Kerstmis. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Buitenland. Hoe het Kerstfeest ontstond. USat aan jeuken konit is góed Griep, Influenza. PUROL er op! Provinciaal Nieuws Donderdag 24 December 1938 Zeven en vijftigste Jaargang No 52 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS: 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7l/a ct- Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY I ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Telefoon 51 Giro 150652 Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Voor velen brengt het Kerst feest, dat in wezen zulk blij feest behoort te zijn, van jaar op jaar nieuwe en vaak diepere teleurstelling. Niet voor de op- pervlakkigen. Helaas zijn er mas sa's trenschen, voor wie Kerstmis niet méér, maar ook niet minder beteekent dan: twee of diie Zon dagen, 'n leuke huiselijke ver siering met Kerstboom, kaarsjes, hulst, leuke pret onder elkaar, spelletjes enz. Voor anderen echter beteekent het vooruitzicht van Kerstmis de geesteielijke hunkering naar de Verlossing, naar den Vrede. Vrede voor zich zelf, vrede voor en met anderen, vrede in God. We leven in een wereld van onvrede, waar de liefde wordt verdrongen, door den haat en de waarheid wordt verdron gen door het geweld. In zulke wereld kan men smachten naar de herdenking van het grootste moment in 's werelds bestel, maar de her denking van het feit van Chris tus geboorte. We verlangen naar Kerstmis in de hoop, dat dan de wereld weer iets zal verstaan van de blijde boodschap van den Vrede, de Verlossing. Iets za! verstaan van het gejuich der engelen, die het uitschalden, dat allen Zijn welbehagen zouden hebben, die zich van goeden wille betoonen om de genade van den vrede uit de handen van den Verlosser te ontvangen. Als tragisch voelen we vaak het Kerstfeest aan, omdat de werkelijkheid meestal zoover af blijft van wat door God's goed heid had kunnen zijn. De weg van den vrede, die ons werd gewezen, is groot en breed en wij allen kunnen hem begaan. Als Christenen moeten we hem begaan. Maar we putten ons altijd uit in bedenksels van motieven, welke ons moeten excuseeren voor den gang over het smalle kronkelpad van haat en nijd en geweld, waar we el kaar verdringen en beoorlogen. Millioenen christenen zullen op het Kerstfeest de kerken weer vullen om de boodschap der Verlossing te ontvangen, maar weinigen zullen die boodschap in zich opnemen. De vrede kan slechts werke lijkheid worden, wanneer hij van ons zelf uitgaat, maar wij, in onze hoovaardij, wenschen meestal slechts een vrede te aanvaarden, welke bij anderen begint. De mensch wil pas den vrede, wanneer allen uit zijn om geving rond hem op de knieën liggen. Zóö willen dat ook de volkeren. Hoe anders was het voorbeeld van den goddelijken Meester Niet naast, maar tegenover Hem stond een zondige wereld, die Hem tot in alle vezelen van Zijne majesteit had gekrenkt. En toch kwam Hij tot die wereld. Die wereld bracht Hij den vrede, Zijn vrede. Dien vrede gaf Hij uit zich zelf, uit het goddelijke Lichaam verklaarde Hij zich bereid om hetmensche- lijke Leven te laten rijten, öns ten zegen en zaligheid. De vrede op de wereld kan slechts komen door offerzin, riet door kracht èn geweld. Voor vrede valt niet te vechten, we kunnen er slechts voor lijden. Daarom zal ook nooit de vrede worden geboien uit de krank zinnige en goddelooze bewape ning onzer dagen. Er zijn millioenen menschen, die iels van den Vrede vanj Christus in