Brand wonden akkers Kloosterbalsem Afrikaansche brieven. Najaarskeuring en premiekeuring van hengsten in Limburg. Provinciaal Nieuws de dieren te praten, toen de men- schen niet naar fiem wilde luisteren? De Schepper heeft de mensch ge steld tot hoeder van de dieren, om dat hij zich deze ten nutte kon maken. Duizenden kooivogels zijn den menschen ten nutte, doordat ze hun leven en vriendschap verschaf fen, teedere gevoelens wekken in hun harten, vrede brengen, waar onrust huist. Millioenen menschen maken zich de dieren ten nutte door ze op te eten. Laten deze millioenen de vreug de niet ontnemen aan de duizenden, die zich de dieren ten nutte maken door ze te voeren en toe te spreken. zijn pijnlijk, 2e genezen moeilijk en laten vaak litteekens na. Behandel zö daarom zorgvuldig, bedek ze dadelijk met de pijn verdwijnt direct, de wonden of blaren blijven zuiver en genezen snel. !JON voor Inzenden in open couvert, GRATIS als drukwerk (1 '/2 ct-) aan MONSTER Handelmij.L.I.Akker,R'dam Nog eens over plannen Leest ook dit nog, beste lezer, alvorens mijn Afrikaansche brieven op kant te leggen, en die gij zeker niet voor goed op kant legt, hoop ik. Met interesse hebt gij alles ge lezen wat ik schreef over ons donker Afrika, en wellicht zijt gij er van gaan houden. Neemt nu ook kennis van de plannen die verder schrgver dezes in beslag gaan nemen. U hebt reeds gelezen van ons Katholiek Instituut, dat zoo'n ver rijkende vruchten met Gods zegen zal afwerpen en een rem zal zijn voor de candidaten van revolutie en communisme, die wel onderwezen negers zijn maar zonder opvoeding. Tien onderwijzers werken aan ons Katholiek Instituut, allen zwarten, maar gediplomeerden door den Staat, waarvoor ze L.O.- of Engelsch examen aflegden na 4 of 7 jaren in onze normaalschool te zijn geweest. Maar het zijn getrouwde mannen die maar slechts samen huizen in een of ander leemen hut, zonder hun vrouw en kinderen. Ik behoef U niet te zeggen hoe nadeelig dit op hen werken moet en in hoeveel bekorin gen dit leven die brave jongens brengen moet. Dat is onvermijdelijk. Maar wat een slecht voorbeeld voor de onderwijzers en catechisten der dorpen, ja voor al de christenen. Die dorpsonderwijzers stuur ik maar uit naar een of ander dorp, ver van huis, met de boodschap of liever het bevel, met hun familie daar te gaan leven. En preek ik het niet aanhoudend aan hen en aan al de christenen, dat zij moeten samen leven Dat de familie de fundatie is van Kerk en Staat Dat familie leven verwoesten, Kerk en Staat tegelijk ondergraven is en de onderwijzers die bij mij zelf aan de missie werken, zijn een logenstraffing van mijn eigen prediking. En zijn het niet de gediplomeerde onderwijzers, de meer onderwezenen, die het voorbeeld moeten zgn van de gewone catechisten en de christe nen, voorbeeld van huishygiëne en van huiselijk en vredig familieleven? Wat baat ons preeken zoo we prac- tisch zelf andersom handelen Daarom dan mijn tweede plan n.l. nette en propere huisjes te bouwen voor deze onderwijzers, om hen in staat te stellen een practisch voor beeld te zijn voor hun collega's en de christenen. En ook hen weer zullen wij niet Wat had haar er toe gedreven een beroep op hem te doen en daarna in de zee te springen In welke mysterieuze verhouding stond zij tot Rossland, den vertegenwoordiger van Alaska's doodsvijand, John Graham den eenigen man, op wien hij zich wreken zou, zoodra zich de gelegen heid daartoe mocht voordoen. Zoo sterk was het verlangen in hem eindelijk eens al die geheimzin nige dingen opgelost te zien, dat het iedere teedere emotie in hem op den achtergrond dreef. Stampede zag hoe de uitdrukking in Alan's gezicht verhardde, en bleef zwijgen, terwijl Alan zijn uiterste best deed om te trachten uit den chaos van mysterie en twijfel iets te halen, dat wellicht voor uitlegging vatbaar zou zijn. Waarom was ze juist naar zijn hut aan boord van de „Nome" ge