DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS De losgebroken devaluatiestroom. FEUILLETON. Geluksdroom Afrikaansche brieven. Voor de vrouwen. Zorg voor de voeten. De werking van ABDIJSIROOP is versterkt! Tegen den wassen- den vloed van god loosheid en heiden dom. Zaterdag 10 October 1936 Zevenden vijftigste Jaargang No 41 Al tal van jaren heeft het vraag stuk devaluatie of deflatie de hoofden verhit. Het grootste gedeelte van de landen, die in den werelhandel een domineerenden rol speelden, besloten tot inuntcorrectie en daaronder behoorden Engeland, Amerika en Japan om de voor naamste te noemen. Frankrijk, Nederland, België, Zwitserland en Duitschland hiel den zich afzijdig en meenden verstandig te doen door den gouden standaard te blijven hand haven. Hun redeneering was, dat men te eeniger tijd toch tot het goud zou moeten terugkeeren. Hield men vast aan de oude muntwaar de en paste men het prijsniveau aan de wereldmarkt door verla ging van de kosten (loonen, vaste lasten enz.) zonder aan de munt te tornen, dan zou men uiteindelijk een grooten voor sprong hebben op de andere landen. Immers, de niet-goudlanden zouden hun kosten in werkelijk heid onvoldoende verlagen, want de verlaging door de muntcor- rectie was in die periode vol doende om een heftige concur rentie te kunnen voeren. De landen echter, die hun munt op peil hielden zouden derhalve reëel versoberen en mocht het op een gegeven moment tot een internationale stabilisatie komen, waarbij een geringe muntcorrec- tie als sluitsteen zou dienen (men noemde dit den laatsten tijd een aligement) dan profiteerde men dubbel, dus zoowel van de reëele kostenverlaging als van de nieuwe reductie via de munt. Het is echter niet zoo gegaan. Integendeel, de goudlanden hadden met ontzaglijke moeilijk heden te kampen en van een versobering over de geheele linie was geen sprake. Te veel bevolkingsgroepen werden met totalen ondergang bedreigd en de Regeering had te steunen. De boerenbevolking werd ge holpen door de bekende land bouwcrisis-wetten, de werkloozen door de steun, de visschers kre gen hun regelingen en de tuin ders ontvingen een bedrag, dat niet voldoende bleek om hun zorgen te verdrijven. Al deze maatregelen hadden de tendens om het leven duurder te maken, dan overeenkwam met de versoberingsgedachte. Zeker... men betaalde voor de agrarische producten minder dan voor den oorlog en belangrijk minder dan in de hausse-jaren om 1929, wat echter niet wegnam dat de zuivere deflatie hierdoor werd belemmerd. Doch ook de Regeering kon haar dalende in komsten niet missen.) Het nationaal vermogen liep schrikbarend achteruit... het na tionaal inkomen daalde. De be lastingen moesten worden ver- door JAMES OLIVER CURWOOD. 22. Alan voelde, dat hij nu dichter bij huis kwam. Het leek hem onein dig lang geleden sinds hij het sissen van spek in een braadpan en het geborrel van koffie op een open kampvuur gehoord had. Hij vulde zijn pijp en nadat hij het hout had gehakt, zat hij Olaf gade te slaan, die zich bezig hield met hét half ge bakken gerstebrood Dit alles herinnerde hem aan zijn vader, hoe dikwijls had Olaf niet op deze wijze met zijn vader ge kampeerd.... in die dagen, toen Alaska nog jong was en er geen kaarten waren om aan te wijzen, wat er achter de volgende bergketen lag. Olaf sliep. Het vuur was zachtjes aan uitgegaan, bleek nagloeiend in het maanlicht, en de stemmen van den nacht kwamen nader, terwijl het zachte ruischen van den wind en het stroomende water op gedempte, maar duidelijk hoorbare muziek ge leek het was de hartslag der bergen, en tegelijk daarmede hoorde hij het kabbelen der golven en kwam het hem voor, alsof de boomen fluister, den. hoogd en nieuwe belastingen ingevoerd; de directe zoowel als de