Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Waar gaan we heen Kiesvereenigingen wordt wakker Binnenland. Ontwikkeling MARIONETTEN- THEATER DR. JOH. FAUST Krakelingen. Provinciaal Nieuws Zaterdag 21 October 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 43 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7Va ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Laten we minder zorg hebben om de toekomst en meer ijveren om ons zelf te zijn in het leven. Het is een... „waan, dat de menschengroepen in vrije wils- bepaling haar weg kiezen". Deze uitspraak lijkt ontleend aan den bijbel, maar is het niet. We schreven ze over uit een Oproe rige Krabbel van de hand van A. B. Kleerekooper in „Het Volk". „Men mag er aan twijfelen zegt Kleerekooper in hetzelfde artikeltje of ooit één geslacht in zijn eigen tijd de weg wist en zich welbewust was, waarheen het zich bewoog. Ook de men- schen... zijn... zelf niet anders dan voortgedrevenen". Inderdaad. De heer Kleerekoo per kan het aan zijn eigen ont wikkelingsgang zien, hoe weinig de mensch zich ze'f vormt en hoezeer hij gevormd wordt. Hoe fel en verbeten waren vroeger zijn Oproerige Krabbels en wat een mildheid van oordeel ver- toonen ze tegenwoordig vaak Zelfs voor zijn grootste politieke vijanden vindt de Oproerige Krabbelaar thans een woord van excuus. „De beslissende krachten worden niet geroepen", zegt hij. „Zij openbaren zich. De dictator is evenzeer haar gehoorzame dienaar als de onderdanigste onder zijn onderdanen". Er zit niets oproerigs meer in, in zoo'n Krabbel. Laten we de zinnen, welke we citeerden, daarom eens precies in hun verband weergeven. Ze vormen een aantrekkelijke schoon heid van taal en gedachte. Punt van uitgang voor zijn artikeltje, waren den heer Kleere kooper de „oogstdiensten" in protestantsche kerken, waarvan hij dezer dagen las. Zij herin nerden hem aan het klassieke Oogstfeest van het Oude Testa ment. De godsdienstige grondslag van het Joodsche en die van het nieuwe christelijke oogstfeest, is dezelfde. A. B. K. noemt het „een frissche beweging" En dan vervolgt hij „En dat is nu zoo merkwaar dig in dezen tijd, dat ondanks al de ellende en verwording, die zich rondom ons ophoopen, men toch ook weer telkens verschijn selen tegenkomt, die als gezond en blijmoedig aandoen. „Men mag er aan twijfelen, of ooit één geslacht in zijn eigen tijd de weg wist en zich welbe wust was, waarheen het zich bewoog. Ook de menschen, die de leuze uitgeven, al krijgen zij de volledige macht in handen om die te voltrekken, zijn toch zelf niet anders dan de voort gedrevenen, en de krachten die hen voortbrengen en opjagen, zijn hun evenmin als wien ook anders bekend Die worden eerst lang achter af duidelijk voor den critischen beschouwer van het tijdbeeld dat éérst verbleken moet vóór het trots den kleurenchaos te onderkennen valt. Daarom is het ook een waan, dat de geschied kundigen onze prtffeten zouden kunnen zijn. En een andere waan (dat de menschengroepen in vrije wilsbeschikking haar weg kiezen, ©e 'beslissende krachten worden niet opgeroepen. Zij openbaren zich. De dictator is evenzeer haar gehoorzame dienaar als de onderdanigste onder al zijn on derdanen. „Wie dit begrijpt, zal in een tijd, als deze zich vasthouden aan den plicht, die voor hem ligt en niet in arren moede krijten: „Waar gaan wij heen?" „Want op deze vraag is nim mer het antwoord aan den tijd genoot geweest." Tot zóóver de Oproerige Krab belaar. „Waar gaan wij heen?" Op deze vraag, zegt de heer A. B, K, is nooit het antwoord aan den tijdgenoot geweest Ligt in deze erkenning niet meteen het vonnis omsloten ten aanzien van de theoriën van Marx, die het ais een dogma stelde, dat uit de historische ontwikkeling van het materialisme noodwendig het socialisme moest groeien A B. K., geleerd door de er varing, gelouterd door leed en tegenslag, heeft het betrekkelijke van alle menschelijke waarden leeren zien en is aldus tot de er kenning