zich voelen, maar te weinigen zijn er, die dezen vrede rijker maken door hem uit te, deelen. De Vrede van Christus zal pas domineeren, wanneer we; hem verbreiden door onzen naas- ten te vergeven, als zij ons kwaad hebben gedaan en door minder ons eigen recht dan wel het heil van anderen te zoeken en na te streven. De boosheid moet vernietigd worden door de liefde. Onlangs hoorden we in een geestelijke radio-toespraak een mooi vers citeeren, welker juis- tcn tekst we nasloegen. Wie naar den inhoud van dat vers leven, zullen toegankelijk zijn door de Boodschap van Kerstmis, voor den Vrede van Christus en zullen het Rijk van den Vrede helpen verbreiden. Is iets vriend'lijks u geschied Geef het door Houd het voor u zeiven niet; Geef het door Laat het door de jaren gaan, Dragen rijken zegen aan. Drogen menig bitt're traan Geef het door Liefde vraagt de liefdedaad; Geef het door Wat gij houdt tot eigen baat Gaat te loor. Arm is hij, die nimmer geefl; Rijk is, wie van geven leeft, Daar hij reine vreugde heeft Altijd door Md. een feit, dat wij nu vieren op den feestdag van Driekoningen. Nu heeft het Driekoningenfeest, waarvan de oorsprong naar de twee. de eeuw terugvoert, ten deele wel de gedachte gekend aan de neder. daling van God den Zood op aarde, VREDE OP AARDE. BEHALVE.... doch het accent lag toch veel meer de Wokken .op de eerste openbaring van Chris- a uï-a u" 7"^ tus als verlosser van de heidensche Het is een eigenaardig verschijnsel, dat hoe algemeener een feest of ge bruik is, des te minder men weet, wanneer en hoe het ontstaan is en op welke wijze het zich heeft ont wikkeld. De beste volksliederen zijn nog altijd die volksliederen, waarvan men den maker niet kent en waar van allen, die ze zingen niet weten, hoe oud ze zijn. Zoo ook is het met feesten en daarop maakt het Kerst feest, waarschijnlijk wel het meest gevierde feest ter wereld, geen uit zondering. Vraagt men naar het ontstaan van het Kerstfeest, dan zal iedereen antwoorden, dat het ontstaan is uit het liturgisch jaar der Kerk. Dat is natuurlijk heel juist, maar de meesten zullen ook geneigd zijn te gelooven, dat het Kerstfeest zoo oud is als de Kerk zelf. Doch daarin vergissen zij zich. Het Kerstfeest is ongeveer vijf eeuwen jonger. Paschen en Pinksteren zijn feesten, die even oud zijn als de Kerk, de herdenking van het lijden en sterven van Onzen Heer is een ander hoogte punt in het liturgisch leven, dat zijn oorsprong vindt in de allereerste jaren der christenheid, doch het Kerstfeest is niet geboren uit dien pontanen drang om te herdenken in te vierenhet is veel later ont staan, n.l. in de vierde eeuw, terwijl het bijna honderd jaar duurde voor het algemeen verbreid was en het merkwaardige is, dat niemand eigen lijk een bevredigende verklaring kan vinden op de vraag, waarom het in de vierde eeuw ontstond. Op het eerste gezicht kan het natuurlijk verbazing wekken, dat een feest, in rang gelijk aan Paschen Pinksteren, maar naar ons ge voelen toch nog iets verhevener dan die andere hooge feesten, niet onmid dellijk van den aanvang der Kerk af gevierd is. Toch zijn er enkele argumenten aan te voeren, die dit wel eenigszins begrijpelijk maken. Vooreerst dan, toen Christus stierf en van den dood verrees en toen het Pinksterwonder zich voltrok, toen waren er vele bewuste leerlingen en niet te vergeten de apostelen zelf, die in hun verder leven deze aller belangrijkste feiten op hun jaardagen het bijzonder herdachten. De viering van