indirecte lasten namen toe, zonder dat de Regeering over een meerder totaal aan inkom sten kon beschikken. De internationale handel stag neerde; de contingenteeringspo- litiek deed onzen export enorm terugloopen. Toch hield de Over heid vast aan haar lijn, niettegen staande de door het Volk ge brachte offers bijna niet meer te torsen waren en niettegenstaande het resultaat vrijwel nihil moest worden genoemd, al erkende de Regeering zulks niet. Onze moelijkheden waren iden tiek aan die van de andere goud landen. De omstandigheden waren natuurlijk verschillend, afhangende van de mentaliteit van het land en van het aldaar bestaande prijspeil en van de economische ontwikkeling in internationale richting. Doch in hoofdtrekken was een zelfde lijn te trekken. Daarom begon de meening post te vatten dat indien één der goudlanden het front afvallig zou worden, de anderen wel moesten volgen. België was de eerste, die ontrouw werd, daartoe door de omstandigheden gedwongen. Dit belette de andere niet om den gouden standaard te handhaven. De mokerslagen werden echter feller; Frankrijk, mede door de meer naar links georiënteerde stroomingen, kon het niet meer bolwerken en ging tot devaluatie over. Zwitserland volgde onmid dellijk daarna, want ook in Zwit serland ging de neiging hoe langer hoe meer in de richting van de muntcorrectie. Ons land bleef alleen overimmers Duitsch land had in naam een goudmark, doch werktemet een serie speciale marken, die belangrijk waren ge- deprecieerd. Ook wij kapten het gouden anker. NieP.y^'sr een nieuwe munt- basis te aanvaarden, doch zuiver en alleen door het instellen van een goud-embargo. „Let op" luid de het woord van den schipper Colijn en nu zal men hebben af te wachten, waarheen ons land zal gaan drijven. De eerste maanden zullen uiterst belangrijk zijn. Vastgesteld moet worden, waarheen de vrije krachten ons zullen voeren en zoodra deze koers kan worden bepaald, welnu, dan zal men de teugels ongetwijfeld weer in han den nemen. Dan begint de op bouwDan ontstaat weer hoop in de harten en dan kan er licht komen in de economische duis ternis, waarheen wij lange jaren hebben moeten leven 1 XII. Missiewerk. Ja, wat is missiewerk Dat is van alles en nóg wat, en *t is niet gemak kelijk om hiervan een compleet over zicht te geven en dezen brief toch een beetje logisch op te stellen. Missiewerk, dat is buiten 't Priester lijk zielenwerk, scholen bezoeken en inspecteeren, zieken verzorgen en verplegen, geregelde missiereizen houden door de dorpen, kerken en scholen bouwen, brikken doen maken en bakken, planken zagen en deuren en vensters maken... in een woord, twaalf ambachten en, laten we hopen geen dertièn ongelukken... 't Zielenwerk doet zich vooral gelden 's Zondags en op hoog dagen en vooral op missiereis. Zondags is de missionaris bijna altijd alleen, omdat er een aan de missiestatie blijft en de ander naar een der hulp kerken gaat. De een zoowel als de ander heeft zijn handen aardig vol. Tegen 6 uur begint 't biecht hooren tot 9 of half 10 wanneer de hoogmis voor de zwarten begint. In onze kerkop de statie van Blantyre is dan óm half 8 al een leesmis geweest voor de blanken en Indiërs of liever voor alles wat niet zwart is. Een leelgk kantje van de Engelschen zich zoo af te zonderen van de zwarten zelfs in 't Huis des Heeren, maar: waar niets tegen te doen is. Moesten ze naar den negerdienst komen dan kwamen ze heelemaal niet meer naar de kerk. Ik persoon lijk zou zeggen, dat ze dan maar thuis blijven, maar men moet zich ook hóuden aan algemeene regels en orders van hooger gegeven. Die negerdienst van half tien be- teekent stampvolle kerken zoowel aan de missie als in een der hulp kerken, en duurt nog al lang. Heel de kerk zingt 't gewone der H. Mis (Kyrie, Gloria enz.) mannen en vrouwen alternatief. Natuurlijk moet er gepreekt wor den in de negertaal. Dan gaan allen die willen in die Hoogmis ter H. Tafel en dat zijn er gewoonlijk heel wat. Ik heb Zondagen van 600 Commu nies gehad. Na die Hoogmis mag men eerst eens gaan veranderen, want ',t resultaat van die opgepakte kerk is gewoonlijk een nat pakje van 't transpireeren. Na 't gebruik van een ontbgtje heet 't kinderen gaan doopen want alles wat 't levens licht aanschouwde gedurende de week wordt ter H. Doop gedragen op Zondag wegens de afstanden. Ochwat een herrie dan soms eer ze netjes op een rij staan en ieder z'n Peter of Meter heeft te pakken en eer ge de namen weet en de herafkomst, of 't n.l. wel kinderen van christenen zijn. Als ge dan al moe bent en zoo'n 15 of 20 van die schreeuwers moet christenen, vast gehouden door tamelijk domme negerinnen, is er heel wat geduld en stalen zenuwen noodig. Daarna komt nog eerst 't interes sante werk, n.l. de processen op 't bureau der missie. De catechisten staan al gereed met hun luitjes die ,den Pater moeten spreken". Deze wil zich verloven of trouwen en komt vragen of zgn liefste niet al te zeer in 't zwarte boekje staat voor 't verleden. Die twee zijn juist getrouwd en... 't gaat niet samen Die weer hebben mekaar de hut uit gevochten of vrouwlief is gewoon gaan loopen en vertikt 't om in de familie terug te komen, enz. enz. 't Wordt twee uur en ook wel drie, eer ge kunt zeggenWe hebben weer eens Zondag gehad. Maar God dank dat ze zoo goed ter kerke komen, want weet wel, dat de meesten van heel ver komen. Tot 10 K.M. komen de meesten geregeld naar de kerk en dan nuchter ge woonlijk. Anderen die 30 of 40 K.M. en verder wonen, komen van tijd tot tijd, zoo eens per maand b.v. en gaan dan Vrijdags of Zaterdags heel vroeg thuis weg. Zaterdagavond komen ze in de missie aan, brengen devoot hun Zondag door en reizen 's avonds weer af om Maandagavond of Dins dags weer thuis te komen van... een gewone Zondagplicht. Ja, die men- schen beschamen onze moderne ge makzucht heel wat. Op Hoofddagen worden we gewoon overstelpt, vooral voor Paschen, wan neer duizende negers de Goei Week aan de missies komen doorbrengen, d.w.z. van Woensdagmiddag tot en Het leek hem, alsof er iets van uit die stilte tot hem kwam en hem in de armen nam. Zxh geheel latende gaan, sprak hij zacht den naam van het meisje uit en voor het eerst sinds vele jaren voelde hij, dat hij op het punt stond te schreien, zooals hij gehuild had, toen zijn vader stierf. Het kwam hem heelemaal niet vreemd voor, dat hij geen poging gedaan had om achter het mysterie te kómen dat om Mary Standish heengeweven scheen. Als zij nog in leven ware geweest had hij graag uit haar eigen mond gehoord, wie zij was, waarom zij pogingen tot zelfmoord had ge daan en in welke verhouding zij tot Rossland had gestaan. Maar nu boezemde dit alles hem geen belang stelling in. Het voornaamste was, dat zij een stuk van hemzelf ge-, worden was en met elk uur, dat verliep, nam zij een grootere plaats in zijn hart in. Het leek op hét verzamelen van kostbare stukjes van een schat, die ontheiligd en vernield was geworden. Hij wist niet, hoe lang hij dien nacht geslapen had. Zijn slaap was onrustig en vol droomen, die hem telkens deden ontwaken. Daarom keek hij maar naar de sterren terwijl hij zijn gedachten trachtte te ver j bannen. Niettegenstaande zijn verdriet waren het toch prettige droomen, en was het alsof een zachte, boven- natuurlijke kracht in hem werkte, 1 die probeerde de schaduw van de 'tragedie weg te wisschen. Mary Standish was wéér bij hem; tusschen de bergen te Skagway ze liep aan zijn zijde in het hartje der steppen, terwijl de zon haar oogen en het glanzende haar kuste, te midden