Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Qmn{eXómiU IQenïay. Groote Vergadering Kindeern van ons IQolk PAREL DER PEEL Onze Landbouw crisis-politiek. Binnenland. Buitenland. Woensdag 18 November om 7 uur Houdt Zondag 22 Novemb. vrij voor Luchtaanvallen. Zaterdag 14 November 1938 Zeven en vijftigste Jaargang No 46 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/» ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY I ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Telefoon 51 Giro 150652 Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. spreekt wel van zelf. De heele positie moet vlug en breed worden bezien, door des kundigen, nietdoor een commissie. Oud-minister Steenberghe heeft zijn waarschuwende stem laten hooren over onze landbouw- crisispoütiek. Naar de meening van dezen deskundige zijn we met die politiek op den verkeerden weg De oud-minister wijst er eerst op, dat de regeering het juiste percentage van de devaluatie moet kiezen. Dit is een enorm verantwoordelijk werk. Afwijkingen naar beneden te geringe devaluatie zouden fatale gevolgen te weeg brengen, aangezien in dat geval de prijs- en loondrukpolitiek zou moeten worden voortgezet met alle funeste gevolgen van dien voor ons be drijfsleven in het algemeen en de werkgelegenheid in het bij zonder. Afwijkingen naar boven te groote devaluatie is evenzeer nadeelig aangezien het gevolg hiervan zou zijn een onevenredige verhooging van de kosten van levensonderhoud met de daarop noodzakelijk volgende ontijdige loonbeweging. Maar zelfs bij een juist deva luatie-percentage kan er veel bedorven worden door ontijdige stijging van de kosten van levens onderhoud. De Regeering heeft deze kosten voor het grootste gedeelte in de hand, niet door de Wet tegen de prijsopdrijving, doch door de Landbouwcrisiswet. De kosten van levensonderhoud worden toch voor het grootste gedeelte bepaald door de prijzen der levensmiddelen. Deze nu heeft de regeering door de Landbouw crisiswet volkomen in de hand. Voor het welslagen der deva luatie hangt van deze manipulatie alles af. Krachtig ingrijpen is noodig, niet in het minst ten behoeve van den landbouw. Algeheele gerustheid bestaat ten deze niet. Voor sommige artikelen (eieren) zijn de heffingen op de in te voeren grondstoffen in casu voedermiddelen niet ver laagd. De wereldmarktprijs in guldens dezer grondstoffen is belangrijk gestegen en verhooging van den eierprijs door de Regee ring verboden. De spanning, die hier ten nadeele van de kippen houders ontstaat, wordt uiteraard ondragelijk. Gevaar bestaat, dat men het probleem aan den ver keerden kant oplost, door ver hooging van den eierprijs toe te staan inplaats van de heffing op de voedergranen te .verminderen, of op te heffen. Dit is slechts een voorbeeld, hoe het verkeerd kan gaan. Het is dringend noodzakelijk, dat de landbouw.crisismaat- regelen in haar geheel princi pieel worden bezien. Men versta mij goed Ik wensch niet te behooren tot degenen, die thans roepen om opheffing van den landbouwsteun. De landbou wer zal, evenals in het jongste verleden, een behoorlijken prijs voor zijn producten moeten kun- nep bedingen en daarvoor zullen ook nu Regeeringsmaatregelen noodig zijn. Maar minder maat regelen en waarschijnlijk andere. We zijn nu op de verkeerden weg. Thans kost de landbouw steun ongeveer een 180 millioen en mr. Steenberghe is van oor deel, dat hiervan bijna de helft door de nieuwe monetaire polir tiek overbodig is geworden, als men dezelfde opbrengst- prijzen voor den landbouw handhaaft. Thans loopen de kosten van administratie en controle naar een bedrag, dat men veilig op een 10 millioen per jaar mag schatten. Dat het in het lands belang is en vooral ook van den landbouw, dit bedrag zoo veel mogelijk te verminderen, HET VORSTENHUWELIJK. DE MOGENDHEDEN EN NIEUW-SPANJE. DE KWESTIE DER ER