Krakelingen. Losse opmer kingen. Folklore van de maand October. Provinciaal Nieuws Gemengde Berichten wij op goeden voet staan. Tegen één uur in den nacht komt een zijner boodschappers ons melden, dat een troep Wajou's een Aboree's (behoorende tot de Galla's), sterk pl.m. 200 geweren en 300 lansen, de Malha Bathou, een rivierovergang gelegen ten Zuid-Westen van onze plantage, overgetrokken is en ons wil aanvallenwg moeten vooral oppassen voor een aanval te paard tegen het aanbreken van den dag Nebbi zelf heeft met 400 man stel ling genomen op den bergrug ten Zuiden van ons. Langzaam gaat de nacht voorbg, is volle maan, de geheele vlakte is beschenen met een mat bleek licht; er gebeurt dien nacht niets. Als eindelijk de zon opkomt, klinkt plot seling een aangrijpend liedde coolies zingen geknield God hun danklied, dat Hij hen van de Galla's gespaard heeft. Eenige uren later komt Nebbi, omringd door eenige honderden Galla's, ons bezoeken. Allen zijn in oorlogsuitrusting, d.w.z. gewapend met 2 3 lansen en een schild van ossenhuid een lendendoek vormt de eenige lichaamsbedekking. Zij schreeuwen, dansen en zingen hun krijgsliederenonze guébi is overvol en vervuld van een ontzettend lawaai. Nebbi heeft een prachtigen bandietenkop; een wilde witte haar dos, grijze baard, groote haviksneus, breede schouderseen echte roover- hoofdman. Zijn vertrouwelingen blij ven in zijn nabijheidzij zijn vroolijk, daar zij een echten oorlog mee kunnen maken en eindeloos zijn hun verhalen over vroegere heldendaden. Slechts hij die 3 of 4 mannen gedood heeft, is een man. Nebbi is geëerd in het geheele Gallaland, want hij heeft 23 menschen gedoodeen ander volgt hem slechts met 12. Nebbi verzekert ons, dat hg ons zal beschermen is het waar wij hopen 't. Hij wil door ons te redden de Italianen te zijnen opzichte gun stig stemmen. De Galla's zijn van plan de Am- haren in Assala en Tschebi te ver nietigen, maar een gedeelte wil eerst met ons beginnen. Nebbi is machtig in Gallalandzullen wij op zijn woord kunnen vertrouwen In den namiddag vertrekken allen; wij blijven alleen met onze menschen achter. Tegen 5 uur komt een vriend van ons, Abasava, een oude man die bijna niet meer zien kan, waar schuwen, dat de Amharen uit Assala, onder aanvoering vanLidj. Tassama ons willen aanvallenDe chefs met hun soldaten zijn nog niet terug van het frontTassama is de eerste geweest die terugkwam; hij is woe dend op de Europeanen en wil allen afslachten. Zondagavond is hg met een kleine 100 soldaten op weg naar ons toe geweest, maar heeft gehoord, dat de Galla's ook in opstand waren en is toen terug getrokken. Wij zijn hierover nog aan het praten als een onzer spionnen dien wij uitgezonden hebben om de streek ten noorden van onze plantage te verkennen, in wilde vaart komt aanrennen en ons mededeelt dat de Hoemanosa, Dgoltschoe en Kormilee (behoorende tot de Galla's) een troep van circa 400 man gekampeerd hebben in de Womberavlalcte, een 10 K.M. ten Noorden van onze plan tage gelegen, en nu op weg naar ons zijn. Wij sturen eenige menschen met trompetten uit om het volk op te roepen. Het was voor ons geen prettig oogenblik Jean en ik hebben elkaar recht in de oogen gekeken en ik herinner me, dat ik zei „wij blijven bij elkaar"; wat we dachten, zal ik maar niet zeggen. Wij wapenen ons, zooals dat heet, tot de tandengeweer, revolvers, 2 patroongordels en een kleine vlijm scherpe bgl voor een eventueel hand gemeen. In groote haast leggen wij hier en daar versterkingen aan, stapelen steenen op enz. Een 50-tal Amharen, die verspreid tusschen de Glientscha's wonen, komt ons te hulp Nebbi met zijn menschen komt tegen 8 uur in den avond. Nebbi en de Amharen zullen ten Zuiden van ons de Wajou's en Aboree's, die weer over de Malha Bathou getrokken zijn, opwachten; wij zullen de uit het Noorden verwachte Galla's trach ten af te schrikken. Jean en ik stellen ons op achter een steenen borstwering,als