J. Thomassen KINDERFIETS? J. POELS-Janssen Radio-Centrale Venray Slagerij H. POELS fyenkt li 4jet l$ulpenlud$ n móóie Qnze St. Hicüiaas-etaiaqe 3mketiakketi{l$ ehkeuqm J. KEMPS Gemengde Berichten DERDE PROGRAMMA Voor Si. Nicolaas Advertentiën. ST. NICOLAAS- SURPRISES M. Hoedemaekers Met dit koude weer zijn Geldersche Worst, Knakworst, Bloedworst, Balkenbrei de aangewezen artikelen om uw menu mee samen te stellen. Sinterklaas of Kerstmis 0 mandje gevuld metfijne Vleeschwaren? bij het koopen van Uw St. Nicolaascadeau aan Boekhandel Fa. vd Munckhof Voor elke gulden bij ons besteedt ontvangt U een BLAUWE bon. Hoe meer bons des te mooier cadeau M. HOEDEMAEKERS Kunf U ziek een heerlijker verrassing Aufo-peds en Poppenwagens. Voor nuffige cadeaux RIJWIELHANDEL Wat helpen In zoo'n geval waar schuwingen in de krant Slechts nu en dan kunnen we de aandacht vestigen op een of ander verregaand staaltje van roekeloos heid, hopende, dat eindelijk scher pere wettelijke maatregelen worden getroffen. Een paar dorpsjongens hadden in Zeist een zwaren vier-persoonswagen gehuurd; ze gingen drie jongens en drie meisjes, vanwege het gebrek aan ruimte op eikaars schoot zit tende op avontuur naar Utrecht en Bunnik. Een der jongens, die heelemaal geen rijbewijs had, zou óók een eind-weg den zwaren wagen stu ren. Met een gang van meer dan 100 K. M. stoof het geval over den weg, totdat den bestuurder den wagen niet meer houden kon en deze tegen een boom tot puin reed. Vier zwaar gewonde jonge men- schen liggen thans in het ziekenhuis, w.o. twee meisjes met afschuwelijke verminkte gezichten, één bovendien met een ingedrukte borstkas, de an dere met een dijbeenfractuur en ge broken ribben. Door voor onverantwoordelijke autobestuurders den weg naar de gevangenis korter te maken, zou men den afstand naar het ziekenhuis heel wat kunnen verlengen. WERKLOOSHEID TE VENLO. In de afgeloopen week bedroeg het aantal bij de Gemeentelijke Arbeids beurs ingeschreven wekloozen 1035. Hiervan waren er 982 ouder dan 18 jaar en 53 beneden die leeftijd. De grootste werkloosheid kwam voor onder de ongeschoolde arbeidskrach ten. Hun aantal bedroeg 372. De werkloosheid in de bouwbedrijven be droeg 238; bij het verkeerswezen 152 en bij de metaalnijverheid 66. DOODELIJK VERKEERS- ONGELUK. Maandagmiddag heeft nabij den overweg in de spoorlijn Groenlo Winterswijk een ernstig ongeluk plaats gehad, waarbij de 14-jarige F. is gedoop. De jongen, een leerling van de ambachtsschool te Winterswijk, was per fiets op weg naar Groenlo, waar hij woonde. Hij Jiet zich door een vrachtauto trekken en hield zich daartoe vast aan het achterste ge deelte van den wagen. Bij den over weg is de jongen in de scherpe bocht met zijn rjjwiel tegen een paal gebotst en sloeg vervolgens tegen den grond. De knaap was op slag dood. Het stoffelijk overschot is door de politie in beslag genomen. PUISTJE OPENGEKRABT.... De 24-jarige vrouw C. te Bergen op Zoom krabde Zaterdagavond een puistje in haar gelaat door. Toen zij pijn kreeg liet men den dokter ko men, die bloedvergiftiging consta teerde. Hulp mocht niet meer baten en de 24-jarige jonge vrouw overleed nog denzelfden avond. Zij laat 4 kleine kinderen onverzorgd achter. DE NIEUWE VOGELWET. Verschenen is het voorloopig ver slag der Eerste Kamer over hetont- werp van wet houdende nieuwe bepalingen tot bescherming van het in het wild levende vogels. Bij het afdeelingsonderzoek be tuigden vele leden hun instemming met inhoud en strekking van het ontwerp. Sommige leden betreurden, dat niet tegelijk met deze wets voordracht een ontwerp van wet tot wijziging van de jachtwet werd ingediend, ten einde voor de vogels, vallende onder laatstgenoemde