelf zijn, ondanks, dat we ln het gure jaargetijde zijn, tal van werkjas te verrichten. Denken we op de eerste plaats aan het spitten. Als de grond niet te drassig is, moe ten we dat zoo gauw mogelijk doen, Verder wordt het tijd, dat we aan het snoeien beginnen. De rupsen nesten kunnen we er al vast uit knippen 6n ook opstoken. Op het gespitte land strooien we direct de moeilijk oplosbare meststoffen, zoo als alakkenmeel, en ook de kallzouten uit. In den grond werken is niet noodlg. De frultboomen bemesten we zoo spoedig mogelijk. Bestel deze maand zoo mogelijk uw zaaizaden. Laat uw vrucht hoornen bespuiten met vruchtboomcarboleum, oplossing 6 pet. Daarmee bestrijd ge bladluizen -n eieren van de wlotervllnder, die lit jaar zoo veelvuldig voorkomt. Wie houtgewassen wil stekken, b.v iteustrum, moet nu al de stekken fsnijien. Bind die in bundel» jes bij eikaar en graaf z« zoo diep ln di- grond, dat ze nog voor het derde deel er bovenuit komen De stekken worden afgesneden, dat ze ongeveer 20 cM lang zijn. Dan zijn ze klaar om ln Febr. gestekt te worden. Sierheesters, die laat bloeien, dw.z na eind Juni, moeten in Jan. of Febr. gesnoeid worden. Heesters, die voor eind Juni bloeien, mogen we in deze tijjd niet snoeien. Nieuwe beroepen in nieuwe tijden» Er is eens iemand geweest wie, dat doet er niet toe die bij hoog en bij laag böweerde, dat het geld op straat voor het grijpen lag. Dat die man in abstracto sprak, zalnie mand willen betwisten. Niemand zal het bijvoorbeeld ln z'n hoofd halen om op een morgen hier In Arnhem de Rijnstraat met stoffer en blik te gaan aanvegen om gauw rijk te zijn. Neen, hij heeft vast en zeker be doeld, dat hij, die z'n oogen den kost weet te geven, heusch wel zijn kostje kan vinden in de maatschappij. Wordt men niet telkens verrast door verschillende van die handige vlndlDgen Sinds enkele jaren kennen wij b.v. de kattenbak-centrale. Dit ls geen organisatie van passagiers, die des zomers met kennissen achter ln de kattenbak of dlckey-seat van hun tweepersoonwagentje mee uit autoën mogen, maar een heusche centrale, die den Inhoud van ettelijke katten, bakken centraliseert den geur daar van neutraliseert en den bak zelf met nieuw frisch zand of turfmolm normaliseert. Elke aangesloten abonnee ge dachtig het gevleugelde woord: laat licht en lucht in uw woning treden geeft wekelijks de lucht met bak ken vol aan den centrale-man weg, en krijgt daarvoor het licht ln den vorm van een gezuiverde, terug. Toen ls plotseling naast den man van de kattenbak-centrale een col lega opgestaan, die het opnam voor de honden. Deze had echter buiten den hond gerekend. Hector klautert nu eenmaal niet op een bak achter in de keuken, maar huppelt liever langs de rozenstruikjes van den buurman. Vervolgens kwamen de uniforme vuilnisemmers. En daarmede ver schenen ook de mannen, dlearalson van slechts enkele kwartjes de eenlgs- zins besmeurde aschemmers geregeld aan een fiksche schoonmaakbeurt onderwierpen. Ook deze dienst schijnt goed te functionneeren. De schillenboer is in eer hersteld. Dit is echter geen nieuwe straat figuur. Vroeger zag men hem welis waar meer dan de laatste jaren, maar een nieuwe stoffeering van het straat décor vormt hij niet. De trouvailles zijn echter niet van de lucht. Nu is er in Arnhem ook al een bureau gekomen, dat nu let terlijk een manusje-van-alles-op z'n Zondags kan worden genoemd. Dit zorgt voor alles. Heeft het dienstmeisje mevrouw plotseling ln den steek gelaten met het kleine waschje, juist in het sop, dan zorgt het bureau, dat er spoe dig iemand verschijnt die de zaak in het reine brengt. Heeft men er een hekel aan, om, zooala in deze koude dagen