Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De Valk I J. V. C. Cuyk PAREL DER PEEL Na de Bondsvergadering De propaganda in vollen gang. Het contact met de groote organisaties om een finantieele bijdrage. Buitenland. Binnenland. Ruwe handen Provinciaal Nieuws Zaterdag 28 November 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 48 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk én voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coop. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 77» ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon SI Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 66 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Als propagandist van de Katho lieke Staatspartij, die al een jaartje heeft meegeloopen, heeft de Bonds vergadering der katholieke politieke organisatie, j.l. Zaterdag te Roer mond gehouden goed gedaan. Voor eerst om hetgeen daar zoo terloops werd meegedeeld, waaruit ten duide lijkste blijkt, dat de propaganda voor de naderende verkiezing voor de Tweede Kamer in vollen gang is. Bg een stemming hoorden wij de namen aflezen van verschillende nieuwe afdeelingen en er werd ook. medegedeeld, dat er nog verschillende andere in oprichting zijn. Een bijzonder genoegen was het te hooren over het succes van deze propaganda in den Statenkieskring Gulpen. De nieuwe afdeelingen en de vele nieuwe leden begroeten wij met groote voldoening. Welkom aan allen, die de katholieke eenheid in Limburg komen versterken. Zoo raakt het katholieke leger in Lim burg langzamerhand in slagorde. De katholieke fierheid en het zelfbewust zijn dringen tot die eenheid, maar ook het gevaar, dat oneenigheid meebrengt. De Bondsvergadering nam een zeer gewichtig besluit door het aanvaar den van een vorm van contact met de standsorganisaties, waarin het grootste deel der Limburgers geor ganiseerd is. Wij moeten dit besluit goed be grijpen. Het beteekent natuurlijk geenszins, dat deze sociale organi saties zich gaan inlaten met de politiek. Het gaat er alleen om, door uitwisseling van eikaars inzicht, het vertrouwen te versterken om weder- zijdsche voorlichting, om leden van de katholieke standsorganisaties individueel den weg naar de kies- vereeniging te wgzen Beide soort van organisaties behouden haar volkomen onafhankelijkheid op haar terrein. De bestuursleden, die uit de zes standen zgn gekozen, zitten dan ook niet in het Bondsbestuur als mandatarissen der standsorganisaties maar werden gekozen als kiezer en lid van de Kath. Staatspartij. De wensch werd uitgesproken, dat een dergelijk contact ook met de leiding van de plaatselijke kiesver- vereenigingen zal worden bevorderd. Het gaat om een katholiek belang. De verkiezing in de leiding mag daarom nooit een afgunstig tegen elkaar afwegen van personen zijn, een zekere standsjalouzie. Zeker moet niemand worden uitgesloten, omdat hij is van een bepaalden stand of organisatie. De geschikte personen moeten worden gekozen, die voor een bepaalde functie het best zijn. De groote doeleinden der Kath. Staatsparty moeten op den voorgrond staan. Dit alles heeft aalmoezenier Roncken uitstekend uit elkaar gezet. Een oogenblik had hij zijn gehoor fijntjes te pakken. Toen hij had ge zegd, dat de Katholieken nu wij zien, wat er in de wereld omgaat bereid moesten zijn om desnoods met het geweer in de hand de straat op te gaan, klonk er een geestdriftig applaus. Ja er wordt nu wel geklapt, zei de spreker, maar ik ben er zoo heel zeker niet van, of er niet zijn, die zich te deftig achten om met „De Opmarsch" de straat op te