Vrij van Engelsche Ziekte Afrikaansche brieven. MILLIOENEN Levertraan Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws Gemengde Berichten De oudste inwoner van Venray. Foto L. van Rhee, Castenray Hierbij een ioto van den oudste inwoner van Venray, de Heer HENDRIK CHRISTIAENS te Castenray, geboren te Horst 27 Januari 1847 en hoopt in de eerste maand van 1937 90 jaren oud te worden. sleepbooten op uit trekken, den strijd aanbinden met de zee en tegen storm cn branding in, de weerlooze schepen behouden binnen de haven brengen. Dit is alles mannenwerk. Mijn God, wat is dat mannenwerk! Het vraagt stalen zenuwen en op de mo menten van de beslissing een hart dat zwijgt. Maar mogen we ook niet eens aan de vrouwen denken? Na een moei- samen tocht heeft een reddingsvaar tuig in de Waddenzee een heel gezin van een in nood verkeerende sleep boot gehaald: de schippereigenaar, j ijn vrouw en twee kinderen, een van '.y, jaar en een van 11 maanden. Dat taat zoo zonder meer in een paar 7 egels vermeld; het is een van de vele berichten in een lange lijst. Maar wij, die dit lezen, begrijpen wij '.vat dit zeggen wil Beseffen wij iets van de som van [angsten, welke door die vrouw met haar twee kleine Kinderen geleden zijn op dat hulpe- jooze scheepje in de kokende zee Hier is een uiterste van nood en vertwijfeling doorgemaakt waarach ter niets meer is, waar de verbeel ding faalt en onze begrippen hun zin verliezen. En toch is het misschien niet op dit oogenblik, dat wij die vrouw het innigst bewonderen moeten. Het ge zin is gered, de moeder met haar kinderen zijn in veiligheid, de sleep boot is nog tijdig .binnengehaald. Nu moeten zij eerst wat bekomen van de vermoeienissen en onderwijl v/ordt het schip weer in gereedheid gebracht. En dan... Straks neemt die vrouw weer af scheid. Zij heeft het kleine kind op den arm genomen, het oudste houdt ich vast aan haar rokken en in haar vrije hand heeft zij de groote bood- schappenzak van de schippersfami- iies vol met proviand. Zij is heel mooi, rdj is heel groot zooals zij daar gaat. Want zij is onderweg naar de haven. Zij vaart weer uit. Grimbeert De Das. ,Kom spoedig Bambo." terug, Ik heb al heel wat geschreven over mijn zwarte jongens, over hun ge moedelijke goeiige natuur met elders zwarte kantjes. In dezen brief zult ge zien hoe aanhankelijk ze zijn, echt kinderlijk tegenover hun Bambo (Vader of Pater). Gij hebt ook gelezen van onze scholen, van alles wat het school wezen meebrengt. Ik heb U veel ver teld van onze nieuwe stichting, het Katholiek Instituut in Blantyre, mijn missiéstatie. Ziehier nu tot slot een paar brieven van daar ontvangen, van mijn eigen schoolkinderen. 'tZal een waardig slot zijn van deze „Afri kaansche brieven," een Afrikaansch slot, door de negers zelfgeschreven. Het zal U tevens laten zien dat er toch wel iets in die jongens zit hartelijk en genegenheid, en zeker genoeg verstand om er iets en zelfs veel van te maken. De eerste brief zal ik gedeeltelijk in de negertaal overschrijven, juist, zooals ik hem een paar maanden geleden ontving uit Afrika, dan kunt ge tevens eens vergelijken. Deze eerste brief gewerd me van een jongen van 15 jaar, die op de tweede klas M.U.L.O, zit. Ziehier dan: Catholic Institute. Blantyre P.O. 3rd.