„Zwarte Rozen Bakkerij-S aneering Komt zien Jan Th omassen DIESELPAKKET L. Wijnhoven J. J. DRIESSEN TH. POUWELS, Hofstraat 8 A Als EXTRA RECLAME V LUXOR Theater KRO-TROUBADOURS mei TH0LEN 6 VAN LIER ZAAL „WILHELMINA" TE VENRAY. Voor den SlaciiHijd Kolenschoppen Stallantaarns. Huis mei Tuin Notaris Holt US te Horst zware varkens nel dagmeisje GEVRAAGD hakkersleerling Meisje 15-16 jaar Zw. Mansklompen Vrouwenklompen Kinderklompen Th. POUWELS Noord-Limburg. MELKBROOD 6 eenheden 24 ons 58 ct 3 eenheden 12 ons 30 ct 2 eenheden 8 ons 21 ct WATERBROOD 6 eenheden 24 ons 50 ct BLOEM 10 en 11 ct. per pond DE WIJ VERKOOPEN NOC AAN OUDE LAGE PRIJZEN Heeren-, Jongens-Overjassen in prijzen van I 5.-. 6.50. 7.75. 8.75. 12.50. 14.50. 18.50. enz. Dames- en Heeren- Gabardine en Gummi Regenjassen vanaf 12.50. 14.50. 16.50. 18.50. 21.- STOFFEN voor Manfels. Japonnen. Bontkragen en Vossen, DEZE WEEK 1 groot pak zelfw. Waschmiddel 1 groot pak Zeeppoeder 1 groot dubbelstuk Zeep samen voor 25 ct. 2 pak (4 extra zware stangen) Huishoudzeep voor 25 ct, 1 groot pak Gloor voor 10 ct. 1 doos Schoenpoets en 1 tol m. zweep voor 10 ct. Telefoon 106 te zun er weer Wollen en Geslikte Dekens. Hebt U een Overjas noodig? 46 Maasheescheweg 15 Telefoon 25 SWAGHOVEN Protest ÏVu best! PHILIPS' HET BESTUUR der Verkoop vereen. St. Antonius DIRECTEUR van de aid. Veehandel. Naar Deventer Veemarkt Naar Hedel Paardenmarkt Koopt thans, hef is Uw voordeel I SCHOENEN enz. Winterpantoffels voor dames Heerenpantoffels in zwart en licht bruin vilt. Spotgoedkoop. Werkschoenen, Heerenschoenen, Voetbalschoenen, Leer en Gummi. )ct. md. en n fsiaan 8 van naar Maas- ifgarine en uitgegeven 5 uur nam. i in aanmer- esteld zijn bij tuijsen ling: ber voorm. ltot 12 voor en Brukske cretaris, r te Yssel- ajzers. 2 r VENRAY l De Grootste Superfilm door de Ufa ooit vervaardigd, zal ook hier met groote vreugde ontvangen worden, ook hier zal het enthou siasme spontaan tot uiting komen. Zaterdag Zondag Maandag 8 uur 5 en 8 uur 8 uur dus 3 dagen presenteeren wij U deze grootsche Ufa schlager Een meesterwerk van den eminenten regisseur PAUL MARTIN. Een superfilm met tempo, elan en spanning. Liefde en hartstocht, machtige drijfveeren van de menschelijke ziel bepalen het meesleepende rhytme van de sterk spannende handeling van ZWARTE ROZEN, de triomfale LILIAN HARVEY, de prachtprestatie van WILLY FRITZSCH en de superieure markante WILLY BIRGEL. Bij alle voorstellingen in het geheele land brak bij het slot een geweldig enthousiasme los, toen het publiek zich spontaan van zijn zetels verhief en luide applaudisseerde, wat zelden of nooit gebeurt. Niettegenstaande de buitengewoon hooge kosten handhaven wij onze populaire entréeprijzen. Bespreekt bijtijds Uwe plaatsen Verwacht de volgende week: de beroemde Tenor JOSEPH SCHMIDT in „Wen du jung bist, gehort dir die Welt", en tevens De verloving van Prinses Juliana. ZE KOMENDe op de Vroolijke Noot 18 OCTOBER 1936 te 8 uur n.m. in de De luisteraars zijn opgetogen. De pers schrijft enthousiast „een avond vol afwisseling en beschaafd amusement". Óveral uitverkochte zalen. Kaartverkoop vanaf 11 Oct. bijSigarenmagazgn P. van Opbergen, Markt, voor de rechterzijde der zaalSigarenmagazijn P. Ouden hoven, Henseniusstraat, voor de linkerzijde der zaal. Indien nog voorradig aan de zaal op 18 October van 111 uur. Plaatskaarten f 1.25, 1.