Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL De a.s. vredes- of volkenbondsdag. Buitenland. Ervaren huisvrouwen geven de voorkeur aan MAGGI5 bouillon Binnenland. luu aaniókkeliik maai.... JOH. JEUKEN-POUWELS jtfmik furid Provinciaal Nieuws Zaterdag 7 November 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 45 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/» ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Een onwaarachtige ideolo gie Mussolini predikt het recht van het geweld. De vredeszin ontwikkelt zich van onder-af. Voor zoover we ons herin neren, hebben we sedert den wapenstilstand elk jaar op of tegen den 11 en November een artikel gepubliceerd over de vre- desgedachte. Daarbij hebben we ons echter stelselmatig onthouden van het wekken van groote ver wachtingen inzake het Volken- bondswerk en de winnende vredesieuzerij. We hebben altijd betoogd, dat noch met diplomatiek geconfereer, noch door massaal gedemonstreer, de strijdgeest uit den mensch zou worden gebannen. Integendeel heeft de propaganda voor den vrede, voor zoover deze fanatiek werd gevoerd, er toe geleid, dat de onverdraagzaamheid groeide. Er zijn vredesmanifestaties belegd ook in ons land, waar de ont- wapenaars „pur sang" met stok ken en ander materiaal hunne medestanders te lijf gingen, die alleen in tactiek verschilden. De brave Ds. Hugenholtz is eens als spreker in zulke vergadering voor het geweld zijner vredes- vrienden naar een kleedkamer moeten vluchten. De gedachtengang van de mees te vredesvrienden was waarlijk al te eenvoudig. Zij stelden het voor, alsof de vrede in de wereld alléén werd bedreigd door een stelletje diplomaten en kanonnen- fabrikanten. En dezen werd des wege dagelijks een „Nooit meer oorlog" als een uiting van den vredeszin van de massa in de ooren getoeterd. Deze gedachtengang was veel te sympiistisch. De oorlogsgeest ontstaat, kan ontstaan uit velerlei oorzaken. In de massa schuilen soms droeve instincten en wan neer die door het een of ander worden geprikkeld, openbaren ze zich zoo onstuimig, da* geen diplomaten en kanonnenfabrikan- ten meer in staat zijn om ze nog in te toornen. Er loopen ook op 't oogen- blik nog heel wat menschen met een zinnebeeldig gebroken-ge- weer-speldje op de revers van hun colbertje, terwijl ze m hun hart niets méér verlangen dan met een héél en écht geweer op hun schouder, naar Spanje te trekken en daar een stel fascisten of dezer Moorsche aanhangers in het zand te doen bijten. Een ware vredes-ideaiist be hoort den vrede te' willen en na te streven tegen eiken prijs, ook tot den prijs van het offer van eigen inzicht en zelfs van per soonlijke vrijheid. We zeggen niet dat wij zelf zulk 'n vredesidealist zijn, we zijn het in die mate niet, omdat we ons steeds met beide voeten op den bodem der werkelijkheid geplant hebben gehouden. De menschelijke natuur, de zucht tot behoud van persoonlijke en volksvrijheid, doen ons de volstrekte weerloosheid als mid del ten behoeve van de bereiking van het vredesideaal verwerpen en verworpen houden. Ja, ideaal zal de vrede voor ons zijn en blijven. Een ideaal, waarnaar we hartstochtelijk zullen blijven stre ven, maar met volkomen werke lijkheidsbesef. We verafschuwen het stand punt van Mussolini, die in zijn „groote rede" van Zondag de vredesideologie als onwaarachtig verwierp. Niet die ideologie is onwaarachtig, maar de mensch is het, de Duce is het, de massa is het. Zoo lang de mensch zich klein eu onmachtig gevoelt, is hij vredelievend. Mussolini was ééns vredelievend, toen hij in armoe en ellende zijn vaderland moest ontvluchten en als een zwerver in den vreemde was aangewezen op de genade