DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Radio-Centrale Venray Befangrijfi G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 alle soorten Schoenwerk Ons weekpraatje. Advertentiën. DERDE PROGRAMMA nieuws voor Briffendragers. H. CAMPS Koopjes De Schoenhandel Is het beste adres voor Zaterdag 12 December 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 50 ALLEMAAL NAAR DEN HAAG EENIGE TRAININGSVOOR- SCHRIFTEN. DE HUWELIJKSPLECHTIG HEDEN ZIJN HET BESTE TE ZIEN IN DE BIOSCOOP. Ik ben zoo'n beetje de vraagbaak van mijn familie, een onderscheiding, welke ik vermoedelijk dank aan de omstandigheid, dat ik „nog al wat meegemaakt heb" in m'n leven, zij het dan „niet altijd even veel goeds." Ende aldus kwam een mijner tantes, die ik in de moeilijke oogen- blikken van mgn bestaan heb leeren waardeeren, dezer dagen mijn advies inwinnen over haar voornemen om ter gelegenheid van het a.s. vorsten- huwelgk naar Den Haag te gaan. Omdat mijn raad ook voor anderen van belang kan zijn, zal ik hier herhalen, wat ik mijn tante heb ge zegd. U kunt, zoo merkte ik op, thans een plaats van f 100 voor U laten reserveeren in de etalage van een winkel, gelegen aan den weg, dien de trouwstoet gaat. Natuurlijk kan ik U geen garantie geven, dat U dan ook iets zien kunt, want de toe schouwers buiten zitten natuurlijk, vooral in de achterste rijen, op eikaars schouders, soms tot dubbele hoogte en óók is op het oogenblik de handel in stelten zéér willig. Voorts is men in alle rijen voor zien van stokken met aan den top een schuin geplaatst spiegeltje, welke gelegenheidsperiscopen steeds verder de hoogte zullen zoeken naarmate de rgen van toeschouwers naar achteren zijn gelegen. U hebt dus kans, dat U voor uw goede honderd pop alléén uitzicht bekomt op een woud van stokken met spiegeltjes als blaren, óf op een muur van rug gen. Ik heb mijn tante gezegd, dat het daarom misschien verkieslijker zou zijn om die f 100 te sparen voor mijn erfdeel en liever buiten op straat een plaatsje te zoeken in de rgen. In dat geval zoo raadde ik haar voorts moet u vooraf een poos boksles gaan nemen en Japansch worstelen gaan beoefenen, want slechts de sterken en brutalen, die met handen, schouders en ellebogen kunnen werken, zullen het tot een plaatsje in de tiende of elfde dikte kunnen brengen. Voorts moet er vooraf geoefend worden met de periscoop, die uitschuifbaar dient te zgn tot vrijwel in het oneindige, omdat het in de rgen natuurlijk een wedstrijd wordt om het hoogste punt. Vervolgens moet u trainen in de kunst van het staan. Men moet op den vóórvoet leeren staan. De meeste menschen hebben de neiging om bij het staan op de hakken te rusten. Dezulken gaan op den duur „van d'r eigen zeivers." Wie op 7 Januari in Den Haag „getuige" wil zijn van de huwelijks plechtigheden zal dus moeten oefenen in het „staan." Deze oefeningen houde hij bg voorkeur op een blok ijs en niet bij de kachel, want 7 Januari valt in een tijdsperiode, waarin het vinnig koud pleegt te zgn. Men moet dus uren lang leeren staan op voeten, waaruit spoedig alle gevoel verdwenen zal zijn. En tenslotte heb ik mijn tante aangeraden om vóóraf een plaatsje te bespreken in een ziekenhuis, daar alle mogelijke inrichtingen tót ver pleging van zieken in den avond van 7 Januari natuurlijk óverbezet zullen zijn met menschen, die na uren van kou en ellende met een longont steking of bevroren ledematen moe ten worden opgenomen. Ik ben een verzamelaar van „voor spellingen", speciaal van die, welke het weer betreffen. Uit de Maasbode van 26 Juli, ochtendblad, heb ik een voorspelling geknipt, welke tot titel droeg: „De komende winter zal zeer streng zijn." De voorspelling is af komstig van den Franschen professor Jozef Cassiope. Wat een professor zegt, nietwaar, dient men te gelcoven. Welnu, professor Jozef Cassiope heeft voorzegd, dat de winter, welke we thans zgn ingetreden, „strenger" zal zijn „dan we er