Ckina- maflen P. prima Schapen en Lamsvleesch Gemengde Berichten Advertentiën. Voet verzorging i. HENDRSKX Kaarten voor Wild PoolaarcJappelen Spii Cosfumière Nelly Swaghoven Huisslaclifingen P. A. Pelzer Meer dan ooit Mengvoeders „Holland Bloem Boekweifmeel A. VERHEGGEN Vee- geneesmiddelen Th. POUWELS degelijke Bouw en Meubelwerken nMandiesierbroek Ant. Thielen Pijnenburg naar Venray Inmaakharing Vanaf heden wederom geregeld verkrijgbaar aan lage prijzen. Slagerij Chr. Goumans ONTWIKKELINGSAVONDEN. Maandag 26 Oct. gaf het bekende Marionetten Theater van Brugman uit Amsterdam het drama Dr. Joh. Faust, naar het oude handschrift van den Poppenspeler Geisselb recht. De zeer goed bezette zaal was geheel' aandacht voor het mooie spel, waarin het gesproken woord en geste der poppen zulk een goed ge heel vormden. De hoop van Faust volmaakt ge lukkig te zullen worden bij alle aardsche genietingen, de leegte die deze in zijn ziel achterlieten, de wal ging daarover en zijn einde werd meesterlijk uitgebeeld, terwijl de tegenspeler Hans Worst in zijn een voudig en braaf leven veel echt geluk genoot. In één woord de uitvoering van Brugman was af en zal op menigeen een grooten indruk gemaakt hebben. AANBESTEDING. Alhier werd onderhandsch aanbe steed het timmerwerk van een dub bel woonhuis voor rekening van den heer M. Arts, Maasheezer weg. Ingeschreven werd als volgt A. H. Martens f 1846 Jan Houwen f 1694 Piet Wijnhoven f 1690 H. Oudenhoven f 1615 Th. Claessens f 1598 Het werk werd aan den laagsten inschrijver gegund. FRUITVEILING TE OOSTRUM. Bellefleur I 14.80—18.40II 12.40— 15.70 IH 9.90—10.30 Val 6.00—9.80; Boskoop I 17.80—25.00II 14.10— 17.50; III 10.10; Val 6.40—10.20; Sterappelen I 12.1013.80 II 9.40 11.80 m 8.30Val 6.20—6.90Court Pendu 9.40—12.90; Bismarck I 11.00 12.50n 9.10 Ossekoppen I 11.90— 12.00 II 8.70—10.30 Stoofperen 9.00 —12,00; St. Remi 11.80—13.10Noten 0.39—0.42. GEVONDEN: een rozenkrans. Inlichtingen gemeente-politie. „KINDEREN VAN ONS VOLK." Door „Euterpe" is in studie ge nomen 't tooneelspel „Kinderen van ons Volk" van Antoon Coolen. 'n Stuk leven, 'n stuk Peelleven. De toeschouwer wordt er aan 'n vorige generatie herinnerd, die niet te ver achter hem ligt. Hij kan zich inleven in alle figuren en typen die hem getoond worden, 't Is echt leven, 'n stukje tragiek en humor, 'n lach en 'n traan. 't Orkest zoowel als 't dubbel- kwartet zorgen voor bijpassende muziek en zang. Naar we vernemen heeft Dr. de Vries 't beschermheerschap van „Euterpe" aanvaard als opvolger van Dr. Nuyens. Welkom! Naar we vernemen is Dinsdag het St. Antonius-patronaat, dat vanaf de oprichting onder directie van de Eerw. Paters stond, officieel over gegaan aan de Parochie. Het Directeurschap zal nu worden waargenomen door Kapelaan Kuepers. De tot heden bestaande Patronaats commissie zal blijven medewerken. CULTUURLESSEN TE VENRAY EN TE SEVENUM. Door de Jonge Boeren en Tuinders organisatie Kring Horst wordt op Dinsdag 10 November a.s. te Venray en te Sevenum een zgn. Cultuur- middag georganiseerd. Op beide plaatsen is als vergader lokaal aangewezen het Patronaat. De groote uitgestrektheid van den kring Horst was op de eerste plaats oorzaak, dat de leiders van dezen bond besloten deze cultuurlessen voor dit rayon op twee plaatsen te laten geven, terwijl de organisatoren verder bang waren de groote schare van