De gruwelijke toe standen in Spanje. Buitenland. ZIJ die zich met ingang van 1 Januari a.s. op PEEL EN MAAS GRATIS. Provinciaal Nieuws Qemengde Berichten Versch, of zwak gerookt vleesch evenals worst, spek en ham kunnen gevaarlijk voor de consumptie wor den door de vliegenmaden. Hiertegen helpt reinheid, desinfecteeren van de bewaarplaatsen, ijzergaas voor de ramen, terwijl men de vleeschwaren het best in zakken kan binden en zoo ophangen. De strijd tegen het bederf is ook voor latere jaren van belang. Het doel ervan is niet alleen de voedsel voorraad te vermeerderen, maar ook om het spaarzaam te gebruiken. Nauwkeurig acht geven op de levensmiddelen brengt ook nog een ander belang mede. Iedere huisvrouw zal het aan haar huishoudgeld kunnen merken als zij met grootere zorg alle etensresten verwerkt en niets verloren laat gaan. Beslissend voor het geheel is echter nooit het eigenbelang van den enke ling, doch deze strijd heeft beteekenis voor het geheele volk. Voor hem die begrijpt, dat de strijd tegen het bederf ook beduidt, in ons volk weer de achting voor hetdage- lijksch brood te wekken, begrijpt tevens den ethischen kant van deze actie. PERSOONLIJKE ERVARINGEN VAN PROF. GRONDIJS. DE TERREUR DER ROODEN. Voor leden en genoodigden van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap heeft prof. dr. L. H. Grondijs te 's-Gravenhage een voordracht gehouden over „De revolutie in Spanje, persoon lijke ervaringen bij twee fronten." Prof. Grondijs heeft tijdens de reis, welke hij onlangs voor oud heidkundige doeleinden naar Spanje heeft ondernomen, zoo wel in Catalonië als in westelijk Spanje moeten dolen en hij heeft aldus gelegenheid gehad, om eerst onder Catalaanseh en anarchis tisch bewind, dan onder het na tionalistisch regiem, verschillen de gebeurtenissen van den bur geroorlog mede te maken. Spreker begon het erop te wijzen, dat het voor den Nederlander eene eigenaardige moeilijkheid oplevert, om uit ervaringen omtrent onze eigen anarchisten, communisten en de re- volutionnaire neigingen in Nederland te concludeeren tot Spaansche anar chisten, Russische bolsjewieken en het revolutionnaire gevaar, dat elders dreigt. Ongeveer tachtigduizend mannen, zwaar gewapend, die geen chef er- Kennen dan zoolang®elk meent er een noodig te hebben, zijn in Barce lona meester van aller lot. Van 10 uur 's avonds tot aan zons opgang hoort men in stad en om streken de schoten knallen. Eiken morgen worden de lijken gevonden van mannen en vrouwen, die zonder aanklacht of vonnis zijn omgebracht door losse groepjes onverantwoorde lijke syndicalisten. Bekende hoofdpersonen in de Ibe rische anarchisten-federatie hebben den spreker hun machteloosheid bekend. De anarchistische beginselen staan niet toe, om op welke wijze ook, van boven af met dwaling in te grijpen. Niet alleen is het verlies van tal looze menschenlevens, dagelijks orde loos, om roof of wraak, nutteloos geofferd, te betreuren, maar ook dat van ontelbare gebouwen, kunstwer ken, bibliotheken, kunstverzamelin gen. Ook nu nog wordt elke priester, monnik, zelfs wanneer hij zich in leekenkleeding aan vervolging had hopen te onttrekken, bij ontdekking gedood en wel volkomen straffeloos. Spreker beschouwde den staatkun digen toestand in Catalonië als vol komen onlogisch en reddeloos. Prof. Grondijs heeft met anarchis tische en Catalaansche leiders her- herhaaldelijk gesproken. Mannen als de dichter Gassol, minister van on derwijs in Barcelona, beschouwen den toestand als tragisch, daar de anar chisten, die men gewapend had, om de opkomende republiek tegen de „generaals" te verdedigen, zich nooit meer zullen laten ontwapenen. Ca talaansche patriotten als