komen Waarom had ze hèm op zoo'n opvallende manier tegenover Rossland uitgespeeld En waarom ten slotte was ze naar zijn huis in de steppen gekomen Deze vraag hield den boventoon. Dit was niet uit liefde voor hem gebeurd. Door zijn grof optreden had hij hiervan het overtuigende be wijs gekregen, want toen hij haar in zijn armen had genomen, had hij angst en vrees en een uitdrukking van afschuw in haar oogen gezien, Achter dit alles moest een andere, een geheimzinniger kracht verborgen zijn. Ondanks dit laatste vermoeden, was het vreugdevuur, dat in hem laaide, onuitbluschbaar. Hij was als een man, die tot het volle leven terugkeert, na een langen tijd als het ware levend begraven te zijn ge verwennen met een villa of iets dergelijks. Een huisje met drie ver trekken, n.l. een keuken-zitkamertje, een slaapvertrekje en een voor de kinderen, is het heele plan voor ieder onderwijzer. Tien onderwijzersfamilies zullen wij zoo huisvesten voor 200 Pond Sterling, of nauwelijks 2000 gulden. En zg zullen zoo in staat zijn een practisch voorbeeld te zijn van proper en zedig familieleven. Wat schoone onderneming voor hem die het doen kan en vooral voor een Katholiek Onderwijzer, hart hebbende voor school en kind, over i kapitaal beschikkende, en die zoo zijn „paedagoog zijn" gelijk een j apostel zou doen radieeren tot de grenzen der aarde. En vraagt nu niet, lezer, waarom ik deze sommen niet links en rechts door kleine giften bijeenbedel Ik heb al zooveel voor den boegEen reis van 5 tot 600 guldeneen uitzet voor acht jaren, want ginds koopen waar alles zoo peperduur is of niet te krijgen, zou een onverantwoorde lijke geldverknoeiing zijn. Dan nog een motorfiets, zoo noodzakelijk in die ontzaggelijke uitgestrektheid. Mijn ordebroeders hier zitten zelf met groote lasten en kunnen niet voor hun missionaris opkomen. Zoo gij mij helpen kunt, dan laat mij niet heengaan naar Afrika met de zorg, zoo'n prachtstichting gedoemd te weten tot ondergang. Het zou een ramp zijn voor heel Centraal Afrika, dat wacht op de vruchten van deze stichting. En mocht het U onmogelijk zijn voor dit plan op te komen, gelijk ook voor het eerste, in den vorigen brief be schreven, dan lees toch nog het derde en leg dit zeker niet op zij, want het is 't schoonste en meest troostende. Zoo U niet ineens over zoo'n groote som kunt beschikken, het derde plan stelt U in de mogelijkheid door jaarlijksche kleinere bijdragen een groot en schoon werk op U te nemeD. Een zwarte onderwijzer of catechist voor acht jaren aannemenhiermee, beste lezer en missievriend, geef ik U niet 't grootste, niet 't omvang rijkste werk aan, dat in plan 1 en 2 beschreven, maar wel het „schoonste en meest troostende." In de vorige brieven hebt U reeds gelezen dat de catechist de eigenlijke bekeerder is, eu niet wij, de missio narissen. Hij, de zwarte onderwijzer, staat dag aan dag in de school van een of ander dorp, ver in de woeste binnenlanden. Hij is 't, die daar dagelijks de zwarte kinderen bgeen trommelt en ook volwassenen en onderen, om hen den catechismus voor te spellen dag aan dag, en hen zoo te brengen tot 't H. Doopsel. Hij, die de kinderen rekenen en lezen schrijven leert, en hygiëne en properheid en tucht. Dat zijn alle maal levenslessen, die de missionaris, loopende achter 6000 zielen in 60 dorpen verspreid, niet op zich kan nemen. Dat zijn levenslessen, die lepelgewijze worden gegeven door een geduldig dagelijks schoolgeven van den catechist. Hij 's 't, die verblijft en waakt, dag en nacht, in 't donkerste en meest vergeten dorp der wildernis. Hoeveel kleine negerwichtjes, die in stervensgevaar verkeeren, worden er jaarlrjksch door de catechisten ge doopt en zoo 't eeuwig blijde leven binnengeloodst. Hoeveel oude heide nen, die op 't laatst om 't H. Doopsel vragen, en die de catechist tot een zalig einde brengt! Neen, vrienden, ik zou niet uitge praat komen over deze helden der