belangstellenden niet in één zaal te kunnen herbergen. De ondervinding leerde immers, dat voor deze cultuur-middagen onder de landbouwende bevolking zeer veel belangstelling bestaat. Te meer daar niet alleen de Jonge Boeren vrijen toegang tot dit soort ontwikkelingslessen hebben, doch verder alle boeren-leden der land- bouw-organisaties. Deze cultuur-middag is als volgt ingedeeld VENRAY in den Patronaatszaal voor de afdeelingeh Vénray en om geving; De Maaskant (Swolgen, Broekhuizenvorst, Broekhuizen, Blit- terswijck, Meerlo, Wanssum). 2 uur IIs de grond een doode massa door L. H. Kupers. 3 uur IIDe invloed van organi sche bemesting en grondbewerking op ziekten en groei der planten, door Ir. J. Ch. Bles. 4.00—4.30 Pauze. 4.30 m Waarom groenvoeder door M. J. Dings 5.30 IVWelke groenvoeders door Ir. W. J. Dewez. SEVENUM in den Patronaatszaal voor de afdeelingen Sevenum, Grub- benvorst, Lottum, Helden en omg. Meijel, Horst en omgeving. 2 uur IWaarom groenvoeder door M. J. Dings. 3 uur HWelke groenvoeders door Ir. W. J. Dewez.a 4.00—4.30 Pauze. 4.30 IIIIs de grond een doode massa door J. H. Kupers. 5.30 IVDe invloed van organische bemesting en grondbewerking, op ziekten en groei der planten, door Ir. J. Ch. Bles. Bij den landbouwer Jac van Dgck, Kruisstraat alhier, werd dezer dagen een stierkalf geboren zonder staart. JONGE BOERENVER. LEUNEN. Dinsdag j.l. hield de J. B.-ver. te Leunen een vergadering, waarin als spreker optrad de heer Dewez rijks- landbouwconsulent voor Limburg, met als onderwerp „Nieuwigheden in den landbouw". Acntereenvolgens bewees spreker met duidelijke voorbeelden het voor deel van rationeel boeren door naast kunstmest de organische bemesting, zorg voor een goede vruchtwisseling, de teelt van groenbemestgewassen, resultaten der maisproefvelden enz. Na een flinke vragenrubriek, die tot aller genoegen beantwoord werd, sloot de voorzitter de heer H. Jen- niskens de zeer goed bezochte ver gadering met een dankwoord aan de aanwezigen, bijzonder voor den eminenten spreker. PROPAGANDAVERGADERING KATH. KIESVEREENIGING TE LEUNEN. Voor een goed bezette zaal sprak de heer Bechthold uit Venlo, over „Radicale Omwenteling" voor de K. K. Na een historische beschouwing, waarbij spreker telkens wees op de ware leiding der Katholieke Kerk, kwam hij tot de huidige wereldchaos „de wereld, die op zijn kop staat". De spreker wees op de plichten der katholieken om door de politiek mee te werken om de zaak recht te zet ten. De katholieken moeten bidden en werken, ook werken op politiek terrein, kennis opdoen en de R.K. S.P. en K.K. steunen. Na meerdere politieke richtingen belicht te heb ben, wees hij de vergadering op de eenige ware leiding der Katholieke Kerk, en, gedachtig aan het feest van den dag, op Christus Koning schap. De voorzitter, de heer H. Assel- berghs, sprak de groote voldoening uit namens de aanwezigen, in zijn dankwoord aan den spreker. Na een opwekkend woord van den zeereerw. heer Pastoor sloot de voorzitter de vergadering. SMAKT—MERSELONA 11—0. Zondag heeft onze H. S. V. V. nog eens laten zien dat zg dit seizoen een hartig woordje mee spreken zal in haar af deeling, en thans tot de ernstige Kampioens pretendenten behooren. Zij wisten dan met niet minder dan 11—0 over haar tegen stander te zegevieren, de wedstrijd was het aankijken nog niet waard, aangezien H. S. V. V. den geheelen