gekomen, dat we er niets van weten, hoe de toekomst zich zal ontwikkelen en dat de mensch noch menschengroepen in staat zijn om hun lot zelfstandig te be palen. Er zijn onbekende krach ten, zegt hij, die alles regelen, krachten wekken en deze op jagen. Eigenlijk is de A. B. K. er, waar hij wezen moet en waar heen de logica hem heeft gedre ven. Hij is komen te staan van aangezicht tot aangezicht tegen over de Kracht. Die hij thans nog de „onbekende" heet, omdat zijn zelfoverwinning nog niet zóó vol komen is, dat hij in deemoed bereid is om hoofd en knie te buigen en te zeggen: Die Kracht zijt Gij, o God, en die bestiering is van Uwe Voorzienigheid. Wie zóó gelooven zal met nog meer vertrouwen dan dat, waar van de Kleerekooper in zijn Op- rierige Krabbel blijk gaf, den strijd des levens strijden, zooals zijn gevoel van plicht dien te strij den geeft, zonder beangst te vra gen, wat de toekomst den mensch en de wereld zal brengen. In onzen tijd dreigen velen moe deloos te worden, als ze in hun beginsel of levenshouding in te genspraak meenen te zien met wat de toekomst, „noodwendig" moet brengen. Er is niets „nood wendigs" in de tóekomst. Zijn regeling is altijd verrassend, om dat niet de mensch of menschen- 'roepen haar maken, maar de ■Cracht, welke van ons menschen onafhankelijk is. Te vreezen voor wat de toe komst kan brengen is slapheid en lafheid. Om zoo'n gedachte toekomst het strijden te staken voor datgene, wat we op heden onzen plicht weten, is verraad aan het eigen karakter en mis trouwen in de Voorzienigheid. Onze sirijd en onze levens houding moeten een eerlijke zijn. De uitkomst moeten we overlaten aan de Kracht, Die boven ons is. Md. welke in" de komende regeerings- periode de katholieke kiezers van ons land in de Tweede Kamer zal vertegenwoordigen. Deze taak is zeker niet minder belangrijk dan de vaststelling van een program. In verband hiermede wijzen wij er nog eens met nadruk op, dat alle katholieke kiezers, die vóór 1 Januari a.s. geen lid zijn van de R.K. Staatspartij, geen enkelen invloed kuDnen uitoefenen op de samenstelling der candidatenlijst en dus ook niet op de samenstel ling van onze Kamerfractie. Voor hen is het nu de tijd om in de gelederen te treden van de R.K. S. P. Die Staatspartij wil een betere geordende maatschappij, opgebouwd volgens de richtlijnen, aangegeven door onze H. Vaders, in verschillende encyclieken. Wij moeten waakzaam zijn en eendrachtig beschermen, ver dedigen en verstevigen, hetgeen onze voormannen in een jarenlangen, taaien en volhoudenden strijd op staatkundig gebied voor ons hebben veroverd. Katholieken, sluit U daarom aan en neemt deel aan den arbeid, waar voor de gereedschappen ons in de handen zijn gedruk door onze Gees telijke Overheid. Onze plaatselijke afdeelingen moeten thans, vooral ook door huisbezoek, hun gelederen verster ken en in het nu aangebroken seizoen op ruime schaal voorlich ting geveD, om velen van hun politieke dwalingen terug te voeren tot de eenige politieke partij, waarin zij thuishoorende R.K.S.P. Sluiten wij toch de gelederen en vormen wij de zoo uitdrukkelijk ge- wenschte en noodzakelijke eenheid op staatkundig terrein Het wordt meer dan tijd, dat ons katholieke volk wakker wordt en een gröotere activiteit aan den dag gaat leggen, vooral ook op staat kundig terrein. De Bisschoppen roe pen ons telkens weer uit onzen dom mel wakker met de vermaning: Katholieken, weest toch niet zoo laks, kijkt toch uit Uw oogen en steekt de handen uit de mouwen We zijn inderdaad veel te laks. Wij suffen en wij slapen, terwijl onze meest gevaarlijke vijanden steeds verder opdringen. Als we zien, hoe gering zelfs nu, iu het gezicht der Kamerverkiezingen de belangstelling is voor ons staat kundig leven en hoe leeg de bijeen komsten' over 't algemeen zijn van de afdeelingen van onze R.K Staats partij, dan kunnen we niet anders zeggen, dan dat ons katholieke volk slaapt, dat het met de oogen dicht loopt