Paschen en Pinksteren sloot vanzelf op het echte, het eerste Paasch- en Pinksterfeest aan. Christus' geboorte echter moet ook in dien tijd wellicht reeds bgna in een legendarische onwerkelijkheid verdoken zijn geweest. Dat was het geheim van den Kerstnacht, het geheim van Jozef en Maria, het grootste wonder, waarmede heel het verlossingswerk begon, doch waar van de wereld onkundig bleef. Men voelt het groote onderscheid. Paschen en Pinksteren herinnerden de menschen zich levendig, doch om het Kerstfeest te vieren, daartoe gevoelde niemand een groote behoefte en dit te minder, omdat in die tijden het gebruik om den geboortedag te vieren niet bekend was, of zoo het voorkwam, in een kwaden reuk stond. Goddeloozen ais Pharao, An- tiochus en Herodus vierden hun geboortedag, de eerste christenen deden het zeker niet. Tegenwoordig wordt er in Katholieke landen nog weinig gehecht aan verjaardagen. Men vierde destijds wel den sterf dag, omdat dit de geboortedag was tot het ware levende eeuwigheid. Dat is een tweede reden, waarom men een Kerstfeest in de christelijke kerk van de eerste eeuwen niet kende. En strikt genomen is het I ontstaan van het Kerstfeest zelfs niet eens te verklaren als de be - j hoefte om Christus' geboorte te1 herdenken, doch meer als een her denking van Christus' openbaring,1 wereld, de zinvolle beteekenis van de verschijning der drie wijzen uit het Morgenland. Heel opmerkelijk is ook, dat men verder op dit feest van den zesden Januari herdacht Christus' eerste wonder te Cana, de openbaring van zijn heerlijkheid, wederom dus een openbaring. Men noemde het feest daarom ook wel het geboorteieest van de wonderen des Heeren. Voorts herinnerde het feest in die eerste tijden aan Christus doop in de Jordaan, bij welke gelegenheid de H. Drievuldigheid zich ten duide lijkste openbaarde, alsmede aan de wonderbare broodvermenigvuldiging, waarbij men ook dacht aan een openbaring voor een groote menigte van vijfduizend menschen. De Grieksche Kerk noemde het Driekoningenfeest den dag van het licht. Zoo ziet men, dat het Drieko ningenfeest, eenigszins vaag verbon den met de gedachte met de komst van Gods zoon op aarde, steeds ge staan heeft in het teeken van de openbaring. En toen de Kerk in de derde eeuw het feest officieel opnam in haar liturgie, toen geschiedde dat als het feest van de geboorte en de doop van Christus. Het is de Oostersche Kerk, waar in het 't eerst verbreiding heeft ge vonden; de oorspiong ligt eigeDljk in Egypte en na het Concilie van Nicaa heeft hét ook in het westen snel verbreiding gekregen. Men ziet hieruit dus, dat Epiphania de oude naam voor het Driekonin genfeest, naar zijn beteekenis ge leidelijk evolueerde van openbaring tot geboortefeest, al blijft toch ook nog gedurende de geheele eerste helft van de vierde eeuw de eerste be'eekenis aan het feest inhaerent. Dat de herinnering aan Christus' geboorte sterker werd, het is mis schien te verklaren uit den afstand dien de geschiedenis langzamerhand tot dit feitelijk alles overheerschen- de gebeuren genomen had. De persoonlijke herinneringen aan Paschen en Pinksteren verzwakten natuurlijk, zij, die deze gebeurtenis sen van ooggetuigen hadden verhaald gekregen, behoorden ook niet meer tot de levenden. Het is niet ondenkbaar, dat men zich sterker ging bezinnen op de gebeorte van Christus. Daarbij komt, dat men van de Grieksche kerk reeds „dag van het licht", als de beteekenis van Epi phania kende, maar dan kan hier vandaan