wildernis. Ik heb te lang met ben geleefd, om niet te weten dat zij de steunpilaren zijn der Afrikaansche Kerk. Neemt de catechisten weg en U moogt de missieposten gerust sluiten, omdat er niemand meer zou zijn om op te komen voor de veraf gelegen dorpen. Maar wat een zorg voor den mis sionaris, om dat leger van catechis ten te bekostigenGetrouwde men schen, die dagelijks in de school staan en dus onderhouden moeten worden. Ohze zijn niet veeleischend. Voor 30 gulden werken ze een heel schooljaar. Maar de missiestaties zijn zoo uitgestrekt en 40 of 50 catechisten vragen nog een heel kapitaal aan den missionaris. En dat is een uitgave die jaarlijks terug komt en niet ontloopen kan worden. Heel ons inkomen, den steun der Propaganda, gaat practisch in het schoolwezen. Wat dan te doen met de noodige uitbreiding, nieuwe hei- densche dorpen vragend om bekee ring, die alleen kan geschieden door een catechist te sturen Neen, legt dit schoone plan niet terzijde, alvorens een blik te hebben geworpen op Uw vermogen. Dertig gulden per jaar slechts en dat voor acht jaar met mij aangegaan, n.l. tot ik weer hier zal terugkomen. En U zult er geen moeite mee hebben. Mijn familie zal jaarlijks deze gelden van allen die een catechist aannamen, bijeenbrengen en ze ineens versturen om de onkosten te verminderen. Zelf zal ik U een in kleuren ge drukte bewijsplaat sturen en later vanuit Afrika een foto van den cate chist die den Uwe zal zijn. De catechist zelf zal U om de twee jaar een rapportje sturen van zijne werk zaamheden. Denkt er eens over, vrienden Voor acht jaren, dan bent U weer vrg te doen wat U wilt, en ook eerder trouwens zoo noodzaak U dwingen zou. Bij deze overname van een catechist zult U weten waarvoor Uw geld besteed wordt, en weet wel dat U zoodoende de bekeering en be schaving van een „heel dorp" in handen hebt. Gij die den Apostel helpt oogsten, het loon der Apostelen zal ook het Uwe zijn. Volgende week komt het slot van deze brieven, maar een echt Afri- kaansch slot, door de negers zelf geschreven. JAN DE PONTI, s.m.m. Miss. in Centraal Afrika. Oirlo, October '36. weest. en zijn geluk was zoo groot, dat niettegenstaande een vloed van tegenstrijdige gevoelens bij hem op kwam en hij slechts half overtuigd was, hij toch voelde, dat zijn twijfel langzamerhand minder werd. Gelei delijk nam hij zelfs aan, dat Mary Sfandish een vluchtelinge was en dat zij uit Seattle weg was gegaan, door een sterke macht gedwongen. Wat aan boord gebeurd was, versterkte hem nog in zijn meening en haar aanwezigheid op zijn bezittingen was wel het meest overtuigende. Krachten, die ze onmogelijk had kunnen bestrijden, hadden haar daar toe gebracht en in haar wanhoop had ze bij hem een schuilplaats ge zocht. Ze had zijn hulp boven die van alle anderen verkozen ze geloofde in hem, zij had hem vertrouwd en was er van overtuigd, dat zoolang als ze bij hem was, geen kwaad haar zou kunnen overkomen en er kwam een plotseling verlangen bij hem op voor haar te vechten. Op deze oogenblikken spraken de steppen weer tot hem en zag hij deze in haar volle schoonheid voor zich. Hij spande zijn oogen in om nog een glimpje van de drie meisjes te ontdekken, doch de avondnevelen waren al zoo dicht gevallen, dat er niets duidelijks meer te onderscheiden was Het gezang der vogels klonk zach ter, slaperige kreten lieten zich van uit de grasvelden en poelen hooren. De zon scheen zich ter ruste te gaan begeven de avond begon te vallen en toch was het nog dag en Alan vroeg zich af, wat er nu in het hart van Mary Standish zou omgaan. Wat haar tot hem gedreven had, ver- Nog nimmer tevoren heeft Lim burg zóó gedemonstreerd als thans: vreemde belangstellenden stonden verbijsterd, vol verbazing, de Lim- burgsche fokkers zij waren vol be wondering, autoriteiten en juryleden zij waren volop tevreden en terecht ja ook de hengsthouders zij hebben tenvolle recht op de