van een weelde van wilde rozen, purperen irissen, blanke hal men en goudkleurige madeliefjes, en de vogels hun trillers lieten hooren Hij onderscheidde duidelijk hun ge zang, waarop de meisjesstem in haar gelukkigen overmoed scheen te ant woorden en het was, alsof iets van haar blijdschap op hem oversloeg. Hij ontwaakte met een kreet, alsof iemand hem gestoken had. Olaf was reeds bezig het vuur aan te maken, terwijl het morgenrood al zichtbaar werd over de bergtoppen. XII Deze eerste nacht en dageraad, doorgebracht in het hartje van de wildernis, kwam Alan als een mijl paal in: zijn leven voor en het was alsof nieuwe levensvreugde tot hem kwam vanaf de machtige toppen der Chugach- ^n Kpnaibergen Hij begreep nu, hoe- zijn vader jaren lang de herinnering aan eén vrouw, die ge storven was, heilig had gehouden en het leek hem oneindig lang ge leden toe. Ontelbare malen had Jnj het wondei van haar tegenwoordig heid in de oogen van zijn vader gelezen, en eens, toen ze samen neerkeken op een in jh)?t zonlicht badende vallei, had de. oude Holt gezegd: Zeven en twintig jaar geleden op den twaalfden dag der laatste maand, liep moeder met mij door deze vallei, Alan. Zie je die kleine met Paschen. Dan komen ze van heinde en ver, knapzak en brandhout op het hoofd, slapen onder den blooten hemel en dan lijkt de missie wel een allemansmarkt. Ik heb eens op Witte Donderdag met twee andere Paters samen 2000 H. Communies uitgereikt. Ja, onze christen negers komen zeker geen devotie te kort. Als ze zoo voor hun ziel en zaligheid aan de missie vertoeven, volgen ze niet enkel de h. diensten maar gaan tus- schenbg nog eens in groepjes naar de kerk om rozenhoedjes te bidden of den Kruisweg af te gaan, of zit ten buiten uren lang heilige liedjes te zingen over 's Heeren lijden en de Eucharistie of Mai (Moeder) Maria ter eere. Op missiereis gaan is een andere steeds weerkeerende bezigheid van den missionaris en wel de meest wegende taak. Vooral in 't droge seizoen dat om de acht maanden duurt, gaan de missiereizen geregeld door; In los en kort reiscostuum gaat 't dan de dorpen af, waar 't eenigszins gaat per motor, maar ook veel nog te voet of per ezel. Drie jongens zijn gewoonlijk onze reisgenooten een draagt 't reisaltaar met al 't noodige voor de H. Diens ten, een tweede 't kampbed met een paar dekens en muskietnet, een derde wat mondvoorraad voor de eerste dagen. In ieder dorp haast wordt gesla pen in een der negerhutten die ze ons afstaan en 's morgens wordt er gebiecht, gecommuniceerd en ge preekt in 't leeme kerkje of school, en vervolgens kinderen gedoopt, pro cessen aangehoord en geoordeeld, de school geinspecteerd enz. Van dag tot dag gaan we zoo verder, een heele week lang of ook wel twee of drie, totdat ge „op" zijt en... de neger beu, weer verlangend naar een fatsoenlgke verstandige menschen- conversatie. Ja, laat me hier even aanstippen, dat deze laatste behoefte en het alleen zijn een der grootste kruisen van den missionaris uitmaken. Ge wordt ze moe die negers en zoodra ge terug bent aan de missie, gaat de ander op zijn beurt op missiereis en... bent ge weer alleen Mag ik hier even zeggen, dat een radio met ultrakorte golf een weldaad aan den missionaris gedaan zou zijn, een weldaad die alleen menschen, die in treurige alleenheid geleefd hebben, schatten kunnen. Naar Hol land luisteren en zijn tobbende ge dachten afleiden, wat een troost voor den jongen missionaris die, moe ge reisd, alleen zit op die lange tropen avonden, (de zon gaat even over zes onder, 't heele jaar door) met niets dan wilden om zich heen, die best weten te praten maar altijd over maïs, boonen en apen. Ik sprak zooeven van dien jongen met mondvoorraad voor de eerste dagen der missiereis. Ja, aan de missie