schapenvleesch Gemengde Berichten ZIJ die zich met ingang van 1 Januari a s. op PEEL EN MAAS GRATIS. Advertentiën. Sf. Nicolaas- Opiock (link Zaken panel fe Venray halve de mooie zang en muziek, toch wel „Kinderen van ons Volk" van Ant Coolen, het meest de belang stelling trok. Het spel der verschillende acteurs was uitstekend. Namen noemen is gevaarlijk, maar we kunnen Euterpe felïciteeren met deze avond, want het is een waar succes geweest. GEVONDENrijwielplaatje, is bij Voermans, Langeweg; een dames handschoen bij Gemeente-politie. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders ves tigen nogmaals de aandacht van belanghebbenden op de noodzakelijk heid van de naleving der voorschrif ten der Vleeschkeuringswet. Het is n.l. gebleken, dat nu enkele crisisbepalingen zijn ingetrokken, bij velen die een varken slachten voor eigen gebruik de meening heeft post gevat, dat thans alle bepalingen ten aanzien van de z.g. huisslachtingen zijn vervallen. •Zulks is onjuist ten aanzien van de bepalingen gegeven door en krachtens de Vleeschkeuringswet. Wil iemand een varken, schaap of geit voor eigen gebruik slachten, dan is hij verplicht hiervan tenmin ste 4 dagen tevoren kennis te geven aan het bureau van den Vleesch- keuringsdienst Patersstraat. Venray, 27 November 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. G. H. HOUBEN l.b. De Secretaris, VAN HA AREN. BOUWVERGUNNINGEN. 'Ingevolge de bouwverordening werd vergunning verleend aan: P. J. Arts te Leunen tot het bouwen van een boerderij te Ysselstein; A. H. Weiten tot het bouwen van een woonhuis aan den" Merscheloschen weg; Fa. Man- ders en Stevens tot het verbouwen van een werkplaats tot woning aan de Henseniusstraat; P. J. H. Linders tot het verbouwen van een woonhuis en het bijbouwen van een bakkerij aan de St. Odastraat. ONTWIKKELINGSAVONDEN. Maandag 23 November sprak prof. Huib Luns, van de Hooge School te Delft, voor een tot in alle hoeken bezette zaal van het Patronaat over Spanje. Ingeleid door den Weleerw. Heer moderator kapelaan Linssen, hield Spreker een interessante lezing over de Spaansche Cultuur, die ouder, veel ouder is dan de geschiedenis van ons land. De vertoonde lichtbeelden gaven bouwkunstwerken te zien uit den Moorschen tijd, die op het eerste gezicht fantastisch lijken en de aan wezigen een bewonderend „hé" ont lokten. Met den wensch, dat er geen on herstelbare schade aan de talrijke kunstmonum enten in Spanje zou worden toegebracht door den huidi- gen burgeroorlog, sloot Spreker zijne lezing, die met aandacht gevolgd was en een hartelijk applaus uitlokte. VALK-REVUE. DE LEIDING HEROVERD. Verleden Zondag omzeilde de Valk een gevaarlijke klip en veroverde een kostbaar puntje, door een gelijk spel te bevechten in den uitwedstrijd tegen Berghem. Maar ook O.V.C. liet zien dat zij het serieus meent met haar kam pioensaspiraties, en won van J.V.C. met 32. S.S.S. handhaafde haar reputatie op eigen veld ongeslagen te zijn. Het gel|jk spel (11) mag een goede beurt genoemd worden. Gennep 2 kwam door de 31 nederlaag tegen Juliana vaster op de laatste plaats te staan. De Valk 7-4-2-1 10 19-10 Constantia 6-4-1-1 9 20-10 O.V.C. 5-2-3-0 7 10-8 Juliana 6-3-1-2 7 12-10 S.S.S. 7-2-3-2 7 15-12 Montagnards 6-2-2-2 6 15-8 J.V.C. 6-3-0-3 6 14-13 Oeffeit 5-0-1-4 1 11-15 Berghem 2-0-1-1 1 1-4 Gennep 2 4-0-0-4 0 3-18 De Valk 2Meterik begon sen sationeel. Reeds in de eerste minuut scoorden de Valken, welken voor sprong