dankbaarneid, erkentelijkheid en tegemoetkoming van de zijde der fokkers, want wat zij deden en hebben gewrocht, dat hebben zg gedaan ten koste van zware financieele offers. Voor zulke energie, durf en door zettingsvermogen zij hun op deze plaats onze oprechte hulde gebracht. Premiekeuring van hengsten geb. in 1933. Aan de spits stond een zoon van Certain van Lamswaarde n.l. Gerard van Jos. Urlings te Ulestraten en hiermede doet 't Certain' bloed zijn eerste intrede in ons gewest Gérard is een gespierde uiterst evenredig- gebouwde hengst met flink beenwerk. Toch gingen mijn sympathiën meer uit naar Dompteur van Berckum, die vandaag nog wel niet machtiger was, maar toch edeler, ruimer van constructie en meer solied in details. Als derde stond Audacieux van Ulfterhoek evenals no. 2 van P. Diederen en beide kleinzonen van Gaulois du Monceau't is een extra mooi gelijnd lief en edel paard met best beenwerk, dat momenteel nog kwantitatief de mindere was van 't voorname corpus. Deze drie gepri meerde werden ingeschreven in 't keurstamboek. Dan kwamen de 3y2-jarige heng sten, waarvan de drie eerste verleden jaar zijn geïmporteerd. 't Was een heele spanning, die echter zuiver uitkwam volgens ver wachting. Twee kleinzonen van Avenir d'Herse stonden op de eerste en tweede plaats en wel met een bepaald klein verschilterwijl de eerste nog robuster is, is no. 2 wel licht iets meer correct in details. Herseur van Groede van J. Joosten, Helden, heeft zich tot den dag van heden regelmatig fel ontwikkeld en is uitgegroeid tot een machtigen harmonisch geconstrueerden bloc, die gedragen en voortbewogen wordt door peilers, die niet de mindere zijn van 't geraamte. Imaginaire van de vereeniging ,,'t Zuiden", is een robuste edele fraaie verschijning, die trots alle critiek is uitgegroeid tot een subliem vader- paard, waarmee ik Gulpen van harte feliciteer. Dan volgde Bravo van Gebr. Boonen, Neer, een sierlijk, typisch, best ge beend paard met extra beweging. Macht en robustheid was steeds 't dubieuze bij dit overigens voortref felijk producten dat blijft nóg zoo, maar Bravo is nog jeugdig, en.... hoop doet leven. Als vierde en laatste stond Jonk heer van J. Lenssen te Voerendaal; vorig jaar kon deze zoon van Cava lier de Loonenhof zijn diepte best gebruiken, leek zelfs iets groot, maar maar zeer in zijn voordeel heeft hij zich ontwikkeld, zoowel wat geraamte als beenwerk betrefthij stond er met eere. Oudere hengsten, groote'maat. Dat was een zware kamp, waar naar vooral door de direct-belang- hebbende met vreeze en hope werd uitgezien. Op de eereplaats stond er de machtige en gespierde Jupiter van 't Hoeveslag, product van Gelder- schen bodem en achterkleinzoon van Avenird'Herse trotsch mogen wij zgn op zoo'n inheemsch product. Daar waren paarden in deze cate gorie, die meer schitterden door 't moderne type o.a. Dompteur en Republicainin zijn lijnen immers is hij niet zóó opvallend grandieus, maar 't is een forsch gebouwde, geweldig gespierde, enorm geschou derde reus met heel behoorlijke lijnen: zóó zijn ze schaarsch. Dan kwam Avenir de Forest, die ook in België én als concours- én als vaderpaard op een reputatie kon bogen als slechts weinige. Avenir is een kwaliteitspaard, waarbij echter eenigszins 't beenwerk domineert boven 't geraamte, althans kwanti tatief, iets wat men bg Dompteur in omgekeerde mate aantreft. De plaatsing kon bevredigen, ik echter zou de voorkeur gegeven hebben aan Dompteur om "diens on overtrefbare type en ruimere for maten. Op de vierde plaats stond George van Bolspolder van Coumans uit Beek. George wordt steeds door zgn eigenaar voorgebracht in Zondags plunje en een groote bekoring gaat dan van hem uithij staat er rijk tusschen. Dan kwam Republicain de Sal- monsart door Royal de Salmonsart van W. Berden te Blerik, is opge groeid tot een volwaardig product. Ja! hg mag er zijn, én wat adel, type en beenwerk betreft. En