Dl Ope scliapenvleescli Gemengde Berichten Advertentiën. Dankbetuiging. Fr. van Baar Landbouwbond f— reu n de ecKi, le kwalif Kinder Ledikau liet fijnste kost thans bout p.pond rug (opgemaakt) schouder cottelets soepvleesch slagerij chr. 50 45 40 35 25, 30 goumans zoowel vóór als na de voorstelling ruim voldoende gelegenheid heeft, zich in de gezellige Rijnstad te ver- poozen, terwijl het vertrekuur te Duisburg zoo bepaald is, dat men niet te laat weer thuis is. fir bestaat tot uiterlijk Vrijdag 18 Dec. gelegenheid zich bij Firma v. d. Munckhof aan te melden, alwaar prospectussen gratis verkrijgbaar zijn. Nadere bijzonderheden als prijzen en dienstregeling enz. worden per afzonderlijke advertentie in dit blad bekend gemaakt. Door het Oranjecomité te Venray is aan het Provinciaal Co mité afgedragen als bijdrage in het Nationaal Huldeblijk f254.25, terwijl voor de plaatselijke feesten bij ge legenheid van het huwelijk van Prinses Juliane met Prins Bernhard de gehouden collecte heeft opge bracht f 251.35. In deze sommen zijn de bijdragen van Leunen, Veulen en Ysselsteyn niet begrepen. WERKVERSCHAFFING. Naar wij vernemen zal wegens de a.s. feestdagen de werkverschaffing in onze gemeente worden stopgezet van 19 December tot 11 Januari a.s. GEVONDENeen rijwielplaatje. Inlichtingen gemeentepolitie. RECHTBANK TE ROERMOND. Dinsdag stond voor de rechtbank te Roermond terecht G. K. 25 jaar te Horst, thans gedetineerd 1 maand gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en invrijheidstelling wegens verduistering van een rijwiel te Venray. BOUWVERGUNNINGEN. Ingevolge de Bouwverordening werd vergunning verleend aan M. V. Fonck, tot het verbouwen van een heerenhuis tot twee winkel huizen op een perceel gelegen in de Hofstraat; aan P. J. Th. H. Litjens te Castenray tot het verbouwen van een bergplaats tot woning op een perceel gelegen te Leunen. PLAATSELIJKE COMMISSIE TOT SAMENWERKING VOOR BIJZONDERE NOODEN TE VENRAY. Bij ontstentenis van den Heer Burgemeester, heeft Vrijdag 4 dezer de installatie van bovengenoemde Commissie plaats gehad door den loco-burgemeester de heer G. H. Houben. Deze Commissie is in het leven geroepen tot het verleenen van een steunuitkeuring ineens in die ge vallen, waarin het verleenen van dien steun de kracht van de reeds bestaande Instellingen van Welda digheid te boven gaat, en wel hoofd zakelijk aan z.g. stille armen, die door bijzondere nooden -in moeilijk heid zijn gebracht. De Commissie is als volgt samen gesteld O. van de Loo, Voorzitter Pastoor-Deken W. Berden, Dr. A. Janssen, Dr. H. Sala, Kapelaan R. Linssen, J. Quicken, Secretaris. Verzoeken om steun kunnen door hen die hiervoor in aanmerking ko men, gericht worden tot een der bovengenoemde Heeren, zoowel mondeling als schriftelijk. Aan de in verbouw zijnde winkelhuizen van den heer Fonck in de Hofstraat alhier, stortte Dinsdag een steiger ineen, waardoor eenige werklieden getroffen werden. Ge neeskundige hulp moest worden in geroepen. 