twffttf bi.ai) van pf.el f.n maas Uit den Raad van Venray. FEUILLETON. Geluksdroom Markten De strijd tegen het bederf. ELKEN WINTER LEED HIJ aan Winterhanden ven Wintervoeten KL00STERBAISEM Zaterdag 12 December]? 1938 Zeven en vijftigste Jaargang No 50 VRIJDAG 4 DECEMBER. Eene zitting welke ruim 4 uur duurde. Voorzitter: G. H. Houben l.b. Secretaris: van Haaren. Tegenwoordig alle leden, uitge zonderd de heer Vermeulen, die be richt had wegens uitstedigheid de vergadering niet te kunnen bijwonen, waaraan hij toevoegde, dat hetgeen werk was om midden in de week agenda's uit te zenden voor eene vergadering, die dezelfde week nog gehouden zou worden. Na opening der vergadering door den Voorzitter met gebed, werd over gegaan tot de behandeling van een 17-tal agenda-punten, die er wel onschuldig uitzagen voor den leek, maar voor de raadsleden voldoende waren om er een vergadering van ruim 4 uur aan te wijden, van welke tijd 7 kwartier in geheime vergade ring werden doorgebracht. Het leek wel of de weinig talrijke vergaderingen langer moesten duren om de uren toch „vol" te maken. Overigens was het een zeer prettige vergadering, waarin de raadsleden, hun best deden om Venray's wapen alle eer aan te doen. Tengevolge van de vele onderlinge samenspraakjes gonsde de Raadszaal als een bijenkorf. 1. Notulen. Als de Voorzitter punt 1 aan de orde stelde, maakte de heer Oden- hoven bezwaar tegen goedkeuring der notulen. Hij miste een zijner kernachtige opmerkingen en wees er op dat het aantal uitgebrachte stemmen bij een in die vergadering gehouden stemming niet juist was weergegeven. Dit laatste vond de Gemeente-secretaris een „kleine" fout, doch de heer Odenhoven was een tegenovergestelde meening toegedaan en noemde het een „groote" fout. Een kwestie van appreciatie. 2. Vaststelling der vergoedingen ten behoeve der verschillende bijzon dere scholen over 1934, overeenkom stig het bepaalde in de artt. 101 en 103 der Lager-Onderwijswet 1920. Deze vergoeding werd vastgesteld voor f 6.60 per kind, dat de school bezoekt. 3. Aanbieding verslag der Brand weer over 1935. De Raad vereenigde zich met het voorstel van den Voorzitter om dit verslag ter inzage neer te leggen. De heer Reintjes, die omtrent de Brandweer iets in 't midden wilde brengen, werd verzekerd, dat hier voor later een meer geschikt oogen- blik zou aanbreken. 4. Aanbieding verslag der Gas fabriek over 1935. Ook dit verslag zal ter inzage worden gelegd. 5. Behandeling der aanvragen om subsidie Op verzoek van den heer Oden- hoven schorscht de Voorzitter de openbare vergadering en gaat de Raad in geheime zitting over, welke 7 kwartier duurde. Na heropening der openbare ver gadering bleek, dat de Raad de taak van Sinterklaas overgenomen had en werden de volgende subsidie's verleend: 1. R.K. Vereeniging Moederschaps- zorg te Heerlen f 40. 2. Afd. Venloder R.K. Reclasseering f 12.50. 3. R.K. Gezinsvoogden te Venlo f 10. 4. Venray's Harmonie f 275. 5. Fanfare St. Catharina, Leunen f 80.— 6. Fanfare St. Oda te Merselo f 80 7. Fanfare Ons Genoegen te Oirlo f 80.— 8. Harmonie Sub Matris Tutela, Oostrum f 80. 9. Patronaatscommissie f 270. 10. Commissie van Advies inzake beroepskeuze en vakopleiding f 27. 11. R.K Gymnastiekvereeniging St. Christoffel f 67.50. 12. Vereeniging „Volksbelang" f 150. 13. Plaatselijke afd. R.K. Groene Kruis a. Plaatselijke afdeeling f 200.— b. afd. tuberculosebestrijding f 400 c. afd. kindersterftebestrijding f175 14. A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland f 15. 15. Venraysche Middenstand tot in standhouding Handelscursus f 550. 16. R.K. Vereeniging het Limb. Goene Kruis te Sittard, ten behoeve v.h. werk der sociale kinderhygiëne werd bepaald op f 1.20 per zuigeling. Op de begrooting zal hiervoor wor den uitgetrokken een bedrag van f 875. 17. Het St. Thomascollege te Venlo kreeg nul op het rekwest. 