Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Allerheiligen - Allerzielen. Buitenland. Waarom zo uitdrukkelijk MAGGI BOUILLON-BLOKJES Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 31 October 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 44 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/» ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Teleloon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Dit is de tijd van sterven en vergaan. Als een worm kruipt de koude naar alles wat warm is. De wind loeit en huilt als een helle-orgel. Het mistige, grijze veld strekt zich uit, kaal en koud als een doodenakker. Gelijk een geraamte heft de kale boom zijn dorre takken ten hemel ineen smeekend „Miserere" Overal heerscht dood en verderf. Leliën des velds, Salomon in uwe heerlijkheid, mensch, gedenk dat gij stof zijtGelukkig de mensch, die nog een onderdak heeft. O, gij kleinmoedigen Wat geeft koude en duisternis? Brandt bij U daarbinnen geen vuur? Brandt bij U geen licht in de duisternis? Ziet gij van uit uw veilige woning niet den wind, den loeienden wind, die nu naar het Zuiden bruischt, om spoedig daarginds als een zoele wind de smachtende palmen te gaan streelen Ziet gij dien wind, die na kor ten tijd weer terug zal keeren met den geur van vreemde bloe sems in de fladderende haren, den wind, waarvan gij dan zult zingen: De zoele winden zijn ontwaakt. Wat bekommert gij u om het kale veld Gij hebt zijn vruchten toch veilig in Uw schuur? De zaadkorrels zijn toch veilig geborgen in den schoot van de eeuwige moeder, waar het van een nieuw leven droomt Welnu, alles sterft en vergaat, maar bereidt zich in het bin nenste voor op een nieuwe herleving. De leliën op het veld zullen wederkomen. Sa lomon, die voorheen zoo heer lijk was, groet U vanuit een groote heerlijkheid. En gij, mensch, zult sterven om ook weer op te staan en te her leven. Zoo spreekt de Heer: ..Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen en hij, die tot Mij komt, zal ik niet verstooten. Dit is de wil Mijns Vaders, die Mij gezonden heeft, dat jeder, die Zijn Zoon kent en aanbidt, hel eeuwig leven zal bezitten." Derhalve slaat ook onze Moeder de H. Kerk, met reden haar oogen op naar den berg der verheerlijking op Aller heiligen, voor zij op Allerzielen zich troostvol over de graven buigt. Met den apocalyptischen blik van den apostel, dien de Heer zoo bijzonder liefhad en die aan Zijn borst mocht rusten, ziet zij op naar de uitverkorenen uit alle stammen van de kinderen Israels en naar de groote ontelbare scha re uit alle volken en uit alle naties, die staan voor den troon van het Lam, gekleed in blanke gewaden, met palmen in de han den luide de glorie van God verkondigend. De smart om hen, die zijn heengegaan, verdwijn! aanstonds bij het zien van hun verheerlijkt en stralend gelaat. En jubelend viert de Kerk dank baar het oogstfeest der zielen. „Gaudeamus omnes in Domi no begint de Introitus. Het Epistel eindigt met een lofzang en het Evangelie besluit zijn ware blijde boodschap met de woorden: „Verheugt U en weest verblijd." O, hoe gaarne spreekt de H. Kerk in naam van den Aller hoogste den zegen uit. Over geen enkele der aan haar toevertrouw de zielen sprak zij den vloek der laatste verdoeming uit, al was de ziel nog zoo verdorven en goddeloos. Voor iedere afgestorvene heeft zij offers en gebeden en altijd was de zondaar, die boete deed haar liefste kind. Ook bewijst zij heel goed de vergankelijkheid van 't aardsche en dat nog des te duidelijker, omdat haar eigen streven is ge richt naar de hoogste volmaakt heid, die slechts God eigen is. Ook kent zij de zwakheid der sterksten en de bekoringen der reinste zielen. En toch, juist daarom spreekt zij haar vergiffenis uit over het hoofd van den onvolmaakte, dekt zij de wonden der zondaars met den mantel