25 JAREN CONGREGANISTE. Dinsdag herdacht Mej. Droesen aan de Heide den dag, waarop zij voor 25 jaren als lid der Maria- congregatie alhier werd aangeno men. Op feestelijke wijze werd dit jubileum gevierd. DE MA RIA-FEESTEN IN VENRAY IN MEI 1937. Woensdagavond hield het Hoofd bestuur van de in Mei 1937 alhier te organiseeren Parochiale en De kenale Mariafeesten, met de Pers en Propaganda-commissie eene ver gadering, teneinde de veel omvatten de werkzaamheden voor deze mooie engrootsche feesten te besprekenen in groote lijnen elks taak vast te steilen. De Heer Pyls hield als voorzitter, een geestige inleiding en riep allen een hartelijk welkom toe. Aan de beraadslagingen werd door allen deelgenomen met een ijver, waaruit sterk naar voren kwam alle krachten in te spannen, teneinde het initiatief van onzen geliefden Vader Bisschop in alle opzichten te doen slagen. 9 en 16 Mei zullen dagen worden, waarop Venray terecht trotsch zal mogen zijn Teneinde een beter en ruimer in zicht in deze te verkrijgen, werd besloten om in Echt, waar deze feesten schitterend geslaagd zijn, een kgkje te gaan nemen. Te zijner tijd komen we op deze aangelegenheid terug. ONTWIKKELINGSAVONDEN. Ingeleid door den Voorzitter, Dr. Veraart, hield de bekende Vlaamsche schrijver Felix Timmermans j.l. Maandag in het Patronaat een schitterende, van Vlaamsche humor tintelende rede over het ontstaan der door hem geschreven werken. Alle aanwezigen waren enthousiast over het gehoorde en het spontane en hartelijke applaus, vertolkte hun dank. Voor afwezigen is een avond van buitengewoon gehalte verloren gegaan. Wijl vele abonnés hun kaarten vergeten mee te brengen, is het voor de controleurs niet te doen allen de hun toekomende plaats te garandeeren. Teneinde klachten hierover te voorKomen, heeft het Bestuur besloten, dat zij die hun kaart vergeten hebben,óf die alsnog kunnen halen, ófwel een toegangs bewijs van 50 ct. of 10 ct. moeten koopen, naargelang de plaats, welke zij dien avond willen innemen. Het Bestuur rekent ter wille der goede orde op aller medewerking. VALKREVUE. DE VALK IV KAMPIOEN Ondanks de verrassingen van St. Nicolaas, was het voor velen een teleurstelling, dat het pak sneeuw, waarmee de meeste voetbalvelden bedekt waren, de oorzaak was, dat het meerendeel der wedstrijden niet kon gespeeld worden. De Valk maakte een vergeefs uitstapje naar Bergen. Zoo ook moes ten Oirlo en Merselona 2 onverrich ter zake het Valkterrein verlaten. Erica 2De Valk 4 werd 's morgens reeds afgelast. Dinsdag toerde het junioren-elftal met een flink aantal supporters naar Horst, om met Sevenum 3 en Meterik3 te strijden om den hoogsten titel. De jongste Valken hebben op kranige wijze hur» kans benut en brachten het kampioenschap der jeugdcompetitie mee naar Venray. De uitslagen der beslissingswedstrij den waren De Valk 4Sevenum 8 00 Sevenum 3Meterik 3 40 De Valk 4Meterik 3 60 Door een beter doelpunten gemid delde kwamen de Venrayers definitief in 't bezit van de gouden medaille. Bravo Valkjes„Een goed voor beeld voor het eerste elftal." Morgen, tweede Zondag der maand, dus niet voetballen. 20 December speelt De Valk I wederom thuis en wel tegen S.S.S. I uit Overloon. De Venrayers hebben van de acht gespeelde wedstrijden slechts eenmaal verloren en dat was tegen S.S.S. op 27 Sept. De moge lijkheid van een revanche is niet uitgesloten. VOETBAL. Behoudens goedkeuring der be treffende instanties zal het kring elftal van den kring HorstVenray op Zondag 10 Jan. a.s. een wedstrijd spelen tegen H.S.C. Horst op het terrein van H.S.C. Doordat in het oorspronkelijk kring-elftal een paar H.S.C--spelers stonden opgesteld, moesten er even zoovele wijzigingen in het kring elftal worden aangebracht. Door de elftal-commissie is nu de volgende ploeg samengesteld; Doel: Geurtjens (Servatius) Achter: M. Manders (De Valk) J. Gommans (Servatius) Midden: W. Peeters (Servatius) L. Bexkens (De Valk), J. v. Encke- vort (Sevenum) Voor: J. Peeters (Wanssum) Bud- diger (Oirlo), H. Beurskens (Swol- gen), M. v. Lin (Excelsior). Reserves: doel: Ewalds (De Valk) achter: G. Verslegen (Meterik) voor; Timmermans (Wanssum). LEUNEN. Alhier werd een Oranje- Comité opgericht, hetwelk aldaar de feestelijkheden zal organiseeren ter gelegenheid van het huwehjk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. VEULEN. Zondag 3 en Maandag 4 Jan. a.s. zal de Handboogschutterij ,De Eendracht" het jaarlijksch con cert met tooneeluitvoering geven. CASTENRAY. Verleden Dinsdag werd alhier het nieuw gebouwd magazijn van de plaatselijke Boeren bond ingezegend. Voor ons dorp een bijzondere gebeurtenis. Na 't Lof begaven leden van Boerenbond en Jonge Boeren zich naar 't nieuwe gebouw alwaar de inzegening verricht werd door de ZeerEerw. Heer Pastoor Verheggen de geestelijk adviseur der afdeeling. In een mooie toespraak schilderde de geestelijke adviseur na afloop ons de groote beteekenis van deze plech tigheid en hoopte, dat ook steeds er naar gehandeld zou worden, opdat onze bond 't praedicaat R. K. steeds met eere mag dragen. Vervolgens begaf men zich naar 't patronaat alwaar een f eestverga dering plaats vond. Hier dankte voorzitter Steeghs op de eerste plaats de Zeereerw. heer Pastoor, bestuur en leden der afd., voor den steun en het vertrouwen in 't verleden ondervonden. Door aller medewerking is dit gebouw tot stand gekomen. Verder dankte Spr. de Jonge Boeren voor hunne belang- stelling en hoopt, dat dit alles in de toekomst zoo mag blijven. Hierna voerden nog het woord Pastoor Verheggen, de Heer Volle- bergh, Hoofd der School en de Heer Emons, voorzitter der Jonge Boeren. Ons dorp is een mooi gebouw rijker geworden. HOLTHEES—SMAKT. Wegens de drukke bezigheden van St. Nicolaas zal deze pas morgen Zendag een be zoek brengen aan ons dorp. Om 1 uur wordt de H. Man met Pieter en gevolg per schimmel uit de rich ting Venray verwacht. De fanfare zal de Sint tot op de Smakt tege moet gaan en van daar uit in optocht naar de zaal van Fr. Bonants bege leiden, waar hij zal worden verwel komt door den Edelachtb. Heer Burgemeester, de voorzitter van het St. Nicolaas-Comité en vervolgens door de schoolkinderen. De school kinderen zullen enkele tooneelstukjes en versjes uitvoeren. Aan het einde zal nog een slotwoord worden ge sproken, en de vele geschenkendoor den goede Sint medegebracht worden uitgereikt. De St. Nicolaas-collecte bracht op f 71.48, vorig jaar f 72.13. HOLTHEES. Alhier vergaderde in de zaal Fr. Bonants den Boeren bond afd. Maashees-Holthees. De vergadering was goed bezocht. De heer M. v.d. Broek, directeur R K. Landbouwwinterschool te Boxtel gaf een lezing over de verbouwing van eiwitrijke groenvoedergewassen, gaf nog een aanwijzing over bemes ting, tijd van zaaien en het gebruik van goed zaad. Door den Voorzitter en Secretaris werden nog enkele mededeelingen gedaan aangaande noodlijdende boeren en verdeeling kalverschetsen. De voorzitter der Jonge Boeren had nog een mededeeling betreffende grondonderzoek. Ten slotte werd besloten om ten hoogste f 40.beschikbaar te stellen voor de noodlijdende kleine boer. Aan het einde der vergadering verklaarde de heer M. v.d. Broek zich bereid om op een vergadering in Februari of Maart a.s. de ensilee- ring van groenvoeder te behandelen. GE YSTEREN. Vrijdag 11 