PTrWT "FNT MA AQ Jl ÜJJjjj MN IYLAAO 'Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken." I Alleen Boter is boter „VENRAY' boter De Radiobelasting. Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 4 Januari "1941 Twee en Zestigste Jaargang No 1 is zeer fijne boter I ADVERTENTIEPRIJS1-8 regels 60 cent, 7Va ct. per regel, bij contract groote reductie. UITGAVE Fa. van den MUNCKHOF VENRAY Tel. 512 Grootestraat 28 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS: voor Venray 65 ct. buiten Venray 75 ct. per kwartaal. Afz. no. 5 ct. Wat onder „afsciaffen" van een toestel wordt verstaan. Aan de toelichting op de nieuwe radio-regeling, die het bezitten van een radiotoestel afhalkeiyk stelt van het bezit van een luttervergunning, ontleenen wy nog he volgende: Door het begrip „atchaffen" wordt niet gedekt het zolk^ meer bulten gebruik stellen of let niet gebrui ken van de ontvanjlnrichting. Met afschaffen wordt beloeld een hande ling, waarvan het g»volg ls, dat de ontvanglnrichting het langer aan wezlg is ln het door den houder ge. brulkte perceel, verfoermlddel of ln zgn woning. Schaft men de opvanginrichting af vóór den löden va.n een kalender maand, dan is men voor die maand ontslagen van het plakken van een radio-zegel. Schaft »en de ontvang lnrichting af op of na den 15den van de maand, dan ls men niettemin verplicht voor die naand een radio* zegel ie plakken. Het kan voorkomtn, dat de houder van een ontvangiurichting ten ge volge van de nie&we regeling zgn ontvanglnrichting van de hand wil doen, doch hierin niet is geslaagd en aan den anderen kant niet wil of kan voldoen tat de verplichting tot het betalen der luisterbijdrage, terwijl hij zijn onUanginriehting niet uit het door hem gebruikte perceel, vervoermiddel of uit zijn woning heeft kunnen vervjjderen door haar b v. aan een radbhandelaar te ver koop te geven. De directeur-generaal der P.T.T. kan dan vorderen, dat de ontvang inrichting ln bevaring wordt gegeven op een nader d«or hem «win te geven plaats en tegen een door hem vast te stellen taflef (bewaarloon) van t 3 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen, dan wel de onbruikbaar- making gelasten. Aan den houder van een ontvang lnrichting, die zijn huis sluit, daar hij b.v. voor langeren tijd een reis gaat maken, kan indien hij van een en ander kennis geeft aan den dlrecteur-gt-i**aal der P.T.T. door den dlrecteor-genéraal worden too. gestaan de opvanginrichting ln zijn woning te laten staan en gedurende de periode vtn zijn afwezigheid vrij stelling van liet betalen der luister bijdrage worien verleend. Aangezien antenne- en aardgelel- dingen, zoo &ze aanwezig zijn, ge acht worden te behooren tot de ontvanglnrlcblng kan de directeur- generaal der P.T.T. bij afschaffing van de ontvaiglnrlchtlng de verwij dering dezer jeleldlngen gelasten. In bet algeaeen zal bij afschaffing van de on vanginrichting geen restitutie woden verleend van te veel betaalde jedragen. De houder *an een ontvanglnrich ting, die nletln het bezit bevonden zou worden v.n een geldige luister- vergunning (vaerult dus blijkt, dat aan de verplchtlng tot het betalen van de luikerbjjdrage ls voldaan), kan ln het algemeen geen beroep doen op het elt, dat op het oogen blik, waarop le controle plaats vindt, de ultzendln;en van den radio- omroep niet kunnen worden ontvan gen, omdat de ontvanglnrichting defect ls. TwiJfelgevalen zijn uiteraard mo gelijkde directeur-generaal der P.T.T. beslist in dergelijke gevallen of de ontvaiglnrlchtlng zich ln zoo- danlgen staat bevindt, dat de