der heiligheid en hef: de bewoners van het aard sche tranendal op uit het stof en voert hen in de glorie van t rijk der zaligen, waar 't eeuwig Alleluja klinkt. Namen van groote menschen Iaat zij glanzen, maar toch ver geet zij daarbij de ontelbare schare onbekende soldaten uit Christus' leger niet. Zij staan op- geteekend door de onzichtbare hand van God in het boek des levens. En tot nagedachtenis van hen is het feest van Allerheiligen ingesteld. Van den berg der verheerlij king straalt een heldere licht straal neer in de dalen onzer aarde en het gekrioel der men schen. Zij dringt door tot in de diepste verborgenheden en straalt het langst en het meest heilzaam daar, waar nood en ellende heer- schen. Zalig zijn de barmhartigen en reinen, zalig zijn de vreedzamen en zalig zij, die vervolgd wor den om de gerechtigheid. „Verheugt U en weest verblijd, want Uw loon is groot in den hemel." Ziet, de glans der wereld ver bleekt, de roem der hoogvaardi- gen verdwijnt. Maar helder schijnt het licht in de diepten, en de glans der eeuwigheid straalt in de verborgenheden. Bij hef trom petgeschal der eeuwigheid storten de muren van het tijdelijke ineen. Leven en dood wordt vergeten. De grenzen van dichtbij en veraf vervagen en alles wat tegenstrij dig klinkt wordt vereenigd met God op den laatsten dag van Allerheiligen. Wij, die leven in het wel en wee van de wereld, worden van boven gezegend. In het licht der verheerlijking leeren wij de waarde en het wezen der dingen kennen en door de aanraking met de gemeenschap der heiligen wordt het heilige in ons sterk en krachtig. Daarom is het billijk en rechtvaardig, dat wij de heiligen, die ons zijn voorgegaan, vereeren, omdat, dank zij Gods genade, een groot deel van hun oogst in onze schuren ligt en tevens om ons te verzekeren van hun hulp door hun voorspraak en voorbeeld, opdat het ons wel moge gaan in dit dal van tranen en de dood voor ons geen ver derf moge zijn. Het groote feest van Aller heiligen staat echter niet voor mets juist voor den ernst van Allerzielen. De verschrikking van het „Dies Irae" verdwijnt bij de lofprijzingen en de apocalyptische blik der ontelbare uitverkorenen voor den t:oon van het Lam. Laten wij bij het graf van onze dierbare overledenen het troost volle gebed van het Offertorium van Allerheiligen overwegen In de oogen der dwazen schijnen zij te sterven, zij leven echter in vrede Laten wij ons dan ver heugen in de heerlijke zekerheid van ons geloof en den helderen glans, die uit de heerlijkheid der hemelen in de duisternis der aarde en in den schemer van de plaats der zuivering valt en God loven en prijzen in de gemeen schap der heiligen HET WREEDE BOLSJEWISME. DE ELLENDE IN RUSSISCHE GEVANGENKAMPEN. Het bureau van de „Wereldactie der Vrouwen tegen het bolsjewisme en den oorlog" heeft aan Zijne Exc. Dr. Carlos Saavedra Lamas, voor zitter van de zeventiende algemeene vergadering van den volkenbond, een oproep doen toekomen ten gunste van de vrouwen en kinderen, die in de Russische concentratiekampen zuchten. „De ellende en de zedelgke en stoffelijke nood, waarin deze onge- lukkigen leven, tart iedere beschrij ving en iedere voorstelling die men zich kan maken. Er is niets onbe proefd gelaten om de totale ontred dering der gevangenen te voltooien. De vrouwen moeten vaak in gezel schap van hun kinderen behandelin gen ondergaan, die wij niet nader kunnen aanduiden, en zij worden in de concentratiekampen verplicht om werk te verrichten, dat de mensche- lijke krachten ver te boven gaat onder omstandigheden, die het on dragelijk makenhonger, koude, ellende, waarbij nog komt een voort durend samenzijn met de allerge meenste misdadigers waardoor aller lei geslachtziekten verspreid worden, epidemiën, zedelijke verdorvenheid, en wanhoop in de hand-gewerkt worden. De vrouwen beschikken over geen