DEBDE BLAD VAN PEEL EN MAAS KLOKZEEP Radio-Centrale Venray KOP EN "SCHOTELS VOORZIJDEN VAN SNEEUWWIT GESCHENKENBONS KLEPELZEEP Dat was net op 't nippertje. Ons weekpraatje. ZEEPFABRIEK KLOK DERDE PROGRAMMA Markten Zaterdag 7 November 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 45 TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST EN EEN VLUGGE BESLISSING ALS LEVENS REDDERS. OP ALLERLEI MANIEREN LOERT HET ONGELUK OP ONS. HOE VERSCHILLENDE MEN SCHEN ZICH NOG IN VEI LIGHEID KONDEN STELLEN Van alle takken van sport zijn paardrijden, hoogspringen en berg beklimmen wel de gevaarlrjksten. Men moet hebben gezien, hoe bij groote internationale wedstrijden de koene ruiters op hun paarden, waar mee zij als het ware één geheel zijn, pijlsnel over de baan rennen, en op het laatste oogenblik met vasten blik voor manshooge hindernissen tot den sprong aanzetten, om dan aan den anderen kant behouden neer te komen. Vaak verrekent de ruiter zich, neemt een te korten aanloop en valt dan, inplaats van met zijn paard over de hindernissen te sprin gen, in het water, dat er vlak onder is aangebracht. Of hij komt wel op den beganen grond terecht, maar valt toch en verliest hierdoor den wedstrijd. De ruiter mag van geluk spreken, als zijn ribben nog heel zijn gebleven en als ook het paard geen letsel heeft bekomen, want zelfs als het slechts een been breekt, moet het dier onherroepelijk worden afge maakt. Ook de bergbeklimmers moeten dikwijls met een fractie van een seconde rekening houden. Op het laatste oogenblik springt de alpinist voor een naar beneden rollend stuk rots of voor een sneeuw lawine op zij, dat hij soms door een vooruit stekende punt niet kon zien aankomen, of hij zwaait zich, met inspanning van zijn laatste krachten, op groote hoogte met onder zich den gapenden afgrond, met een koenen sprong op het reddende plat vorm. Het ging letterlijk om secon den, bij 't kort geleden in de Alpen plaats gehad hebbende drama aan den Noordkant van den Eiger. De bergbeklimmers, Oostenrijkers en DuitsShers hadden zich onder het klimmen in den weg vergist en waren niet meer in staat zich te orienteeren. Daarbij overviel hen een vreeselijk onweder, waardoor de hulpeloos aan den steilen wand han gende bergbeklimmers met hagel korrels en steenen werden gebom bardeerd. Een van hen bevroor, de tweede stortte naar beneden, de derde ver strikte zich in zijn eigen touw en stikte. Intusschen was er een red dingsbrigade naar boven geklommen, die den laatsten overlevende reeds tot op enkele meters genaderd was, toen deze op het laatste oogenblik zijn redding was inderdaad nog een kwestie van- seconden aan uitputting stierf. Een werkelijk ontstellende nood lotstragedie Nog heden liggen de lijken der verongelukte mannen diep onder de sneeuw bedolven ergens in den af- grond van den Eiger en er kunnen misschien nog vele maanden ver- loopen eer het mogelijk zal zgn, ze te bergen. In het beroepsleven komt het eveneens niet zelden voor, dat men geheel onverwachts tegenover ge vaarlijke situaties komt te staan. De Hollandsche artist Singels, die in het Circus Busch optrad, liet zich, de knieën tegen het lichaam gedrukt, met zijn hoofd in den bek van een olifant, hieraan over grooten afstand door de manege dragen. Jaren gele den ontkwam hij in Weenen door de tegenwoordigheid van geest en het snelle optreden van zijn toenmaligen directeur aan een vreeselrjken dood. „Ik moest er bij ieder optreden op rekenen", verklaarde de nu be jaarde man, die men op het eerste gezicht dergelijke waaghalzerij in het geheel niet zou aanzien, dat er iets kon gebeuren. In Weenen wilde de olifant ge durende een voorstelling mijn hoofd eenvoudig niet meer loslaten. Onbe wogen droeg de dikhuid mij door