Weekblad voor VENKAY, HORST en Omstreken. SINGER-MIJ. N.V. Den Bosch PAREL DER PEEL Het ongelukkige Madrid. De verdere ontgin ning van de Peel. Buitenland. Binnenland. gratis Knipcursus SPANJE. Provinciaal Nieuws Zaterdag 21 November (936 Zeven en vijftigste Jaargang No 47 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/* Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY I ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Telefoon 51 Giro 150652 Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Na alles, wat we gelezen heb ben over de voorgeschiedenis van den opstand van Spanje en van de plannen der communisten, om met steun van Moskou Spanje te maken tot een voorpost voor de verdere bolsjewiseering van de wereld, zijn wij de overtuiging toegedaan, dat de nationalisten in den strijd in Spanje het recht aan hun zijde hebben en dat zij met een overwinning op de roode schurkentroep, die in Spanje de lakens uitdeelde, een groot ge vaar van Europa zullen hebben afgewend. Dit neemt niet weg, dat we de methoden, die de nationalisten toepassen en toepassen moeten om het boven aangeduide gevaar af te weren, verschrikke lijk vinden. Een correspondent van de Msb. die den oorlog om Madrid volgt, duidt op de verschrikkelijke ge volgen van den strijd, o.m. in de volgende bewoordingen Aan voorspellingen over 't lot van Madrid zullen wij ons niet wagen. Maar er zijn toch moge lijkheden en één daarvan is deze, dat er eerlang over een geregeld beleg van de Spaansche hoofd stad gesproken zal moeten wor den en zulk een beleg kan, ge zien het Spaansche gebied voor de verdediging, lang duren. Als tamelijk zeker kan men dan aannemen, dat in dat geval de stad in een puinhoop gaat veranderen. Franco heeft zijn eer lijke best gedaan Madrid te spa_- ren. En dat is begrijpelijk, want eenmaal komt de dag, waarop men hem de rekening zal pre senteeren. Een rekening met zeer hooge cijfers, behelzende alie schaden, welke het land gedurende de maanden van burgeroorlog te verduren had. En om begrijpe lijke redenen begint Franco zijn geregeld bestuur liever met een heele dan met een kapotte me tropool. Militaire noodzaak pleegt echter onverbiddelijk te zijn. Na aan vankelijk per vliegtuig slechts proclamaties over Madrid te heb ben doen werpen, die alle zonder het geringste gevolg bleven, heeft hij in het Oostelijke deel der stad een wijk aangewezen, die hij niet onder vuur zal nemen. En alweer bij proclamatie liet allen non-combattanten raden zich in die wijk terug te trekken En nu Iaat hij zijn vliegtuigen bommen werpen tot op de Pu- erte del Sol toe en slingeren zijn 15.5 cM. kanonnen hun granaten tot in de Gran Via En wanneer men nu Madrid nadert, ziet men talrijke, reusachtige rookwolken opstijgen, die niets goeds voor spellen en telkens hebben er luchtgevechten boven de daken van Madrid plaats en deze re- sulteeren weer daarin, dat er menig brandend vliegtuig omlaag gestort komt met alle gevolgen van dien. Dat de brandweer hier niet meer helpen kan, spreekt wei van zelf. Maar dit belet niemand zijn gedachten af en toe eens over de rampzalige non-combat tanten van Madrid te laten gaan en over de hei, waarin deze lieden hun dagen slijten. Tot zoover deze correspon dent. Wij kunnen ons natuurlijk slechts een vaag beeld vormen van de ellende waaraan de be woners der hoofdstad ten prooi zijn. Een paar berichten geven er eenig idee van Duizenden hebben al dagen lang niets anders dan brood ge kregen en voor de winkels moet urenlang gewacht