Dec. had alhier de sluiting plaats van den landbouwhuishoudcursus. De tentoonstelling is Zondag a.s. den geheelen dag geopend en een bezoek overwaard. BRAND IN DE O. L. VROUWE KERK TE VENLO. Vrijdagmorgen tegen half zeven werd de brandweer te Venlo gealar meerd voor een brand, welke zou uitgebroken zijn in de kerk van O. L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, gelegen aan de Sinselveldstraat. Met groot materiaal rukte de brand weer uit. Ter plaatse bleek, dat de brand ontstaan was in de sacristie, welke aan de achterkant, rechts te gen de kerk is aangebouwd. Men wist het vuur ingesloten te houden en te beperken tot de sa cristie. Deze brandde echter geheel leeg, met vrijwel alle aanwezige in ventaris. R. K. LIMBURGSCHE KIEZERS- BOND. Binnenkort zal de R.K. Limburg- sche Kiezersbond een permanent propaganda-systeem in het leven roepen. Voor geheel de provincie zal een centrale propagandaraad ge vormd worden, die zich met de alge- meene leiding zal belasten. Bg de thans reeds in alle plaatselijke af- deelingen bestaande propagandaclubs die in de toekomst gehandhaafd zullen worden, zal een propaganda leider worden aangesteld, wiens bij zondere taak het is, in samenwer king met de club die propagandis tische maatregelen te nemen, welke in verband met de plaatselijke om standigheden het meest geschikt voorkomen. Tevens staat hij ten dienste van den centralen raad ten einde medewerking te verleenen aan de acties, welke zich over heel de provincie uitstrekken. WAARSCHUWING VAN DE POLITIE. De commissaris van politie te Apeldoorn geeft belanghebbenden in overweging, alvorens in relatie te treden met het „algemeen publici- teitskantoor", Polhoutweg 39 te Apel doorn, zich tot hem om inlichtingen te wenden. In verband met de te Ede nogal veel voorkomende onregelmatigheden bij de levering van kippen, geeft de commissaris van politie te Ede in overweging ten politiebureele aldaar inlichtingen in te winnen omtrent de soliditeit van de verkoopers, voor en aleer men zijn bestellingen doet, teneinde teleurstelling te voorkomen. NEDERLANDER IN BELGIë VERMOORD. Omtrent de vondst van het lijkin België van den Nederlander Cornells Maas uit Wouw, vernemen wij dat het slachtoffer hooihandelaar van beroep was. Tevens hield hij te Wouw een café. Hij was gehuwd en vader van acht kinderen. De man had met zijn vrachtauto een lading hooi naar Mechelen ver voerd en moet op de terugreis zijn overvallen. Waarschijnlijk had hij een bedrag van ongeveer 1500 Belgische frans bg zich. Het lijk vertoont steek- en schot wonden aan de rechterzijde. De auto heeft men te Deurne bg Antwerpen teruggevonden; het voertuig was niet beschadigd, doch ledig. DE SUIKER-CAMPAGNE. Woensdag is de campagne aan de Coöp. Beetwortelsuikerfabriek „Din- teloord" te Stampersgat geëndigd en werd de laatste hoeveelheid bieten „uitgedraaid". De fabriek is precies negen volle weken in campagnebe- drijf geweest, waarbij zonder eenige storing de campagne is verloopen. Bij een gemiddelde prestatie van 4.300.000 K.G. per dag werden in deze negen weken 270 millioen K.G. bieten verwerkt. HANDIG OPLICHTER AAN HET WERK. Te Enschede is een geraffineerde poging gedaan om de Twentsche Bank op te lichten voor een bedrag van f 44.500. DE NIEUWE VERKEERSBRUG BU MOERDIJK. De belangrijkste schakel vormend van de nieuwe verbinding tusschen het Noorden en Zuiden des lands, zal de thans voltooide