voorpost; het is wel een gevaarlijke plek, maar wg moeten het voorbeeld geven. Het is een vreeselijke nacht; het wordt geen strijd tegen de Galla's maar tegen den slaap. Een Galla zal nooit aanvallen, indien hg weet dat men waakt, maar hij is dapper genoeg om een slapende den hals af te snijden. In het begin van deD nacht berichten onze menschen, dat Galla's naderen wij kunnen in de duisternis niets zien en kiezen als voorzorgs maatregel een kreupelboschje tot doelwit; een 20-tal patronen ver schieten wij. Achter ons, van den kant van Nebbi hooren wij gedurende 10 minuten een heftig geweervuur; dan wordt alles weer stil en voort gaat de strijd tegen den slaap. Er gebeurt verder niets dien nacht. Woensdag is een drukke dag; in groote haast en met inspanning van alle krachten worden versterkingen aangelegd; van dynamietpatronen, schroeven, spijkers en conserven- bussen maken wij z.g. handgranaten. In den middag komt Nebbi weer met zijn troepen het schijnt ernst te worden. Wij hooren, dat den vorigen nacht de Wajou's en Abo ree's het ten Zuiden van ons gelegen dorp Goldja verwoest hebbenalle mannen gedood, de vrouwen als slavinnen meegevoerd en van 23 kinderen is hedenmorgen den hals doorgesneden. Het kerkje is ver woest en geplunderdmet de pries tergewaden hebben de Galla's hun paarden getooid. Thans kampeeren zij weder bij de Malha Bathoude bende, die Bora verwoest heeft, is in de Womberavlakte teruggekeerd. De Galla's willen Assala aanvallen en wij zijn him in den weg, daar wij de drie rivierovergangen beheer- schen. Van de Glientscha's van Nebbi wil een gedeelte zich aansluiten bg de andere Galla's om gezamenlijk de Amharen te verdelgen. Tusschen onze guébi en de rivier ligt een kanaal, 2 a 3 meter diep en 2 meter breed, indertijd door ons aangelegd met het oog op de bevloei ing; het is een prachtige verdedi gingslinie tegen aanvallen te paard. Tegen 9 uur in den avond begin ik, beschermd door de duisternis, ge holpen door een 20 coolies de brug, die naar de guébi leidt, af te breken. Als het werk is afgeloopen, laat ik op dit punt 2 vertrouwde menschen achter. Tegen 2 uur in den nacht hooren wij de afgesproken waarschuwings kreten, onmiddellijk gevolgd door het dreunen van paardenhoeven. Dan breekt een oorverdoovend lawaai los; eenige coolies blazen als razenden in onze 2 armzalige trompetten om het volk op te roepen onze menschen, die een geweer hebben, verschieten al hun patronen en, om ook ons deel te hebben aan dit nachtelijk concert, laten wg 2 zgn. dynamiet- bommen springen. Na een goed half uur is alles weer rustig, 's Morgens vinden wij in het kanaal eenige paarden met gebroken nek en de sporen van vele paardenhoeven. De volgende dagen wordt het iets rustiger. Het gelukt ons met Lidj. Tassama vriendschap te sluiten bovendien keeren de soldaten uit Assala en Tschebi van het front terugde Galla's zullen nu mogelijk den aanval op Assala niet durven te ondernemen. In dagen waren wij niet uit de kleeren geweest. Zouden wij nu werkelgk rust krijgen DOE WEL EN ZIE NIET OM! Dezen zomer wilde ik in een drukke winkelstraat van Amersfoort per fiets een voor mij uit fietsende juf frouw passeeren. Juist toen ik met mijn voorwiel naast haar achterwiel was gekomen, draaide de juffrouw pardoes naar links om een steegje in te rijden. Het gevolg was natuur lijk, dat de juffrouw op de straat terecht kwam. Galant, zooals ik nu eenmaal ben, hielp ik de verongelukte wielrijdster overeind en toen ik tot mijn gerust stelling had geconstateerd, dat alle stukken nog heel waren, zei ik lichtelijk verwijtend. Maar juffrouw, waarom stak u tevoren toch niet even uw arm uit Heb ik gedaan, zei ze. Ik moet de juffrouw toen zéér bedroefd hebben aangekeken. Uit mijn blik moet ze nochtans hebben gelezen, dat mijn geloof aan haar waarheidsliefde was geschokt, want aanstonds liet ze cp haar woorden volgen M'n rechterhand! U hebt, zei ik, uw rechterhand uitgestoken