Een ernstige waarschuwing Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. AAN ALLE PAROCHIANEN. PAREL DER PEEL Ondanks het uitdrukkelijk verbod van onzen bezorgden Bisschop en van alle Bisschoppen van Nederland, wil men in Katholiek Venray een verga dering beleggen, om dat veroordeelde stelsel „Nationaal Socialistische Be weging", ook hier te verbreiden. Als verantwoordelijk leider en her der dezer parochie waarschuw ik alle Katholieken ver te blijven van deze vergadering, ook al ware het slechts uit nieuwsgierigheid. Katholiek zijn en N.S.B.-er tegelijk, is onmogelijk. VENRAY toone zijn TROUW aan Vader-Bisschop. Uw PASTOOR-DEKEN. Te midden eener brandende wereld. Buitenland. Voordeelige Coupons 4jd (Utte (Utvii$ Jök. ^jeuken- tyoumh, £an<^>tiaat ia Zoo 'n Migraine? Provinciaal Nieuws Zaterdag 17?0ctober 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 42 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/* ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. In verband met de tot U gerichten oproep om steun voor het Herstelfonds Uwer parochiekerk, deel ik ook langs dezen weg mee, dat de termijn voor inzending van de inteekenbiljetten tot en met 25 October verlengd is. In de kerk St. Petrus' Banden zijn daartoe nog twee bussen geplaatst bij den ingang der beide portalen. Gelieve toch in ruime mate hieraan te voldoen om aldus voor het Kerkbestuur en 't volijverig comité het huisbezoek wat hierna bij degenen, die niet ingetee- kend hebben, volgt tot een minimum te beperken. Wanneer men geen inteekenbiljet heeft ontvangen of dit zoek geraakt is, kan men onder den Boog bij den penningmeester Fr. Vermaten een nieuw ontvangen. Bij voorbaat hartelijk dank. W. BERDEN, Deken. HET LOT DER KERK. MASSA-MISLEIDING EN KATHO LIEKE TEGENWERKING. EEN KREET OM EENHEID. Het schrijven onzer Bisschoppen, dat op Zondag 4 October in de kerken van ons land is voorgelezen, heeft ons opnieuw duidelijk voor oogen gesteld, hoe de Katholieke Kerk op verschillende punten heeft te strijden. Het is het lot der Kerk in onze dagen, dat bijna alles, dat buiten Haar staat, al verscheurt dat zich onderling, toch op de eerste plaats strijd tegen Haar. De arbeid van communisme, natio- naal-socialisme en vrijdenkerij be teekent een optreden tegen God en Zijn Kerk, die de hardste slagen .heeft op te vangen. Zij wordt terug gedrongen bijna tot vernietiging toe in Rusland; zij wordt langzaam in boeien geketend en machteloos ge maakt aas&u Duitschland; zg wordt ibelaagd en verguisd in de wereld- jpropaganda van alle heillooze dwaal- stelsels; Zij lijdt in Haar kinderen, van wie het leven wordt geëischt, als in de vervolgingen harer eerste eeuwen, of die om hun geloofsver- dediging zuchten in kerkers en con centratiekampen. De Kerk lijdt niet het minst in de jeugd, dieingrooten getale aan den invloed Harer opvoe ding wordt onttrokken. Dat alles gaat ieder van ons ka tholieken aan Als leden van de Kerk zijn wij ge roepen mede te leven met Haar, Haar te verdedigen, voor Haar te strijden, te werken, zoo God het wil, te lgden, het lot van millioenen ge- loofsgenooten in onze dagen. Nederland is geen eiland, waar niets ons genaken kan. Ook naar hier kunnen de golven der verwoes ting overslaan. En ook bij ons, zijn tienduizenden niet bestand gebleken tegen de verleiding van hen, die zich voordoen als de brengers van geluk en welvaart, maar de volkeren in werkelijkheid