ook een relatie vinden met het Licht, dat in den Kerstnacht over de in heidendom gedompelde wereld opging. Zoo ongeveer zal dan het feest van den zesden Januari als geboorte- en doopfeest van Christus ontstaan zijn. Doch nu komt er plotseling en ge heel onverwacht het nieuwe Kerst feest van den vijfentwintigsten De cember, dat wij nu kennen. De Kerk heeft het in 354 ingevoerd en aan de hand van de berekening van Jo hannes Crysostomus in het wel te begrepen waarom het juist in Decem ber werd geplaatst. December kan naar alle waarschijnlijkheid als de geboortemaand van Christus worden aangenomen, doch het is onzeker, waarom de dag juist op 25 Decem ber werd gesteld. Wel zijn er nog enkele redenen te noemen, waar uit kan blijken, dat deze datum niet willekeurig gekozen werd. Het feest viel aldus samen met den vierentwintigsten dag van den Joodschen kalender en op dezen en volgende dagen vierden de Joden het feest van de inwijding en de reini ging van den tempel. In de heiden sche wereld werden juist omstreeks dezen tijd eveneens de groote feesten gevierd van de winterzonnewende, wat dus eigenlijk ook weer de terug keer van het .licht beteekeade. De Romeinsche oudheid vierde van den vierentwintigsten November af dertig dagen lang de Brumalia en vanaf den zeventienden tot den vijfentwin tigsten December de Saturnalia, den God van den landbouw. Er is natuur lijk verband tusschen het feest van deze godheid en de zonnewende. Door deze en soortgelijke verkla ringen kan men ongeveer begrijpen waarom de vijfentwintigste December definitief werd verheven tot den feest dag van de geboorte van Christus. De kerk immers heeft zich steeds aangepast b\j de oude in het volk gewortelde gebruiken en aan hun heidensche feesten heeft zij aldus een geheel nieuwe beteekenis weten te geven. Het is ook wel te begrijpen, waarom juist nu het Concilie van Nicea, waar immers de Godheid van Christus werd vastgesteld, de tijd rijp was om een geheel apart feest voor Christus' menschenwording in te richten. Van Rome uit heeft het Kerstfeest zich over de geheele christelijke we reld verbreid. Sommige landen in het Oosten boden nog wel langen tijd weerstand, maar omstreeks het mid den van de vijfde eeuw werd het Kerstfeest overal gevierd als het meest glorierijke der naderende Verlossing te verkon digen. Vrede den menschen, die van goeden wille zijnHelaas, hoevelen zijn er nog van goeden-, van vredes- wille Aan de volkeren wordt hon ger, althans matigheid en soberte gepredikt, teneinde aldus geld te sparen voor kanonnen en vlieg machines, bestemd om dood en ver derf te zaaien onder hen, die worden gehaat. Menschen, die zich van superieur ras meenen, onderdrukken en vervolgen hun naasten, omdat ze van „vreemd bloed" worden geacht. In Spanje vergieten kinderen van één volk, één geloof, één God, eikaars bloed, omdat de een den ander de vrijheid betwist om te dwingen en neer te halen, wat den ander lief is. In China, in Japan, in Rusland,... Och, waarom zouden we zoo doorgaan haat, nijd jegens elkaar, wan trouwen, zij zijn de volksbeheerschers van onzen tijd. De boodschap van den Vrede is ook voor het heden, maar we raken tesamen meer en meer verwijderd van den goeden wil, met welken deze boodschap moet worden ver staan en ontvangen. Moge de schrille tegenstelling tus schen wat zijn moest en wat is, de volkeren iets meer toegankelijk maken voor het heil van de Kerst boodschap. GUZELAARS-RUIL Het schijnt, dat een zeer zwak straaltje