om aan te duiden, dat u links zoudt afslaan En toen kwam het er uit, dat ze niet fietsen kon met haar linkerhand los van het stuur. Als ze nu links af moest, dan stak ze haar rechter hand voor de borst, naar links wijzend. Dat kon misschien een aan wijzing zijn voor degenen, die haar tegemoet reden, maar allen die haar van achteren voorbij wilden rijden, bleef de richtingsaanwgzing van deze wielrijdster een diep geheim. Ik heb het menschke toen aangeraden om liever om te kijken, als ze van rich ting wilde veranderen. Maar dat kon ze óók niet. „Dan moet u afstappen, of, wat nog beter is, niet fietsen!" Een beteren raad kon ik ze tenslotte ook niet geven. Ik dacht aan een en ander naar aanleiding van de afkondiging der nieuwe verkeersregels. Men is er den laatsten tijd op uit om het ver keer zooveel mogelijk te automati- seeren. En ik geloof, dat daar véél ongelukken uit voortkomen. Let zelf eens op, op straat. Telkens ontmoet je wielrijders, die vlak voor een brug of vóór 'n zijstraat van richting móeten veranderen, even hun hand uitsteken en dan pardoes den rijweg voor hun doel dwars overgaan, zon der zich door omzien vooraf verge wist te hebben, of zulks op dat moment mogelijk is. Men gaat zoo'n beetje meenen, dat het uitsteken van een arm vol doende is om heel het achterwaart- sche raderwerk van het verkeer stop te zetten. Aldus kon ook deze week nog ergens een doodelijk ongeluk gebeuren. Een meisje reed per fiets rechts van den weg naar huis. Aan den linkerkant stond haar woning. Vlak voor haar huis wijst ze met haar hand naar links en steekt dan dwars den weg over. Maar de autobestuurder, die tot misschien 20 of 25 meter achter haar aan was gekomen, kan in dien korten afstand niet meer stoppen, noch voldoende naar rechts komen. Het wielrijdstertje is nu dood. Ik zie graag menschen op den weg, die keurig aangeven, wat ze van plan zijn, maar als ze alleen maar aanwijzingen geven zonder om te zien, dan vrees ik ze vandaag of morgen te ontmoeten in de rubriek verkeersongevallen in de krant. DOE WEL EN ZIE VOORAL OM! Dat geldt misschien nog meer dan voorheen, nu er een serie nieuwe verkeersregels zgn afgekomen, waar van ik de grootste ongelukken vrees. De aanwgzing dat er voorrangs wegen zijn, is heel logisch, maar hoe zal men het den menschen in stampen, welke wegen dat zgn Wie zich vergissen, komen op het kerkhof terecht. Wie gezond wil blijven, moet in het moderne verkeer naast z'n han den als richtingaanwijzers vooral zijn oogen gebruiken. En in twijfelgevallen bedenke men dat op den weg naar het ziekenhuis alle haastigen voorrang hebben. DE POLITIE LIET OSS WEER LOS. Toen een detachement van de Kon. Marechaussee naar Oss was gezon den en daar, in samenwerking met de gemeentepolitie een aantal mis daden had tot klaarheid gebracht, waarbij successievelijk meer dan honderd Ossenaren achter slot en grendel verdwenen, hebben we in een krantenartikeltje de vraag gesteld: Wat zal er nu worden gedaan opdat er niet opnieuw misdadigers zullen opgroeien in Oss Veeriig jaar geleden heeft Oss ook al schrik en ontzetting ver spreid door een groot aantal gruwe lijke misdaden in de stad en om geving. Ook toen is er een detache ment rijkspolitie aan te pas gekomen om Oss te zuiveren. De moordenaars en brandstichters die toen voor het gerecht verschenen droegen dezelfde namen als de vele Ossenaren, die in onze dagen tot veeljarige gevangenisstraffen worden veroordeeld. Deze laatsten hebben thuis kin deren, die op hun beurt groot wor den in onsociale, bedorven, misdadige millieu's. Het is misschien niet mo gelijk om ze daaruit weg te nemen, maar er zou toch een goed en streng toezicht over ze mogelijk zijn. In plaats daarvan zijn de detache menten rijksveldwacht en marechaus see geheel uit Oss terug getrokken. Ze hebben Oss gezuiverd: meer dan honderd misdadigers hebben ze het groote rrjkskosthuis ingewerkt. Nu kan het weer van voren af aan beginnen