Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL De constitutioneele crisis in Engeland. Een kalm debat in rumoerigen tijd. Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 12 December 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 50 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EK MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. I Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY I ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. per regel 71/» ct. Bij contract groote reductie. J Telefoon 5i Giro 150652 Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Wereldbelangen staan op het spel. In Moskou, Berlijn en Rome beseft men dat. Als deze regelen in de krant staan afgedrukt, zal de constitu tioneele crisis in Engeland mis schien reeds zijn beëindigd. We hopen het. We hopen tevens, dat 't einde der crisis definitief zal zijn en dat de Engelsche constitutie daar na zoo weinig mogelijk zal heb ben geleden. We wenschen dat waarlijk niet alleen in het belang van Koning Edward en van het Britsche volk maar in het algemeen belang der wereld. Velen hebben de beteekenis van de constitutioneele crisis in Engeland sterk onderschat. De belangstelling van sommigen was uitsluitend van erotischen aard - 'n „pikant" geval, nietwaar! en van anderen een sportief karakter. Dezen laatsten interesseerde het bovenal, wie er zou winnen. Te weinigen hebben gedacht aan de reactie op de volkspsyche. We vreezen, dat hoe ook de beslissing van Koning Ed ward moge uitvallen of reeds zijn uitgevallen aan heel wat gees telijke waarden groote schade is berokkend. Niet het minst aan de waarde van het koninklijk gezag. Godsdienst, maatschappelijke plicht en -orde, ze hebben in onze dagen heel wat te door staan van cellenbouwers en wroeters, die hun heilloos werk bedrijven als mollen onder den grond. En nu blijken er ineens vanaf een der hoogste toppen van het gezag niet mindere gevaren voor de goede opvattingen van burger zin te dreigen. Zoo iets is on heilspellend. Een koning is 'n mensch ais andere menschen en bezit als zoodanig gelijke zwakheden, moeilijkheden, twijfelingen, be geerten. Maar geen mensch heeft minder het recht om naar buiten zich zelf te zijn dan een mo narch. Wat hij persoonlijk ook moge denken en begeeren, het is zijn plicht om al die waarden te ontzien, welke een algemeen volksbelang vertegenwoordigen en voor de massa het geestelijke plechtanker zijn. Het is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, wanneer bekend raakt en in het openbaar besproken wordt, dat een koning onverschillig staat ten aanzien van den godsdienst, onverschillig ook tegenover een kerk, waarvan hij nota bene zelf het hoofd is. Evenmin is het volksverheffend als een koning zijn persoonlijke begeerten niet ondergeschikt weet te maken aan de pieuze gevoe lens en zedelijke opvattingen van de door hem beheerschte mil- lioenen onderdanen. Het koningschap ontleent zijn hooge waarde aan de gezags- afstraling, welke een der grond slagen is der maatschappelijke orde. Nu de opvattingen van Koning Edward in meerdere opzichten zoozeer afwijkend zijn gebleken, van wat er in het Britsche im perium ieetde aan gevoelen voor vorm, traditie, geloof en betame lijkheid, zal er iets gebroken blijken in het hart van millioenen Britsche onderdanen hoe ook de uiteindelijke beslissing des konings zij. Zeker, straks krijgen we mas sale en enthousiaste betoogingen van hulde en trouw aan Edward VIII. Het volk zal juichen, zoo hard als iemand in zijn verdriet maar lachen en juichen kan om zich te suggereeren, dat alles weer goed is. De reactie volgt later. Die reactie zal een gebroken eenheid beduiden, een bescha digde constitutie, een verlies van zelfvertrouwen. De macht en het aanzien van het groote Britsche imperium zullen méér zijn gedaald dan een verloren sanctie-oorlog tegen Italië vermocht te bewer ken. De constitutioneele gedachte in Engeland, welke de zegezuil van dc parlementaire democratie in Europa was, zal haar monar chale vermolming vertoonen en de dictorale nieuwlichters van Moskou, Berlijn en Rome zullen daarnaar