fidr. m Burp Bloemen die leven Eeuwige Lente JOS. HENDRIKX Autowerhuur Central Verwarming STER TABAK FOTOGRAFJE Foto-artikelen GARAGE VAN HAREN Laat Bloemen spreken voor ALLERZIELEN Bfoemisterij Semper Tfor ens Birma Mancfers id Stevens qrorzruz. V-eeê geen groene maarqeUe èanouven, omdat cpie èouvxnen %yn. Marktberichten. Advertentiën. Jaarmarkt te VENRAY Maandag 2 November Het beste adres F. W. HENDRIKS Inlijsten Portretten en Schilderijen. A. VAN HAM Zn. Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit ROOKT DAAROM GEEN GEWONE TABAK MAAP OMDAT STER TABAK RUP IS A. VAN BERGEN TIMMERWERKEN Klokken Pendules JAC. SMITS, Hoenderstraat 17 Kosielooze Voethehandeling. Instituut Bel inlanfe Jos. Ariaens Verder alle soorten Schoenwerk. besprak dhr. Bondsrij- |r Bondsfabriek i K.A.B.O. op forden. rden aangaande vragen gesteld door voorzitter )ord. i Venray, Gerjs- jirlo, Wanssum, ferd gekozen H. Btreeks twaalf I gemeente Rijs C. B., wonende door commiezen its in de nabij- e grens en werd fesommeerd halt ed evenwel door, ren eenige scho- De man werd ge- L Eenige oogen- iverleden. Bij on- iem eenige pak- f bevonden. Met igen is het stof- Rijsbergen ver ren, die hem in dezen toestand aan troffen naar zijn woning gedragen. De pastoor van Lage Mierde ver leende geestelijke hulp. De toestand van het slachtoffer is hopeloos. M. is 48 jaar en ongehuwd. WAT HEB IK NOU AAN MIJN EIETS Tot een der spreekwoorden van den allerlaatstentijd behoort de vraag: Wat heb ik [nou aan mgn fiets aldus De Morgen. Het behoeft niet te verwonderen, dat er zulk een spreekwoord ont stond. Want wat zit er niet allemaal aan een fiets Ze dient een comple te uitdragerswinkel te zijn, als ge aan een bekeuring wilt ontsnappen. Een bel en een rem en een plaatje en een reflector en een wit spatbord en een lantaarn voorop en straks ook een lantaarntje achterop, nu.... het wordt voortaan een heele inspectie, alvorens ge uw stalen ros bestijgt. In Brabant heeft men op de meeste wegen dan nog den plicht, om een provinciale wegkaart mee te voeren. Ge kunt u opwinden over zoo veel bemoeizucht van de Overheid, maar ik zou dat toch liever niet doen. Het is immers uitsluitend de zorg voor ons welzijn, welke al deze maatre gelen heeft gedicteerd. Het is zelfs de groote vraag, of onze zicht- en hoorbaarheid met dit alles reeds vol doende gewaarborgd zijn. Daar kan nog veel meer bij. Op de eerste plaats de verplichting, om in den avond een spierwitte jas te dragen net als ver keersagenten in bepaalde steden. Dan zou een krans van lichtjes om het hoofddeksei ook zeer nuttig kun nen werken. Lichtgevende handschoe nen net als je lichtgevende klok- kewijzers hebt kunnen een volgend voorschrift vormen. Een lichtje op den neus van den schoen zou ook zoo gek niet zijn. Een toeter zou verplicht gesteld kunnen worden met dispensatie voor lieden, die zwaar verkouden zijn. Als dat alles in de praktijk eeni- gen tijd beproefd was, zouden we altijd nog verder kunnen zien. Alle dingen moeten geleidelijk geschieden. Misschien slaagt men er zóówel in het fietsen op belangrijke wijzen te verminderen. En dan vermindert van zelf de kans op verkeersongevallen. Daarom is het toch immers te doen Z INGEZONDEN. EEN BEZOEK AAN HET DERDE ORDE-HUIS TE ALVERNA- WYCHEN. M. de. R. Ik las met genoegen 't verslag van de inzegening van 't Derde- Orde-Huis te Alverna-Wychen in 't Tweede Blad pag. 2 van Peel en Maas van 24 October j.l. Mag ik als bezoeker van dit Rust huis, nu nog 'n korte beschrijving geven van deze stichting, die geheel bekostigd is uit bijdragen van Ter tiarissen van 't geheele land Honderden leden van de Derde Orde uit alle oorden van 