18. Stichting „Gezond Limburg" te Horn. Werd aangehouden tot de volgen de vergadering 6. Aanvrage van Mej. Meesters, ver'oskundige alhier, om over 1937 wederom een subsidie te mogen ont vangen. Deze aanvraag werd door den Raad met alle waardeering voor het werk van requestrante besproken, maar dezelfde subsidie vonden de vroede vaderen niet noodig, daar Mej. Mees ters in dien tusschentijd een zekere groep van klanten heeft gewonnen. Mitsdien besloot de Raad een be drag van f 150.te verleenen als een tegemoetkoming in het sluitend maken van haar budget. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot oninvorderbaarver- klaring van oninbare posten. Nadat de Voorzitter de diverse posten had voorgelezen, besloot de Raad met het voorstel van B. en W. accoord te gaan. 8. Aanbieding der Gemeentereke ning dienst 1935. Door den Voorzitter werd hiervoor een commissie van onderzoek inge steld, bestaande uit de Heeren Poels, van Haren en Arts, welke verklaar den hunne benoeming te aanvaar den. 9. Aanbieding der Gemeentebe- grooting dienst 1937. De Voorzitter deelde mede, dat ook deze begrooting bij de Raads leden in een viertal exemplaren zal circuleeren ter bestudeering, waarna ze alvorens in openbare raadsver gadering te worden behandeld in comité-generaal zal worden bespro ken onder voorlichting van den Heer Gemeente-Secretaris. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot belegging van f 32000 afkomstig van aflossing hypotheek. De Voorzitter deelde mede, dat dit kapitaal afgelost is. uit een hypo theek en nu stellen B. en W. de Raad voor deze gelden weer op de zelfde wijze, dus in hypotheken te beleggen. 11. Verzoek van hetRK School bestuur te Ysselsteyn om beschik baarstelling der benoodigde gelden voor aanschaffing van drie nieuwe kachels en het maken van een over dekte speelplaats. Na een inleiding door den Voor zitter, merkte de heer Arts op, dat een overdekte speelplaats nogal in de papieren zal loopen. De Voorzitter antwoordt, dat de heer van Keulen destijds een be grooting heeft gemaakt ad f 790. De heer Steeghs vindt, dat een overdekte speelplaats ook in Cas- tenray een overdekte speelplaats geen luxe zou zijn, vooral bij slecht weer, want daar komen de kinderen even als in Ysselsteyn over verre afstan den ter school. De heer van Dijck wees er op, door JAMES OLIVER CURWOOD. 30. McCormick wist daar niets van af, zijn vrouw wel. Ik verzon een kieine leugen, zoodat zij, zelf vrouw zijnde, mij beloofde u er niets van te vertellen. U moet weten, dat ik heel wat van mijn zelfvertrouwen en moed verloren had en ik was bang voor u, Bang voor mij Ja, bang voor iedereen. Ik was in de kamer achter Ellen McCor mick en toen zij u.... die vraag, deed en ik uw antwoord daarop hoorde, kon ik mijn ooren niet ge- looven. Ik was een en al verbazing, want ik had de stellige overtuiging, dat u, na hetgeen op het schip was gebeurd, me verrachten moest en u dat n slechts door een zeker ge voel van eer gedreven, naar mij was gaan zoeken. Niet eer dan twee dagen later, toen uw brief aan Ellen McCormick kwam en wij beiden lazen... Heeft u ze beide geopend Natuurlijk, een ervan moest onmiddellijk geopend worden en de andere, nadat ik gevonden zou zijn en... ik had mezelf toch weergevon den. Misschien was het toch niet heelemaal eerlijk, maar u kon toch niet verwachten, dat twee vrouwen aan een dergelijke verleiding weer stand zouden kunnen bieden. Boven dien.,. ik wilde ook gaarne zekerheid hebben. Bij deze bekentenis sloeg zij haar oogen niet neer, noch wendde het hoofd af. Haar oogen ontmoetten onbevreesd de zijne. - En toen drong het tót mij door, wat mij te doen stond. Ik was ervan overtuigd, dat u, nadat gene, wat u in uw brief geschreven had, de eenige man op de wereld was, die mij zou willen helpen en mij een kans zou geven. Maar daarvoor