met leedvermaak ver wijzen. Frankrijk en Engeland waren tot voor kort de goede toon beelden van de rracht en het aanzien, welke een volk, levend van een democratischen geest, kon bezitten. Frankrijk werd inmiddels een aanwijzing tot welke onbedui dendheid een groot land door democratische verwording kan vervallen en Engeland dreigt een exempel te worden van datgene, waartoe democratie, misverstaan als ongebondenheid voert. Twee machten voor den vrede in Europa raken respectloos. Dat is duizendmaal jammer. Och, dat behoeft het nog niet direct voor ons, Nederlanders te zijn. We zijn nog in staat om ons naar binnen sterk, vrij en onafhankelijk te betoonen zonder den steun van anderen. Maar het is toch droevig, als men de kracht aan groote en gelijk af gestemde broeders ziet ontvallen. Trouwens, aan de democratie ontzinkt meer en meer de moge lijkheid ook nu weer door de schade, aan de Britsche con stitutie toegebracht om ook in verbondenheid naar buiten groot en sterk te zijn, sterk, tot heil van den vrede en de wel vaart op de wereld. Md. EEN GELUKKIG LAND TE MIDDEN VAN CRISIS. TOCH NOG DIEP IN ZORGEN DE VOORBEREIDING VOOR DE VERKIEZING. Herhaaldelijk heb ik het in de dagbladen en de Handelingen der Kamers volgen van de werkzaam heden van ons parlement aanbevolen als een der beste manieren om de zeker in onzen tijd onontbeerlijke politieke ontwikkeling op te doen, door een inzicht te verkrijgen in de vraagstukken, welke zich in het Nederlandsche politieke leven voor doen. Die ontwikkeling is wel het best te verkrggen in het hoogtepunt van het parlementaire jaar: de behande ling der rijksbegrooting, waarmede onze Tweede Kamer thans een maand bezig is en waarmede zij tot Kerstmis wel de handen vol zal hebben. Terwijl het in overig Europa kookt en bruischt, is onze Tweede Kamer kalm aan het begrootingswerk. Elders verrichten de mogendheden brandweerdiensten om het uitslaan van oorlogsvlammen te voorkomen, of trachten zij elkaar tot terughou dendheid en kalmte te bezweren. In Engeland, waar de dynastie wel bijzonder sterk gevestigd was te midden .van het volk, is de kroon plotseling in opspraak gekomen op een wijze, die een blik geeft op de verwording op zedelijk terrein. In onze idyllische omgeving reist een verloofd vorstenpaar even op en neer naar Berlijn om een zieke moeder te bezoeken. En in ons par lement duurt het steekspel voort op het wapen van argumenten over nuttige en gemoedelijke dingen, als de spelling der taal, soorten van onderwijsinspecteurs en ook over werkloozensteun, landsverdediging enz. Een gelukkig land mogen wij nog zeggen, waar geen tragische gebeur tenissen het parlement aftrekken van zijn taak. Wat niet zeggen wil, dat deze taak niet van groote beteekenis is voor een land, dat tengevolge van de wereldcrisis in ernstige economische omstandigheden verkeert. Er is één lichtpunt gekomen. De rekening van het rijk schijnt in evenwicht gekomen. Bedriegen de teekenen niet, dan is de tijd der groote tekorten voorbg. De minister van Financiën is een tikje optimistischer geworden. De middelen zijn weer ruimer aan het vloeien. Wat dit betreft, schijnt de tijd beter te worden. Het gaat met 's Rijks huishouding den beteren weg op. Of dit ook met de volkshuishouding het geval is Het beter vloeien der inkomsten van de schatkist, wil nog niet zeg gen, dat ook voor het Nederlandsche volk in het algemeen reeds een gunstiger tijd is aangebroken. Ook weten wij nog niet, welke de gevol gen der devaluatie zullen zijn. De werkloosheid wordt voor het oogen- blik niet grooter, in een jaargetijde, waarin zij de laatste jaren voort durend stijgende was. Zal dit verschijnsel blijvende zijn Wij zullen het moeten afwachten. De tgd zal leeren Zal het gebrek dan, naar wij hopen, niet vermeerderen, er is nog zóóveel bestaand gebrek te lenigen, dat regeering en parlement daarmede voorloopig de handen nog wel vol zullen hebben. Na de devaluatie is er ontegen zeggelijk een gunstige tijd gekomen, om den vooruitgang met alle kracht te stimuleeren. Niemand heeft echter den indruk kunnen krijgen, dat Je regeering daarmede met