den „buitenboel" te doen, dan verschaft die boodschappencentrale wederom uitkomst. Trouwens er ls meer. Heeft de vorst de waterkraan tot doodsch element gemaakt, dan even een telefoontje en het komt voor elkaar. Heeft men dan tevens nog even de bel te poetsen, koffie te zet ten, de baby te verzorgen, luiers te spoelen, den tuin te harken, een pak te persen, een haard aan te makeD, of ruiten te zeemen, dan kan dat ln ééne moeite met die „verstokte' waterkraan doorgaan. En dan blijft er ook nog wel even tijd over om vleesch te halen, schoe nenbonnen af te smeeken, belasting te betalen, waterleidingkwitanties te gaan voldoen en op de baby te pas sen. Des avond3 kan men ook nog de dochter des huizes door de donkerte naar een partijtje worden begeleid. Het bureau, het eenige iu Arnhem, heeft zich met een uitvoerig prospec tus tot de Ingezetenen gewend. Men weet nu, wat een tuinman kost, een smid, een meisje voor halve dagen, een schoenpoetser, een bood schappenjongen en wat dies meer s8. De tarief berekening ls, voor wat de vaklieden betreft, gebaseerd op de geldelijke bepalingen van het col lectief arbeidscontract. Dat is dus al heel eenvoudig. Moeilijker lijkt, ons de tariefbere kening voor hem of haar, die een hij of zij des avonds door het donker naar het licht zal hebben te bege leiden. Immers, toen de verschillende ar beidsovereenkomsten tot stand wer den gebracht, zal niemand rekening hebben gehouden met deze „vaklle den", zoodat de vraag gewettigd blijft: „gaat het per kilometer of per uur Hoe het ook zij, dit. bureau bewijst weer eens te meer dat voorsomlgen het geld inderdaad op straat voor het grijpen ligt. van Pater Dito bestaat er geen reden om In droefenis en afzijdigheid vol gram neer te zitten. Laten we liever op zijn aansporing jubilare Deo: jubelen voor het aan schijn van God. eenige der opvallende Op den uitkijk In het nieuwe jaar ontmoeten wij Nieuwjaarswenschen, nieuwjaarsbeschouwingen van vele groote staatslieden en leiders. Voor ons Katholieken was vooral van belang de radiorede van Pater Dito. Zijn Eerwaarde houdt ons daarin enkele woorden een programma voor, waarvan het te hopen was dat alle Katholieken zich zouden houden. o— Zie hier woorden: Ooze filerheid als Katholieken heeft ons niet willen toestaan ach ter ons te blijven zien. Vol geloovlg godsvertrouwen zien wij vooruit naar de toekomst, die Gode bekend ls. Daarom, laten wij op dit moment niet de treurnis over- heerschen, maar den jubel. Onze jubel iseen acte van geloof, van hoop en van liefde tegelijk. o— De wereld van vóór 10 Mei lsniet meer de wereld, waarin wij thans leven. Groote veranderingen brengen groote consequenties mee voor men- schen en Instellingen. De KRO. zal de laatste zijn om den groei van dat nieuwe, in zooverre het niet de ka tholieke beginselen in hun breede uiting en beleving smoort of bekort, te trachten tegen te houden. Wg hangen niet aan oude vormen oude gewoonten; want wij zijn geen dienaars van den vorm. Zoo gaan wij het nieuwe jaar 1941 in, ongeschokt, ongebroken, trappe lend van ongeduld om mede te bou wen aan de nieuwe orde, die weldra komen gaat. Uw steun moet ons in staat bljj- >n stellen, dat de nieuwe orde ge bouwd worde niet zonder ons, maar met ons. Laten wij In dit jaar trachten te zijn: betere vaders, betere moeders, betere kinderen, kortom: betere Katholieken. o Wij meenen, dat allen dit ter harte kunnen nemen. Ook naar de woorden NA DEN OORLOG. Europa's vasteland niet econo misch afgesloten, maar gezond verkeer met de overzeesche gewesten. Velerwege hooren wij de meening verkondigen, dat het vasteland van Europa onder leiding van Dultsch land en Italië ln de toekomst