Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PEEL EN MAAS PAREL DER PEEL Nederland in de bruidsdagen Buitenland. Binnenland. MUSSERT of MOSKOU Ruwe handen PUROL Provinciaal Nieuws Attentie H@est bij kindeiËü Zaterdag 19 December 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No SI Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp* Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 lot 8 regels 60 ct. per regel 7Va ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. het feest van de vorstelijke bruid en haar aanstaanden prins-ge maal is, die uit de wetenschap van de oprechtheid hunner per soonlijke liefde voor elkaar, de NIEUWE LOOT WORDT [verwachting putten, dat ze samen en mét ons volk jaren van groot EEN GE-ENT OP DEN ALOUDEN STAM VAN ORANJE. HEIL EN ZEGEN Heden, Zaterdag, zullen de in woners der residentie de Kroon prinses en haar a.s. gemaal toe juichen en bejubelen als -bruids paar, wanneer zij op het Haagsche stadhuis officieel hun besluit zullen hebben beteekend om met elkaar een verbintenis voor het leven aan te gaan. En wij, overige Nederlanders, zullen mede blijde zijn en ver heugd. Onze sympathie zal uitgaan naar de beminde prinses en dankbaar zullen we den jongen prins uit den vreemde gedenken, die een der onzen is willen worden om haar gelukkig te maken, die uit plicht en roeping, uit liefde bovenal, ééns als de Voorzienigheid het zóó heeft bestemd ons volk zal besturen met de vaste hand harer vaderen, die nóóit gekneld heeft, maar onze vrijheid door hare verbon denheid tot een zegen wist te maken. De komende weken zullen voor de jeugdige vorstenkinderen de hoogtepunten vormen van per soonlijk geluk, een geluk, waarin we als volk willen deelen, om het des te schooner en te rijker te maken voor het bruidspaar. De bruidstijd van Juliana en Bernhard zal mede onze bruids tijd zijn, d.w.z. door ons mede geleefd. Hun portret zullen we een eereplaats geven in onze huiskamer, onze straten zullen we versieren, het groen der hope zullen we buiten hangen met het rood onzer liefde zullen we het doorweven. We gaan lichten uit zetten en hoopen stapelen voor onze vreugdevuren, opdat straks een warmen gloed zal waaien over de door ons geschapen zee van lichtende blijheid. In Juliana bezit ons volk Gods gelaten verwachting in Oranje. Hij heeft ons Vorstenhuis, waar mede wij door een eeuwenoude geschiedenis zijn verbonden, Zijn teistering niet onthouden, maar daarom juist mogen we in Oranje God's liefde, onderstellen. Teisteren is louteren, teisteren is de hoop en de verwachting drukken om de genegenheid te vergrooten. Zouden we onzen persoon óóit zóó innig met Oranje hebben verbonden ge houden nü nog, nu een wereld al jaren kraakt van ellende en wanhoop wanneer we ons niet meermalen bang te moede hadden gevoeld inzake het Huis onzer vorsten In een ontwrichte wereld, waarin mannen van allen rang en stand en van verschillende gezindten hebben gefaald tot koningen, keizers en presidenten toe werd ons een vredespad gelaten, waarlangs we in een nog betrekkelijke mate van weivaart werden geleid door twee vrouwen, die door haar persoonlijkheid alleen reeds, alle opkomende bitterheid hebben verzoet in het gemoed van haar onderdanen. En thans rijst de hoop, dat in deze vrouwen ons niet de laatste der zegeningen van Oranje wer den geschenken. Nóg is er leven in den stam der Oranjes en straks zal deze weer botten en in nieuwe twijgen God geve het groenen, middels de jonge loot, welken op den ouden stam wordt geënt. Daarom is er vreugde en blijd schap in ons volk. Het huwelijk, dat komen gaat, wekt geheel nieuw perspectief naar goed oud model, voor heel de natie; voor Nederland en Oranje. En daèrom ook mogen we zeggen, dat „wij", van de boor den van Dollard tot Schelde, dat „wij" in de bruidsdagen ver- keeren. Maar niet zullen we vergeten, dat de menschelijk