't land, van Bolsward tot Maastricht en van Heerlen tot Rotterdam en Amster dam gaven den namiddag van 18 October j.l. gehoor aan de vriende lijke uitnoodiging van Pater Natalis Ruys, Directeur van 't D. O. H., dit Rustoord en zijn omgeving te gaan bezoeken. Dit geschiedde groepsgewijze onder leiding van Pater Eusebius Kemp, Commissaris der Derde Orde. Alle bezoekers waren zonder uit zondering vol geestdrift, niet alleen over 't uitwendige van 't gebouw, over z'n ligging op slechts 5 min, gaans van 't. klooster Alverna, over 't practische, doelmatige inrichting van 't Huis en z'n smaakvolle, sier lijke meubileering en stoffeering, maar ook over de mooie, gezonde en rustige omgeving. Z'n interieur.... 'n Lief, devotie- wekkend kapelletje; luchtige, heldere slaapvertrekken; 'n knusse, gezellige recreatiekamer, waar de gasten bij slecht weer of vermoeid van de wandeling kunnen verpoozen, des. gewenscht bij 't genot van radio; 'n frische, ruime ziekenkamer; 'n kamer voor den Directeur; 'n dito voor de Directrice; 'n afzonderlijke af deeling voor 't dienstpersoneel; kortom alles even doelmatig en hy giënisch ingericht. En niet alleen 't gebouw noodigt tot een bezoek, eventueel tot een verblgf, maar ook de rustige, gezon de, ruim 6 H.A. groote omgeving Een heuvelachtig terrein, begroeid met dennen en kreupelhout, door. slingerd met breede wandelwegen, waartusschen met zwanen enj een den bevolkte vijvers Op 't hoogste punt 'n kunstmatig platform, vanwaar men over de wuivende kruinen der dennen 'n heerlijk vergezicht heeft over de lage landen van 't Rijk van Nijme gen, thans schitterend mooi in brons- en koperkleurige herfsttinten, 'n Terras achter 't Huis met't uitzicht op de bosschen 'n heerlijk zitje op zonnige, heete dagen! 'n Dienstwo ning, gedeeltelijk ingericht voor expositie van de geschenken ten gerieve van 't rustoord, bestaande uit altaar en huishoudelijke benoo- digdheden Ziedaar 'n beknopte schets van 't D.O.Huis, dat thans z'n deuren ge opend heeft voor rustbehoevende. afgetobde huismoeders en eveneens voor rustbehoevende, overspannen meisjes, die allen thuis maar niet op verhaal kunnen komen en hier gratis een rustkuur kunnen doen. 't Huis zal bovendien zijn een studiehuis voor Tertiarissen-cursisten voor wien 'n programma hangt in 't portaal der Paterskerk alhier. Personen, die bedlegerig zijn of lijden aan kwalen, welke gevaar op leveren voor de omgeving, kunnen echter niet in aanmerking komen voor opname. Ten allen tijde is Pater Directeur onzer Derde Orde bereid aan be langstellenden inlichtingen te geven en door wiens tusschenkomst even- tueele aanvragen moeten geschieden. Met dank voor plaatsing. Hoogachtend, 'n TERTIARIS. Van een meisje, dat op een huwelijksadver tentie schreef. Zeer hooggeachte Heer, Uw advertentie, in de krant Trok mij bijzonder aan. Door U, werd géén geld geëischt, (Daar wordt 't toch meestal om gedaan). Aan U alleen, durf ik het zeggen, Ik had zoo graag een man. Die, Katholiek en degelijk is, Waar ik gerust mee trouwen kan. Mgn portret kan ik U niet zenden, Ik heb het eenvoudig niet, Maar, ik wil mijzelf beschreven Ter herkenning, als U mij ziet. Ik ben vier-en-twintig jaren, Wel wat corpulent, En dan, (dat is mijn grootst geluk) 'k Bezit geen halve cent. Verder, een dóódgewoon gezicht, Met groote bruine oogen, Een neus van eenigen omvang; Misschien van géén gewicht Maar, komt U zelf eens kijken: Laat weten welken dag, Dan zal ter Uwer eere, Wapperen onze vlag. En hiermee wil ik besluiten; Met een hartelgken groet, En ik zie, met groot verlangen, Uw antwoord tegemoet. Ingekomen en vertrokken personen van 16 tot 230ct. VERTROKKEN A. G. A. Ewals, dienstbode, naar Wanssum. J. Schrijen, verpleger, naar Sittard Walramstraat. J. G. A. Verstralen, onderwijzeres, naar Renkum Groeneweg 15. H. M. v. Leuven, z.b. naar Venlo Nassaustraat 28. J. M. Arts, dienstb. naar DeurneZ48. J G. Gielens, dienstknecht, naar Sevenum C 33. M. J. Achten, z.b. naar Neder- weert Leveroy. J. J. Linders, dienstbode, naar Deurne. J. M- van Broekhoven echtgen. van W. naar Vlissingen. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 1.310.000 eieren. Kipeieren van f 4.80 tot f 5.80 Kleine eieren van f 3.20 tot f 4. Eendeieren van f 2.80 tot f 3.50 ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 1.600.000 eieren. Kipeieren van f 3.20 tot f 5.80 Eendeieren van f 2 80 tot f 3.50 voor alle soorten BEHANGSELPAPIER, GLAS, VERFWAREN, POETS ARTIKELEN BORSTELWERKEN Huis- en Decoratieschilder Langstraat 33 Telef. 132 Beleefd aanbevelend. Vergrootingen en Olieverf-Portretten. LANGSTRAAT VENRAY Bezoekt ons Atelier Overal aan huis te ontbieden zon der prijsverhooging. Indien U voor Uw zaken- of kleine reizen in binnen- en buitenland een auto noodig hebt, vraagt dan eens prijs bij ons. Wij rijden met prima wagens tegen lage prijs, veilig en comfortabel. TELEFOON 9 Olie Benzine Banden TELEFOON 9 Reparatie tot uw hart, hetzij in vreugde of in smart, Evenals andere jaren hebben wg ook dit jaar een ruime keuze in Grafkransen, Kruisen en Bouquetten. Groote voorraad prachtige eigengekweekte WITTE POT- GHRYSANTEN (de mooiste voor grafbeplanting) welke wij ondanks de vroegtijdige vorst en er elders veei bevro ren zijn, toch aan dezelfde prijzen verkoopen als andere jaren, dus in prijzen van 25 cent tot f 1.20 de prachtigste. Beleefd aanbevelend, Stationstraat 6, Telefoon 150 Alle systemen Plannen en begrootingen Leeuwstraat 5. Telefoon 146. geschilderd in olieverf op linnen zeer geschikt voor cadeau. FIJNE GEUR VLOTTE BRAND ZACHT VAN SMAAK OPWEKKEND KALMEEREND GEEN QEUR SLECHTE BRAND SCHERP OP DE TONG SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID K.5 Langeweg 2 Goedkoop adres voor alle Ook reparatie. Vlug, degelijk. Beleefd aanbevelend. Bim-Bam slag, reeds vanaf f 13.50 Betrouwbare garantie. Vakkundige bediening. Koopt Uw Uurwerken bij een vakman het bespaart U teleurstel ling en geld. H. CAMPS, Gr. Straat Gediplomeerd Horloger. Groot 15 x 20 cm. Groot 25 x 35 cm. Groot 35 x 40 cm. Groot 50 x 60 cm. slechts f 1.50, 1.75, 2.— f 5.—, 5,50, 6. f 7.50, 8 50 f 10.—, 11.50 Voordeelig adres voor het INLIJSTEN van schilderstukken, diploma's, portretten, enz. Minz. aanbevelend, ZIE ETALAGE. Likdoorns, eelt, dikke nagels, enz. kunnen deze maand nog gratis behandeld worden door den leider van het te A'dam, ten huize van Groote Straat Telef. 169 Venraysche Schoenhandel. Eerste Venraysche BlosmkweekeriJ en Magazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 De grootste keuze in alie soorten Bloemen en div. planten voor kamer en tuin JE ADRES voor voor alle soorten BLOEMWERKEN, Bruidsbouquetten, Kransen, Zaal- en Tafelversieringen. V_Sroote voorraad prachtige witte OOr Allerzielen potclirysanten, zeer laag. Mooi bloeiende Violenplanten. De beste KUNSTMEST voor uw kamerplanten in poeder- en tabletvorm Beleefd aanbevelend, J. KEYZERS Laat U eerstTIMTUR modellen toonen. De groote verschei denheid van exquise model len en perfecten pasvorm zullen U tot TIMTUR doen besluiten. TIMTUR schoenen zijn in alle opzichten „af". TIMTUR, de schoen van stan ding voor Dames, Heeren en Kinderen. Reparatie vlug en netjes. ALLEENVERKOOP VAN »TIMTUR" Beleefd aanbevelend, Groote Straat 5 Teif. 182 Maasheescheweg

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7