alleen onderling handel en verkeer zou voeren, m.a.w. dat het Europeesche vasteland afgezonderd zou worden, geen handel en verkeer zou hebben met de overzeesche landen en dus op economische zelfvoorziening zou zijn aangewezen. Dat zou beteekenen voor het vasteland van Europaverar ming, verlaging van levenspeil en permanente diBtiibutie van de te weinige levensbehoeften. Geenszins een aanlokkelijk toe komstbeeld Alleen reeds de overweging, dat de aBmogendheden niet den oorlog kunnen ingegaan zijn om zulk een Europa te scheppen verwerpt deze gedachte aan een Europeesche autarkie. - Neen, na den oorlog moet het ver keer met de koloniën en met de overzeesche landen worden hersteld, ook met de andere werelddeelen. En Nederland zal weer de groote vrachtvaarder voor en van Europa Zïo'ok ds bekende staateraad Dr. Wohltat ziet dat als toekomstbeeld. Er kan, zegt hij, geen sprake van zijn, dat de thans door Duitschland bezette landen hun economische overzeesche betrekkingen zullen moeten opgeven en ln de toekomst nog slechts op een continentaal Europeesche markt zullen kunnen terugvallen, welke markt dan van Berlijn uit zou geregeld worden. Daardoor zou de levensstandaard der thanB bezette gebieden naar be neden worden gedrukt. Daaromna den oorlog gezonde economische betrekkingen met de overzeesche gebieden. Dat ls heel wat anders, dan het schrikbeeld van een soort blijvende distributie en eeuwige armoede! Varkenstoewrjzingen aan arbeiders. Op de sociale kaderbijeenkomst te Druten werd o.m. behandeld het feit, dat aan arbeiders behalve land arbeiders geen toewijziglogen voor het houden van varkens zouden worden verstrekt. Bij het R.K. Werkl. Verbond is terzake geïnformeerd, en bericht ontvangen, dat voor een bijzondere toewijzing in aanmerking komen personen, geen landbouwer of land arbeider zijode, die ten genoegen van de L C O. kunnen aantoonen, dat ter plaatse voor hen voldoende gelegen heid bestaat om varkens te mesten, en zij varkens kunnen houden en tot slachtrijpheid mesten, uitsluitend met behulp van afvallen van levens middelen van eigen bedrijf of huls- houden afkomstig. Overtreding van verordeningen Ter terechtzitting van het kanton- gerecht te Boxmeer zijn 3 Jan. jl. twee personen veroordeeld wegens het niet kunnen vertoonen van een identiteitsbewijs tot boeten van f3 Vijf personen werden veroordeeld wegens het zich tussehen 24 en 4 uur in de open lucht ophouden tot boeten varieerende van f 10. tot f 15.—. Met varken aan den wandel. De N.RC. vertelt als historisch: Een gemoedelijke boer uit de Wgde- wormer dreef een vet. omvangrgk varken voor zich uit langs den Zul- derweg. Luid knorrend bewoog het dier zich over straat. Een heer liep met vlugge schreden achter dit tweetal aan en sprak toen hn den boer had Ingehaald: ,Weet u wel, dat u een varken aan het vervoeren bent „Ja", antwoordde de eigenaar, die meende dat deze vraag gerust ach terwege had kunnen blijven. „Mag u dat „Ja zeker." „Mag u dat „Natuurlijk, het dier loopt op zijn eigen poolen en mag ook zoo loopen^ Weet u dat wel zeker vroeQ de heer, misprijzend de wenkbrauwen f ronse we0t heel beslist." ,U moet daarvoor een vervoer- bewijs hebben, deelde de heer, die zich nu bekend maakte als een amb tenaar van de crlslswet, ^ed®- „Dat heb ik niet, en dat doet er ook niets toe. Ik mag zoo door heel Nederland met dat varken loopen „Nou, dat weet ik nog zoo net nieÈr Is wel meer, dat jullie niet weten*4, leeraarde de boer, „maar er staat in de verordening, dat men een varkeu van meer dan 40 kilo. gram niet per as mag vervoeren en dit beest loopt op zijn eigen pooten." De man had gelijk! De ambtenaar was spoedig ver dwenen. Eerste slagers op zwarte lijst. Het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat de volgende 3lagers, on danks de daartegen in de pers her haaldelijk bekend gemaakte waar schuwingen. zich aan het frauduleus slachten van varkens hebben schul dig gemaakt: P. van der Ploeg, te Noordhorn (gem. Zuidhorn; A. C. F. Hendrickx, Dorsstraat 39, te Vught en J. Artse. 