geluk tegemoet gaan. Dat deze verwachting niet moge beschaamd worden, daarvoor bid den we thans allen. En daartoe maken we vandaag voornemens van trouw en aan hankelijkheid. De zon van geluk, die heden voor twee vorsten kinderen straalt, zal niet altijd op dezelfde hoogte kunnen blij ven. Soms zal ze schuil gaan achter wolken en misschien zal ze een enkele maal verdwenen lijken. Dan moeten wij voor de warmte zorgen, welke het leven behoeft. Een warmte, welke ten slotte de somberste wolk doet verdrogen. Plaats zal er dan weer wezen voor de zon. Laat ons heden blij zijn om wat is en wat klaart in het ver schiet. Laten we het vorstelijke bruidspaar door een eerepoort van liefde verwelkomen in de feestzaal van ons hart. En ze daar twee zetels geven. God verankere er deze zetels, opdat tot in lengte van jaren de heilzame verbondenheid verzekerd worde van ons volk en Oranje. Heil het Bruidspaar! Md. REEDS 1 MILLIOEN SLACHT OFFERS IN SPANJE. Krachtige rede van minister Eden Recht en rechtvaardigheid eerbiedigen. De strijd tegen het kruis in Duitscliland. 1 MILLIOEN SLACHTOFFERS Toen in Spanje de eerste schoten den bloedigen burgeroorlog inleidden, huiverde de heele wereld bij de gru welen, die deze broederkrijg over het ongelukkige Spanje ging brengen. De strijd eischte weldra duizenden dooden, maar hoe langer de oorlog duurde, hoe geringer de belangstel ling voor dit drama werd. Het ging ermee als in den grooten wereld oorlog, mede door de berichten van de fronten, die veel weg hebben van de beruchte mededeelingen, die Re marque hekelt in zijn „lm Westen nichts Neues". Zoo nu en dan worden we toch nog opgeschrikt, wanneer een bericht ons eenigermate een beeld komt geven van de matelooze ellende, die deze burgeroorlog over het land uitstort. Zulk een schok wordt thans ver oorzaakt door de mededeelingen van den Kardinaal--Aartsbisschop van Toledo, primaat van Spanje, die reeds sedert verscheidene maanden Rome vertoeft en die aan een katholiek blad in Italië een inter- vieuw verleende over de huidige Spaansche toestanden, blijkens een bericht in de Msb. De Kardinaal deelde o.m. mede, dat de burgeroorlog tot dusver reeds omstreeks een millioen men- schenlevens heeft geëischt. Nog nooit is er in de geschiedenis, zoo zeide de kardinaal verder, zulk een gruwelijken haat tusschen bur gers tot uiting gekomen en nooit werden zulke ongehoorde geweld daden tegen den godsdienst begaan als die, welke door de rooden in Spanje werden gepleegd. Zijne Eminentie zeide ervan over tuigd te zijn, dat de oorlog geen klassenconflict is, doch een oorlog van de eene beschaving tegen de andere, een strijd van den christe- lijken en nationalen geest tegen den geest van het materialisme en com munisme. Indien het nationale leger het wint zullen de Spaansche arbeiders er zeker van kunnen zijn, dat zij den waren weg vinden naar hun recht matige aanspraken. Generaal Franco, zoo voegde de kardinaal hieraan nog toe, is werke- ijk een soldaat, ridderlijk en dapper. Hij is bovendien een practlseerend Katholiek en een voorbeeldig huis vader. Tijdens gesprekken met deD kar dinaal gaf Franco uiting aan zijn ideale opvatting van sociale gerech tigheid in den hoogsten vorm; hij houdt van Spanje en van zijn volk en nooit heeft hij in den loop van dezen zoo bloedigen krijg zÜa lank moedigheid verloochend. Kardinaal Goma zeide tenslotte nog, ervan overtuigd te zijn, dat de rooden waren bedrogen en wees in dit verband op de omstandigheid, de terechtstelling eerst te mogen biechten. HET VATIC A AN EN SPANJE. Over het bemiddelings.voorstel van Engeland en Frankrijk in het Spaan sche conflict zeggen goed ingelichte kringen te Rome o.m. het volgende: „De H. Stoel kan slechts vurig verlangen, dat een snel en volledig herstel van den vrede tot stand zal komen." De burgeroorlog in Spanje is een oorlog, waarbij een