—0.75, plus 10 ct. Sted. Belasting. Plaatsbespreking a 10 ct. p. p. bij den kaartverkoop. Gedroogde darmen, Papierdarmen, rechte darmen, Worstpennen, Worsttouw, Boekweitmeel, grof en fijn Zout, Kruiden. Steriliseerketels, Inmaakflesschen enz. Wordt thuis bezorgd. 9 TELEFOON 64 30 Op 24 October hopen onze geliefde Ouders en Grootouders Hubertus Hendriks en Petronella Vermeulen hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat God hen nog lang moge spa ren is de wensch van hunne Kinderen en Kleinkinderen. Venray, Laagheidscheweg. 8 ct. Kolenkitten 48 ct Kolenbakken 65 ct. Kachelplaten 1.15 Kachelzeiltjes 12 ct. Bedkruiken 20 ct. Bedflesschen 75 ct Warmwaterzakken 65 ct. Lampen, Lampeglazen, Lampekatoen, Branders, enz. Onze gewone lage prijzen. Hofstraat 8. Telef. 64 te Leunen. zal op Woensdag 28 October 1936 nam. 5 uur, in café Martens-Hezen te Venray-Leunen, ten verzoeke van zijn principaal, krachtens artikel 1223 B.W., publiek verkoopen Een huis met stal, schuur, schop, erf en tuin met fruitboomen te Leunen gem. Venray K 15, kad. D 3172, groot 11 aren, eigendom van den Heer Piet Jeurissen. Aanvaarding en betaling 1 Febr. 1937. TE KOOP zeergeschikt voor huisslachting L. Geurts, Castenray. 8 GEVRAAGD voor direct 1516 jaar. Adres bur. v. d. blad. 2 TE KOOE 3 ongem. biggen Wed. P. Willems, Brukske. Bakkerij Th. Wintels. GEVRAAGD voor direct, in boerengezin. Adres bureau van dit blad. vanaf 60 ct. per paar. 48 ct. per paar. vanaf 25 ct. per paar. Gekleurde en zwarte. Reuzenvoorraad Riemen, Kappen, enz. HOFSTRAAT 8. 20 Ingaande Maandag 19 October zijn de prijzen vastgesteld van Voor deze prijsverhooging zijn de noodige instanties ge raadpleegd. De Commissie: B. SLOOT D. SCHREURS TH. WINTELS onze overgroote collectie en vergeet vooral niet Wij brengen thans weer een prachtcollectie Ook hebben wij wederom ontvangen de allernieuwste zoowel in het goedkoope als het betere genre. doen wij alle bij ons gekochte Mantels en Japonnen in elk gewenscht model, tot Allerheiligen gratis knippen. Vergelijk onze prijzen en kwaliteiten. Wij vragen en bezorgen heft U. Reuzen voorraad Wollen en gestikte Dekens worden aan oude prijzen verkocht. Zuiver Wollen Dekens met loodje maat 160 x 210 f 5.- Gestikte Spreien in alle kleuren en kwalit. vanaf f 4.2S naar maat, le klas afwerking, ook hierin zijn wij zeer voordeelig. Alle soorten Manufacturen worden ver beneden elke concuirentie verkocht. Beleefd aanbevelend, Oogen spreken een eigen taal. Saam- geknepen oogen zijn noodseinen. Nadrukkelijke verzoeken om licht. Duidelijke waarschuwingen 1 Grijpt in! Voor 1 a 2 cent geeft een Philips' „Bi-Arlita'-lamp van 150 dekalumen een heelen avond helder licht, - be rekend naar de meest gebruikelijke stroomtarieven. Spaart Uw oogen dus! Vraagt ons gratis boekje aan: Van hei Wondere Zien". Het behelst feiten, die ieder modern-denkend mensch moet weten t. te VENRAY roept bij deze op gegadigden voor de betrekking van Aanmelding (uitsluitend schriftelijk) vóór Zaterdag 24 October a.s. bij den Voorzitter M. WISMANS, Maasheescheweg Venray. op Maandag 26 October op Maandag 2 November Tijdig op te geven Henseniusplein 9, Telefoon 95 GARAGE KUPERS Thans is het de tijd van koopen. Voorziet U tijdig vart voordat de verwachte prijsverhooging ingevoerd moet worden. Oude voorraad wordt tegen oude prijzen verkocht. Voorradig zuiver gegarandeerd wollen met Ieeren zool. Verder onze bekende artikelen als Alles aan marktprijzen. Komt bij ons en U zult tevreden zijn. 80 VENRAY Henseniusplein 16 VENLO Groote Beekstraat 33

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3