DE VALK I Constantia Wanroy Gemengde Berichten Voet verzorging J. HENDRIKX Krakelingen. Morgen om 2 uur Competitiewedstrijd Terrein Leunscheweg Entrée 20 ct. wetenschap krijgt, dat er in Venray volop te genieten valt en men heusch niet naar elders behoeft te reizen. Volgende week Dinsdag zal het Oranje-Comité weer in het Patronaat bijeenkomen, bij welke samenkomst ook de Voorzitters der Boerenbonden en Jonge Boeren verzocht zyn om geheel Venray in de algemeene feest viering te betrekken. Bovendien is het wenschelijk dat naar het rondschrijven van Z. Exc. den Commissaris der Koningin voor 1 December de geldinzameling in de Gemeente gebeurt, teneinde ons aan deel te storten in het aan te bieden Nationaal Huldeblijk. Er zal dan ook een Comité voor geldinzameling opgericht worden, die twee aan twee alle huizen zullen bezoeken om eenieder in staat te stellen iets in het Huldeblijk bij te dragen. Deze twee heeren hebben ieder een collecte-beurs bij zich, eene voor 't Huldeblijk en eene beurs, waarin gaarne bijdrage zullen ontvangen worden om de kosten van de feest viering te helpen bestryden. Geld is nu eenmaal de spil waar alles om draait en we twijfelen er niet aan of Venray zal gaarne en mild bydragen voor voormeld doel, opdat dit Oranjefeest zich zal ken merken als uit het Volk en voor het Volk ons Oranjehuis ter eere. Iets van het opgezette programma meenen we wel te mogen ter kennis brengen. Al is het midden Januari en moet er bij het opzetten van feesten in dien tijd duchtig rekening gehouden worden met weer en windstaat als nummer een op het programma algemeene kindertractatie, versierin gen waartoe buurtcommissie's zullen worden opgericht, een prachtige op tocht, concerten, taptoe, lichtstoet, en misschien dat ditmaal veler wensch in vervulling zal gaanzou het kunneneen Oranje-bal. GEVONDENeen rijwielbelasting- merk. Te bevr. bij H. Odenhoven, O verloonsche weg Een portemonnaie met eeniggeld. Inl. Gemeentepolitie. AANBESTEDING. Uitslag van de gehouden aanbe steding op Donderdag j.l. door archi tect Jos. Dell rap te Deurne, voor het bouwen van een woonhuis te Venray voor rekening van den Heer M. A. van de Poel te Deurne. L. Maassen, Venray f 5790 J. Houwen, Oirlo f 5690 Tb, Kersten, Overloon f 5675 J. Gerrits, Overloon f 5673 G. Verstralen, Venray f 5630 H. Oudenhoven, Venray f 5600 H. van de Mortel, Deurne f 5520 G. Janssen, Venray f 5500 P. Volleberg, Venray f 5400 P. J. Weerst, Deurne f 5400 Th. Siebers, Venray f 5350 Gielen en Maassen, Merselo f 5340 Th. Maassen, Venray f 5330 P. Potten, Venray f 5300 Th. Claessens, Venray f 5300 Jos. van de Mortel, Deurne f 5300 Gebr. Spee, Venray f 5283 Fr. Verstraelen, Blitterswijk f 4858 PAARDENMARKT. Op de Woensdag alhier gehouden Paardenmarkt waren totaal aange voerd 132 stuks. De handel was niet slecht. De markt werd druk bezocht. Prijzen Paarden van f 230f 350. Graspaarden van f 130 tot f 240. Veulens van f 100 tot f 190. FRUITVEILING OOSTUM. Bellefleur 113.40—17.80; H 11.60— 14.60; III 11.—11.30; Val 6.50—9.80; Sterappelen (prima) 22.;I15.18. Goudreinetten 24.Court Pendu I 15.