enkel middel om zich te verdedigen zij zijn overgeleverd aan een straf- systeem, dat geen rekening houdt met physieke of moreele volksge zondheid. De kinderen die tusschen deze gevangenen leven, ondervinden dezelfde behandeling; zij zijn ge noodzaakt om in deze vreeselijke omgeving te leven, waar ze totaal demoraliseeren en besmet worden. En dit, wij herhalen het, zonder dat hun de minste hulp geboden wordt, zonder dat er eenig vooruit zicht is op verbetering. De oproep besluit met de woorden: „De menschheid kan toch niet langer ongevoelig big ven voor dezen hemel- tergenden stand van zaken, waar mee tot op heden zich schijnbaar niemand heeft bezig gehouden." Dezelfde organisatie heeft tevens een oproep gedaan ten gunste van de vrouwen en kinderen in Spanje. DE STRIJD DER KERK TEGEN HET BOLSJEWISWE. Er zal moeilijk een bewering te lanceeren zijn, zoo pertinent onwaar als die, dat de katholieke Kerk niet den strijd zou hebben aangebonden tegen het goddelooze bolsjewisme. Op dien strijd van de Kerk tegen het bolsjewisme heeft Kardinaal Schulte, aartsbisschop van Keulen nog eens met klem gewezen in een rede, waarin de Kerkvorst met verontwaardiging de beschul diging afwees, als zoude de Kerk niet ten allen tijde tegen het com munisme en bolsjewisme gewaar schuwd hebben. We laten hier enkele belangrijke passages uit die rede volgen In deze moeilijke ure, in dezen onbarmhartigen strijd tusschen het Kruis van Christus en de ster van sovjet-Rusland, moeten wij de woor den van Christus voor oogen houden „Wie niet gelooft, zal veroordeeld worden". In laatste instantie is deze kamp een verschrikkelijke tweestrgd tusschen de waarheid en de leugen, tusschen een geloovig Christendom en een ongeloovig heidendom. Een goede bekroning van dezen strijd is onmogelijk wanneer, naast de nationale krachten, ook aan de geestelijke en moreele machten van den godsdienst geen vrijheid van handelen wordt gelaten. Het ongelukkige Spanje toont ons met afschrikwekkende klaarheid, waartoe een volk kan komen, wan neer het jaren lang bijna zonder tusschenpoozen, verdorven, opgehitst en ontkerstend wordt door een god delooze regeering. De wereld verkondigt door het geschreven en gesproken woord de leugen, dat de Pausen en de Bis schoppen niets zouden hebben gedaan tegen het bolsjewistische gevaar. Wie de geschiedenis kent, weet daar entegen dat de H. Kerk te allen tijde tegen het communisme gewaar schuwd heeft, dat Paus Pius XI reeds een tiental jaren geleden vast beraden den oorlog heeft verklaard aan het Russische bolsjewisme toen niemand anders durfde spreken. In de maand Mei van dit jaar heeft de Paus in een toespraak tijdens een audiëntie nadrukkelijk tegen het bolsjewisme gewaarschuwd. Ik heb deze redevoering in geen enkel Duitsch dagblad gelezen. In de laatste dagen van Augustus van dit jaar hebben de Duitsche Bis schoppen een herderlijk schrijven doen voorlezen over de gevaren van het bolsjewisme Ook dit schrijven werd in geen enkel Duitsch dagblad gepubliceerd. Op het einde van Sep tember heeft de Heilige Vader tot de Spaansche vluchtelingen een lang durige toespraak gericht, die in bijna alle beschaafde landen groote instem ming heeft gevonden. In de Duit sche pers werd zij echter niet ge publiceerd. Tot zoover de rede van den Kerk vorst, die een dringend beroep doet op de geloovigen, om toch te luiste ren naar de woorden van hun Bis schoppen, die in Augustus schreven „Wg Bisschoppen, onze geestelijken en ons volk verlangen niets vuriger, dan den vrede en de eendracht van het Duitsche volk, om een einde te maken aan den strijd, die nooit in het voordeel van ons vaderland kan eindigen." Dit alles mogen de Duitschers blijkbaar niet weten, want de ge ketende pers mag er met geen woord melding van maken! MUSSOLINI SPREEKT OPENHARTIG. Mussolini heeft ter gelegenheid van den 