gaan. Zoo staan wg inderdaad enthousiast voor het groote, maar het komt er thans op aan kleine dingen het kleine werk goed te doen. Dat is op het oogenblik meer van belang. Zulke groote dingen als met dat geweer, worden op het oogenblik gelukkig nog niet gevraagd, 't Is zelfs zeer gewenscht, dat wij zoo iets kunnen voorkomen. Nu is juist dat kleine werk bijzonder geschikt om dat te bereiken. Ons welslagen hangt daar van af. Als propagandist, die nu juist niet meer tot de jongste generatie be hoort, heb ik met genoegen mogen waarnemen, dat de Bondsvergade ring door een flink aantal jongeren werd bggewoond. En dat ze zich daar ook lieten gelden. Ze deden soms wat der jeugd eigen is, wat hard vooruit willen loopen. Maar dat is niet erg. Zoo hebben wij vroeger ook gedaan. Er is een tijd geweest, dat veel jongeren zich van onze katholieke politieke organisatie schenen af te wenden. Maar de kentering is weldra gekemen. Vooral toen de vijanden op het katholieke erf met zulke groote driestheid begonnen op te treden en zich zelfs gingen opzetten tegen onzen beminden Bisschop. De strijd tegen de vijanden bracht zeker ook verscherping van den kijk op het beginsel. Met genoegen hoorden we, dat ter bondsvergadering ook nog eens den naam van DE OPMARSCH werd genoemd, het levendige propaganda blad van de Kath. Staatsparty. En van een heel ander gehalte dan die kankerende organen van onze tegen standers. Het moge ook in Limburg veel lezers trekken. Er werd ter vergadering nog meer propaganda gevraagd, met een pro pagandaleider in eiken Statenkring. De voorzitter antwoordde, dat een organisatie der propaganda in voor bereiding is. De besturen der Sta- tenkieskringen mogen beseffen, dat ook voor de afzonderlijke kieskringen hier een groote taak ligt. Het behoefde niet te verwonderen, dat nu zoó vele nieuwe leden worden aangenomen, ook de kwestie van de contributie weer eens ter sprake kwam. 't Is het zwakke punt van onze organisatie. Laten wij dat nu eerlijk bekennen. 't Is een gewestelgke trek. Wg zgn niet rijk. Allerlei omstandig heden ieidden er toe, dat andere streken van ons land welvarender werden dan de onze, ook omdat de handel in ons land meer werd be vorderd dan de industrie. Het minst graag geven wg geld uit voor iets als contributie, Het nut daarvan spreekt ons minder aan dan het offeren voor de Missie. Maar, dat onze besturen daarmede nu jaar in en jaar uit zoo moeten blgven tobben, daar moeten wg ons toch wat voor gaan geneeren. Ook die bgdragen men bedenke het wel moeten een hulpmiddel'zgn, dat Limburg blijve aan Christus, dat het Limburgsche land zooveel mogelgk bevrijd worde van vijanden, die ons hier vrij durven brutalisee- ren. Er zgn veel werkloozen in Limburg het is een buitengewoon slechte tijd, maar laten we voor onze Katho lieke Kiezersorganisatie ook finan cieel doen wat wij kunnen, en er voor- willen offeren. Wij staan voor een grooten ver- kiezingsstrgd. Daarvan is ieder onzer overtuigd. De krachtige actie in de Kath. Staatsparty toont, dat we er goed voor staan. De oude bezieling uit de tgden van 1901, 1905 en 1909 is weergekeerd. Elke katholiek be- seffe zijn plicht in de voorbereiding van dezen strijd. Tot en met 31 December gaat het om de verster king van het ledental der Party onder de leuze van het Partijbestuur Voor 1 Januari 100.000 nieuwe leden Verder moet gezorgd voor verga deringen, voor propagandalectuur, voor een strgdfonds, voor voorlich ting, politieke ontwikkeling, huisbe zoek en zoo meer. Er is veel te doen voor de propa ganda. Gelukkig is een groot aantal propagandisten