heb ik dan ook al mijn moed noodig gehad.en u zult misschien eindigen met mij weg te zenden... Weer zag hij, hoe in haar wijd geopende oogen tranen te voorschijn kwamen tranen, die ze niet weg veegden maar door welke ze een oogenblik later tegen hem glimlach te, zooals nog nooit een andere vrouw ter wereld tegen hem geglim lacht had, En het was, alsof die tranen haar thans een hoogere macht gaven, een soort verheven vrouwelijkheid, waar door plotseling al zijn wantrouwen en vrees verdween. Hij trachtte te spreken, maar de woorden kwamen hem slechts met de grootste moeite over de lippen. U is gekomen.,, omdat u weet dat ik u liefheb en u... Omdat, omdat... ik van het begin af een heel groot vertrouwen in u gesteld heb... Was er niets anders, drong hij verder. Geen enkele andere reden Ja... twee bekende zij en hij dat de speelplaats der school te Ysselsteyn niet afgepaald is en de kinderen wel een half uur ver kun nen gaan. Ook de Voorzitter vindt dit niet in orde en zal voor betere afpaling zorgen, waarna hij nog meedeelt, dat voor de kachels een bedrag noodig is van 3 maal f 35 is f 105. De heer van Haren vindt dit be drag nogal hoog, in welke richting meerdere leden zich uitten, totdat er tenslotte een voorstel komt om f 75 te verleenen, als een tegemoet koming in de aankoopskosten. De heer van Dijck vindt dit be drag weinig en de heer Millen vraagt, wat er gebeuren zal als de kerk de kachels niet koopen kan, waarop de Raad zich vereenigde met het voor stel van den heer Arts om f 75.te geven, mits, voegde de heer van Boven er bij, dezelfde kachels ge kocht worden als waarvoor de prijs werd opgegeven. 12. Verzoek van de N.V. ter be vordering van de Industrieele be langen der provincie Limburg, om finantieelen steun aan E.T.I.L. Hiervoor stelde de Raad f 50. disponibel. 13. Voorstel van burgemeester en wethouders tot aanwijzing vanamb- en en betrekking in dienst der ge meente, welke met uitsluiting van andere gegadigden slechts door z.g. capitulanten kunnen worden vervuld Capitulanten-verordening) Nadat de Voorzitter dit punt aan de orde gesteld had, verkreeg de Gemeente-secretaris het woord om een uitleg over deze verordening te geven, die er op neer komt dat be paalde ambtenaren, b.v. politie of kantonniers moeten benoemd worden uit Capitulanten, dat zijn personen, die een tijdlang in vrijwillige mili taire dienst geweest zijn met het doel zoodoende in de burgermaat schappij een voorsprong te krijgen bij eventueele vacatures. Burge meester v. d. Loo had al alle moge lijke pogingen in het werk gesteld om langs deze verordening te komen maar het was niet gelukt. Nu is de kaars op den nagel gebrand en bin nen enkele dagen moet het bericht van het tot standkomen der veror dening op de Griffie in Maastricht zijn of de verordening wordt daar vastgesteld. Er is niets meer aan te doen, wel wees de Secretaris op eventueel mogelijke omstandigheden om door de mazen der verordening heen te komen. De heeren Millen, v. Boven, Oden- hoven en Arts verklaarden het be zwaarlijk te vinden, dat van boven af ambtenaren zoo maar op het dak gedreven worden en geschikte en bekwame personen maar gepasseerd worden. Deze heeren waren dan ook de eenige tegenstemmers bij de gehou den stemming. 14. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging der Alge- meene Politieverordening. Hier betrof het een wijziging in de Politieverordening in te lassen, waarbij aan inspectiemakers of opgeroepenen op den dag hunner inspectie of opkomst verkoop van zwak-alcoholische dranken verboden wordt. Z.h.s. ging de Raad hiermede accoord, zoodat onze dappere geen pierenverschrikkertje zullen bekomen kunnen in zulke voor hen zware dagen. 15. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling eener nieuwe verordening op de heffing en invordering van schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs in de ge meente Venray. 16. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging der ver ordening op de heffing van besmet- teiijke ziektengelden in de gemeente Venray. Met beide voorstellen, die nogal ingrijpend zijn ten opzichte der portemonnaie, ging de Raad z.h.s. accoord. bemerkte, dat er plotseling weer meer kleur in haar wangen was ge komen. -En die twee andere reden zijn dan Een daarvan kan ik u onmo gelijk zeggen en als ik u de andere zeg, dan weet ik zeker, dat u me verrachten zult. Het heeft misschien iets met Graham te maken Ze boog het hoofd en stamelde langzaam Ja, met John Graham. Het was thans de eerste maal, dat ze heur oogen voor hem neersloeg en voor een kort oogenblik kwam het hem voor, dat 't met haar zelf- beheersching gedaan was en dat ze bang was voor alles wat hij haar na die bekentenis zou vragen. Doch ze verbleekte niet en toen ze hem weer aankeek, lag er in haar oogen een vreemden gloed. John Graham, herhaalde ze. De man, dien u haat en zoudt willen dooden. Langzaam wendde hij zich naar de deur... Dadelijk na het eten ga ik naar de kudden op de heuvels, zei hij. En u... u is hier welkom,.. Hij voelde dat even haar adem stokte en toen zag hij, hoe er een andere uitdrukking in haar oogen verscheen... Dank je Alan Holt, zei ze zachtjes. O, ik dank je. En toen plotseling hield ze hem met een korten kreet tegen, alsof ze eindelijk iets van haar zelfbeheer- sching verloren had. Hij keek haar aan en voor een kort oogenblik stonden ze zwijgend 17. Ingekomen stukken en mede- deelingen. Bij de ingekomen stukken deelde de Voorzitter mede, dat er was in gekomen a. Dankbetuiging van den heer van Schendel voor zijne benoeming als Directeur der Gemeentewerken. b. Kennisgeving van Ged. Staten van het binnenkomen van het be sluit van den Raad, waarbij de botermarkt op Vrijdag was opge heven. c. Bericht van den Minister, dat Z.E. geen termen kon vinden om Venray in een hoogere loonklasse in te deelen voor steunverleening en werkverschaffing. d. Een aanvrage van het Oranje- Comité om een subsidie van f 500. ter bestrijding der kosten der geor ganiseerde feesten ter gelegenheid van het huwelijk Harer Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana met Z. D. Prins Beinhard von Lippe Bisterfe's. Ten opzichte van dit laatste gaf de heer Odenhoven als lid van het Oranje-Comité een uiteenzetting van het feestprogramma, waarvan het hoofdbestanddeel het kinderfeest is en 's avonds eenig vuurwerk. In Venray zullen circa 3000 kindereD onthaald worden, waar conform een schrijven van Prov. Staten in nood lijdende Gemeenten nog 25 ct. per kind mag besteed worden, is deze aanvrage absoluut binnen de grenzen. De heer Millen vindt een bedrag van f 200.te veel om in dezen tijd aan vuurwerk te besteden, trouwens het verlangen der bevolking gaat uit naar dansmuziek. Ook de heer van Haren spreekt in dien geest en de heer van Boven vraagt, wat voor kwaad steekt er nu wel in dansen De Voorzitter wijst er op, dat de illuminatie van het Raadhuis ook circa f 100.gaat kosten, een en ander een last voor de Gemeente- financiën. Hij spreekt echter den wensch uit, dat er dien dag in Venray flink feest gevierd zal worden en dat er ruim gebruik gemaakt zal worden van het houden van een strijkmuziek, waarvoor ditmaal geen belasting verschuldigd zijn zal. Met algemeene stemmen verleende de Raad de door het Oranje-Comité aangevraagde subsidie. De Heer Odennoven sprak er ver volgens zijn teleurstelling over uit, dat de Minister nog steeds geen ter men aanwezig achtte om de loonen in de werkverschaffing en steunver lening te brengen in de achtste klasse Waarom, zoo vraagt hij, geldt de 8e klasse wel voor Ambtenaren maar niet voor anderen, die van een veel kariger inkomen moeten zien rond te komen Of is de levensstandaard in Venray lager dan in