14en verjaardag der fascis tische revolutie een boodschap tot de zwarthemden gericht, natuurlijk Met MAGGls Bouillonblokjes bent U verzekerd het beste te hebben, dat op dit gebied verkrijgbaar is. Let op de geel-rode etiketten en de fabrieks- merken: de naam MAGGI en de Kruisster gewijd aan de verovering van Abes- synië, Daarin heet het o.m. De overwinning is behaald, de sancties zijn mislukt, het volken bondsfront is verbroken, Italië is krachtiger dan tevoren, gesterkt door zijn heldhaftige inspanning, die het tegen wien ook wil herhalen ter verdediging van het keizerrijk. Zwarthemden, de marsch naar Addis Abeba, is een logisch gevolg van den opmarsch naar Rome. Onze trots is gerechtvaardigd en het werk, dat wij in Afrika tot stand zullen brengen, zal een bijdrage tot de beschaving zgn, die de duizend jarige tradities van Italië waardig is, Wij hebben in dit citaat één zin netje onderstreept: de marsch naar Addis Abeba was een logisch gevolg van den marsch naar Rome. Dat is een openhartige erkenning. Die aanval op Abessynië was een lang voorbereide uiting van Italiaanschen machtswellust. Daarmede verwijst Mussolini zelf alle gehuichelde verontwaardiging over zoogenaamde aanvallen van de Abessijnen naar het rijk der fabelen. De grensincidenten vóór den oorlog in Abessynyë heeft Italië zelf uitge lokt. Het had die noodig, om zijn rooftocht in 't oog der wereld te rechtvaardigen. Met brutaliteit er kent Mussolini nu achteraf, dat de roof van Abessynië feitelijk in 1922 al vast stond DE MOGENDHEDEN VAN DE ROODE SPAANSCHE RE GEERING. Wegens vijandige daden van de Spaansche regeering ten opzichte van Portugal heeft dit land de diploma tieke betrekkingen met Madrid ver broken. In Italië en Duitschland is deze daad met instemming begroet. Italë en Duitschland zouden voornemens zijn, om na de inneming van Madrid door Franco's troepen het Portugee- sche voorbeeld tc volgen en de nati onale regeering van Burgos te er kennen. Een zelfde houding zullen dan verschillende Zuid-Amerikaan- sche republieken volgen. OVER DEN VELDTOCHT IN ABESSYNIë. De Romeinsche correspondent van de Temps heeft maarschalk Bado- glio eenige vragen over den veld tocht in Abessynië gesteld. Volgens diens meening is de negus ten volle verantwoordelijk voor de tooneelen van roof, diefstal en vernieling, die zich bg diens vertrek uit Addis Abeba hebben voorgedaan. Haile Selasie zou last gegeven hebben de gevangenissen te openen en de wapen- voorraden ter beschikking van de massa te stellen. De maarschalk meent, dat hij moest hopen daarmee de aandacht van zijn vlucht af te wenden. De sancties hebben den veldtocht, aldus den Italiaanschen opperbevel hebber, in geenen deele gehinderd. Veeleer vuurden ze de zelfverlooche ning en vaderlandlievende aandrift van den troep aan. Eigenlgk heeft het de soldaten aan niets ontbroken. Gedurende de vijandelijkheden kon den ze alle benoodigdheden koopen; benzine, auto's vee, kameelen.... Alle kooplieden, bij wie ze aanklopten, antwoordden; de politiek en de zaken hebben niets met elkaar te maken en de overheden deden of ze niets zagen. Op de vraag: „Als het kanaal van Suez gesloten was.... kwam prompt het antwoord: „Dat zoude Europeesche oorlog geweest zgn." WEER 5 MILLIARD VOOR DE FRANSCHE LUCHTVLOOT De bewapenings-wedloop tusschen de groote mogendheden wordt hoe langer hoe erger. Frankrijk gaat zijn luchtvloot weer enorm versterken. Er wordt 5 milliard voor uitgetrok ken. In plaats van de 1000 vliegtuigen, welke volgens het vorige plan de Fransche luchtmacht moesten ver sterken, wil de minister van oorlog een grooter aantal toestellen injver- sneld tempo doen aanbouwen. Ver der moet het aantal vliegvelden wor den vermeerderd. De ministerraad heeft deze plan nen goedgekeurd. ALS DE STORM GIERT. Ook in deze week hebben we ruim schoots onze portie van