bereid. Wanneer ze maar georganiseerd worden. ROELAND. DE VREESELIJKE STRIJD IN SPANJE BELGIë IS BEZORGD STROOM VAN GODLOOZEN- LECTUUR OVER DE WERELD De groote moordpartg in Spanje duurt nog immer voort en de vreeselgkste tooneelen spelen zich vooral af te Madrid, waar ge vechten van man tegen man in de huizen geleverd worden. België wenscht geen dictatuur en wil niet betrokken worden in een oorlog. De Paus waarschuwt tegen wij zigingen in de huwelijkswetge ving, zooals die hier en daar worden ingevoerd en welke volk en staat bedreigen. Een stroom van godloozenlec- tuur wordt over de geheele wereld uitgegoten. In Rusland is het alles behalve een paradijs, ook niet voor de arbeiders en het gruwelijkst is er wel de vrouwenarbeid. Voorloopig geen breuk tusschen Berlgn en Moskou. DE SPAANSCHE STRIJD. Al maanden lang is de Spaansche bevolking aan een waar bloedbad ten prooi. Honderdduizenden hebben reeds den dood gevonden in dezen onzaligen strijd, die in heftigheid en barbaarschheid een buitenlandschen oorlog verre overtreft. Men denke maar eens aan de vreeselgke slachting, welke door de rooden is aangericht onder priesters en religieuzen en aan de honderd duizenden ggzelaars, die op beest achtige wijze zgn afgemaakt. En nog altijd is het einde van den strgd niet in zicht. De tegenstand van de rooden is blijkbaar veel grooter dan de nationalisten hadden verwacht. Wellicht ook speelt de hulp van Rusland, Mexico en andere landen hierbij een groote rol, maar zeker is in ieder geval, dat de oorlog nog lang kan duren, vooral nu de koude en de sneeuw de krijgsoperaties kunnen belemmeren. Welk een vreeselgke strgd er in en om Madrid gevoerd wordt, daar van krggen we eenig idee uit een relaas van een ooggetuige in het Handelsblad. De Witten en de Rooden zijn in bitteren strijd gewikkeld over de beheersching van de omringende straten van de model-gevangenis en de Montana-kazerne. Dit soort ge vecht is veel erger dan het gevecht in het open veld. Scherpschutters op vooruitgescho ven posten nemen urenlang de be nedenverdiepingen van de huizen onder vuur, totdat zg gelooven, dat de verdedigers daaruit zgn verdre ven. Daarvan maken de stoottroepen van de Witten gebruik het huis binnen te snellen, waar zg zich on middellijk verschansen. Zg beginnen dan door de zoldering heen te schieten om de Militia, die de volgende verdieping bezet houdt, te verdrijven. Een voor een worden de verdiepin gen op die wijze ontruimd, totdat het laatste handjevol verdedigers op de bovenste verdieping is bijeenge dreven. Kwartier wordt er niet ge geven. De leden van de Militia, die de huizen bezet nouden, hebben den naam van „zelfmoord-soldaten" ge kregen, omdat zg tot den dood toe vechten. In deze schets is wel een vreeselgk lijden geteekend De roode verdedigers zijn thans bezig om de geheele burgerbevol king van Madrid uit de stad weg te voeren naar Valencia. De verdediging van de hoofdstad zou geheel aan vreemdelingen zgn overgelaten. Van groot belang voor het verder verloop van den strgd in Spanje is het bezit van belangrgke vlootstrijd- krachten bg de nationalisten. Franco beschikt over een niet on- aanzienlgk aantal duikbooten. Ver schillende daarvan stonden in het begin van den opstand aan de zijde der regeering, maar zij hebben kun nen ontsnappen aan de waakzaam heid der communisten. Andere zijn in gevechten met den tegenstander buit gemaakt. BELGIë IS BEZORGD. De Belgische minister-president Van Zeeland heeft een rede gehou den, waarin hg o.a. zeide, dat de regeering vast besloten is, het land zoo te besturen, dat geen enkele dictatuur