Boxmeer, Cuyk of Grave, die alle in de 8e klasse zijn ingedeeld Hij stelt dan ook metklem voor de uiterste poging te onderne men en verzoekt den loco-Burge meester een Commissie te willen be noemen, die op audiëntie zal gaan bij *den Minister om daar te trach ten, deze treurigen toestand te ver anderen. Daar de Raad de klacht van den Heer Odenhoven onderschreef, be noemde de Voorzitter eene Commissie, bestaande uit de Heeren Odenhoven, Millen, Vermeulen en Nelissen, die eerlang de reis naar den Haag zullen maken ter audiëntie bij den Minister, welke Commissie wij gaarne alle succes toewenschen. Inmiddels wees de klok reeds over 7 en meerdere Raadsleden, wilden hun Ambtelijke zetel wisselen tegen een stoel in de Zwaan en verdwenen op eigen ge legenheid, maar bij andere leden was de woordenvloed, ze hadden ook zoo lang niet meer vergaderd, nog niet te stuiten, doch de Voorzitter tee- kende de situatie juist, toen hij zeide: we zullen de vergadering sluiten dan kunnen we nog wat praten; hetgeen geschiedde. VENRAY Woensdag 16 December CUYK Dinsdag 22 December tegenover elkaar. Het spijt me zoo ik heb zoo n spijt van wat ik dien avond aan boord van de Nome tot u zei. Ik beschuldigde u van grofheid, on eerlijkheid... ja, zelfs van ergere din gen, nu neem ik dat alles terug. U is groot en edelmoedig, want u zou weg willen gaan, wetende, dat ik besmeurd ben door den omgang mei- een man, die u zooveel kwaad heeft gedaan en toch zegt u dat ik wel kom ben. Maar u moet nog niet weggaan, want u heeft gemaakt, dat ik u nu uit mezelf graag zou willen zeggen, wie ik ben en waarom ik mij tot u gewend heb en geve God, dat u niet te hard over mij moogt oordeelen, nadat u alles van mij hebt gehoord, XVIII Het kwam Alan voor, alsof plot seling alles anders was geworden. De diepe ademhaling van het meisje, die als een snik klonk, was het eenige. wat de stilte verstoorde. Ze ging aan het venster staan en keek naar de steppen, die in volle zonlicht baadde. Hij, hoorde duidelijk Tautuk's stem die aan Keok riep en hij onder scheidde ook het lachende antwoord van het meisje. Een grauwe lijster vloog naar het dak van Sokwenna's hut en begon te zingen. Het was alsof de spanning verbroken werd door dezen gevleu gelden boodschapper, die zong van de schoonheid, de glorie en de on sterfelijke hoop van het leven. Mary Standish wendde zich met stralende oogen van het venster af. WAT MOET DAT BROOD IN DE ASCHBAK Jaarlijks gaat door roekeloosheid en bederf voor millioenen guldens aan voedsel verloren. Juist nu er zooveel werkloosheid en armoede alom heerscht, rust op de overheid de zware taak om de menschen bij te brengen, er voor te zorgen, dat er geen voedsel be derft of weggegooid wordt. Men heeft uitgerekend, dat de schade, welke ontstaat door roekeloosheid of bederf zóó groot is, dat men met dit bedrag bijna den prijs zou kunnen betalen van het voedsel, dat jaarlijks moet worden inge voerd. In verschillende landen landen, maar vooral in Duitschland is een actie gaande, n.l. „de strijd tegen het be derf". Het geheele volk fabrikanten, grossiers en niet het minst de ver bruikers moeten deelnemen aan deze actie. Ieder persoonlijk moet er over nadenken, hoe hij kan medewerken om de voor het leven noodwendige goederen voor bederf te bewaren. Er zijn tal van mogelijkheden, die niet onbenut mogen blijven. Vele regee ringen hebben uitgebreide maatrege len genomen om voor het algemeen welzijn verlies en bederf van etens waren zooveel mogelijk tegen te gaan. Deze strijd van den staat moet on dersteund worden door een ieder per soonlijk, voor zoover hem dit moge lijk is. Een ieder, die bewust van de nood zakelijkheid van den strijd tegen het bederf, zal de kleine ongemakken niet tellen die daaraan vast zitten en men zal tenslotte ook de midde len kennen om tot het geweDsehte doel te geraken. Hoe zullen