Maravittes hebben zich bij den staat van zaken neergelegd en stichten door de omstandigheden gedwongen en niet zonder zware zorgen een Catalo nië op anarcho-syndicalistischen grondslag. niet gezegd, zeide hij. Het is louter toeval.... Maar... gelooft u na dien brief nog in mij Ik kan niet anders... Ik zou ongelukkig zijn als ik het niet deed. En ik verlang zoo naar wat geluk in mijn leven. Ik heb mezelf zelfs trachten wijs te maken, dat hetgeen boven de handteekening van John Graham stond, een leugen was. Dat was het niet heelemaal. Maar het sloeg niet op u of op mij Het was een stuk van een schrijven, dat aan Rossland gestuurd was. Aan boord van het schip gaf hij mij een paar boeken ter leen en in een daarvan vond ik het stuk van dien brief, als boekenlegger gebruikt, Als u den heelen brief had gelezen, dan had u dien werkelijk beel onbelang rijk gevonden. De andere helft zit in mijn schoentje, dat u niet aan Ellen McCormick teruggaf. Vrouwen hebben dikwijls de gewoonte hun schoenen met papier op te vullen. Hij had het uit kunnen schreeuwen van geluk: hij had zijn armen in de hoogte willen gooien en lachen uit louter levensvreugde. Maar Mary Standish' stem, die op kalmen en zakelijken toon sprak, hield hem in bedwang, Ik was in Nawadlooks kamer, toen ik Stampede dat stukje papier Nadat spr. Catalonië, waar een kleine minderheid (een zevende of zesde der bevolking) de anderen ter roriseert, over zee verlaten had, heeft hij zich uit de landingsplaats Port- Vendres, naar, St. Jean de Luz be geven, om er het visum uit Burgos te verkrijgen voor zijn reis naar het andere Spanje. Daar de Fransche re geering het spoorwegverkeer met nationalistisch Spanje had stopgezet, kon men alleen per auto over de Pyreneeën naar Burgos komen. Hetgeen spr. in alle dorpen aan trof, was de afwezigheid der boeren die allen naar het front vertrokken waren. Dit contrasteert met de hou ding der boeren in Catalonië, die de anarchisten niet in den burgeroorlog vermogen te mengen. Terwijl de Russische Komintern, naar de meening van prof. Grondijs, in het roode Spanje weinig kansen heeft, om sovjet-republieken onder Moskou's leiding te stichten, heeft zij juist in Navarra en aangrenzende provincieën, wegens gebrek aan weer stand van bestaande revolutionnaire organisaties, communistische cellen met sovjets naar 'Russisch model kunnen stichten, die zich de laatste maanden voor de beweging-Franco blind naar Moskou's voorschriften gedragen hadden. Hier speelden dorpsonderwijzers en geneesheeren een voorname rol. Het meerendeel bestond uit hoofde van een bijzondere regeeringspolitiek, uit atheisten, die onder Roomsche kin deren een vrijdenkerspropaganda uitoefenen. Toen na Franco's proclamatie de bevolkingen van Navarra, Burgos, Valladolid en andere gewesten zich verhieven, werden in tegenstelling tot het andere Spanje, de leden der syndicalisten en der sovjets in de gevangenis geworpen of door de boe ren ter dood gebracht. Ook in Spanje blijkt weer, hoe wei nig men uit militair oogpunt reke nen kan op geestdrift alléén, hoe onontbeerlijk langdurige oefening voor de troepen is en dat men ook dan, door mannen te wapenen en te oefenen, ^er nog geen militairen van gemaakt "heeft. De laatste beslissen de vooroefening voor het gevecht is de strijd zelf. Jonge, behoorlijk georganiseerde troepen kan men niet vergelijken met mannen, die al kruitdamp ge roken hadden. Hier vindt men de verklaring voor de superioriteit van Marokkanen en Tercio, en in den laatsten tijd van de oud-combattan ten, die uit verschillende landen toe gesneld zijn, om het roode kamp te versterken. Spreker verhaalde tenslotte van zijn tocht door nationalistisch Spanje, waar