zich hier kan vestigen. Hg deed een beroep op zgn toe hoorders om de noodzakelgke mili taire maatregelen door te voeren. Hij motiveerde deze noodzakelgkheid met den internationalen toestand. De buitenlandsche politiek van België is erop gericht, zich buiten elk conflict te houden. „We hebben de basis van onze politiek niet gewijzigd, zeide hg. Wij willen, dat deze politiek Belgisch, dus onafhankelgk is. doch wel in het kader van de internationale ge meenschap. Indien, niettegenstaande alles, toch een oorlog uitbreekt, dan zullen wg alles doen, wat moge lgk is, om daarbuiten te blijven, doch iedere eventueele aanvaller moet wetéh, dat wg ons zullen verdedigen en dat wij in staat zgn, ons doeltreffend te ver dedigen." Deze rede van den minister-pre sident maakte een diepen indruk. DE PAUS OVER HUWE LIJKSWETGEVING. WIJZIGINGEN, DIE VOLK EN STAAT BEDREIGEN. De H. Vader heeft bg gelegenheid van een particuliere audiëntie aan 118 jonge bruidsparen een toespraak gehouden over de heiligheid van 't christelijk huisgezin. In verschillende landen, zoo sprak de H. Vader, worden belangrijke wijzigingen aangebracht in de huwelgkswetgeving, die een ernstige bedreiging en gevaar vormen voor 't christelgk huisgezin. Wanneer men verklaart, dat deze hervormingen een verbetering inhou den voor de erfrechtelgke positie van de langstlevende party en een meer menschelijke opvatting en be handeling der natuurlijke nakome lingschap beoogen (men noemt ze „natuurigk" inplaats van „onwettig") dan beteekent deze gelgkstelling van dè wettige en onwettige kinde ren en gezinnen één der gevaarlijk ste bedreigingen van volk en staat. De H. Vader besloot zgn toespraak met te zeggen, dat hg hoopte, dat de toestand in Italië zou blgven, zooals hij tot nog toe geweest is. STROOM VAN GODLOOZEN- LECTUUR. Hoe geweldig groot de stroom der golloozen-lectuur is, die over de wereld wordt uitgestort, blgkt wel uit de volgende cgfers, ontleend aan de Msb. Het officieele orgaan van den Bond "van Atheïsten „De God- looze" heeft een oplaag van 1.300.000 exemplarenandere anti-godsdien stige geschriften, die in de Russische taal verschgnen, hebben een totaal oplage van 67 millioen. In 400 ver schillende dorpen en steden ver schgnen in 86 verschillende talen meer dan 10.000 communistische propagandabladen met een oplaag van 37 millioen exemplaren, Alleen in Argentinië worden 240 millioen communistische kranten in de Spaansche taal en 420 bladen in andere talen gedrukt. In Spanje zgn sedert de stichting der Republiek 18 groote uitgevers maatschappijen voor revolutionnaire en communistische geschriften ge sticht. In Londen bestaan 93 communis tische propaganda-centralenin de Ver. Staten verschijnen 55 commu nistische bladen in verschillende talen. Bovendien worden in Amerika ieder jaar 400 vlugschriften ver spreid, waarvan sommigen een op laag bereiken van 300.000. HET RUSSISCH PARADIJS. Dat het ook voor den arbeider in Rusland geen paradgs is, is al her- haaldelgk aangetoond. S. J. v.d. Berg, de bekende marga rine-industrieel, heeft met zijn Rus sisch-sprekende vrouw een reis door Rusland gemaakt en vertelt daar van in „De Vrgz. Democraat" Op de arbeiders in de fabrieken wordt een geweldige pressie uitge oefend, om het tempo te verhoogen. Men vervalt er in een soort „Taylor" systeem, zooals dit in de kapitalis tische landen bijna niet meer bestaat. De arbeider is hierbg geheel aan de willekeur van de fabrieksdirectie overgeleverd; gestaakt mag er niet worden. Het gruwelgkst is de vrouwen arbeid Vrouwen verrichten den aller- zwaarsten arbeidwegenbouw, graaf