verwonderen doet dat niet, want in dat statig corpus stroomt rijkelijk 't niet te evenaren bloed van Avenir d' Herse. Hoe ook de kwaliteit van 't manne lijk materiaal verbeterd, Max van Dgkerhof weet zich te handhaven, is en blijft een forsche, grandieuze verschijning. Macht en spierenZie daar wat Max in hooge mate bezit. Oudere hengsten, kleine maat. Hoe die indeeling van categoriën plaats vond, was niet recht duidelijk: zoowel van maat als genre hoort Avenir de Forest eerder bij de kleine maat als Avare d' Emptinne, dat kan iedereen constateeren. Avare is als altijd een weelde voor 't oog om zijn innemend edel type, harmonische constructie en solied beenwerk. Peer van Berkenhof van J. Vestjens, Helden, kon niet bogen op een zóó edele afkomst, maar Peer heeft een corpus, dat den meest verwende neg bekoort en boeit. Onder de goedgekeurde troffen we aan Robert van Wijngaard, een nog jeugdig product met voldoende gaaf en gespierd beenwerkeen goede verzorging en Robert is niet zonder kans. Nanolus van J. Kamps, Afferden, werd afgekeurdik wil die beoor deeling niet veroordeelen, maar hij dween in het niet tegenover het zalige gevoel, haar dicht bij zich te weten. Hij was er zeker van, dat morgen al het geheimzinnige, dat om haar heen lag, opgehelderd zou worden. Ze zou hem alles toevertrouwen. Nu ze zich zoo onomstootelijk onder zijn bescherming had gesteld, zou zij hem zeker alles bekenneD, wat ze aan boord van de „Nome" nog niet had durven doen. Daarom dacht hij alleen maar aan den afstand, die te midden der schemering tusschen hen lag, en eindelijk richtte hij het woord te Stampede. Ik ben er juist blij om, dat je haar hier gebracht hebt, zei hij. Dat heb ik heelemaal niet ge daan integendeel ze bracht zich zelf, mopperde hij schouderophalend. Ik heb dat heele zaakje niet op touw gezet: zij heeft alles geregeld. Zij is niet met mij meegegaan, maar ik ben met haar meegekomen. Even zweeg hij, stond stil en stak zijn pijp aan. Over het kleine vlammetje heen keek hij Alan uitdagend aan, doch er was iets in zijn oogen, wat hem verraadde. Alan zag dat en kreeg een plotselinge behoefte om van louter geluk hardop te gaan lachen. Zijn oude gevoel voor humor kwa: weer boven. Hoe is dat allemaal gegaan Stampede deed een trek aan zijn pijp, nam die uit zijn mond en haalde diep adem. Wat ik me het eerste herinner, is de vierde nacht, nadat wij te Cor dova aan land waren. Er was niet eer een trein te halen. Ergens in de buurt van Chitina begon het te regenen, of eigenlijk kun je het niet stond er lang niet kwaad voor, niet slechter dan toen hij 't praedicaat verwierf. Jumbo van Joosten, Vlodrop, werd weer goedgekeurd. Armand van Scholsberg heeft zich wel ontwikkeld, kan wel is waar niet bogen op geweldige kwaliteiten, maar is ook van groote smetten vrij. Avenir d' Aardenburg van Willem Peeters, Echt, werd welverzorgd, in prachtconditie voorgebracht, impo neerde door zijn macht. Onder de afgekeurde kon men werkelijk niets viD den, dat 't praedi caat met eere zou hebben gedragen echter wil ik een uitzondering maken voor Manolus van Schelpkreek, welke zich in dezelfde conditie bevond ais twee jaren geleden, toen deze ge spierde Manolus' Karelzoon in 't Keurstamboek werd ingeschreven. De tweede eigenaar is in dit ge val gewoonlijk de dupe. Limburgsche hengstenhoudersGij hebt ten volle getoond uw taak en en roeping te begrgpen en gij zijt de hechte steunpilaren der Limburg sche koudbloedfokkerij. Limburgsche fokkersToont uwe dankbaarheid daarover en paart uwe merries bij onze elite-hengsten, die ook kunnen bogen op interieure kwaliteiten d.i. beste afstamming. Saam. vereenigd zult gij eenmaal kunnen bogen op schitterende resul taten en.... op een gezonde beurs. M. BOONEN-de Wit. Neer, October '36. bepaald regen noemen, want het was, alsof er drie oceanen tegelijk op ons neervielen. De diligence kwam juist aan, de paarden zwommen, de wagen dreef