wedstrgd met 8 man in de voorhoede stond. Merselona is een elftal dat nog te zwak is voor de 5e klasse. H. S. V. V. staat thans ongeslagen aan den kop. Zij hebben uit haar 3 gespeelde wedstrijden niet minder dan 25 doelpunten voor en maar 3 tegen. VEEMARKT HORST. Biggen-markt d.d. 22 Oct. Aanvoer 101 stuks, f 8 tot f 10. Handel in begin der markt stug, later veel levendiger. HOLTHEES. Op Zondag 8 Mov. zal in de zaal van Frans Bonants een vroolijke avond worden gegeven door de bekende „Radio-Revellers" uit Venlo. Niet minder dan 16 num mers staan op het programma, af gewisseld met muziek en zang. MAASHEES. Bij den landbouwer J. Z. alhier, werd door de Marechaus- sée's uit Well een oud onbruikbaar geweer in beslag genomen en proces verbaal opgemaakt. Men zg dus gewaarschuwd, als men een vuurwapen in zijn bezit heeft en hiervoor geen machtiging aanwezig 3 JAAR. Dinsdag stond voor de rechtbank te Roermond terecht de 28-jarige J. L. uit Roermond, thans gedetineerd, verdacht van den in den morgen van 5 Aug. j.l. ten huize van de wed. van Knippenberg te Helden, gehucht Zele gepleegde diefstal van ongeveer 120 gulden. Eisch 3 jaren gevangenisstraf. FAMILIEDRAMA TE VENLO. Woensdagavond heeft zich te Venlo een zeer ernstig familiedrama afge speeld. Het dienstmeisje van Dr. Girbes werd omstreeks half tien uitgezonden voor een boodschap naar den dokter. Bij haar terugkeer vond zij de deur van de woning gesloten, Op haar herhaald bellen werd open gedaan door de schoonmoeder van den heer G. In huis kwam zij tot de ontstellende ontdekking, dat de drie kinderen in hun bedden door revolverschoten waren gedood, ter wijl men in de woonkamer de ont zielde lichamen van mevrouw G. en haar echtgenoot aantrof. Zeer waarschijnlijk heeft de man eerst zijn kinderen en zijn echtge- noote van het leven beroofd en daarna de hand aan zich zei ven ge slagen. De schoonmoeder had even eens verwondingen aan het hoofd. De heer G. is 36 en zijne vrouw 37 jaar. Omtrent de aanleiding van dit drama t.ast men nog in het duister. De heer G. stond bekend als een goed mensch met een opgewekt karakter. PROV. STATEN VAN LIMBURG. In ne vacature, onstaan door de ontslagneming van den heer G. F. Lindeyer (S.D.AP.), is benoemd verklaard tot lid der Prov. Staten van Limburg de heer H. van Deute- kom, te Venlo. MUZIEKCONCOURS TE HELDEN-P ANNINGEN. Het feit, dat de fanfare „Concor dia" te Panningen in 1937 zijn 75- jarig bestaan herdenkt, heeft het gezelschap doen besluiten, ter ge legenheid van dit jubileum een groot nationaal concours van Harmonie-, Fanfare- en Zanggezelschappen te organiseeren op 16 en 17 Mei 1937. Deelnemende korpsen moeten vóór 1 Februari a.s. hebben ingeschreven. DOODELIJK MIJN-ONGELUK. Dindagmorgen had op de Oranje Nas3au-mijn 4 te Heerlen een doode- lij'k ongeluk plaats, De hulphouwer v. Oosterhout was in de ondergrond- sche werken die mijn bezig met het vernieuwen van een houten betim mering. Tijdens dit werk braken de stuthouten door en werd v. O. door het omvallend hout doodelijk getrof fen. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten. Kapelaan Soons daalde nog in de mijn af om het slachtoffer het H. Oliesel toe te dienen. v. O. was gehuwd en woonachtig te Heerlen. KATHOLIEK PLAN VAN DEN OPBOUW. TWINTIG JAAR WERK VOOR TIENDUIZENDEN Naar „Ons Noorden" verneemt, is binnenkort van kath. zijde de publi catie te verwachten van een Plan van den Opbouw, waaraan verschil lende katholieke deskundigen op staatkundig, economisch en finanti- eel terrein hun medewerking hebben gegeven. O.m. hebben aan de vast stelling van dit plan een drietal katholieke oud-ministers hun mede werking verleenen. Dit plan van den opbouw heeft, aldus het blad, niet een zoo fantas tisch karakter als het sociaal-demo cratische plan van den Arbeid, dat zooals men weet, niet minder dan 600 millioen door leening te verkrij gen, wil besteden aan allerlei groote bouwwerken. Het katholieke plan zou, uitgaan van de gedachte, dat het probleem van de werkloosheid voor alles thans krachtig moet worden aangepakt en dat het een onjuiste politiek van de regeering is geweest, in dezen tijd van groote werkloosheid en lage prijzen, belangrijke werken slechts gedeeltelgk of in het geheel niet uit te voeren, maar deze te verschuiven naar betere tijden. Zonder dat men zijn toevlucht zal behoeven te nemen tot niet direct noodige werken, zal men nu een plan van opbouw krijgen, dat zeker voor twintig jaar direct aan tien duizenden arbeid geeft en dat ook indirect zal bijdragen tot verruiming van de werkgelegenheid en verhoo ging van de zoozeer geschokte welvaart. K. L. M. VERKOOPT FOKKERS. Na den verkoop den laatsten tijd van eenige Fokkervliegtuigen zullen thans weer twee driemotorige Fok kers van de K. L. M. van eigenaar verwisselen. Nu zijn het de Havik en de Duif, beide F 12-toestellen, die naar Engeland zullen gaan, waar de Crilley Airways ze aan hun vloot zullen toevoegen. In totaal bezit de K.L.M. thans nog tien Fokkervliegtuigen hier te lande en twee in Curacao. BOERDERIJ DOOR BLIKSEM GETROFFEN. Te Leebroek, gemeente Dwingeloo, is Dinsdagavond, tijdens een hevig onweer, de bliksem geslagen in de boerderij, bewoond door den land bouwer H. Knijpstra en eigendom van de weduwe mevr. J. Winters. In een oogwenk stond het voorhuis in lichte laaie, waarna het vuur zich ook aan het achterhuis mede deelde. De boerderij brandde geheel af. De inboedel en de geheele voorraad hooi gingen verloren. Het vee kon in veiligheid worden gebracht. De schade wordt door ver zekering gedekt. EEN INDRUKWEKKEND VARKEN. Als een zeldzaamheid deelt men aan het „U. D." mede, dat de heèr H. van Ginkel, te Maarsseveen een varken heeft opgefokt dat thans het kolossale gewicht van ruim 1000 pond heeft. De zwaarte van het dier staat natuurlijk in verhouding tot den omvanghet heeft n.l. een lengte van 2.25 meter en is ruim 1 meter hoog. ZESTIG-JARIGE JUFFROUW GRIJPT EEN INBREKER. Donderdagmorgen, toen mejuffrouw D., na enkele boodschappen te heb ben gedaan in haar woning aan den Leidsche Weg te Voorschoten terug keerde, bleek zich in haar woning een persoon te bevinden, die enkele kasten nasnuffelde met het doel geldswaarden machtig te worden. De 60-jarige juffrouw greep den in dringer bij de kraag en hield hem stevig vast. Inmiddels liet zij de politie waar schuwen, die den man arresteerde, waarna hg op het poli tie-bureau werd opgesloten. Hij bleek te de 18-jarige W. F. uit Leiden. PRIJS VERHOOGING VAN FRUIT. Het Tweede Kamerlid de heer Vos heeft aan den minister van land bouw en visscherij de volgende vra gen gesteld: Is het den minister bekend, dat de prijs van verschillende fruitsoor- ten dermate gestegen is, dat het voor een groot deel der burgerij, uitermate