volle kracht bezig is. Integendeel, zij heeft de gevolgen steeds zoo zwart gezien, dat zij er geen goed van kan verwachten. Dr. Colrjn, de minister-president wil dan ook van door de Kath. Staatspartij aanbevolen middelen niets weten, zoodat in de pers de meening is uitgesproken, dat het wel schijnt alsof onze minister-presi dent het noodig acht bij elke ge schikte gelegenheid te doen gevoelen, dat hij er nooit aan zal denken met de meening der Kath. Kamerfractie op economisch terrein ernstig reke ning te houden. Het spreekt van zelf, dat deze ver houding tusschen het kabinet en de grootste Tweede Kamerfractie zoo niet steeds kan voortduren. Al zal wellicht voor het einde van het par lementaire jaar geen conflict meer uitbreken de zekerheid bestaat intusschen niet het moet wel vast staan, dat de Kath. Staatspartij zich bij een bestendiging van het kabinet- Colijn na de a.s. verkiezingen over welke bestendiging door sommigen al ernstig gesproken wordt niet kan neerleggen, zooals zij dit op dit oogenblik nolens volens doet. De mogelijkheid bestaat dus, dat de Tweede Kamerverkiezing ons land in een bewogen tijdperk zal brengen. Daarop moeten wij voorbereid zijn. Het best doen wij dit, door te trach ten en dat is de plicht van elk van ons de Kath. Staatspartij zoo sterk mogelijk te maken, en in leden tal daarvoor is tot en met 31 December tijd en in overvloed, door te zorgen voor uitstekende candida- tenlijsten en straks vooruitstekende leden. De besturen onzer kiesver- eenigingen mogeD hunne leden de gelijk voorbereiden over den vloed golf van anti-katholieken tegenstand, die straks over hun hoofden zal heengaan en die het weer bijzonder op Limburg zal gemunt hebben, om dat in een groote massa soms het best wat te vangen is. Daarop^moe- ten wij inderdaad goed voorbereid zijn. Vertrouwen is onze eigen'mannen, wantrouwen in hen, die voornamelijk in verkiezingstijd even naar het zui den komen afzakken, niet in ons be lang, in dat van hen zelf. Voorlichting zij daarom de leuze. Voorlichting door vergadering, lectuur en huisbezoek. ROELAND. LONDEN IN SPANNING. De spanning, welke aan koning Edwards beslissing voorafging, die groeide van dag tot dag en bereikte Woensdag wel haar hoogtepunt, toen algemeen bekend was, dat de koning den avond te voren uren lang met twee zgner broers, met min.- presïdent Baldwin en verscheidene persoonlijke adviseurs had beraad slaagd. Nu zou de beslissiDg, welke al reeds gevallen werd verondersteld, weldra komen. Maar de zitting van het Lagerhuis bracht dien Woens dag wederom teleurstelling... 't Was, of de wereld de laatste dagen om een nieuwe spel was ko men te draaien, waarvan de eene pool zich te Londen, de andere in Cannes bevond. De belangstelling voor den Spaan- schen burgeroorlog was op den ach tergrond geraakt en van feitelijk heid jes als het verdrinken van een paar duizend menschen op de Phi- lippijnen als gevolg van een typhoon nam niemand meer notitie. De moreel scheen eveneens een heel anderen grondslag te hebben gekregen. Honderden journalisten, fotografen en avonturiers hebben zich uitgeput in het naspeuren van allerlei inti miteiten, op den koning of (en) de door hem begeerde vrouw betrek king hebbende. Mevr. Simpson, die voor haar ,,rust" naar Cannes in Zuid-Frank- rgk was vertrokken, zag zich dag en nacht belegerd en bespied door journalisten en fotografen, ondanks de scherpe bewaking van haar ver blijf door een geleidelijk tot ruim 30 personen aangegroeid legertje van Fransche en Engelsche detec tives. Geen wonder, dat haar zenuwen tenslotte geschokt geraakten en er piarmen werden geraamd tot een nog verdere vlucht. De houding van mevr. Simpson in de voor haar zeer delicate positie is van verschillende zijden prijzens waardig genoemd. Zij is waarlijk alle sensatie, voor zoover die nog te vermijden was, uit den weg ge- gaaD. Ook is ze den koning op on baatzuchtige wijze tegemoet getre den door haar openlijke verklaring, dat diens besluit genomen diende te worden zonder daarbij rekening te houden met haar en hare belangen. Inmiddels vrat het kwaad der verwikkeling ook in politieken zin voor-t. In het Lagerhuis had een zooda nige enthousiaste betooging ten gunste van Baldwin plaats, dat deze hulde niet anders dan pijnlijk kon zijn voor den koning. Een ander gevolg is de politieke verwijdering tusschen Baldwin en den liberalen staatsman Churchil. In de dominions groeide 'n gedachte over 's konings voornemen, welke weinig bevorderlijk was voor de sterkte der rijkseenheid... 