atheïstische en anti-godsdienstige beweging be trokken is, die zich steeds verder in de wereld tracht uit te breiden. Een pacificatie van Spanje mag dus in geen geval een triomf van deze richting beteekenen, daar het kwaad, dat daaruit zou voortvloeien nog erger zijn zou dan dat wat men wil vermijden." KRACHTIGE REDEVOERIN GEN VAN MINISTER EDEN. RECHT MOET HEERSCHEN. Engeland is eenigen tijd zwaar belemmerd geweest in zijn buiten- landsche politiek. De volslagen nederlaag van zijn politiek in de Italiaansch-Abessijn- sche kwestie was daarvan een voor name oorzaak en den laatsten tijd daar ongetwijfeld bijgekomen de invloed van de beslommeringen rond het koningsdrama. Thans echter herneemt Enge land, zich ten volle bewust van zijn wereldbeteekenis, de leiding in de groote internationale politiek. Dat is vooral de beteekenis van de groote en kloeke rede van den Engelschen minister van buitenland- sche zaken. De hoofdinhoud dezer rede is zeker dat Engeland vastbesloten is, om de groote grondbeginselen van recht rechtvaardigheid te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Zonder die beginselen is geen enkele nationale of internationale samenleving bestaanbaar. Eden zeide hieromtrent o.m. De verdragen kunnen verbeterd worden maar de nakoming van plechtige verplichtingen moet eenigszins een heilig karakter dragen. Er moet 'n grens zijn aan de eenzijdige opzegging van verdragen, of wel wij zouden op het punt; aanlanden, dat geweld alieen de uitsluitende arbiter moet zijn van de internationale betrekkingen en dat geen enkel verdrag het papier waard zal zijn, waarop het is ge schreven. Wanneer Europa bestrooid moet worden met vodjes papier in 1936 en later kan niemand de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. „Ik her haal dus, dat onze internationale betrekkingen niet geleid worden door de vormen der regeeringen, maar door de wijze, waarop deze regeeringen haar verplichtingen in acht nemen." Ten slotte citeeren wij uit deze merkwaardige rede nog dit Indien wij de wereld een duur- zamen vrede willen verschaffen, moet er een einde komen aan be paalde politieke strekkingen in deze wereld, waar een te groot deel der rijkdommen voor de bewapening wordt gebruikt. Wij verlangen over de geheele wereld de omstandig heden zoo te zien, dat het levens peil van alle volken verhoogd zou kunnen worden. Indien een duur zame regeling van de moeilijkheden der wereld tot stand zou kunnen komen waarbij een accoord over de bewapeningen in ieder geval zou moeten zijn inbegrepen, zouden wij gaarne onzen steun geven, maar dit is van 't grootste belang men kan niet verwachten, dat Enge land anderen zal helpen op econo misch en financieel gebied, als het resultaat van die hulp een vergroo ting der bewapening is. IN AMERIKA ZIJN 213 GODSDIENSTEN Amerika is het land van de vrge kerken en van de vrije intrede inde kerken. Men wordt daar niet als lid van de Kerk geboren, maar neemt daarover in later leven een beslis sing. Van de 120 millioen menschen worden er ongeveer 40 millioen geen lidmaat van een kerk, zoodat zij het missieterrein van alle kerken vormen. Officieel telt men er 213 godsdiensten. Op de eerste plaats staan er de Baptisten en Methodisten. De Luthe ranen tellen ongeveer 20 millioen zielen, de katholieken 15 millioen, die echter een gesloten eenheid vormen. lieken is wel zeer groot geweest, maar nu de nieuwe heidenen zich gingen vergrijpen aan het Christus- Kruis, trotseert de Katholieke be volking alles en weerstaat zij de aanvallers met een kordaat en moedig„Blijf af van het Kruis" NATIONAAL-SOCIALISME IN OOSTENRIJK BLIJFT VER OORDEELD. De bisschop van Linz heeft blij kens bericht in de Msb. een verkla ring laten voorlezen, naar aanleiding van het feit, dat valsche geruchten re-uaaldelijk spreken over een ge wijzigd standpunt van de Kerk ten opzichte van het