—; H 10.20; Kastanjes 14.20. VALK-REVUE. BELANGRIJKE ONTMOETINGEN. Zondag gaat de strijd om den hoogsten titel met volle kracht verder. Een interessante en spannende wedstrijd zal er ongetwijfeld plaats hebben, aan den Leunsche weg, waar de belangrijke wedstrijd De Valk Constantia gespeeld wordt. De bezoekers beschikken over een uitstekende ploeg, waarvan de voor hoede de beste linie is met schutters la Bakhuys. Dat wil echter nog niet zeggen, dat de groen-gelen zonder eenige moeite winnen, want wanneer zij hun tegenstanders durven onderschatten, kunnen zij het nog uiterst moeilijk krijgen. Wanneer de Valken hun goede vorm te pakken krygen, en zich voor de volle honderd procent geven, mag er in de rood-zwarte gelederen een goede hoop op succes gekoesterd worden. Maar het zal voorManders en de zijnen zaak zyn van het begin af aan alles te geven. We hopen dat de Valken zich een waardig tegen stander mogen toonen ook in tegen slag en dat de sterksten zullen win nen. Constantia 4-3-0-1 6 14-5 De Valk 4-3-0-1 6 12-7 J. V. C. 5-3-0-2 6 11-10 Montagnards 4-2-1-1 5 14-6 O. V. C. 3-2-1-0 5 5-2 S. S. S. 4-1-1-2 4 8-7 Juliana 4-1-0-3 2 5-10 Oeffeit 4-0-1-3 1 2-14 Gennep 2 3-0-1-2 1 3-12 Berghem 1-0-0-1 0V 0-2 De Valk 2 staat in haar afdeeling voor cea even zware taak als haar gro-.ie e broers. De reserves immers moeten in Meterik tegen M.V.V. gaan spelen, en zooals men weet is het voor iedere club een uiterst moeilijke op gave hen in eigen huis te slaan. De Venrayers mogen daarom wel in hun beste vorm naar Meterik trekken, willen zij winnen. De Valk 3Erica is een Venray- sche derby zooals elke dezer regio- neele wedstrijden vol spanning. Ondanks de heldhaftige pogingen der bezoekers zullen zij o.i. meteen nederlaagje genoegen moeten nemen. De jongste Valkjes vliegen de Peel in, om den strijd tegen Erica 2 aan te binden. Ook deze derby in zakformaat kan door de Venrayers worden gewonnen. Met spanning zien we de uit slagen tegemoet, SMAKT. Het bestuur en leden van de Voetbalvereeniging stelt er prijs op hier te kunnen vermelden, dat het verslag van de Zondag 24 November alhier gespeelde voetbal wedstrijd niet van hen afkomstig is. JUBILEUM PASTOOR GERARDS TE OIRLO. Op 1 Nov. was het 25 jaar gele den dat de Z.Eerw. Heer G. H. J. Gerards werd benoemd tot kapelaan te Oirlo en tevens Rector te Casten- ray. Z.E. verbleef toen te Oirlo tot 1922 en ging zich in dat jaar, wijl Castenray een zelfstandig Rectoraat onder de parochie Oirlo werd, te Castenray metterwoon vestigen. Na het vrijwel plotseling over lijden van Pastoor Reijnen in 1925, werd de Z.E. Heer Gerards benoemd tot Pastoor te Oirlo. Z.E. was dus op 1 Nov. 25 jaar werkzaam ge weest in de parochie Oirlo. De Z.E. Heer Gerards heeft een groot aandeel gehad in de bemoei ingen voor de totstandkoming van de halte Oirlo-Castenray en heeft zeer veel gedaan tot vooruitgang van Castenray. Aan Pastoor Gerards dankt Oirlo zijn flink Zustersklooster met de prachtige meisjesschool, mooi kerk je voor de Zusters, zaaltje voor de K. J. V. en naaischool voor meisjes. Niet te vergeten de kleutersschool, welke een buitengewoon gemak be- teekent voor de inwoners van Oirlo. Verder werd opgericht de H. Fa milie voor mannen, vrouwen, jon gens en meisjes, welke vereeniging zich in grooten bloei mag verheugen. Het is zeer zeker de wensch van heel de parochie Oirlo, dat Pastoor Gerards nog vele jaren zal mogen werkzaam blijven tot geestelijk en stoffelijk heil van Oirlo. MELKCURSUS TE OIRLO. Na het volgen van een melkcursus werden op het te Oirlo gehouden examen aan de volgende personen het diploma uitgereikt: Boerinnen: Marie v. d. Beuken, Nella Claassens, Maria Custers, Truus Geurt s, Marie Hermans, Maiia Hei- legers, Bertha Lemmen, Marie Muy- sers, Marie Philipsen, Milia Smeets, Toni Vogelzangs, Anna Vollebergh en Anna Wijnhoven. JoDge Boeren: Wiel Claassens, Mar tin