z|j tot de rust wisten te behouden. In de tweede helft liep Meterik geweldig van stapel en plaatsten vijf voltreffers, terwijl de VeDrayers het doel niet meer wisten te vinden. „Het was ook zoo mistig. De Valk 3 beantwoordde aan de verwachtingen en verloor in Oirlo met 52. Morgen krijgt de Valk bezoek van J.V.C. uit Cuyk. Slechts met de grootste moeite kon O.V.C. verleden Zondag van J.V.C. winnen. De Valk zal na twee gel|jke spelen weer eens voor een overwinning willen zorgen, terwijl J.V.C. niet verder achter zal willen raken bij de leiders. Het zal ongetwijfeld ge ducht spannen aan den Leunscheweg. De Valk 3 heef t de eer haar plaats- genoote Servatius 3 een bezoek te brengen. Ofschoon het voor de roof vogels een zware dobber zal zijn, behoeft het niet direct op een neder laag uit te draaien. 6 Dec. is vastgesteld Montagnards- De Valk. Maandag 30 November a.s. des nam. 8 uur zal in de Wilhelminazaal vertoond worden de groote propa gandafilm Kenau op de brug naar de welvaart", uitgaande van het Nederlandsch Fabrikatenhuis en ten doel hebbende het koopen van Neder- landsche waren te bevorderen. Toe gang gratis voor genoodigden. het fijnste kost thans bout p.pond 50 rug (opgemaakt) 45 schouder 40 cottelets 35 soepvleesch 25, 30 slagerij chr. goumans LEUNEN. Zondag en Maandag gaf onze Fanfare „St. Catharina" het jaarlijksch concert met tooneel- uitvoering. De publieke belangstelling was zelden zoo groot, wat wel een bewijs is, dat deze avonden gewaar deerd worden. Zoowel tooneel als muziek waren uitstekend, waarvoor regisseur, directeur en leden een woord van lof toekomt MERSELO. Deze week werd al hier door het Kerkelijk Zangkoor en de Kerkelijke Fanfare „St. Oda" het jaarhjksche St. Ceciliafeest ge vierd. Onze oudste kerkmeester en oud directeur van het Zangkoor, de heer Jan Mathijs Michels mocht het ge noegen smaken voor de 75e maal een dergelijk Ceciliafeest mede te maken. Tijdens den feestmaaltijd werd de jubilaris door den Z.E. Heer Pastoor hartelgk gefeliciteerd met dit geluk. Spreker bracht dank aan Janmathies voor alles wat h|j voor onze kerk en alles wat hiermede in verband staat, heeft gedaan. Steeds is Janmathies op zijn post. Geen enkele Hoogmis, geen enkel Lof wordt door hem verzuimd, dit kan beslist tot voorbeeld strekken van ons jongeren. Spreker sprak de hoop uit, dat het hem gegeven moge zijn nog vele, zeer vele jaren onze Godsdienst oefeningen met z|jn gezang op te luisteren, tot meerdere eer van God en tot stichting van de geloovigen. Een driewerf donderend „lang zal hij leven" werd hierop aangeheven, waaraan men wederom voor de zoo- veelste maal kon zien, hoe geliefd Janmathies b|j jong en oud is. De jubilaris dankt hierop denZ.E. Heer Pastoor voor diens mooie woorden en verder allen die mede hielpen deze dag voor hem tot een onvergetelijke te maken. De heer P. Pubben sluit zich bij de felicitaties en dankbetuigingen van de Z.E. Heer Pastoor, aan. Tot z|jn leedwezen moet hij mededeelen, dat de directeur der fanfare, de heer M. Arts, wegens Ceciliafeest te Venray verhinderd is, dit feest hier bij te wonen. Spreker brengt dank aan den directeur voor al wat h|j in het verleden voor onze fanfare deed. Hij heeft verleden Zondag op de uitvoering van „Euterpe" weder om bewezen over uitstekende muzi kale eigenschappen te beschikken en spreekt ten slotte de wensch uit, dat Mathieu nog lange jaren aan onze fanfare mag verbonden zijn. De verdere avond werd onder