worden, alvo rens op de levensmiddelenkaar ten iets verstrekt wordt. Een ander bericht spreekt over de verovering van een gedeelte der stad Bij het gevecht, dat hierop volgde en dat van huis tot huis ging, werden aan beide zijden zeer groote verliezen geleden. Vooral bij de rooden waren de verliezen enorm. Zij, die op hun post bleven, werden onverbidde lijk door de mitrailleurs der aan vallers weggemaaid. In semmige straten lagen zoo veel lijken, dat zelfs de tanks er niet meer doorheen konden. En intusschen blijven berich ten binnenstroomen over nieuwe bombardementen van Madrid, waarbij de menschen vallen als muizen Ook de Venraysche Peel? Ged. Staten van Limburg hebben een ontwerp-akte opgemaakt voor het in het leven roepen van een stichting genaamd, „Binnenkolonisa- tie", welke volgens art. 1 dier akte tot doel zal hebben de bevordering van het verkrijgen van meer bestaans- en vestigingsmogelijkheden ten platte lande in de provincie Limburg, mede door werkzaam te zijn in het belang van de verhooging der opbrengst van gronden in den zin van artikel 123, sub. d, der Onteigeningswet. Reeds zeer langen tijd werd van verschillende zijden de mogelijkheid overwogen om te komen tot de ont sluiting en ontginning van bet groote complex woeste gronden, dat bekend is als „de Peel". Ook van provincie wege beeft men steeds belangstelling voor dit vraagstuk gekoesterd. In dit verband is bet voldoende er aan te herinneren dat de provincie in 1929 te zamen met Noord-Brabant en de Peelgemeenten het financieel heeft mogelijk gemaakt, door de Nederlandsche Heide-Maatschappij een Peelplan te doen ontwerpen, en vervolgens, dat de behoefte om een zoodanig plan meer op wettelijke basis te schoeien de eerste stoot ge weest is om van provinciewege de organisatie van bet streekplanwerk te bevorderen en ten behoeve van dat werk een techniscben dienst, den zoogenaamden Limburgschen Streek- plannendienst in te stellen. De vanwege de samenwerkende Noord-Limburgsche gemeenten inge stelde werkcommissie voor 't streek plan Noord-Limburg heeft onverwijld een commissie voor binnenkolonisa- tie in bet leven geroepen. In over leg met de streekplannendienst ont ginningsplannen ontworpen voor een complex peelgronden onder de ge meenten Sevenum en Horst, ter grootte onderscheidenlijk van 945 H.A. en 332 H.A. Verwacht wordt nu dat dit plan waarschijnlijk nog uitgebreid tot de gemeente Venray binnen zeer afzienbaren tijd als een soort partieel streekplan rechtsgeldigheid zal ver krijgen. De betrokken gemeenten zullen het bedoelde complex gemeente gronden inbrengen. De werken zullen in werkverschaffing worden uitge voerd, zoodat van rijkswege subsidie zal verleend worden in de arbeids- loonen. Dit subsidie zal in casu zeer waar schijnlijk zelfs 100 pet. van de loonen bedragen. Eenige honderden arbei ders zullen gedurende een zevental jaren daarbij kunnen worden tewerk gesteld. De bijkomende kosten alsmede de waarde van de ingebrachte gronden kunnen geheel door de opbrengst der cultuurrijpe gronden bij verkoop worden gedekt. Wel zullen de bijko mende kosten tijdelijk moeten worden geput uit een bedrijfskapitaal, doch hiervoor heeft de Coöp. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven in be ginsel reeds het noodige crediet toe gezegd. Hier blijkt dus de mogelijkheid ge opend te worden voor het tot stand brengen van een belangrijk aantal boerderijen die dank zij het Rijks subsidie in de arbeidsloonen op een rendabele basis kunnen worden ge sticht en wier stichting economisch ook gerechtvaardigd schijnt te zijn. VERDERE KOLONISATIE* Het ligt niet in den opzet der stichting zich te beperken tot een bepaald gedeelte van Limburg. In Noord-Limburg liggen buiten bovenbedoeld complex nog bijna 5000 H.A. voor ontginning tot akker bouw, weide of bosch geschikte grondenverder komen ook in Midden-Limburg nog uitgestrekte complexen ontginbare woeste gron den voor tot een totale oppervlakte vaD rond 2500 H.A., terwijl in Zuid- Limburg in de omgeving van Suste- ren en Nieuwstadt en van Nuth ongeveer 1000 H.A. in primitieven staat van cultuur zijnde gronden voor verbetering in aanmerking kunnen komen. Ged. Staten achten het derhalve alleszins op den weg van de provin cie te liggen, bet in het leven roepen van de stichting mogelijk te maken en daartoe het initiatief te nemen. Omtrent de ontwerp-acte is reeds overleg gepleegd met het departe ment van landbouw en visscherij, zoodat verwacht mag worden, dat de stichting de toelating zal ver krijgen als bedoeld in artikel 123, sub d. der Onteigeningswet, om eventueel krachtens Koninklijk besluit gronden te onteigenen. Een voorafgaande verklaring bij de wet, dat het alge meen nut de onteigening vordert, is dan niet noodig. EEN VREESELIJK BLOEDBAD ONDER GIJZELAARS. Af deelingen van het Vreemdelingen legioen en Marokkaansche troepen ondernamen Woensdag een concen- triscben aanval op den Carcel Modelo en de Montana-kazerne, waar zich bet roode opper-commando zou be vinden. De beschieting van de Modelgevan genis door de witte artillerie heeft de volksfronters tot afschuwelijke vergeldingsmaatregelen tegenover de gijzelaars gedreven. Duizenden aanhangers van generaal Franco, die daar met vijven en zessen in kleine cellen zaten opgesloten, zouden zijn neergeschoten, Slechts enkele vooraanstaande persoonlijk heden werden naar Valencia ver voerd, waar zij ook verder als gijze laar zullen worden vastgehouden. De Unipress-correspondent Yindrich, die Woensdagmorgen een verken ningstocht door Madrid maakte, constateerde, dat vele branden, die reeds waren uitgebroken, nog steeds niet waren gebluscht. O.a. stonden de aangrenzende gebouwen van het ministerie van financiën in vlammen. De straten bieden een ontzetten- den aanblik. De trottoirs en tram rails in het centrum der stad, waar ook de Puerta del Sol in brand staat, zijn totaal vernield. Overal liggen vaneengereten draden, verbogen stalen masten, weggerukte stukken muur en omgewoelde straatkeien. Ook ziet men er geweldige granaat- trechters, waarvan er sommige wel dertien meter breed en zeven meter diep zijn. De gebouwen van de bladen „La Libertad" en „Informaciones" zijn eveneens door bommen vernield, zoo dat deze couranten niet konden ver schijnen. SPAANSCHE GEESTELIJKEN. WAAR ZE NOG GOED GENOEG VOOR ZIJN! Het staat onomstootelijk vast, dat honderden Spanjaarden zijn gedood zonder dat ze iets anders kon wor den verweten hun persoonlijk althans niet dan dat ze het priester- of nonnenkleed droegen. De Spaan sche regeering heeft nochtans enkele priesters aan haar zijde gekregen en met dezen paradeert ze naar buiten- Eén is er voor de propaganda naar Amerika gezonden en de vori ge week kwamen er twee in België aan. Een Belgisch „anti-fascistisch comité van waakzaamheid van intel- lectueelen" had voor Vrijdagavond j.l. te Brussel een bijeenkomst be legd, waar deze twee Spaansche priesters een pleidooi zouden voeren voor de Madrileensche Volksfront- regeering. De aartsbisschop van