Claassens, Gerard Smits, Martinus Steeghs, Wim Steeghs, en Ant. Ver stappen. Ook 2 candidaten uit Oos trum behaalden het diploma, 2 per sonen werden afgewezen. Den lesgever Th Camps komt ze ker een groot deel van het behaalde succes toe. OIRLO. Gaven vroeger de R.K. V.V. D. I. S. en de Fanfare „Ons Genoegen" beiden een winterconcert, thans heeft het actieve bestuur van D.I.S. besloten een filmavond te organiseeren, en wel op Zondag 22 Nov. a.s. Vertoond zal worden de groote avontuurlijke film „Michaël Strogoff" de Koerier van den Tsaar. Tevens zullen dien avond een paar komische films gedraaid worden. Alles onder leiding van het fllmbureau „de Kath. Sociale Actie te Leiden." De goedkeuring van geestelijk adviseur en B. en W. zyn reeds ver kregen. Wij hopen met de D.I.S.-boys, dat zij dien avond een tjokvolle zaal zullen hebben. ERNSTIGE VECHTPARTIJ IN WOONWAGENKAMP. Tengevolge van een oude veete tusschen de woonwagenfamilies R. en v. M., is aan de Castenraysche Brug te Horst, een ernstige twist ontstaan tusschen eenige woonwagen bewoners. De oneenigheid liep zoo hoog, dat zij in een formeele vechtpartij ont aardde en er vuurwapens by te pas kwamen. Er vielen enkele schoten, waardoor een vijftal personen werd getroffen. Allen werden licht door hagelkorrels gewond. Spoedig was de politie gealarmeerd. Toen deze op het tooneel van den strijd arriveerde was de vechtpartij reeds geëindigd. Een uitvoerig onder zoek werd ingesteld, waarbij ver schillende personen in verhoor wer den genomen. Uit de tegenstrijdige verklaringen is men er tot dusverre nog niet in geslaagd, de werkelijke schuldvraag vast te stellen. Ook de vuurwapens, welke moeten zijn gebruikt, heeft men nog niet gevonden. Het onderzoek der rijks- en ge- meente-politie duurt nog voort. WINKELWEEK TE HORST. Dinsdagavond had in de Harmonie zaal vanwege de R.K. Middenstand een vergadering plaats, welke dit maal zeer druk bezocht was, waarop o.m. het besluit werd genomen, om vanaf 21 November tot 7 December a.s. een winkelweek te houden. Op voorstel van het Comité zal by dete houden winkeldagen een attractie worden toegepast, zooals in meerdere plaatsen met succes reeds gebeurde. ONTVLUCHT. Toen de dader van de aanranding onder Ottersum van Mej. Arts, die onlangs tot 3l/2 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld door de Cleefsche rechtbank, van Cleve naar elders zou worden getransporteerd, is het den gestrafte PI. uit Goch, gelukt te ontvluchtten. Het lukte de Duitsche politie niet den vluchteling te achter halen. Vermoedelijk is hij weer de Hol- landsche grens gepasseerd, waardoor de Duitsche ambtenaren zich dan ook met de marechaussée te Gennep in verbinding hebben gesteld. AFSLUITING VAN EEN OVER WEG IN DEN WEG ROERMOND- MAASNIEL. De afdeeling Wegen en Verkeer van den B.B.N. deelt mede, dat de spoorwegovergang in den weg Roer- mond-Maasniel-Duitschegrens van 3 November af voor het openbaar ver keer is afgesloten in verband met de vordering der werkzaamheden voor den bouw van een viaduct al daar. Het verkeer van en naar Maas- niel en verder zal gedurende de uit voering van het werk moeten om rijden over de Broekhin. De omlegging is door borden aange geven. Ten behoeve van het voetgangers verkeer zal, zoolang de werkzaam heden zullen toelaten, een overgang over het in uitvoering zijnde werk worden vrijgelaten, welke overgang eveneens door borden zal worden aangeduid. PRIJSVERHOOGING IS NIET ALTIJD PRIJSOPDRIJVING. Voor den Roermondschen Kanton rechter