men (met uitzondering alleen van de rooden, die gevangen zitten) eenstemmigheid aantreft bij de gan- sche bevolking. Hij deelde indrukkken mede van zijn bezoek aan Toledo, waar hij ter stond na de inneming van het Alcazar, de defensores in de kelders der ves ting heeft kunnen gelukwenschen. ENGELAND EN ZIJN KONING IN GROOTE MOEILIJKHEDEN. DE LIEFDE EENS VORSTEN. De bevolking van heel het Britsche imperium is plots verbijsterd door de crisis, welke zich in het hoogste be- bestuur van het wereldrijk heeft geopenbaard. Hebben andere landen soms te lijden onder de hevigste volksbewegingen ten behoeve van een wijziging in de staatsvorm of een persoonlijke wisseling van het opperste gezag in den staat, in Engeland en het Britsche imperium leek de positie van den kcning-keizer zoo onomstreden, dat men zelfs over geen mogelijkheid van een consti. tueele crisis ooit dacht. En thans zit men er midden in. Tragisch is dat het gaat om de per soonlijkheid van juist dezen koning Edward VIII, die zoo ontzaglijk po pulair is in het rijk. Van hem zou den zijn volkeren heel wat kunnen verdragen, maar toch blijkt er ook in dat geval een grens te zijn. KERK EN TRADITIE. De Koning, die zich als prins van Wales heel wat vrijheid kon permit- teeren, wil als Koning zijn persoon lijke levensopvatting niet voegen in de lijn, welke zijn voorgangers heb ben getrokken. Zijn onkerkelijkheid was reeds lang een doorn in het oog van de Anglikaansche geestelijkheid, ze werd dezer dagen zelfs aan leiding tot een openbare bisschoppe lijke vermaning. Thans is de koning ook tegen het sterk ontwikkelde ge zag oprapen, zei ze. Ik had juist een paar minuten tevoren naar mijn schoentje gekeken, bij mezelf de op merking makend, dat het jammer was, dat u het andere in mijn hut op het schip had gelaten en toen moet het papier er uit gevallen zijn. Ik zag, hoe Stampede het las en hoe hij er van schrok. Toen legde hij 't weer op tafel neer en ging de kamer uit. Ik keek vlug wat het was, dat hij gevonden had en had ternauwer nood de paar woorden gelezen, toen ik hem weer hoorde terugkomen. Ik legde het op de oude plaats terug en verborg me in de kamer. Ik zag hoe Stampede met het papiertje naar u toeliep. Ik kan me nog niet voor stellen, waarom ik hem niet heb tegengehouden. Maar die brief was toch aan Rossland geschreven, protesteerde hij, In haar oogen lag echter geen blijde glans. Het zou beter zijn dat het waar was en dat alles, wat werkelijk waar is, niet bestond, zei ze op geheel hopeloozen toon. Ik zou zelfs mijn leven willen geven, als ik alleen maar was, datgene, waarop die woor den zinspelen: oneerlijk, een spion, de een of andere misdadigster, alles zou ik liever willen zijn, dan wat ik inderdaad ben. Begint u nu te be* voelen voor traditie van het Engel- sche volk in botsing gekomen door de kenbaarmaking vaD zijn wil om te huwen met een zekere mrs. Simp son. Deze dame hoort al eenige ja ren tot den engeren kring van ken nissen van den koning: zij maakte den laatsten tijd regelmatig deel uit van het gezelschap, dat de koning in zijn land en op reis daarbuiten, rond zich vereenigde. WIE IS MRS. SIMPSON Mrs. Simpson is een 40-jarige da me, niet van adel. Dat laatste zou voor het democratische Engelsche volk geen reden zijn om haar als koningin af te wijzen. Zij is een Amerikaansche. Ook dat is bijzaak. Maar zij heeft reeds twee echtge- nooten gehad en van haar tweeden man kan ze officieel pas op het laatst van April a.s. scheiden. Dat hun ko ning de derde man van een wufte Amerikaansche zal zijn, vindt de groote meerderheid van het Engelsche volk een onaanvaardbare gedachte. „Maar" óok de regeering van het land men erkent