moeilijk is geworden, zich een voldoende hoeveelheid van dit belangrijke volksvoedsel aan te schaffen Is de minister niet van oordeel, dat de hooge lasten, die op het van uit het buitenland ingevoerd fruit druk ken, voor een groot gedeelte de schuld dragen van bovengenoemden mis stand Is de minister bereid, teneinde verbetering van het genoemde euvel te verkrijgen, te overwegen de mono polieheffing op fruit in te trekken? NATIONAAL HUWELIJKS GESCHENK. Op uitnoodiging van den heer Com missaris der Koningin in deze pro vincie heeft zich gevormd een Pro vinciaal Comité voor Limburg tot aanbieding van een nationaal huwe lijksgeschenk aan Prinses Juliana en Prins Bernhard van Lippe-Bies- terfeld. Dit comité is op Zaterdag 24 October j.l. in het Gouvernements gebouw te Maastricht geïnstalleerd door den heer Commissaris der Ko ningin, die zelf het Eere-voorzitter- schap daarvan heeft aanvaard. Burgerlijke Stand Venray. Van 23 tot 30 October 1936. GEBOREN Leonardus J. Geerling, Merseloschew. Petrus G. J. Huisman, Langeweg. Jacobus H. F. Rambags, Weverslo. Cecilia G. Th. Swinkels, Gasstraat. Maria J. G. Peeters, Hoenderstraat. Petronella F. M. Peeters, Hoenderstr. GEHUWD: Leonardus van Houdt, oud 65 jaren, schoenmaker, en Maria Catharina Custers, oud 54 jaren, zonder beroep, beiden te Venray. OVERLEDEN Joannes H. van Deursen, oud 76 jaren, wed. van M.S. Pavonet, Over- loonscheweg. Maria Bonig, wed. van H. J. Bloe- mers, oud 86 jaren, Overloonscheweg. 2 patiënten St. Servatiusgesticht. 1 patient St. Annagesticht. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Heer der week Van Wijngaarden. Morgen ZONDAG Hoogfeest van Allerheiligen, 6 uur le H. Mis, 7 uur H. Mis en generale H. Communie van de mannen der H. Familie voor Bernard Loenen. Vanaf 12 uur en Maandag Allerzielendag den geheelen dag kan verdiend worden een vollen aflaat zoo dikwijls men na waardig gebiecht en gecommuniceerd te heb ben de kerk bezoekt en bij ieder bezoèk 6 maal Onze Vader, 6 m? al Wees Gegroet en 6 maal Eere zij den Vader bidt tot intentie van Z.H. den Paus, 3 uur de Vespers v. Aller heiligen en daarna de Vespers van Allerzielen, 6 uur Lof, rozenkrans eh Allerzielenpreek. In alle H. Missen collecte voor het herstelfonds. MAANDAG Allerzielen, 6 uur drie H. Missen, de eerste opgedragen voor de fam. Peeters-Hillen, 7 uur 3 H. Missen, 8 uur 3 H. Missen en 10 uur de Hoogmis, voorafgegaan van 2 stille H. Missen voor de wel doeners der kerk, waarna processie over het kerkhof. Gedurende de zielenoctaaf om half 7 zielmis en 6 uur Lof en rozenhoedje. DINSDAG feest van St. Hubertus Te Veltum 7 uur leesmis en 9 uur Hoogmis en preek, half 8 leesmis voor Tonia Swinkels, 8 uur Sol. jaarg. voor Henricus van den Boogaart en Theodora Janssen. WOENSDAG 7 uur H. Mis voor de fam. Schreurs, half 8 jaarg. voor Anna Maria Custers, 8 uur bestelde zieledienst voor Bernard Loenen van de Verkoopvereeniging St. Antonius DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Communie van de leer lingen der Jongenschool, 8 uur jaarg. 2de klas voor den Hoogeerw. Heer Jos. Oomen. VRIJDAG le der maand en ver eering van het H. Hart van Jezus, half 7 plechtige H. Mis, 7 uur H, Mis voor de overleden leden der Con gregatie, half 8 leesmis voor Herm. Timmermann Voorz. Volksbelang, 8-uur gestichte leesmis, 6 uur Lof en eerherstel aan het H. Hart. ZATERDAG half 8 leesmis voor B. Loenen. 