Mechelen, kardinaal van Roeij, heeft deze ver gadering voor katholieken verboden. Kardinaal van Roeij motiveerde deze beslissing met de verklaring, dat de redevoeringen van beide priesters in strijd zijn met de ver klaringen, welke de H. Vader nog onlangs heeft afgelegd. De kardinaal heeft beiden priesters bovendien verboden, de H. Mis te lezen. FRANSCHE KRUITFABRIEK ONTPLOFT. De Fransche staatskruitfabriek te St. Chamas, op 40 K.M. ten Noord westen van Marseille aan de spoor lijn naar Aries, is Maandagmiddag door een hevige ontploffing, welke het gevolg was van brand in een der op bet terrein staande buisjes, geheel vernield. Zestig personen werden op slag gedoodhet aantal gewonden is buitengewoon groot; het bedraagt meer dan 200. De ramp heeft baar oorsprong genomen in een werkplaats, loods no. 104 van de kruitfabriek waar om even over half vijf een kleine ontploffing plaats had. De ontploffing in deze loods leidde tot een brand, voor de blussching waarvan het geheele overige fabrieks- personeel werd gealarmeerd. Sirenes loeiden over het terrein en van alle kanten kwamen de arbeiders toe snellen om hulp te verleenen. Nauwelijks waren zij bjj loods 104 aangekomen of er had een ontploffing plaats, die de vorige in geweld over trof. Verbijsterend was de uitwerking van deze ontploffing. Vele der man nen, die zonder aan gevaar te denken, waren toegesneld, om hulp te ver leenen, werden meters ver weg ge slingerd. Afschuwelijk verminkt wer den sommigen later gevonden. Uit alle richtingen ijlde men te hulp. Zonder ander licht dan dat van de telkens weer fel oplaaiende vlam men uit de puinhoopen van de ver woeste fabriek, begon men te zoeken naar de slachtoffers. Later brachten de reddingsbrigades fakkels en lantaarns mee, doch men kon eerst doeltreffend bet sombere werk ter hand nemen, toen zoeklichten ter plaatse verschenen en het tooneel van de ramp belichten. RUSLAND TOT OORLOG BEREID RUSSISCH.... CATALONIë. De berichten van het Duitsche Nieuwsbureau over Russische voor nemens zijn vaak weinig objectief. Van dat bureau komen thans weer vreemde berichten, welke uit Moskou beeten te stammen en volgens welke het politieke bureau aldaar zou heb ben beraadslaagd over de ontwikke ling van den toestand in Spanje. „Opvallend" wordt het in die berich ten geheeten, dat Stalin aan deze besprekingen niet heeft deelgenomen Het resultaat van de besprekingen wordt geheim gehouden. Niettemin zyn te Moskou opnieuw berichten ontvangen over troepenconcentraties in de havens van Odessa en Sebas- topol. De troepen zijn belast met bet verladen van tanks, vliegtuigen en geschut. Bovendien liggen in deze havens vier duikbooten gereed, om de wapen en troepentransportschepen naar Spanje te begeleiden. De sovjet-vertegenwdordiger bij de roode Spaansche regeering te Bar- calona moet aanwijzing hebben ge kregen, ervoor te zorgen, dat de Catalaan3che sovjet-republiek wordt uitgeroepen. Te Moskou zou daarop officieel de inlijving van Catalonië in de unie van sovjet-republieken bekend worden gemaakt, benevens bet besluit van Moskou, met alle middelen Catalonië als een onderdeel van den sovjet-staat te verdedigen. Op een waarschuwing van den volkscommissaris van oorlog, Woro- sjilof, tegen dit voornemen, zou ge antwoord zijn, dat Moskou zich reeds tezeer in Spanje beeft vastgelegd, dan dat het zich thans nog zonder nadeel voor zijn wereld-revolutio naire plannen uit Spanje zou kunnen terugtrekken. PRINS BERNHARD VLIEGT. Dat Prins Bernhard vliegt, is op zich