werk etc, ziet men meer door vrou wen, dan door mannen verrichten. In de groote tractorenfabrieken in Stalingrad zagen wij vrouwen in de ontzaglijke hitte van de hoogovens met gloeiende stukken metaal sjou wen. Het is dan ook geen wonder, dat deze vrouwen reeds op betrek kelijk jeugdigen leeftgd er oud en vervallen uitzien. Wat er van 't huiselijk leven terecht moet komen, wanneer deze vrouwen na den arbeidsdag thuis komen, is licht te begrgpen. En niet alleen, dat deze vrouwen overdag werkenzij werken precies als de mannen, ook in nacht ploegen in de verschillende bedrgven. De heer van den Bergh wgst er voorts op, dat de aanbidding van den dictator Stalin, nog veel grootere afmetingen aangenomeü heeft dan dit met Hitler in Duitschland of Mussolini in Italië het geval is. DE KACHEL KAN NOG LANG BRANDEN In Amerika hoeft men zich nog niet ongerust te maken over de steenkool en bevreesd te zijn, dat er vandaag of morgen geen kolen genoeg meer zullen zijn om de kachel te stoken. Men heeft namelgk van weten- schappelgke zgde de kolen-reserves in den bodem geschat op meer dan 3000 milliard ton. En tot op heden heeft men pas het bagatel van 25 milliard ton uit de mgnen omhoog gehaald. Voorloopig kunnen we dus nog voort EEN BEUL GAAT NAAR HET KLOOSTER Uit Amerika bereikt ons een nieuws, dat alhoewel Amerikaansch, zeer zeker sensationeel isde beul van de beruchte Sing-Singgevangenis heeft zgn ontslag gegeven om naar het klooster te gaan. M. M. F. Daer heeft meer dan 50 personen de eeuwigheid ingezonden. Vgftig menschen, die de menschelgke wet niet gerechtigd was te oordeelen en te dooden in naam van den Ont- zagwekkenden Meester van leven en dood. De beul, die de kletspraatjes kende van de andere beulen, met name de reporters, heeft dezen allemaal aan de deur gezet, en geen een heeft de eer gehad de gedachten van een beul aan het publiek kenbaar te maken. Dat is voorzeker een teeken dat het gemeend is, en geen Amerikaansche opsnijderg. We kunnen dus niets anders doen dan naar de beweegredenen raden kon hij de verantwoordelijkheid van zijn afschuwelgk beroep niet meer verdragen, een beroep dat hij wel uitoefende in naam van den staat maar dat toch eiken keer in zgn geweten moest grgpen en hem voor het groote vraagstuk van leven en dood moest stellen Konden zgn zenuwen het niet meer verdragen Deze uitleg is slechts een vage vingerwgzing van zgn daad. Maar voorzeker moet er een andere reden bestaan. Een katholieke zielkundige zou het vlug gevonden hebben. In het uitoefenen van zgn afschuwe lgk beroep moet de gedachte bg hem ontstaan en steeds verder doorge drongen zgn dat wij allen eenzelfde schuld hebben in de zonde. Iets waar wg eiken dag van spre ken zonder er aan te denken meestal: „En vergeef ons onze schulden." Het is een feiteen mensch kan niet trotsch buiten de schuld van de gemeenschap staan. Maakt hg geen deel uit van de schuldige menschheid, die door de Verlossing een Gezegende gemeen schap werd Is het zgn plicht niet ook voor de anderen te boeten „Dat ieder den last van zgn evennaaste drage, schreef de Apostel. Het is hetgeen M. Daer, zijn af- schuwelgke en onmenschelijke, „ad ministratieve" positie eerst niet aanvoelend, langzaam aan begrepen heeft, daar zgn geweten nog niet heelemaal afgestompt was. Dezelfde onverbiddelgke Goedheid die den rechter beveelt een mis dadiger met den dood te straffen, drijft nu den beul naar het klooster. Hg die aan de laagste en meest van God verwijderde menschen de straf moest toedienen, de straf door God alleen uit te spreken, moest zijn leven wel in