werd Woensdagmorgen voor het eerst een strafzaak betreffende overtreding der prysopdrijvingswet- ten behandeld. Het betrof den slager H. aldaar, die zich volgens de dagvaarding aan prysopdrijving had schuldig gemaakt, door op 7 October j.l. gesmolten en gebanderolleerd vet te verkoopen te gen pryzen van 25 ct. per half pond en 50 ct. per pond, terwijl deze pry zen voor het in werking treden der wet van 30 Sept. j.L waren onder scheidenlijk 23 en 45 cent. Verdachte ontkende zich aan prijs opdrijving te hebben schuldig ge maakt, doch noemde de prysverhoo- ging de gewone zich vooral bij het begin van den winter openbarende prijsschommelingen. Hij werd hierin gesteund door de verklaringen van twee getuigen a decharge, de sla gers R. en P. De Ambtenaar van het O.M. stel de deze verklaringen echter ter zijde en was van oordeel, dat wel van prijsopdrijving sprake was, weliswaar slechts met enkele centen, doch voor de beurzen van werkloozen en kleine luiden een ni^t onbeduidende factor, Hg eischte f 50 boete of 30 dagen hechtenis. Verdachtes verdediger Mr. Höppe- ner concludeerde aan het slot van een uitvoerig pleidooi tot vrijspraak en de Kantonrechter Mr. K. Duyn- stee sprak ook direct vrij. DE ALCOHOLVERGIFTIGING IN SPEKHOLZERHEIDE. Woensdag hebben vier van de vijf patiënten, die in verband met de methylalcoholvergiftiging te Spek- holzerheide in het ziekenhuis te Kerk- rade werden verpleegd, dit zieken huis kunnen verlafen. Alleen de mijnwerker J. Raemakers, die langen tijd in levensgevaar ver keerde, bevindt zich nog in het zie kenhuis. Hy is nog gedeeltelyk blind. NIEUWE DIPHTHERIE-EPIDEMIE TE BLEIJERHEIDE. Voor de tweede maal sedert eind September is te Bleyerheide (ge meente Kerkrade) een diphterie-epi- demie geconstateerd. Eenige weken geleden werd de slui ting van de eerste klas der Canisius- school opgeheven, Er waren vier kin deren, allen uit deze klas, overleden. In het begin van deze week hebben zich opnieuw gevallen van diphtherie voorgedaan. Negen patiënten zijn in het ziekenhuis te Kerkrade opge nomen. Een kind, dat thuis werd verpleegd, is overleden. VOORTZETTING VAN DE ZUID- LIMBURGSCHE BEEKNORMALI SATIE. Maandag zal een aanvang gemaakt worden met de voortzetting van het bekennormalisatieplan van het water schap Zuid-Limburg. Thans zullen genormaliseerd worden de verschil lende beken tusschen Sittard en Echt. Deze werkzaamheden zullen gedurende den tijd van een jaar aan 200 werkloozen werk bezorgen, ter- wyl het totaal bedrag dat verloond zal worden f 170.000 bedraagt. De werkloozen die dit werk onder leiding van de Neder landsche Heide-Maat schappij zullen uitvoeren zyn afkom stig uit de gemeenten Sittard, Heer len, Hoensbroek, Nuth, Geleen, Sus- teren, Montfort en Echt. OUDHEIDKUNDIGE VONDST TE AMSTENRADE. By de oudheidkundige opgravingen, welke momenteel verricht worden op een stuk braak liggend land te Amstenrade (Heiberg) werd een prachtig-bewerkte steenen hamer blootgelegd. De opgravingen worden onder deskundige leiding voortgezet, daar het vermoeden gewettigd is dat zich ter plaatse nog meer be langrijke zaken bevinden. DE HEER VAN LOKVEN LID VAN DE PROV. STATEN. Naar we vernemen beeft het hoofd stembureau naar aanleiding van de vacature Trienekens te Venlo be noemd tot lid van de Prov. Staten de heer H. Donné te Venlo. Zooals bekend heeft deze het vorige jaar voor zyn benoeming moeten bedan ken, niettegenstaande hy ook toen tot lid van dit college werd benoemd, op grond van het feit, dat