nationaal-socialis me. De bisschop noemt dit valsche en verkeerde geruchten en zegt dan Hetgeen de Oostenrrjksche bis schoppen drie jaren geleden in hun gemeenschappelijk herderlijk schrrj- ven van 21 December 1933 over de kerkelijk-godsdienstige zijde van het nationaal-socialisme verklaard heb ben, is ook thans nog volkomen van kracht en er bestaat geen enkele aanleiding om van deze officieele kerkelijke stellingname en procla matie iets te veranderen, weg te nemen of aan toe te voegen. Derhalve verzoek ik allen trouwen Katholieken, de vermaning, die des tijds door de. kerkelijke overheid tot u gericht, ook thans nog welwillend te aanvaarden en gewetensvol op te volgen. SCHERPE VEROORDEELING VAN EX-KONING EDWARD. De Anglicaansche aartsbisschop van Canterbury, dr. Lang, heeft in een rede een scherpen aanval ge daan op den ex-Koning Edward en zijn omgeving. Hij zeide o.m. dat de Koning zgn taak heeft prijsgegeven wegens een hunkeren naar particulier geluk en vervolgde: Vreemd en treurig is het, dat hij zijn geluk heeft gezocht op een wijze, onvereenigbaar met de chris telijke beginselen van het huwelijk en binnen een maatschappelrjken kring, welke levensnormen en levens wijze vreemd zgn aan al de beste instinctenen tradities van zijn volk. Laten zij, die tot dezen kring be- hooren, weten, dat zij thans de ver wijten op zich hebben geladen en het oordeel der natie, die koning Edward had lief gehad. Ik was er voor teruggedeinsd deze woorden te zeggen. Maar ik heb mij om der wille van oprechtheid en waarheid genoopt gevoeld deze uit te spreken. werkweek stonden bij de gemeente lijke arbeidsbeurs te Tilburg inge schreven 3329 geheel en 230 gedeel telijk werkloozen of tezamen 3559. Op 23 September j.l. (de week die aan de devaluatie voorafging) was het totaal-cijfer nog 4698. Een vermindering alzoo met 1139. In de voor Tilburg belangrijke tak van nijverheid, de textielindustrie was de teruggang in aantal werk loozen het aanzienlijkst. De op 9 Dec. j.l. afgesloten week was hier in totaalcijfer 729 tegen 1697 op 23 September j.l., hetgeen dus een vermindering beteekent van 968. j j 1 n nv i dat in bepaalde streken negentig dag van den I9en De- pr0cent van de rooden, die gefusi- cember naast en boven alles uit Ïeerd werden, verzochten, om yoor DE STRIJD TEGEN DEN GODSDIENST IN DU1TSCH- LAND. Rijkskanselier Hitier heeft aan de leiders der Hitlerjeugd in Oldenburg instructie gegeven, de anti-christe lijke propaganda aldaar te staken. Deze stap van Hitler is geschied, naar aanleiding van het bevel, door den provincialen nazi-leider Karl Rövner, uitgevaardigd, om alle kruis beelden uit de scholen en zieken huizen van zijn district te verwijde ren. Deze maatregel van Rövner had een storm van protesten ontketend onder de boeren van die streek. De lankmoedigheid van de katho- JULIAANTJE IS DE BRUID. Wat we sedert eenige maanden min of meer regelmatig drie è- vier keer per week door de radio hebben hooren zingen, het epos n.l. van een onzer levensliederenzangers „Juliaan- tje is de bruid", is dan toch op heden werkelijkheid geworden. Met deze werkelijkheid heeft zich meteen een serie feesten ingezet, welke wel eerst diep in Januari hun einde zullen vinden. GRIEP EN ANDERE GENEUGTEN. Intusschen zullen ook de griep- bacilletjes wel pret hebben van ons nationale feest. Het najaar is dezen keer zóó nat en waaierig geweest, dat het zelfs voor ons klimaat bui tensporig mocht heeten. Het gevolg daarvan is, dat half Nederland momenteel tusschen de lakens zit, met koorts in het lijf en 'n buisje asperine en een citroenkwast op het nachtkastje. Ons goede vaderland is op het oogenblik zóómaar „a prendre' voor degenen, die het willen over weldigen, want ook ons leger is van de sokken en ligt te griepen op de stroomatras. Als straks de dans- en hospartgen beginnen, die inhaerent zgn aan een bruiloft, dan