in Oss. Eerst kleine schel merijen en dieverijen. Dan kraakjes en roofmoorden. Over 1020 jaar zal het weer zoover zijn, dat Oss met geweld moet worden gezuiverd. Waarom nu niet eens voor 1020 jaar het strenge toezicht gehand haafd, hetwelk de misdaad voor komt Nou is Oss weer los. De gevolgen zullen niet uitblijven. VERLOREN VOORWERPEN. Het lijkt wel, of de gemiddelde Nederlander even slordig en vergeet achtig als zorgeloos is. Uit het Maandblad der Nederland- sche Spoorwegen blijkt, dat er per jaar ongeveer 70.000 voorwerpen van eenige waarde door reizigers in de spoorwagens worden achtergelaten, van welke ongeveer de helft na een half jaar in publiekerr verkoop ko men, omdat de eigenaren nooit meer navraag deden. Onder de voorwerpen, welke wor den verkocht, bevinden zich vele kostbare dingen: jassen en mantels, tasschen met belangrijke documen ten, vulpennen van alle merken, fo to-toestellen, kunstgebitten, gouden en zilveren horloges, armbanden en oorhangers, officierssabels, vaandels, violen, kisten met gereedschappen enz. Elke Nederlander is, of voelt zich een halve professor. Dat we dus wel eens wat vergeten, is tot daaraan toe. Maar het getuigt toch mede van onze zorgeloosheid, dat duizen den het niet eens meer de moeite waard vinden om navraag te doen, als ze een voorwerp van eenige waarde door vergeetachtigheid zijn kwijt geraakt. We trotseeren vaak alles om ein delijk een voorwerp rijk te zijn, dat we begeeren, we doen later niets meer om het te behouden of terug te winnen. De cijfers van het Maandblad deden nog een anderen leelijken kant van ons volk kennen. We vonden n.l. vermeld, dat per jaar ongeveer 45000 aanvragen bin nenkomen van rechthebbenden om teruggave van een in den trein ach tergelaten voorwerp. Slechts 71 pet dezer aanvragen heeft gevolg. We moeten dus aannemen, dat minstens 13.500 voorwerpen van waarde, welke achtergelaten werden onrechtmatig zijn toegeëigend door medereizigers. Natuurlijk is het aantal gegapte goederen veel grooter, want zeer vele verliezers doen niet eens een navraag. 't Geeft toch eigenlijk een on prettig gevoel, aldus te zien vast gesteld, dat het menschdom zoo diefachtig is. Contingenteering van slakkenmeel Dat zou weer een aanval beteeke- nen op de inkomsten van den boer. En die inkomsten zijn toch al denk beeldig en bestaan nog alleen maar in de verbeelding van hen, die van de land- en tuinbouw niet het flauwste benul hebben en die wel eens ge hoord hebben, dat in vroeger tijden de boeren en tuinders goed verdien den. Maar aanvallen op zijn portemon- naie kan geen boer nog tuinder meer verdragen. Volgens de gegevens van het Overijselsch boekhoudbureau ver dient de boer f 2.25 per dag. En daar moet dan de huur of de hypotheek rente nog af ook. En toch werd de laatste weken weer eens een aanval gedaan op de inkoms ten van den boer en tuinder. En dat nog wel mede door een coöperatie, die toch allereerst verplicht is, zoo men zou denken, om voor de belan gen der leden, in dit geval boeren, op te komen. Maar och, alles wat coöpe ratie heet is geen coöperatie meer en handelt niet meer in het coöpera tief belang, i Doch daar niet meer van. Er werd naar wij opmerkten een aanval ge daan op het inkomen van den boer. Men heeft n.l. aangedrongen op het contingenteeren van slakkenmeel, de meest gebruikte kunstmeststof in'ons land. Dat laatste zegt al veel, maar meer nog zegt het, dat het een van de meest onmisbare meststoffen voor de boerderij is en daarenboven in verreweg de meeste gevallen niet door andere te vervangen. Dejsuperfosfaatproducenten hebben er bij de regeering op aangedrongen om de invoer van slakkenmeel te contingenteeren. Dat zou natuurlijk tot prijsstijging leiden en tot meer dere vraag van superfosfaat dat dan ook duurder zou worden. Nog al slim bedacht, merkten wij op, toen wij het hoorden. Maar er zijn meer slimmen en naar wg vernemen komt er voorhands nog niets van dat plannetje. Waarover