wet, tot eenige be scherming te komen. Eenige leden zouden het op prijs hebben gesteld, wanneer in het wets ontwerp een algemeen verbod ware opgenomen tot het vangen, vervoeren, verkoopen, en koopen van kooivogels. Vele andere leden vermochten deze zienswijze niet te deelen. Wat het zedelijk argument betreft, meenden zij, dat het houden van kooivogels op zichzelf in verre de meeste ge vallen geenszins de afkeuring ver dient, welke het somtijds ontmoet. Integendeel leert de ervaring, dat de meeste kooivogels zeer goed in gevangen staat kunnen leven. Daarenboven is het verzorgen van zulke vogels voor bepaalde menschen eene ontspanning voor sommigen zelfs een bron van vreugde en troost. Sommige leden achtten het dringend noodig, dat de spreeuw voor de fruitteeltgebieden in Nederland wordt geplaatst op de lijst van de niet- beschermde vogels. Eenige leden, hoewel erkentelijk voor de verkorting van den tijd van het rapen van eieren van kievitten, in het wetsontwerp voorgesteld, zouden gaarne een verder gaande beperking hebben gezien. Zij stelden de vraag, of met het rapen van kievitseieren een zoo groot volksbelang is gemoeid, dat het niet mogelijk is het gelijk te stellen met het uithalen van vogelnesten, het geen verboden is. DE VACCINATIEPLICHT. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend ter verlenging "O" den geldigheidsduur van tijde- PROGRAMMA 2S Nov. tot en met 5 Dec. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag van lijke bepalingen betreffende de vaccinatie. De minister stelt daarin voor de verplichting tot vaccinatie opnieuw een jaar op te schorten. Cognac. Oude Klare, Fijne Likeuren Als cadeau altijd welkom. BRUSSEL (Vlaamsch) 8.Gesproken dagblad 8.20 Gymnastiek. Tijdsein. Gramof. 8.45 Gesproken dagblad LUXEMBURG. Gevarieerd programma BRUSSEL Fransch 10.20 Omroepkleinorkest 11.20 Gramofoon KEULEN Omroepkleinorkest BRUSSEL Vlaamsch Gespr. dagbl. Omroeporkest KEULEN Nette sachen aus Köln DEUTSCHLANDSENDER Omroepkleinorkest BRUSSEL (Vlaams) Pater L. ArtsStille stemmen uit de eeuwigheid. KEULEN Omroeporkest LUXEMBURG 9.20 Gev. Concert WEENENj 10.45 Dansmuziek Maandag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gesproken dagblad. Gymnastiek 8.20 Tijdsein Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gev. gramof.pl.-concert DROITWICH. 11.05 Orgelspel KEULEN 11.20 Omroepkleinorkest 12.35 Symphonie-orkest BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad I.50 Omroep-dansorkest REGIONAL Programma 2.20 A. Salisbury's-orkest 2.55 BBC-Midland orkest DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Omroepamusements-orkest DROITWICH 4.20 Concert STUTTGART 5.20 Frohlich All tag 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. MUNCHEN 8.00 Gevar. Concert BOEDAPEST 9.20 John Kristel's Orkest WEENEN II.00 Dansmuziek Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gramofoon. Berichten LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 11.10 Voor de boeren 11.20 Een fabrieksorkest 12.20 Gelukwenschen 12.35 Omroeporkest BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER I.30 Populair ocncert REGIONAL Programma 2.20 Gramofoon 2.50 Oeigers orkest KEULEN 3.20 Omroepkleinorkest PARUS RP 4.20 Gramofoon MUNCHEN 5.20 Omroepamusementsorkest LUXEMBURG 6.20 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DEUTSCHLANDSENDER 8.00 Gev. programma WEENEN 9.40 Populair concert DROITWICH 10.45 Gevarieerd concert II.20 Dansmuziek Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek 20 Tijdsein. Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 11.20 Omroeporkest BRUSSEL (Vlaams) 12.20 Salonorkest 1.20 Gesproken dagblad KEULEN I.32 Gevarieerd programma LUXEMBURG 2.20 Gevarieerd concert PARIJS RP 2,50 Orkest van Tomaasl MUNCHEN 5.20 Leo Schneiders orkest KEULEN 6.20 Omroeporkest 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten KEULEN 8.Populair concert BRUSSEL Fransch 9.20 Omroeporkest WEENEN II.20 Populaire muziek 8.00 8.20 9-20 BERLIJN 8.Dansmuziek REGIONAL Programma 9.20 Alfredo Campoli Trio PARIJS RP 11.20 Populair concert Vrijdag BRUSSEL (Vlaams) Berichten. Gymnastiek Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG Gevarieerd concert KEULEN 11.20 Omroeporkest BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER 1.30 Populair concert LUXEMBURG 2.20 Gramofoon PARIJS (Radio Paris) 2.50 Gramofoon KEULEN 3.20 Bont programma 5.20 Omroepkleinorkest 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten MUNCHEN 8.Vrooljjk programma SCOTTISCH Programma 9.15 Schotsche dansmuziek BRESLAU 9.50 Dansmuziek DROITWICH 11.30 Dansmuziek Zaterdag BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tgdsein, Gymnastiek, Gramof. LUXEMBURG 9.25 Gramofoon KEULEN 11.20 Gev. programma BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gespr. dagblad DEUTSCHLANDSENDER. I.30 Populair concert DROITWICH 2.25 Vario Trio en Gramofoon BRUSSEL Fransch 3.20 Gramofoon. Vervolg orkest DEUTSCHLANDSENDER 4.10 Gramofoon 5.20 Volksliederen uit den'Elzas STUTTGART 6.20 Gramofoon 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. KEULEN 8. Gevarieerd programma BEROMUNSTER 9.25 Dansmuziek LEIPZIG 9.50 Und Morgen ist Sonntag DROITWICH II.20 BBC Dansorkest Eau de Cologne 4711, Boldoot, Vinolea, Dralle. Parfums, Zeepen, Poeders in luxe verpakkingen. Vinaigres, Lotions, Crèmes. Practische cadeauxWarmwaterzakken, Huis-Apotheken, Scheerapparaten, enz. Komt U eens kijken, geen verplichting tot koopen. Apotheker-ass. HENS ENIUS PLEIN 6 A Donderdag Slijterij Hensenluspleln BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gymnastiek LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.50 Voor de boeren 11.20 Omroeporkest KEULEN 12.35 Omroepdansorkest BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad 1.50 Vervolg cab.progr. Gramofoon REGIONAL PROGRAMMA 2.20 Gramofoon BBC Empire orkest DEUTSCHLANDSENDER Omroepamusementsorkest PARIJS R..P Gramofoon KEULEN Dansmuziek BRUSSEL Vlaams Kinderuurcje Gramofoon EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten 2.50 3,20 4.20 5.20 6.05 6.50 7—8 Zoo smaakt Geld. worst en knakworst heerlijk bij zuurkool, boerenkool, enz., vooral als die afkomstig is van slagerij Poels. Denkt 11 er dit jaar ook weer aan om met uw familie, vrienden of kennissen te verrassen met een Daar vindt U van de goedkoopste tot de duurste soorten in ruime sorteering. Vakkundige bediening. Beleefd aanbevelend Het succes dat wij verleden jaar mochten ondervinden, zal thans ver overtroffen wordenNog grooter, nog doelmatiger, nog waardevoller zijn onze cadeaux. Hoe grooter bedrag men besteedt, des te grooter cadeau. 120 Wij brengen de meest smaakvolle geschenken. Dus allen naar 'n Stipend St. llicclaaigeickenk 7 Foto-atelier Vergrootingsinrichting Fototoestellen Lijstjes, Albums HENSENIUSPLEIN 6 Ook aan huis te ontbieden. Telefoon 143 geeeed, cuim geiódeetd, van 't nieuwste vóótzim, van de eeeste kwaliteiten, zeet cancumetend. tuyldaet aan iedeis vetlanqm m iedecs deuts. Vflaqen ufy ll deleefd tót een- êezoek uitnoodiqen. Aanievelend GROOTE STRAAT 28 voor Uw kinderen voorstellen dan een Hierin een mooie sorteering. Verder hebben wij alles op rijwielgebied alsbeenkappen, stuurtasschen. handwarmers, electr. lantaarns, staf hulzen in alle grootten, electr. achterlichten, enz. Aanbevelend, 268

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6