in deze eeuw een beleefd hebben." Hg steunt zijn bewering op gronden, gevonden in een veeljarige studie en vastgelegd in een boek „De invloed van zon en maan op de aarde." Zijn wetenschappelijk betoog zal ik hier niet aanhalenhet culmineert echter in de volgende uitspraak: „We krijgen een winter, zooals ge lukkig maar zeer zelden voorkomt. De ontzettende koude zal 78 dagen aanhouden. Sneeuwstormen zullen dikwijls optreden en zeer hevig zgn. De grootste koude zal op 7 Januari invallen." Ik laat natuurlijk een en ander voor rekening van dén professor. Ik heb niemand bang willen maken voor een bezoek aan Den Haag op 7 Januari a.s. en ook de Fransche professor heeft dat niet bedoeld, want toen hg zijn voorspelling deed sla er maar gerust de Maasbode van 26 Juli, ochtendblad, op na kon hg van het huwelijk van prinses Juliana nog niets weten. M'n tante heeft gelijk, als ze be weert, dat ik „zooveel meegemaakt" heb. Ik heb heel wat groote Haag sche gebeurtenissen verslagen. Toen b.v. de prinses, die thans in het huwelgk treedt, nog geboren moest worden, zat ik in een voor de pers gereserveerde kamer van het konink lijk paleis in Den Haag te wachten op de aankomst van den ooievaar. Welnu, als mgn lezers den raad Willen aanvaarden van een ouden en ervaren man, gelijk mijn tante het óók heeft gedaan, dan gaan ze op 7 Januari niet naar Den Haag en naar het ziekenhuis, maar ze gaan op een der daarop volgende dagen naar een goede bioscoop. Wie naar Den Haag gaan, krijgen ten koste van veel geld, geduld en gezondheid één moment „kans" om een flits je van het gebeuren te zien in een omhoog gehouden, halfbeslagen of bevroren, spiegeltje. Maar wie daarna de bioscoop be zoeken, „zien" alles, zooals tientallen filmoperateurs tesamen het op uit verkoren p'aatsen hebben kunnen waarnemen en zooals niet één mensch, al had hij er schatten gelds en zijn leven voor over, de plechtigheid heeft kunnen volgen. Maar, al raad ik mijn lezers om op 7 Januari niet naar Den Haag te gaan, dat wil nog geenszins zeggen, dat ik ze van elk bezoek aan de residentie in de bruidsdagen zou willen weerhouden. Integendeel. Een nationaal feest wordt in ons land nergens zóó gevierd als in Den Haag en in geen andere plaats of stad wordt aan het feestelijk betoon, aan versiering en verlichting, zóóveel ten koste gelegd. Maar Den Haag viert „bruiloft" van den 19en December af. En daar om wie het even doen kan, bezoeke in de bruidsdagen de residentie. Dan pas kan hij later meepraten over het vorstenhuwelijk. Op 7 Januari echter viere men het feest overal plaatselgk. En luiste rende bij den luidspreker. Aldus is thuis méér te beleven van de feeste lijkheid dan bij een bezoek aan Den Haag het geval zou kunnen zijn. INGEZONDEN. DE SLECHTE TOESTAND VAN DE LANGEWEG. M. d. R. .Verzoeke eenige plaats ruimte in uw blad voor het vol gende Reeds lang bestaan er plannen tot verbetering van de Langeweg, doch 't blijft bij plannen. Vooral bij regenachtig weer is genoemde weg één modderpoel. Degenen, die zich hiervan wenschen te overtuigen, doen het beste, liefst bij avond na een regenachtige dag, een wandeling over de Langeweg te maken. Wij geven hem de verzekering dat hij 't bij één wandeling laat. Ook de partij steenpuin, die reeds een jaar lang om 't bekende St. Annakapelletje gestort is, biedt een allesbehalve fraaien aanblik. Bestaat er nu geen mogelijkheid dat hierin verandering komt Gebrek aan werklui is er toch heuse b niet. Hopende dat dit schrijven tot ver betering moge bijdragen, verblgven, met dank voor de plaatsing, Buurtbewoners- Belastingbetalers. (Nog meerdere van zulke gegronde klachten ontvingen wij den laatsten tijd, doch wij meenen met de ver melding van bovenstaande te kun nen volstaan. Red.) Krakelingen. DOM GEHOUDEN. Een volk, dat denken kan en durft, zal zich tenslotte niet alles, d.w.z. niet het slechte en boosaardige van zijn leiders laten welgevallen. Er gebeuren vele