algemeen, dat de koning als man'zijn leven kan inrichten, zooals hij "dat wenscht. Maar als de man ook koning wil zijn en blijven, dan zal hij zich als man niet kunnen gedragen tegen zijn plichten als koning in. Indien Ed ward VIII zou huwen met Mrs. Simp son, zou hij daarmee het gevoelen van het volk beleedigen en de mo narchie ontzaglijke schade berokke nen. De basis van heel de constitutie zou uitermate wankel worden: het aanzien van het Britsche imperium in de wereld, zou er onder lijden. Krakelingen. BEELDENSTORMERS. Kunst heb ik in haar hoogste vor men altijd als iets bovenmenschelijks en daarom ook als iets onpersoon lijks beschouwd. Kunst wordt ge wrocht middels menschengeest en menschenhanden, maar dóór den Geest, van wien we onze bezieling ontvingen. Wanneer ik er voor in de leer ga en ik ging me veeljarig oefenen, dan zou ik misschien in staat zijn om ééns 'n schitterende auto te bouwen. Zoo iets is menschenwerk. Maar al studeer ik tien jaren muziek, dan zal ik geen Mattheus Passon kunnen scheppen en al kreeg ik les van den grootsten schilder onzer dagen, toch zou mijn penseel nimmer een Nacht wacht op het doek kunnen tooveren. Kunst is een gave, verankerd in de ziel. Zeker, we kunnen met die gave trachten te woekeren door ze te ontwikkelen en we kunnen die gave vè.n ons werpen door ze te verwaar- loozen. Zónder de gave bereiken we in elk geval niets in de kunst. We mogen den kunstenaar eeren om de onderscheiding, welke hem door zijn gave gewerd en we kunnen het land gelukkig prijzen, dat kunste naars op zijn bodem heeft, toch is de kunst onpersoonlijk en a-natio- naal, omdat noch mensch noch volk haar wekken kan. Niets is zoo internationaal als de kunst. Menschen en volkeren kunnen elkaar haten, voor eikaars waar achtige uitingen van kunst kan men slechts bewondering hebben. In de geschiedenis hebben we het gezien, dat de wreedste veroveraars in den vreemde de kunst spaarden boven het leven der menschen. Daarom is het zoo dwaas en god deloos, dat men in Duitschland de kunst poogt te scheiden in Arische- en daarom te aanvaarden kunst, en in niet-Arische en deswege te ver werpen kunst. Wie waarachtige kunst afwijst, omdat ze middels Joden handen en (of) -hersenen is gewrocht, verheft daarmee geenszins het eigen volk, noch kleineert hij den mensch van vreemde bloede, maar hij beleedigt den Schepper, die het aanzijn gaf aan Zijn evenbeeld, door dit te be zielen met iets van Zijn geest Kunst mag alleen naar haar waarde worden beoordeeld en de kunstenaar naar het gebruik, dat hij van zijn gave maakt. Of hij deze n.l. aanwendt ten be hoeve van goede dan wel van ver keerde of slechte effecten. Zelfs een slecht mensch kan een zeertewaar- deeren kunstenaar zijn, zóó on persoonlijk is de kunst. Wanneer het Duitsche volk niet- Arischejkunst thans uitbant, verarmt het alleen zich zelf en het beleedigt God, maar het verandert niets aan de grootheid van werken, welke door bovenmenschlijken geest werden ge- grijpen Ik vrees nog niet Niettegenstaande hij volhardde in zijn ongeloof, maakte de uitdrukking van pijn, die hij in haar oogen zag, hem angstig voor wat zij wellicht nog meer te bekennen zou hebben. Het eenige wat ik begrijp is mijn vreugde, dat u hier is die nog grooter is dan gister grooter dan vanmorgen grooter zelfs dan een uur geleden. Ze boog het hoofd, zoodat het heldere zonnelicht de prachtige tin ten van heur haar deed uitkomen en hij zag hoe haar wimpers trilden; toen beheerschte ze zich plotseling en vouwde haar handen kalm in haar schoot. Zoudt u er niets op tegen hebben, als ik u vroeg mij eerst te vertellen, wat u van John Graham weet zei ze zachtjes. Ik weet er iets van, maar ik