-8-36. Bambo wokondedwa, Ndiri wokondwa kwambiri pakumva za mayendedwe aulendo wanukuti munafika bwino, osabvutika konse. Ndiri kothokoza Mulungu kuti ana- kuthandizani pa ulendo wanu wonse, kuti muflke kwanuko mosabvutika... enzoovoortEn verder was het in 't Engelsch: Dear Father. I beg you, that you must send me a handwatch, I want it very much. Please, Father, if you are well, you must send me it with a banknote of 15/. When you were here, you were loving me and helping me. Even when you are at your home, do as you were doing. I am your affectionately friend, Mathias Jameson. Ziehier de letterlijke vertaling van den heelen brief in de negertaal en vervolgens het gedeelte in 't Engelsch geschreven. Katholiek Instituut. Blantyre Postkantoor. 3de van 8-36. Beminde Vader (Pater), Ik ben blij ten zeerste, vernemende van het verloopen van uw reis, namelijk dat u goed bent aange komen zonder moeilijkheden. Ik dank God die u geholpen heeft op uwe reis, om zoo bij u thuis aan te komen zonder moeilijkheden. De brieven die U ons geschreven hebt, hebben wij den 6den Juli ont vangen. Wij hebben alles goed ver staan. Maar, Vader, houdt vol met te weigeren om thuis te blijven. (Ter verduidelijking: Daar was sprake van om me voortaan hier te houden. Ik had aan m'n jongens in Afrika geschreven, dat ze flink moesten bidden opdat O.L. Heer me toch de genade zou geven naar Afrika terug te mogen gaan.) Maar, Vader, komt integendeel terug, en spoedig, gelijk gij ons beloofd hebt zeggende dat u terug zoudt komen. Ieder kind staat in het gure jaar getijde bloot aan Engelsche ziekte (Rachitis). Maar ook infectieziekten bedreigen kinderen en volwassenen, die geen Millioenen Levertraan krijgen in de R-maanden, van September tot April. Millioenen Levertraan is een, op meer dan een millioen internationale eenhe den Vitaminen A en D gestandardi- seerde kabeljauw-levertraan, de beste ter wereld. In gebruik bjj zieken huizen voorgeschreven door doc toren en consultatie-bureaux. Flesch waarmede U dubbel zoo 75 ft. lang doet al» met andere M méér dan een millioen vitaminen A en D per Kg. 2V2 maal sterker - Aangenaam van smaak I Er is een foto-wedstrijd - Vraag Uw winkelier Beminde Vader, wanneer u dit schrijven ontvangen zult hebben, antwoordt dan spoedig, opdat ik wete dat u ontvangen hebt mijn moni, moni, moni (beteekent: heel vóel groeten). Beminde Vader, zachtmoedige, die altijd goeie zin hadt, die nooit kwaad werdt, zoo het mogelijk is zullen wij elkaar nog terug zien. Vader, houd toch vol met te weigeren om thuis te blijven. Wij, wij schreien om u. U moet zeker terug komen, ons weer het schoone voorbeeld geven zooals u weleer hier gedaan hebt. Weiger, weiger, Vader, om thuis te blijven. Ik ben Uw jongen. Mathias Jameson. Is dat geen schoon en hartelijk briefje Ohzeg toch niet meer dat de neger dom en lomp en wild is Ziehier nog de vertaling van het stukje in 't Engelsch geschreven, dat meer zakelijk is, maar op 't ge vraagde kan ie fluiten. Beminde Pater. Ik vraag dat u mij een polshorloge moogt sturen. Ik zou het zoo graag een hebben. Als u belieft, Pater, zoo het goed met u gaat, moet u 't mij sturen, en ook een briefje van 15 shillings. Toen u hier waart hieldt u van mij en hielpt u mij. Ook nu gij bij u thuis bent, doe zooals u hier deedt. Ik groet uwe familie. Ik ben uw liefhebbende vriend. Mathias Jameson. Enkele weken na dit ontving ik een dikke enveloppe met een heele partij brieven. Iedere klas n.l. van het Katholiek Instituut had zijn eigen briefje. Die van de eerste klas schreven dat ze buitengewoon be droefd waren geweest, toen ze hoor den dat ze mij misschien in Holland zouden houden. Die van de