KENNING. Het blijft voor den Europeeschen vrede een klemmend vraagstuk, wat de verschillende mogendheden zullen doen met betrekking tot den nieu wen toestand, die in Spanje gaat ontstaan na den practischen val der roode regeering. Binnenkort zal Spanje weer Spanje zijn eD niet langer een willoos in strument in de handen van bolsje wistisch Moskou, om geheel West- Europa aan de proletarische revolutie pr\js te geven, aldus de Msb. De vlucht van de regeering-Cabel- lero, zonder dat ook maar één van de groote „leiders" te Madrid is ach tergebleven om de onder de terreur lijdende bevolking te beschermen, moet in Spanje we bedoelen dat deel van het land, hetwelk door de rooden, bolschewiki en anarchisten op de beestachtigste wijze ,,be- heerscht" wordt een geweldigen indruk gemaakt hebben. In een bur geroorlog wordt ds partij, welke ver iest en zijn verlies door den terug tocht moet erkennen, door de neder laag psychologisch veel erger ver zwakt, dan uit het feit van den mi litairen tegenslag rechtstreeks zou behoeven te volgen. Een een overwinning als de ver overing van Madrid ongetwijfeld be- teekent, trekt groote kringen van „aanhangers" onder de aarzelenden, terwijl bovendien allen, die in hun hart reeds voor de overwinnaars wa ren, doch door de omstandigheden hun sympathie niet konden betuigen en geen daadwerkelijken steun kon den verleenen, nu in breede massa zich aansluiten bij de party, welke haar rechten op hen kan doen gel den. We hopen dan ook, dat de natio nalisten spoedig geheel Spanje zul len beheerschen. Daarmede is de zaak echter niet uit. Want: deze burgeroorlog heeft ook een gewichtige internationale zijde. Zoodra de nationalisten het be wind in Madrid hebben overgeno men worden zij in feite de regeer ders van heel Spanje. Wat zullen de mogendheden met name Frankrijk en Engeland dan doen Zullen zij dan nog langer aan een erkenning kunnen ontkomen Zullen zij dan nog langer een fictie voor werkelijkheid aanzien, met alle gevolgen, ook voor den Europeeschen vrede, welke daaraan verbonden zijn In de Engelsche pers is al een mildere toon ten opzichte van de nationalisten merkbaar. Men spreekt al niet meer van rebellen of opstan delingen, maar van de troepen van generaal Franco, en men erkent, dat de rooden op bevel van Moskou Madrid moesten maken tot een bol werk der bolsjewistische beginselen in West Europa. Ook het Fransche belang eischt, dat de nationale regeeriag te Madrid zoo spoedig mogelijk erkend wordt. Als hier de ketenen met Moskou maar geen hinderpaal vormen REX EN DE GEESTELIJK HEID IN BELGIS. De leider van de Rex-beweging in België, Degrelle, heeft in een artikel in zijn blad betoogd, dat het trakte ment der Belgische geestelijkheid tot het „levensminimum" moet wor den teruggebracht. Een blunder, omdat de clerus in België over het algemeen zeker geen overdaad kent; omdat het dwaas en liefdeloos is juist de bekleeders van het geeste lijk ambt, in tegenstelling tot andere standen, te willen omlaagdrukken tot een „levensmiDimum" en ten slotte, omdat deze ondoordachte uit lating onder zijn eigen volgelingen ergernis en tegenstand wekt, De „Libre Belgique" schrijft daar over o.m. Degrelle's artikel, waarin hij voor stelt, de tractementen der geestelijk heid tot het „levensminimum" (sic.) terug te brengen, en dat hem ge legenheid bood om tegen de Belgi sche priesters lasterlijke insinuaties uit te brengen, schijnt zelfs niet allen „rexisten" te bevallen. Zekere vooraanstaande leden van de groep zyn niet weinig verstoord over de buitensporigheid van den „chef". Die mannén willen niet dulden, dat de geestelijkheid wordt belasterd zy stemmen volstrekt niet in met een vermindering der reeds zoo poovere tractementen van den clerus; en zij stellen zich de vraag, waar Degrelle de beweging heen wil leiden ER ZIJN 36 MILLIOEN AUTO'S. VolgeDs een berekening van het