denk, dat het alles voor mij gemakkelijker zou maken, als ik het uit uw mond kon hooren nu.... Hij stond op en keek naar haar zooals ze daar neerzat, toen ging hij naar het venster en keerde terug en ze had haar houding nog niet ver anderd, maar wachtte, totdat hij zou gaan spreken, Wordt vervolgd. abonneeren, ontvangen de voor dien datum verschijnende num mers ïnspireerd. Ik zeg een en ander naar aanlei ding van den inhoud eener bro chure, bedoeld als protest tegen het neergruizelen van een standbeeld van Mendelssohn in Leipzig, welke bro chure me ter recensie werd toege zonden. Wat ik van deze wandaad zeg? Wel, Mendelsohn en zijn kunst blijven zonder standbeelden in het Derde Rijk even groot; het puin van zijn beeld siert echter de Duitsche huishouding. Ik ken de namen van velen, wier beeld in den loop van tijden is vernield, maar nog nooit is in de geschiedenis het vastleggen van namen van beeldenstormers der moeite waard gebleken. In de bedoelde brochure vond ik den uitgesproken weerzin opgetee- kend van verscheidene bekende per soonlijkheden en van de redacties van meerdere Nederlandsche dag bladen. Het treffendst vond ik de volgende woorden van Prof. Dr. Wil lem Mengelberg, gesproken in een personderhoud, d.d. 18 November j.l. Onze groote dirigent zij toen woor delijk over het geval de verwoesting van Mendelsohn's standbeeld: Gelooft U die berichten toch niet. Het is niet waar.... Het kan niet waar zijn. Hij moet de bedoelde daad toch wel ontzettend afschuwelijk hebben geoordeeld, als hij ze a priori als onbestaanbaar durfde aanduiden. En toch hebben de feiten zijn on geloof geloochenstraft. In latere mededeelingen is het bevestigd, dat de meer bedoelde schanddaad zich inderdaad op den lOen November te Leipzig heeft voltrokken. Het stand beeld blijkt van zijn voetstuk te zijn gehaald en is daarna in stukken ge slagen. Omdat God een kunstenaarsziel had durven inblazen in een Jood. VENRAY, 12 Dec. 1936. LUXOR THEATER. Zelden heeft een filmprogramma zulk een geweldige opgang gemaakt als het hoofdnummer van deze week. „Savoy Hotel 217" een meesterstuk der Duitsche filmkunst, waarmee men de Ufa, volgens het Algemeen Handelsblad kan gelukwenschen. Over het geheele land heeft deze film bij publiek en pers een reuze onthaal gehad, zoo schreef b.v. De Maasbode „Reeds dadelijk blijkt de uitsteken de stembeheersching een goede noot. Beide (regie en verhaal) verraden evenwel de hand van iemand die weet wat hij wil en zich van zijn voorbeelden kan losmaken, een eigen opvatting en toon vindend. Savoy-Hotel 217 is een goed door dacht politiedrama, dat een melo- dramatischen inslag heeft maar ge red wordt door een vlotte dialoog, uitstekend spel en een verrassend tempo.... Albers en Brigitte Horney worden voortreffelijk bijgestaan door Kathe Dorsch, Gusti Huber, Paul Westermeier e.a. die stuk voor stuk recht hebben op bijzondere waar deering. We moeten eerlijk beken nen, zelden een Duitsche film te hebben gezien, waarin de spelers zoo goed op elkander waren afge stemd, waarin de sfeer zoo goed wordt volgehouden en het geheel zoo aannemelijk blijft. De humor in den dialoog is van goede kwaliteit.... zeker een der beste films, zoo niet de beste, die door Duitschland in den laatsten tijd zijn uitgebracht." Ook het bijprogramma is prima verzorgd, zoodat de bezoekers van het begin tot het einde ten volle kunnen genieten. Dit filmprogramma verdient dan ook ieders belangstel ling. ST. NICOLAASFEEST TE MERSELO. Verleden week Zaterdag werd alhier het jaarlijksche St. Nicolaas- feest gevierd. Aan den ingang van het dorp werd de H. Man afgehaald door de fanfare en de schoolkinderen, waarna men onder de lustige