de manege en daarna door den in. gang naar den stal. Ik zou verloren geweest zijn, als de circusdirecteur die juist een banaan at, er niet aan gedacht had, het dier de vrucht voor te houden. De olifant kon dit lekkere hapje niet weerstaan en liet mij op het laatste oogenblik los. Het was wer kelijk hoog tijd, want mijn hoofd was heelemaal opgezet en mijn halswer vels waren dagenlang daarna nog als verlamd. Een der dappere mannen, wier taak het is, de lading van schepen, die in de havens en riviermonden gezon ken zijn, naar de oppervlakte te bren gen of vastgeloopen schepen weer vlot te maken, werd door een geluk kig toeval het leven gered. „Ik zou" vertelde de duiker, op zekeren dag een sterken staaltros, die in de schroef van een uitvarend stoomschip gekomen was, onderwa ter verwijderen. Nadat ik in de ge bruikelijke duikerskleeren een diepte van vijf meter had bereikt, begon ik met mijn gereedschappen de dikke stalen draad, die zich achter de schroefbladen had vastgeklemd, los te snijden. Daarbij liet ik vanaf het schip door een windas den draad op draaien. Gedurende deze werkzaamheden raakte plotseling de stalen draad achter een der sluitmoeren van mijn mijn duikershelm, die alleen voor (jen luchttoevoer zorgde en dreigde dezen af te snijden. Ik gaf dadelijk het noodsignaal en hield tegelijk met ai mijn krachten de moordende staaltros vast. Gelukkig had men mij op het schip begrepen, liet de windas rusten en trok mij, reeds half be wusteloos, op het dek, waar ik weer bijgebracht werd. Had de windas echter nog één seconde verder ge draaid, dan was ik vijf meter onder den waterspiegel absoluut gestikt. Dergelijke avonturen heb ik natuur lijk in den loop der jaren meer dan genoeg beleefd". Ook in het leven van ontdekkings reizigers speelt „het laatste nip pertje" dikwijls een groote rol. „Eens", vertelt een professor, die in den loop van een menschenleven in Zuid-Amerika niet minder dan 25.000 voorwerpen uit oude ruïnen en kerkhoven geborgen heeft, „had ik mij met mijn inlandsche bedienden op den terugweg van Titicacameer naar La Paz erg verlaat, wij werden door de duisternis verrast en moes ten in een leegstaande Indianenhut met onze dieren overnachten. Dat was toentertijd een uiterst gevaar lijke onderneming, want de halfwilde Indios poogden des nachts de reizi gers te overvallen en vermoordden soms heele families. De bewoners van de hut, die wij betrokken, waren juist naar het dichtstbijzijnde dorp aan het feest vieren en kwamen pas tegen vier uur 's morgens dronken naar huis. Nauwelijks hadden zij de onwel kome inkwartiering bemerkt, of zij omringden mij met getrokken mes sen terwijl zij als bezetenen van den eenen voet op den anderen sprongen en trachtten mij onder moorddadig ge huil af te maken. De revolver schiet- klaar in de hand trok ik mij naar den muur terug om tenminste in mijn rug gedekt te zijn, toen buiten paardengetrappel hoorbaar werd. Er ontstond een algemeen tumult. Op het laatste oogenblik, voor men mij aanviel, was uit de stad de mg te gemoet gezonden militaire patrouille aangekomen, die mij uit de handen van de bloeddorstige halve wilden bevrijdde. De oude, nog krasse tooneel- speelster, mevrouw Auguste Wanner, heeft eveneens meer dan eens den dood als tegenspeler gehad endaar- bij uiterst gevaarlijke momenten be leefd. Bij een openluchtopname voor de film „De Bayadère" heeft men haar half dood uit een meer bij Beriijn getrokken. Eens moest zij aan het venster op een tweede étage in de rol van een booze schoonmoeder tij dens de bestorming der brandweer stand houden. Ofschoon van tevoren afgesproken was, dat de waterstraal over de tooneelspeelster heen zou spuiten, trof haar bij de opname deze toch met volle kracht tegen de