overleveren aan een schrikbewind. In den kolk der we reldcrisis, geestelijk heftiger dan economisch verliezen massa's hun hoofd en loopen blindelings mislei dende leiders na. De Kerk heeft strijd te voeren op verschillende fronten, Zij moet op even zoovele fronten verdedigd wor den. Een daarvan is het politieke front, dat ons hier bezig houdt. Ook op dit terrein geven de Bisschoppen ernstige vingerwijzigingen. Na bovennatuurlijke middelen te hebben aangegeven voor den geloofs strijd onzer dagen, beschouwen de Bisschoppen ook andere middelen, gedachtig de aan de Schriftuur ont- leede pauselijke vermaning „een muur op te werpen voor het huis van Israël om pal te staan in den strijd ten dage des Heeren." Dan vervolgen de Bisschoppen: „Daarom moeten ook wij, aldus gaat Hij (de Paus) voort, al onze krach ten vereenigen tot een vast aaneen gesloten groep, die een krachtig eenheidsfront vormt tegen de mis dadige slagorden, die vijandig staan tegenover God en het geheele men- schelijke geslacht. Dat daartoe noo- dig is ook de eenheid te bewaren op staatkundig gebied, hebben wij U in een vroeger bisschoppelijk schrgven voorgehouden. Hoe is het nu nog mogelijk, dat ook maar één katholiek, die inder daad van goeden wil is, om zijn katholieken plicht te vervullen, gram moedig tegenover andere katholieken kan staan, in volslagen ongehoor zaamheid zelfs aan zijn Bisschop, zelfs niet tot inkeer komend door zware kerkelijke straffen, maar een demonisch huichelspel toonend van geveinsde onderdanigheid. Judas met zijn verraderskus is in allerlei droe vige figuren herleefd. De wereld brandt rondom ons En de groote strijd gaat altijd rechtstreeks of zijdelings, maar toch meestal rechtstreeks tegen de Katholieken.. De crisisarmoede wordt uitgespeeld tegen de Katholieke Kerk, de eenige principieele verzorgster der armen, Paus, Bisschoppen en Priesters wor den verguisd en vervolgd, de eerste ware vrienden van het volk. Alles, wat verkeerd liep in de wereld, omdat de maatschappij God den rug toekeerde, wordt verweten aan de Kerk, de eenige die recht heeft om te zeggen, dat Zij bgna 20 eeuwen den waren weg heeft ge wezen. Zoo loopen de massa's misleiden met groote misverstanden in het hoofd de wereld door, verkeerd voor gelicht, opgehitst tegen de Kerk, altijd gereed Haar te bespotten en te kleineeren en zich vijandig te keeren tegenover Haar, die de groote weldoenster der menschheid is, die de massa bevrijdde uit het slaven dom, waarin de wereld haar nu weer kluistert. Wat trekt de wereld zich aan van de duizenden moorden op de Spaansche katholieken, priesters, kloosterlingen en leeken Toen ruim *20 jaar geleden de volksverderver Ferrer in Spanje werd terechtgesteld, was het mis baar in de internationale groote vrijdenkerspers om dezen eenen persoon even heftig, als haar stil zwijgen om den dood van duizenden katholieken in deze dagen diep is. Misverstanden heerschen -helaas ook onder katholiekenkatholieken, die het beter willen weten dan de Bisschoppen, die zich aansluiten bij bewegingen tegen de katholieken, die moedwillig de eenheid der katho lieken verbreken, die in z.g. cultu- reele blaadjes van jongeren in eigen nietsdoen roddelen aan het werk van anderenkatholieken, die zich uit putten in critiek, omdat hun oor gretiger luistert naar de woorden, waarmee anderen ons doen en laten afkeuren, dan naar de vermanende stem onzer Bisschoppen. Als