muziek, zang en voordracht gezellig doorgebracht, zoodat op het einde van het feest onze jubilaris getuigde: dit is een van de mooiste Cecilia- feesten geweest van de 75 die ik heb mogen meemaken. Janmathies nog veel, Dog heel veel jaren. OIRLO EN CASTENRAY. Te Oirlo en Castenray werden resp. op Woensdag 18 en Donderdag 19 November j.l. zeer leerrijke lezingen gepaard gaande met talrijke demon straties gehoudeD over het eenig volmaakte zelfwerkende waschmid- del Persil en de artikelen Henco, Ata, Imi en Sil. Dat er van deze lezingen veel ver wachtingen waren, getuigt wel de groote opkomst der huisvrouwen, die van heinde en ver gekomen waren. Om de gezelligheid te verhoogen werd in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden, terwijl alle huis vrouwen gewapend met een wasch- lepel huiswaarts togen. W|j zjjn er van overtuigd, dat onze huisvrouwen, zoowel uit de lezingen als uit de demonstraties, veel geleerd zullen hebben en zij dit ook allen in de practjjk zullen gaan toepassen. JONGE BOEREN EN TUINDERS De eerste vormingsvergadering voor de bestuursleden van de af- deelingen uit den kring Horst der Jonge Boeren en Tuinders-organisa tie, werd Dinsdagmiddag gehouden te Horst in de Patronaatszaal. De opkomst der bestuursleden was zeer groot, terwijl ook vele geestelijke adviseurs en technische adviseurs der afdeelingen aanwezig waren. Door den kringvoorzitter dhr. Her mans uit Broekhuizenvorst, werd deze eerste vormingsvergadering met een korte speech ingeleid. Hij ver- verwelkomde hierin speciaal de spre kers: rector Wevers, pastoor Noter- mans, dhr. Dings, techn. adviseur, dhr. H. Drabbels, hoofdbestuurslid, dhr. Wijnhoven, kring techn. adv. Spreker hoopte dat de opkomst der bestuuursleden der afdeelingen tel kens deze omvang als heden hebben zal. Een verzoek van toetreding als lid was binnengekomen van de jonge afdeelingen Kronenberg, Sevenum en Geisteren, Deze werden cnder applaus als lid aangenomen. Hierdoor bestaat de kring Horst momenteel uit 29 afdeelingen. Voorzitter Hermans dankte tot slot allen, waarbij h|j nogmaals de bestuursleden aanspoorde het aan hoorde van deze avond uit te dragen in de afdeelingen. - - - VAN JE FAMILIE MOET JE HET MAAR HEBBEN. De landbouwer Th. H. uit Horst had zich te verantwoorden over het stukslaan van een ruit in het café van zijn broer. De snoodaard liet verstek gaan. De caféhouder kwam vertellen, dat h|j veel last van zijn broer had en dat hij er voor was, dat h|j nu maar eens veroordeeld werd. Conform den eisch van het O. M. werd het onpleizierige familie lid veroordeeld tot f 15 boets subs. 15 dagen hechtenis. UIT DEN KOERS. Dinsdagavond tegen zeven uur k\yam een prachtige luxe-wagen van den heer R. uit Horst gereden over den weg op Maxet te Heythuyzen. De bestuurder kon blijkbaar den weg niet goed houden en de mooie Chrysler reed in een greppel langs den weg en werd flink beschadigd. Het bleek dat de chauffeur in Maese|jck was geweest en op den thuisweg onder invloed van de bokjes den koers was kwijt geraakt. De garage R|jks sleepte het geval uit de sloot en bracht den bestuurder thuis. HOLTHEES—SMAKT. Zondag was het 50 jaar geleden dat de heer Th. de Haart lid werd van het Kerkelijk Zangkoor van het St. Jozefsrectoraat te Smakt. Des morgens werd een plechtige gezongen H. Mis opge dragen voor den gouden jubilaris tot dankzegging. In een mooie toespraak wenschte de Z. E. Heer Rector den jubilaris geluk met dit voor ons