borst. Mevr. Wanner wankelde en had het slechts aan het gordijnkoord, dat zij nog juist kon pakken, te dan ken, dat zij niet naar beneden viel. Maar ook de argelooze voetgan ger of autorijder kan ieder oogen blik voor het feit komen te staan, dat hij zich slechts door onmiddelijk handelend optreden voor het ergste kan bewaren. Of het nu gaat om een gehaast zakenman, een hulpelooze oude vrouw of misschien een pers fotograaf, die op jacht naar een nieuwtje het roode stoplicht van de verkeerspalen niet opgemerkt steeds zal men in den maalstroom van het moderne grooté stadsverkeer de juiste beslissing nemen, als men het critieke moment tusschen leven en dood met koel overleg en gees telijke concentratie onder de oogen weet te zien. TUCHT EN ONDERWIJS. De.... de.... de „rechtspositie" van het schoolkind. „OOK KLEINE POTJES HEBBEN OOREN." Dat de tucht achteruitgaat gaat, blijkt niet alleen uit het toenemen van eigendomsdelicten, maar we vonden dat dezer dagen in het Hbld. geconstateerd ook uit de vele klachten van inspecteurs van het onderwijs in het regeeringsverslag. De inspecteur te Maastricht zegt, dat vele hoofden bang zijn, tuchtmaatregelen te nemen uit vrees leerlingen te verliezenzijn ambtge noot te Roermond noemt het een gebleken noodzakelijkheid den onder wijzers wettelijken steun te ver schaffen bij hun pogingen om de tuchteloosheid, zoowel in als buiten de school te bestrijden die te Heer len zegt, dat er ouders zijn, die niet willen, dat hun kinderen strafwerk krijgen of school gehouden worden. Krijgen de ouders hun zin niet, dan dreigen ze met een andere school, wetend, wat één leerling voor een school kan beteekenen. Er zijn hoofden, die daarvoor zwichten, den dommen ouders de hand boven het hoofd nouden en het onderwijzend personeel afvallen. De inspecteur te T i e 1 meldt, dat herhaaldelijk gevallen van bedenke lijke opstandigheid tegen maatregelen der school voorkomen die te Amers- foort vraagt„Waar moet het heen, wanneer onze onderwijzers en onder- wijzeressen bij gebruikmaking van j hun vermeend tuchtrecht (hier te verstaan in de beteekenis van straf recht) daarin belemmerd worden door de lichamelijke woestheid van de ouders der gedegenereerde jeugd?" De jeugd verslapt, de tuchteloos heid neemt hand over hand toe, klaagt de inspecteur te Haarlem; schr. zegt dat het waarlijk niet be hoeft te verwonderen, dat de school vraagt om wettelijke vaststelling van het tuchtrecht der onderwijzers; die te G o r i n c h e m acht het noodig, dat de ouders sterker hun verantwoordelijkheid gaan voelen voor de gedragingen hunner kinderen. De inspecteur te Hoorn had den schoolhoofden aldaar gevraagd, of de school niet iets tegen de ver nielzucht der jeugd kon doen. Het resultaat van zijn vragen was echter niet bemoedigend, zegt het verslag. Er zijn óók klachten over te ge ringe medewerking vaD kantonrech ters bij leerplichtwetovertredingen. De inspecteur te Breukelen noemt het ontmoedigend en in zijn conse quentie bedenkelijk, als het geval ter bevoegder plaatse „geseponeerd" wordt, ook al omdat over vier maanden toch aan de leerverplicht- ting zal zijn voldaan. De inspectrice te Dokkum klaagt over 'n te milde toepassing van de Leerplichtwet. In het verslag van de derde hoofd inspectie (Friesland, Grongen, Drente en Overijssel) leest men „Ook de orde en tucht van de leerlingen worden minder, ook ver- moedelgk naar het voorbeeld dat zoo velen zich tegen het gezag willen verzetten. Zelfs tegen het ouderlijk gezag verzetten de kinderen zich, zonder dat de ouders dit tegengaan. „Verbetering zal eerst verkregen worden, door een verbetering van de gezinstucht en krachtiger op treden van de leerkrachten, ook een krachtiger optreden van hoofden en schooltoezicht. Het