zelf niet zooveel bijzonders. Hg beeft het méér gedaan en is in Duitschland bij een vliegongeluk ze'.fs ternauwernood aan den dood ontsnapt, toen een vliegtuig, waarin bij als militair waarnemer deel van de bemanning uitmaakte, een nood landing moest maken. Thans echter vloog hg als de ver loofde onzer Kroonprinses van Ber lijn naar Twentbe en dat was in zooverre merkwaardig, omdat tot heden nog geen lid van ons Vorsten huis van het vliegtuig als vervoer middel heeft gebruik gemaakt Wijlen prins Hendrik is eens passagier van een Duitsch luchtschip geweest, maar voor zoover we ons herinneren per vliegtuig heeft ook hg zich nooit verplaatst. UIT DUITSCH STAATS VERBAND. Het bezoek van prins Bernhard aan Berlijn had ten doel om in een particuliere audiëntie ter rijkskanse larij de formaliteiten te besluiten, welke Doodig waren voor het ver- eischte ontslag uit het Duitsche staatsverband. Daarmee is de Prins weer een beetje nader tot ons volk gekomen, temeer omdat inmiddels ten onzent de formaliteiten werden vervuld om den a.s. prinsgemaal het Nederlanderschap te doen verwerven. De volksvertegenwoordiging keurde het daartoe vereischte wetsontwerp goed. HET HUWELIJKSFEEST. Overal in den lande begint men zich voor te bereiden op de viering van het a.s. vorstenhuwelgk de grootste drukte heerscht natuurlijk in Den Haag, waar de weg reeds is vastgesteld, welken de trouwstoet zal gaan en elke beschikbare vier kante meter geschikt, voor uitzicht, thans in den werkelijken zin des woords opgeld doet. Het verluidt, dat het doel der huwelijksreis in het Noorden van Schotland is gelegen, waar het jonge paar door een bekende adellijke familie een kasteel als tgdelgk ver blijf is aangeboden. De regeering zorgt voor een aan denken, dat straks gratis zal worden uitgereikt aan de leerlingen van alle mogelijke scholen. Ook op dat gebied zullen nochtans wel weer verschil lende gemeenten en schoolbesturen naar iets „eigens" streven. Amster dam ging al vóórdaar krijgen de kinderen naast het regeeringsgs. schenk een gecalligrafeerde plaat een herinneringsmedaille. MUSSERT BIJ HITLER. Den eenen dag had Hitier prins Bernhard in audiëntie ontvangen, den anderen dag meldde zich onze toekomstige regeeringsleider als-ie tenminste „wint" bjj den Duit- schen Führer aan. Mussert had een gesprek van een uur met het Duit sche staatshoofd. Wat er tusschen beiden besproken is, zal wel een zwaar geheim moeten blijven. Het past trouwens in het algemeen niet dat een knecht openlijk gaat vertel len, welke instructies hjj by zijn baas was wezen halen. Misschien is geeft te VENRAY in Hotel De Zwaan een welke begint a.s. Dinsdag van 2 lot 5 uur en zoo vervolgens eiken Dinsdag. Aanmelding bij H. HA- WINKELS, Holstraat 1, Venray. Mussert wel aan HiDer gaan vragen, hoe hij een dagblad behoorlijk kan laten redigeeren en ....financieren. Het nieuwe Nationale Dagblad geeft er geen blijk van, dat de Beweging daarvan reeds op de hoogte is. DE VRIJDENKERS IN DEN AETHER. Minister de Wilde heeft in zijn Memorie van Antwoord op de P.T.T.