hy als no. 8 staande op de candidatenlyst met voorkeurstemmen gekozen was. Ook thans heeft de heer Donné deze benoeming niet aanvaard, waar door de eerste lystopvolger, de heer Jos. van Lokven te Venlo, zyn in trede in de Prov. Staten zal doen. De heer van Lokven heeft zich thans bereid verklaard deze henoe- ming te aanvaarden, aangezien buiten den heer Schoonbrood te Maastricht geen vertegenwoordiger van den R. K. Middenstand in de Prov. Staten zitting heeft. DE STERK AFNEMENDE WERK LOOSHEID TE TILBURG. Er is voor en na gewezen, dat na de devaluatie de werkloosheid in Tilburg is afgenomen. Dat deze gunstige wending zich tot heden hoofdzakelyk tot de tex tielindustrie beperkt, blijkt uit de volgende cijfers: De daling van het aantal geheel werkloozen, dat per 26 Sept. 4160 bedroeg, is teruggeloopen tot 3270 per 1 Nov., alzoo een daling van 21.39 pet., het aantal gedeeltelyk werk. loozen is teruggeloopen van 538 tot 128, alzoo met 77.13 pet. Dat hierbij de textielarbeiders den boventoon voeren, blijkt uit de om. standigheid, dat de daling der werk loosheid van deze groep arbeiders over genoemd tydvak 62.87 pet. be liep, terwijl de overige vakgroepen in totaal siechts een daling ver toonden van 7.93 pet. Wat de steunkosten betreft, deze zyn in genoemde periode gedaald met 21.43 pet. of circa f 4500. ONTHULLING RADIO-MONU MENT TE EINDHOVEN. Men schryft uit Eindhoven Naar wordt medegedeeld, heeft H. K. H. Prinses Juliana zich op verzoek van den burgemeester dezer gemeente bereid verklaard het Radio monument in 't Stadswandelpark te onthullen. De plechtige onthulling zal in den loop van deze maand plaats vinden. De juiste datum staat nog niet vast, doch zal nader worden bekend gemaakt. DE BROODOORLOG TE BUDEL. Tengevolge der abnormaal lage pryzen van het wittebrood bij de bakkers en de coöperatie „Volks vlijt" te Budel, wordt deze gemeente dagelyks door honderden vreemden bezocht om goedkoop wittebrood te halen. Men zag er reeds velen uit Eindhoven, Helmond, Weert, enz. die hun voordeel zochten. De prijs van het 16 ons wegend prima wittebrood is nog steeds bij de coöperatie 22 en bij de bakkers 25 cent. Prima melk-wittebrood wegende 20 ons kost 30 cent. AUTO TEGEN BOOM GEREDEN. Te Maria-Helde onder de gemeente Veghel naby de hoeve van den land bouwer Brugmans, heeft een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Uit de richting Uden kwam een bestelwa gen aangereden. Uit tegenoverge stelde richting naderde een auto, waarvoor de bestelwagen uitweek. De bestuurder E. is toen te ver van den weg gereden met het noodlottig gevolg, dat de auto tegen een boom botste. Daar de auto nog een groote vaart had, was de vernieling ver schrikkelijk en zwaar gewond werd de bestuurder E. uit den wagen ge haald. De pastoor van Maria-Heide verleende den ongelukkige ter plaatse g estelyken bijstand. In zorgwekkenden toestand werd het slachtoffer, dat gehuwd is en va der van 3 kinderen, naar het St. Jans- ziekennuis vervoerd. DE FINANCIEELE TOESTAND VAN NIJMEGEN. Slag op slag trof Nymegen. De uitgaven aan werkloozensteun, kor tom de kosten van Maatschappelijk Hulpbetoon hebben de f 1.440.020 be reikt. En er is vooreerst geen kyk op vermindering van deze hoogst noo- dige uitgaven, waarop men moeilijk kan, bezuinigen tenzij het werkloo- zencijfer gaat minderen. Nymegen telt nog altyd om en om 5000 werkzoekenden. Nijmegen's in komsten zakten door opheffing van de motorpont, wat beteekent f 150.000 minder in de gemeeetekas aan