Winter mantels KINDER- EN DAMES- Radio-Centrale Venray Incasso- en Rechtskundig Bureau <4 „MERCURIUS" Ten kantore van G. W. MUSKENS Binnenland. DERDE PROGRAMMA Wij hebben een uitstekend sortiment en zijn zeer goedkoop 11 R ƒ21P¥ T TlfQ komen ze aan Uw deur, Adverteert in de Weekbladen! dreigde 'n staking door een ver slechtering van de arbeidsvoorwaar den aan de Oranje-Nassaumijnen. Thans echter heeft de mijn-directie aan het Dag. Bestuur van den Ned. R.K. Mgnwerkersbond meegedeeld, dat om bedrijfstechnische redenen was overgegaan tot wijziging van de diensten op Zaterdag- en Zondag nacht. Zij kon evenwel de bezwaren der arbeiders aanvoelen en daarom zou in het vervolgd de Zaterdag nachtdienst worden gecombineerd met den Zaterdagmiddagdienst, zoo dat de Zondagnachtdienst komt te vervallen. Het dagelijksch bestuur van den Ned. R. K. Mijnwerkersbond ver klaarde hierop, dat door deze wijzi ging volledig aan de bezwaren was tegemoet gekomen en het conflict dus volledig is opgelost. WEINIG OPWEKKENDS. En hierbij moesten we het van de week maar weer eens laten. Liever maken we er geen gewoonte van om ook al die weinig opwek kende voorvallen te memoreeren, welke elke week de vreugde over enkele blijde dingen overschaduwen. Van de week b.v. hadden we weer eens ons vliegtuigenongeval big Dinteloord dat dezen keer voor de inzittenden nogal vrij goed afliep. En eveneens de groote serie ver keersongelukken, welke vaak maar al te slecht afliepen. Natuurlijk is er ook weer ergens een fraudeerende ambtenaar gearresteerd moeten worden. Ellendige dingen zijn dat toch. Als men de dagvaarding leest die tegen den gewezen Comm. van Politie te Nijmegen werd uitgebracht en de opsomming ziet van al die gegapte sommen, welke dezen hoogen ambte naar als „vertrouwensman" in be waring waren gegeven, dan wordt men wee van akeligheid. Over zoo veel onnoodige ellende op de wereld. Incasso's. Rechtskundige Adviezen. Schoolstraat 14, VENRAY Groote Straat 0 DE STRIJD VOOR.... DEVALUATIE. Men zal het misschien min of meer verwonderlijk vinden, maar óndanks de devaluatie van den gul den is aan den strijd van sommigen vóór de devaluatie, geen einde ge komen. Van de week is het Comité voor Devaluatie nog te Den Haag in vergadering bijeen geweest en toen bleek, dat de devaluïsten nog geenszins zijn bevredigd door de totstandgekomen waardeverminde ring van den gulden. Inderdaad wordt het met den dag duidelijker, dat onze devaluatie, welke voor de anti-devaluïsten een groote teleurstelling was, de voor standers van devaluatie niet heeft bevredigd. Die toestand is niet goed. De devaluïsten zijn van meening, dat de regeering slechts precies zoover is gegaan met de waarde vermindering van den gulden, als de omstandigheden haar dwongen. En in geen geval ver genoeg om, naast de nadeelen van devaluatie, ook groote voordeelen te doen ontstaan. Voor dat laatste en dit was ook de meening van het vorenbe doelde Comité zou er ernstig naar gestreefd moeten worden om den gulden in een zoodanige ver houding te brengen tot het pond sterling, dat het Nederlandsche prijsniveau, hetwelk vóór de deva luatie zich nog verhield tot het we reldmarktniveau als 100 tot 70, daarmede in overeenstemming zal worden gebracht. Motieven van persoonlijke of nationale rjdelheid om den gulden niet of anders zoo weinig mogelijk te devalueeren, welke ons land in het verleden zoo onberekenbare schade hebben berokkend, mogen thans niet langer een rol spelen. Aldus is het oordeel van het Comité voor devaluatie, waarin verschillen de hoogleeraren in de economische vakken en een aantal groote fa brikanten zetelen. TOCH NOG „AANPASSING" Het Comité van Zes uit de drie groote ambtenaarsbonden heeft een deputatie van drie afgevaardigd naar den minister van binnenland- sche zaken om dezen te bezweren, dat hij thans, nu de gulden is ge devalueerd, zijn nog loopende plan nen tot aanpassing van sommige ambtenarensalarissen zou opgeven. De Minister heeft zich daartoe zeer nadrukkelijk niet bereid ver klaard. De ambtenaren derhalve, die met een nieuwe salariskorting werden bedreigd en van de devalua tie verhoopten, dat deze de plannen van den minister zou doen opheffen, komen bedrogen