- begrooting medegedeeld, dat het zijn voornemen is om de zendvergunning ten behoeve van den Vrijdenkers- Radio-Omroep in te trekken, daar gebleken zou zijn, dat deze Omroep, gehouden binnen de grenzen van wat voor de toewijzing van zendtijd toelaatbaar wordt geacht, eigenlijk geen programma van eigen strekking kan verzorgen. De maatregel van den Minister zal een einde maken aan een onbe grijpelijke wanverhouding tusschen het doel van bovengenoemden Omroep en de door de regeering gestelde voorwaarden voor uitzending. Het radioreglement immers schrijft voor, dat alle uitzendingen gericht moeten wezen op „bevrediging van in het volk levende cultureele of godsdiens tige behoeften", terwijl de V.R.O. zich als doel stelde om art. 2 van „De Dageraad" geestelijk nabij te komen, welk artikel o.m. inhoudt afwijzing en bestrijding van elk geloofsdogma of bindend gezag van Kerk of persoon, schrift of overleve ring". STEUN AAN DEN TUINBOUW. De minister van landbouw en visscherij heeft besloten, dat uit het Landbouw-Crisisfonds aan hen, die als teler van gewassen van den tuinbouw zijn aangesloten bij de Stichting Nederlaqdsche Groenten- en Fruitcentrale, gevestigd te 's-Gra- venhage, en op den dag der uitkeering geccit kunnen worden hun bedrijf alsnog uit te oefenen, steun te ver leenen tot een totaal bedrag van ten hoogste f 3.790.000 De beschikking, welke de regeling bevat hoe deze gelden zullen worden verdeeld en uitgekeerd is opgenomen in Stct. no. 224. Deze steun betreft druiven, fram bozen, andijvie, augurken, bloemkool, pronk- en snijboonen, spekboonen, doperwten, kaskomkommers, platglas komkommers, gele, roode, spits- en witte kool, meloenen, peulen, prei, radijs, sla en tomaten. LEVENSMIDDELEN WORDEN DUURDER. Het secretariaat van den centralen bond van Nedel. verbruikscoöperaties schrijft ons: Uit de resultaten van de prijs- enquête van het economisch bureau van den bond over de week van 9— 14 November blijkt, dat de prijs stijging bij levensmiddelen zich, zij het langzaam, toch steeds duidelijker begint af te teekenen. In de opeen volgende weken sinds 26 September en telkens vergeleken met den toe stand van voor dien datum, was de gemiddelde prijsstijging voor 25 levensmiddelen bg een kleine 20 coö peraties resp. 0.18, 0.27, 0.58, 0.85, 1.02, 1.38 (verbeterde opgave) en 1.75 pet. De prijzen van bruine boonen, griesmeel, Goudsche kaas en eieren stegen met meer dan 6 pet. en die van capucijners, groene erwten, ver micelli, tarwebloem en boter met 2.03.4 pet. Van de overige artikelen blijven de prijzen gelijk of nagenoeg gelijk. Het is in dit verband interessant om op te merken, dat, blijkens een mededeeling van het centraal bureau voor de statistiek, de groothandels prijzen van levensmiddelen van Sep tember op October met 5.6 pet. ge stegen zijn. POLITIE EN JUSTITIE. Politie en justitie zgn in deze dagen méér in opspraak dan goed is voor de verzekerdheid van het rechtsgevoelen onder het publiek. Naast de zaakVan 't Sant kwam er de zaak van den Nijmeegschen C. v. P.we kregen de zaakRies en hebben nu ook een zaakDijksta. De heer Dijkstra is een Zwolsch advocaat, die vroeger als dominee in Hedel stond. Hg kreeg acht jaar geleden kennis van de berooving van 'n paar heel oude menschjes door een schurkachtig burenpaar. Hg ver zamelde de bewijzen, zond die aan de justitie, maar die vond geen reden om in te grijpen. Toen de dominee zjjn klachten bleef herhalen werd hij zelf vervolgd wegens be- leediging van het schurkenpaar. Hij kreeg f 15 boete Thans is dit schurkenpaar toch gearresteerd, met vele medeplichti gen, nu gebleken is, dat die lieden de dorpsbevolking vele jaren hebben geterroriseerd. Tal van brandstich tingen hebben ze op hun geweten. Als ze den boel weer ergens hadden laten branden, giDgen ze rooven in Ontwikkelingsavond VENRAY. 4e avond Maandag 23 November 8 uur in het Patronaat houdt Prof. HUIB LUNS Hoogleeraar in de Kunstgeschiedenis Delft, een LEZING met lichtbeelden over Entrée 10 cent. Abonnementen en gereserveerde plaatsen bij G. W. MUSKENS, Schoolstraat 14, Telef. 