LA BELGIQUE Eeuwige Lente STER TABAK T CITAX P. JANSSEN, Lan"'"vtiï Autosverhuur J. Michiels (Qooe een goede Vulpen Fa. v. d. Munckhof bel op no. 95 A. H. Martens GARAGE VAN HAREN NIEMEIJER'S Jos. Ariaens J. KEMPS REGENJAS DEMI-SAISON Schoenen, Rubberlaarzen, Sportartikelen Hoofdpijn, Kiespijn. L. H. EVERAERTS, HORST Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen. fT' Parker Swan Parket Moor Blackbird Jackdawn INKTEN VOOR ALLE VULPENNEN WIJ ZIJN THANS GEREED Regen- en Wintermantels, Winterjassen en Costuums Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden EEN STER OP HET PAK GARANDEERT U RIJPE TABAK POOKT DAAROM GEEN GEWONE TABAK MAAR OMDAT STER TABAK RIJP IS.' Kosfelooze Voefbehandeling. PIERRE GOUMANS Ködel en Böhm Dorschmachines Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Goed en Goedkoop Adres Het goedkoopste adres voor is TH. ARIAENS—KOSMAN |PeeterssTacken, Eindstr.12 v<x voederproduc- en gen landbouw- ria ie in prijs zijn ge pen zijn echter agfciet klem moet en t .treft, hiervoor eti rhoogd moeten sa. van hen is de 1 en zeer lage Q- er prijsstijgin- :r elen aanwezig i e zetten, zoo- jngende nood- I is geheele groep I Jei en onder zien he m de vergade- ran e land- en tuin- iiienzelfde recht tol espreking over lev iedere andere va !oti het hoofdbe- zaken breeder maken, waar- ogtrdt alle geoor- tt irbetering aan idt II JR GEREDEN lag mstreeks half 21 twee jongens sen water gereden. verdronken. „A Baggermans sim iet twaalfjarig ip de fiets was naai van Eind- na gereden. "-^ente Geldrop, Eindhovensch caarlrjke bocht 2 s in het water kers, die in de op het hulpge- ij aanvankelijk grijpen, kon eei fjarigen jongen n; deze is naar huis te Geldrop ijarige Bagger- Het lijk is later het lijkenhuisje RUWE HUID Schrale Lippen Gesprongen Handen 200—10 Irq fffcS-DIEVEN BERD. |e heeft aange- H. en den 21- iden uit Vught, een honderdtal hebben gesto- strekte zich uit /;§osch, Hees wijk, npde, Boxtel en had v. d. K. nog ez|sen te ontvreem- in Helvoirt. bekend. E [CT AAN lEN. het dage den Ned. R.K. bespreking ge- n tie van de Oran- ie treffende het it trde daarbij, dat di be redenen was ;ai aging van de en Zondag- de bezwa.ren tafelen en daarom Zaterdagnacht- w imbineerd met .tf [dienst, zoodat komt te ver- di lestuur van den •kersbond ver door deze wijzi- bezwaren was en het conflict ei ost. met de andere deze reden an. TE SPEK- EIDE. twee bewoners onder verdachte li! sellng overleden, •uder Lemmens ■f. itaat, dat beiden c! i geworden van ol een diepgaand dat nog steeds ODSLAG OP ZEN. mk had zich te DtS., 23 jaar, vi en in Limburg, t hij op 15 Juni getracht heeft itingambtenaren .erman enAlbers ooven door toen toen hij per rijden en ver eren vervoerde, it houden, volop en op de lcom- imiezen konden irzrjde te sprin- itkomen. De be- verklaarden, irgens om 5 uur de richting van De kommiezen tilstaan en ge- douanevlag. Ver- de vaart en reed kommiezen aan. 