krachtiger op treden van de leerkrachten kan worden bereikt door hoogere eischen te stellen aan de leerlingen, zoowel wat betreft hun schoolarbeid, als hun wellevendheid, dan nu veelal het geval is." Aldus deze hoofdinspecteur. De bovenbedoelde rapporten en verslagen geven inderdaad veege aanduidingen in" de richting van een toenemend kwaad, dat noodzakelijk bestrijding behoeft. Min of meer „vanzelfsprekend" wordt in de onder- wijsrapporten de schuld van de aan geduide noodlottige ontwikkeling op ouders en kinderen gelegd, maar als buitenstaander mag ik toch wel zeggen, nietwaar, dat ook menige onderwijzer zich heeft te herzien, willen we tot een algemeene ver betering van de gezagskwestie op school en thuis, geraken. Inde onderwijsrapporten domineert de klacht, dat het tuchtrecht van de onderwijzers in onze dagen te veel wordt ondermijnd. Tuchtigen (in den zin van het opleggen van strafwerk of het laten overblijven) kan inderdaad als een onmisbare factor in de schoolopvoeding worden beschouwd, maar tenslotte mag het toch slechts een „uiterste middel" zijn en blijven. Degenen, die het meeste gezag in hun klas hebben, zijn lang niet altijd de onderwijzers, die het meest en het zwaarst plegen te straffen. Integendeel. Als men op kinderen niet alleen door de kracht van z'n persoonlijkheid een zedelgk overwicht kan vestigen, mist men eigenlijk de kwaliteiten van een goed paedagoog. Te vaak worden „gezag" en een „toestand van uiter lijke orde" met eikaar verward. Door straffen kan men orde wekken, maar lang niet altijd gezag. Inderdaad zijn vele ouders van meening, dat tegenwoordig strafwerk te veelvuldig en te vlot wordt op gegeven- Te weinig wordt er rekening mee gehouden, dat strafwerk den ouders vaak méér last veroorzaakt dan den kinderen. Met het te vlot geven van strafwerk schuift de onderwijzer moeilijkheden, die hij met het kind ondervindt, op de ouders af. En dat is toch niet de bedoeling. Ook thuis moet er orde en regel maat zijndeze worden door de veelvuldige strafwerken der kinderen in de war gestuurd. Dat onderwijzers soms te maken Icrijgen met vertoornde ouders och, we willen dezer optreden niet goedpraten. Het is zeer zeker onver standig. Maar te verklaren is het wél. Elk individu toont de behoefte te hebben aan een beroepsinstantie, wanneer het wordt gestraft en zich verongelgkt meent. Vandaar dat ar beiders en ambtenaren zóo lang heb ben gestreden, tot ze zich een „rechts positie" verzekerd wisten. Een no taris en een paar meesters in de rechten houden zich op het oogen blik bezig, daartoe aangezocht door organisaties van dierenbescherming, met het ontwerpen van een wet, welke de „rechtspositie' van dieren beoogt te verzekeren, regelende b.v. de maximum-werktijden voor paarden, de minima voedings- en liggingsrech ten van huisdieren enz. Een uitwas Accoord Maar laten we toch beprijpen, dat zéker een kind, dat zich verongelijkt voelt, een drang gevoelt om in be roep te gaan. Zijn natuurlgke be roepsinstantie is: vader en (of) moe der. Zou het nu werkelgk alléén maar paedagogisch-juist zijn om de klachten van zoo'n kind terug te wijzen met een: „Wat de meester doet, is goed gedaan Laten we de klachten aanhooren en overwegen, het kind duidelijk trachten te maken, dat het en waarom schuld heeft. En als voor ons de zaak niet duidelijk is, laten we dan eens gaan praten met den onderwijzer. Natuurlijk zijn het stomme ouders, die a priori de onschuld van hun kind aannemen en dan met een paar opgestoken zeilen op de school aan- I stevenen. In zoo'n geval ontwikkelt zich de situatie ongunstig voor allen: voor kind, onderwijzer en ouders. Omdat er evenveel domme ouders als domme kinderen zijn, is 't ook daarom raadzaam om strafmethoden slechts bij noodzaak