wij dezen strijd tegen het bederf aanbinden om tot de ge- wenschte resultaten te komen Bij de vele mogelijkheden, die er zijn, kan een opsomming hiervan niet volledig zijn. De strijd moet reeds bij den producent der goede ren beginnen, heel belangrijk is daar na de zorg voor het voedsel tijdens het transport naar den winkelier, dan het ten verkoop aanbieden en ten slotte de aanwending ervan in de huishouding. Allen moeten samen werken om tot het doel te geraken en er voor zorgen, dat het voedsel zijn volle waarde behoudt en dat niet, zooals tot nu toe het geval was door onoordeelkundige behandeling bederf of verloren gaan het gevolg is. Op den weg van producent naar consument ontstaan vaak groote verliezen. Winkels en étalages mo gen geen opslagplaatsen zijn, waar de zon en de vliegen het voedsel on deugdelijk maken. Stofdoek, veger, thermometer, koelkast en vliegen vangers zijn onontbeerlijke hulpmid delen in den strijd tegen het bederf, Een groot deel der landbouwpro ducten wordt na het binnenhalen van den oogst niet dadelijk verbruikt, doch voor korteren of langeren tijd bewaard. Hierbij ontstaan vaak door verkeerde behandeling der goederen groote verliezen, die geheel verme den hadden kunnen worden. In de huishouding moeten voor raadkasten en provisiekamers goed schoon gehouden worden. Provisie kamers mogen niet aan den zuidkant van het huis liggen, terwijl de vens ters in deze vertrekken van horren gaas moeten worden voorzien, zoodat er geen insecten naar binnen kun nen komen. De aschbak in de keuken moet driemaal per week geheel worden ge ledigd en daarna worden schoonge maakt, anders is hg een broedplaats voor vele bacteriën. Resten en afval van voedsel hoo- ren niet in den aschbak te worden geworpen. Oud brood moet in iedere huishouding worden verwerkt tot Die lijster komt iederen dag op onze hut zingen, zei ze- Dat komt misschien,,, omdat u hier is, antwoordde hij. Ze keek hem met ernstige blikken aan. Dat heb ik ook gedacht, want u moet weten, dat ik in heel veel bovennatuurlijke dingen geloof. Ik kan me niets mooiers voorstellen, dan de geest, die er het lichaampje van een vogel huist. Als ik stervende was» dan zou ik willen, dat een vogel dicht bij me zong. Wanhoop kan niel zoo groot zijn, dat vogel gezang niet eenige verlichting kan brengen Hij kon niet anders dan beves tigend knikken, daar het hem on mogelijk was te spreken. Hij voelde zich niet op zijn ge mak. Ze sloot de deur weer, die hij al half geopend had en noodigde hem uit weer plaats te nemen in denzelfden stoe', dien hij zooeven verlaten had. Ze ging zelf eerst zitten en glim lachte toen op een half ernstige en half berouwvolle manier tegen hem. Toen begon ze. Ik ben heel dwaas geweest. Wat ik u nu ga vertellen, had ik u reeds aan boord van de Nome moeten zeggen. Doch ik was bang, Nu ben ik dat niet meer, doch ik schaam me ontzettend u de volle waarheid te moeten zeggen. En toch spijt het mij niet, dat t zoo geloo- pen is, omdat ik anders nooit hier heen gekomen was en dit alles hier om me heen uw wereld en uw menschen en u zelf zijn van heel groote beteekenis voor me geweest. Dit zult u beter begrijpen, wanneer Dank zij den KL00STERBAISEM komt hij daar voor goed van af. Door mijn beroep moest ik den ge- K geheelcn dag op straat loopen en daar- p. door gingen de plekken altijd open en Vbegonnen te zweren. Van alles pro- beerde ik, maar baat vond ik niet, tol- f| dat ik met Kloosterbalsem begon. El- fken ochtend en avond deed ik die oj> de plekken. Ze genazen binnen een week prachtig en voor goed. Nu smeer ik als 't koud wordt van te voren mijn handen en voeten eiken ochtend met Kloosterbalsem in en heb sedert dien geen last meer van winterhanden en gehad." w.S.tc S-Gr. AE?5£EDVC ORIGINEEL TER INZAGE „Geen goud. zoo goed" 4 Onovertroffen bfó brand- en snij wonden. Ook ongeëvenaard