't, dus was ver- ennen. De kom- korten afstand iunner met een ontkende, ichenen in lang- oreerde dat het 'eest met bedrei- leven van kom- er weer een op- op de kom- es zou doorvoeren zal er tegen acht poging tot der kommiezen uidde tegen ver- 'genisstraf. concludeerde tot ober a.s. OVERSTELPT DERS Wijnkoop zijn aan landel, Nijverheid en Scheepvaart o.m. de volgende vra gen gesteld: Is het den minister bekend dat de staatsmijnen reeds ongeveer 10.000 ton anthraclet in hun leveringen ten achter zijn en dat ook de andere mijnen overstelpt zijn met orders j Welke maatregelen denkt de mi- nister te nemen niet alleen om voor voldoende huisbrandkolen zorg te dragen, maar ook om ervoor te zor- gen dat voor deze brandstof geen prijsstijging plaats vindt Wil de minister maatregelen tref fen, opdat ten spoedigste te minste de contingenteering van Engelsche en Belgische huisbrandkolen wordt opgeheven, opdat bij een eventueel strengen winter ons land niet voor een kolentekort zal komen te staan PROCESSEN WEGENS PRIJS OPDRIJVING. Bij de Eindhovensche politie zijn verschillende klachten binnengeko men tegen vermoedelijke prijsopdrij ving. In drie gevallen is procesver baal opgemaakt. LANDBOUWER BREEKT BEIDE BEENEN. Maandagmorgen had de 21-jarige landbouwer P. Coppes, te Well, het ongeluk van de kar te vallen. Hij kwam daarbij zoo ongelukkig terecht, dat hij onder de wielen geraakte, en beide beenen brak. Nadat hem ter plaatse de eerste geneeskundige hulp verleend was, werd hij naar het zie kenhuis te Venlo overgebracht. IN EEN HOOIVORK GEVALLEN. Op het erf van de boerderij van de weduwe Kwakernaat in den Gnep- hoek te Alphen aan den Rijn, heeft Dinsdagmiddag een droevig ongeluk plaats gehad. De ongeveer 26-jarige landarbeider W. Evers, die in een hooiberg werk verrichtte, viel in een z.g. voergat van een hoogte van 4 meter. De man kwam op een hooivork terecht, met het noodlottig gevolg, dat deze hem diep in het achterlijf drong. Na,dat een medicus de eerste hulp had verleend, is E, die ondraaglijke pijnen leed, naar het academisch zie kenhuis te Leiden overgebracht, waar hij Dinsdagavond aan de gevolgenis overleden. REEDS VIERHONDERD DOODEN OP DE PHILIPPIJNEN. De typhoon, welke de Philipprjnen heeft geteisterd, is een der ver schrikkelijkste geweest in de ge schiedenis van deze eilandengroep. Er zijn ontzaglijke verwoestingen aangericht en de laatste, laag ge houden ramingen schatten het aantal dooden op minstens 400. Van officieele zijde wordt er in dit verband echter op gewezen, dat het niet mogelijk is, een juist aantal slachtoffers vast te stellen, aangezien de plotseling gezwollen rivieren buiten haar oevers zijn getreden en tientallen wrakke huisjes, waarin honderden personen woonden, hebben meegesleurd. De noodtoestand, waarinde typhoon het gebied heeft .gebracht, wordt nog verergerd door de omstandig heid, dat men vreest voor een tekort aan levensmiddelen en dientengevolge voor het uitbreken van hongersnood. Al wat U noodig heeft om deze pijnen te verdrijven is een Mijn- hardt's Poeder. Per stuk 8 ct. doos 45 ct. Bij Uw Drogist. Ingekomen ea vertrokken personen van 2 tot 9 Oct. INGEKOMEN M. F. Lucassen, geb. Thielen, z.b., Merselo M 102 van Horst A. Th. Beckers, dienstbode, Oirlo E 29a van Horst P. H. J. Gooren, dienstbode, School straat la van Meerlo L. M. J. Kalen, verpleegster, St. Annalaan 5 van Bunde G. J. H. Roeloffzen, dienstbode idem, van Hengelo G. H. M. Munten, verpleegster, idem, van Venlo. VERTROKKEN. W. M. F. v. d. Munckhof, dienst bode, naar Horst M 125 