van den even- mensch. Hij was nog vredelievend, toen hij door zijn welsprekendheid contact kreeg met de massa. Hij werd zich zijn kracht bewust, toen hij die massa achter zich aan kreeg en toen raakte 't ook gedaan met zijn vredelie vendheid. Het is een menschelijke eigen schap om de verzamelde macht en kracht te gebruiken, - het is helaas een menschelijke ondeugd om macht en kracht te misbrui ken om nog méér te kunnen verwerven en méér kracht te kunnen ontwikkelen. Een man als Ds. van Duyl ten onzent was ééns 'n vredesidealist medewerker zelfs aan het orgaan der christelijke eenzijdige ontwa- penaars „Kerk en Vrede". Toen zag deze man blijkbaar heil in de vredesideologie, omdat de tijdsgeest hem daarvoor geschikt leek. Door zijn kracht te bezigen in de vredesactie, kon hij macht verwerven. Een tijdsgeest draait en keert plotseling, gelijk windvlagen dat ook wel doen. Nationalistische tendenzen deden plotseling opgeld en Ds. van Duyl draaide mee, zich onbewust waarschijnlijk, dat hij zijn persoonlijkheid aldus ondergeschikt stelde aan toeval lige levensomstandigheden. Hij predikt thans voor een zoo groot mogelijke weermacht. Geheele maatschappelijke groe pen, zelfs groote politieke partijen hebben hun vredesstandpunt, be ginnende bij nationale ontwape ning, herzien, omdat ja, omdat ze thans een gevaar zien voor het volk, zóó groot en zoo ern stig, dat het 't afschieten van kanonnen en geweren noodig maakt om het te keeren. Zoolang de mensch zoo on volmaakt en ondeugdzaam blijft, ais hij is, zal men nooit kunnen weten, in welken vorm het oor logsgevaar tot ons komt en daarom zullen we voorloopig nog wel op de noodzaak van verweer moeten blijven ingesteld. Wat mij betreft aldus sprak Mussolini mag de Volkenbond sterven. Wat ons betreft, mag hij blijven leven. Omdat ook de Volkenbond iets zal kunnen bij dragen aan een klein beetje be nadering van het vredesideaal. De Volkenbond alleen echter kan niets voor den vrede beginnen, als de volkeren, als de mensch- heid niet met hart en ziet aan dien vrede meewerkt en zich voor den vrede geschikt maakt. Wat hebben we voor den vrede aan die menschen, die met groote monden en desnoods met stokken en knuppels, aan hun medemen- schen hun vredeswil pogen op te leggen, maar die de eersten bjijken te zijn om een geweer op den schouder te nemen, als een gevaar in een anderen vorm nadert, dan deze idealisten het zich toevallig hadden gedacht? De vrede kan niet worden ge dicteerd in Genève, zoo min als Mussolini den oorlog kan „ma ken" in Rome. Alles hangt af van de bereidheid van de vol keren, van de menschheid. Daarom moet de grondslag van den idealen vrede rusten op den bodem van den individueelen mensch. We moeten beginnen met ons stuk voor stuk bereid en geschikt te maken voor dien vrede. We moeten onze verdraag zaamheid sterken, afleeren onzen vuist te ballen als ons iets niet naar den zin gaat. Wie den vrede wil, heeft min der de bereidheid noodig om er voor te strijden, dan wel om er voor te lijden. Als we dien geest van waar lijk christelijke verdraagzaamheid en offervaardigheid over de wereld verbreiden, niet enkel als een geloof om het uit te spreken, maar vooral als een geloof om te ondergaan en dus te beleven, dan zal er vrede komen en zal ook geen Mussolini meer in staat zijn om oorlog te „maken". Md Hoofdpijn, Kiespijn. Al wat U noodig heeft om deze pijnen te verdrijven is een MIJnhardt's Poeder. Per stuk 8 ct.doos 45 ct. Bij Uw Drogist. ROOSEVELT HERKOZEN. nn^' ™^ht5D dan ook tot 't laatste i beide voornaamste candidates voor het presidentschap der Ver. Staten hun kansen behou den, voor 'n ieder stond het toch wel vast, dat die van