van het Kerstlicht tot in de Spaansche oorlogskwartieren, althans aan het Baskische front, is doorgedrongen. Er heeten tenminste onderhandelingen gaande te zijn om tijdens het Kerstfeest het geweld van wapenen te laten rusten. Wanneer onmiddellijk daarna weer dood en verderf zou worden gezaaid, had zulke wapenstilstand niet veel méér beteekenis dan die van een gebaar. We mogen echter verhoopen, dat de vredesidee, welke er aan ten grond slag ligt, in de dagen van het be stand als het daartoe komt verder moge rijpen. De vrede in Spanje zal toch aan het Baskische front moeten begin nen, omdat daar de tegenstellingen tusschen de twee partijen minder scherp zijn dan rond Madrid en aan het Oostfront. De Basken zijn met de nationalisten één van zin ten aanzien van orde, gezag en geloof vechten slechts voor den door hen gewenschten vorm van bestuur lijke zelfstandigheid. Er is ook sprake van, dat aan het Baskische front over en weer een groot aantal gijzelaars zullen worden uitgewisseld men spreekt van 5000 personen aan weerskanten. FRANCO'S OFFENSIEF. De laatste dagen zijn de gevechten rond en om Madrid weer hevig op gelaaid, zonder dat voorloopig be langrijke resultaten werden bereikt. In deze reeks van nieuwe gevechten worden vóórboden gezien van een grcot offensief der nationalisten, die in de buurt van de hoofdstad een beslissiDg in den burgeroorlog zouden willen forceeren. In elk geval heeft Franco zijn legers gereorganiseerd en versterkt en kan een imposante poging om in een grooten veldslag een overwicht te verwerven, tegemoet worden gezien. NON-INTERVENTIE IS PLICHT. Bij de debatten in het Lagerhuis over Engelands buitenlandsche poli tiek, heeft de min. van buitenl. zaken, Lord Eden, wederom uitvoerig over Spaüje gesproken. Wij zijn van oordeel, zeide de minister o.a., dat het de plicht van alle naties is, buiten den strijd in Spanje te blijven en het Spaansche volk te veroorloven, zijn reeds vol doende tragische moeilijkheden op eigen wijze te regelen. DE VRIJHEID TER ZEE. Nationalistische oorlogsschepen hebben het 4500 tonmetende sovjet- Russische s.s. „Komsomol", dat met een lading ijzer voor de Spaansche rooden naar Gibraltar onderweg was, ter hoogte van Oran aangehouden. Nadat de uit 25 tot 30 koppen bestaande bemanning gearresteerd was heeft men het sovjet-schip in brand gestoken. Het brandende vaartuig werd door den kapitein van een Belgische tank schip waargenomen, die onverwijld naar Gibraltar telegrafeerde, dat hij een in vlammen staand schip, ver moedelijk van Russische nationaliteit was voorbijgevaren, in welks nabij heid zich nationalistische oorlogs- Al is de prijs bij het koopen van uw KLEEDING nog zoo belangrijk, VOOR ALLES wilt U IETS GOEDS heb ben. Dit is nu juist zoo prettig bij onsof U nu het beste of het goedkoopste neemt, U zult steeds ender vinden „Wal van Joh. Jeuken komt is goed Vraagt zonder verplichting onze schitterende stalencollectie ter inzage voor Uw Winterjas Wintercostuum Damesmantel Langstraat 1 I I I D I la Jon. Jeuken-rouwels Telefoon 162 Dames- en Heeren-Tailleur (Het Huis met de trapjes) te omtkomen door zich tijdig te schik ken naar de heerschers van morgen. Nu de meeste socialisten reeds zijn opgeborgen, is men begonnen met de vervolging der Centrum-afgevaar digden. Twee leiders dezer partij, rechter Kielinger en de ambtenaar Bachan, zijn tijdens de uitoefening van hun functie aangehouden. Thans zullen de Nazi's spoedig de door hen beoogde grondwetsherzie