J. A. van de Weegh, z.b., naar Roermond, H. Geeststraat 9 J. W. Linders, dienstknecht, naar Sambeek A 206 J. L. F. van Erp, kapper, naar Gennep, Middelstraat 70 W. J. Hermsen, dienstbode, naar Venlo J. G. Vermeulen, d.b., naar Bruns- sum, Dorpstraat 99 J. H. H. van Meijel, tuinier, naar Drunen L. J. A. Teunissen, kapelaan, naar Maastricht A. W. H. Teunissen, z.b., idem M. M. E. J. van de Vegt, verpleeg ster, naar Hilversum; W. H. K. J. van Vlodorp en gezin, meubelmaker, naar Venlo, Peper straat 10; M. A. Siebers, dieDstbodie, naar Boxmeer, Steenstraat 128. Laat uw huis, inboedel, materialen, oogst verzekeren tegen brand bij (Naamlooze Vennootschap) Maatschappij van Verzekeringen. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1855. ZETELRegeütiestraat 61, te BRUSSEL, Hoofdagent voor HORST en omstreken Venrayscheweg D 125a. VENRAY Steeds in voorraad naar 't oude adres Groote Straat 2S Daar vindt U ruime keuze VENRAY en diverse andere soorten. Alle reparatiën spoedig, billijk en vakkundig. Beleefd aanbevelend Indien U voor Uw zaken- of kleine reizen in binnen- en buitenland een auto noodig hebt, vraagt dan eens prijs bij ons. Wij rijden met prima wagens tegen lage prijs, veilig,en comfortabel. TELEFOON 9 Olie Benzine Banden TELEFOON 9 Reparatie voor het Herfst- en Winterseizoen 1 Ruime keuze in EERSTE KLAS MAATWERK. Beleefd aanbevelend, St. Antoniusstr. 7 VENRAY Dames- en Heeren-Kleermaker. Marktberichten. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 1.335.000 eieren. Kipeieren van f 4.20 tot f 5. Kleine eieren van f 2.40 tot f 3.70 Eendeieren van f 2.80 tot f 3.20 ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 2.100.000 eieren. Kipeieren van f 2.40 tot f 5. Eendeieren van f 2.80 tot f 3.20 Eerste Venraysche Bloemkweekerij en Magazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 NOG STEEDS JE ADRES voor voor het vervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge legenheden. Zaal- en Tafelversieringen. Groot sortiment Pot- en Snijbloemen Diverse soorten Kamer- en PerkplaDten, Vaste Planten. Vraagt ons PLANTENMEST Succes verzekerd. Prima soort zwaar verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard Beleefd aanbevelend, J, KEYZERS Km Likdoorns, eelt, dikke nagels, enz. kunnen deze maand nog gratis behandeld worden door den leider van het Instituut Be! infante te A'datn, ten huize van S3 Groote Straat Telef. 169 Venraysche Schoenhandel. Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray Steunt de Francis- caansche Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 cent per maand. Brandewijn Puike Jenever Cognac Oude Jenever Likeuren Wijnen Slytery Henseniusplein is toch voordeeliger VENRAY. Landbouwers, koopt de Er zijn geen machines die voor WEINIG GELD ZOOVEEL werk doen. De echte Belgische Melotte Ploeg, Wiegard Ploeg, 2- 3- en 4-scharige Ploegen, Ringwalsen, Eggen, Giervaten en Pompen. Diesel Petroleum- en Benzine-Motoren en alle Landbouwwerktuigen. Vraagt onze lage prijzen. Landbouwmachinehandel OOK VOOR UW EN NAAR Groote Straat 6 Telefoon 98 Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billijk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOOR PUTTEN.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 11