uit zendingen vin den radio-omroep er mee zouden kinnen worden ontvan gen. Als algeneene norm kan hierbij worden aangnomen, dat het ten gebrulke gered of het nagenoeg ten gebrulke greed aanwezig hebben van een ontv&glnrlchting grondslag ls voor de verlichting tot aangifte en betaling d* luisterbijdrage. Met „ultzentogen van den radio- omroep" word ln de eerste plaats gedoeld op dëlRtendlngen van den Nederlandschei radio-omroep. Daar- naeist mogen »ntvangen worden de uitzendingen 'an bultenlandsche r^lo-omroep-sitions, voor zoover het belulsterei daarvan van over heidswege ls togestaan. TERUGBIK OP HET JAAt 1940. Het rampjaar.940 ls wederom ver dwenen ln den f>lk der eeuwen. Meer dan eeg ander ls het een onvergetelijk ja» geworden. Men moet ln ederland ver ln de geschiedenis ter» treden, een eenlgs- sLns gelijk bl&rigch jaar aan te treffen en wij innen er geen, dat er mee gelijk te tellen ls. Het verloopen iar heeft ons tegen onzen wil moeesleurd ln wereld wendende gebeitenissen. En zoo kan de geschleiois Van Nederland 1940 niet wordeilosgemaakt van de geschiedenis vai Europa, je zelfs niet van de weregeschiedenls. Finland. Bij den aanvang van het jaar gin gen al onze gedachten en sympa thieën uit naar den heldhaftigen strijd der Finnen ln Noord-Earopn Met weergaloozen moed verdedigde het dappere volk zich tegen den Rus^ slBChen kolos, doch moest, toen geen bultenlandache hulp kwam optogen od 12 Maart een accoord sluiten, net stond daarbij de Karellsche landengte af met de stad Vlborg en een steun punt op het schiereiland Hango. Daarmee was dit conflict gelukkig beëindigd Men leefde ln de eerste weken van Maart reeds ln volle spanning; voort durend werden berichten In le w reld gezonden over een hulpexpeditie van Engelschen en Franschen die door Noorwegen en Zweden heen Finland zouden bijstaan. Doch ge dezer landen wilde het gevaar rls keeren zelf ln den oorlog te worden betrokken en hielden zich angstval lig neutraal. Engelsch verwijt aan neutralen. De lange winter was geweken en men voelde het aan, dat er Iets ga beuren ging. Ckurchia had reeds op 22 Januari een verwijt gericht tot alle neutrale toekijkers en hen aan gespoord aan EngelBChe ztjde mede te doen aan den strtjd voor de vrij held, doch geen der neutralen voelde er iets voor zich ln het coDfltctte mengen. Ze namen het Churchill zelfs kwalijk, dat hij dezeo oproep lot de Neutralen had gericht. Ten slolte volgde de eerste toespit sing van het conflct ln Noorwegen, De Altmark. De Dultschers hadden de „Almark met eenlge honderden Engelschen, afkomstig van getorpedeerde sche penbinden de Noorsche wateren weten te krijgen en daar werdenie nu, in strijd met het Volkenrecht, door de bemanning van Engelache oorlogsschepen met geweld uit be 'l&ftige protesten van Dultsche IÖDoch er volgde nog meer. De geallieerden zagen met leed_ wezen, hoe Dultschland rustig voort bleef gaan het voor den oorlog kost bare Zweedsche erts vla Narvik dicht onder de Noorsche kust. naar rijn havens over te brengen. En daar de geallieerde oorlogvoe ring nog altijd steunde op den groot en Diiler: de blokkade tegen.Dultsch land, die dit land geleidelijk ten on der te brengen wegens gebrek aan materiaal of voedsel of negens ge brek aan belde, legde Engeland begin Maart een mijnenveld vóór den ingang der Fjord naar Narvik en meende daarmee deze haven voor Dultschland op slot te hebben g daan. Actie tegen het Noorden 9 April. Doch Hitler zou Hitler niet zijn, als hij niet hadlngezlen, welk gevaar hier dreigde. Iu elk geval voor de wereld en vooral het