't Werd hoogste tijd, dat de koning sprak en duidelijk en duidelijk zijn wil definieerde DUITSCHLAND EN DE „LIEBESGABEN." Gedurende de maand December heeft Duitschland goedgunstig zijn grenzen opengezet voor liefdesgaven. Boter, spek, kaas, spijsolie, reuzel, eieren mogen weer het groote vader land binnenkomen. Jawel, maar,... tegen betaling van idem zooveel Inkomende rechten worden geëischt van een halven tot één mark vijftig. Of er veel Nederlanders zullen zijn, die op die condities 5 kilo boter zullen verzenden, is een andere vraag. 7.50 Mark belastiDg betalen na eerst de boter duur gekocht te hebben, is toch waarlgk te bar. Wat voor gedachten heeft men bg onze buren toch van „Liebesgaben", waar zij nog eens extra van willen plukken Volgens de laatste berichten is er ginds weer groot tekort in vetten. Hoe is het dan toch mogelijk, dat men er zulk een belasting op zet zelfs op giften, waarvoor geen „deviezen" behoeven afgegeven ZWITSERLAND EN HET COMMUNISME. De Zwitsersche Bondsraad heeft de bondsvergadering een wetsontwerp voorgelegd ter bescherming van den staat. Op de eerste plaats richt dit ont werp zich tegen het communisme. De raad wil nog niet overgaan tot een absoluut verbod van de commu nistische partij, doch behoudt zich voor in het geval van gevaar voor de veiligheid der republiek de partij en haar nevenorganisaties te ont binden, het vermogen der partij in beslag te nemen en aan de publicaties van de partij een einde te maken. Verder omvat het ontwerp maat regelen, waarbij aan buitenlandsche communisten wordt verboden, zich zonder toestemming van de Zwitser- sche regeering op Zwitsersch gebied op te houden. Tenslotte wordt aan buitenlanders het dragen van partij-uniformen en partij-insignes verboden. MADRID WORDT VERWOEST Generaal Varela, opperbevelhebber van de nationalistische troepen voor Madrid, heeft aan de journalisten een verklaring gegeven over den stand van de militaire operaties. Hij zeide o.m. Wg moeten in Madrid huis voor huis veroveren. Het eenige resul taat van het felle verzet der com munistische troepen zal hierin be staan, dat wg gedwongen zullen worden om ongeveer de heele stad te verwoesten en uit te hongeren. Onze inlichtingsdienst is er uit sluitend van op de hoogte, welke tragische toestanden er in de hoofd stad heerschen. De burgerbevolking is ten prooi aan een geweldige terreur en levend begraven in de kelders. WANBETALERS IN DEN VOLKENBOND. Negentien van de in totaal 58 staten hebben tot dusverre nog niets betaald van hun Volkenbonds-contri- butie voor 1936. Veertien van deze „wanbetalers" zijn staten van Centraal- of Zuid- Amerika. Voor het overige heeft Ethiopië zijn 57.554 Zwitsersche francs nog niet betaald, terwgl ook Liberia in gebreke is gebleven. De Spaansche regeering heeft de helft van haar contributie aan Genève voldaan, doch is evenals de overige slechte betalers van meening dat de devaluatie van den Zwitserschen franc een onbillgke stijging van de bijdragen heeft teweeggebracht. VLIEGRAMP. Op 19 December a.s. zal het twee jaar geleden zijn, dat met het ver gaan van de Uiver hg Rutbah Welis, op een Kerstvlucht, zich een reeks vliegtuigrampen inzette, welke de K.L.M. en vele gezinnen in rouw dompelde en het vertrouwen in de Nederlandsche luchtvaart zoodanig aan het wankelen bracht, dat de K.L.M.