tweede, dat er 5 van hun klas waren weg- geloopen, maar dat de overige n.l. 35, volharding zouden beoefenen, zooals ik hun geleerd had te doen, zoo zeggen ze. Die van de zesde klas schreven eenvoudig, dat ik hun het adres van mijn Overste moest laten weten, en zij zouden schrijven dat ze mij beslist niet in Holland móchten houden. Goeiige kinderenZou het nu mogelijk zijn uit eigen beweging hier te blijven, en zoo'n dankbare menschen die nog zooveel Priester nood hebben, in den steek te laten 't Zij verre van mij Als het Gode belieft, zullen we 28 Januari scheep gaan in Genua (Italië) om 17 Febr. in Durban (Afrika's Oostkust) te zijn, vanwaar een Duitsche boot ons 22 Februari in Beira zal brengen. Dan nog een paar dagen trein, en als alles goed gaat, zijn we 24 Febr. weer in onze missie. Zoo staat het voorloopig geschreven, en zou deze reis niet vooreen komen, dan zal 't vertrek op z'n laatste zijn op 25 Februari van uit Genua. Mag ik mij, als slot, nogmaals aanbevelen aan mijne missievrienden? Gij hebt allen weken lang interessant gelezen, als men zegt, over het groote missiewerk. Mag ook ik nu eens wat pleizier van U hebben Mijn adres is U toch allen bekend. En zegt nu niet dat 't zoo dikwijls te doen is. Gelijk hebt ge wel, maar ik evenzeer, met te zeggen dat ik Uw deur niet plat zal loopen maar slechts EENMAAL vraag in ACHT HEELE JAREN. En mag ik hen die ,,'t kunnen doen" nog eens terugwijzen naar mijn groote plannen in de twee vorige brieven beschreven Ik zeg nog niet vaarwel op het einde van deze brie ven, hopende met Uw bezoek ver eerd te worden aangaande deze plannen ofwel een uitnoodiging van U te ontvangen om eens met U dienaangaande te komen praten. Mijn dank zal groot zijn, maar Uw loon oneindig! JAN DE PONTI s.m.m. Miss. in Centraal Afrika. Oirlo, Allerzielen 1936. MUSSOLINI'S „VREDES"-PLAN. DE VOLKENBOND MAG STERVEN Algemeen is uitgezien naar den inhoud van de redevoering, die Mus solini Zondagmiddag voor een gehoor van 250.000 fascisten heeft gehouden en waarvan men verwachtte, dat ze een Italiaansch vredesplan zou ont vouwen. Hoe is de wereld teleurgesteld! De rede van den Duce werd ook door vele niet-Italiaansche zenders van Europa verbreid en komt neer op een botte miskenning van de waarachtigheid, althans van de doel matigheid van elke vredes-ideologie. De wereld zal door het zwaard geregeerd blijven Die woorden waren nog wel, naaf de Duce verzekerde, „wel overwogen" Hij ontkende ook de gelijkrechtigd- heid der naties. Een vernieuwing van den Volken bond met zijn valsche vredes-ideolo gie achtte hij noodig, maar aange zien hij in die vernieuwing niet geloofde, mocht dp Volkenbond, wat hem betrof, gerust sterven. En toch is Italië nog lid van den Volkenbond In elke andere organisatie zou men zoo'n lid royeeren. In Frankrijk, zoo heette het, wilde men Italië's goede bedoelingen niet verstaan. Nou, dan moest Frankrijk het maar zelf weten. Met Oostenrijk en Hongarije noemde hij de betrek kingen uitstekend, met Zwitserland goed. En tusschen Duitschland en Italië stond ware sympathie. Deze beide landen hebben elkaar gevon den in anti-bolsjewistischen geest. Aan de tegenstellingen tusschen fa- cisme en democratie, moest maar eens een einde komen. Zoo meende de Duce. En Engeland hoefde niet bezorgd te wezen over zjjn verbin ding met het Oosten, maar besef fen, dat Italië zijn positie in de Middellandsche zee en Afrika wenscht te behouden. En toen sprak hij ook nog over den