Roosevelt het gunstigt waren. Om meerdere redenen. Hij is wel iemand gebleken, die iets durft te ondernemen en te veranderen in een slechten tijd en hij is aftredend president. Dat laatste geeft altijd een voorsprong, Na een tweede op eenvolgende ambtsperiode is in-Ame- r ,ageen directe herverkiezing mo gelijk en dan ook maakt de candidaat een goeden gooi naar het hoogste 5? van de tegenpartij van den aftredenden president is. De meerderheid voor Roosevelt is dezen keer zelfs grooter geworden dan was verwacht, ofschoon belang rijk minder groot dan bij zijn eerste verkiezing, toen Rooseveldt de meer. derheid behaalde in 42 van de 48 wil zeggen, dat 472 van de 531 kiesmannen toen democraten waren. We spreken wel van Roosevelt's herverkiezing, maar deze valt offi cieel veel later. Het zijn thans slechts ae kiesmannen geweest, welke wer den aangewezen en straks officieel den president der Ver. Staten krijgen te benoemen. KONING EDWARD VOOR HET PARLEMENT. Dinsdag heeft Koning Edward van Engeland met het gebruikelijke ceremonieel voor het eerst in de beide huizen van het Britsche parle ment de troonrede uitgesproken. Hij beklemtoonde o.m., dat de politiek van de regeering gebaseerd blijft op de trouw aan den Volkenbond. Hij zeide verder, dat de ministers iedere gelegenheid zullen aangrijpen om het lijden in het ongelukkige Spanje te verlichten. HET MILITAIR STATUUT IN BELGIË GOEDGEKEURD. de verlenging van den DIENSTTIJD TOT 18 MAAN. DEN VERWORPEN. De regeeringsvoorstellen inzake de defensie zijn goedgekeurd, met uit zondering van de verlenging van den diensttgd, welk voorstel werd ver worpen met 98 tegen 34 stemmen en 16 onthoudingen. Tegen de verlenging van den diensttgd tot 18 maanden stemden o.a. socialisten, Vlaamsche katholie ken en een liberaal, terwijl de Rexis- ten zich van stemming onthielden Verschillende katholieke leden maakten bezwaren tegen de verlen ging van den diensttijd tot achttien maanden van sommige wapens. Zij waren van oordeel, dat een dergelijke verlenging uit technisch oogpunt niet gewettigd is en protesteerden tegen de ongelijke verdeeling van de militaire lasten. DE BURGEROORLOG IN SPANJE. NU DE GRANATEN IN MA DRID VALLEN.... KOMEN VIER ANARCHIS TEN IN DE „REGEERING De strijd om de Spaansche hoofd stad is in feite reeds beslist. Madrid wordt reeds bestookt met het kanon vuur der nationalisten. De troepen van generaal Varela en kolonel Yague staan aan de Zuidelijke buiten wijken en in het Noorden wordt de Volksfrontverdediging eveneens „op gerold" door een succesvol verloo pend offensief van generaal Mola. De positie der regeeringstroepen mag niet eens meer hopeloos worden genoemd, want er is geen positie meer. De verdediging der hoofdstad is in 'n volslagen anarchie ontaard en een beeld van deze anarchie biedt ook de regeering zelve, die vier anarchisten in zich opnam I We zeidenin feite is Madrid reeds in de macht der nationalisten. Vraag zal alleen nog zyn, hoeveel bloedde „wettige" regeering nog denkt te laten vloeien bij den furieuzen onder gang van haar verdediging. MUSSOLINI'S REDE. De Europeesche pers levert vele commentaren op Mussolini's verbns- terende rede van Zondag j.i. Die commentaren zijn veelal niet malsch Zelfs in Duitschland toont men zich zeer gereserveerd en meent men, dat de Duce veel te ver is gegaan in het afstooten van allerlei elementen, welker vriendschap aan Berlijn nojr wel wat waard is. HAILE SELASSI IN HET VERGEETBOEK. Haile Selassie, de onttroonde keizer van Abessynië, is Europa's vergeten man geworden. Zijn beroep op de wereld is weggestorven, niemand be kommert zich meer om den eens zoo beroemden Negus. Hoezeer de interesse