toonen der muziek naar het Jeugdhuis trok. Onder leiding van meester van de Ven, werden verschillende passende liedjes gezongen en toespraken ge houden, terwijl tevens door de school kinderen werd opgevoerd het tooneel- spel in 3 bedrijven „De Toovenaar." Zoowel zang als tooneelspel was keurig verzorgd, waarover de goede Sint dan ook herhaaldelijk zijn goed keuring uitsprak. In een schoone rede liet St. Nico- laas alles wat het laatste jaar in ons dorp gepasseerd is, de revue passeeren, waaruit bleek, dat trots den grooten afstand, hij uitstekend op de hoogte bleek met het wel en wee van ons dierbaar Merselo. Spreker memoreerde de bouw van het prachtige Jeugdhuis, het 75-jarig jubileum als koorzanger van Jan- mathies, het schitterend succes van onze solisten in Vierlingsbeek, de prachtige nieuwe wegen naar Klein- dorp, Haag, Straat en Beek, doch klaagde over de groote weg naar Venray. Hij sprak de hoop uit, dat deze een volgende gelegenheid in betere conditie zou verkeeren, daar hij anders bang is een volgende jaar niet meer te zullen kunnen komen. Met de belofte, dat h\j dezen nacht bij zijn rondgang, dit onderwerp de heeren raadsleden eens in het oor zal fluisteren, was hij aan het einde van zijn rede. Vooral het laatste werd door jong en oud van harte toegejuicht, waarna de Goede Sint, na groot en klein rijkelijk bedacht te hebben, den terugtocht ondernam. FEESTVERGADERING BOERINNENBOND MERSELO. Deze week hield onze Boerinnen- bond „St. Oda" haar jaarlijksche feestavond, 's Morgens ontvingen allen gezamenlijk de H. Communie, terwijl 's avonds om 6 uur allen tegenwoor dig waren in het nieuwe jeugdhuis. Ook de zustervereenigingen Jonge Boerinnenbond en K.J.V. waren aan wezig, zoodat de ruime zaal tot in alle hoeken bezet was. De Voorzitster Mej. Poels-Wismans opende de bijeenkomst met gebed, richtte tot allen een hartelijk wel komswoord, speciaal tot de Zeereerw. Heer Pastoor en de dames Sangers en Aerts, en verder Bestuur van Boerenbond en Jonge Boeren. Hierna kreeg de geestelijke advi seur het woord. Spreker memoreerde het vele nuttige werk door de Boerinnenbond verricht. Vooral door het geven van diverse cursussen werd zeer veel goeds tot stand ge bracht. Verder sprak Z.E. met een enkel woord over de patrones van onze Bond, de H. Oda, die eenigen tijd in deze streken heeft vertoefd. Hij sprak tot slot de wensch uit, dat allen, evenals de H. Oda, het licht der oogen mogen ontvangen, om zoo onze blikken gericht te kunnen houden op het eene doel waarvoor wij allen geschapen zijn, den hemel. Dan werden allen uitgenoodigd deel te nemen aan de koffietafel, waarop natuurlijk de Limburgsche vlaai niet ontbrak. Deze verschillende soorten vlaai en taart, werden allen door de leden zelf bereid en waren overheerlijk van smaak. De damestooneelclub, onder leiding van Mej. Keltjens, bracht met groot succes verschillende tooneelstukjes voor het voetlicht. Onbedaarlijk is er gelachen met „Mej. Jans op kostschool." Vooral Mej. Jans was in dit stuk onver beterlijk. In „Vergif" was vooral Sientje niet te evenaren. Tranen zijn er om haar gelachen en nog zelden zagen wij door een dame zulk natuurlijk spel leveren. Ook „Twee Kwezelkens" en „Een boertje ging naar Zwitserland" oogsten uitbundig succes. Verschil lende geestelijke en humoristische liederen werden ten beste gegeven, wat alles te samen den avond tot een geweldig succes maakten. Namens het Bestuur van den Boerenbond, sprak de heer Pubben dan ook hartelijke woorden van dank, voor deze schitterend geslaagde avond, terwijl namens de Jonge Boeren de heer M. van Hoof het woord voerde. Met een slotdankwoord van den Zeereerw. Heer Pastoor en de Voor zitster en het lied „Aan U, o Koning der Eeuwen," was deze prachtig ge slaagde feestavond ten einde. JAARMARKT TE HORST. Aanvoer totaal 249 stuks. Rundvee aanvoer 103 stuks. 