half, terwijl de koetsier doorweekt op den bok zat. Ik had zulk een honger, dat ik instapte om mee naar Chitina te rijden Er was nog een ander, die er achter mij inklom en ik vroeg me zelf af, wat voor een idioot dat was. Ik zei, dat ik rammelde van den honger en dat ik daarom uit den trein was gekomen. Maar ik kreeg geen antwoord. Toen begon ik te vloeken. Ja, Alan ik vloekte er op los. Ik schold op het gouvernement, dat zulk een spoor weg had laten aanleggenik schold op den trein en ik schold op mezelf, omdat ik geen voedsel mee had ge nomen. Ik zei, dat mijn maag zoo erg leeg was. als een afgeschoten patroon en hel was duidelijk ver staanbaar. Ik was half razend van woede, Plotseling verlichte een bliksemstraal de diligence. Toen zag ik haar daar zitten, recht tegenover me, met een doos op haar schoot, kletsnat, met glinsterende oogen, terwijl ze tegen me glimlachte.... Ja waarachtig ze lachte tegen me. Stampende zweeg, om het effect eenigszins te laten inwerken. Met voldoening zag hij, dat Alan hem verbaasd aankeek. De vierde nacht na..,. Hij hield z.ich in. Vertel verder, Stampede. Ik had den deurknop al in mijn hand om uit de diligence te gaan, stiekum weg te sluipen nog eens door de modder te gaan baggeren, voordat weer een volgende bliksem- Jongvee-keuring en keuring op afstamme lingen te Merselo. De vorige week te Merselo gehou den Jongveekeuring en keuring op afstammelingen mag schitterend ge slaagd heeten. Zoowel de kwaliteit als de kwantiteit der ter keuring voorgebrachte dieren, was zeer be vredigend te noemen. Als keurmeesters waren aanwezig de heeren Ir. Timmermans, Ir. Jas- par en H. Jaspars uit Roermond, de heer Haan uit Nieuwstad en de heer M. Wismans te Venray. Allereerst had de keuring op af stammelingen plaats. Een 25-tal runderen met hun moeders waren hiervoor aanwezig. Men kreeg den indruk dat vooral voorhand, kruis en beenwerk bij de verschillende dochters vrij veel beter was dan bij de moeders, zoodat stier Sjoerd reeds zeer veel goeds gesticht heeft en nog stichten zal. De hierna gehouden jongveekeuring gaf de volgende uitslag: Rubriek I. Kalveren geb. in 1936. 1 Nella 1 van L. v. Dijck-v. Rijswijck 2 Silva van Ant. Arts-Smits 3 Annie van Ant. Arts-Smits E.V. Nella en Maria van P. J. Poels van Vegchel. 2 goede kopnummers. Rubriek 2. Vaarzen geboren tusschen 1 Jan. en 30 Juni 1935. 1 Elsje van H. Michels 2 Dora 6 van P. H. Muyzers-Steegs 3 Clara 2 van Joh. Claes 4 Jo van P. J. Marcellis E.V. Mina van Mart. van Stiphout Mina van P. H. Muyzers-Steegs Hanna van P. J. Marcellis Soortige dieren met goede beenen en dgen. Rubriek 3. Vaarzen geboren tusschen 1 Juli en 31 December 1935. 1 Roza van M. Gielen 2 Gerda van Kind. H. Janssen 3 Anna 2 van Ant. van Hoof 4 Clara 2 van L. v. Dijck-v. Rijswijk Goede J dieren met 2 beste kop nummers. Rubriek 4. Vaarzen geboren tusschen 1 Jan. en 30 Juni 1934. 1 Dora 5 van P. H. Muyzers-Steegs 2 Martina van Ant. van Hoof 3 Toosje van Jan Bardoel 4a Mina van Ant. Arts-Smits 4b Anna van P. Pubben-Loenen Goede groep met 3 uitblinkers. Rubriek 5. Vaarzen geboren tusschen 1 Juli en 31 Dec. 1934. 1 Tonia van Mart. van Stiphout 2 Maria van Kind. Lemmens 2b Betje van P. J. Marcellis 3 Leida van L. Kessels 3b Mina van P. Pubben-Loenen Goed soortige groep. Rubriek 6. Vaarzen geb. in 1933. 1 Dora 3 van P. Muyzers-Steegs 2 Josephien van M. Gielen Groep te klein. No. 1 prachtige vaars. Rubriek 7. Runderen van onbekende stieren. Truda van Tb. Hendriks Tini van P. J. Marcellis Rubriek 8. Runderen van onbekende stieren geboren in 1934. Trina van L. van Dijck-v. Rijswijk Maria van Th. Hendriks 3a Antje van J. Peeters-Muyzers 3b Roza 3 van P. J. Poels-Poels Rubriek 9. Minstens 2 erkende af stammelingen met de moeder. Dora 166 met catologusnummers 26-39 van P. H. Muyzers-Steegs 2 Nella 136 met catalogusnummers 6-45 van Leo van Dijck. Na afloop der keuringen bracht de heer P. Pubben