vrede. Italië wenscht vrede met allen, maar oorlog is nu eenmaal onvermijdelijk. En daarom is Italië voorstander van een gewapenden vrede en zal het met zijn bewape ning voortgaan. KORTE BERICHTEN. Koningin Mary, de gemalin van wijlen Koning George van Engeland is ziek. Zij ls genoodzaakt het bed te houden. Er waren vele beschuldigingen geuit aan het adres van Salengro, minister van het Fransche kabinet Blum. Hij zou een oorlogsdeserteur zijn en bij verstek veroordeeld zijn geweest. Een militaire commissie heeft een onderzoek naar deze beschuldiging gedaan en ze ongegrond bevonden. Salengro, in Duitsche gevangenschap geraakt, zou wel voor den krijgs raad zijn gedaagd, maar bij verstek vrijgesproken. De beschuldigers hou den intusschen hun bewering vol en spreken van een ander, een tweede vonnis. Het officieele Duitsche rijksblad bevat een decreet, krachtens hetwelk het gebruik van koper, nikkel, lood en hun alliages ten behoeve van het grootste deel der fabrikaten voorde bouwindustrie verboden wordt. Een uitzondering wordt gemaakt voor producten, welke door het buitenland worden besteld, omdat Duitschland daardoor deviezen krijgt. Verscheide Joodsche kooplieden werden tijdens de markt te Neuteich (grondgebied van de vrije stad Dan zig) door nationaal-socialisten mis handeld. Huizen van Joden werden geplunderd. Er zijn verscheiden ge wonden. De politie trad niet op. De politie-president der vrije stad Danzig heeft de inbeslagneming ge last van de editie van 30 October der „Gazeta Gdanska" en den in voer en verspreiding van de Pool- sche bladen „Naprzod" en „Hajnige Najes" voor den duur van zes maan den verboden. Een deel van het Britsch-Indische presidentschap Madras is door een ontzettenden wervelstorm bijna ge heel verwoest. Blijkens berichten zouden honderd personen zijn gedood. Meer dan 15.000 inlanders zijn dakloos geworden. Het vliegtuig van de lijn Berlijn Frankfort a.d. Main is Zondagmid dag in het Thuringerwoud tijdens dikke mist verongelukt, nadat het met den grond in aanraking was gekomen. Het toestel werd vernield. De drie leden der bemanning en zeven passagiers kwamen om het leven, terwijl drie passagiers werden gewond. Laatstgenoemden werden door militairen, die te hulp snelden, gered uit de vliegtuigoverblijfselen, die in brand waren geraakt. gin te maken met den bouw van het dorp en de eerste woning is dezer dagen aanbesteed. OPENING MOERDIJKBRUG. Naar het „Alg. Handbl." verneemt, is thans definitief de opening van de Moerdijkbrug over het Hollandsch Diep vastgesteld op 12 December. Naar alle waarschijnlijkheid zal H. M. de Koningin bijdeze histori sche gebeurtenis tegenwoordig zijn. OM PRIJSSTIJGING TE VOOR KOMEN. Naar het „Alg. Handbl." verneemt, is de heffing op margarine Maandag verlaagd en wel van 44.80 op 42.60 cent per kilo, dus met 2.20 cent of 5 pCt. Dit geldt voor de gemengde margarine, waarin 10 pCt. boter is verwerkt overeenkomstig het meng- gebod. De boterheffing werd reeds onmiddelijk na de depreciatie ver laagd met 10 cents per kilo. De voor de mengers bestemde mar garine wordt voortaan belast met 52 cents (tot dusver 54.75 cent). De accijns op plantaardige en ritueele margarine wordt verlaagd van 49.75 tot 47.30 cent per kilo. Evenals by. vorige gelegenheden bemerkt de consument er niets van. De heffingsveranderingen dienen slechts, om de prijzen op dezelfde hoogte te kunnen houden. Na de depreciatie van den gulden is de totale accijns op gemengde margarine