42 stuks dragende koeien van f 175 tot f235. 61 stuks guste koeien en pinken. Vet vee 25 tot 28 ct. Pinken f 80 tot f 170. 146 stuks biggen van f 7 tot f 9.50. Er was veel handel in alle cato- goriën. Deze Jaarmarkt, de z.g. Allemansmarkt, werd zeer druk be zocht. Niet alleen op de markt zelf waren de verkoopers zeer tevreden, doch ook rondom het marktterrein heerschte een optimistische stem ming. De talrijke standwerkers met kramerijen en de omwonende mid denstanders, café- en winkelhouders, hebben vast en zeker een goede dag gehad. Er viel alom een vlotte handel te constateeren. Wat verder op deze jaarmarkt opviel was de superieure kwaliteiten van het aan de lijnen geplaatste vee. Maar kan dat minder we schreven dit reeds vaker in een streek welke door het geheele land bekend staat om zijn puik fok- en slachtvee. Deze Allemansmarkt te Horst heeft dus ook dit jaar weer een perfect verloop gehad, zoodat alle partijen over het resultaat zonder eenige twijfel tevreden zijn zullen. R.K. STATENKRING HORST. KRINGVERGADERING TE WELL. Het bestuur van den Statenkies- kring Horst heeft een uitnoodiging gericht aan de voorzitters der plaat selijke R.K. Kiesvereenigingen tot het bijwonen der Kringvergadering op Zondag 13 December 1936, des namiddags 3 uur te Well in de zaal Clabbers. De agenda vermeldt 1. Opening. 2. Rede van denhoog- edelgestr. heer G. W. J. van Koever den, lid van de Tweede Kamer, te Buren, over „Regeeren in crisistijd." 3. Gedachtenwisseling. 4. Rondvraag en sluiting. EEN BRUG BIJ WELL. In zijn Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Verkeersfonds- begrooting voor het dienstjaar 1937, merkt de Minister van Waterstaat op, dat een brug bij Well, waarop bij het afdeelingsonderzoek werd aangedrongen, zou gelegen zijn in een op het provinciaal wegenplan der provincie Limburg voorkomende wegverbinding, zoodat de bouw daarvan, afgezien van de vraag of deze brug noodig is, niet tot de taak van het Rijk behoort. OPZIENBARENDE ARRESTATIE. In de gemeente Susteren is Zater dag groote opschudding veroorzaakt door de plotselinge arrestatie van den 45-jarige S., een zeer gunstig bekend staanden beambte van de Staat Spoorwegen. De man wordt er van verdacht, in April 1932 een roofoverval te hebben gepleegd op de twee bejaarde dames Janssen, die, naar men algemeen aanneemt, vrij welgesteld waren. De beide dames werden indertijd levensgevaarlijk gewond, doch later herstelden zij. De daders namen evenwel de vlucht door het gegil van een der dames, waardoor zij hun voornemen, het huis grondig te doorzoeken, niet geheel konden Uit voeren, Zg waren hiermede wel reeds begonnen, doch zagen slechts kans eenige antieke vaasjes mee te zemen. De politie verrichtte in verband met deze zaak verschillende arrestaties, doch alle verdachten moesten wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Ook huiszoekingen bleven zonder resultaat. Thans heeft men S., die in Suste ren zeer goed bekend staat, gear resteerd en naar Maastricht over gebracht, waar hij is opgesloten om later voor den officier van Justitie te worden geleid. Het gebeurde wordt intusschen in de gemeente zeer druk besproken. Naar verluidt is in verband met deze zaak een tweede persoon in verhoor genomen, eveneens een spoor wegbeambte, die destijds te Susteren woonde, doch later naar Amsterdam werd overgeplaatst. Tevens komt weer een inbraak ter sprake, eveneens te Susteren ge pleegd, waarbij indertijd een groote geldkist werd gestolen, die later van haar inhoud beroofd werd