een hartelijk woord van dank aan de heeren Jury-leden en aan de aanbrengers der dieren. Hij feliciteert de prijs winnaars met het behaalde succes en spoort allen aan den thans inge slagen weg te blijven voortgaan. De heer Ir. Timmermans dankt voor de woorden tot hen gericht. Hij zegt met genoegen deze keuring te hebben verricht en is big te kunnen mededeelen, dat het voorgebrachte vee hem geweldig is medegevallen. Ook hg spoort aan tot voortgaan op deze weg en feliciteert tenslotte de prijswinnaars. Hiermede was deze zeer interessante en leerzame middag ten einde. straal de diligence zou verlichten. En daar zag ik haar opnieuw ze was bezig de doos open te maken, terwijl ik haar hoorde zeggen, dat zij vol doende proviand bij zich had. En ze noemde me Stampede, alsof ze me haar geheele leven gekend had en terwijl wij in de hotsende en stooten- de diligence tegen elkaar aangebotst werden, begon ze me te voeren ja, dat deed ze, Alan. Toen er weer een bliksemstraal flitste, zag ik haar oogen stralen en haar mond glim lachen alsof ze die hel om haar heen aardig vond en ik dacht heusch, dat ze stapelgek was. Voordat ik wist, wat me over kwam, begon ze me te vertellen, dat jij haar op mij attent gemaakt had in de rookkamer van de „Nome" en dat zij het erg prettig vond, dat ik ook haar richting uit ging. Haar richting, begrijp me goed, Alan, niet de mijne. En op die manier nam ze me den geheelen weg mee, tot op het oogenblik, dat jij van achter het katoenboschje te voorschijn kwam. Weer stak hij zijn pijp aan. Alan, hoe wist ze in Gods naam dat ik op weg was naar jouw bezittingen Dat wist ze nïe', antwoordde Alan. Dat wist ze wel degelijk. Ze vertelde me, dat haar ontmoeting met mij een van de gelukkigste oogen blikken in haar leven was, en dat ze op weg was naar jou, en dat ik zoo'n buitengewoon prettig gezelschap was. Dat zei ze woordelijk buitengewoon prettig,. Toen ik haar vroeg, of je haar verwachtte, antwoordde ze van neen, natuurlijk niet, want het moest een verrassing blijven. Ze zei, dat het ces. De g j. V. K. J. M. ei nog liedjes te de he gramma jlej- uit Venraj is de V. uit Ven dat di tusschen l ray z gelijk nog De heer van dank pastoor welslagen order een Eerw. e die ai ond 1 VENRAY, 31 Oct. 1936. LUXOR THEATER. Voor Zaterdag en Zondag heeft de Luxor beslag weten te leggen op een uitgelezen pracht-programma. „Vroolijke Vagebonden" naar het wereldvermaarde tooneelspel „Kleu ters in Speelgoedland" van Victor Herbert, door millioenen toegejuicht. De vroolijke vagebonden zgn Stan Laurel en Oliver Hardy, 's werelds populairste komieken. In Poppenland stapelen ze dwaasheden op dwaas heden, als leerlingen van den speel goed-maker. Naast de vele komische avonturen van dit duo kan men genieten van prachtigen zang en eenig-mooie en leuke massa-regie in het aardige speelgoed-dorp. Met deze buiten gewoon vroolijke, sprookjesachtige film, waarin leuke en mooie costumes te zien zgn, zal groot en klein zich op kostelijke wgze kunnen vermaken. Dan nog „De Weggeloopen Bruid", een Metro-Goldwyn product van on gekende pracht en spanning, onder regie van Sam Taylor. Daarbij presenteert Luxor nog een extra nummer: het Polygoon Hol- landsch Nieuws, waarin o.a. zgn opgenomen de verloving van H.K.H. Prinses Juliana. De Nationale huldiging te Den Haag. De Kerk gang van het jong verloofde Paar. De plechtige opening van de Staten Generaal. Rijtoer der Koninklijke Familie door de Residentie. Het Vorstelijk bezoek aan Amsterdam, waarna de huldiging in het Stadion. Met genoegen zal men later nog over dat pracht-programma spreken, dat waarlijk grootsteedsch genoemd mag worden. INZEGENING NIEUW JEUGDHUIS TE MERSELO. Verleden Zondag had alhier de plech tige inzegening plaats van ons nieuwe jeugdhuis. Deze avond werd ingezet met een pittige marsch van de fan fare „Sint Oda", waarna de Zeer Eerw. Heer Pastoor de openingsrede hield. In den breede