Amerikaansche petroleuminstituut bestonden er eind 1935 in heel de wereld ongeveer 36.000.000 officieel geregistreerde auto's. Van dit aantal bezitten de Vereenigde Staten er 26 millioen, dat is ongeveer 71 pCt. Inzake het a.s. vorstenhuwelijk begint alles nu opeens meer werke lijkheid te worden, nu zoovele for maliteiten zijn vastgesteld. Het huwelijk zal op 7 Januari worden voltrokken, het jonge paar zal zijn domicilie vestigen op Soest- dijk en slechts bij eventueele be zoeken aan Den Haag het paleis van wijlen de Koningin-Moeder be. trekken. Voorts heeft de Tweede Kamer de benoodigde wetsontwerpen van, kiezingsjaar in te huwelijkstoestemming en naturah- „„„5 Lt satie van den prins vastgesteld, terwijl in Berlijn ook reeds de pro cedure van diens uittreden uit het Duitsche staatsverband is geregeld. „Het" wordt dus thans alles spoe dig werkelijkheid en daarom slaat.... Nederland aan het knoopen van tapijten De Centrale Propagandadienst heeft zich daartoe tot de kring en afdeelingsbesturen gewend met het parool: Vóór 1 Januari 100.000 nieuwe leden. Op krachtige wyze zal deze actie ondernomen worden. Meer dan 1000 afdeelingen zullen medewerken. Met pamflet en affiche, door huisbezoek en door „De Opmarsch" zullen de kiezers worden uitgenoodigd, zich aan te sluiten by de groote Katho lieke partij. Er is geen twijfel aan: gezamenlijk ijverend zal 1 Januari 1987 een slagorde van 500.000 geor ganiseerde katholieken gereedstaan óin vol vuur en vertrouwen het ver- DE BEGROOTINGS-DEBATTEN. Op andere wijze was „het" deze week ook werkelijkheid in onze volks vertegenwoordiging, waar de critiek op het kabinet Colyn in het zicht der verkiezingen, bij de oppositie is losgebroken. Albarda toornt er tegen den re- geeringschef en Ds. Lingbeek vecht er tegen Roomsche spoken. Iedere politicus vraagt in en buiten de Kamer de aandacht van Z. M. den Kiezer, wiens koers straks om hoog loopt.... tot den a.s. zomer. DE EERSTE! Straks zullen uit onzen vruchtba ren politieken vaderlandschen bodem weer de tal van nieuwe partijen opschieten, welke onder de opko mende verkiezingszon zich zoo wil lig plegen te ontwikkelen. De eerste is er al In Rotterdam heeft zich de Na tionaal Socialistische Volkspartij geopenbaard, dewelke eene afschei ding is van de N.S.B. Ook de dictatuurbeginselen ont komen in de Hollandsche luchten niet aan versplintering. GELD WILLIG Als de Hollanders hun oude kousen te voorschijn halen, blijken deze, als de gaten niet al te groot zijn, nog wel inhoud te hebben gelaten. De regeering die een leening van 100 millioen tegen het geringe per centage van 3 had uitgeschreven, kreeg veel méér aangeboden, dan ze voorloopig behoeft. Van de gevraagde 100 millioen werden aanstonds 50 millioen ver strekt door verschillende rijksfond sen. Van particuliere zijde werd toen nog voor 338 millioen inge schreven, zynde bijna 7 maal het bedrag, dat de regeering noodig had! Ja, er is nog wel geldi Mogen de economische perspec tieven zich weldra zoodanig ontwik kelen, dat de bezitters hun beleg- gingshonger ook kunnen stillen aan de bevrediging van de credietbe- hoeften aan handel en industrie. DE VARKENS. Zwanenberg c.s. hebben weer eens een buitenkansje De inschrijving had van de week plaats voor het verwerken van 5685 varkens per week, gedurende 8 weken voor gehakt in blik. Aan tien firma's onder de inschrijvers werden toe wijzingen gedaan. Hun prijzen varieerden van f 14 20 tot f 16.26 per 100 Kilo verwerkt blik-gehakt. Evenals bij de bacon- inschrijving zijn de firma's Zwanen berg en Pasman weer precies en toevallig de hoogsten geweest (f16.26) aan wie werd gegund. Hun prijzen zijn dezen keer 15 pet. hooger dan de prijzen, waarvoor de coöp. slachte rijen te Weert en Akkrum hadden ingeschreven. TWEE DROEVE FIGUREN. Wéér is voorloopig het gordijn neergelaten op het openbare tooneel der