zeeen-beheer- schende Albion wist wat er^ebeurde, waa op 9 April Denemarken zoo- Ier verzet - doch ook Oslo, Stavao- irer Bargen, Dronthhelm en Narvik ln Noorwegen door de Dultschers bezet; een bravourstuk zonder weer- „a waarvan alle deskundigen de vermetelheid moesten erkennen. Daarmee was tevens de oorlog tegen Noorwegen ontketend, doch feller nog de oorlog om de Noorsche kust tusschen de Eagelsche en Dult- sche lucht- en zeevloten. Wekenlang ls hisr met taaie verbetenheid ge streden, vooral om het bezit van Dronthelm en Narvik, waar Eogel scha expedities aan land waren gezet. Doch na een maand was Dnltscblacd volkomen meester van het terrein. Alleen Narvik moest tea slotte en nog maar voor korten tijd worden opgegeven. Dezendiog van Summer Welles In dazen tuBBChentiJd was de Ame- rlkaansche diplomaat Summer Wel les door Roosevelt naar Europa gezonden om de verschillende regee ringen te polsen over hunne oorlogs doeleinden en om de vredeskansen te berekenen. Met hoop bezield zag Europa zijn komst tegemoet, doch na zijn bezoek aau Rome, Parüs, Berlijn en Londen raakte zijn persoon spoedig op den achtergrond, overspoeld doorde over stelpende gebeurtenissen die begin Mei als een lawine zich over West- Europa heenwentelden. Alarm. Reeds 7 Mei waren ln Nederland alle verloven Ingetrokken. Maar, omdat dit al enkele keeren meer had plaats gehad, maakte het gewone volk zich niet zoo erg ongerust. Ontwaken op 10 Mei. Het ontwaken op 10 Mei was des te verschrikkelijker. Het Dultsche l«ger was Nederland, België en Luxemburg binnengevallen onder motief, dat de geallieerde legers op het punt stonden Dultschland van deze zijde aan te grijpen. Het ls nu niet de geschikte tijd om hier dieper op ln te gaan; dit blijft aan de toekomst voorbehouden. Wij probeeren thans de gebeurte nissen van 1940 In onderling verband aaneen te rijgen. Met dien inval dan was een strijd ontketend, zooals de wereldge schledenis, die toch een aaneen schakeling ls van min of meer bloedige oorlogen, nog nimmer gezien had. Met onweerstaanbare geestdrift; gesteund door een tot op de spits gedreven bewapening, joeg het Dult sche leger over de landen van West- Europa. 14 Mei. Nederland capituleerde op den 5en dag, nadat de Grebbellnie was door- broken en de Dultschers by Rotter dam en Dordrecht ln den rug der waterlinie stonden. Het centrum van het Dultsche leger was echter België binnengerukt, over Roermond, Maastricht en door de Ardennen, want hier zou het niet alleen te strijden hebben met het Belgische toch tevens met het Fran- sche en Engelsche leger. Ook ln Nederland was een Fransche pantserafdeellng te hulp gekomen en waren geringe Eagelsche hulp troepen ln de provincie Zeeland ge land, doch dat alles mocht niet baten. 18 Mei. Het Dultsche leger dreef alles voor zich uit, joeg de Franschen terug naar België. Franschen en Engel 3chen over Zuid-B9veland en Wal. chereo, waar Middelburg den oorlog ten offer viel, zoodat op 18 Mei ge heel Nederland door de Dultschers was bezet. Gesteund door sterke Fransche en EDgelsche troepen kon het Belgische leger langer stand houden, doch zoo wel de verdediging by het Albert- Kanaal, als die aan de Dyie, ooste iyk van Brussel, werd in korten tyd onder de voet geloopen en het Bel glsche leger met resten van Fransche en Eagelsche legerkorpsen samen gedrongen, oostelgk van Brugge, Gent en Doornik, tegen de zes. De oorzaak van hun wanhopige positie lag ln den stoutmoedlgen doorbraak van Dultsche pantser troepen, die op 20 ^Mei over St. Quenln en Peronne tot* Abbeville en de zee