ning kunnen doordrijven. Immers, volgens het nieuwe regle ment, van orde van den volksdag, dat is aangenomen met de stemmen der nationaal-socialisten voor, is het mogelijk, dat afwezige afgevaardig den voor verscheidene zittingen wor den uitgesloten. De voorzitter van den volksdag heeft besloten deze bepaliDg rigou reus toe te passen tegen afgevaar digden, die zich in preventieve hech tenis bevinden. Zoo is de socialisti sche afgevaardigde Goddau van deel neming aan tien zittingen uitgesloten. DE TOESTAND IN CHINA. DE AAP UIT DEN MOUW. De hoop, dat na het afioopen van den wapenstilstand van drie dagen de vijandelijkheden in de provincie Sjensi niet hervat zouden worden, is niet in vervulling gegaan. De Nan- king-regeering had zich bereid ver klaard, de onderhandelingen met den opstandigen maarschalk TsangHsoe Liang voort te zetten en te dien einde dan wapenstilstand met drie dagen te verlengen, op voorwaarde evenwel dat maarschalk Tsjiang Kai-Sjek uiterlijk Zaterdagmiddag om zes uur vrijgelaten zou zijn. Aangezien aan dezen onvoorwaar- delijken eisch geen gevolg is gegeven, beschouwde Nanking den wapenstil stand als geëindigd en werden de vijandelijkheden hervat. Intusschen zijn de eischen, die de .jonge maarschalk" Tsjang Hsoe Liang stelt, in details bekend ge worden. Zij zijn zes in getal, te weten 1. Betaling door Nanking van een bedrag van 300 millioen Chineesche dollar (ruim 150 millioen gulden). 2. Verplaatsing der troepen van Tsjang Hsoe Liang naar garnizoenen in rijkere provincies dan Sjensi en Kansoe. 3. Straffeloosheid. 4. Verzorging, soldij en uitrusting van zijn strijdmacht op denzelfden voet als de Nanking-troepen. 5. Onmiddelrjke oorlogsverkla ring van Japan. Benoeming van twee van zijn generaals tot opperbevelhebber van het nieuw te vormen „leger tot red ding des lands". De onder 5 en 6 genoemde eischen worden door Nanking volkomen on aanvaardbaar genoemd. Het offensief der Nanking-troepen is intusschen in vollen gang; reeds werden enkele steden op 40 a 50 K.M. afstand van Sienfoe na hevige ge vechten bezet. Men vreest echter meer meer voor het lot van STjang Kai Sjek en zgn mede gevangen geno men staf. Volgens latere berichten zouden de vijandelijkheden weer zijn gestaakt de onderhandelingen tusschen partijen zijn hervat. JAPAN WACHT AF. De Japansche minister van buiten landsche zaken, Arita, heeft in den kabinetsraad medegedeeld, dat alle Chineesche provinciën, met uitzon- deriDg van Sjensi en Kansoe, de Nanking-regeering steunen. Deze regeering heeft den Japanschen am bassadeur de verzekering gegeven, dat de Chineesche politiek ten op zichte van Japan niet beïnfluenceerd wordt door de gebeurtenissen te Sianfoe. Terwijl er in legerkrlngen eenige onrust merkbaar is, is de stemming in officieele kringen, die een afwach tende politiek de juiste blijven achten, kalm. Hoewel men van meening is, dat de positie van het kabinet-Nirota ernstig geschokt is, is het waar schijnlijk, dat er geen wijziging in de schepen ophielden. Van de bemanning Japansche politiek zal treden voor had hij niets gezien. De sovjet-regeering stelt een ernstig onderzoek in. De „Komsomol" had reeds den 15en December in Gibraltar moeten aankomen, doch is daar niet gearriveerd. KORTE BERICHTEN. AARDBEVINGSRAMP. In de Amerikaansche republiek San Salvador heeft een ernstige aardbevingsramp plaats gehad. Meer de oppositie-leden van den Senaat dere dorpen en een stad van 27000 en innigste feest achter^ slot en