gerechtigheid, waar zich twee droeve figuren van onzen tijd hadden te verantwoorden. We behoeven hier niet in bijzonderheden te treden. Tegen den oud-kasteelheer Onnes werd 1 jaar geëischttegen den oud-Commissaris van Politie in Nij megen 4 jaar. DE WERKLOOSHEID. De gevolgen der devaluatie druk ken zich te Eindhoven in het werk- loozencijfer niet zoo merkbaar uit als dat in andere plaatsen (Tilburg b.v.) het gevf.1 is. De laatste weken was de daling telkens slechts een tiental nadat het aantal geheel werk- loozen weer even de vijfduizend ge passeerd had. In de week van 2 t.m. 7 Nov. lièp het aantal terug van 4845 tot 4837. DE R. K. STAATSPARTIJ IN ACTIE. NAAR HET HALF MILLIOEN LEDEN Allerwegen wordt nieuw leven in de Katholieke Staatsparty merkbaar. Van eenige matheid is geen sprake meer. Leiding-geven in opbouwenden zin en geestdrift gaan hand in hand. Nu moet het moment wel guns tig zyn voor het aanwerven van nieuwe leden, ter vesterking van Schaepman's leger. Naar het half millioen Wij merken hier nog eens op, dat niet-leden zich vóór 1 Jan. a.s. moe ten aanmelden, om nog actief te kunnen deelnemen aan het belang rijke verkiezingswerk. Alleen zij, die vóór 1 Jan. 1937 lid zijn, kunnen mede hun invloed aan wenden op het stellen van can- didaten voor de R.K.S.P. en op de samenstelling van de katholieke lijst. Bij de samenstelling van de'can- didatenlyst, hetwelk door een stem ming in de partij geschiedt, wordt practisch reeds uitgemaakt, wie onze partij in de Kamer zullen ver tegenwoordigen. De officieele stem ming beslist alleen over het aantal van onze afgevaardigden. Kiezers, beseft dit goed en tijdig. Indien gy nog niet by Uw plaatse lijke afdeeling der R.KS.P. zijt aan gesloten geef U dan onmiddelyk op SMOKKELEN LOONT NOG STEEDS DE MOEITE.. Men schrijft uit Twente aan de N.R Crt.: Het is in Twente thans niet alleen in de textielindustrie zeer druk. Ook het smokkelbedrijf tiert weliger dan ooit, ondanks het feit, dat er aan beide zijden van de grens een zeer strenge controle wordt uitgeoefend en ondanks de depreciatie van onze munt. Optimisten hebben, toen de depreciatie werd doorgevoerd, de illusie gekoesterd, dat daarmede een einde zou worden gemaakt aan den smokkelhandel. En wellicht zou dat inderdaad het geval geweest zyn, indien zich maar niet het merk waardige geval had voorgedaan, dat de markt in het grensgebied nau welijks van koers is veranderd. Doordat papier en zilvergeld nog voor vrijwel denzelfden prijs te ver krijgen zijn als voor de depreciatie, terwijl de officieele markenkoers wel degelijk gestegen is, is het smokke len eigenlijk loonender geworden dan vroeger. Wie Duitsche waren wil im porteeren, fototoestellen, fotoafdruk- papier, ontwikkelaar, of radiotoe stellen en onderdeelen, terugtrap remmen en wat dies meer zij, moet voor de markt den verhoogden koers betalen via de clearing. De smok kelaar koopt in Duitschland voor marken, die hem niets meer kosten dan vóór de depreciate en behaalt dus dubbele winst, daar hij b(j ver koop van gesmokkelde waren een hoogeren pry's kan bedingen, dan voorheen. De gevolgen zijn niet uitgebleven. Er wordt zeer druk gesmokkeld. Ge regeld worden aanhoudingen ver richt. Maar het is daarmede bet oude liedje; men krijgt beginnelin gen te pakken, of smokkelaars, die handelen in opdracht van anderen. De aanstichters van het kwaad blij ven buiten schot en al wordt door de aanhoudingen en de daarop vol gende veroordeelingen het euvel wel tegengaan, afdoende is de remedie niet. Zelfs de omstandigheid, dat na een betrappen van werkloozen by het smokkelen onmiddelyk de steun wordt ingehouden, werkt niet af schrikwekkend genoag. De verdienste is, zoolang alles goed gaat, te loo- nend en wie kan zeggen, of de man nen achter de schermen, als er iemand tegen de lamp loopt, voor loopig de taak van het burgerlijk armbestuur of