najaars stormen gehad. Met helaas weer al de daaraan verbonden ellendige ge volgen. De Scheveningsche trawler „Sch. 68" is op een der IJmuidensche pieren geloopen en vergaanvgf dooden moesten daarna worden be treurd. Circa 500 M. in zee schijnt onder IJmuiden nog een tweede onbekend wrak te liggen. Men heeft te Wijk aan Zee een sloep en elders een reddingsboei gevonden. Verschillende zeebooten zrjn gestrand of beliepen averij, maar alles kwam ten slotte zoo goed en zoo kwaad als het ging, terecht. De „Schwaben" werd vlot gebracht, de „Kurt Hartwig Siemers" binnen gesleept en in 't Noorden, voor de Wadden-eilanden, redde de redding boot „Jhr. Den Tex" de opvarenden van een ander schip, de „Harlingen", dat met een aak op sleeptouw dreigde te vergaan. Omtrent de „Norburg", die dertig man aan boord had, heeft men lan gen tijd in beangstigende onzekerheid vertoefd; vier mijlen ten N. van Ameland sloeg dit schip, dat gesleept werd door de „Holland", los van de tros. De reddingsboot „Insulindè" bleef in de buurt, maar kon bet schip niet benaderen. Later slaagde men er in, om de verbinding te her stellen. Ook deze storm heeft weer een keer te meer de schoone reddings driften wakker geroepen, welke in al onze zeelieden sluimeren. Vooral bij IJmuiden en op de Waddenzee bij St. Jacobi Parochie hebben onze redders zich zéér onderscheiden. DE NEDERLANDSCHE MIJNEN Als mosterd na den maaltijd werd den volke dezer dagen kennis gegeven van den inhoud van het rapport van oud-minister Mr. Verschuur, inzake den toestand in den Nederlandschen mijnbouw en de methoden om daarin verbetering te brengen. In zgn begeleidend schrijven wijst de minister er op, dat sinds 17 Sep tember 1935 de toestand niet onbe- langrgk is gewijzigd en in verschil lende opzichten zich minder ongunstig laat aanzien, waardoor verschillende opmerkingen in het rapport thans niet meer ter zake dienende zijn. Inderdaad kan het Nederlandsche mijnbedrijf zich na de devaluatie weer zeer goed zelf redden. Vóór de devaluatie achtte Mr. Verschuur de mijnen alleen nog te redden door besparing op de transportkosten van het kolenvervoer en vooral door een voordeeliger distributie. Een bestudeering der cijfers gaf den indruk, dat het door een beper king der groothandels- en tusschen- handelsmarges mogelijk zou zijn, om, zonder verhooging der consumenten prijzen, de verliezen voor de mijnen weg te werken. Het wil anders nog al wat zeggen, dat de saneering van het mijnbedrijf bereikt had kunnen worden, wanneer de grossiers zich met een redelijke winst zouden hebben tevreden ge steld. Zijn die winsten dan zóó ergerlijk-woekerachtig geweest DE VORSTELIJKE VERLOOFDEN. Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn weer „thuis", d.w.z. teruggekeerd in het land, dat weldra ook „het" land van den toekomstigen prins gemaal zal zgn. Geleidelijk zien we den dag van het vorstelijke huwelijk naderen, al kennen we dien dag dan ook nog niet. De prins zal worden opgenomen als officier en suite in het Nederlandsche leger, n.l. bg de blauwe huzaren. En deze week ont ving hij de hoogste Nederlandsche onderscheiding, n.l. het grootkruis der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Hoezeer de huwelijksdatum ook nadert, ons volk is nog niet gereed met het huwelijksgeschenk. Althans zijn de hooge dames en heeren, die het ccmité voor de inzameling der gelden voor dit geschenk vormen, nog niet met hun voorbereidingen gereed. Er is een echt Holiandsch gekijf over de zaak aan den gang, hetwelk bepaald wansmakelijk is. Deed men zóó tegenover parti culieren, dan zouden de begunstigden al lang hebben gezegdik wil heel dat cadeau van jullie niet meer zien. Voor de vorstelijke verloofden gaat het moeilgker om zulke houding aan te nemendaartegenover hadden zij recht op meer égards. De zaak zal wel „voor mekaar" komen, maar strubbelingen als thans plaats vinden, hadden vermeden dienen te worden. MEER ONSMAKELIJKHEDEN. Er vallen uit de afgeloopen week trouwens wel méér onsmakelijkheden te signaleeren. Zoo b.v. 