Rectoraat zeldzaam gebeuren. Des middags brachten het koor en de fanfare den jubilaris een serenade. Hierbij voerde het woord de heer L. Wijnhoven, hoofd der school, namens het zangkoor en de heer F. Kersten, namens de fanfare. Zichtbaar aangedaan dankte „Dorus" allen. Namens het zangkoor werd hem een prachtig cadeau aangeboden. GEIJSTEREN. Alhier werd op initiatief van den Z.E. Heer Pastoor een vergadering belegd,ter bespreking tot het oprichten van eenafdeeling van Jonge Boeren. Als spreker trad op den WelEd. Heer Dinghs uit Roermond. Spreker zette in 't kort uiteen het doel en het nut van een afdeeling der Jonge Boeren. Staande de vergadering gaven zich een twintigtal jonge boeren als lid op. Het Bestuur werd als volgt, samengesteldF. Geurts (voorzitter), P. Baltussen, M. v. d. Brugh en H. Vennekens. De heer Geurts dankt allen voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopte steeds met bestuur en leden samen te werken tot groei en bloei dezer opgerichte afd. Jonge Boeren. Zaterdagavond zal alhier de H. Missie beginnen en duren tot 8 December. Deze H. Missie wordt gegeven door de Eerw. Paters Pas- sionisten uit Mook. WANSSUM. Dinsdag j.l. werd alhier onder groote belangstelling het gouden huwelijksfeest gevierd van het echtpaar Van Els—Graven- dij ck. OVERLOON. Morgen Zondag zal ons dorp nogmaals het genoegen hebben Pater de Ponti, Missionaris in Centraal-Afrika, in z|jn midden te zien. Deze Missionaris, die acht jaren te midden der zwarten heeft ge arbeid en in het voorjaar vacantie kreeg, zal begin Januari wederom naar zijne missie terugkeeren. Hij is voor Overloon geen onbekende. Deze zomer heeft hij hier twee weuen ge assisteerd, toen de Zeereerw. Heer Pastoor z|jne Lourdes-bedevaart hield. En in die twee weken heeft h|j menigeen aan zich verplicht, in zonderheid de jeugd, die toen een rasechte Missionaris voor zich zag en hoorde verhalen over dat geheim zinnige, verre, zwarte land en zijn zonderlinge bewoners. Onvergetelijke indrukken heeft h|j toen b|j de kinderen gewekt en achtergelaten. Maar ook de ouderen, hoe genoten zij van z|jn heerlijke conferenties, als hij schilderde in schrille kleuren de toestanden en gebruiken in dat zwarte werelddeel. Nu komt Z|jn Eerw. ons voor acht jaren vaarwel zeggen, om zich weer te gaan wijden aan z|jn negers, aan wie hij z|jn hart verpand heeft, ge lijk h|j ons vertelde. Zijn vele missie-vrienden zullen deze sympathieken Missionaris zeker niet met leege handen laten vertrek ken, maar hem door eene financieele bijdrage, ieder naar vermogen, mede in staat stellen, om zijn missie- idealen te helpen verwezenlijken. Begin Januari zal het 12y2 jaar geleden zijn, dat onze Z. E. Heer Pastoor alhier werd benoemd. In een Zondag gehouden vergade ring is besloten dit feest uitsluitend kerkelijk te vieren. Een Commissie zal worden benoemd, die een en ander zal regelen. Zondag en Maandag gaf de St. Jozefvereeniging alhier haar eerste winteruitvoering, welke in alle opzichten geslaagd mag heeten. Zoowel de muziek als de tooneel- uitvoering was af. Een woord van dank aan de leiders is hier zeker op z|jn plaats. Beide avonden was de zaal uitverkocht. GENNEP. De voorbereiding der feesten voor de viering van het Nationaal Huwelijksfeest zijn in vollen gang. Wat er zooal op het plan staat voor deze dagen kunnen we voorloopig in korte trekken weer geven. In de zalen, die zich hiervoor eigenen zal een of meer dagen ge legenheid zijn tot