veer gelden. De bijdragen uit het Rijks- werkloozensubsidiefonds zyn ook ver minderd. Nijmegen kon geen nieuwe bron nen van inkomsten meer ontdekken en zal indien er geen gunstiger wen ding komt, als noodlijdende gemeente een beroep moeten doen op het Rijk en dan moeten deelen in Rykssubsi- diefonds. Dat beteekent verlies van een deel van eigen onafhankelijk beheer en rykscontröle. Het zyn wel sombere voorstellin gen van zaken, na de glorieuse ope ning van de Waalbrug. WIELRUDSTER DOOR AUTO GEDOOD. Op den Lekdijk te Lekkerkerk heeft Woensdagmiddag een ernstig ongeluk plaats gehad, waarbij de dertigjarige mevrouw De Lange werd gedood. Mevrouw de Lange fietste met haar echtgenoot naar Bergambacht en werd op den Lekdyk aangereden door een vrachtauto uit Schoonhoven. Zij werd van de fiets geslingerd en rolde van den djjk af. De vrouw was op slag dood. LYSOL GEDRONKEN. De ongeveer 64-jarige heer H. te Tilburg ^wilde medicijn innemen. Hij vergiste zich echter in de flesch en dronk lysol. In ernstige toestand en bewusteloos moest de man door den G.G. en G.D. naar het St. Elisabeth- ziekenhuis worden overgebracht. EXPORT VAN AARDAPPELEN NAAR ZWITSERLAND. De directie van den landbouw ves tigt de aandacht van belanghebben den by den export van aardappelen op de omstandigheid, dat de Fran- sche regeering in April 1932 zoowel den in- als den doorvoer van aar dappelen uit Nederland heeft verbo den. Van dit verbod wordt alleen voor den invoer van poot-aardappelen uit zondering gemaakt. Deze aangele genheid is op dit oogenblik van be lang voor den export van aardap pelen naar Zwitserland, welke dus niet via Frankrijk kan plaats heb ben. IN VOLLE VAART OP STIL STAANDE AUTO INGEREDEN. Donderdagavond circa half 8 is op den Oosterhoutschen weg ter hoogte van het Missiehuis te Teteringen een doodelyk ongeluk gebeurd. De vrachtauto der firma L. te Breda was aldaar gestationneerd, terwijl de knecht de 44-jarige V., wonende te Etten bezig was flesschen achter uit de auto te halen. Vanuit de richting Oosterhout naderde op dat oogenblik de bestel auto van de firma v. d. B., eveneens uit Breda. Vermoedelijk heeft de chauffeur van dezen wagen de stil staande auto niet opgemerkt en is met volle vaart op het stilstaande voertuig ingereden, waardoor ge noemde V. opslag werd gedood. Het lijk en de beide wagens wer den door de politie te Teteringen in beslag genomen. V. was gehuwd, doch had geen kinderen. SOMBERE TOESTAND. De Engelsche minister van buiten- landsche Zaken, Eden, heeft in het lagerhuis een rede gehouden over den internationalen toestand, dien hij als vrij ernstig schetste. NAAR MADRID. De nationalistische troepen zijn in den loop van Donderdag het centrum van Madrid nog dichter genaderd. In de hoofdstad is duidelijk het ge bulder van de kanonnen op het Zuid- Front te hooren. Aan onderstaand adres is ge legenheid voor Bij voorkeur namiddags, niet Zaterdags Ook aan huis te ontbieden. Beleefd aanbevelend, Gedipt. Pedicurist-Voetkundige Gr. Straat 5 Tel. 182 GROORHEIDSWAAN. In onze dagen staan er van alle kanten menschen op om hun land te hervormen. Kunstzoo'n hervorming. Ik ben óók wel eens uitgetrokken met hamer, zaag en spijkers, om het een of ander, dat ik bezat, anders te maken, te hervormen. Maar het is er helaas lang niet altyd beter van geworden. En daar was het toch om begonnen. In Duitschland is het tegenwoor dig heel anders dan vroeger Dus „hervormd". Dat hebben Hitier ge daan, en Goebbels en Goering en de doodgeschoten