en dat de groote massa nog absoluut niet begrijpt waar 't thans om gaat. Nu moet ons volk gemobiliseerd worden, straks, bij de verkiezingen, moeten we den stormloop van onze vijanden, vooral van communisme nationaal-socialisme weerstaan kunnen. In de voorbereiding voor de Kamerverkiezingen hebben we in onze partij twee étappes achter den rug. Allereerst de vaststelling van het beginsel-program waartoe de jongste Partijraadsvergadering in Den Bosch besloten heeft, terwijl de kiezers in September j.l. hun wenschen voor het program van actie hebben ken baar gemaakt, dat straks in de Partijraadsvergadering op 14 Novem ber definitief zal worden vastgesteld, Een belangrijke taak, waarvoor de kiezers nu weer geroepen zullen worden, is de vaststelling van de candidatenlijst voor de samenstel ling van de fractie. Vetwormpjes meeëters, pukkels en puistjes PUROL doet ze verdwijnen Gebruikt bij gelaatsverzorging witte Purol. Doos 30. Tube 45 ct. Bij Apoth. en Drogisten. MIDDENSTAND EN VESTI- GIN GSEISCHEN. Op de vergadering van den Cen- tralen Raad van de Hanze in het Bisdom Haarlem is een motie aan genomen inzake de vestigingseischen. Deze motie luidt als volgt De Hanze in het bisdom Haarlem bijeen op haar najaars-Centrale Raad te 's-Gravenhage op 20 Oct besprekende de wet op de vesti gingseischen, spreekt als haar mee ning uit, dat spoedige behandeling van de wet op de vestigingseischen dringend noodzakelijk is dat daarenboven niet gemist kun nen worden maatregelen tegen de steeds verder gaande overwoekering van het kleinbedrijf door het groot bedrijf dat daarentegen wettelijke maat regelen dringend noodzakelijk zijn noodigt het hoofdbestuur uit al die maatregelen te nemen, die kun nen leiden tot het bereiken van het beoogde doel en gaat over tot de orde van den dag. DALENDE INKOMENS EN VERMOGENS. Het bedrag der zuivere inkomens, dat voor het belastingjaar 1930'31 4367 millioen gulden bedroeg, is voor 1935—1936 tot 2827 millioen gedaald. Het gemiddelde inkomen per aan geslagene bedroeg in laatstgenoemd jaar f 2068. Het bedrag der in de vermogens belasting vallende vermogens be reikte het hoogste punt over het belastingjaar 1929'30, toen het 15.668 millioen bedroeg. In 1935'36 was het gedaald tot 11.129 millioen. Het gemiddelde vermogen per aan geslagene was toen f 63.000. Opgemerkt moge worden, dat in bovenbedoelde bedragen niet begre pen zgn de buiten de inkomstenbe lasting vallende inkomens beneden f 800 en de buiten de vermogens belasting vallende vermogens beneden f 16.000. DE DEVALUATIE. LEUTERPRAATJES ONT MASKERD. Er zijn thans al verschillende feiten, hoe geweldig veel er vroeger geleuterd en gefantaseerd is in de actie tegen de devaluatie, waarmede de groote massa kopschuw moest worden gemaakt voor een val van den gulden en de Regeering en vooral premier Colijn moesten worden voor gesteld als „nationale figuur", die vocht voor den gulden en daarmede voor de hoogste belangen van land en volk. Nu er toch gedevalueerd moest worden, is reeds op verschillend terrein gebleken hoe grof de mis leiding vroeger is geweest en met welke ondeugdelijke wapenen er vroeger gehetst is, tegen menschen, die in een eerlijke overtuiging de devaluatie als een landsbelang ver dedigden. Inplaats van dat het staatscrediet is ondermijnd, is het vertrouwen in het staatscrediet belangrijk toege nomen. Inplaats dat de staatspapieren kelderen, staan de staatspapieren er beter voor, dan voor de devaluatie en zijn de kleine spaarders er beter in plaats van slechter van gewor den. De Telegraaf, die tot het laatste uur toe, de devaluatie als een groote nationale ramp afwees en in eerbied voor Dr. Colijn deswege op de knieën lag, moest de vorige week erkennen, dat de gevolgen nogal meegevallen waren en dat het hypo theekwezen en de pandbrievenmarkt, inplaats van ontwricht, zich juist hersteld hebben. En in het Zondagochtendblad van de Telegraaf, erkent nu de Beurs- en Financiën-redacteui4, dat