van maatschappelijk hulpbetoon niet overnemen Ook bet smokkelen van geld flo reert nog. Langs de Duitsche west grens wordt nergens zoo'n levendige smokkelhandel in geld gedreven als in Twente. En als men de tot oor- deelen bevoegden, die dit vertellen, gelooven mag, doet de smokkelhan del in gedistilleerd voor dien in geld nauwelijk onder. Voor minder dan de helft van wat men er in Neder land voor betalen yaoet, koopt men in Duitschland jenever, al is die dan ook slechter. Menigeen kan de ver leiding niet weerstaan en begint jenever te smokkelen. Of te drinken. Zelfs de clandestiene stokerij in Twente zelf, schijnt afgenomen, om dat men goedkooper over de grens terecht kan. Dat er broeders uit het smokkel- gilde tegen de lamp loopen schrikt zooals gezegd anderen niet af. En toch is men vooral in Duitschland streng in het bestraffen van deze feiten. Voor de rechtbank te Münster hebben dezer dagen twee Duitschers terecht gestaan, die voor een Ne derlander waardepapieren hadden ver kocht en de opbrengst, 9900 mark, de grens over zouden smokkelen/De toeleg gelukte, maar de Duitschers werden gearresteerd en veroordeeld tot een jaar en drie maanden ge vangenisstraf en 5000 mark boete, eventueel te vervangen door twee maanden gevangenisstraf. Voorloo- in de bovenzaal van het Patronaat. Te dezer Vergadering worden uitgenoodigd afgevaardigden van alle Vereenigingen, Bonden, Organisaties, en Belang stellenden onzer Gemeente ten einde onderling te bespre ken en vast te stelten de feestelijkheden, om op waardige en luisterrijke wijze mee te vieren het Vorste lijk Huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana met Z. H. Prins Bernhard. Namens het Oranje-Comité, .Voorzitter: Dr. H. SALA SecretarisKRAYKAMP in 't Patronaat. pig zal hun de lust tot smokkelen wel vergaan zyn De normale grenshandel heeft lang niet meer den omvang van eenige jaren geleden. Voor de winkeliers in de grensplaatsen is het dan ook een strop dat de koers van de mark zoo weinig veranderd is. Ook voor de Duitsche grensbewoners was dit een tegenvaller. Toen de gulden omlaag ging, meenden zij met hun marken goeden sier te kunnen maken, om tot hun teleurstelling te moeten ver nemen, dat zy voor een mark nog steeds niet meer kunnen koopen, dan vóór de depreciatie. De levendige propaganda in verband met het Vier jarenplan om zooveel mogelijk Duit sche waren te koopen, heeft boven dien merkbaar resultaat. Ook daar door neemt de greoshandel af, tot schade van den winkelstand die in deze plaatsen, zooals Glanerbrug, Overdinkel, Glane, Denekamp en Ootmarsum vaak voor een niet on belangrijk gedeelte op de Duitsche klanten aangewezen was. Ontwikkelingsavonclen 3e avond Maandag 16 November om 8 uur in het St. Antonius-Pa- tronaat spreekt de WelEdelGestr. Heer A. H. J. L. FIEVEZ, le luite nant, gedetacheerd by de Generale Staf, over Bescherming van de burgerbevolking tegen Entrée 10 cent. Abonnementen en gereserveerde plaatsen te bespreken bij G. W. Mus- kens, Schoolstraat 14, Tel. 144. Het parool der Katho lieke propaganda. Voor 1 Jauuari 100.000 nieuwe leden. Limburg levere zijn evenredig deel. Vóór 1 Januari 100.000 nieuwe leden. Dat is het parool, door de Centrale Propaganda Dienst van de Katho lieke Staatsparty uitgegeven. Wanneer de Partij aan dit parool beantwoordt, zal zy het gewichtige verkiezingsjaar ingaan met 500.000 leden. Een getal om mee voor den dag te komen.Een cijfer, dat spreekt en op zich zelf al propagandistisch werkt. Van die honderdduizend nieuwe leden heeft Limburg natuurlijk een behoorlijk percentage te leveren. Onze eer eischt dat. Dit moge een aanleiding zyn, om de ledenwerving voor de Katholieke Kiesvereenigingen hier nogmaals aan de orde te stellen. Er zyn veel katholieken, die wei nig meer kunnen doen voor de on middellijke propaganda onzer katho lieke Partij dan katholiek stemmen en