aan den mond van dafiomme waren doorgedrongen en deze leger- afdeellogen hadden afgesneden van de overige legers in Frankryk. Capitulatie van België. Op 25 Mei was de positie van het Belgische leger zoo onhoudbaar ge worden, dat Koning Leopold capitu latie aanbood, onder verzet van de geallieerde legerleiding. De toestand der overige legers in Noord-Frankryk en Zuld-Oosteiyk België werd daardoor aanmerkeiyk ongunstiger en geleidelik veroverden de Dultschers Boulogne, Calais en eJndeiyk ook Duinkerken. Het grootste deel van het Engel sche expedltle-leger had zich nog weten te redden door een haastigen aftocht, doch welke ontzaggeiyke verliezen aan menschen en materiaal daar in enkele dagen te betreuren zyn geweest, ls thans nog niet be kend geworden. Enkele honderddui zenden Franschen en 30.000 Engel schen geraakten in krygsgevangen- schap. Einde Mei waren deze operaties beëindigd. Afrekening met Frankrijk. Na een week zette de strgd In tegen het Fransche leger. De inder haast nieuw opgeworpen Weygand- Unie zuidelijk van de Somme, kon het niet houden; de Dultschers ruk ten Rouaan binnen, trokken de Seine over en maakten zich meester van alle verdere kaoaalhavens en rukten in yimarschen op naar de Loire. Ook Oostelgk van Parys werden de Fransche linies doorbroken en nu er geen houden meer aan de geest drift der Dultschers. Op het laatste oogenbllk werd het verstandige besluit genomen Pargs niet te verdedigen, zoodat deze stad tenminste ongeschonden bleef. Mil- lioenen Franschen echter stroomden voor het Dultsche leger uit en maak ten de verwarring onbeschryfelgk. De Maginot-linie ingesloten. Toen de Dultschers kort daarna de Zwltsersche grens wisten te be reiken en daarmee- de onneembare Maginot-llnie aan de achterzyde hadden Ingesloten was het lot van Frankryk bezegeld. Wapenstilstand met Frankrijk. In dezen grooten nood werd de gryze veldmaarschalk Pétaln aan het hoofd der Fransche regeering gesteld. Hy zag, als militair, het hopelooze van den toestand in, knoopte onmiddeliyk onderhandelin gen aan, waarop de wapenstilstand op 22 Juni werd gesloten. Daarmee werd, volgeos veler mee ning, de oorlog reeds beslist. De ontwikkeling der gebeurtenis *«»n op het vasteland tusschen 22 Juoi en heden *gn een logisch ge volg van het wapenstllstandsverdrag, waarby aan den Engelschen Invloed op het vasteland voorgoed de genade slag werd toegebracht. Op 10 Juni was ook Italië ln den oorlog gegaan en had aanstonds Frankryk aangevallen op de punten waar deze belde landen aan elkaar grenzen. Frankrgk was toen echter reeds een geslagen land en de deel name 7an Italië kon alleen den ondergang nog bespoedigen. Na Italië was dit het eerst be merkbaar in Spanje, dat zich ook tot non-belligerent verklaarde, dltls tot een land, dat het geschikte oogenbllk afwacht om ln te grgpen, Ruslands grijparmen. Temidden van deze geweldige ge beurtenissen legde Rusland beslag op de Baltlsche republieken Lithauen, Letland en Estland en sloeg reeds een begeerig oog op Roemenië. Belegering van Engeland. Nu Dultschland ln het bezit was van de geheele kust van den Atlan- tischen Oceaan vanaf Narvik tot de Spaansche grens, begon de belegering van het Brltsche Rgk pas voorgoed. Vanaf midden Juli tot aan den dag van vandaag zwermt de Dultsche luchtvloot over Albion en brengt daar dood en verderf. Die stryd heeft zich geleidelgk van boven het Kanaal naar de havens aan Eagelands Zuid- en Oostkust verplaatst en schuift steeds verder Noord- en Westwaarts, zoodat thans geen enkele stad van Engeland meer veilig mag heeten. Op