nu 3 weken na de devaluatie, erkend moet worden, dat over de geheele linie herstel is ingetreden. Het blad wijst dan ook op het algemeen koersherstel en zegt o.m.; Deze ontwikkeling toont aan, dat het aan den gang zgnde proces van de voortschrijding naar een lageren algemeenen rentevoet nog steeds blijft doorwerken. Het algeheele herstel van ons economisch leven valt niet te ontkennen. Ook de Groene Amsterdammer erkent deze week, dat de voor deden van devaluatie voor ons land, zooals het tot nu toe lijkt, grooter zullen zijn dan de meeste gezaghebbende personen in ons land vóór de devaluatie verwacht hebben. En de Haagsche briefschrijver van De Tijd verklaarde deze week, dat men in den Haag thans algemeen erkent, dat we gezien de resultaten, in ons land verstandig hadden ge daan, indien we een jaar eerder ge devalueerd hadden. HERFST-STORMEN. De eerste zware herfststormen hebben in het begin van deze week onze kust weer gebeukt en doen zien, hoe gevaarlijk deze tgdens het woeden van een tempeest kan zrjn. Eén ding is een groot &eluk; er zijn dezen keer geen menschenlevens verloren gegaan. Maar ongelukken waren er overigens geDoeg Het Rijnschip „Majo" sloeg met zijn lading van 5500 pakken stroo op de Friesche Wadden, waar het door brand verging; de bemanning kon worden gered. De Grieksche vrachtboot „Atlan. ticos" moest nabij Caltantsoog S.O.S.- seinen uitzenden. De uitgezonden sleepboot „Witte Zee" kon de schuit behouden binnenbrengen. De Noorsche walvischvaarders de Globe 6 en Globe 3 werden resp. te IJmuiden en Nieuwe Diep binnen gesleept. Het Grieksche stoomschip „Okeanis verkeerde op de Noordzee in gevaar van zinken. De „Witte Zee" heeft eerst de bemanning overgenomen; later sleepte het den stoomer den Nieuwen Waterweg binnen. Zoo is alles nog betrekkelgk goed afgeloopen. Dank zg de zeemans kunst van onze dappere redders en de bemanningen onzer sleepbooten. Nederland heeft zijn naam weer hooggehouden. DE VAN DER WIJCK VERGAAN. Hoewel het ongeluk ver van huis 3 gebeurd, moeten we te dezer plaatse toch ook nog even de ramp van den Indischen pakketstoomer ,Van der Wijck" herdenken. Het gaat hier immers om een Nederlandsch schip, varende in de Nederlandsch-Indische wateren met Nederlandsche ambtenaren en hun families en een gedeeltelgke Neder landsche bemanning aan boord. Diep tragisch was dit ongeluk in donkeren nacht op rustige zee, uit onverklaarbare oorzaak. Met weemoed en dankbaarheid herdenken we den dapperen marco nist Uijtermerk van de „Van der Wijck", die tot het laatst z'n plicht heeft vervuld en daarom mét het schip naar de diepte verzonk. Hg gaf zijn leven voor dat van honder den. Dank zij hem konden zoovelen nog worden gered. Het aantal slacntoffers, aanvanke lijk op 72 geschat, is door latere berichten gelukkig tot op bijna de helft van dit aantal teruggevoerd. Opmerkelijk groot is het aantal Europeesche slachtoffers, hetgeen wordt verklaard uit de omstandig heid, dat dezen in hun kajuiten ver bleven, waar ze door het noodlot werden verrast. GEEN OPGELEGDE SCHEPEN MEER. In Amsterdam en Rotterdam heeft men reden om tevreden te zgn, nu de laatste der opgelegde schepen in de vaart zijn gebracht. Het gaat met de scheepvaart dus beter dan het gegaan is, maar toch is de werkloosheid nog groot van onze zeelieden. Dat komt, doordat onze redergen in de laatste jaren grooten uitverkoop heb ben gehouden. Tal van groote schepen zijn naar het buitenland, in het bgzonder naar Rusland verkocht. Als de opleving aanhoudt en door zet, kunnen we daar nog wel eens spoedig berouw van krggen. Met onze huidige vlootsterkte big ven in elk geval duizenden zeelieden tot werkloosheid gedoemd/ DE KAMER „ZIT". De Tweede Kamer heeft haar zit tingen hervat en begon dezen keer wel op zeer zachtzinnige wijze haar parlementairen arbeid, n.l. met de behandeling en aanvaarding van een nieuwe vogelwet, welke den vogel stand in ons land meer afdoende be doelt te beschermen. Niet alleen