uit. Het lijkt hard en toch voelen we iets voor de argumentatie van den minister, die zich op het standpunt van rechtvaardigheid, althans van gelijke behandeling jegens allen, stelde. Zulke gelijkheid van behandeling vereischt, dat ook de ambtenaars salarissen, welke laatstelijk nog geen korting ondergingen, worden aangepast aan de inkomens van hen, die reeds tot op het gedachte peil waren teruggebracht. De minister heeft echter niet ge sproken over de andere mogelijkheid van gelijkheid van behandeling. Hij zou in de devaluatie immers aanleiding hebben kunnen vinden om de laatstelijk gekorte salarissen terug te schakelen op het peil der nog niet gekorte. VOOR 'T GROOTE GEZIN. De Rijkskieskring 's-Bosch gaf ten bate van het groote gezin o.m. de volgende punten op voor het program van actie der R.K.S.P. Zeer bgzondere zorg worde besteed aan de belangen en nooden van het kinderrijke gezin. Als zoodanig wor den aanbevolen 1) Instelling van een rijkscom pensatie-kas, teneinde te bereiken dat het stelsel van kindertoelagen uitbreiding vinde tot allen die in dienst zijn van overheidsorganen, en semi-overheidsorganen, alsmede be vordering van compensatiekassen voor de verschillende bedrijven. 2) Herziening van 't belasting stelsel, in het bijzonder ten aanzien van de P.B. teneinde het beginsel van belasting naar draagkracht ten aanzien van de groote gezinnen, meer dan tot heden het geval is, tot ztfn recht te doen komen. 3) Opheffing, althans verminde ring van de indirecte belastingen, voor zoover deze in het bijzonder op de groote gezinnen drukt. 4) Een rijksregeling ten aanzien van het schoolgeld voor kinderen, welke de lagere school hebben ver laten en de middelbare en andere daarmede gelgk te stellen scholen bezoeken, waardoor bij de vaststel ling van het schoolgeld rekening worde gehouden met alle school gaande kinderen, zulks gelijkelijk voor de lage als de hooge inkomens. 5) Invoering van een vrijgezellen belasting, teneinde door de aldus verkregen opbrengst de groote ge zinnen te ontlasten. 6) Vermindering voor de rijwiel belasting voor de groote gezinnen. HET GROOTE GEBOD. Pater Henricus O.C. zeide in een rede o.m. het volgende We hebben nu negentien eeuwen Christendom. Als werkelgk alle katholieken eens katholiek hadden gedaan, zouden we vandaag geen crisis hebben, doch een stukje be woonbare aarde. We hebben negen tien eeuwen aan Christelijken cellen- bouw kunnen doen en wat hebben we bereikt? Als we 19 eeuwen geleefd hadden op den polsslag van het Katholicisme liefde tot God en tot elkander zouden nu de rust eii de orde van de grootsteden van ons kalm polderlandje niet zweven op de punten van de bajonetten. Het is scherp gezegdLaten wij er onze conclusie uit trekken! GEEN MIJNWERKERS STAKING. In ons Limburgsch mingebied De meest exclusieve modellen, in de nieuwste modelinten met aparle garnee ringen, zult U in groote keuze bij' onze sorteeringen aantreffen. ,3 De mooie kwaliteiten - en de zeer soliede s afwerking, maken al onze mantels ^bijzonder pnjswaartf. PROGRAMMA 18 tot en met 25 Oct. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag KEULEN 8.Omroepkleinorkest BRUSSEL (Vlaams) 8.45 Gespr. dagblad. BRUSSEL Fransch 9.20 Gramofoon 10.20 José Schnijders orkest DEUTSCHLANDSENDER 11.20 Staf muziek uit Munchen BRUSSEL (Vlaamsch) 12.17 Weerber. Salonorkest 1.20 Gesproken dagblad I.30 Populair concert LUXEMBURG. 2.20 Gramofoon KEULEN 3.20 Nette Sachen aus Köln DEUTSCHLANDSENDER 5.20 Omroeporkest olv O. Dobrindt LUXEMBURG 7.Gevarieerd concert KEULEN 8.20 Gluck ohne Ruh, liefdesliederen naar Duitsche volksliederen BOEDAPEST 9.25 Omroepsalonorkest 10.40 Dansmuziek Jazzorkest PARIJS Radio Paris II.05 Dansmuziek, populair concejt Maandag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gymnastiek Gramofoon 8.20 Tgdsein Gesproken dagblad LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 9.50 Sportoverzicht DEUTSCHLANDSENDER 10.35 Scheepsweerbericht 11.Voor de boeren KEULEN 11.20 Fabrieksorkest 12.20 Gelukwenschen 12.35 Nedersaksisch orkest BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad I.30 Omroeporkest REGIONAL PROGRAMMA 2.20 Athur Salisbury orkest 2.55 BBC Midland orkest DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Omroepamusementsorkest STUTTGART 5.10 Intermezzo 5.20 Frohlicher Alltag, gev. concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. FRANKFURT 8.Populair concert REGIONAL PROGRAMMA 9.20 Al Collings dansorkest 9,50 BBC Harmonie orkest LUXEMBURG 10.20 Orkestconcert PARUS Radio-Paris II.05 Dansmuziek populair concert Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek 8.20 Tgdsein. Gramofoon. Berichten LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 9.50 Voor de kinderen DEUTSCHLANDSENDER 10.50 Voor de huisvrouw KEULEN 11.20 Mijnwerkersorkest 12.20 Berichten. Gelukwenschen 12.35 Omroeporkest BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad BRUSSEL Fransch 1.30 Omroeporkest I.50 Gramofoon LUXEMBURG 2.20 Gramofoon REGIONAL Programma 2.50 Geigers orkest DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Omroeporkest 4.20 Schotsche volksliederen DROITWICH 4.40 Forum Theater orkest 5.05 Gramofoon 5.05 Continentals olv Boris Yvain KEULEN 6.Omroeporkest 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DEUTSCHLANDSENDER 8.Orkesten Otto Kermbach en Carl Woitschach LUXEMBURG 9.20 Concert Valda Pastilles ROME 9.50 Dansmuziek DROITWICH 10.50 Dansmuziek Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek 8.20 Tgdsein. Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 9.50 Voor de kinderen 10.35 Berichten KEULEN II.20 Fabrieksorkest BRUSSEL (Vlaams) 12.17 Gramofoon 12.50 Dansmuziek I.30 Populair concert olv K. Walpot REGIONAL Programma 2.20 BBC Welsh orkest DROITWICH 3.10 Morris Motor Fabr. orkest KEULEN 3.30 Sted. orkest Witten Ruhr REGIONAL Programma 4.50 Bronkhorst Trio DROITWICH 5.10 John Mac Athur kwintet 5.35 BBC Dansorkest LUXEMBURG 6.20 Gevar. concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten REGIONAL Programma 8.BBC Empore orkest DEUTSCHLANDSENDER 8.35 Omroepamusementsorkest KEULEN 9.50 Populair concert, dansmuziek DROITWICH II.20 Dansmuziek Donderdag BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gymnastiek DEUTSCHLANDSENDER 9.20 Volksliederen 10.25 Voor de Vrouw 10.35 Scheepsweerbericht KEULEN 12.35 Omroepamusementsorkest BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad KEULEN 2.20 Populair concert REGIONAL Programma 2.50 BBC Empire orkest DEUTSCHLANDSENDER. 3.20 Gerard Hofmans orkest DROITWICH 5.05 Gramofoon 5.35 Dansmuziek BRUSSEL Vlaams 6,05 Kinderuurtje 0.50 Gramofoon 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten BERLIJN 8.Dansmuziek LUXEMBURG 9.Ronte avond BRESLAU 9.50 S A Orkest WEENEN 10.55 Dansmuziek Vrijdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Berichten. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.10 Turnles voor de kinderen KEULEN 11.20 Omroepkleinorkest BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad I.30 Omroeporkest olv P. Doubliez REGIONAL Programma 2.20 BBC Northern orkest 3.05 Piano recital DEUTSCHLANSENDER 3.20 Omroepamusementsorkest DROITWICH. 5.35 Gershom Parkington kwintet BRUSSEL (Vlaams) 6.20 Omroepsalonorkest 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING DEUTSCHLANDSENDER 8.Concert Caspar Cassado 8.20 Vroolrjk plattelands-progr. REGIONAL Programma 9.20 New Georgian Trio 9.35 BBC Dansorkest MILAAN 9.50 Dansmuziek DROITWICH 10.50 BBC Orkest II.25 Dansmuziek Zaterdag BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tgdsein, Gymnastiek, Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 9.50 Voor de kinderen 10.50 Tierkameraden KEULEN 11.20 Gevarieerd concert BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad 1.30 Populair concert I.50 Gramofoon 2.20 Binnenvaartberichten REGIONAL Programma 2.20 Coventrie Hippodrome orkest KEULEN 3.20 Omroepkleinorkest DROITWICH 5.20 Dansmuziek LUXEMBURG 6.20 Gevar. concert 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DEUTSCHLANDSENDER 8.Bernhard Ettes orkest TOULOUSE 9.20 Militaire muziek LEIPZIG. 9.50 Und Morgen ist es Sonntag WEENEN II.20 Dansmuziek Jazzorkest L/f"» VAiLvi/U reizigers van firma's, die naamartikelen pousseeren. Wijst hun er op, dat ze het publiek moeten bewer ken met advertenties. Zegt hun telkens weer

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6