de gebruikers zich mogen verblijden. Vergadering der Jonge Boeren Merselo. Deze week hielden de Jonge Boeren alhier in het café Mart. Janssen een matig bezochte ledenvergadering. De voorzitter deelde in zijn ope ningswoord mede, dat in 1937 weder om een Kringtentoonstelling zal georganiseerd worden. Deze tentoon stelling zal plaats hebben in den Kring Helden. Voor deze tentoonstelling zullen wederom enkele proeven moeten genomen worden, waarvoor het zaai zaad gratis disponibel wordt gesteld. Onze vereeniging is ten deel gevallen een gerstproef en een roggeproef. Van de eerst genoemde gerstproef moeten 4 veldjes gezaaid worden. Tot groote teleurstelling van de voorzitter bleek hiervoor echter geen animo te bestaan, zoodat het bestuur verplicht is deze dan zelf te nemen. De roggeproef bestaat uit drie soorten, elk van 2 veldjes, dus totaal 6 aren. Hiervoor stelde J. M. Marceliis zich disponibel, zoodat hiermede de proevenkwestie was opgelost. Hierna kwam de a.s. jongvee- keuring ter sprake. De voorzitter spoorde de leden aan in groote getale aan het welslagen van deze keuring mede te helpen. Aan deze jongveekeuring is tevens een wedstrijd verbonden in het koeienpunten volgens puntenstelsel van het N.R.S. Ook hieraan moet iedereen mededoen. De Zeereerw. Heer Pastoor spoorde de leden aan, nu de drukke werk zaamheden achter den rug zijn, evenals verleden jaar wederom te beginnen met de H. Mis vertegen woordiging. Door bidden en goede werken, aldus Spreker, moeten wij het hoofd zien te bieden aan het zich meer en meer verbreidende communisme en nationaal socialisme. Al zitten we hier niet in het centrum waar dit kwaad het meeste heerscht, op den duur zal het, indien het zoo voortwoekert, ook terrein winnen op het platteland. Hiervoor moeten wij waken en bidden. De voorzitter dankte de gewijde Spreker voor diens mooie woorden, en besprak verder de verdeeling van de bestelde origineele zaairogge. Nadat de Zeereerw. Heer Pastoor allen nog eens hartelijk bedankt had voor het prachtige werk geleverd bij de afbraak van het oude school gebouw, werd het a.s. winterprogram verder vastgesteld, waarna de voor zitter de vergadering sloot met gebed. In sommige streken was het de gewoonte, dat moeder de vrouw van de kleine aardappelen de z.g. „kriel" een maaltje ongeschild in de olie smoorde. Men sprak dan van een maaltje „knorhanen." Naast het aardappelrooien moet het rogge- zaaien genoemd worden als veld arbeid in deze maand. Een oud ge zegde luidt„Vóór St. Gallendag (16 October) moet de roggegezaaid zijn." Ook appels en peren behooren voor dezen datum geplukt te worden. Men beweerde wel, dat na St. Gallendag een „springweek" aanbrak. Dan wilde de grond het zaaisel niet meer vasthouden. De verklaring van dit verschijnsel ligt voor de hand: in October kan het zwaar regenen, de vele regen buien spoelen het zaaisel bloot. Het gedaan raken van de drukxe werkzaamheden op het veld ver schafte den landbouwers meer vrijen tijd. En het is dan ook geen wonder, dat in deze maand op talrijke dor pen „kermis" en „jaarmarkten" ge houden worden. Het begon eigenlijk al in September. De herdenking van O.L. Vrouwgeboorte op 8 September wqrdt in verschillende streken van ons land tevens beschouwd als dank feest voor den oogst. Tegen het einde van het najaar kunnen de landbouwers hun paarden, voor zoover zij die te veel hebben, bij het landwerk missen. Menigeen ruimt dan op de vele jaarmarkten in deze maanden zijn „ploegpaarden" op. In Asperen, een plaatsje in Zuid- Holland, wordt in de laatste week van October de jaarlijksche paarden markt gehouden. In vroegere jaren kwamen dan de koopleden van heinde en verre toegestroomd; ook uit het buiteland als Frankrijk en Duitsch- land trokken de paardenkoopers naar dit dorpje. Tijdens de markt werd er een week kermis gehouden. De school werd gesloten, de jeugd ruimde de vetgemeste konijnen op, om in het bezit te komen van