het rondom ons brandt, zijn wij vanzelf één in de bestrijding van het vuur. Als wij temidden van een kokende zee tezamen op een reddingsplank zitten, putten wij ons niet uit in disputen tegenover elkaar. Als wij de gebeurtenissen op aarde afmeten, naar de waarde der eeuwi ge dingen, waarvoor wij leven, moeten wij werken, strijden en lij den, dan zien wij die kleine strijd punten niet meer, maar leven uit wat ons vereenigt. Katholieken van Limburg, gij vraagt maar hoe kunnen wij hier op ons vreedzaam stukje grond deelnemen in den grooten strijd en de Katho lieke Kerk verdedigen Het antwoord is leest den bis- schoppelijken brief nog eens over de versterking van ons geloofsleven. Laat dat geloof ook leven in uw gezin, de basis onzer samenleving en vooral rondom u Maar vergist u niet in Limburgs vreedzaamheid. Nooit is er een tijd geweest, waarin de door den Bis schop veroordeelde vijand zooveel vat heeft gehad op een deel der bevolking, waarin hij zoover door drong op het platteland. Wilt gij hier werken voor het ka tholieke belang, versterkt en ver dedigt hier dan de katholieke een heid Wilt gij het katholicisme in Lim burg verdedigen, werkt en zwoegt dan ook voor het katholiek staat kundig leven. Zorgt, dat er gewerkt wordt, op dat Limburg in dezen tijd van ver regaande scheiding der geesten de katholieke kleur bekenne 't volgend taar aan de stembus voor de Twee de Kamer Verliest daarvoor geen minuut van den kostbaren tijd ROELAND. „KANONNEN IN PLAATS VAN BOTER." DUITSCHLAND'S LEVENS MIDDELENVOORZIENING. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Adolf Hitler Halle heeft de plaatsvervanger van den Fuehrer, Rudolf Hess, Maandag in een rede uitvoerig het vraagstuk van de levensmiddelenvoorziening van het Duitsche volk besproken. Hij zei o.m. Wij hebben bereikt, dat het Duitsche volk met brood, meel, aardappelen, suiker en melk voor honderd procent uit Duitsche pro ductie gedekt kan worden. Groen ten en vleesch moeten wij voor een gering percentage van de totale behoeften, eieren en zuivelproduc ten voor een iets hooger en de behoefte aan vet voor een nog relatief hoog percentage door in voer uit het buitenland dekken. Wat nog ontbreekt, moet inge voerd worden. Invoeren kunnen wij echter alleen in ruil voor waren, die wij zelf voortbrengen. Voorwaarde voor dezen goederenruil is echter weer, dat het buitenland ook bereid is, deze waren van ons af te nemen en hier juist heeft de laatste jaren de groote moeilijkheid gelegen. In het vervolg van zijn rede zeide Hess nog o.m. En niemand denke, dat, als de economische strijd tegen ons volk mislukte, Duitschland door wapen geweld overweldigd zou kunnen wor den, bijvoorbeeld door het iu beweging brengen van het Russische mili tarisme. Wg hebben voorzorgsmaatregelen getroffen en wij zijn bereid ook in de toekomst zoo noodig eens wat minder vet, wat minder varkens- vleesch en een paar eieren minder te gebruiken, wijl wij weten, dat dit kleine offer een offer beteekent op het altaar van de vrijheid van ons volk. Wij weten dat de deviezen, welke wij daardoor besparen, aan de be wapening ten goede komen. Ook thans geldt het parool „Kanonnen in plaats van boter." De Fuehrer behoort niet tot degenen die een zaak half doen. Daar ons een wereld in wapens genoodzaakt heeft, ons te wapenen, wapenen wij ons ook geheel. Ieder stuk geschut meer, iedere tank meer, ieder vliegtuig meer beteekent