uit een oogpunt van dierenbescherming, maar evenzeer ten behoeve van den land- en boschbouw, welke een teis tering zouden hebben te verduren als de vogelstand tot een minimum werd teruggebracht. Het is een genot om ons parle ment tegenwoordig aan het werk te zien, zóó vlot gaat het er, zonder veel nutteloozen omslag. De volks vertegenwoordiging doet waarlijk haar best om het parlementarisme te bevrijden van den slechten naam, wel ke het in de laatste decennia zich zelf bezorgde. DIE „ZIT" OOK! De voortvluchtige bedrijfsleider uit Alkmaar, die f 40.000 verduister de als slaaf van zgn dwaze wedlus- ten, die is óók een zitting begon nen, doch eene van minder aangena- men aard. De vlucht van dezen man is als het gegeven van een drama tische film geweest. Wat 'n ellende We zouden de vraag wel eens wil len opwerpen, of het politie-onder- zoek in zoo'n geval niet wat meer bescheiden gevoerd zou kunnen wor den. De Alkmaarsche politiecommis saris, die per auto naar Cadzand tufte om den gearresteerde een ver hoor te gaan afnemen, was verge zeld van een tweeden auto, waarin... verslaggevers. Het is waarlijk te on bescheiden- Amerikaansch OPLEVING. Ten slotte wijzen we nog op een paar hoopgevende geluiden/ Het Kamerlid Max van Poll zeide in een rede te Helmond, dat in Eind hoven b.v. een belangrgke opleving kan worden verwacht, daar op den bestaanden uitvoer van de Philips- bedrijven reeds een bedrag van cir ca 8 millioen meer in guldens wordt ontvangen en de export-mogelijkheid nog toeneemt. Men heeft die ver wachting uit het jaarverslag van Philips kunnen lezen. Ook voor de ijzerindustrie verwacht spreker een opleving In Tilburg neemt de werkloosheid in de wol-industrie reeds af. In deze voor Tilburg zoo belang rijke industrie bedraagt de vermin dering van het aantal werkloozen, vergeleken bg de week voor het bekende regeeringsbesluit, 651 of niet minder dan ruim acht en der tig procent. Gezien in het licht van deze guns tige cijfers is het optimisme, dat de laatste weken in de industrieele kringen van Tilburg heerscht, dus alleszins gerechtvaardigd. In de Zinkwit-industrie te Budel valt een aanmerkelijke opleving te bespeuren. Wanneer aldus het aantal werk loozen gaat dalen door opleving in de industrie zal de koopkracht gaan stijgen en zal ook de middenstand profiteeren. Laten we hopen, dat nu eindelgk het licht van een wat beteren eco- nomischen tijd doorbreekt, al zal dan ook de devaluatie alléén op den duur geen blijvend herstel brengen. WANNEER HUWELIJKSFEEST Het schijnt de geest van den tijd te wezen om onbescheiden te zgn. Zoo kunnen we ook maar moeilgk wachten tot een offieiëele mededee- ling ons volk kennis geeft van den datum van het verwachte vorstelij ke huwelijk. We gissen allemaal „wan neer het wel zijn zal". En ook in dè.t opzicht staat de pers vooraan in de rijen der gissenden. Het Vaderland giste dat Prinses Juliana en Prins Bernhard op 6 Ja nuari in den echt zouden worden vereenigd. Van gezaghebbende zijde werd toen medegedeeld, dat nog niets vaststond en nog geen datum was bepaald. Twee dagen later verkon digde De Telegraaf, dat de huwe- lgksdatum 12 Januari zou zijn.... Het publiek toont nog meer onge duld dan de beide meest belangheb benden, die op het oogenblik rustig in Duitschland vertoeven, waar Prin ses Juliana nader kennis maakt met de familie van haar aanstaanden gemaal. VENRAY Beschermheer H.E. H. Deken Berden Eere-Voorz.E.A. H. Burgm. v.d. Loo 2e avond Maandag 26 October om 8 uur in het St. Antonius- Patronaat geeft het bekende van BERT BRUGMAN, Amsterdam het beroemde meesterwerk v. Goethe in 5 bedrijven, naar het oude hand schrift van Geiselbrecht. Een genotvolle avond wacht U Entrée 20 cent. Abonnementen en gereserv. plaatsen te bespreken bg G. W. MUSKENS, Schoolstraat 14, Tel. 144. Voor dezen avond nog pl.m. 20 plaatsen beschikbaar 75 ct. Wegens de hooge kosten van deze uitvoering.zgn deze prijzen iets ver hoogd. Er wordt zoo cynisch