dingen inDuitsch- land, welke er onbestaanbaar zouden zijn, als de geesten niet in bepaalde richting werden gedwongen en aan het volk de elementen voor een eigen oordeel niet opzettelijk en stelsel matig werden onthouden. Daartoe is de Duitsche pers volkomen gemuil korfd. Een typisch voorbeeld daarvan is het feit, dat de constitutioneele crisis in Engeland al meerdere dagen in een critiek stadium verkeerde, zonder dat het Duitsche volk ook maar iets van de gebeurtenissen in Londen wist. Goebbels, de oppermachtige dictator over de geheele Duitsche pers, heeft dit zwijgen bevolen. En deze heeft eenvoudig te gehoorzamen gehad; daarmede uit. Maar blijkens de „Msb.", mocht eindelijk Zaterdag j.l. het Duitsche volk toch aan den weet komen, dat er in Engeland iets aan de hand was. In enkele bladen is de volgende laconieke mededeeling verschenen „Tusschen den koning van Engeland en de Britsche regeering moeten momenteel meeningsverschillen be staan. Daar de oorzaken er van van particulieren aard schijnen te zgn, zien we er van af er meer berichten of commentaren over te geven." Dat die „meeningsverschillen" het geheele Britsche imperium in zgn grondslagen zouden kunnen treffen, mag het onmondige Duitsche volk niet weten! AANBESTEDINGSCOMEDIE. We zeggen het elkaar nu al zes jaren lang en niet ten onrechte na, dat we een „slechten tijd" beleven, waarin iedereen „snakt naar werk", de patroon zoo goed als de knecht. En toch moet men zich keer op keer verbazen over den weinigen ernst, welke bg het streven naar werk wordt betracht, zulks óók weer mede van patroonszgde. Speciaal bij openbare aanbesteding van bouwwerken wordt er vaak 'n spelletje gespeeld, dat den principalen meer en meer gaat tegenstaan. In eigen omgeving heb ik het den laat sten tijd twee maal meegemaakt, dat een gemeentebestuur zich ver ontwaardigd betoonde over de zeer klaarblijkelijke wijze, waarop de aan nemers een afspraak met „opzet" waren nagekomen. Waarop een gun ning van het werk volgde aan iemand, die niet tot de inschrijvers had behoord. Aannemers zgn zeer gekant tegen de uitvoering van openbare werken door overheidsorganen „in eigen beheer", maar hun houding bevordert vaak datgene, wat ze schuwen. Een typisch voorbeeld van wat ik bedoel vond ik in de cijfers van de openbare aanbesteding ten behoeve van den bouw van een brugwachters huisje met schuur, voor rekening van den Provincialen Waterstaat van Overijssel. Het gaat hier dus om een eenvoudig werkje. Er waren 17 inschrijvers. De hoog ste inschrijver wilde het huisje bouwen voor f 3775, en de laagste voor.... f 2424. Het schuurtje wilde de een zetten voor f 360 en de ander voor f 128 Men zou kunnen meenen, dat óf de hoogste óf de laagste inschrijver „'naborrel op" had, toen hij zgn be rekening maakte, maar zoowel de hoogste cijfers als de laagste worden door meerdere inschrijvers benaderd, van hoog naar laag is er een regelmatig verloop. De aannemers brengen het stelsel van openbare aanbesteding in dis- crediet. Zeker, dat stelsel heeft z'n fouten, maar het is verkeerd om het te vernietigen vóór men er iets anders en beters voor weet aan te geven, dat een kans op invoering heeft. GROOTEN STELEN EN KLEINEN STELEN. Men kent het verhaal van den pijpenkoopman, die op een geoor loofde wijze de ongerechtigheid van sommigen wilde hekelen en daarom op zijn uithang jord liet schilderen: „Grooten stelen en kleinen stelen. Grooten stelen het meest." De man zeide slechts te bedoelen, dat hij pijpen verkocht met groote stelen eD met kleine stelenen dat zijn voorraad pijpen met groote stelen het aanzienlijkst was. Dat hij bij de weergave dezer bedoeling 'n beetje tegen de grammatica van de Nederlandsche taal had gezondigd, kon men hem moeilijk kwalijk nemen. Zoo iets komt in de beste vader- landsche families voor. Ik dacht aan dezen pijpenhandelaar toen ik in de krant de verdediging las van Mr. Fr. Pauwels ten behoeve van een