dus verlaagd eerst met 1 cent (voor de 10pCt. boter) enthans met 2.20 cent (voor de 90 pCt. mar garine), dus in totaal met 3.20 cent. Bij een wekelijksche consumptie van ongeveer 1000 ton derft het Land bouwcrisisfonds dus f 32.000 per week aan margarine-heffingen. Vergeleken bij 2 Juni is de heffing op gemende margarine nu reeds in totaal verlaagd van 48.40 op 42.60 cent, dus met 12 pCt. ongerekend de accijns verlaging voor de mengboter. EEN WARE RAMPENWEEK. Ons land is de laatste dagen door een paar rampen getroffen van zulk een omvang, als gelukkig zeldzaam zijn. De vorige week eischte bij den zwaren storm de zee haar slachtof fers. Ondanks moedige reddingspo gingen, die grootere onheilen voor kwamen, vonden toch een vijftal personen den dood in de golven. Later kwam vrees op voor het lot van de bemanning van de Scheve- ningsche logger „Seh. 179" met 14 opvarenden. Deze ging 12 October ter haringvangst en had al lang terug moeten zijn. Men neemt nu aan, dat de logger met man en muis is vergaan, waar door het getal slachtoffers van den storm tot 19 zou gestegen zijn. Nog schreven de bladen druk over deze scheepsrampen, toen een nieuwe catastrofe van anderen aard alle aandacht kwam opeischen. Ontploffingen op een Grieksch tankschip op de Werf Wilton te Schiedam hebben geleid tot een groote ramp, die vele menschen- levens heeft geëischt. Zaterdagmorgen circa 10 uur had een eerste ontploffing plaats in het ketelruim, waarna brand uitbrak. Op dat moment waren 20 tot 30 arbeiders van de werf aan boord van het schip en waarschijnlijk alle leden der bemanning. Brandweer en hulpcolonnes bega ven zich aan boord van 't brandende schip om de gewonden te vervoeren. Toen volgde een tweede ontploffing welke geweldige verwoestingen aan richtte en vele slachtoffers maakte. Er zijn vermoedelijk 17 dooden, terwijl velen zwaar gewond werden. ARBEIDSDORP VOOR VOLWAS SEN GEESTESZWAKKEN. Het bestuur derdr. mr. Willem v. d. Bergh-stichting te Noordwijk-bin- nen besloot een proef te nemen met een door den directeur dezer inrich ting, den heer Jüch uitgewerkt plan om op goedkoope en doelmatige wg- ze te voorzien in de verzorging van oudere zwakzinnigen. Gedacht wordt aan die patiënten, wier karakter eigenschappen niet zóó hinderlijk zijn, dat gestichts verpleging voor hen nood- zakelijk is, terwijl zij toch anderzijds tegen het maatschappelijk leven met zijn gecompliceerde verhoudingen niet zijn opgewassen. Zij staan als het ware tusschen gesticht en maat- schappij in, en zijn in geen van beide op hun plaats. Het voornemen bestaat tot het stichten van een arbeidsdorp vóór deze onvolwaardigen, waar zij in een voudige, vriendelijke huizen zullen worden gehuisvest, en waar alles aan gepast wordt aan hun persoonlijk heid. Op gelukkige wijze is men er in geslaagd een arbeidsmogelijkheid te vinden die het niet noodig maakt, dat de producten van het dorp wor den verkocht, zoodat concurrentie tegen bedrijven van middenstanders of fabrieken is uitgesloten. Om de waarde van het plan te toetsen heeft het bestuur der van den Bergh-Stichting te Noordwgk- binnen béöloten een bescheiden be- VENRAY, 7 Nov. 1936. MARKTBERICHT VENRAY. Aangevoerd ter veemarkt in totaal 255 stuks, t.w. dragend vee 42, vet vee 12; gust vee 20; kalveren 15 en biggen 166. Handel stil. Prgzen: dra gend vee van f 180.tot f 230. gust vee van f 110.tot f 150. kalveren van f 100.tot f 110.vet vee van 25—29 cent per pond dev. gewicht); biggenvan f8.tot