zul1 en de griepbacil- letjes méédansen en ook de tweede helft van ons vaderlandsche volk de Spaansche koorts op het lijf jagen. Enfin, beterschap 1 Hadsji-i-iAls we vóór 7 Januari maar weer op de been zgn. Hadsji-i-i! GEEN WERELDTENTOON STELLING TE AMSTER DAM. De commissie van onderzoek tot het houden van een wereldtentoon stelling te Amsterdam heeft be sloten haar plannen op te geven, daar de regeering geen vrijheid heeft kunnen vinden om subsidie te ver- leenen. De commissie achtte het uitge sloten, om van uitsluitend particuliere zijde de noodige gelden bijeen te krijgen. REISBELASTING VAN DE BAAN. De minister van financiën heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat hg intrekt het op 29 Februari 1936 aan de Tweede Kamer aange> boden ontwerp van wet tot heffing van een reisbelasting. DALENDE WERKLOOSHEID IN TILBURG. Op de 9 December j.l. afgesloten De ontginning van de Peel. In de Prov. Staten van Limburg werd Dinsdag de Binnenkolonisatie behandeld. Ged. Staten stellen voor, deel te nemen in de stichting "Binnenkolo nisatie," welke zich ten doel stelt de bevordering van het verkrijgen van meer bestaans- en vestigingsmoge- lijkheid ten plattelande in Limburg. Het gaat in dit geval om ont sluiting en ontginning van twee complexen woeste gronden in de Peel onder Sevenum en Horst. resp. groot 945 en 332 H.A. De heer Kluytmans maakt weer vaD de gelegenheid gebruik om af te geven op den L.L.T.B. De heer v.d. Bilt acht het voorstel van belang voor de werkverruiming. Spr. wijst op de mogelijkheid van uitputting der mijnvelden, zooals te Kerkrade. In de Borinage moeten al verschillende mijnen worden ge sloten. Daarbij komt, dat de bevol king elk jaar met honderdduizend zielen toeneemt. Daarvoor is geen emplooi te vinden. Dat gaat ook Limburg aan, te meer omdat het geboortecijfer hier goed is. Spr. wijst op de kolen van de Peel. Daar zit zeker perspectief in. De heer Drabbels, Horst, waar deert dit voorstel en wijst op het gebrek aan landerijen voor huwbare jonge boeren. Spr. vraagt spoed. Ook voor werkverschaffing is bet een goed werk. De heer Rutten, Wanssum, wil inschakeling van de boeren, omdat ook voor hen werkverruiming en zelfs werkverschaffing noodig is. Het geldt hier vooral Horst en Sevenum. De sterke toename der bevolking is daar vooral te danken aan de ont ginningen. Er liggen in de Peel veel voor ontginning geschikte gronden. De heer Thomeer, Horst, spreekt eveneens zijn voldoening uit over het voorstel, dat reeds jaren her in voorbereiding was. De heer van Waterschoot van der Gracht zegt, dat de kolenontginning de Peel moet worden begonnen tegen den tijd dat mijnvelden uit geput raken. De heer Nierstrasz staat tegenover het plan zeer sympathiek, maar heeft eenige bedenkingen tegen de statuten. Hij stelt eenige vragen. De heer van Kempen zegt, dat de centrale sectie dit plan goedkeurt wegens de werkverruiming en ves- tigingsmogelijkheden. De samenstelling van het bestuur waarborgt uitvoering van het doel der stichting. Het is competent om aan de geuite verlangens te voldoen. Het risico is 100Als de N.S.B. zegt, dat men in den blinde stemt, stelt Spreker daartegenover, dat het een grootsch werk is en men ver trouwen moet hebben in het bestuur. De heer Rutten spreekt namens Ged. Staten en wijst op de belang stelling en instemming, die het plan gevonden heeft. Het voorstel van Ged. Staten wordt aangenomen. Ontwikkelingsavond VENRAY. 