Dultsch grondige wgze hebben de laatste maanden luchtaanvallen op de voornaamste steden van Enge land plaats, zoodat Londen, Liver pool, Manchester, Coventry, Sheffield, Southampton, Plymouth, min of meer in puinhoopen zija herschapen. Het Eagelsche moreel moet daaronder sterk geleden hebben, evenzeer als de weerstandskracht die nog verder wordt verzwakt door een steeds toenemend verlies aan scheepsrulmte. Volgens de eigen uitingen der Engelsche agenten in Amerika staat het land zonder de Amerlkaansche hulp voor de Ineenstorting. Als de teekenen niet bedriegen moet ln 1941 ook op dit krggstooneel de beslissing vallem Ondertusschen heeft Engeland het klaar gespeeld zijn vroegeren bond genoot Frankrqk nog verder van zich te vervreemden door den aan val en de gedeeltelgke vernietiging van een smaldeel by Oran in Afrika, door zijn mislukte actie tegen de Fransche kolonie Dakar en zyn voorloopig geslaagde actie tegen Kameroen, onder leiding van den Franschen generaal le Gaule. Het snoeimes in Roemenië De sterkste verandering heeft er verder plaats gehad met Roemenië. Zonder bloedvergieten heeft Rus land Bessarablë weten terug te krggen heeft Hongarge een groot gedeelte vaD Zevenburgen terug ge kregen en heeft Bulgarge de Zuide- lgke Doebroedsja weer. Koning Carol van Roemenië is ge vlucht en zgn zoon Michaël regeert onder leiding van Antonescu en onder bescherming van een Dultsche legerafdeeling. De Eogelsch-Fransche invloed In dit land ls volledig uitgeschakeld. Zes-mogendhedenpact* EiDde September werd te Berlgn drlemogendhedenverdrag onder teekend door Dultschland, Italië en Japan, als bezegeling van de vooraf gaande gebeurtenissen In enkele weken groeide dit uit tot een zes- mogendhedenverd rag door de toetre ding van Hongarge, Roemenië en Slowakye. Een verlenging ondervindt dit. verdrag nog ln het vriendschaps verdrag tusschen Hongarge en Joego- Slavië. Griekenland. Tegen het eenige land dat op het continent nog de zgde vanjEngeland bleef houden, nl. Griekenland, ging I Italië begin October ten oorlog. Het gunstigste wat men voor Italië hiervan zeggen kan ls, dat deze niet verliep zooals Mussolini zich dat ge droomd zal hebben. De Italianen kregen gevoelige klappen en staan thans, drie maan den later, verder van hun doel als bg den aanvang. Voor het trotsche Italië een resultaat om zich over te schamen. Afrika. De actie in Afrika leverde doorde verovering der Engelsche kolonie Somallland een flink succes op. Daarna werd een actie ontketend tegen Egypte ln de richting van Alexandrië en toen ledereen zat te wachten op pogingen om deze stad dichter nabg te komen, deed het Engelsch Indische koloniale leger een tegenaanval, die de Italianen weer naar hun eigen kolonie terug dreven, zoodat van Italië kan gezegd worden, dat zyn prestaties tot nog toe verre beneden de verwachting bleven en schril afsteken tegen die van zgn as-genoot. Roosevelt en Amerika. Op 7 November werd president Roosevelt voor de derde maal tot Leider van de U.S.A. gekozen. zyn verkiezing stend grootendeels onder den Invloed van den oorlog ln Europa. Belde candldaten naar het presidentschap hadden, wilden zy maar eenige kans hebben, openiyk moeten te kennen geven, dat zg waren tegen deelname aan den oor log ln Europa. Na zyn verkiezing zit president Roosevelt met deze ver klaring te kyken. Want thans is het duldelgk, dat hy wat graag de geheele militaire en lndustrleele macht van Amerika ter beschikking vaD Engeland zou stellen, indien er deze verklaring niet was. De sympathie voor Enge land is echter zoo