kermisgeld. Den avond voor het openen van de kermis luidden de klokken. Als bg zonderheid kan nog vermeld worden, dat het middagmaal van alle dorpelingen tijdens den markt dag bestond uit aardappelen, vleesch en peren (meestal odgeschild en heel gekookt boven op de aardap- appelen). De nieuwe tijd heeft velerwege de kermissen doen verdwijnen, doch de herinnering aan deze belangrijke dorpsgebeurtenis leeft voort! October was volgens oud-Romein- sche tijdrekening de achtste maand van het kalenderjaar en haar naam werd afgeleid van het telwoord octo is acht. In den Juliaanschen kalen der wordt October de tiende maand van het kalenderjaar. Reeds voor de invoering van deze tijdrekening telde October 31 dagen, evenals Maart, Mei en Juli. Karei de Groote heeft gepoogd, andere namen in te voeren voor de verschillende maanden van 't jaar. Hij stelde voor de maand October voortaan Wijnmaand te noemen. Zijn namen als Slijk-, Braak-, Wind- en Heilmaand voor resp. Februari, Juni November en December in de ver getelheid geraakt, Wijnmaand, Win termaand, Lentemaand, Hooimaand, Oogstmaand en Herfstmaand hebben ingang gevonden. De naam Herfstmaand werd ge geven aan elk der drie donkere maanden van dit jaargetijde; men spreekt dan ook van eerste, andere en derde Herfstmaand voor Septem ber, October en November. De naam „Windmaand" welke wij bij sommige schrijvers vonden voor October, wordt o.i. door hen ten onrechte gebruikt; hg behoort tot de namen van de elfde maand. Het is opmerkelijk, hoeveel dich ters het najaar bezongen. In allerlei toonaarden vinden we de herfstsfeer verklanktden een trof de sombere stemming van het stervend bosch, een ander kwam onder invloed van het stormachtige weer, een derde onderging de bekoring van de won derlijke kleurenpracht, welke dit seizoen den mensch te genieten geeft. October geeft ons naast storm en regendagen ook het „lekkere Octoberzonnetje", dat het goudgele loover zoo dubbel mooi maakt. Hoewel de oude traditie wil, dat deze maand ons twaalf zomersche dagen geeft, gebeurt het niet zelden, dat deze maand met haar zomersche dagen ons in rijke mate het tekort aan zomerweer in Augustus vergoedt! Volgens de weerkenners tenplatte- lande kan men uit de weergesteld heid in October betrouwbare voor spellingen t.a.v. het weer in de komende maanden afleiden. Wij wil len hier een paar van deze weerrijmen noemen Warme October Koude Februari. en: Als 't najaar nevelig is gesteld, Dan brengt de winter sneeuw in het veld! en October met groene baan, Duidt een strengen winter aan. In October zijn de werkzaamheden op het veld gedeeltelijk afgeloopen. Het delven van aardappelen raakt afgeloopen, een enkele „late land bouwer" haast zich nog voor het einde dezer maand met dit werk klaar te zgn. VENRAY, 17 Oct. 1936. MARKTBERICHT. Maandag waren ter veemarkt al hier aangevoerd in totaal 245 stuks t.w. Dragend vee 78. Vet vee 20. Gust vee 26. Kalveren 29. Biggen 93. Handel matig. Prijzen: dragend vee van f 170 tot f 240Vet vee van 23 tot 29 cent per pond. Gust vee van f 85.tot f 335.Kalveren van f 50tot f 85.Biggen van f 6tot f 8. per stuk. LUXOR THEATER. Heden Zaterdag, morgen Zondag en Maandag gaat in Luxor de buitengewone Ufa-succesfilm „Zwarte Rozen". In Amsterdam, Rotterdam en den Haag heeft de première plaatsge had van deze lang verbeide en in breede kringen met spanning tege moet geziene superfilm. Drie stampvolle zalen leverden reeds terstond het eerste onweer sprekelijk bewijs van een goede ont vangst, die deze film deelachtig moest worden. Er heerschte een enthousiaste stemming in de theaters, die aan het slot der voorstelling haar hoogste punt bereikte, toen het publiek zich spontaan van zijn zetels verhief en luide applaudiseerde. Moge u het volgende korte uit treksel duidelijk maken, hetgeen de Maasbode ,'over „Zwarte Rozen" schreef.... „want zij (Lil an Harvey) is hier weer in haar eg nent en 't middelpunt van een, ondanks