van Engeland verminderd is, blijkt wel uit het resultaat der collecte, die de ex-keizer in Groot- Brittannië op touw zette, om midde len voor een nieuwen veldtocht te zoeken. Hjj had bij audiënties en in zijn redevoeringen verklaard, dat hij met Voordelig, in een oogwenk gereed, helder en krachtig, een natuurlijk zuiversmakend vleesnat. Let op de geel-rode etiketten en de fabrieks- merken: de naam MAGGI en de Kruisster een bedrag van 160.000 gulden in staat zou zijn, opnieuw voor zijn verloren rijk te kunnen vechten en sprak de verwachting uit, dat Enge land deze som zou opbrengen. Zijn vroegere gezant in Londen, dr. Martin, heeft nu de inschrijving ge sloten en als resultaat 2978 pond (ongeveer f 26.000) vastgesteld. Daarmee is de situatie van Haile Selassie absoluut hopeloos geworden. Hij zal er zich, ontgoocheld door de wereld van zijn vroegere vrienden, tevreden mee moeten stellen, dat men hem vergeten en ad acta gelegd heeft en dat er geen uitzicht meer voor hem bestaat, nog ooit een militaire actie in Abessynië te kun nen ondernemen. Hoezeer de confectie, het massaproduct, ook technisch wordt op gevoerd, het is en blijft massawerk, waarbij aan individueele eischen en wenschen slechts ten deele kan worden voldaan. Het verschil van prgs, maar nog meer de suggestieve reclame, maakt de confectie zoo aanlokkelijk, maar qualitatief kan zij nooit het werkelijk superieure maatwerk vervangen. Natuurlijk alleen het SUPERIEURE MAATWERK en dat is maatwerk van Vraagt eens stalen voor Uw Winterjas, Costuum of Wintermantel bij „Het huis met de trapjes" Langstraat la Telef. 162 HET A.S. VORSTENHUWELIJK. Nu wordt het duidelijk, dat de datum van het a.s. huwelijk onzer kroonprinses met prins Bernhard d?ar de eerate offlcieele formaliteiten, daartoevereischt, thaDs worden vervuld. Bij de Tweede Kamer zijn n.l. een tweetal wetsontwerpen ingediend waarvan het eerste strekt tot goed- keuring door de Staten-Generaal van net voorgenomen huwelijk. Uit dit offlcieele stuk biykt o.m. dat de as prins gemaal volledig heetBernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karei Godfried Pieter van LippeBiesterfeld. Het tweede ontwerp beoogt de naturalisatie, dus het toebedeelen van het Nederiandsch staatsburger schap aan prins Bernhard. VAN DOOD EN BROOD. Het leven - is het niet voor een groot deel de str(jd tegen den dood, en de stryd om het brood 7 Op Wilton—Feijenoord te Schiedam waa dezer dagen droefheid en gewee- klaag om het uiteenspringen van een Grieksche tankboot, waardoor zoovelen het leven lieten. En thans er daar weer vreugde, omdat de bouw van nieuwe tankbooten er leven en beweging, arbeid en brood zullen brengen. De Koninklijke Shell n.L heeft bij verschillende Nederlandsche scheeps werven een groote order geplaatst, den aanbouw van acht tankschepen omvattende. Daardoor is aan 6000 werklieden voor een jaar arbeid verzekerd. Deze order is een van de grootste 1 van de belanêTÜkste, welke ■4 ^®derlandsche scheepswerven ooit hebben ontvangen. Naar wordt medegedeeld is met deze opdracht gemoeid een bedrag van circa 11 12 millioen gulden Naar voorts wordt vernomen zullen de motoren van deze tankschepen worden gebouwd door Werkspoor te Amsterdam, behalve die van de beide schepen, welke bij Wilton— Feijenoord op stapel zullen worden gezet. Deze zullen n.l. op deze werf zelf worden vervaardigd. GELD ROLT GEMAKKELIJK. Dat het veel gemakkelijker is om van verworven bezit weer af te komen dan hetzelve te verkrijgen werd van de week ook aan de Schie- damsche weduwe bewezen, de" stille rijke, die zich jaren lang „van den armeliet bedeelen en in wier bezit tenslotte na een huiszoeking een