f 11. per stuk. LUXOR THEATER. Deze week heeft Luxor een buiten gewoon filmwerk op haar program ma staan n.l. de Ufa-film „De Groene Domino" Der Grüne Domino ontleent haar kwaliteiten aan de menschelijkheid en aan het juiste psychologische in zicht, waarmee de stof verfilmd werd en de figuren, die als uit een boeienden roman levend worden. Carl Ludwig Diehl toont zich hier als een uiterst bekwaam en begaafd karakterspeler. Zijn spel heeft zelfs grooter verdienste dan in „Episode". Ook Brigitte Horney moet genoemd worden en geroemd om de.zuiver heid van haar spel. Stuk voor stuk zijn de personen in deze film duidelijk omlijnd en verantwoord, omdat het geweldige artisten zijn, die de kunst verstaan volkomen in een andere huid te kruipen en met een enkel gebaartje hun gevoelsleven kunnen openbaren. Alle reden tot tevredenheid is, dat men hier nu eens van den gewonen weg, waarover de crimineele film zich beweegt, is afgeweken, om in plaats van de geheimzinnigheden meer het algemeen menschelijke naar voren heeft laten komen. Daarom is deze rijk gemonteerde, spanningrijke en knap gespeelde rolprent de volle belangstelling overwaard. Zooals de advertentie in 't eerste blad meldt, bestaat de volgende week het Luxor Theater 10 jaar. Voor deze gelegenheid is een extra feest programma samengesteld. VOETBALLEN. KRING HORST—VENRAY. Maandag 9 November zal de heer J. H. C. van de Pol, bestuurslid van den I.V.C.B., een lezing houden te Horst over het onderwerp„Onze taak." De scheidsrechterskring die dezen avond organiseert heeft bereids uitgenoodigd het kringbestuur, de I.V.C.B.scheidsrechters van den kring Horst, bestuur en leden van H.S.C. en alle overige belangstellenden uit de omliggende plaatsen. Deze ver gadering wordt in de bovenzaal van het patronaat en vangt aan om 7.30 uur precies. Nader vernemen we, dat na afloop dezer vergadering circa half 10 het kringbestuur zal vergaderen. MARKTBERICHT HORST. Aanvoer totaal 140 stuks. Rundvee 38 stuks. Dragend vee 24 stuks Prij zen f 190.tot f235.Vlotte handel. Vet vee en pinken 14 stuks. Prij zen vet vee 2830 per K.G.; pinken f 90.tot f 140.Biggen 102 stuks. Prijzen f 10.tot f 12.per stuk. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Op Dinsdag 24 Nov. e.k. zal het echtpaar H. v. Elst-Gravendijk te Wanssum den dag herdenken, waar op zij voor 50 jaar in het huwelijk werden verbonden. Men zal deze dag niet onopgemerkt .voorbij laten gaan, GEIJSTEREN. Vanwege 't St. Willibrordusgilde zal alhier in de zaal van den Heer Bergmans op Kermis-Zondag 8 November a.s. een duettenavond gegeven worden. Als humoristen zullen optreden 't bekende en meermalen bekroonde duo NotenBeurskens uit Tegelen. De entrée is zoo laag mogelijk gesteld, zoodat dit voor niemand een beletsel kan zijn deze humoristen eens te hooren en zoodoende ook onze schutterij te steunen. Daar 't Patroonsfeest onzer Gilde op Zaterdag valt is de feest en jaarvergadering uitgesteld tot Woensdagavond 7 uur in Café Ant. Baltussen. GEDENKTEEKEN PASTOOR LITJENS. Dezer dagen is op 't graf van wijlen Pastoor Litjens te Geijsteren een gedenkteeken geplaatst. Moge dit voor velen een aansporing zijn om bij 'n bezoek aan onze kerk ook 'n bezoek te brengen aan zijne rust plaats en een gebed voor zijne ziele- rust te storten. MEISJE GESCHAAKT. In Lanaeken werden aangehouden een Belgische jongeman en het 16- jarige meisje A. C. uit Sittard, dat door hem geschaakt was. Zij zij» béiden naar Tongeren