het opstandige scenario vriendelijke ro mantiek, waarvoor ze geknipt is. En zonder twijfel is die regisseur Paul Martin er in geslaagd een vlotte en dikwijls mooie film te maken. Het is werkelijk een vol ledige rehabilitatie.... Willy Fritsch, haar oude partner, doet zich van zijn beste zijde kennen...," Dit is een onderscheiding, die een film niet vaak wordt toegekend. „Zwarte Rozen" heeft haar ge kregen. Terecht. Lilian Harvey en Willy Fritsch blijken zich nog steeds in een onbegrensde populariteit te verheugen, terwijl het feit, dat het gegeven van deze film nu eens van het oude geëffende pad der onschul dige operette met het onvermijdelijk happy-end afwijkt, er slechts toe kan meewerken, de film tot een overweldigend succes te maken. Pers en publiek waren opgetogen, en ook hier zal deze groote prachtfilm buitengewoon opgang maken. ARTS-EXAMEN. Te Utrecht slaagde voor arts examen onze dorpsgenoot de heerP. J. Janssen uit Leunen. BOERINNENBOND LEUNEN. In het Bondsgebouw te Leunen hield den Boerinnenbond een alge- meene ledenvergadering. Na opening door de Voorzitster werden de no tulen voorgelezen en ongewijzigd vast gesteld. Hierna werd het woord ver leend aan de heer V. Vissers, die een mooie en interessante lezing hield over bloemen en planten. Het winterprogramma werd hierna vastgesteld. Er zullen worden gege ven twee cursussen en drie lezingen, terwijl tevens een feestavond geor ganiseerd zal worden, waarbij onder leiding van Mej. Reichert een toneel- clubje zal optreden. Na een opwekkend woord door den Geest. Adviseur werd de vergade ring gesloten. MERSELO. Ons prachtig nieuwe Jeugdhuis is thans bijna gereed. Het prachtige gebouw dat werkelijk een sieraad voor ons dorp is, zal naar wij vernemen op 25 October a.s. (feest van Christus Koning) plechtig worden ingezegend, waarna door de dames van K.J.V. en K.J.M. een1 tooneeluitvoering gegeven wordt die voor eenieder gratis toegankelijk is. Door de fanfare St. Oda en I Handboogschutterij St. Hubertus is besloten het jaarlijksche concert met tooneeluitvoering te geven op Zondag 15 en Maandag 16 Nov. a.s. BURGELIJKE STAND MAASHEES EN OVERLOON. gedurende September. GEBOREN: Henricus Paulus Hu bertus z. v. Martinus Hermanus Rieter-Geurts, Maarhees. Gerardus Maria z. v. Antoon Keizers-Daverveld, Overloon. Antoon Martin Maria z. v. Theodor Johann Joseph Fransen- Denissen, Overloon. Petrus Martinus Gerardus z. v. Wilhelmus Hubertus Thoonen-KIaassen, Overloon. Henrica Johanna Maria d. v. Wilhelmus Pe trus Antonius Huijbers-Michels, Maashees. Antonius Lambertus Maria z. v. Egbertus Vloet-van Mil, Over loon. OVERLEDEN: Martinus Hendriks, oud 70 jaar, echtg. van Antonetta Jacobs Maashees, overleden te Venlo. LIMBURGSCHE BURGERWACHT. De vereenigde burgerwachten van het Gewest Limburg hielden Zondag te Roermond hun jaarlijksche bijeen komst. Ten stad huize werd een receptie gehouden, welke o.m. ook werd bij gewoond door mr. dr. van Sonsbeeck commissaris der Koningin, die door burgemeester Reijmer op hartelijke wijze werd verwelkomd. De Commissaris der Koningin uitte woorden van waardeering tot hen, die de burgerwacht-idee bevorderen. Na een huishoudelijke vergadering in den voormiddag werd des namid dags een propaganda-feestverga- dering gehouden. De heer mr. E. J. Jaspar, kanton rechter te Maastricht, hield de feestrede, waarin hij een uiteenzet ting gaf van het bestaansrecht en het nut der burgerwacht, en deed uitkomen, dat het goed is, dat ver keerd willende elementen weten, dat er in stad en land een organisatie bestaat, die bereid is zoo noodig geweld tegenover geweld te stellen ter handhaving van het gezag. Tot besluit had een uitdeeling plaats van de prijzen, in de ver schillende klassen bij de gehouden schietwedstrijden behaald. WIELRIJDER OP SLAG GEDOOD- Maandagavond om acht uur is op den rijksweg HeerlenSittard, ter hoogte van het dorp Doenrade in de gemeente Oifsbeek, de 49-jarige heer