gesproken over „misdadiger". En tóch wat hebben menschen, die zóó bang zijn als deze vluchteling voor de aardsche gerechtigheid, de schande, de gevan genis, wat hebben zij moeten door staan, eer ze verschrikkelijke risico's aanvaarddenOnbegrijpelijkheeft men het geval in Alkmaar genoemd. Wat mij vooral onbegrijpelijk voor komt is, dat iemand in een houthan del achtereenvolgens een totaal van 40.000 gulden kan verduisteren. De man was zoo „vertrouwd" en... daarom bleef de controle uit. Dat dit gemis aan qontrole was de misdaad jegtns dezen man begaan. Een misdaad die haast net zoo erg is als de gepleegde verduistering. Iemand, die zóó de schande en de ge vangenis vreesde als deze vluchteling, kan geen dief wezen uit zucht tot het booze. De gelegenheid heeft den dief gemaakt. Wrj kunnen ons wel gelukkigprij- zen om onze braafheid, maar hoe zouden wij zgn in de omstandigheden, waarin anderen vielen Dezer dagen stond eveneens een verhaal te lezen in de krant over een jongeman, die in Utrecht werd voorgeleid voor de rechtbank. Toen-ie daar was aange komen, gilde de verdachte van ont zetting, hij worstelde met de veld wachters en de toegeschoten recht bank-beambten om maar buiten dat gevloekte gebouw te kunnen blijven. Drommen menschen kwamen toe- loopen en hun hart werd verscheurd door het gegil van den ongelukkige. Die tenslotte naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Zeker, het berouw komt na de zonde. Maar wie zulken angst heb ben voor de gevolgen van een mis daad, moeten wel heel wat hebben verduurd en een kans voor het grij pen hebben gekregen, vóór ze hun misdaad begingen. Tegenover heel wat misdadigers is in heel erge, maar niet straf baar ge stelde mate misdaan door een ge makzuchtig stellen van vertrouwen, nalaten van controle. WIE IS DE MISDADIGER 'n Man uit de buurt van Alkmaar, die 40.000 gld. ten nadeele van zijn patroon, een houthandelaar, had ver duisterd, is na een vlucht van circa 14 dagen gearresteerd. Ergens aan het strand onder Cadzand, het meest verlaten oord van onze Nederland sche kust. Tien elf dagen had hij niet meer gegeten, geslapen had-ie tusschen de bremstruiken in de dui nen, zijn voeten waren bevroren, z'n handen opgezwollen, 's Nachtshad hg in een flesch, gebonden aan een touw, water verzameld uit regenputten. Men vond hem bg toeval, den dood nabg, in een schuurtje aan het strand, terwijl een Noordwester storm onze kust beukte en het planken huisje rammeide. Toen de vluchteling, die niet meer gaan noch staan kon, menschen zag, deed hij een poging om zelfmoord te plegen. VENRAY, 24 Oct. 1936. EERSTVOLGENDE RETRAITEN OP MANRESA TE VENLO. 1215 December Horst. 1922 December Venray. BEKROOND. Op het Zondag 18 Oct. gehouden groot nationaal Solistenconcours te Vierlingsbeek verwierven een drietal leden van het St. Servatius-muziek- corps een le prgs en wel P. Fleuren 1ste prijs 1ste afd. met bugle Solo „O Lovely Night." J. v. d. Ven 1ste prgs 1ste afdeeling, met Tuba, Solo „Morceaude Salon." J. Verstegen 1ste prijs afd. Uit muntendheid met Trombone, Solo „Concertino." Pianobegeleiding M. Arts, Venray. De solisten van harte gefeliciteerd. SLECHTE LECTUUR. Men schrijft aan de L.K. Nu 't winterseizoen weer voor de deur staat, loopen de colporteurs de deuren weer plat om hun slag te slaan. Zoo werd in de laatste dagen wederom gevent met boeken en boekjes, die beter in de brandende kachel gegooid konden worden, want ze leveren gevaar op voor geloof en zeden. 'n Communistisch boek, dat op den omslag prgk te met een engel, om de goedgeloovige menschen er maar te laten inloopen, werd ook al gekocht. Niet alleen steunt men met 't koopen van zulke prullen onze tegenstanders, maar men brengt ook in de gezinnen ernstig gevaar voor de zielen. Dringend wordt men verzocht niet j te koopen en ook geen enkele steun j te geven aan dat soort colporteurs I heeft men gekocht, dan gooie me

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1