hebben we op vandaag onge veer Europeesch voedsel, dat wel lang niet zoo goed is als hier maar er dan toch op lijkt. Als ik U zeg dat „echte" Europee- sche kost mij 30 pond zwaarder maakte sinds ik ginds weg ben, kunt ge de rest toch wel zelf raden We hebben bijna in alle missie staties nu geregeld brood of wat daar tamelijk op lijkt, en in de missies op de hoogvlakte ook boter en melk wanneer de magere koetjes tenminste hun plicht doen. Alleen 't vleesch is in de tropen een lastig probleem. Koe en varken slachten gaat alleen in Juni en Juli wanneer 't wat frlsscher is maar buiten die twee maanden is 't er te heet voor. Eventueel geschoten wild brengt een lekker hapje maar ook maar voor hoogstens twee dagen. Dan kan 't overgeblevene weggegeven aan de nikkers die dol zijn op een hapje met een fijn luchje aan. Aan de missie zelf is anders wel te leven, met de noodige verstervin gen. Maar op missiereis is 't heel anders. Die zullen wel altijd 't groot ste kruis van den missionaris blijven. Veel mondvoorraad meenemen gaat niet omdat de zaken hoogstens 4 of bocht daar in de kreek, met die rots in de zon 1 Daar gingen we zitten om uit te rusten voordat jij ge boren was. Hij had over dien dag gesproken alsof het gisteren gebeurd was. En Alan herinnerde zich de eigenaardige uitdrukking van geluk, die op zijn vaders gezicht lag, toen hij naar de vallei keek, waar hij iets zag, wat niemand anders dan hij kon zien. En het was geluk, hetzelfde, eigenaardige, schrijnende geluk, dat Alan's ziel binnensloop, zich neste lend dicht tegen het verdriet, dat daar al huisde. Het kwam hem voor, alsof een huis in hem opgebouwd werd, maar een huis, dat nooit ledig zou zijn. Nooit meer zou hij een zaam zijn Eindelijk begreep hij, dat het een onsterfelijk deel van hem was, zooals het ook iets onafscheide lijks van zijn vader was geweest, zich in zoete smart tegen hem aan drukkend, hem aanmoedigend, hem met zachten drang duidelijk makend, dat er toch ergens een plaats was, waar men elkaar weer zou zien. Gedurende de volgende dagen groeide dit gevoel in hem, doch geen menschenoogen hadden 't kun nen. Het was een geheim, dat hij met een muur omringde, het zoo gescheiden houdende van het stoïcijn- sche koele in zijn natuur, dat de 'menschen met „onverschilligheid" plachten te bestempelen. Olaf kon echter meer zien dan anderen, omdat hij met Alan's vader als broer had omgegaan. Zóó was de oude Holt geweest, eerlijk, oprecht en met een glimlach 5 dagen goed blijven. Daar de mis siereizen gewoonlijk ver over dien tijd heengaan, moet er dan maar maispap gegeten worden, door de negerinnen klaar gemaakt en in ge- vlochte mandjes opgediend. Tamelijk primitief hé maar 's lands wijs is ook 's lands eer. Een andere groote bezigheid van den missionaris is 't bouwen van kerken en hulpkerken, missiehuizen en scholen. Daar de missie zich jaarlijks uitbreid met 10000 nieuw- gedoopten en om dè 2 of 3 jaar een nieuwe statie bij moet komen, om de steeds groeiende uitbreiding 't hoofd te bieden, behoef ik U niet te zeggen, dat wij voorloopig niet uit gebouwd komen. De genoemde ge bouwen zgn meestal van steenen uitgezonderd de gewone dorpsschool tjes. Maar architecten en aannemers zijn ongekende weelde in Centraal Afrika. Plannen worden door ons zelf op gemaakt of meestal wel door een pater die in het vak thuis is en ondervinding heeft. Maar dan moet verder alles, van 't brikken bakken af, op plaats gedaan worden. Brikken maken en bakken, boomen kappen en zagen voor dakwerk, deuren en vensters, in een woord alles wat bij een bouw komt kijken. De daken zelf zijn meestal vaD gras en bij voornamere gebouwen van gegolfde platen of van pannen die dan ook al weer eigen maaksel zijn. Gemetseld wordt er zoowat alles met klei