als wrijfmiddel bij Rheumatiek, spit en pijnlijke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/2 ct. en f 1.04 BON voor Inzenden in open couvert, GRATIS als drukwerk (11/2 ct.) aan MONSTER Handelmij.L.I. Akker, R'dam voedzame spijzen, hetzij tesamen met vleeschresten dan wel met toevoe ging van andere ingrediënten tot broodpap, broodpudding en andere gerechten. Aardappelschillen worden door de huisvrouw aan den groentenboer ge geven, omdat deze het afval van groenten als veevoeder kan gebrui ken. Tegen muizen en andere scha delijke dieren moet met alle energie worden opgetreden. Bij aardappelen is het zorgvuldig opdoen van winterprovisie van het allergrootste belang, omdat zij door hun groote vochtgehalte gemakkelijk door schimmels en bacteriën worden aangetast. Ze moeten in luchtige, vorstvrije kelders op niet te groote hoopen worden gelegd. De temperatuur in de opslagruimte mag niet boven de 6 gr. stijgen. De kelderramen worden, als de tempe ratuur buiten te hoog wordt, gesloten. Vóór het opslaan moeten de zieke en beschadigde aardappelen worden verwijderd. De duurzaamheid der consumptie-aardappelen is een kwes tie van kwaliteit. De bijzonder gewilde, geelvleezige industrie-aardappel is vele jaren achtereen soms te bewaren. Groenten zijn niet minder aan be derf onderhevig. Voor het bewaren van wintergroenten gelden met be trekking tot de temperatuur en de vorstvrije kelders dezelfde maatsta ven als voor de aardappelen. Daar groente zeer gevoelig is voor druk ken of stooten moet zij bijzonder voorzichtig worden opgeslagen, Bij het inmaken van kool en boonen mogen er bij het vaststampen geen ruimten in het vat blijven. De op pervlakte moet door een plank met een steen tegen de lucht worden af gedekt. Bij het inmaken van groenten en vruchten houdt men zich het best precies aan de voorschriften Bij het opbergen van fruit mogen slechts zorgvuldig uitgezochte vruch ten gebruikt worden, die noch schim- melvlekken noch beursche plekken of andere kwetsuren vertoonen, an ders treedt spoedig bederf op. De opslagruimten moeten luchtig zijn, niet te vochtig en niet te droog, ze moeten donker gehouden worden. Het narijpingsproces "van het fruit gaat bij zorgvuldig bewaren cp oor deelkundige wijze niet al te snel. Het bewaren van boter en marga rine kan men beter aan de groote bedrrjyen en koelhuizen overlaten. Wie boter voor de huishouding hamstert, zal spoedig inzien, dat hij duur leergeld heeft moeten betalen. u mijn bekentenis hoort,.. Neen, dat wensch ik niet, protesteerde hij bijna heftig. Ik wil niet, dat u het op die manier zegt-.. Als ik u van dienst kan zijn en als u het me wilde vertellen, zooals u aan een vriend zou doen, zou het heel anders zijn. Ik verlang geen be kentenis, hierin ligt toch opgesloten, geen vertrouwen meer in u te heb ben. Maar vertrouwt u me dan wel Ja zooveel, dat ik het gevoel heb, alsof de zon nooit meer voor mij zal schijnen en ik nooit meer de vogels zal hooren zingen, als ik u weer zou moeten verliezen, zooals aan boord van het schip. O, meent u dat werkelijk Het was alsof deze woorden haar zonder wil ontsnapten, doch hij scheen niets anders dan haar oogen te zien, toen hij in haar gezichtje keek, dat zoo wit zag als de bloem blaren van de steppe-madeliefjes. Zelf nog onder den indruk van hetgeen hij had durven zeggen, vroeg hij zich verwonderd af, waar om zij zoo bleek zag. Meent u dat werkelijk her haalde ze. Meent u dat werkelijk..», na alles wat er voorgevallen is zelfs..., zelfs nadat u gisteravond dat stuk van dien brief, dien Stampede gevonden heeft, gezien hebt Hij was verwonderd. Hoe kon zij in 's hemelsnaam weten van het geheime onderhoud, dat hij met Stampede had gehad Plotse ling kreeg hij een idee en ze zag de weerspiegeling daarvan op zijn gelaat. Neen, Stampede heeft het mc

Peel en Maas | 1936 | | pagina 5