Röhm en de neerge- pafte Ernst. En andere menschen, ciï tesamen een nieuwe ideologie hebben bedacht. Ze zijn geslaagd in hun opzet. Maar wat hebben ze be reikt De Duitschers zijn hun geestelijke vrijheid kwijt. Hitier eet droog brood, naar hy zegt omdat het geen bo ter meer lijden kan en hy maant zyn volk om óók zoo te leven. Goe ring is er al 20 pond afgevallen. De stakkerdMillioenen, die vroeger hun eigen leven en dat van anderen ver kankerden, omdat „alle dagen bruine boonen" toch niet zoo lekker was, staan nu met leege magen minuten lang „Heil" te brullen, als ze Hitier ergens op 'n balcon zien staan. In Italië is het al net zoo. De hon ger is er nies anders dan vroeger, maar is door suggestie alleen beter verteerbaar gemaakt. De Italianen zijn nu in plaats van onderdanen van een koning de dienaren van een „kei zer" geworden en duizenden families zyn verrijkt met het bezit van glo rieuse helden, wier doode lichamen in den heeten grond van een Afri- kaanschen negerstaat rusten. Andere hervormingen kwamen er niet. 't Kwam in Duitschland en in Italië alles neer op een beetje minder eten, een hoop méér kanonnen, veel mindere vryheid en wat afgoderij door een eeredienst ten aanzien van medemenschen. Nu beginnen onze Nederlandsche hervormers óók al met een poppen- kastery. Ds. van Duyl heeft zich in zyn beweging opgeworpen als gang maker voor de idee, Nederland naar Italiaansch voorbeeld te „verheffen" tot keizerryk en koningin Wilhelmina tot keizerin van Nederland en Indië. De „Avondpost" meent er het vol gende van „Gelukkig staat het voor ons als een paal boven water, dat ons volk zooiets nimmer zou gedoogen. Onze volks-aard en ons volkskarakter mogen hun gebreken hebben, wij zyn de eeuwen door een eenvoudig volk geweest en gebleven, wars van op schepperij en van praal en van uiterlyk-dik-doen. Er is nooit aan leiding geweest, om in het Neder landsche wapen den leeuw te ver vangen door het beeld van den kikvorsch, die zich tot een os wil opblazen. Zorge ons volk, dat ook in de toekomst deze wijziging niet behoeft te geschieden. En als ds. van Duyl een tekst mocht zoeken voor een zijner vol gende preeken, raden wy hem Mattheus 5 5 aan, dat schoone woord uit de Bergrede: „Zalig zijn de deemoedigen, want zy zullen het aardryk beërven." Wat nog beter en méér is dan een keizerryk! Burgerlijke Stand Venray. Van 30 October tot 6 Nov. 1936. GEBOREN Leonardus P. W. Zanders, Oirlo Pötronella J.W. Janssen, Willemsstr, Maria G. P. Martens, Leunen Jacobus L. G. Achten, Oirlo Stephanus E. A. Kroonenberghs, Eindstraat Frans J. C. Janssen, Oostsingel ONDERTROUWD Marinus W. Honings te Deurne en Aleida H. P. Sijbers te Venray. OVERLEDEN Peter J. Baltesen, echtgenoot van J. M. Bos, 81 jaar, Leunscheweg Martinus van de Vorle, echtgen. van A. G. Gerarts, 83 jaar, Hoen derstraat. 1 patiënte St. Annagesticht. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. DEKENAAT. Recollectie H. H. Geestelijken VRIJDAG a.s. te 2 uur bij Z.E. Paters Franciscanen. Heer der week Kapelaan Kuepers. Morgen ZONDAG eerste H. Mis om half 7, collecte voor de R.K. Universiteit in de groote kerk, om half 3 Lof voor alle schoolkinderen, 4 uur H. Familie, 6 uur laatste Al- lerzielenlof. 