12 te Best. Tegen de drie genoemde slagers ls proces-verbaal opgemaakt. Boven dien zijn zij door de Nederlandsche Veehouderij centrale voor gerulmen tijd van het verkrijgen van een toe wijzing van vee en vleesch uitge sloten. Driekoningen sterrezangers te Tilburg. Zooals bekend, ls Tilburg een der voornaamste steden in het Zuiden van ons land, waar het Driekonin genfeest druk wordt gevierd. Het is voornamelijk een feest voor de kin deren. Zoodra de avond begon te vallen, plachten de jongelui de straat op te gaan met hun sterren en lam pions en zelf gehuld in schoone en mindes-rchoone gewaden en langs de deuren der hulzen hun bekende lie deren te zingen. Het ligt voor de hand, dat dit jaar het feest „van de dansende lichtjes" geen doorgang kon vinden, het werd nu 's middags gevierd. Honderden sterrezangers hebben in de namiddaguren de straten der binnenstad bevolkt en al was de animo niet zoo groot al9 andere jaren en al viel het licht hunner lampions niet op ia het daglicht, toch hebben de Driekoningen zan gertjes ook dit jaar hun feest gehad. Vingers afgesneden. Een 14-jarlge fabrieksjongen I. Hendriks te Mill kwam met de rech terhand tussehen de zaag van een houtzaagmachine, waardoor zijn vingers grootendeels werden afge sneden. Hg werd naar het ziekenhuis te Nijmegen overgebracht ter verdere behandeling. VENRAY, 11 Januari 1941 Dienstregeling Spoorwegen. Ingang 5 Januari. Venray—Nijmegen. Venray 8 23 12 05 16 30 19 30 Nijmegen 9.19 13.00 17.28 2027 Venray—Venlo. Venray Venlo 9.37 10.07 12.42 1311 17 31 18 07 19 29 19 59 Wat de reismogelijkheden betreft zijn we op dit traject - en in 't algemeen in 't gebied der stoom treinen afgezakt naar den toe stand van onze grootouders Wie uit deze streken voor zaken of voor vergaderiogbezoek naar het bevoor rechte „Holland" moet, heeft daar voor een extra reisdag noodig. Dat zit 'm in 't onbegrijpelijke stallen van de „vroegtreinen" op... 8 23 v.m. De motleven tot inkrimping van het getal stoomtreinen begrijpen we vol komen, maar dat er totaal geen rekening is gehouden met de rels- belangen van arbeiders, handelsreizi gers e.d. is ons een raadsel. T ooneeluitvoeringen. De jaarlijks te geven tooneeluit- voerlng der Handboogschutterij „St. Joris" te Leunen zal plaats hebben op 19 en 20 Jan. a.s. Ook ditmaal zal de bekende too- neelclub „St. Genesius" uit Horst het programma verzorgen. Opgevoerd zal worden de mooie klucht blauwe ster." „De Da K.A. der vrouwelijke jeugd te Castenray zal op 19 Jan. a.s. een tooneeluitvoering geven met „De groote zus". Beugelbond Venray. Uitslag Wedstrijden Klasse A: YsselsteynVeulen 7—1 Venray—Helde 53 VeulenYsselsteyn 2—6 Klasse B. YsselsteynVeulen 44 Venray—Heide 1—7 Veulen—Ysselsteyn 4i De beide ontmoetingen Ysselsteyn Veulen leverde op één partij na de zelfde resultaten op. De A-ploeg van 't Veulen kan er schijnbaar nog niet goed in komen. Volhouden en goed trainen ls voor hen de boodschap, De ontmoetiDg VenrayHelde bracht in klasse A een 5-3 zege voor Venray. De A-spelers van de Heide konden niet op dreef komen, de B-spelers daarentegen waren on- nielbaar. Morgen Zondag gaat Venray naar Ysselsteyn en zal daar wel weer zwaar werk hebben. Hetzelfde kan men zeggen van 't Veulen, dat naar de Heide moet.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1