die zeer hard wordt en voor t witten branden we zelf kalksteen die daar gevonden wordt. De vloeren zijn meestal van baksteen, en soms wel eens van cement, maar dat goedje kost maar even 2 Pond Sterling per vaatje. Ziekenzorg, tandheelkunde of ten minste uittrekken, wonden reinigen en verbinden, zijn nog een andere voorname bezigheid van den missio naris. ,,'t Lichaam verzorgen om de ziel te bereiken." Ziedaar een overzicht van een ge deelte van ons werk. Een groote bezigheid blijft er nog te bespreken, een die zeer tijdroovend is en veel zorgen vraagt, n.l. onderwijs en schoolwezen waarover later. JAN DE PONTI s.m.m. Miss. in Centraal Afrika Oirlo, October 1936. Zijn de gevolgen van den arbeid onzer handen, hoewel verstandige zorg ze meestal had kunnen voor komen of uitwisschen, altijd toch eervolle blijken uit den strijd des levens, de menigvuldige gebreken aan onze voeten zijn enkel gevolgen van nalatigheid, onverstand en ijdel- heid. De grootste nalatigheid, gebrek aan begrip van dat, wat de voet bij staan en gaan te doen heeft en daar door geheel verkeerde bekleeding van den voet, misvormen hem en bezor gen de schoenen en laarzen dragende menschheid ontelbare lasten en veel lijden. Evenals men van den voet, behalve goede diensten ook een netten vorm wenscht, zoo wenscht men die ook aan geheel het lichaam, maar aan het laatste besteedt men veel zorg en aan den eerste ontneemt men zijn doelmatigen vorm. Om elastisch, taai en sterk te worden, moet de voet heel rein worden gehouden. Daar de voet door vuile wegen gemakkelijk onrein wordt, en dit door drukking en wrijving bevorderd wordt, moeten men deze laatsten voorkomen en vooral zorg dragen voor reinheid. Om de opperhuid glad en buigzaam te houden, dienen regelmatige was singen met warm water en zeep, waarop eene koele afwassching of afspoeling moet volgen om verwee- keling, die anders licht ontstaat, tegen te gaan. Wie de voeten dikwijls genoeg om zijn lippen in tijden van droef heid. Hij had gezien, hoe hij met buitengewonen mannenmoed na den dood van zijn geliefde vrouw het leven weer begonnen was in een wereld, die n;ets meer voor hem beteekende. In Alan's oogen zag hij op dit oogenblik dezelfde uitdrukking, die hij indertijd in de oogen van zijn vader gezien had, in die dagen toen zij samen de kust van Alaska af voeren. Slechts als hij alleen was, kwam de naam van Mary Standish over zijn lippen, en hij hield dien even heilig als zijn vader indertijd zijn moeders naam had gehouden. Olaf keek hem van terzijde aan, en dacht plotseling aan het verleden, terwijl het hem opviel, hoeveel vader en zoon op elkander geleken. Uit bescheidenheid zei hij echter niets van alles wat er in zijn hoofd om ging. Hij sprak over Siberiëvoort durend over Siberië en hij haastte zjch ook allerminst om naar Seward- te komen. Alan zelf had ook geen behoefte dit ie doen. De zomer was al in de lucht en de dagen werden zacht. De nachten waren echter nog koud, onder een hemel vol sterren. Dagen lang zagen zij niets anders dan bergen, die denken deden aan machtige* kasteelen, wier tinnen tot aan de wolken schenen te reiken. Zij bleven zooveel mogelijk bij het vasteland tusschen de eilanden, waar zij iederen avond al vroeg hun tenten opsloegen. De vogels kwamen bij duizenden Jnaar het Noorden en tegen den De vanouds beroemde AKKER's ABDIJSIROOP is een naïuur-genees- middel, daar de werking in hoofd zaak berust op de geneeskracht van extracten, bereid uit reeds in oude tijden bekende „genees-kruyden". AKKER's ABDIJSIROOP, bereid vol gens oud recept, is dus een aan de natuur ontleend geneesmiddel I De genezende, hoeststillende, slijmoplossende en kalmeerende werking van de kruiden-extracten, welke AKKER's ABDIJSIROOP zoo beroemd hebben gemaakt,is