6e avond Maandag 21 December om 8 uur in het St. Antonius- Patronaat behandelt Mag. Dr. SIEGFR. STOKMAN o f.m. het onderwerp Entrée 10 cent. Abonnementen en gereserveerde plaatsen bij G. W. MUSKENS, Tel. 144, Schoolstraat 14. genezen vlug meB "boos30-60cl.BijApoth.en Drogisten; Wegens het Hoogfeest van KERSTMIS op Vrijdag a s. zal het volgend nummer van Donderdag 24 December verschijnen. Advertentiën en inzendingen voor dit nummer worden tot uiterlijk Woensdagmorgen 11 uur ingewacht. INGEZONDEN. ST. ODASTRAAT OF MESTVAALT. Geachte Redacteur verzoeke een klein plaatsje in Uw blad. Naar aanleiding van sommige gemeentewerken in Venray wil ik eens hooren of ook niet eeDs de St. Odastraat een kleine of liever een flinke beurt kan krijgen. Aangezien op de Leeuwstraat en Henseniusstraat toch zooveel geld is overgehouden, zou in de St. Oda straat, die zulk een schoone naam draagt, toch wel eens een kleine verandering mogen komen, want het is werkelijk jammer dat die straat zoo'n naam draagt. Ze kan beter Venray's Mestvaaltstraat genoemd worden, dit is wel geen mooie titel voor de bewoners. EEN BELASTINGBETALER VENRAY, 19 Dec. 1936. ONTWIKKELINGSAVONDEN. MUSSERT OF MOSKOU Maandag 21 December zal de Z.E. Hooggel. Pater Mag. Dr. Siegfried Stokman, Professor van de Ethiek in het Minderbroedersklooster alhier, in het St. Antonius-patronaat om 8 uur een voordracht houden over het dilemma, dat ook in ons land door de Nationaal Socialistische Beweging herhaaldelijk gesteld wordtCom munisme of Nationaal Socialisme. Het belang van dit onderwerp zal wel niemand ontgaan. Zal inderdaad een van beide met fatale noodzake lijkheid over ons komen, of geldt het hier twee staatsopvattingen, die in den grond van de zaak aan elkaar verwant en dus geen echte tegen stellingen zijn In het tweede geval is de leuze Mussert of Moskou geen waar dilemma en blijft er een derde mogelijkheid overde bestrijding van beide en de opbouw eener hernieuwde maatschappij op den grondslag van de Katholieke beginselen. Wie zich in deze problemen oriën- teeren wil, bezoeke Maandag a.s. de ontwikkelingsavond. MARKTBERICHT. Op de Woensdag alhier gehouden veemarkt was in totaal aangevoerd 222 stuks vee. Dragend vee 44; Vet^vee 20 Gust vee 14Kalveren 1Biggen 143. Handel levendig. Prijzen dragend vee van f 170 tot 210. Gust vee van f 110 tot f 140. Vet vee van 28 tot 32 ct. per pond. Biggen van f 8 tot f 11 per stuk. WET OP UITVERKOOPEN EN OPRUIMINGEN. VERSCHUIVING VAN DEN TER MIJN VOOR SEIZOEN OPRUIMINGEN. Volgens de bepalingen der Wet betreffende het Uitverkoopen en Op ruimen in het winkelbedrijf is het houden van opruimingen in verband met jaars- of seizoens wisseling zonder vooraf verkregen vergunning der Kamer van Koophandel en Fa brieken slechts toegestaan tusschen 1 Januari en 1 Februari en tusschen 15 Juli en 15 Augustus. In art. 12 lid 3 der Wet heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken evenwel de bevoegdheid verkregen bijzondere gevallen een ander tijdvak dan één der boven vermelde aan te wijzen, waarbinnen deze seizoensopruimingen uitsluitend zul len mogen worden gehouden. In verband met het aanstaand huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en de feestelijkheden, welke ter ge legenheid van dit huwelgk zullen plaats hebben, hebben reeds eenige Kamers van Koophandel en Fabi ie ken hier te lande besloten van deze be voegdheid gebruik te maken en het tijdvak voor seizoensopruimingen te verschuiven. Eenzelfde voorstel zal worden ge daan op de eerstvolgende openbare vergadering der Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Noordelijk Limburg te Venlo, welke op Dinsdag 22 December e.k. zar worden gehou den. Naar verluidt zoude dit voorstel een zeer groote kans van slagen hebben en zal de Kamer waarschijn lijk besluiten de termijn voor oprui mingen voor alle groepen van w.nkel- neringen in het geheele gebied der Kamer niet te doen aanvangen vóór 9 Januari e.k. Belanghebbende zaken zullen der halve goed doen reeds thans hiermede rekening te houden. Van het genomen besluit geschiedt te zgner tijd openbare kennisgeving. DHei borstje inwrijven met Dampo. Pot 50, Doos 30 ct. Bij Apotb. en Drogisteo. 8IYIPO lM«h» PP «n geneesll 381—6

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1