versterving en boete eindigen. Deze beul gaf ons een schoon voor beeld. Vrouwen hebben meegedongen naar de openstaande beulsplaats. Dat het voorbeeld van den vroegeren beul hen moge verlichten. Beseffen zij wat het is een mensch te dooden en als een koelbloedige bediende aan diens laatste smeek bede om vergiffenis te weerstaan. EEN ZOETE BELASTING. Een van de economische kwalen van ons Indië wordt veroorzaakt door den lagen wereldprijs van de suiker, waardoor een loonende concurrentie in ons land met het Indische pro duct onmogelgk is. Thans heeft de Min. van Koloniën medegedeeld, dat steun zal worden verleend aan de Ja va-suiker, door aan deze suiker een toeslag toe te kennen bovenden prijs van die op de vrije markt. De afzet van ca. 85000 ton per jaar wordt verzekerd. Om die afzet te kunnen verzekeren, moest de invoer van elders worden beperkt. Dit is inderdaad geschied door een ander Kon. Besluit, betrekking hebbende op een tijdelijke beperking van den invoer van suiker uit den vreemde. Een verhooging van den consump tie van het product, behoeft van deze maatregelen niet het gevolg te zgn. ROTTERDAM'S POSITIE. Wel klaagde de heer Bakker van de week in de Kamer, dat de haven positie van Rotterdam tegen de ver wachting in, door de devaluatie niet bleek te zijn verbeterd, maar het klagen is ons in de crisis jaren een tweede natuur geworden en de feiten wijzen anders uit, dan de heer Bak ker suggereert. In het kwartaal JuliSeptember blgkt het havenver- keer van Rotterdam het snelst te zijn gegroeid van alle Noordzee havens. En dat wordt toegeschreven:, voor een deel aan de Antwerpsche havenstaking, maar voor het andere deel aan de devaluatie. In het ge noemde kwartaal deden 3171 schepen de haven aan tegen 2791 in het ge- lgke tgdsverloop van het vorige jaar. Het Rotterdamsche goederenverkeer te zee beliep in het derde kwartaal van 1936 in tonnen ruim anderhalf millioen ton tegen ruim 7 millioen in 1935. Ook de bouw van zeeschepen i; aanmerkelijk levendiger geworden in Rotterdam. Er zgn in de eerste drie kwartalen van 1936 op stapel gezet voor zoover betreft koopvaardij schepen van 100 ton bruto en grooter 18 (12) motorschepen, metende te zamen 53.140 (23.405) ton bruto: op 30 September 1936 waren in aanbouw 12 (10) motorschepen, -metende te zamen 51.620 (22.855) ton bruto, en (1) stoomschip, metende 33.000 (3.100) ten bruto. TARWEBOUW VRIJ. De suikermaatregelen kloppen welis waar niet met het door de regeering kenbaar gemaakte voornemen om de banden van handel en nijverheid zoo veel losser te maken als noodig is, maar niet voornemens doch omstan digheden bepalen de practische poli tiek. Dat de regeering aan de ng- verheid haar vrijheid wil hergeven, als dat kan, bewees de mededeeliDg van de regeeringsdienst over de op heffing van de beperking van tarwe- bouw. Aangezien de prijsverhouding tus schen de tarwe en de andere akker bouwgewassen thans.zoodanig is, dat deze beperking van den tarwebouw tot ten hoogste 1/3 van de geheele oppervlakte bouwland zooals voor geschreven in art. 2 lid 1, van de crisistarwebeschikking 1936 niet meer noodzakelgk is, kan deze op heffing worden doorgevoerd. ONTOEREKENBAAR. Alle opzienbarende crimineele zaken vonden van de week een althans voorloopig slot. De zaakRies is voor de betrokkene en zijn verdedi gers een drama geworden, nu de regeering werd geprest om kenbaar te maken, wat ze van de levenshou ding van dezen hoogen ambtenaar was te weten gekomen. Een tragi sche figuur is de man geworden, verafschuwd door den een, beklaagd door den ander en natuurlijk „ontoe