thans door een nieuwe toevoeging van den bekenden Apotheker Dumont nog sterker, nog sneller, nog krachtiger en nog doeltreffender! Een lepel AKKER'S ABDIJSIROOP werkt thans 2 x zoo snel als voorheen l Een ongeëvenaarde werking tegen hoest, bronchitis, kinkhoest, verwaar loosde verkoudheid, griep, influenza. De verlaagde prijzen zijn thans: 75 ct. F 1.25 F 2.00 F 3.50 3 dagen 6 dagen 12 dagen 24 dagen gebruik gebruik gebruik gebruik De grootere flacons zijn bij voortgezet gebruik voordeeliger! wascht, heeft geen warm water noodig en behoeft zooveel minder voor verkoudheid te vreezen, daar de huid door koud water het best gehard wordt, terwjjl men door zorg- vjldig afdrogen en krachtig wrijven het doorstroomen van het bloed en daardoor de wederverwarming be vordert en zoo dit noodig is, door beweging en warme bekleeding de latere afkoeling verhindert. Zulke doelmatig toegepaste koele wasschingen zgn ook de beste en duurzaamste hulpmiddelen, niet al leen tegen koude voeten, maar ook voor verfrissching na inspanningen en tegen wonden bij het loopen ont staan. De Aartsbisschop en de Bis schoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde Gees telijkheid en Geloovigen. Zaligheid in den Heer. Zonder ophouden en met steeds krachtiger aandrang, B. G., smeekt Christus' Plaatsbekleeder, Onze Hei lige Vader de Paus, zijn kinderen, zich te weer te stellen tegen den aldoor wassenden vloed van God loosheid en heidendom, die de wereld met ondergang bedreigt. Het eerste gevaar, aldus de Paus, het grootste en het meest algemee ne gevaar is het communisme in al zijn vormen en graden. Overal tracht het binnen te dringen, hetzjj open lijk hetzij vermomdhet bedreigt alles en allende persoonlijke waar digheid van den mensch, de heiligheid van het fanylieleven, de orde en den vrede van de samenleving en boven alles den godsdienst. Als volge lingen van den vader der leugentaal trachten zij, die zich op den naam „Godlooze" als op een eerenaam verheffen, al wat den mensch heilig is te ondermijnen. Nu eens komen deze valsche pro feten, terwijl zij inwendig roofgierige wolven zijn, in schaapskleederen om de goedgezinden te misleiden. Zij preeken vrede, maar beoogen wereld revolutie en trachten de ontzettende beproeving van werkloosheid en crisis avond hing er in de buurt van het kampvuur een verrukkelijke geur van gebraden vleesch. Toen zij ten laatste Seward bereikten, en de tijd voor Olaf was aangebroken om terug te keeren, kwam er een eigenaardige glans in de oogen van den ouden Zweed en als laatste geruststelling beloofde Alan hem, dat ze eens waarschijnlijk samen naar Siberië zouden gaan. Daarna keek hij de „Norden" na, totdat de kleine boot geheel uit zijn gezicht was verdwenen. Alleen achtergebleven, werd het verlangen in Alan om naar zijn eigen streek terug te keeren, nog grooter. En het geluk was hem gunstig. Twee dagen na zijn aankomst te Seward, slaagde hij er in passage te krijgen op een boot, die naar de Opstan dingsbaai voer met de mail en de noodige levensbehoeften voor de nederzettingen, duizend mijlen in het rond daarvan. Op den twaalfden Juni stapte hij te Nome aan wal. Een week lang bleef Alan in Nome. Hij was blij, toen de week om was en zijn zaken afgedaan waren. Dezelfde boot bracht hem naar Kotzebue. Volgens zijn horloge was het al nacht, toen Paul Davidovich hem in een licht bootje de delta van de Kobuk-rivier opbracht. Maar er was geen duisternis. In den middag van den vierden dag bereikten zij Redstone, op tweehonderd mijlen afstand van den mond van de Kobub. Samen gebruikten ze het middagmaal aan den oever. Toen keerde Paul Davidovich stroomafwaarts terug, terwijl hij tot afscheid wuifde zoo ver hij kon. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9