brug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk, welke heden Zaterdag door H. M. de Koningin voor het verkeer zal worden opengesteld, tot in lengte van dagen getuigen van het technisch kunnen van den tgd, waarin zij werd ge bouwd. CIJFERS.... Voor wie van cgfers houden moge dienen dat ten behoeve van rivier- werken totaal verwerkt werden 3.270.000 M3 zand en 20.000 M3 klei. Aan den onderbouw werden ver werkt 20.000 M3 beton, 41.000 M. betonpalen, 17.000 M2 stalen dam- wand, 600.000 Kg. wapeningsijzer, 47.000 M2 zinkstukken, 16.000 scheeps- ton stortsteen en 860 M3 natuur steen. Wat den bovenbouw betreft, hier aan werden verwerkt 9.000.000 Kg. staal, terwijl 1.1 millioen klinknagels werden geslagen. Het verfoppervlak bedraagt 100.000 M. Aan de toegangswegen werden vei. werkt 315.000 M3 zand en 16.000 M3 klei. De totale lengte van de toegangswegen bedraagt ongeveer 5 K.M., aan de noordzijde 1.2 K.M. en aan de zuidzijde 3.6 K.M. In totaal is met de bouwkosten een bedrag van f 4.300.000 gemoeid geweest. HET VERKEER. Hoe belangrijk het verkeer over den Moerdgk reeds thans is blgke uit de volgende gegevenshet aantal auto's, dat door middel van het veer bij Moerdijk werd overgezet, is als volgt In 1932: 164.753 luxe-auto's en 46.265 vrachtauto's, In 1935: 192.277 luxe-auto's en 49.133 vrachtauto's. Ongetwijfeld is zelfs na de opening van de Moerdijkbrug een veel grootere toeneming van het verkeer te ver wachten dan na die van de brug bg Zaltbommel. Immers, de verkeersweg óver de Moerdijkbrug vormt de vooi - naamste verbinding van de haven Rotterdam met het Zuiden van het land en met België. VREESELIJKE VLIEGRAMP BIJ CROYDON. Een ontzettende slag heeft de K.L.M. Woensdagmorgen getroffen, een slag zoo zwaar en vol verschrik king als nog op geen enkele bladzijde van hare geschiedenis voorkomt. Het Douglas DC 2-toestel, „De Lijster" is, kort na den start van het Londensche vliegveld Croydon om 10.30 uur, in de onmiddellijke nabijheid van het vüegveld neer gestort en in brand gevlogen. In de machine bevonden zich be halve de vier leden der bemanning dertien passagiers. Hiervan zijn veer tien personen om het leven gekomen. Van de drie overlevenden mankeerde de stewardess, mej. Bongertman zoo goed als niets, terwijl de toestand van den geredden radiotelegraflst van Bemmel daarentegen ernstig is. Bij de vliegtuigramp bij Croydon zijn om het leven gekomen De bestuurder Hautzmayer en de werktuigkundige Verkerk en de passagiers Mevr. Hoene (Poolsche), Mej. Lipsy (Zuid-Afrika), de Heeren Hoene (Pool)baron van Hoehenberg ("Duitscher), Merser (Duitscher), ir. A. van Donkelaar (Nederlander), Vigelius (Fin), Dickson (Zweed), Lindmann (Zweed), Pearson (En- gelschman), la Cierva (Spanjaard) en Stent (nationaliteit onbekend). IETS NIEUWS! Een uitkomst voor U, Dames. De Garantie-Kous. Elke Kous die laddert, wordt vergoed, ook al is deze 1 jaar of langer gedragen. In alle moderne kleuren ver krijgbaar bg R. TIMMERMANS t.o. 