dansen, terwijl in de café's muziek is toegestaan. Voor ouderen en niet-danslustigen zullen de plaatselijke vereenigingen muziek- en tooneeluitvoeringen geven. Verder stelt het comité zich voor een op tocht te organiseeren, waaraan alle plaatselijke vereenigingen en parti culieren zullen deelnemen en waaraan prijzen zullen worden verbonden. De aandacht wordt verder gevraagd voor een plan tot verlichting van huisgevels, waarvoor eveneens prij zen zullen worden beschikbaar ge steld. Het zal een feest worden Gennep waardig. 25 JAAR CARMELIET. De Zeereerw. Pater Limus (Pastoor Henckens uit Malang Oost-Java) geboortig uit Blittersw|jk, vierde zjjn zilveren feest als kloosterling in de orde der Carmelieten. DIERENMISHANDELING. De politie te Kessel heeft proces verbaal opgemaakt tegen landbouwer B. die z|jn paard voor de kar dood sloeg, omdat het dier er niet in slaagde de zwaar beladen kar, welke in de klei was weggezakt, daaruit te trekken. De landbouwer had zjjn paard eerst met een schop, vervol gens met een mestvork en tenslotte met een knuppel zoodanig toege takeld, dat het dier dood ging. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. Woensdag is in het ziekenhuis te Heerlen overleden de 23-jarige on gehuwde mijnwerker K. K. uit Heer len, die Zaterdagmorgen in de Oranje Nassaumijn I onder een instorting terecht kwam en niet minder dan 51/2 uur in een benarde positie heeft moeten zitten voor men hem vrij kon krijgen. BOTSING TUSSCHEN TWEE AUTO'S. Donderdagmorgen te kwart voor 12 is op den weg tusschen Maas- bracht en Stevensweert een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij de heerM. Tops, secretaris van de L. L. T. B. te Roermond werd gedood en vier andere inzittenden min of meer ernstig werden gewond. Omstreeks 12 uur passeerde aldaar een tram van de L.T.M., rijdende in de richting Echt-Maasbracht. Als gevolg van het mistige weer sloeg de rook van de tram sterk neer op den naastliggenden rijweg, waardoor het uitzicht op den weg werd be nomen. Tegel|jkert|jd naderde uit de richting Maasbracht een vrachtauto van de onderneming Schellings en zoon 'Jit Rotterdam. Vermoedelijk tengevolge van het slechte uitzicht reed deze aan den linkerkant van den weg juist op 't moment, dat uit de richting Echt een luxe-auto kwam, waarin gezeten waren de he eren M. Dings, consulent van de Jonge Boeren, M. Tops, secretaris van den L.L.T.B., J. Wil- lems, directeur van Landbouwbelang, M. Ament; directeur G-T.O. en E. Verheggen, directeur B.T.O. De auto werd bestuurd door den heer Dinghs. Deze hield rechts aan. Beide wagens reden in volle vaart tegen elkaar op. De gevolgen waren verschrikkelijk. Het ergste was er aan toe de heer Tops, die een zware schedelbreuk had opgeloopen. De heer Dings be kwam een ernstige hoofdwonde, de heer Willems een ernstige beenfrac tuur. De beide anderen liepen verschil lende kwetsuren op. Geestelijke en geneeskundige hulp waren spoedig ter plaatse. Pastoor Knops uit Maasbracht diende den heer Tops de laatste H.H. Sacra menten toe, waarna deze eenige oogenblikken later overleed. Het stoffelijk overschot werd overge bracht naar Maasbracht. Dr. Zonnen uit Echt verbond de overige gewonden, die daarop naar het ziekenhuis te Roermond werden overgebracht. Gemeente- en rijkspolitie onder zoeken de schuldvraag. De personenauto was aan den voorkant geheel vernield. De vracht auto bekwam weinig schade. ONZE SPELLING- De Minister van Onderwijs ver klaart