toe te passen. I PASSEND BL> ONZE BEKENDE THEEPOT MITS AFGEHAALD BL» Boekhandel KAREL GROELS, Neerstraat 12, .Roermond Boekhandel H. LINSKENS, Langstraat 17, Weert Deze aanbieding is slechts tijdelijk. MODERN GEZELLIG MODEL VOOR ZEEPPOEDER OF EN i in revolutionaire kringen. Het respect voor wereldlijke en geeste lijke overheden is danig aangevre- .en. De economische omstandigheden leiden er tegenwoordig nogal eens toe, dat bepaalde overheidsregelingen critischen zin worden besproken. Ook in het huishoudelijke leven De vrijmoedigheid van taal jegens autoriteiten prikkelt den kindergeest; ze „pakt" de jongens en meisjes, die er iets flinks in zien en ze daarom probeeren na te volgen. Laten ouders toch hun zaken en de publieke zaan niet bespreken, waar de kinderen bij zijn. Het is een oude, paedagogische wijsheid, zich steeds te herinneren, dat ook kleine potjes ooren hebben. PROGRAMMA 8 tot en met 14 Nov. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zon/dag DEUTSCHLANDSENDER 3.05 Omroeporkest MUNCHEN 5.20 Omroep-dansorkest 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING SOTTENS 8.00 Populair programma LUXEMBURG 9.20 Gev. concert STUTTGART 9.50 Gevar. concert PARIJS RP 11.20 Orkest PARIJS Radio Paris 8.00 Gramofoon BRUSSEL (Vlaamsch) 8.45 Gesproken dagblad BRUSSEL Fransch 9.20 Gramofoon LUXEMBURG. 10.20 Gev. Concert KEULEN 11.30 Stafmuziek BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gespr. dagblad. DROITWICH I.35 Hypodrome orkest LUXEMBURG 2.20 Gev. concert KEULEN Nette sachen aus Köln DEUTSCHLANDSENDER 5.20 Omroep-amusements-orkest PRAAG 8.00 Gev. programma REGIONAL Programma 9.25 BBC Theater orkest MILAAN 10.30 Dansmuziek WEENEN II.00 Dansmuziek. Maandag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gesproken dagblad. Gymnastiek 8.20 Tijdsein Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gev. gramof.pl.-concert DROITWICH. 11.05 Orgelspel PARIJS RP 11.20 Kamerorkest BRUSSEL Vlaams 12.50 Gramofoon 1.20 Gesproken dagblad 1.30 Omroep-dansorkest 1.50 Gramofoon LUXEMBURG 2.20 Melodiën Oskar Strausz PARIJS RP 2.50 Gramofoon BEROMUNSTER 3.50 Populair concert 4.20 Omroep.kamerorkest BRUSSEL Vlaams 5 20 Omroep-orkest LUXEMBURG 6.50 Gev. Concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. TOULOUSE 8.00 Gev. concert 8.30 Salonorkest 8.45 Operette fragmenten 9.00 Dansmuziek PARIJS RP 9.30 Vrolijk programma WEENEN 9.55 Vrolijk kwartet 10.45 Dansmuziek 8.00 8.20 9.30 9.35 8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten REGIONAL Programma BBC Dansorkest Gev. concert TOULOUSE Concert Opera-fragmenten MUNCHEN Concert DROITWICH Dansmuziek Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gramofoon LUXEMBURG 9.20. Gramofoon DROITWICH 10.45 Herdenkingsdienst bij den Cenotaaf Whitehall KEULEN 11.20 Fabrieksorkest 12.35 Omroepkleinorkest BRUSSEL (Vlaams) .20 Gesproken dagblad KEULEN .30 Vervolg van Keulen DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Omroepamusementsorkest MUNCHEN 5.20 Augsburger dansorkest LEIPZIG 6.20 Vroolijk programma 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten KEULEN 8.Bont programma LUXEMBURG 9.20 Bonte Cabaretavond WEENEN 10.45 Vroolijk concert Dinsdagi Zeer juist is de klacht in de on- derwgsrapporten, dat het gezag op school zoozeer wordt geschaad door de kankerachtige gesteldheid van de ouderen in onzen tijd. Deze gesteld heid treft men waarlijk niet alleen BRUSSEL (Vlaams) - Gespr. dagblad. Gymnastiek Tijdsein. Gramofoon. Berichten LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.50 Die Arbeit im Roten Kreus KEULEN 11.20 Sted. Orkest 12.35 Omroeporkest BRUSSEL (Vlaams) 12.50 Weerber. Omroepsalonorkest 1.20 Gesproken dagblad DROITWICH 1.30 Jack Wilsons Versatile