-directie openhartig erkende, dat ze zou moeten strijden, met den rug tegen den muur, om de ge schonden reputatie weer zoo goed mogelijk te herstellen. Men kan niet ontkennen, dat de strijd inderdaad dapper is geweest en daarom is het dubbel jammer, dat de uitkomst niet heeft mogen zijn, zooals deze was verwacht, al thans verhoopt. De vliegramp van Woensdag te Croydon, waarbij 14 slachtoffers het leven lieten, zal duizenden weer van vrees voor het vliegtuig als ver keersmiddel hebben vervuld, te meer, omdat het ongeluk plaats greep in een periode, waarin de lectuur van ernstige vliegtuigongevallen tot dagelijksche krantenkost waren ge worden. De Douglassen hebben de K.L.M. wel snelheid in de lucht verschaft, maar tot heden een slechts zeer be trekkelijke veiligheid voor de passa giers. Vecht onze Luchtvaartmaatschap pij niet een beetje té ijverig voor het herstel van haar ouden roem De veiligheid moet ook thans nog vóór alles blijven gaan. We lezen nog al eens in de krant, dat de K.L.M. iets heeft gedaan, wat anderen niet dedenb.v. dat ze bij mist of storm, en terwijl alle andere diensten stil waren gelegd, al haar lgnen normaal bevlogen had. 't Is geen schande om een normale voorzichtig heid te betrachten. AUTO-VERKEER. Ook het gewone snelverkeer over de wegen heeft een kwade week achter zich, nu de winter zich in dit seizoen voor het eerst weer van zgn onaangenaamste zijde deed kennen. Sneeuw, ijzel en vorst maken mo derne, dus effen en vlakke wegen, gauw tot glijbanen. De K.N.A.C. gaf de alleszins juiste waarschuwing rijdt thans niet in een file. Toen een eersten wagen van een file iets gebeurde, schoven er 15 a 20 volgende op of tegen elkaar. Intusschen, niet in een file rijden is wél verstandig, maar het verstand moet voor zoo'n geval ook werken bij anderen, want een file kan zich vormen onafhankelijk van den vóór rijder. RONSELARIJ. Onze communistjes hebben een slechte beurt gemaakt met hun ron- selarij voor het Spaansche leger. Dat zij het moeten zgn, die er arme werkloozen laten intippelen,k getuigt nu juist niet van hun waarachtig proletarisch gevoel. Tientallen arbei ders, ook gezinshoofden, hebben ze naar Spanje verlokt onder voorgeven, dat ze daar normaal werk zouden vinden en de menschen kwamen er terecht in een hel van oorlogsvuur. Er wordt thans naar een en ander een justitieel onderzoek ingesteld, 't Is te hopen, dat dit ook eens licht brengt over de geldmiddelen der communisten, die over deze blijkbaar ruim beschikten voor hun ronselarg. HERSCHOLING VAN WERKLOOZEN. Niet alleen de communisten heb ben zich het lot van de werkloozen aangetrokken, maar ook de regeering hondt zich en zelfs permanent met dezer lot bezig. Zij stuurt de menschen niet in het vuur. De minister van Sociale Zaken heeft iets beters voor ze bedacht. Nu de gewijzigde monetaire verhou dingen in verschillende bedrijven verruiming van werkzaamheden hebben gebracht, wil hij den werk loozen, die hun vak, althans hun vaardigheid hebben verloren, een kans geven om van de verbeterde conjunctuur te profiteeren, waartoe speciale gelegenheid voor tewerk stelling is geschapen. Deze gelegenheid gold tot op heden nog slechts voor sigarenmakers en diamantbewerkers. Voor verbreiding van deze gelegenheid is nu een speciale Rijkscommissie ingesteld. HET VORSTENHUWELUK. Het heeft velen toch wel even bang te moede gemaaxt, toen ze hoorden van de ziekte van prins Bernhard's moeder, die een griep aanval had te doorstaan, gecompli ceerd door hartzwakte, 't Is waarlijk niet alleen om het Nederlandsche belang, dat we ons verheugen over den goeden keer in haar ziekte. Prinses Armgard heeft evenals haar zoon door haar innemende en vlotte persoonlijkheid de sympatie van ons volk verworven. Prinses Juliana en prins Bernhard zijn bg de herstellende zieke op bezoek geweest en hebben thans de drukke voorbereidingen van haar aanstaand huwelijk hervat. Zij en het volk komen nu spoedig voor de feitelijkheden te staande onder trouw immers zal op Zaterdag van de volgende week al geschieden. Het cadeau van het Nederland sche volk is nu definitief gekozen. Het zal bestaan uit een modern jacht. Prins en Prinses wenschen geen zeiljacht en geen groot, voor zee vaart bestemd jacht, waarvan de gebruiksmogelijkheid slechts zeer beperkt is. De wensch is een motor jacht, waarmede week-end-tochten en kleine reizen gemaakt kunnen worden door de binnenwateren van Nederland. Het tweede cadeau zal de moder niseering en verbouwing van een vleugel van het Kon. paleis Soest- dijk zgn, alsmede de inrichting daar van. PHILIPS ALS SINTERKLAAS. De Zaltbommelaars hebben een goeden Sinterklaas gevonden in den persoon van hun vroegere stadge- nooten, de gebr. Philips. In een op Sinterklaasdag gehouden spoedvergadering van den raad heeft de burgemeester zrjn gemeentenaren kunnen mededeelen, dat de Gebr. Philips, resp. pres.