't bombar dement door Amslerdamsche N.S.B.- ers, met rotte eieren, tomaten en voetzoekers, in een Utrechtsche vergadering, waar ze niets te maken hadden. Tegen zulk canailleusch gedoe moesten onze ordebewaarders toch maar eens streng optreden. Maar toch ook weer niet ondoor dacht. Zooals in de zaakRies te 's Gravenhage. Het betreft hier een aangelegenheid, welke zich moeilijk voor een beschouwing in de krant leent, maar wél mogen we hier vaststellen, dat degenen die zich voor deze zaak interesseeren en ken nis hebben genomen van de open bare geschriften, welke er aan zijn gewijd, geschokt zijn door den indruk, als zou de politie en justitie in sommige gevallen op al te licht vaardige wgze de eer en goeden naam van overigens gunstig bekend staande personen nakomen. SPOORWEGEN EN GROOTE GEZINNEN. ACHTERLIJK NEDERLAND De Ned. R.K. Bond voor groote gezinnen heeft zich al eens tot de Ned. Spoorwegen gewend om reduc ties aan groote gezinnen bij het reizen. De directie antwoordde toen: wij doen niet aan liefdadigheidEn toch ging het om recht en billijkheid tegenover het groote gezin, maar ook om een verstandige bedrijfs- politiek, om meer geld in 't laadje te krijgen. In Duitschland is men verstandi ger in dit opzicht, al komt men daar het groote gezin tegemoet op andere dan moreele gronden. In Duitschland behoeft van gezin nen met 4 of meer minderjarige kinderen slechts de eerste persoon den vollen prijs te betalen, terwijl voor iederen verderen persoon boven de 10 jaar de halve prijs geldt. Twee kinderen van 410 jaar be talen tezamen den hal ven prijs en verdere kinderen beneden de 10 jaar hebben vrij vervoer. In ons land betaalt een gezin van vader, moeder en 6 kinderen van resp. 14, 13, 11, 9, 7 en 6 jaar bg een gezamenlijke reis totaal 61/. maal den prgs van één kaartje. In Duitschland slechts 37, maal den prgs van één kaartje. Een groot gezin betaalt in Duitsch land dus slechts ongeveer de helft van den prgs in ons land De witste tanden, indien U poetst met wat goeds, dus met Tube 60, 40 ctDoos 20 ct IVOROL VENRAY, 31 Oct. 1936. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat op 27 October 1936 bg hen is ingekomen een verzoekschrift van het R. K. Kerkbestuur van de Pa rochie van den H. Johannes den Dooper te Merselo om een verlof B als bedoeld in artikel 38 der Drank wet (Staatsblad 1931, no. 476) voor de Patronaatszaal van het perceel Merselo M 15. Binnen twee weken na de dag- teelcening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders in brengen. Venray, 28 October 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. G. H. HOUBEN l.b. De Secretaris, VAN HAAREN. BOUWVERGUNNINGEN. Ingevolge de Bouwverordening werd vergunning verleend aan M. A. Ver voort te Oirlo tot het bouwen van een woonhuis aldaar en aan de Eerw. Broeders van Liefde, tot het bouwen van een transformatorhuisje aan den Wanssumschenweg. DIPLOMA COSTUMIÈRE. Op de Modevakschool voor Venlo en Omstreken, gevestigd te Venlo, Nieuwstraat 31, Directrise Mevr. R. Brouwer-Schippers, slaagde op 16 October j.l. voor het Diploma Cos- tumière in het Costuum, Mantelvak en Kinderkleeding, onze dorpsgenoote Mej. J. M. J. van Leuken. P.D.V. „DE ZWALUW." Zondag j.l. hield de P.D.V. „De Zwaluw" een navlucht van uit Gro ningen. De prgzen werden behaald als volgt: 179101417 G. van Dijek 2615 St. Servaas 358 W. Thgssen 413 Gebr. Rutten 11 G. Vissers 1216 Gebr. Theeuwen De manden die vervlogen werden, zijn gewonnen door St. Servaas en W. Thijssen. Los 9 uur met Zuid-Westenwind. Aankomst 1ste duif Zondag 1-26-48. Laatste duif Maandag v.m. 6-58-15

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1