Five REGIONAL PROGRAMMA 2.20 Gramofoon 2.50 Geigers orkest DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Omroep-amusementsorkest DROITWICH 5.35 John Reinders orkest KEULEN 6.00 Omroeporkest Donderdag 1.20 9.20 1.20 2.20 3,20 5.20 6.05 6.50 7—8 8.20 9.20 8.00 8.20 9-20 10.10 10.35 li.: 1.20 1.30 Zaterdag BRUSSEL Vlaams Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tgdsein, Gymnastiek, Gramof. LUXEMBURG 9.25 Gramofoon DROITWICH 11.05 Concert KEULEN 11.20 Stafmuziek BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER 1.30 Populair concert REGIONAL PROGRAMMA 2.20 Het Conventry Hippodrome KEULEN 3.20 Kamerorkest DEUTSCHLANDSENDER. 5,20 Dansen en volksliederen uit de Alpen. Populair concert 6.20 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. KEULEN Populair concert en dansmuziek BOEDAPEST Zigeunerkapel LEIPZIG Und Morgen ist Sonntag DROITWICH Dansmuziek BRUSSEL Vlaams Gespr. dagblad. Gramofoon Tijdsein. Gymnastiek LUXEMBURG Gramofoon KEULEN 10.50 Volksliedereneoncert 11.20 Fabrieksorkest 12.35 Omroepamusementsorkest uit Munchen BRUSSEL Vlaams Gesproken dagblad Omroepork. Cabaret. Gramof. REGIONAL Programma BBC Empire orKest DEUTSCHLANDSENDER Populair concert DROITWICH Seydneys Kytes Band BRUSSEL Vlaamsch Kinderuurtje Gramofoon EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten BOEDAPEST De 24 Zigeunerjongens SOTTENS Populaire muziek, Orgelconc. MILAAN Populair volksliedereneoncert Dansmuziek WEENEN 11.30 Dansmuziek Vrijdag BRUSSEL (Vlaams) Berichten. Gymnastiek Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Turnles voor de vrouw Scheepvaartberichten KALUNDBORG Uuurslag, klokkenspel, concert BRUSSEL Vlaams Gramof. Gesproken dagblad Omroepsalonork est LUXEMBURG 2.25 Walsen en liederen NU ZWIJGT DE HEELE KLIEK Toen Duitschland maatregelen nam tegen personen, die om een of andere reden als ongewenschte gasten wer den beschouwd, vooral als het kun stenaars, wetenschapsmenschen, jo den of ook linksche politici betrof, voelde heel intellectueel Europa zich verplicht, daartegen te protesteeren. Dat protest had grond. In Spanje zgn thans een respec tabel aantal geleerden en kunste naars van naam en wereldreputatie eenvoudig vermoord, omdat zij een andere geestelijke houding hadden dan de roode machthebbers. Nu echter geen protesten, geen meetings Thans zwijgt de zich intellectueel noemende kliek in Europa, de kliek aer internationale voorvechters van de rechten van den mensch, de kliek der geheime genootschappen Is het niet opvallend, dit verschil in waardeering, nu het geldt een reeks martelaren, die aan de rechter zijde vielen als slachtoffers van bar- baarsche belagers der Christelijke beschaving Het is de doodzwijgtactiek van alles, vat niet Christelijk is, gelijk wij die al kennen van de gebeurtenis sen in Mexico BURGERLIJKE STAND MAASHEES en OVERLOON over de maand October 1936. GEBOREN Martinus A. F. M., zoon van G. Linders-van Abel, Over- loonMartinus A. H. zoon van C. Janssen-Hendriks, Maashees Joh. F. zoon van J. VerhoevenJacobs, OverloonHenrica F. E. dochter v. M. TeunissenBeckers. Overloon Willibrordus A. M. zoon van Joh. RaaymakersPeeters, Overloon Gertruda P. H. dochter van M. Janssen-Derckx, OverloonFrancisca M. dochter van H. van Schijndel Buets, OverloonHenrica C. A. doch ter van P. ArtsMeijer, Overloon Hendrikus C. M. zoon van J. van VeghelTissen, Overloon. OVERLEDEN: Petrus M. Stevens oud 67 jaar, OverloonWilhelmus van Kempen, oud 81 jaar, wed. van Antonia M. H. van de PaschHen- drika Mensink, oud 77 jaar, echtg. van Gerrit Mulder, Holthees Theod. Basten, oud 20 jaar, Maashees. VENRAY Woensdag 18 November CUYK Dinsdag 17 November WYCHEN Dinsdag 10 November

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9