terug gevonden. (Tel.). ALUMINIUM-INDUSTRIE TE WEERT. De sedert enkele jaren bestaande aluminiumfabriek van de firma Walter Gruythuyzen te Weert zal een belangrijke uitbreiding ondergaan. Zaterdag had de aanbesteding plaats van den bouw van een nieuwe fabriek nabij de Stationsstraat aidaar. ONGELUK OP ON BEWAAKTEN OVERWEG. Maandagmorgen heeft bij wacht post 31, tusschen Gronsveld en Eijs- den een ernstig ongeluk plaats ge had. Een huurder van een wacht posthuis, dat niet meer in gebruik is bij de Spoorwegen, zekere Peuser, werd bij den onbewaakten overweg aldaar, toen hij wilde oversteken, door den aankomenden trein ge grepen en eenige meters medegesleurd P. bleek een been te zijn afgereden, terwijl het andere totaal verbrijzeld was. Bovendien kreeg P. een gapende wonde aan het hoofd. In deerniswekkenden toestand werd het slachtoffer naar het ziekenhuis te Maastricht vervoerd en daar ter verdere verpleging opgenomen. IN TOBBE WATER VERDRONKEN. Te Brunssum (L.) wist een klein kind van goed een jaar oud in de woning van het gezin F., in een onbewaakt oogenblik in een aan grenzend vertrek, waar een tobbe met heet water gereed stond, te komen. De kleine viel in het heete water en verdronk. GROOTER SNELHEDEN DER TREINEN. In 1938 zal op verschillende hoofd lijnen der Nederlandsche spoorwegen de snelheid tot een maximum van 120 kilometer per uur worden opge voerd. Dat wil zeggen, dat dan de treinen, die er nu nog niet harder dan 100 kilometer per uur mogen rijden, de reizigers in aanzienlijk korter tijd op de plaats hunner be stemming zullen brengen. Dit vereischt in de eerste plaats belangrijke werkzaamheden aan de daarvoor in aanmerking komende spoorbanen, waarmede de dienst van weg en werken reeds is begonnen. TUSSCHEN TANDWIELEN VERMORZELD. De 70-jarige arbeider H. Hamstra, in dienst bij de N.V. Ennemaborg te Midwolda (Oldambt) is Maandag gegrepen door de tandwielen van den watermolen, waardoor hij een gruwelijken dood vond. BOEKJES SIGARETTENPAPIER IN EEN SMOKKEL-VEST. Door een wachtmeester van de Kon. Marechfcussée te Oudenbosch is Maandagavond op het station aldaar een man aangehouden, die een pakje gesmokkeld sigaretten papier vervoerde. De man werd mee genomen naar de marechaussée- kazerne, waar een nader onderzoek aan den lijve werd ingesteld. Het bleek, dat hij als keurslijf eensmok- kelvest droeg, dat nog een party van niet minder dan 2000 boekjes sigarettenpapier bevatte. Nadat hij de „ontvettingskuur" had ondergaan en ter compensatie een „bon" rijker was geworden, werd hij op vrije voeten gesteld en don hjj met den laatsten trein nogzijn reis naar Delft vervolgen. WIELRENNER VERBERK OVERREDEN. De 23-jarige wielrenner Leo Ver berk is Maandagmiddag op den Aalsterweg in het dorp Aalst, bij Eindhoven door een autobus gegre pen en op slag gedood. Verberk was een der meest beken de amateurs-sprinters in ons land en heeft op binnen- en buitenland- sche banen veel succes behaald. Men zag algemeen in hem een sprinter met groote toekomst. MEDISCHE WENKEN. Indien men een of ander lichaams idee verrekt, of verzwikt heeft zal men medisch advies inwinnen, en het euvel deskundig laten behandelen. Hiermede is men echter nog niet klaar, want veel komt het op een goede nabehandeling aan, nadat de arts reeds afscheid heeft genomen. Deze bestaat hierin, dat men ge- ruimen tijd moet blijven masseeren en gymnastiek doen, terwijl warm waterbehandeling evenzeer noodig is. Het betreffende lichaamsdeel moet nog geruimen tijd ontzien worden, doet men dit niet, dan beloopt men steeds de kans, dat men weer zwikt, waardoor een chronische gevoelig heid kan ontstaan.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6