144. de huizen der menschen, die te hulp waren gesneld. Jaren lang werden die menschen reeds op die misdaden aangekeken, maar ze verzekerden openlijk, dat de politie en justitie ze toch niet aandurfden. Mr. Dijkstra zal thans weer op revisie van zgn veroordeeling aan dringen. Eenige hervorming van den politio- neelen en justitieele dienst lijkt niet overbodig. LUCHTBESCHERMING. In Haarlem is de eerste school voor luchtbescherming geopend, waarbij tal van autoriteiten, w.o. Mr. de Wilde, min. van binn. zaken, aanwezig waren, Hoofd van de school is de heer C. A. Muller te Rotter dam, die wordt bijgestaan door een staf van docenten. Minister de Wilde hield de openings rede. Hij noemde a's doel van den eersten cursus, den daaraan deel- nemenden hoofden van de lucht bescherming 'n duidelijk Inzicht te geven in alle zaken, waarover die hoofden 'n goed onderlegd oordeel moeten hebben, willen zij de functie, waartoe zij door den burgemeester zijn geroepen, naar behooren kunnen vervullen. Zg moeten in staat zijn anderen te bekwamen in het verleenen van hulpdiensten, maar bovenal behoort van hen uit te gaan een moreele drang op de geheele bevolking, om al datgene te doen, wat noodzakelijk is bij een luchtaanval. God verhoede, zoo eindigde de minister, dat ons land ooit het tooneel worde van luchtaanvallen. Of dat gebeuren zal, ligt niet in onze hand. Maar dit is zekermocht dit onheil over ons vaderland komen, dan zal een goed geleide, wel ge organiseerde luchtbeschermingsdienst een der middelen kunnen zgn, om veel leed te voorkomen. VENRAY, 21 Nov. 1936. ORANJEFEESTEN TE VENRAY. Woensdag 18 Nov. hield het Oranje- Comité in het Patronaat een groote vergadering met de Besturen van Bonden, Organisatie's, Vereenigin- gen en Belangstellenden, teneinde de feestelijkheden, welke 7 Januari 1937, den huwelijksdag van H. K. H. Prinses Juliana en Prins Bernhard, zullen gevierd worden te Venray. Dr. Sala, Voorzitter van het Oranje- Comité, opende de vergadering met een woord van welkom en stippelde het ontworpen programma uit. De hierop gevolgde gedachtenwisseling gaf eenigzins blijk van belangstelling in de feestviering, 't „Geen geld geen zwitsers", zal dan ook inzake de feestviering, volle waarheid bevatten, en zal tegelijk met de collecte voor het Nationaal Huldeblijk, gecollec teerd worden voor een bijdrage in de alhier te houden feestelijkheden, waarvan het hoofdnummer uitmaakt, het aller sympathie genietende feest voor de kinderen. Gaarne beveelt het Oranje-Comité deze collecte in aller mildheid aan, opdat na de jeugd ook de ouderen eenige genotvolle uren mogen door brengen in feestelijke Oranje-stem ming en Venray zich waardig zal aansluiten bij de overige Gemeenten. ONTWIKKELINGSAVONDEN. Onder groote belangstelling van de in groote getale aanwezige leden, hield de WeledGestr. Heer Tievez, le Luitenant gedetacheerd bij den Gen. Staf. daartoe ingeleid door den Voorzitter Dr. Veraart, j.l. Maandag een uitgewerkte lezing overBescher ming der burgerbevolking tegen aanvallen uit de lucht. Na te hebben uiteengezet de ver schrikkingen van een modernen oorlog, werden meer afzonderlijk behandeld brysant-brand- en gas bommen, en hun zeer verschillende uitwerking, en kwam Spreker tot beantwoording der vraagwat kun nen we doen om het gevaar zoo klein mogelijk te maken.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1