zwervenden zeeman, die iemand in het Gooi naar een bekend recept had opgelicht voor 'n tientje, na hem „de complimenten" van een familielid in Amerika te hebben gebracht. De Officier van Justitie vroeg de veroordeeling van dezen complimen- teusen zeeman tot twee jaar gevan genisstraf. Betreffende dezen eisch merkte Mr. Fr. Pauwels op: „Tegen een notaris, die onlangs terecht stond wegens verduistering van groote kapitalen, eischte het O.M. een jaar en drie maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarresttegen dezen armen man, die een dame voor f 10 benadeelde, vordert het 2 jaar ïk geloof niet aan klasse justitie. Ik wéét en heb zoo iets al eens gelezen dat een jurist glashelder kan aantoonen, dat zoo'n losloopende zeeman, die hier en daar 'n paar knaak of 'n tientje schuimt van het vertrouwen van goedaardige dwazen, in den zin der wet veel crimineeler is dan een notaris, die een paar ton van zijn cliënten verduistert. In het laatste geval heeft de gelegenheid den dief gemaakt en in het geval van den zwervenden zeeman maakte de dief de gelegenheid. U voelt natuurlijk het belangwek kende juridische verschil. Of laten we eerlgk zij n, juister isu voelt het niet. Ik trouwens óók niet. En daarom zijn zulke verschillen zoo fataal voor het publieke rechts gevoelen. Het vertrouwen in de onpartij iigheid en onafhankelijkheid van onze rechtspraak raakt geschokt. Borgstellingsfonds voor Noordelijk Limburg. Zooals wij reeds eerder hebben be richt, is op initiatief der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noor delijk Limburg te Venlo opgericht de Stichting „Borgstellingsfonds voor Noordelijk Limburg". Het doel dezer Stichting is hulp verleening en woekerbestrijding ten bate van den middenstand binnen het gebied van de voornoemde Kamer van Koophandel in den vorm van het stellen van borgtocht voor cre- dietwaardige personen, die trots ernstige pogingen zelf niet slaagden in het vinden van voldoende waar borgen voor verkrijging van een cre- diet. Uitsluitend aan personen, die reeds vóór 1 Januari 1932 hun zaak dre ven, kan het Fonds hulp verleenen; mits gebleken is, dat zij tengevolge van de tijdsomstandigheden in moei lijkheden zgn gekomen. Naast het verstrekken van credie- ten zal de werking van het Fonds zich uitstrekken tot de „saneering" van middenstandsbedrijven, waaron der dient te worden begrepen het geven van bemiddeling en voorlich ting. Voor de eerst bedoelde hulpverlee ning zal in den regel worden ver- eischt, dat vanwege de gemeente van inwoning van den aanvrager in de geldmiddelen van het Borgstellings- fonds zal worden bijgedragen; voor het verleenen van saneeringsbemoei- ingen kunnen bijdragen van anderen kant dan van gemeentewege volstaan, waaronder op de eerste plaats is gedacht aan bg dragen van Midden- standsvereeni gingen. De technische uitvoering zal zoo worden ingericht, dat het te ver strekken crediet aan geen ander dan den betrokken persoon ten goede zal komen. De hulp moet afdoende zijn, in dien zin, dat met het bedrijf, na dat het door saneering levensvatbaar is 'geworden, weer in de kosten van levensonderhoud kon worden voor zien. Aanvragen tot Borgstelling, welke uitbreiding of niet strikt- noodzakelijke verbetering van de uitrusting van het bedrijf beoogen, kunnen derhalve niet worden toege wezen. In de geldmiddelen van het Borg stellingsfonds wordt deelgenomen door de gemeenten, provincies, mid- denstandsvereenigingen en andere contributanten. 