lid te zyn van de Kiesvereeniging. Zoo zyn er heel veel katholieke huis moeders, die in haar gezin blijven en daarmee een buitengewoon ver dienstelijk werk doen, ook voor de katholieke staatkunde. Men denke maar eens aan de opvoeding, aan de handhaving van het echte deug delijke gezinsleven. Dat is „gezins politiek" eerste klasse. Laten die moeders ten minsten naar buiten werken door haar lid maatschap van de Kath. Staatsparty. Daarom, vrouwen, wordt lid! En be zoekt eens een vergadering van uw Kath. Kiesvereeniginghet kan ook zijn bijzonder nut hebben voor de versterking van uw invloed voor de goede zaak op uwe huisgenooten. Zoo zijn er nog velen, die lid kun nen en moeten worden, om daarmee voor ons openbare katholieke leven te doen, wat in hun vermogen is. Geen katholiek, waar hij ook staat, in welke functie van hoog tot laag, kan een geldige reden hebben om buiten de Kath. Staatsparty te blijven, Wie het lidmaatschap zou weigeren, toont een tekort aan ka tholieke fierheid en zelfbewustzijn. Gebrek aan belangstelling voor het katholieke poiitieke leven is vooral in onzen tijd van een katholiek niet te begrijpen. Iedereen kiest thans party en bepaalt zijn standpunt. Elkeen hoort men op zyn wijze, vol gens zijn inzicht uitspraak doen over de grootste volksbelangen en het be stuur des lands. Is dit een gevaar, omdat het zoovelen aan goede voor lichting en ontwikkeling ontbreekt, om goede inzichten te hebben, er blijkt toch uit, dat men uitkomt voor zijn overtuiging. Wat wij ook op vele politieke tegenstanders van uiteenloopende richtingen aan te merken hebben, wij moeten erkennen en zelfs be wonderen, dat zij voor hun meening staan en er dikwijls veel voor over hebben, om ze onder het volk te brengen. Zouden de katholieken daarin achter blijven Zouden zoovele duizenden katholieken werkloos blij ven toezien en anderen maar laten werken Neen van een Limburgschen katholiek moet minstens worden gevraagd, dat hij lid is van de Kath. Staatsparty, en waar mogelijk ook een werkend lid. Ook in Limburg zien wy op het oogenblik een scheiding der geesten, zooals niemand van ons die ooit heeft beleefd. De verkiezing van Provinciale Staten van het vorig jaar heeft dat duidelijk gemaakt aan hen, die 't nog niet wisten. Maar wij hebben geen reden om pessimistisch te zijn. In 1933 werden in Limburg by de verkiezing voor de Tweede Kamer 214.319 stemmen uitgebracht. Hiervan verkreeg de Kath. Staatsparty er 156.426. Volgens de gegevens van het Cen traal Bureau voor de Statistiek brachten de Limburgse he kiezers by de verkiezing voor Provinciale Staten in 1935 219.235 stemmen uit, waarvan de Kath. Staatsparty er 161.235 be haalde. Het aantal stemmen van de Kath. Staatsparty vermeerderde dus met het aantal, waarmede de uitge brachte stemmen toenamen. Het percentage der katholieke stemmen bedroeg in 1933 72 pet., in 1935 73.7 pet. Nu kan men de Kamer verkiezing niet in allen deele met de Statenverkiezing vergelijken, maar de cijfers maken ons minstens duide lijk, dat er geen reden is om met eenig pessimisme de toekomst tege moet te gaan. Hoe meer katholieken zich in de Kath. Staatsparty aan- eensluiteen, hoe gemakkelijker voor haar de groote strijd het volgend jaar zal worden. Laten wy katholieken, toch onze uiterste kracht inspannen om in ons land de goede beginselen te dienen en te propageeren. Beschouwen wy de actie onzer Kath. Staatsparty met als achter grond den internationalen toestand, den stry'd op het wereldfront. Een groot deel van Europa is een schrik beeld van verwildering en verwar ring. Het is inderdaad zooals het Kamerlid Max van Poll op den Gro ninger Landdag der Kath. Staats partij zeide, alsof de hel is losgebro ken. Doen wij, wat wij kunnen, opdat ons land een natie blyve, waar orde heerscht. Dan zal Nederland ook

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1