2 uur kleine en groote Congregatie. Collecte voor St. Petrus Liefdewerk. MAANDAG half 7 zielmis waarna processie over het kerkhof, half 8 leesmis voor de overleden leden der Maria-Congregatie, 8 uur Sol. Jaarg. voor Laurentius van Valkenburg, zijne huisvrouw Johanna van Tricht, Henricus Verhofstad, huisvrouw en kinderen, 6 uur Rozenhoedje en Lof. DINSDAG om half 7 zielmis voor B. Loenen, half 8 besteld Jaarg. voor Piet Theuws, 8 uur leesmis. WOENSDAG om half 7 zielmis voor Bern. Loenen, half 8 leesmis, 8 uur bestelde Zieledienst voor Gerardus Wismans en Johanna Poels. DONDERDAG 7 uur te VeltumH. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Communie van de leer lingen der meisjesschool, 8 uur Sol. Jaarg. voor Cornelis Raedts en Petro- nella Smits. VRIJDAG om half 7 zielmis voor Bern. Loenen, half 8 besteld Jaarg. voor Henricus Maas en Catharina van Rens. ZATERDAG half 8 leesmis voor eene bijzondere intentie, 6 uur Lof. K. J. V. en K.J. N. ZONDAG half 4 aspirant-K.J.M. 5 uur K.J.M. aangenomen leden. DINSDAG 71/,81/, Gymnastiek. WOENSDAG 7—9 Naaiclub. DONDERDAG 5 uur ror deleidster en assistenten K.J.M., kwart over 7 Apostolaatsleden, 8 uur algemeene vergadering. Poetsen door de Mariaclub. H. Familie. PATROONHEIIGENJos. Claas sens, A. van Bracht, J. van Bracht, Mart. Nooien, G. Spee, M. Vollen- berg, P. Hendriks. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5, 6 en 7 uur, kwart over 8 plech tige Hoogmis uit dankbaarheid by gelegenheid van 'n zilver huwelijks feest. Onder alle H. Missen liefda digheidspredikatie en collecte door den Z.E. Heer P. Goossens, voor z'n nieuw te bouwen parochiekerk te Grashoek-Helden. Om kwart voor 5 gezongen Vespers, half 6 Lof. DINSDAG, gedurende de uitstelling te verdienen volle aflaat, half 8 ge zongen Antoniusmis, half 6 gezongen Vespers met Lof. VRIJDAG half 8 gezongen H. Mis om half 6 oefening v.d. h. Kruisweg. VANAF MAANDAG 9 Nov. zijn voortaan de vaste h. "Missen op de werkdagen om half 6, kwart over 6 7 uur en half 8. Iedere dag 'n h. Mis voor klooster en weldoeners. INTENTIE'SDeze week iedere eerste h. Mis voor B. Loenen. ZONDAG 6 uur b.l voor overleden dochter v.d. Wed. M. Goumans; 7 uur b.l. v :>or J. Haenraets, als lid van het Koordje. MAANDAG 7 uur b.l. voor overl. Xam. v. Meyel-Gerrits; half 8 b.l. voor H. Spee-Poels-Gielen. WOENSDAG en Donderdag half 8 b.l. voor overl. familie M. Verschuu- ren; 7 uur b.l. voor overl. fam. Pee- ters-Gerrits. ZATERDAG 7 uur b.l. v. Mathijs Peeters. Derde Orde. Morgen Zondag geen vergadering van de Jeugd Derde Orde. De aan gekondigde Professie wordt tot na der te bepalen datum uitgesteld. Patronaat. GYMNASTIEK: DINSDAG: 8.30—9.30 leden. DONDERDAG 5—6 adsp. C. 67 adsp. A. 89 leden ZATERDAG gewone tijd. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 1 boerendienstmeid voor dadelijk 2 boerendienstmeiden v. Paschen 8 10 meisjes voor behulpzaam te zijn Tentoonstelling 1 boerenknecht kunnende melken voor Paschen Huishoudster arbeidersgezin Boerenknechten voor Zuid-Limburg Melkknechten voor Duitschland BIEDEN ZICH AAN 1 boeren- of burgerdienstmeid 27 j. 1 boeren- of burgerdienstmeid 19 j. 1 schoenmakersleerling 4 boerenknechten 16 tot 26 jaar 1 bekw. boerenknecht ook genegen te melken Burgerdienstmeid 22 jaar 2 kantoorbedienden Bedrijfsleider voor boerderij 3 burgerdienstmeisjes van 18—20 j, 1 meubelmaker. Metselaars, timmerlieden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden, sigarenmakers enz. enz. molenaarsknechten Vleeschbonnen worden uitgegeven op Woensdag tusschen 3 en 4 uur. Onvermengde margarine van 4 tot 5 uur nam. Hiervoor komen alleen in aanmer king zy die tewerkgesteld zijn bij de werkverschaffing of steun ge nieten.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2