13 Noord-Limburgsehe gemeenten besloten inmiddels deel te nemen in het kapitaal van het Fonds tot een bedrag van 10 ct. per inwoner in eens en gedurende vijf achtereenvolgende jaren in de inkomsten ten bedrage van 2 ct. per inwoner, berekend naar het aantal inwoners per 1 Januari van elk jaar. De Provincies Limburg en Noord- Brabant dragen bij 1 ct. per inwoner van die gemeenten, die eveneens een gelijk bedrag verstrekken. Het kapitaal, dat aldus van de ge meenten wordt verkregen, blijft vol gens de bepalingen der Statuten onaangetast en dient tot zekerheid. Uitsluitend uit de inkomsten zullen de verliezen, op borgstellingen ge leden, worden gedekt. Onder deze omstandigheden heeft de Regeering zich bereid verklaard maximaal 40 pet. van de geleden ver liezen voor rekening van het Rijk te brengen. Teneinde de werkkring van een Borgstellingsfonds zoo groot moge lijk te maken, verdient het dus aan beveling de inkomsten op te voeren. Met dit doel wordt door het Bestuur van ket Fonds thans een verzoek schrift gericht tot de Middenstands- vereenigingen in het district om een bijdrage te willen beschikbaar stel len. De R.K. Middenstandsvereeni- gingen te Tegelen en Horst hebben inmiddels uit eigen beweging een dergelijke bijdrage verleend, waarbij het besluit der Tegelsche Vereeniging vermelding verdient om gedurende drie achtereenvolgende jaren te zul len bijdragen 15 ct per lid en per jaar. Teneinde de Middenstandsvereeni- gingen voor hun deelname tegemoet te komen, zal het bedrag ad f 2.50, dat iedere aanvrager bg het indienen zijner aanvrage dient te storten ter tegemoetkoming in de algemeene on kosten van het Fonds, voor leden eener Vereeniging, welke tot hare inkomsten bijdraagt, worden verlaagd tot f 1.—. Omtrent de stand der werkzaam heden kan worden medegedeeld, dat binnen afzienbaren tijd door het Borgstellingsfonds een overeenkomst zal worden aangegaan met een bank instelling te Venlo, die de credieten zal verstrekken, waarvoor het Fonds de garantie op zich neemt. Deze cre dieten zullen in den regel de som van f 1.500.niet overschrijden en dienen in drie jaren te worden af gelost. De terugbetaling zal in over leg met den credietnemer worden ge regeld en kan desgewenscht geschie den in wekelijksche of maandelijk- sche betalingen. Met het tweede gedeelte zijner taak, de saneering, is inmiddels door het Fonds een aanvang ge maakt, waartoe vele aanvragen van middenstanders zijn binnengekomen, die momenteel in behandeling zijn. De districtscommissaris, die met de dagelijksche leiding is belast, heeft zich bereid verklaard telken Maandag en Donderdag des nam. van half 5 tot half 6 op het Secre tariaat, Venlo Parade 49, voor be langhebbenden zitting te houden. Alle correspondentie voor het Fonds bestemd, dient eveneens aan genoemd adres te worden ver zonden. PROGRAMMA 12 tot en met 19 Dec. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag BRUSSEL (Vlaamsch) Gesproken dagbl. Gymnastiek, 8.20 Tijdsein. Gramofoon 8.45 Gesproken dagblad 9.20 Wetenschappelijk nieuws MILAAN 10.20 H. Mis DEUTSCHLANDSENDER 11.20 Stafmuziek BRUSSEL Vlaamsch 1.20 Gespr. dagbl. DROITWICH I.35 BBC Varieté-orkest LUXEMBURG. 2.20 Gevarieerd programma KEULEN 3.20 Nette Sachen aus Koln PARIJS R..P 5.20 Het Goldy orkest DEUTSCHLANDSENDER 7.20 Bont programma BOEDAPEST 9.00 Salon-kwintet WEENEN 9.50 Dansmuziek LUXEMBURG 10.50 Dansmuziek Maandag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gesproken dagblad. Gymnastiek 8.20 Tijdsein Gramofoon LUXEMBURG .20 Gev. gramof.pl.-concert DROITWICH. II.05;;Orgelspel KEULEN 11.20 Fabrieksorkest BRUSSEL Vlaams 12.20 Gramofoon 12.50 Weerbericht, omroeporkest 1.20 Gesproken dagblad I.50 Omroep-orkest REGIONAL Programma 2.20 Populair concert DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Gevarieerd concert LUXEMBURG 6.20 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. MUNCHEN Concert tbv Winterhulpwerk TOULOUSE 9.25 Gevarieerd concert DEUTSCHLANDSENDER 10.25 Gevarieerd concert DROITWICH II.20 Dansmuziek Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gramofoon. Berichten LUXEMBURG I.20 Gramofoon KEULEN II.05 Voor de boeren 11.20 Orkest van de Weermacht 12.35 Omroeporkest BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad 1.30 Omroepdansorkest. Gramofoon DROITWICH 2.20 BBC Empire orkest DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Orkest