kapitaaltje van f 18.000 werd ge vonden. Maatschappelijk Hulpbetoon liet zich van dat geld eerst f 4000 uitkeeren als terugbetaling van ten onrechte genoten steun. En toen kreeg de weduwe den raad om haar geld op de bank in een safe te bewaren. Ze deed het met, maar vond haar schat thuis veel beter beveiligd. Daar heeft een handige schooier haar thans van heel haar kapitaaltje ontlast. De kerel had van der weduwe bezit in de krant gelezen en heeft dit aan de vrouw onder bedriegeljjke voor wendselen weten te ontfutselen. Z\°° is tocb wel weer erg zielig. Zijn de kranten soms niet wat te uitvoerig met het openbaren van iemands huiselijke omstandigheden HELDENZONEN. Gelukkig heeft ons volk altijd zonen gehad, op wie het met recht trotsch mag zijn. En ons heldenge slacht is nog niet uitgestorven. Dat werd wederom bewezen bij de ont zettende scheepsramp in Schiedam. .Politie, brandweer, geneeskundige dienst en ook een priester, hebben 5ÜL °.nderscheiden door een heldhaftige plichtsbetrachting, welke enkelen met den dood moesten be- koopen. Van een prachtige dapperheid waa °!i„'ou®nE, van den jeugdigen ka- pelaan Haaelaar, die ook, nadat de tweede explosie op het schip dood en verderf had gezaaid, geen redding voor zich zocht, maar rustig van gewonde tot gewonde bleef gaan, „laatste woorden" van boete en be rouw opvangende en intusschen hun wonden verbindende. „De Telegraaf" schrijft van hem o.m. Bleek, maar zichzelf volkomen meester, bleef kapelaan Haselaar zich wijden aan zijn hoogen plicht. Rond hem vluchtten de menschen van boord, gewonden dragend op den schouder. Van den wal werden be velen geschreeuwdniemand mag er nu meer aan boord blijven. Aan den wal wist men nu wel, dat er geen levenden meer te vinden zouden zijn. Maar kapelaan Haselaar bleef eenzaam met de dooden achter. Zijn zwarte gestalte dwaalde over de puinhoopen, zoekend naar menschen, die in hun laatste oogenblikken van hem troost en kracht zouden kunDen ontvangen. Wie dezen geestelijke hebben ge zien, arbeiders en directeuren van de werf, politieautoriteiten en dok ters, zij allen spreken met grooten eerbied over dezen man, die in een voud en met groote liefde zijn mede- menschen vertroosting bracht. Deze dappere priester zal nimmer meer een schoonere preek tot de menschheid kunnen houden, méér stichtend, dan toen hij in die uren van verschrikking sprak door zijn houding alleen. KORTE BERICHTEN. Het luchtverkeer tusschen Neder land en zijn overzeesche gewesten blijft zich gunstig ontwikkelen. In October was het 5 jaren geleden, dat de weekdienst Amsterdam—Bata via geopend werd. De passagiers bezetting bleef steeds toenemen, ook het invoeren van twee diensten per week. Thans is er al een tekort aan plaatsruimte. Door het gebruik van de nieuwe Douglas-machines krijgt men een noodzakelijke vergroo ting van de vervoer-capatiteit. In 1940 en misschien reeds vroeger denkt men te komen tot geregeld nacht-vliegen. - Bg de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp tot neutrali satie van Prins Bernhard en een tot goedkeuring van het huwelgk van H. K. H. Prinses Juliana, De contingenteering van den in voer van bovenkleediug van weefsels met rubber is opgeheven. - In de Turksche pers wordt me degedeeld, dat een Nederlandsche missie naar Ankara zal komen om voor te stellen havens en kaden te maken, tegen betaling in natura. Thans naast goudgele ook witte Purol. Dit wri|ft onzicht baar weg en daarom is PUROL (WIT) voor Dames en Meisje* zoo aangenaam bi) de verzorging van gelaat en handen. Doos 30, Tube 45 cl. Bij Apoth en Drogisten. 