-directeur en oud mede-directeur van de Philipsfabrie- ken, ervan blgk hebben gegeven, dat zij hun geboorteplaats Zaltbommel, waar zij ook hun jeugd doorbrach ten, niet hebben vergeten. Immers als ware St. Nicolaasverrassing heb ben zij den burgemeester van Zalt bommel het ontbrekende bedrag van f 27.000 ter beschikking gesteld, nog benoodigd voor een algeheele restau ratie van het kerkgebouw. Toen het heuglijk feit bekend werd, werden van alle openbare gebouwen te Zaltbommel de vlaggen geheschen en werden de kerkklokken geluid. R. K. KIEZERS Gg wilt natuurlijk meewerken, om in 1937 het grootst mogelijke getal bekwame katholieke Kamerleden af te vaardigen. Gg wilt invloed uitoefenen op de samenstelling van de candidatenlijst. Dat kunt ge alleen, wanneer ge lid zgt van Uw plaatselijke afdeeling der R. K. Staatspartij. Zgt ge nog geen lid geef U dan nog vóór 31 Dec. a.s. op- Anders kunt ge niet meedoen aan de candidaatstelling en ook niet deel nemen aan de stemming, die in de afdeeling gehouden wordt ter sa menstelling van de officieele candi datenlijst. Geef U dus terstond op als lid. IJZEL OP DEN WEG. Om zeven uur Maandagavond reed de heer C. de Boer Jr., directeur hoofdredacteur van de Heldersche Courant, met zijn moeder per auto van Alkmaar naar Den Helder. Op den Helderschen weg in Schoorl- dam (gem. Warmenhuizen) moest hij een even voor een huis sti'staande vrachtauto van den heer L. uit Schoorl passeeren. Vermoedelijk kon de heer De Boer zich door de ge brekkige verlichting van den weg niet goed oriënteeren en met den voorkant van zijn auto raakte hij even den wagen van den heer L. Dit zou nog zoo erg niet zijn geweest, ware het niet, dat door de vorst de weg zeer glad was. De wagen van den heer De Boer slipte en schoof met een vaart het diepe Noord- Hollandsch kanaal in. Toen men eindelijk na verscheidene vergeefsche pogingen den wagen op den kant had gebracht, bleken bij de twee inzittenden de levensgeesten te zgn geweken. RONSELAARS VOOR SPANJE IN NEDERLAND. Naar de Msb. verneemt, hebben de centrale recherche te Amsterdam geruchten bereikt, dat enkele te Amsterdam woonachtige personen zich zouden schuldig maken aan het strafbare feit van het ronselen van werkloozen, die dan naar Madrid zouden worden gezonden om dienst te doen in het Spaansche leger, De recherche heeft in deze geruch ten aanleiding gevonden, na te gaan of zg op waarheid berusten. VENRAY, 12 Dec. 1936. AANBESTEDING VRACHTWERK GASFABRIEK. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter kennis van be langhebbenden, dat zij VRIJDAG 18 DECEMBER a.s. des voormiddags 11 uur ten Raadhuize zullen aanbe steden het vrachtwerk te verrichten voor het bedrijf der Gasfabriek ge durende 1937. Gezegelde inschrijvingsbiljetten onder opschrift „Inschrijving vracht- werk Gasfabriek" worden ingewacht uiterlijk Vrijdag 18 December a.s. des voormiddags elf uur ten Ge meentehuize. Om elf uur zullen de biljetten in het openbaar worden geopend in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders. Inlichtingen en model inschrijvings biljetten worden verstrekt ten kan tore der Gasfabriek. Venray, 7 December 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. G. H. HOUBEN l.b. De Secretaris VAN HAAREN. OPERATREIN NAAR DUISBURG. Op 26 December (2e Kerstdag) zal een operatrein naar Duisburg loopen, alwaar zal worden opgevoerd de opera „Die Walküre" van Rich. Wagner. Dit is de eerste maal, dat deze zoo machtige muzikale schep ping aldaar voor de Nederl. opera bezoekers gegeven wordt. Wg twijfelen dan ook niet, of velen zullen deze opvoering willen bijwonen. De tijd der opvoering voor dit Kerst uitstapje is zoo gekozen, dat me

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1