8 uur besteld jaarg. voor Michel Arts en echtgenoote, Lamb, vd Bekerom en de overleden familie Hensken, 6 uur Lof en Rozenhoedje. Dc bussen voor de in zameling van de inteekenbil jetten voor 't Herstelfonds blijven tot en met Allerzielen staan in de kerk. Tot dien tijd kan men dus zijn bil jet in de bus werpen. Na Aller zielen wordt begonnen met huis bezoek. H. Familie. PATROONHEILIGENH. Ver stralen, P. J. Geurts, H. Custers, H. Jacobs, A. Vermeulen, J. Hendriks, H. Fleurkens, A. Jeuken, A. Lenssen. K. J. V. en K.J. M. Zondag half 10 R.L. en Assistenten 4 uurK.J.M. (leden en aspirandleden) Maandag 8 uur Bestuursverg. Dinsdag half 8half 9 Gymnastiek Woensdag 7 uur Naaikrans Donderdag 8—9 uur Godsdienstclub Zaterdag, denk aan de Priester- Zaterdag. Deze week poetsen door de club Magneet. Paterskerk Morgen Hoogfeest van Allerheiligen gelegenheid om te biechten bij de 4 biechtvaders. De H. Missen om 5, 6 en 7 uur, kwart over 8 plechtige Hoogmis. Generale absolutie. Kwart voor 5 plechtig gez. Vespers, half plechtig Lof met oefening van de Octobermaand. Vanaf Zondagmiddag 12 uur tot Maandagavond kan de aflaat worden verdiend telkens als men de kerk bezoekt en 6 maal het Onze Vader Wees gegroet en Eer aan den Vader bidt tot intentie van Z. H. de Paus. I MAANDAG, gedachtenis van Al lerzielen. Vanaf 5 uur de H. Missen kwart over 8 plechtige Requiem-mis, half 6 laatste oefening van de Octo bermaand en Kruisweg. DINSDAG, gedurende de uitstel ling te verdienen volle aflaat. Half 8 gezongen Antoniusmis. Half 6 gezongen Vespers. VRIJDAG, le Vrijdag v.d. maand, half 8 gezongen H. Mis met Litanie, half 6 gez. Vespers met Acte van Eereboete. Iedere dag 'n H. Mis voor kloos ter en weldoeners. INTENTIES: Deze week iedere dag de eerste H. Mis voor B. Loenen. Maandag om 6 uur b.l. voor Vr. Slits, half 7 b.l. voor G. J. H. Peters, 7 uur voor overl. fam. Baken. Dinsdag om 6 uur b.l. voor Gerard Derks; half 7 b.l. voor Ger. Hub. Janssen en overl. fam.; 7 uur b.l. voor overl. fam. Geurts. Woensdag om 6 uur b.l. voor G. Derks; half 7 b.l. voor Math. Custers en Mina Custers; 7 uur b.l. voor de overl. fam. Vullings-Billekens. Donderdag om 6 uur b.l. voor P. J. Peeters en echtgen. Petronella Loo- nen; half 7 voor overl. fam. Derks- Wismans; 7 uur b.l. voor P. J. Derks- IWismans; half 8 b.l. voor K. Tho massen en echtgenoote. Vrijdag om 6 uur b.l. Peeters, echtgen. van F. Beerkens; 7 uur b.l. en half 8 gez. H. Mis voor overl. ouders van DijckBoom. Zaterdag om 7 uur b.l. voor een overledene. Derde Orde. A.s. Woensdag half 8 plechtige Requiemmis voor alle overleden leden onzer Vereeniging. De Derde- Ordelingen worden allen uitgenoo- digd dezen H. Dienst bij te wonen en voor hun overleden medebroeders en medezusters de H. Communie op te dragen. Patronaat. Wegens 't Hoogfeest van Aller heiligen geen Patronaat. Alle leden worden dringend uitgenoodigd op dezen feestdag ter H. Tafel te na deren en de verdere kerkelijke diensten bij te wonen. A.s. Zondag geen bibliotheek. Dinsdag half 8 Goud Pluvier. Woensdag van 7 tot 8 uur alge- meene groepbijeenkomst. Allen ook aspiranten present in uni form met karekiek. GymnastiekDinsdag leden. Donderdag half 6 Aspiranten groep C. Om 8 u. leden. Zaterdag aspiranten B. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 2 boerendienstmeiden v. Paschen 8 a 10 meisjes voor behulpzaam te zijn Tentoonstelling 1 burgerdienstmeid voor in de om geving Roermond 1 boerenknecht kunnende melken voor Paschen 2 jongens, 14 jaar, v. boerenwerk bekend met melken Huishoudster klein boerengezin Huishoudster arbeidersgezin Boerenknechten voor Zuid-Limburg Melkknechten voor Duitschland 2 meubelmakers voor Geleen BIEDEN ZICH AAN 1 bekw. boerenknecht ook genegen te melken Burgerdienstmeid 22 jaar 2 kantoorbedienden Bedrijfsleider voor boerderg 3 burgerdienstmeisjes van 1820 j, 1 meubelmaker. Metselaars, timmerlieden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden, sigarenmakers enz. enz. molenaarsknechten 1 boerenknecht 16 jaar Onvermengde margarine en vleeschbonnen worden uitgegeven op Woensdag van 4 tot 5 uur nam. Hiervoor komen alleen in aanmer king zij die tewerkgesteld zijn bg de werkverschaffing of steun ge nieten. Voor de tewerkgestelden bij de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond a.s. van half 8 tot half 9. Aan onderstaand adres is ge legenheid voor Bij voorkeur namiddags, niet Zaterdags Ook aan huis te ontbieden Beleefd aanbevelend, Gedipl. Pedicurist-Voetkundige Gr. Straat 5 Tel. 182 Zaterdag, Zondag en Maandag Café G. Verstralen Eindstraat. 8 te koop van stamselectie. INDUSTRIE klasse A 25/28 f 6.50. 30/40 f 7.7540/60 f 5.25. ROODE STAR klasse B 25/28 f 5.— 30/40 f 6.—, 40/50 f 5.25 EIGENHEIMERS kl. B 25/28 f 5.— 30/40 f 6.—, 40/55 f 4.50 EERSTELINGEN kl. B 25/28 f 6.— 30/40 f 6.50, 40/55 f 4.75 Alles per 100 kg. Vanaf maat 30 mM met certificaat en plombe N.A.K. L. Custers, Oirlo E 4 Telefoon 807 18 Petroi Summ Standi Biedt zich aan als voor het maken van Dames- en Kinder- kleeding. Steeds de nieuwste stalen voor radig in prima kwaliteiten. Voor goede afwerking wordt steeds gezorgd. Beleefd aanbev. Maash. weg 15 Tel. 25 Biedt zich aan voor Boschhuizen. Beleefd aanbevelend. is het nu de tijd om toe te zien dat men de volle 100 °/0 waarde voor zgn geld krijgt. 46 Koopt daarom uitsluitend samengesteld door le klas experts en bereid uit evenzeer le klas grondstoffen. DNS Oditendvoer 3 soorten Biggenmeel Varkensmeel Melkkoeienmeel voldoet aan de hoogste eischen. Voor de BAKKERIJ Voor de SLAGERIJ werkelijk iets fijns. v.d. Voori's Graanhandel OOSTRUM Tel. 60 VENRAY van De Denneboom alleen verkrijgbaar bij HOFSTRAAT 8. 1< UW ADRES voor Alle Reparation. Billijke prijzen. loh.Verlioaven-Gossens Hofstraat 7 Sigarenmagazijn Vraagt prijzen' Aan hetzelfde adres te koop 1100 oude Tiille de N. dakpannen en groote inrijpoort m. ijz. palen sterk, goed af gewerkt en niet te duur Jan naar... Marktstraat 5. I. voor Johanna Gediplomeerd Voetkundige komt en houdt Donderdag 5 November spreekdag van 1 tot 6 uur in Hotel De Keizer, Paters- straat. Behandeling van alle voetgebreken. Kwaliteit is onze beste reclame. Hij doet 't niet.'.... Wij doen 't wel, de echte nieuwe volvette le kwaliteit verkoopen voor 25 ct. per 12 stuks. Ook vrij aan huis. Verder alle soor ten versche Bokking en eiken dag versche MOSSELEN. lederen Donderdag van 4 tot 5 uur de gewone Vischverkoop op het Henseniusplein. Bg goed weer k 10 ct. per pond. Bij stormweer iets duurder. Alle soorten Maas- en Zeevisch. Aanbevelend, Kees Henskens-Arts Extra reclame Bij elke mat een mooi Kachel zeiltje gratis. 20 Hofstraat 8. Telef. 64

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2