overgebracht. Het meisje is over de grens gezet en weer onder de ouderlijke macht gesteld. LIMBURGSCH VEE NAAR LUXEMBURG. Maandag werden volbloed vaarzen en stieren te Roermond ingeladen voor Luxemburg. In het totaal 29 stuks, die door de N.V. Vee-export van het N.R.S. waren aangekocht in Noord-Brabant en Limburg. Voor wat Limburg betreft geschiedde de aankoop door middel van Fokkers- belang. Vele autoriteiten op het ge bied van rundveeteelt waren bij de inlading aanwezig en drukten haar tevredenheid uit over de kwaliteit der dieren. ERGERLIJKE BALDADIGHEDEN. Door eenige personen werden in den laten nacht van Zondag op Maandag in Klein-Ternaye (B.) een drietal auto's vernield. De lampen werden afgebroken, terwijl de ruiten werden ingegooid. Twee der ver nielde auto's behoorden toe aan Maastrichtenaren. Bovendien pleeg den dezelfde personen nog met ver eende krachten vernieling in een der nachtlokalen te Klein-Ternaye. Daar na hadden de heeren blgkbaar nog minder goede voornemens, althans zij begaven zich naar het eveneens op Belgisch grondgebied gelegen café van C. en vroegen een mes te koop, hetgeen hun echter geweigerd werd. Inmiddels hadden de eigenaars van de twee auto's kennis gekregen van de vernieling en stelden op eigen gelegenheid een onderzoek in naar de daders. Op Nederlandsch grond gebied werden de vier daders achter haald. Nog voordat de eigenaars der auto's konden informeeren naar de reden der vernieling, werden zijdoor het viertal aangevallen, waarop een hevige vechtpartij volgde. Engelsche sleutels en autozwengels, werden flink gehanteerd, waartegen de aan vallers niet bestand bleken te zijn. De gewaarschuwde Maastrichtsche politie wist er twee te arresteeren. Het waren F. en B. uit Bunde. F. bleek een zeer diepe hoofdwonde te hebben opgeloopen. Zijn toestand was van dien aard dat hij in het ziekenhuis Calvariënberg opgenomen moest worden. B. werd aan het hoofdbureau van politie te Maas tricht in arrest gesfeld. Naar de andere daders wordt nog gezocht. FORT „ST. PIETER" BIJ MAASTRICHT. Het oude fort „St. Pieter", prach tig gelegen aan de Noordzijde van den welbekenden St. Pietersberg te Maastricht is gemetamorphoseerd in den verpozingsgelegenheid, welker ligging uniek en wellicht nergens zoo in het land te vinden is. Door het afgraven van 7 M. grond is thans het geheele fort bloot ge legd, waardoor men zich een zuiver beeld kan geven van dit oude ver dedigingsbolwerk der 3tad. Met behoud van het oude histori sche gedeelte heeft men prachtige oprijlanen gemaakt. Voor dit oude fort is een terras aan gelegd van 700 M2. zoodanig in stijl gehouden, dat het moeilijk is te on derscheiden van het oude bouwwerk Vanaf dit terras heeft men een schitterend vergezicht op Maas- en Jekerdal, doch men kan nog hooger klimmen en boven op het fort een uitzicht hebben dat nog verder strekt. De jeugd heeft men niet vergeten en gezorgd voor flinke speeltuinen, terwijl dan de achterzijde tusschen de heerlijke eikenboschjes kampeer ders gelegenheid geboden is om hun tenten op te slaan. Dit is slechts het uitwendige, doch ook voor bezoekers die van roman tiek houden is ten volle gezorgd. Met lampen gewapend kan men door de gangen van deze oude ves ting gaan om tenslotte de vqlle diepte te bereiken na 99 trappen te zijn af gedaald. Men zich een beeld kan vor men hoe Maastricht ondergraven is met gangen en gangetjes. Het gemeentebestuur van Maas tricht heeft met dit werk een dubbel doel gediend: werkverschaffing en bevordering Vreemdelingenverkeer. PROV. STATEN VAN LIMBURG. Door den voorzitter van 't Centraal Stembureau is in de vacature-J. M. Trienekens tot lid van de Provinciale Staten van Limburg benoemd ver klaard de heer H. F. P. Donné te Venlo. De 59jarigearbe uit Wapenveld is, bij een kuip met gleden en in de p men. Daarbij kwaï raking met de in machines. De borst gedrukt en de d voor de man uit haald. Het slachto TRAGISCH LE1 Zondag is nabf ernstige aanrijd]^ 'n echtpaar het ie1 De slachtoffers ji jarige heer en me?' Oegstgeest. Zij wilc steken juist op 'tfl personen-auto, beati A. P., uit Oversoh kon niet meer uitw volg, dat zij onder men en op slag EEN MERKV STATIS' Uit officieele cljfe gepubliceerd zijn, soldaten, die in dén wond zijn, er meer hun verwondingen 1 tijdens de gevechter In den strijd zijn veld 8.538.000 sdd 15.000.000 pas na de tijdens den strijdjpj dingen zijn oveile< daten, die in da wond zijn, zijner leven. EEN KAfP] De wereldkamjioe leggen is geblekt! e te zijn in het jib Acmori. De kip bi iel aantal van 360 eiere legd. De kampioen) tei van een boer inde] magata, die kü.r naar het staatliotticU .legwedstrijd" gecrg RANGEERMAqffl AUij)B Maandagavond aal bus, welke dendjns kerk onderhoudt, op ten overweg te; Be Hoorn), door ijn Nederlandsche ^ioo gebruikt wordt i or den flank ang inzittenden weid]ten ernstig gewond, j' EIEREN WOrjiEl De eierprijzerfgvi lijn vertoonenJao ochtend de prpm eiermarkt t.w. Eirne pCt. hooger da ii deerende weekijn 1 Hoe komt dat:? E lende oorzaken, iiijvt tieele. De produce i derd, doordat dt gedwongen is gei rees zijn dieren op te tuil slechte weersosfltar den laatsten tij - een hekel aancjtw den leg ongunstig jhet DE KALEijlER In 1937 valt jNiei Vrijdag en Pyhen reeds op 28 Mart. I Vastenavond oj]| 9 vaartsdag op 51 kei, 16 Mei, O. H Zondag, Koning! dag, Allerheilig; 11 November, Donderdag en Zaterdag. HET WRAK VAN DE „SCH 179" GEVONDEN. Het wrak van de Sch. 179 is ge vonden. Het laatste sprankje hoop, dat de Scheveningsche logger mis schien toch nog heel laat zou terug- keeren, is gedoofd, en de pijnigende onzekerheid heeft nu voor de droeve werkelijkheid plaats gemaakt. In den loop van Dinsdagmorgen gaven de golven een zeemanslijk te rug. Het was van een der mannen der Sch. 179. TUSSCHEN DE MACHINE- Dinsdag is in de papierfabriek te Berghuizen, gemeente Heerde een ongeluk met doodelgken afloop ge beurd. NIEUWE 10 Een Deensch zijn wanhoopia dekking gedae. stallen wemelè de plaag vergiften h waren sluw gene gevaarlijke eetfc Toen nam d« onbewust zijn ongewoon midó Hij liet overi ren luidspreto aldoor maar1 En na enk schadelijke die men, en verdwf mer genoeg courant niet, landbouwer eif leda inte ters JPAi )I0. Indb fn ni ome p din kdbo plucfa n st! panb: en m dagi de 1 voo neldt [jikifg lngekomeo ve püoec van 2 INGEKOMEN Th. M. H. Langstraat 36,» Vei M. J. Deritofc Langstraat 29, A. G. P. Liöto van Maasbree. P. E. van Kï van Venlo. j P. H. Muiwen g Veulen I 3la,«Weer A. G. W. EÜOpb. wijzeres, StaBstras Renkum. I H. H. M. Vl metselaar, Hl Eindhoven, J. A. A. M roede weg 1, van J. v. Baard® Leu 2, van Weert A. H. M. vd weg 11, van f dam. A. M. Chvijengra zuster, M Roosendaal A. H. A. M. pleegster, malen. VERTROKKE Th. P. A. naar Deurne. M. P. H- naar Limbricl M. J. A. naar Venlo, E. Göbelbecfci Blerick, Spoo jels, Wa: X dier ïtra 2ri hewei louw] laan Bs, v ftadscl irplee 12.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6