PARIJS (Radio Paris) 4.20 Vocaal ensemble en orkest KEULEN 4.35 Gramofoon DROITWICH 5.35 Orkest LUXEMBURG ..20 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DEUTSCHLANDSENDER i.Dansmuziek ROME 9.10 Mandoline orkest Met ingang van 1 October wordt elke bij ons gekochte bril gedurende 6 maanden tegen breuk van mon~ tuur en glas verzekerd. Bovendien bent U bij ons verze kerd van deskundige bediening en onberispelijke afioerking van elke- bril volgens recept H. H. Doctoren. Ook voor U ligt een polis gereed. Ruime sorteering BRILLEN in alle prijzen. ZIE ETALAGE Gedipl. Horloger, Opticien Groote Straat Te De N.S.B. ontmaskerd door WESSELS k 15 cent verkrijgbaar in Boekhan del van den Munckhof. Wordt ook aan huis aangeboden. Moet door allen gelezen worden HAMBURG 12.45 Omroepkleinorkest 9.50 Omroepdansorkest BRUSSEL (Vlaams) DROITWICH 1.20 Gespr. dagblad 11.20 Dansmuziek KEULEN 1.35 Gramofoon Woensdag 2.20 DROITWICH Celibrity Trio. Gramofoon BRUSSEL (Vlaams) DEUTSCHLANDSENDER 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek 3.20 Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gramofoon DROITWICH LUXEMBURG 5.35 Dansmuziek 9.20 Gramofoon LEIPZIG DROITWICH 6.20 Populair concert 11.05 Orgelspel 7.-8 EIGEN UITZENDING KEULEN Gramofoonplaten. 11.20 S.A. orkest 12.35 Omroepkleinorkest BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER 1.30 Populair concert DROITWICH 2.20 Fanfare orkest DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Omroeporkest FRANKFURT 5.20 Bont Programma 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten BERLIJN 8.Concert SS en HJ. Gramofoon BOEDAPEST 9.20 Dansorkest DROITWICH 11.20 Dansmuziek Donderdag BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gymnastiek LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.50 Voor de boeren 11.20 Gevarieerd concert BRUSSEL Vlaams 12.20 Gramofoon, Salonorkest 12.50 Omroepkleinorkest 1.05 Cabaretprogramma 1.20 Gesproken dagblad I.30 Bioscooporgelconcert REGIONAL Programma 2.20 Orgelspel DEUTSCHLANDSENDER. 3.20 Omroepamusementsorkest DROITWICH 5.05 Gramofoon en Dansmuziek BRUSSEL Vlaams 6.05 Kinderuurtje 6.50 Gramofoon 7—8 EIGEN UITZENDING Gramof oo nplaten HAMBURG 8.Omroepdansorkest PARUS RP .20 Nat. Orkest KEULEN 10.05 Farkas Miska orkest DROITWICH II.20 Dansmuziek Vrijdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Berichten. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9-20 Gevarieerd concert KEULEN 11.10 Voor de boeren 11.20 Omroeporkest BRUSSEL Vlaams 12.20 Gramofoon 12.50 Omroepdansorkest 1.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER I.30 Gevarieerd concert DROITWICH 2.26 Gevarieerd concert DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Orkest KEULEN 5.20 Omroepkleinorkest 6.20 Zie Deutschlandsender 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten FRANKFURT 8.Dansmuziek en pop: concert LUXEMBURG 9.20 Gevarieerd concert BOEDAPEST 9.55 Zigeunerorkest KEULEN 10.20 Omroepamusementsorkest DROITWICH II.20 Dansmuziek Zaterdag BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein, Gymnastiek, Gramof. LUXEMBURG 9.25 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 11.Voor de boeren 11.20 Stafmuziek KEULEN 8.Der Frohe Samstagabend PARIJS PTT 9.20 Fanfare MUNCHEN 9.50 Omroepdansorkest PARIJS RP 11.20 Dansmuziek Haarden, Kachels, Kinderwagens. Spiegels, Schilderijen, Kinderledikanten, Waschtafels, Tapijten, Kasten, prachtig Huiskamerameublement, gebloemd pluche, Schrijfbureau, Ruststoelen, Divans, Kapstokken, Slaapkamerameublemen t,' enz. enz. Ook een RENFIETS Zegt het voort EINDSTRAAT 12 Steunt Je Francis- caansche Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 cent per maand. Speciale sorteering in het BETERE GENRE Van Dames- Heeren- en Kinder-SchoenWerk aan concurreerende prijzen. Komt zien en U blijkt kooper. REPARATIE netjes en billijk.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10