noch terug te willen naar de spelling 1934, noch naar Te Vries en De Winkel. Voor invoering van de spelling-1936 in de officieele stukken acht h|j het oogenblik nog niet ge komen. ACCIJNS GEDISTILLEERD EN BIER. In de Donderdagavond gehouden zitting van de Tweede Kamer ver klaarde minister Oud een oplossing noodig te achten ten aanzien van den accjjns op gedistilleerd. Deze zal volgens den minister wel moeten gelegen zijn in verlaging en daarbij ook in verlaging van den bieraccijns. De minister sprak de hoop uit, dat de commissie spoedig een oplossing zou vinden. VERDWIJNENDE KAMERLEDEN. Het Kath. Tweede Kamerlid de heer van Voorst tot Voorst, heeft Zaterdag in de vergadering van den Kring Arnhem-N|jmegen meegedeeld, dat h|j zich niet meer voor een her nieuwing van z|jn mandaat beschik baar stelt. Naar wij vernemen, sullen ook nog de volgende Kath. Tweede Kamer leden zich niet weer beschikbaar stellenDe heer Ch. L. v. d. Bilt, Kamerlid sinds 1918, 65 jaar oudA. Engels, Kamerlid sinds 1916, 65 jaar oud; A. Engels, Kamerlid sinds 1916, 65 jaar oud; G. W- Kampschöer, Kamerlid sinds 1925, die burgemees ter van Monster is; Mej. J. Meijer, Kamerlid sinds 6 Mei 1924; J. Groen lid sedert 1933 en G. v. Koeverden, lid sinds 1933. die Gedeputeerde van Gelderland blijft. PATER DR. BEAUFORT CANDIDAAT Gelijk bekend, is bij de vorige verkiezing Pater mr. dr. Beaufort van verschillende zjjden aangezocht voor het aanvaarden van een candi- datuur voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Thans hebben, naar de Volkskrant verneemt, zoodanige verzoeken dr. Beaufort wederom bereikt. Bij informatie ter bevoegder plaat se verneemt het blad, dat dr. Beau fort zeer ernstig overweegt aan de uitnoodiging tot het aanvaarden van zoodanige candidatuur te voldoen. EEN NATIONALE FEESTDAG- Naar aanleiding van het feit, dat de raad van ministers besloten heeft, den dag van het huwelijk van Prin ses Juliana, 7 Januari, te beschou wen als nationale feestdag, zullen de rijksdiensten en de daaronder ressorteerende instellingenen bedrij ven, voor zoover mogelijk is, geslo ten z|jn. Bovendien is van den minister van binnenlandsche zaken een circulaire uitgegaan aan de Gedeputeerde Sta ten der onderscheidene provincies en de gemeentebesturen, waarin hij te kennen geeft, dat h|j het op pr|js zal stellen, indien ten opzichte van de verschillende diensten, voor zoo ver mogelijk is, dezelfde gedragslijn wordt gevolgd. ONTHEFFING WINKEL SLUITINGSWET. B. en W. van alle gemeenten zijn gemachtigd ontheffing van de Win kelsluitingswet te verleenen voor het tijdvak van 4 tot en met 7 Januari 1937. EEN OPZIENBARENDE ONTHULLING. De diplomatieke redacteur van de Evening Standaard beweert uit goede bron vernomen te hebben over een geheim protocol, dat als annex zou zijn toegevoegd aan het nieuwe Ja- panschDuitsche verdrag. Dit protocol, zoo schrijft h|j, ver deelt Nederlandsch Oost-Indië in Japansche en Duitsche belangen sferen en regelt de kwestie van de eilanden in den Stillen Oceaan, die hebben toebehoord aan Duitschland en geplaatst zijn onder Japansch mandaat. Duitschland zou afzien van alle rechten op de Mariannen, de Caro- linen en de Marshal-eilanden, d.w.z. op alle gebieden in den Stillen Oce aan, die gelegen zijn ten Noordwes ten van een l|jn, die loopt door de Java-, de Soenda, de Baada- en de Arafoera-zee. Deze lijn moet dan ook de respec tieve economische belangensferen van Japan en Duitschland in