ging spreker de ge schiedenis van dit nieuwe jeugdhjis na. Aankoop oude school, afbraak hiervan en nieuwbouw, dit alles liet spreker de reveu passeeren, Hij be dankte in zgn mooie rede, alles en allen die op eenigerlei wijze hebben bijgedragen en medegewerkt aan het tot stand komen van dit prachtige gebouw. Zijn dank ging uit zoowel naar de jongste, geringste werkman, als naar aannemers en architect. Deze laatste had een speciaal dank woord te incasseeren. Hij is er dan ook in geslaagd een gebouw te ont werpen dat niet alleen een sieraad voor ons dorp is, maar ook voor 100 procent zal voldoen aan'de eischen waarvoor het is gebouwd. Op de laatste doch zeker niet op de ge ringste plaats, wijdt Spreker een woord van dank aan de milde gevers, die tot nog toe hem^bij dezen bouw steunden en naar 'hij hoopt in de toekomst zullen blijven steunen. Na allen nogmaals gezamelgk gedankt te hebben wenscht spreker allen een genoeglijke avond. Hierna werd door de Zeereerw. Heer Pastoor de plechtige inzegening verricht. Het verdere programma van dezen avond werd in een vlot tempo afge werkt, en bracht nogal eenige afwis seling. Door de fanfare werden ver schillende mooie marschen gespeeld, terwijl onze 3 bekroonde solisten hun solo's prachtig ten gehoore brachten. Door de leden der K. J. M. werdjeen fraai tooneelstuk oggevoerd in 3 be drijven. Door deze jonge dames werd prachtig spel geleverd zonder de plankenkoorts, al was het voor velen de eerste maal dat zg voor het voet licht traden. Ook de dames der K. J. V. hadden met „Sultans dochtertje' en met „Agnes bruiloft" veel sue- niet uitgesloten was, dat ze jouw eigendommen koopen zou, en dat ze het graag eens wilde zien. voordat je weer thuis kwam. Het is kras, maar ik kan me niets meer herinneren van het onweer op weg naar Chitina. Wordt vervolgd. orgd< gebo leer oespi iteed er? dat medegewei eert mes en ve lelo m nieuwe prj ais. Met eei K>rd Zeer Eerw Aan U o lleuwe deze schittpeav< einde. MERSEllbeid feest Chrii ad al plechtige den der K, M. Door hei gkoc ouder het stemmige bracht. De hield een spoorde de K. J. Ven en sprak volgende fistus naast de enoer eenigingen, in, d dels van onge Hierna ha e aai plaats van ïwel' K. J. V. g( maai van 4 lede: ostol; Ontroere kker het, deze f eisje: hand op de hooren uiti fan C meisje stf te hc trouw te I onin tus en troi aan Maria. Ver den i men 7 asj lede J. M. Ook leloo trouw te b bus Met een pl ifical ze aanneniie. GEVAA OE." Na Oudei iuwf weer een R gev In verba fe" het station zendingen? waren aang vam den vervot w van een Rc a s de Roerm escb dienst op 2 Aan ge: on Vrijdag w ndin dat evenee ke 1 spreidde. Alhoewel adresseerd de buurt vu Ion, spoedig ieii ekt in opdracht oerr slager om i der te verv Nauweljjl 1 stalten grepen, vleesch Diet n e het abatto rmc vervoerd, w de< afgekeurd. Wordt h iels consumente e den goeden handel, niejd meest Krass eler gevaarlijke oeit opgetreden! Het is tod ig heid willet ten verkoop va del dat reeds diu rotting ve dei worst en ha e g het groots! fevt stellen. NED. R. K. HANDEU feit, een it ei woi sir ding ;afé per hi geler Ke iels dei Te Bleri: ere joen Ewald venstaande vergadering bestuur me ge diverse nie tr via het be or troffen zgn Bondsvoot eri bracht in zi sv nis, dat de den Kring 1 V Rector Sniji M tot adviseu: t1 Bond benoe: Na deze Obers de s! ai wiel- en Balei De artikt r zullen ondei ai de markt g ro Door de deze stichti; S' en tot tevr d en secretarii 0 Voor de al a teren, OoS ii IJselstein, 1 Jacobs, Vem SMOKKEI Zondagmi uur is te B bergen, de te 's-Hertog doodgeschoti B. reed m heid van de door de cor te houden, waarop de ten op hem raakt en blikken late derzoek wi jes sigaret! een Roode felijk overs voerd. VAN U 1 Maandags toen de* laniö (N.B.) met tenloof huis de nabijbeii het schichtig van de kar op de straat diepe hoofd neus en mo!

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6