't Postkantoor. De troonsafstand van Koning Edward. In beide huizen van het Britsche parlement is Donderdag de akte van abdicatie voorgelezen, waarin koning Edward voor zich en zijn nageslacht afstand doet van zgn rechten op den troon. Den eed van trouw aan Edwards opvolger zal het parlement heden Zaterdag afleggen. Baldwin heeft het lagerhuis een uitvoerig relaas gegeven van zijn on derhandelingen met den afgetreden vorst voor deze zijn definitief be sluit nam. DE ONDRAGELIJKE LAST VAN HET KONINGSCHAP. De positie van den koning bespre kende, zeide Baldwin Zijne Majesteit heeft ons gezegd, niet langer den bijna ondragelijken last van het koningschap te kunnen blijven dragen zonder een vrouw aan zijn zijde, en wij weten, dat deze crisis vroeger is losgebarsten juist tengevolge van de openhartigheid van karakter van den koning. Het zou volkomen mogelijk zijn geweest, ons niet te hebben ingelicht, maar hij was zich bewust van het gevaar en wenschte te vermijden, wat hij, niet alleen voor Groot-Brittannië maar voor het geheele empirium ge vaarlijk wist. Mgn pogingen hadden ten doel den koning te helpen een beslissing die hij niet nam, te nemen. De datum der kroning van den nieuwen koning blijft waarschijnlijk bepaald op 12 Mei 1937. Tegelijk met zgn aftreden heeft koning Edward ook afstand gedaan van al zijn titels. Hij zal nu den naam mr. Windsor aannemen. Het is echter waarschijnlijk, dat zijn opvolger hem een hoogen titel, waarschijnlijk dien van hertog zal verleenen. DE TOESTAND VAN DEN H. VADER. Z. H. de Paus heeft zgn lijfarts, prof. Milani, beloofd voorloopig rust te houden, daar Hg zelf inziet, dat zulks Hem goed zal doen. Krakelingen. en hooge invoerrechten, zrjngrènzen moet openstellen. Alsof wij ten deze het buitenland niet steeds ten voorbeeld zouden zijn geweest Dr. Colijn herinnerde daaraan dezer dagen nog in een interview, dat hij den correspondent van een Fransch blad had toegestaan. Sprekende over het belang, dat ons land heeft bij het internationa le verkeer, merkte dr. Colijn op, dat de economische politiek van Duitschland nauwelijks meer reden tot optimisme voor de toekomst geeft. Hij herinnerde eraan, dat Nederland de laagste douane-tarie ven ter wereld heeft. Groote be teekenis is z.i. te hechten aan overeenkomsten als die van Ouchy. Door een herleving van den geest van Ouchy en sluiten van bi-late rale handelsverdragen, waartoe ook andere landen zouden kunnen toe treden, zou men de internationale economische ontspanning kunnen verwerkelijken. Juist, zóó moet de ontspanning komen, door over en weer de teugels te laten vieren. Waar wij de laagste douane tarieven ter wereld hebben, zou het dwaasheid zgn, als we deze geheel gingen afschaffen,aldus een eenzijdige daad stellende, waarvan allleen het buitenland zou profiteeren. Al te goed is buurmans gek. AL TE GOED EN BUURMANS GEK. Nauwelijks m e e n e n sommigen eenige economische opleving te zien, of er wordt propaganda gevoerd voor den vrijhandel. Dat is op zich zelf zeer goed en ik doe er graag aan mee. Maar sommigen verkondi gen óók, dat ons land een voorbeeld dient te geven en door afschaffing of beperking van contingenteering Ingekomen en vertrokken personen van 4 tot 11 December. VERTROKKEN W. A. A. van Well, verpleegster, naar Hoorn, Groote Noord 30 J. H. Hermsen, dienstknecht, naar Vierlingsbeek G. M. J. v. d. Berg, winkeljuffrouw, naar Vierlingsbeek A 23 A. H. P. Srjbers, dienstbode, naar Deurne K Z. 60 J. J. Gijsen, z.b., naar Arnhem; L. Claessens, onderwijzer, naar Someren, Pastelstraat 2; A. M. Hubers. z.b., naar Oploo A 74; W. J. P. Kleuskens, dienstb., naar Horst-America E 35 M. A. Lichteveld, z.b., naar Deurne, Stationsweg 70 b C. J. M. van Treeck, naar Bergen (L.) D 99 E. D. A. M. Peeters, onderwijzeres, naar Steenbergen B 69 P. A. H. Engels, d.b., naar Blerick, Baarloscheweg 28; P. A. H. Jenneskens. d.k., naar Maasbees-Overloon A 185 W M. J. Esser, z.b., naar Venlo, Spoorstraat 20. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Heer der weekkap. Wijngaarden. Morgen ZONDAG 6 uur eerste H. Mis, 7 uur tweede H. Mis, 8 uur derde H. Mis, 9 uur kindermis en 10 uur zal de Hoogmis worden opge dragen ter eere van de H. Lucia waarna processie, om half 12 Jon gens-Congregatie voor alle Patro naatsleden, half 3 Lof voor alle kinderen, 6 uur Lof en rozenhoedje In alle H. Missen collecte voor de arme kerken. MAANDAG half 8 leesmis voor B. Loenen, 8 uur Sol. jaarg. voor Joh. v. d. Ven en ouders, kwart na 4 Lof DINSDAG om 7 uur geen H. Mis, om half 8 besteld jaarg. voor Simon Janssen, echtgen. en overl. kinderen, 8 uur jaarg. 2de klas voor Gerard Trgnes. WOENSDAG half 7 H. Mis voor Martin Goumans als lid v. d. flam bouwdragers, half 8 leesmis, 8 uur Sol. jaarg. voor den Weleerw. Heer Pastoor Antonius v. Valkenburg. DONDERDAG half 7 H. Mis voor Martin Goumans als lid v.d. Retraite penning, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Communie van de leerlingen der Jongensschool, 7 uur te Veltum H. Mis, 8 uur jaarg. voor de vrouw van Jacobus Willems. VRIJDAG half 8 besteld jaarg. voor de vrouw van Willem van Megel en familie, 8 uur jaarg. 2de klas voor Henri Esser. ZATERDAG kwart na vier Lof. Deze week Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zgn de quatertemperdagen, geboden vasten en onthouding van vleeschspijzen. H. Familie. Nieuwe leden kunnen zich aanmel den bij den directeur of prefecten. PatroonheiligenM. Peeters, L. Rommen, M. Custers, In de Rijp, J. v.d. Mortel, P. v. Mil, J. Beterams, Th. Lichteveld, M. van Gerven, C. v. Mill, W. Lichteveld. K. J. V. en K. J. M. ZONDAG geen bibliotheek, 4 uur aangenomen leden KJM MAANDAG'7 uur KJMvergadering 89 Odaclub 7.30—8.30 St Jozef 8—9 Theresiaclub DINSDAG 7.30—8.30 Gymnastiek 89 Mariaclub WOENSDAG 8—9 Magneet 79 Naaikrans DONDERDAG 8 uur Adventsavond. Ook de ouders van KJVers wor den vriendelijk uitgenoodigd. Ook de KJVers zorgen op tijd aanwezig te zijn. WOENSDAG half 3 alle KJMers aanwezig Patronaat. ZONDAG half 12 Maria-Congregatie in de Parochiekerk, waar alle Patronaatsleden worden verwacht. Ook leden van Goudpluvier. Geen bibliotheek. 4.156 uur Klein- en Midden-Pa tronaat. 6.309 uur Grootpatronaat. Jonge- lingenvereeniging tot half 10. DINSDAG half 8 Goudpluvier. WOENSDAG half 7—8 uur algem. groepenbgeenkomst. Op tgd Denk om Karekiet! GYMNASTIEK. Dinsdag 8.309.30 leden. Donderdag 5—6 aspiranten 67 aspiranten A. 8—9 leden. Zaterdag 78 aspiranten B. De aspiranten B gelieven hun contributie mee te brengen Paterskerk ZONDAG de H. Missen om 5, 6 en 7 uur met onderrichting, kwart na 8 Hoogmis. Gelegenheid om te biech ten aan de Epistelzijde, kwart voor 5 gezongen Vespers, half 6 plechtig Lof met feestpreek, welke gehouden worden door Pater Eobanus Blom. DINSDAG, octaafdag van het feest van Maria Onbevlekt Ontvangenis. Gedurende de uitstelling te verdie nen volle aflaat. Half 8 gezongen Antonius-Mis. Half 6 plechtig Lof met feestpreek, processie en Te Deum tot sluiting van het Octaaf van Maria's Onbevlekt Ontvangenis. De feestpreek wordt gehouden door Pater Deicola Rodermans. Bij het terugkomen in de kerk wordt door allen het Magnificat gezongen. De bruidjes móeten voor half 6 aan het klooster zijn. Volkszang. Allen gelieven mee te brengen het boekje „Zingt allen mee". WOENSDAG om 6 uur is het de Gulden Mis. VRIJDAG half 8 gezongen H. Mis om 6 uur oefening van den H. Kruisweg. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de Quatertemperdagen, geboden vasten- en onthoudingsdagen. Op de werkdagen zijn de uitge stelde H. Missen om half 6, kwart over 6, 7 uur en half 8. Iedere dag om half 8 'n H. Mis voor klooster en weldoeners. INTENTIES: Maandag 7 u. b.l. voor Antoon v. Horck en echtgenoote. Dinsdag 7 u. b.l. voor Mevr. M. Kooienv. Helvoirt, Vrijdag half 8 gez. H. Mis voor de overl, fam. DerksSmits. Derde Orde. Zondag bestuursvergadering. De Franciskaansche Kerstviering 'n Kerstspel in vier deelen, zal plaats hebben op Dinsdag 29 en Woensdag 30 Dec. Allen present! JONGE DERDE ORDE. Zondag kwart voor 11 buitenker kelijke vergadering afd. meisjes. Zorg er voor allén aanwezig te zgn en ook de boeKjes mee te bren gen. De vergadering wordt gehouden in het Patronaat. Tien uur kerkelijke vergadering afd. jongens, in de Paterskerk. We vertrouwen, dat ook de jongens allen aanwezig zijn. Burgerlijke Stand Venray. Van 4tot 11 Dec. 1936. GEBOREN Johannes W. M. Eyssen, Merselo Mathieu H. M. Linskens, Oostrum Maria W. J. van Hoof, Merselo Wilhelmina M. H. P. Michiels, Kolkweg OVERLEDEN 3 patiënten St. Servatiusgesticht ONDERTROUWD F. W. Hendriks en H. M. Engels, beiden te Venray, Langstraat. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD Bekw. electriciën (bekend met sterk- en zwakstroom. 2 boerendienstmeiden v. Paschen Boerenknechten voor Zuid-Limburg Melkknechten voor Duitschland 1 boerenknecht 1820 j. Paschen 1 meid-huishoudster voor Oirlo 1 huishoudster voor bij een bejaarde heer alleen 1 hjishoudster voor Deurne BIEDEN ZICH AAN 1 schoenmakersleerling 4 boerenknechten 16 tot 26 jaar 2 kantoorbedienden Bedrijfsleider voor boerderij 3 burgerdienstmeisjes van 1820 j, 1 meubelmaker. Metselaars, timmerlieden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden, sigarenmakers enz. enz. molenaarsknechten 1 jongen van 14 jaar Vleeschbonnen worden uitgegeven op Woensdag tusschen 3 en 4 uur. Onvermengde margarine van 4 tot 5 uur nam. Hiervoor komen alleen in aanmer king zij die tewerkgesteld zijn bij de werkverschaffing of steun ge nieten. Voor de tewerkgestelden bg de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond a.s. van half 8 tot half 9. Voor de vele en hartelijke blijken van deelneming, onder vonden bij het overlijden en de begrafenis van onze inniggelief- de Echtgenoote, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, betui gen wij onzen hartelijken dank. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Venray-Dorp. Aid. Veeverzekering. Premiebetaling op a.s. Zondag 13 December vm. van 9-10 en van 11—12 uur ten huize van den Secretaris. De premie bedraagt 1 Hn noc vervang der Si oti waarlij bt» waarin Dikrnaar 1 dag 8 tooni| deze diepifchelijkt fijninpige in' Iterren BRIGT rade Prac Wjerlang lert vai Ver™ vol] a Ni welke t heel 99 ODI Aanvang 14.3. Vertr. Ven>6, 21.10, aank. V 2 Prijzen (ie parket f 4.45, ng ct. extra). Asli handel v.d.ic Woensdag 23 G Het was dee weer op zee, d:n van visch. Volgende weer 25 en 20 r Donderdag Ivi van 4 tot 5uufag Verder volge'ei dag versche Vbo dag. Kees Hemt Riet Eddy Bea Reclant' in verschife k TT A LOOÜKII 225 I Gevuld matt vc loopl 1 Zie d«al: TEW roodboflfa A. Peeter-enc TEÜj een al bij Kind. J. f* TB P ongemene M. Goumaftk

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2