Neder1. Oost-Indië aangeven, waarbij Borneo en Celebes door het protocol als onder Japanschen invloed liggende erkend worden en Sumatra en Java onder Duitschlands invloed worden verklaard. Burgerlijke Stand Venray, Van 20 tot 27 Nov. 1936. GEBOREN Elisabeth J. G. v. d. Beuken, Schoolstr. Martin L. H. Smeets, Ysselstein. Mechtilda J. Derickx, Leeuwstraat. Johannes Th. Relouw, Broekweg. Petrus J. M. Kroon, Stationsstraat. Theodorus H. Lucassen, Patersstr. Peter J. A, Koonings, Leunen. Hendrikus A. M. Achten, Oostrum. Johanna Th. M. Douven, Castenray. Jeannette E. Jenniskens, Brukske. Maria J. W. Reintjes, Overbroek. GEHUWD. Martinus W. Honings oud 25 jaar, wever te Deurne, en Aleida H. P. Sijbers, oud 21 jaar, dienstbode te Venray. abonneeren, ontvangen de voor dien datum verschijnende num mers Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Heer der week Kapelaan Kuepers. Morgen ZONDAG 8 uur leesmis voor de levende en overleden leden van de Handboogschutterij St. Oda. Na de Hoogmis vergadering van de Zelatricen der Retraitenpenning, contributieboekjes meebrengen, 6uur Lof en rozenhoedje, kwart na 5 ver gade ring Apostolaat des Gebeds. MAANDAG om 7 uur H. Mis voor Martin Goumans als lid van de ver eeniging O. L. Vrouw van Goeden Raad, half 8 besteld Jaarg. voor Gerard van Gerven en echtgenoote, 8 uur Jaarg. voor Anna van D|jk, kwart na 4 Lof. DINSDAG half 8 besteld Jaarg. voor de overleden echtgenoote van Vincent P|jls en overl. familie, 8 uur Jaarg. 2e klas voor Hend. Poels en Johanna Camps. WOENSDAG half 8 leesmis voor de leden der St. Eligiusgilde, 8 uur Jaarg. voor Peter Custers en Maria Gertrudis van de Ven. DONDERDAG half 7 gezongen H. Mis ter eere van de H. Barbara, Patrones voor een zaligen dood, 7 uur te Vel turn H. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Com munie van de leerlingen der Jongens school, 8 uur Jaarg. voor Peter Joh. Jenniskens en Johanna Poels, kwart na 4 Lof ter eere van de H. Barbara. Wordt biecht gehoord van 45 uur. VRIJDAG le der maand en ver eering van het H. Hart van Jezus half 7 gezongen H. Mis, half 8 Jaarg voor Petronella Smits, 8 uur gestichte leesmis, kwart na 4 Lof en eerherstel aan het H. Hart. ZATERDAG half 8 leesmis voor den Eierbond St. Oda, kwart na 4 Lof. A.s. ZONDAG 6 December 6 uur eerste H. Mis, 7 uur H. Mis en gen. H. Communie van de mannen der H. Familie, opgedragen voor Hen drikus Thomassen, 8 uur leesmis, 9 uur Kindermis. Voortaan kinderdoopen om half 3 op de werkdagen en op Zondag om 3 uur. H. Familie. PATROONHEILIGENA. Ver meulen, H. Tacken, A. vanMegel, J. Custers, H. Camps, G. Janssen, J. Gooren, P. Vollenberg, H. Creemers, H. Janssen, E. Nellen, J. Drabbels, Th. Thuyls, Jos. Peeters, Jos. Baken, G. v. Hulst. Patronaat. Heden ZATERDAG van 1112 biduur in de Parochiekerk voor alle Patronaatsleden. Trouwe opkomst verzocht. ZONDAG van 11-12 bibliotheek; van 4.15-6 uur klein- en middenpa tronaat; van 6.30—9 groot-patronaat en Jongelingenvereeniging tot half tien. DINSDAG 7-30 uur Goudpluvier. WOENSDAG op de gewone uren groepenbijeenkomst van de Jonge Wacht. Op t|jd a.u.b. OPLETTEN a.s. Zondag alle spaarbankboekjes, welke nog niet werden ingeleverd, meebrengen GYMNASTIEK. Dinsdag 8.159fL5 leden Donderdag 56 aspiranten C 67 aspiranten B 89 leden Zaterdag 7.158.15 aspiranten B K. J. V. en K. J. M. Heden Zaterdag van 121 uur aanbiddingsuur voor K.J.V. en K.J.M. Zondagmorgen 11 uur K.J.M.'ers en aspiranten allemaal in 't K.J.V.