groot, datdeeene stap die richting uit, de andere volgt en de Engelsche agenten zullen het pad ten oorlog wel verder effenen. Zoo heeft het op het einde des jaars den schyn of Amerika geleide lgk ln den oorlog dryft. Met een volkomen beheerschlng van het vasteland van Europa door de as-mogendheden, een zeer sterk ln het nauw gedreven Engeland en een dreigende oor log met Amerika gaan we het nieuwe jaar tegemoet. Met een einde nog niet te voorzien. Gelgk Paus Benedlctus XV geen poging onbeproefd liet den wereld oorlog 1914—1918 te beëindigen, laat ook Z.H. Pius XII geen gelegenheid voorby gaan zyn Inzichten over den toekomstigen vrede het doel toch van lederen oorlog aan ds wereld bekend te maken. Hadde de wereld van 1914/1918 meer naar 's Pausen raadgevin gen geluisterd, wellicht ware ons de beproeving van 1940 ge spaard gebleven. De Paus over een waren vrede. Z. H. is de verkondiger van de eeuwige beginselen van het Christen dom en de veronachtzaming dezer beginselen ligt aan den wortel van lederen oorlog. Geen biyvende vrede zonder toepassing van gerechtigheid en deze heeft de H. Vader thans vastgelegd ln de volgende punten 1. een overwinning op den haat, welke thans de volkeren gescheiden houdt 2. een overwinning op het weder zydsch wantrouwen 3. een overwinning op het begin sel, dat hetgeen men nuttig acht, den grondslag vormt voor het recht 4. een overwinning op de al te scherpe verschillen op het gebied van de wereldeconomie opdat aan alle landen de middelen verschaft worden om eenJ>ehoorlgk leven te leiden. 5. een overwinning op het egoïsme, dat vervangen moet worden door een oprechte solidariteit en broederlgke samenwerking. En zooals deze voorwaarden gelden voor het vreedzame leven tusschen de volken onderling, gelden vier van deze vgf voorwaarden ook voor ons leven onder de menschen en du9 mogen we ze p6rsoonlgk ook ter harte nemen. Indien iedereen ze in toepassing brengt in zyn persooniyk leven, wordt de wereld een paradgs van vrede temidden van den oorlog. Bidden wg dus van harte„Ons toekome Uw Rgk!" en al het overige wordt drageiyk voor den Christen. Geen omzetbelastingzegels meer De bepalingen over de wyze van belasting zyn in zooverre gewgzlgd, dat omzet.belastingzegels thans niet meer worden gebruikt. Alle omzetbelasting moet worden voldaan bg de ontvangers der ac- cgnzen of op de postkantoren, ter- wyi voorts aangifteformulieren moe ten worden ingeleverd, volgens de vastgestelde modellen. Nog in voorraad zgnde zegels mogen worden opgebruikt door hech ting aan de ln te leveren aangifte biljetten. Het als afzonderiyk bedrag in rekening brengen van de omzet belasting ls voortaan niet meer toegestaan. Deze bepaling blgft intusschen tot 1 Febr. 1941 bulten toepas sing voor ondernemers, die tot 1 Jan. 1941 de omzetbelasting afzonderiyk ln rekening hebben gebracht. Omtrent de wyze, waarop na 1 Jan. 1941 de pry zen kunnen wor den bepaald, kunnen spoedig nadere aanwgzlngen worden te gemoet gezien. De z.g. byzondere regelingen voor apothekers, bakkers, consumptle- gsberelders, restaurants, slagers en tandartsen biyven, zg het ln eenlgs- zlns gewyzigden vorm, bestaan. Zwaarder straffen tegen prij sopdrij ving. Naar A-N.P. verneemt zal binnen kort een besluit worden afgekondigd, waarbg de handhaving van de prys- voorschrlften centraal wordt geregeld De op prgsopdryvlng staande straffen welke tot nu toe op de prysopdry- vings. en hamsterwet zgn gebaseerd, worden aanmerkeiyk verscherpt. Het maximum van de gevangenis straf wordt aanzlenlgk verhoogd. Daarnaast zal een geldboete