531—10 VENRAY, 7 Nov. 1936. GOUDEN JUBILEUM. Op 21 Nov. as.' hopen de Eerw. Zusters Seraphine en Tiselina in het St. Elisabeth-Ziekhuis alhier den dag te herdenken, waarop zjj voor 50 jaren werden geprofest. SCHUTTERSBOND VENRAY EN OMSTREKEN. Dinsdagavond vergaderde genoem de Schuttersbond in Café A. Baltissen te Gegsteren, onder voorzitterschap van P. Tissen te Bergen. Deze ver- king van de mogelijkheid van deel name aan- het défilé voor Prinses Juliana en Prins Bernhard, bg gele genheid van het bezoek dezer vorste lijke personen aan Maastricht. Baron de Weichs de Wenne was verhinderd deze vergadering bij te wonen. Besloten werd deel te nemen met ruim 150 personen, onder voorwaarde dat de reiskosten worden vergoed. Verder werd nog besproken het te houden groot nationaal Bondsschut- tersfeest in 1937. Als datum werd vastgesteld de 3e Zondag na Pink steren. Vereenigingen die ook nog een feest willen organiseeren, moeten dit vóór 1 Maart opgeven bg den Voorzitter P. Tissen te Bergen. De Voorzitter deelde nog mede dat de Schutterij „St. Petrus" te Bergen voornemens is op Zondag 9 Mei 1937 een groot feest te houden. AANGIFTE VAN STIEREN. De Burgemeester van Venray her innert belanghebbenden aan hun verplichting om van het houden van een stier van 6 maanden of ouder tusschen 15 en 25 November aangifte te doen bg den Burgemeester, der gemeente, waar de stier gehouden wordt. Deze aangifte moet schriftelijk geschieden op een voorgeschreven formulier, hetwelk ter gemeente secretarie kosteloos verkrijgbaar is en moet onder meer inhouden leef tijd, kleur en bijzondere kenteekenen van den stier, benevens mededeeling of de stier al dan niet reeds goed- of afgekeurd of van rechtswege tot dekking toegelaten is. Van de aangifte ontvangt de stier- houder een bewijs; dit bewijs moet in zijn bezit zijn, aangezien het steeds op eerste vordering moet worden vertoond aan de politie. Van het houden van een afgekeur- den stier moet steeds onmiddellijk aangifte worden gedaan brj den Burgemeester. Niet naleving van de verplichting tot aangifte als bovenbedoeld en het niet op eerste vordering ver- toonen van het bewijs van aangifte wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 25 gulden. Venray, 6 November 1936. De Burgemeester voornoemd, G. H. HOUBEN lb. INSCHRIJVING DIENSTPLICHT. Voor de dienstplichtlichting 1938 werden in deze gemeente 102 per sonen ingeschreven, waarvan 48 personen vrijstelling hebben aange vraagd wegens broederdienst. PATER SAES NAAR MAASTRICHT. De Eerw. Pater Saes is in verband met de overname van het patronaats- werk alhier door de Parochie, be noemd tot directeur van de Derde Orde en van het patronaatswerk te Maastricht. In den korten tijd, die Pater Saes als directeur aan het patronaats werk verbonden is geweest, heeft hij met grooten jjver zgn taak ver vuld en de patronaatsvereenigingen tot grooten bloei gebracht. Als opvolger van den Eerw. Pater Saes is van Nieuwe Niedorp naar Venray overgeplaatst de Eerw Pater Blom O.F.M., die o.a. belast zal worden met de leiding der Jonge Derde Orde. HUWELIJK VAN PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD. Zooals in alle gemeenten maakt ook Venray plannen om het huwe lijk van onze Prinses Juliana met Prins Bernard feestelijk te vieren. Het ijverig Oranje-Comité heeft deze week Dinsdag in het Hotel de Zwaan een vergadering gehouden, waarin het voorloopige programma werd uitgestippeld. Eenparig was het Bestuur het er over eens, dat er een feestprogramma moet komen, waarvan terecht ver wacht nfag worden, dat om zoo te gadering werd gehouden op verzoek zeggen„geen oude vrouw bg ha a van den Beschermheer, ter bespre- I spinnewiel blijft" en jong en oud d

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1