- gebouw. Dinsdag half 8half 9 Gymnastiek A.s. Woensdag 7 uur K.J.M. voor allen. Ook de ouders van de K.J.M. - ers worden vriendelijk uitgenoodigd. K.J.V.-ers die er belang in stellen kunnen ook deze avond bijwonen. Donderdag 89 Godsdienstclub. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5, 6 en 7 uur met onderrichtingom kwart over 8 de Hoogmis met preek. Gelegenheid om te biechten aan de Epistelzijde. Om kwart voor 5 ge zongen Vespers, om half 6 het Lof. DINSDAG feest van alle heiligen der 3 Orden van den h. Vader Fran- ciscus. Gedurende de Uitstelling te verdienen volle aflaat. Om half 8 gezongen h. Mis, 's Avonds om 6 uur gezongen Vespers en Lof. WOENSDAG gedachtenis van alle overledenen der 3 Orden. Om half 8 plechtige Requiemmis. VRIJDAG le Vrijdag der maand. Om half 8 gezongen h. Mis met Litanie van het god lelijk Hart. Des avonds om 6 uur gezongen Vespers met Acte van Eereboete. De vastgestelde h. Missen op de werkdagen zijn om half 6, kwart over 6, 7 uur en half 8. Iedere dag om half 8 'n h. Mis voor klooster en weldoeners. Op de werkdagen zijn de gezongen Vespers om 6 uur. DEZE WEEK zal de termijn voor kaarsen gehouden worden. INTENTIES Zondag om 7 uur b.l. tot zekere intentie ter eere van den H. Antonius. Donderdag om 7 uur b.l. voor overl. fam. GiezenSwinkels. Derde Orde. Morgen Zondag vergadering. Om half 10 de H. Mis, welke opgedragen wordt voor de levende leden der vereeniging. Daarna vergadering der mannenafdeeling. Om half drie voor de vrouwen. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 1 boerendienstmeid voor dadelijk 2 boerendienstmeiden v. Paschen Boerenknechten voor Zuid-Limburg Melkknechten voor Duitschland 1 boerenknecht 1820 j. Paschen Nog eenige meisjes voor behulp zaam te zijn bij Tentoonstelling. 1 meid-huishoudster voor Oirlo BIEDEN ZICH AAN 1 boerenmeisje 16 jaar 1 boeren- of burgerdienstmeid 27 j. 1 boeren- of burgerdienstmeid 19 j. 1 schoenmakersleerling 4 boerenknechten 16 tot 26 jaar Burgerdienstmeid 22 jaar 2 kantoorbedienden Bedrijfsleider voor boerderij 3 burgerdienstmeisjes van 1820 j, 1 meubelmaker. Metselaars, timmerlieden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden, sigarenmakers enz. enz. molenaarsknechten 1 jongen van 14 jaar Vleeschbonnen worden uitgegeven op Woensdag tusschen 3 en 4 uur. Onvermengde margarine van 4 tot 5 uur nam. Hiervoor komen alleen in aanmer king zij die tewerkgesteld z|jn b|j de werkverschaffing of steun ge nieten. Voor de op 30 Nov. a.s. te houden tentoonstelling v.h. ï^ed. Fabrikaten- huis in zaal Wilhelmina kunnen nog enkele meisjes geplaatst worden boven de 18 jaar. Aanbiedingen Ar beidsbeurs. Voor de tewerkgestelden bij de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond a.s. van half 8 tot half 9. Zondag 29 November om 1 uur groote St Nicolaasoptocht. Pakjes kunnen worden bezorgd bij den heer Piet Clephas, Pa tel sstraat 15 cent per pakje Bezorgen tusschen 7 en 8 uur nam. Dit jaar komt op verzoek en tegen betaling van 50 cent St. Nicolaas ook aan huis op Dins dag- en Donderdagavond. Opgaven hiervoor bij den heer Th. Claessens, Hensenius- plein. HET COMITÉ. De N.S.B. ontmaskerd door WESSELS 15 cent verkrijgbaar in Boekhan del van den Munckhof. Wordt ook aan huis aangeboden. Moet door allen gelezen worden Te koop of te huur gevraagd of geschikt bouwterrein. Brieven onder no. 75 bureau Peel en Maas. 20

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2