tot on beperkt bedrag en zullen andere maatregelen, zooals sluiting van een bedryf en verbeurdverklaring van goederen en goederenvoorraden van den pry'sopdrgver kunnen worden opgelegd. De procedure van de vervolging van overtredingen der prysvoor- schriften wordt, voor wat de geld boete en de genoemde maatregelen betreft, aanmerkeiyk vereenvoudigd. Deze zullen door administratieve instanties, die onder den gemachtig de voor de pryzen ressorteeren, kunnen worden opgelegd. DE RADIO-BIJDRAGE. Reeds thans komen verzoeken ln voor toezending van luister-diploma's, verzoeken om ontheffing van de be taling der verplichte luister-bgdrage, mededeellngen, dat men niet langer luisteraar wenscht te biyven en ln verband daarmede verzoeken om weg neming van toestellen. De aandacht wordt er op geves tigd, dat dergeiyke verzoeken voors hands achterwege kunnen biyven. De luisteraar heeft voor het tegen woordige niet anders te doen dan af te wachten tot hy ln het bezit ls van de noodlge bescheiden, die zoo spoedig mogelgk huls aan huls zul len worden bezorgd. Men behoeft zich voor dien tyd niet ongerust te maken. By de beoordeeling of iemand de lulsterbgdrage verschuldigd la, zal een behooriyke overgangstermyn ln acht worden genomen. Wat betreft het in bewaring geven van ontvangtoestellen, zullen zoo spoedig mogelgk nadere inlichtingen per radio en in de pers worden ge daan. Marktberichten. ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereenlglng van Maandag was de aanvoer 2 750.000 eieren. Kippeneieren exp. officleelepxys Eendeneieren VENRAY, 4 Januari 1941 BEKENDMAKING. DeBurgemeester van Venray breng t ter openbare kennis, dat op de Secretarie ter inzage liggen twee verslagen van de gehouden keurin gen van springstieren op den 25 Oc tober 1940 te Horst, Broekhulzen, Wanssum, Venray, Gennep, Hegen Bergen, WellerloolBergen, Velden- Arcen en Velden en Beesel. Venray, 30 December 1940. De Burgemeester van Venray A. H. M. JANSSEN. VRIJWILLIGE AANMEL DING ARBEIDSDIENST. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de aanmelding thans open staat voor vrgwllllge dienstneming by den NEDERLANDSCHEN ARBEIDS. DIENST, voor alle manneiyke inge zetenen van het rtfk, die in den loop van het jaar 1941 het achttiende levensjaar volbrengen, doch op 31 December van dat jaar niet ouder zullen zyn dan 23 jaren. Inschrgvingsformulleren en Inlich tingen verkrggbaar ten Gemeente- huize. SLUITING VAN DE AANMEL DING 15 JANUARI 1941. Venray 31 December 1940. De Burgemeester van Venray, A, H. M. JANSSEN. SKRVATIUS - OMROEP Voor Zondag a.s. is vastgesteld de wedstryd Servatius—D.E.V. Oogen- [schgniyk een „walk over" voor de thuisclub. Niets ls echter minder waar; want de wedstryden tusschen Servatius en Arcen waren steeds van de allerbeste. De Venrayers zullen zich daarom wel wachten dezen wedstryd te licht op te nemen, want dit zou wel eens onherstelbare gevolgen voor de rest van de com petitie met zich mee kunnen brengen. Servatius zal dan ook niets aan het toeval overlaten, doch van het begin van den wedstrgd er een heele tempo Inzetten en dit volhouden tot het einde toe. Dan alleen kan en zal deze wedstryd gewonnen worden. Hierop rekenen uw teilrgke suppor ters. De wedstrgd begint om 2 uur. Scheidsrechter de heer de Veer. De opstelling ls als volgt W. Verheyen A. Gommans J. Gomm&ns W. Vermeulen Wientjens Stroecken J. Wgnhoven, Eibers, de Haart, W. Krulssen, Bos Volledig programma: Tegelen n Tlglla D.S.S. De Vcük Vlost Wlttenhorst Pannlngen V.V.V. 2 Belfeldia F.C.V.

Peel en Maas | 1941 | | pagina 1