grendel te zetten. De inwoners zgn verwoest. Er zouden UIT DANZIG. DE VREDE TN DEN KERKER. De nazi-autoriteiten gaan voort om de bijeenkomst van het parlement op 24 December. Al wat U noodig heeft om spoedig te herstellen, zgn een paar MIjnhardt's Poeders. Per stuk 8 ct.doos 45 ct. Bij Uw Drogist. MIJNEXPLOSIE. Dé' Europeesche bedrijfsleider en ongeveer 150 inboorlingen zgn, naar men gelooft, om het leven gekomen bg een mgngasontploffing, welke zich voordeed bij Asansol in Br. Indië. JALOERSCHE OUDE. Te Pittsburgh pleegde een zeven tigjarige politieman, die zgn 40 jaar jongere vrouw uit ziekelijke jaloersch- heid niet vertrouwde, een vijfvoudigen moord, Hij drong het huis van zijn schoonvader binnen, schoot dezen, evenals zijn vrouw, neer en doodde nog twee andere vrouwen, benevens een 19-jarigen jongeman. ZESTIENVOUDIGE DOODSLAG. Uit Sao Paolo wordt bericht, dat een Braziliaansche landbouwer, wiens zoon door een Japansch kolonist wegens diefstal van fruit een hand was afgekapt, aan welke verwon ding de jongen spoedig daarop over leed, niet alleen den moordenaar heeft gedood, doch bovendien nog vijftien andere Japanners van het leven beroofd. Nader wordt hierom trent gemeld, dat het mishandelde kind, nadat het een hand was afge kapt, nog het huis van zgn ouders had weten te bereiken, waar het vertelde, wat er was gebeurd. Hierna stierf de knaap. De vader, gek van smart, nam zijn geweer en schoot op den weg alle Japanners, die hij zag neer. Dit moet Uw eerste ge dachte zijn bg Brand- en Snij wol dm, Ontvellingen en allerlei Huidverwondingen Het verzacht en geneest Marktberichten. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 2.055.000 eieren. Kipeieren van f 3.70 tot f 4.50 Kleine eieren van f 3.10 tot f 3.40 Eendeieren van f 3.tot f 3.20 ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 2.750.000 eieren. Kipeieren van f 3.10 tot f 4.50 Eendeieren van f 3.tot f 3.20 van het jaar. (De Maasbode) Duitsch-nationalen trachten dit lottalrijke dooden zijn. VENRAY, 24 Dec. 1936. BENOEMING. Ingaande 1 Januari 1937 is de H^r W. H. A. Westerhuis, thans klerk ten ontvangkantore der directe belastingen enz. alhier, benoemd tot rijksklerk en als zoodanig geplaatst ten Ontvangkantore te Doetinchem. MOEDER MET TWEE KINDEREN VAN DE TRAPPEN GEVALLEN. Mej. H. in de Henseniusstraat had Zaterdag j.l. het ongeluk, met een paar kinderen op den arm van de trap te vallen. De kinderen bekwamen geen noemenswaardig letsel, doen de moeder kreeg verschillende iD- wendige kneuzingen. LUXOR THEATER. Eerste en Tweede Kerstdag geeft Luxor als Kerstprogramma het grandiose filmwerk „Ball in Savoy", met de gevierde zangeres Gitta Al- par in de hoofdrol. De deftige aan kleeding en de verschillende schlager melodiën doen deze film een prach tig geheel maken. Felix BressartaU verdienstelijke secretaris is eenig. Alles en alles een mooie film. In hetzelfde programma nog een tweede hoofdnummer „Onder de daken van Praag", eveneens een mooi filmwerk dat eenige genoeglijke uren verschaft. Zondag en Maandag kunnen de liefhebbers van lachen hun hart op halen met het zeer geestige film werk „Op de planken", met den ge vierde komiek der komieken Joe Brown, een prachtfilm voor jong en oud, en wordt als de beste be schouwd van Joe Brovrn. Dus om volop te genieten. Men vezzoekt ons tevens Uwe aandacht te vragen voor de binnen kort te vertoonen indrukwekkende film „De Rozenkrans".

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1