Hendriks uit Suste ren, die daar per rijwiel van zijn werk in Heerlen kwam, van achteren aangereden door een vrachtauto van T. uit Vier lingsbeek, waarschijnlijk doordat de bestuurder van de auto door het licht van een tegenligger werd ver blind. H. was op slag dood. Het lijk is naar het ziekenhuis te Sittard overgebracht. De auto is in beslag genomen door de marechaus see, die het onderzoek leidt. Het rijwiel van H., die gehuwd en vader van zes kinderen was, is geheel vernield. BELANGRIJKE WAARDEDALING Het kasteel De Barakken in het Geuldal brj Valkenburg, 20 jaar ge leden gebouwd en gekost hebbende f 20.0(H), heeft bij openbaren verkoop inclusief een paar woningen, slechts f 3000 opgebracht. De bekende Geuiheimermolen met café-restaurant en moestuinen, is verkocht voor f 6700. De eigenaar had er f 40.000 voor betaald. NAAR LIMBURG. Naar de Limb. Koerier verneemt, zal de hoofdstad van Limburg zeer biunenkort, wellicht op het einde van deze of in het begin van de volgende maand het bezoek mogen tegemoet zien van H.K.H. Prinses Juliana en haar verloofde Prins Bernhard. tr v? en r el BOEREN EN TUINDERS EN DE DEVALUATIE. In een daarvoor uitsluitend belegde vergadering der Hollandsch-Brabant- sche afdeeling van den Chr. Boeren- en tuindersbond werd de algemeene toestand voor den land- en tuin bouw besproken, in verband met de gewijzigde monetaire positie. Wij ontvingen daarvan het volgende résumé: De vergadering sprak zich eenpa rig uit, dat ook voor den land- en tuinbouw eenzelfde aanpassing van de verhooging der prijzen gewettigd is als voor de andere groepen van onze Nederlandsche bevolking. De prijzen van de hoofdproducten van de akkerbouwers, de tarwe en aardappelen, zijn ver beneden de pro ductiekosten, zoodat bij de ingetre den prijsstijging van de artikelen voor landbouwgebruik een verhoo ging in prijs van de genoemde pro ducten alleszins gewettigd, ja zelfs noodzakelijk moet worden geacht. Voor de aardappelen hebben de ver bouwers zelf een fonds bijeengebracht om de prijzen op productiekosten te brengen en tot nu toe liggen die daar ver beneden, ook ten opzichte van de vooroorlogsche prijzen. Voor de tarwe geldt dat eveneens, waarbij opge merkt kan worden, dat de huidige regeling, zonder prijs verhooging,^vast loopt, wat ten nadeele van het Land- bouw-crisisfonds is- en tevens den uitzaai voor oogst 1937 belangrijk zal j verminderen, hetgeen niet al een i landsbelang kan worden aangemerkt. I Voor de veehouders is het een drin gende eisch, compensatie te ontvan gen va ten en materia gestege; verlaag ,ei worden Wat zal hetfcn worden, oogst prijzen, gen, er om het dat een zaak der be^er gaan. In he ts ring vanfi bouw heeft to{es hun lev groep V! Besloti stuur de omschre bij aangird loofde ui iri te wendf MET FI1 ;p Zondag ,ra zeven met eenfe*: Een hum De uit Helm ie vriendje, gezeten, hoven i Onder waar de kanaal maakt, j gereden, nabijheid roep toe beide hij allee naar den het St vervoerd, mans is opgevisc: te Geldrt RUW V; 11 De houden t jarigen die niet rijwiel»! len. Hun over V. Helvoirt, Rosmala kans gei den in F. Zij heb GE Dinsdaj lijksch Mijnwerk houden n je bekende De dirt om bedi overgega diensten nacht. Zij der arbii zou in he: dienst den Zati de Zonda| vallen. Het di Ned. R klaarde 1: ging volk tegemoet dus volle De organisati dan ooki VER! Dinsdag van Spek omstandig Het en de hee Het vei het slacl vergiftigi Ee poi onderzoek voortduur POGIK Voor d verantwoi landbouw verdacht 1936 te V de kommi van Barne van het 1 die kom auto voo moedelijk sommeert! gas heeü miezen ie door zeer gen aan d trokken dat verd met zgn i Duitschlai sommeerd bruikten dachte i recht op 't Was h dachte go miezen i van elka karabijn. Vele ge durig ver! De ofi lang rus gingen t miezen. dagen, di miezen tt j maar d optreden. doodslag bewezen, dachte 2 De vei vrijspraal Uitspra STAATi Door den minis

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10