rekenbaar" geoordeeld door den psychiater. Van die bereidheid om ontoereken baarheid, althans een verminderde toerekenbaarheid, vast te stellen, als de mensch eenmaal „verkeerd" ge bleken is, profiteerde tenslotte óók nog de ex-Commissaris van Politie te Ngmegen, wien de overigens nog zware straf van 3y2 jaar werd toe gewezen, uit overweging, dat zgn verminderde toerekenbaarheid was komen vast te staan! Zondag 29 Nov. 2 uur Entrée 20 ct. Werkloozen 10 ct. Doos30en60d. 360—8 VENRAY, 28 Nov. 1936. ST. NICOLAAS IN VENRAY. Heelemaal vanuit Spanje zal St. Nicolaas ook dit jaar Venray be zoeken. 3 October zagen wij hem reeds loopen in den optocht ter gelegenheid van „Leiden's Ontzet." Op zijn borst hing een bordje „Ge vlucht uit Spanje." Dit even tot Uw geruststelling, wanneer U dit jaar aan de komst van den Goeden Sint getwgfeld mocht hebben. Morgen Zondag om 1 uur zal St. Nicolaas met zijn gevolg vanuit St. Servatius vertrekken om de belang stellende jeugd van Venray toe te spreken en te verrassen met snoep goed, noten enz. De Venraysche Radio-Centrale zal zoo welwillend zgn een geluids installatie aan te brengen op het bordes van het Raadhuis, zoodat allen, jong en oud, de toespraak die den goeden Sint zal houden, duidelijk te hooren krggen. Laat uw jongens en meisjes mee feest vieren. St. Nicolaas is dit jaar zeer belangstellend naar de Ven raysche jeugd en verwacht een flinke party pakjes te kunnen afgeven, deze kunnen worden bezorgd bg den heer P. Clephas, Paterstraat, hedën Zater dag tusschen 7 en 8 uur. Maak hier flink gebruik van, de prgs is maar 15 cent en St. Nicolaas zorgt dat uw pakje op de bestemde plaats komt. Laten we dit traditioneele feestin eere houden en de jongens en meisjes zullen dit jaar een echt prettigen middag hebben met een dankbare herinnering aan den goeden Sint uit Spanje. OPENING WINKELS VOOR ST. NICOLAAS. Wg vestigen er de aandacht onzer lezers op, dat in de a.s. week voor St. Nicolaas de winkels tot 's avonds tien uur geopend mogen zgn. AANBESTEDING. Maandag werd onderhandsch aan besteed het verbouwen van een werk plaats tot woon- en winkelhuis aan den hoek HenseniusstraatLeeuw straat, voor rekening van de Firma Manders en Stevens. Architect de Heer J. Colsen. Ingeschreven werd als volgt P. Wijnhoven f 2370 G. Janssen f 2214 G. Verstralen f 2200 L. Maassen f 2196 P. Potten f 2194 Gielen-Arts-Maassen f 2070 P. Volleberg f 1940 Aan den laagsten inschrijver is het werk gegund. AANBESTEDING. Het bouwen van een boerderij aan den weg van Ysselsteyn naar Griends- veen, voor rekening van den Heer P. J. Arts te Leunen, is bg onder- handsche aanbesteding gegund aan den Heer Theunissen, aannemer te Ysselsteyn. Architcet de Heer Arn. Pgpers te Leunen. Aan de Aznem te Roermond is opgedragen het maken van de electrische bakoven installatie in het St. Servatiusgesticht te Venray. 25 JAAR POLITIE-AGENT. Dinsdag heeft onze vroegere dorps genoot, de heer Jos. Jenniskens, het feit herdacht, dat hg voor vgf-en- twintig jaar bij de Helmondsche politie werd aangesteld. De sympathieke jubilaris is bij deze gelegenheid door zgn superieu ren en collega's op hartelgke wgze gehuldigd en ook van buiten den politiedienst heeft hg vele blgken van belangstelling ondervonden. Talloos waren de schriftelijke felicitaties die de heer Jenniskens mocht ontvangen en die voor hem het bewgs zgn, dat hij in Helmond een graag gezien poliiieman is. UITVOERING „EUTERPE." Voor een uitverkochte Patronaats zaal werd Zondag door „Euterpe" een. uitvoering gegeven, waarbg be-

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1