meer zekerheid voor de Duitsche moeders, dat haar kinde ren niet uitgemoord worden in een rampzaligen oorlog, neit gefolterd worden door bolsjewistische benden. BOLSJEWISME BETEEKENT BLOED, HAAT EN VUUR. De kardinaal-aartsbisschop van Weenen, Z. H. Em. dr. Innitzar, heeft Zondag in Moedling bij Weenen een redevoering gehouden tegen het bolsjewisme, waarin de kerkvorst o.a. verklaarde„Er dreigt een wereldbrand. De nieuwe vormen van den strijd der duisternis tegen het licht heeten communisme en bolsje wisme. Het bolsjewisme gaat met angstwekkend geweld te werk. Als ik verklaar, dat in 1935 van Moskou uit elf millioen godlochenaarsboeken in zes talen over Europa werden verspreid, dan is dat nog slechts een aanduiding voor de taktiek, welke gevolgd wordt. De staatslieden sluiten zooge naamd in het belang der economie verdragen met het bolsjewisme. Het is, alsof de menschheid blind is en niet meer ziet, vanwaar het onheil komt. Waar de sovjet-ster van Moskou verschijnt, beteekent zij bloed, haat en vuur." DE GODLOOZENBEWEGING IN RUSLAND. WAKKERT DE ROODE FURIE IN SPANJE AAN. Het Russisch verbond van god- loozen heeft al zgn leden verplicht, een extra bijdrage van 50 kopeken per maand te geven voor de Roode Hulp in Spanje. Verder heeft de raad besloten, dat drie duizend kinderen vangodloozen die in Spanje gesneuveld zijn, in daartoe bestemde internaten zullen worden opgeleid tot „pioniers en propagandisten voor de godloosheid." Voorts wordt bekend, dat de cen trale godloozenraad Largo Caballero telegrafisch ervan in kennis heeft gesteld, dat hg tot „eere-godlooze" is benoemd. Bij het verleenen van deze „onder scheiding" sprak de raad de hoop uit, dat Caballero „de op hem rus tende verplichting, om de kerk en den godsdienst te bestrijden, onver biddelijk zal vervullen." Hoe duivelsch het werk dier god- loozenbeweging is blijkt nog eens duidelijk uit een nieuwen oproep van hun leider, waarin het o.m. heet Wg willen alle kerken van de geheele aarde in een reusachtige vlammenzee werpen. Onze godloozen- beweging is een ongekende macht geworden, die alle godsdienstige ge voelens vernietigt. DE NIEUWE TOESTAND IN OOSTENRIJK. Zaterdag wordt te Weenen een massa-demonstratie van het Vader- landsche Front geopend. Bondskanselier Schuschnigg zal Zaterdagavond een belangrijke ver klaring afleggen. JAPAN EN CHINA. Te Shanghai verluidt, dat de Japan ners voornemens zijn, binnenkort te beginnen met den aanleg van strate gische spoorwegen in Noord-China, zooals zij eenige jaren geleden in Mandsjoerije hebben gedaan. DE SPAANSCHE BURGER OORLOG. De situatie in Spanje is zich deze week blijven kenmerken door hevige gevechten om het uiteindelijk bezit van Oviedo en van de Spaansche hoofdstad Madrid. De nationalistische colonne, welke was uitgezonden ter ontzetting van de bezetting van Oviedo, is tot voor de poorten der stad genaderd, maar in de stad zelve, wordt nog bloedig gevochten tusschen de roode mgn- werkersmilitie en de nationalisten, die zich in enkele gebouwen hebben moeten verschansen na een manhaf tige verdediging gedurende ongeveer 90 dagen. De commandant van de roode troepen, Gonzalez Pena, heeft zelf door de radio laten mededeelen, dat hij ervoor zal zorgen, dat na inneming van de stad geen van de verdedigers meer gelegenheid zal hebben, „om de geschiedenis van de belegering te vertellen." Inmiddels blijven de nationalisten naar de Spaansche hoofdstad Madrid opdringen. In deze stad groeit de verwarring met het uur, er begint daar gebrek te komen aan alles. Ook aan orde en gezag. DE DICTATUUR IN GRIEKEN LAND. Ook in Griekenland heeft, sinds eenigen tijd reeds, de democratie af gedaan. Ze had zich daar zelve over leefd, want de rivaliteit tusschen de partijen was zóó groot, dat onmoge lijk meer een parlementaire meerder heid, te vormen was. van dure Stoffen voor Jongensoverjassen Iets voor U, Moeder, die ook voor uw jongen degelijk goed wil en niet duur. MIAMI Regenjassen en Mantels een jaar garantie voor water dichtheid f 26.- Het feit dat de meeste onzer klanten reeds 4 tot 6 maal een bestelling gedaan hebben, is het beste bewijs, dat zij allen vol lof waren over de KLEEDING, de SERVICE en de zorgvolle wijze waarop JOH. JEUKEN—Pouwels zijn klanten bedient. Ook door recommandatie komen steeds nieuwe klanten bij en daar om is bij ons het allerbeste alleen goed genoeg. Vraagt voor Uw Seizoen- en Winterkleeding eens stalen en prijsopgave. U SLAAGT HET BESTE BU HET HUIS MET DE TRAPJES Telefoon 162 Dus weer een ellendige dag in hel vooruitzicht. Heusch niet noodig 1 Neem een "AKKERTJE" én binnen 'n kwartier voelt Ge U weer frisch en opgewekt en zijt Ge Uw hoofd pijn kwijt. AKKER-CACHETS helpen verrassend snel bij Hoofdpijn, Kies pijn, Zenuwpijn, Rheumatiek, Griep. 12 stuks 52 cent. Overal verkrijgbaar. Nu de dictatuur er is, zoekt men naar een geschikten vorm. In Grie kenland schijnt men de „corporatieve ordening" na te streven Aldus ver klaarde tenminste de vice-minister- president Zavitsianos. De vice-pres. preciseert, dat de zorg voor het economische leven des lands moet worden overgelaten aan de be langhebbenden, d.w.z. aan de produ- ceerende en de beroepsklassen, welke etappegewijsë moeten worden geor ganiseerd. Men zal beginnen met eenvoudige economische vereenigingen, om ge leidelijk aan te komen tot den defi nitieven vorm van syndicaten. Bond van Kerkelijke Zangkoren Horst-Venray. Maandagavond had in Hotel Tim mermans te Horst vanwege boveu- genoemden bond een drukbezochte vergadering plaats, waarbij behalve organisten-dirigenten, het voltallig geestelijk bestuur aanwezig was. Rond zes uur opende de voorzit ter, de weleerw. heer Kessels, met den christelijken groet en een hartelijk woord van welkom en in 't bijzon der aan den zeereerw. Pater Remedius die wegens het vertrek van Pater Bruning naar Wijchen, was aange zocht en bereid gevonden om de be langen, den bloei en de vervolmaking van den kerkzang te helpen bevor deren. De voorzitter memoreert dan nog dankbaar al hetgeen Pater Bruning voor deze bloeiende vereeniging heeft gedaan en hoe hij steeds bij alle mu zikale acties de groote stuwkracht was en een gewichtige steun. Brengt verder een dankwoord aan de heeren van Gassel en Janssen uit Sevenum, die zich met de voorbereidende werk zaamheden, ter gelegenheid van de viering van het 3de lustrum van den Korenbond zoo uitstekend van de hun opgelegde taak hebben gekweten. Verder memoreert de voorzitter ook nog terloops de liturgische mu ziekdagen te Roermond en meent er voor den bloei van den Gregoriaan- schen zang, eveneens voor den ker kdijken volkszang goede invloed zal uitgaan; ook wijst hij er de koordiri genten ep nog eens met klem op om er toch bij hun zangers op aan moe ten dringen, te zgn mannen van ge bed op een voorbeeldig gedrag in de kerk. De aanvulling voor de vacature in het geestelijk bestuur werd aange houden tot een volgende vergadering en te trachten dan een van de nieuw benoemde kapelaans uit Venray of omgeving te krijgen. Het bespreken van het winter pro gramma komt aan de orde, en werd besloten om op 30 Nov. a.s. in de patronaatszaal te Castenray nam. om 7 uur een zangersavond te hou den en daar de eerste en derde Mis van Kerstmis onder handen te ne men en ieder koor afzonderlijk een gedeelte daaruit te laten zingen, be nevens een paar 4-stemmige Lofge zangen onderhanden te nemen. De leiding daarvan zal berusten in han den van Pater Remedius, Magister Chor, van het fraterskoor uit Venray, als opvolger van Pater Bruning. Verder zullen pogingen worden aan gewend om bij een volgende gelegen heid op nader te bepalen datum, een gecombineerde vergadering te hou den met den N. L. Onderwijzersbond en voor die vergadering aan te zoe ken den zeereerw. Pater Lohuis uit Woerden, die dan zou spreken over de verheven schoonheid van den kerk zang en den kerkelijken volkszang. Samenwerking tusschen kerk en onderwijzend personeel is noodzake lijk om op dat punt iets te bereiken. Bij de rondvraag komt ter sprake de in 1937 te houden gekeurde Maria- huldiging en wordt besloten dat de gezarnelijke kerkzangers uit den bond daarbij zullen tegenwoordig zijn om deze op te luisteren. Het kerkelijke zangkoor van He- gelsum, zoomede dat van IJselstein en Melderslo, zullen ook nog bij den bond aansluiten, zoodat dan 18 ko ren zijn aangesloten, met een geza menlijk getal zanger van pl.m. 300. N.V.Crt. VENRAY, 17 Oct. 1936. NAKEURING SPRINGSTIEREN De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belangheb benden, dat de nakeuring van Spring- stieren alhier zal plaats hebben op Woensdag 28 October 1936 des voor middags half 12, op het Hensenius- plein. Venray, 14 October 1936. De Burgemeester voornoemd, G. H. HOUBEN lb. PRIJSSCHIETEN. Zondag werd op de doelen van de Handboogschutterij „St. Oda" het jaarlijks Alt-schieten gehouden. Dat er voor deze wedstrijd veel belangstelling bestond, blijkt wel uit onderstaande uitslag, welke luidt als volgt: 1 A. Derks, 2 H. Willems Sr., 3 K. Hendriks, 4 J. Janssen, 5 M. Jans sen, 6 J. Loonen, 7 M. v.d. Ven, 8 P. Willems, 9 Th. Sijbers, 10 W. Sijbers, 11 W. van Els, 12 Th. van Els, 13 Th. Voermans, 14 M. Willems, 15 A. Sijbers, 16 J. Kusters, 17 H. Janssen, 18 Th. Thuyls, 19 H. Wil lems Jr., 20 A. Willems. P.D.V. „DE ZWALUW." Zondag j.l. hield de Postduiven vereniging „De Zwaluw" haar laatste vlucht met late en onbevlogen oude duiven vanuit Quierrain, De prijzen werden behaald als volgt: Late jongen 1 Jac. Verstegen 2 G. Vissers 3 J. Vollebergh 0 verduif Gebr. Rutten. Onbevlogen oude 1 Gebr. v. d. Heyden 2 M. Franken Overduif Gebr. Rutten Los 8.30 uur met Zuid-Oostenwind. Aankomst eerste duif 12-13-45. Aankomst laatste duif 12-29-8. Ie Diploma late jongen, G. Vissers. 2e Diploma Jac. Verstegen. Ie Diploma onbevlogen oude, M Franken. 2e Diploma Gebr. v. d Heyden. Generaal kampioen voor 3 aange wezen duiven over 't heele seizoen: le J. Kusters, 2e G. Jansen en 3e L. Maassen. FRUITVEILING TE OOSTRUM. Sterappelen I 16.50—21.50; II 13.00 17.00; III 11.00—11.60; Vall 13.70; id. H 9.—; id. HI 5.90—7.90; Belle fleur I 15.60—17.10II 9.80—12.80 Val I 11.70; id. II 8.50; Belle de Boskoop I 10.60—13.00; H 9.10

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1