Dames, HOEDI De winter op 1 A. Thielen Dr.Ai Lommen flflaiscn A nu prima Schapen en Lamsvleesch Qemengde Berichten Advertentiën. zaak gesloten. Slagerij Clir. Goumans PENSION Jonge Boeren Alg. Vergadering Naar Wittem Voor de Herfst P. HENDRIX G fli elegant en GROOCE HOOFDAGE Wollen, Gewi en Molton Ei Heeren- en Kinde Pullovers en Slid Damesvesten en Vanaf heden wederom geregeld verkrijgbaar aan lage prijzen. Slagerij Chr. Coumans BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Venray maken bekend, dat bij be schikking van den Heer Minister van Landbouw en Visscherij het bedrag van de crisisheffing op Varkensvleesch bedoeld in art. 6 van het crisis varkensbesluit 1936 met ingang van 7 October 1936 is vastgesteld op nul. Degenen die een huisslachting voor zuiver huiselijk gebruik wenschen te doen, zijn zooals gewoon volgens de Vleeschkeuringswet verplich t minstens 4 dagen voor de slachting ten kantore van den Keuringsdienst voor Vee en Vleesch aangifte te doen. Venray, 9 October 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. G. H. HOUBEN l.b. De Secretaris, VAN HAAREN. VOLKSONTWIKKELING. Ook voor het aanstaande Winter seizoen heeft de Vereeniging Volks ontwikkeling weer hare serie van 10 spreekavonden georganiseerd, waar onder ditmaal zeer bekende Sprekers voorkomen met zeer actueele onder werpen. De eerste Spreker zal nu a.s. Donderdag 15 October des avonds 8 uur in het St. Antoniuspatronaat spreken over de roeping van het Katholicisme in dezen tijd. Waar deze eerste Spreker niemand minder is dan de bekende Aalmoeze nier Drs. Roncken, lgdt het geen twijfel of de groote zaal van het Patronaat zal tot in alle hoeken bezet zijn door abonné's en verdere belangstellenden. Spreker en zijn onderwerp billijken dit bezoek uiter mate. Dat het werk der Vereeniging Volksontwikkeling zeer gewaardeerd wordt, moge blijken uit het feit dat de Hoogeerw. Heer Deken Berden het Beschermheerschap en de Edel- achtb. Heer Burgemeester van de Loo het Eere-voorzitterschap heeft aan vaard. De Weleerw. Heer Kapelaan Linssen is Moderator en de WelEd. ZeerGel. Heer Dr. Veraart, de op volger van Dr. Nuyens, spant zijn beste krachten in om de Vereeniging niet alleen haar ouden goeden naam te doen behouden, maar dezen naam zelfs hooger op te voeren. Waar anders steeds op Maandag gesproken wordt, is tengevolge van omstandigheden de eerste avond gezet moeten worden op Donderdag. Roomborstplaat iets aparts GEVONDEN een sleutel met ring Inlichtingen Gemeente-politie. BOUWVERGUNNINGEN. Ingevolge de bouwverordening werd vergunning verleend aan J. Gossens tot het bouwen van een woonhuis aan de Wilhelminastraat aan P. de Mulder Scheide tot het bouwen van een woonhuis aldaar. „HET GOED VERLICHTE HUIS" In samenwerking met den midden stand en de N.V. Philips' Gloeilam penfabrieken zal door de N. V. Prov. Limburgsche Electriciteits-Mij. in het Patronaatsgebouw alhier een lichttentoonstelling, genaamd: „Het goed verlichte huis" worden gehou den. Zie achterstaande adv. De heer G. H. Houben, loco-burge meester van Venray, heeft zich, bij ontstentenis van den burgemeester, bereid verklaard deze tentoonstelling heden Zaterdagmiddag om 3 uur nam. te openen. HAZENCONCOURS. Op de doelen van de handboog schutterij St. Oda had j.l. Zondag het jaarlijksche hazenconcours plaats» Begunstigd door prachtig weer was de animo groot. De uitslag was als volgt: le prijs M. Camps, St. Antonius, met 24 p. 2e prijs J. Arts, St. Hu- bertus, met 24 p. 3e prgs W. Claes- sens, St. Anna, met 3 rozen. 4e prgs J. Hegnen, St. Antonius, met 4 vie ren. 5e prijs H. Litjens, St. Anna. met 4 drieën. 6e prijs J. Loonen, St, Oda, met 4 tweeën. 7e prijs J. Jansen, St. Oda, met 4 eenen. In onze gemeente heerscht reeds eenigen tijd de varkenspest, waaraan vele dieren sterven.- Voor vele varkenshouders is dit een heele schadepost. EEN RECORD-PEER. De heer C. aan de Langstraat alhier mocht deze week van zijn leiboom een peer plukken, die het zeldzame gewicht van 1 pond en 2 ons haalde. Van 1 pond gewicht werden van deze boom verschillende peren geplukt Volksontwikkeling VENRAY. le avond Donderdag 15 Oct. 8 uur in het St. Antonius-Patronaat spreekt Aalmoezenier Ronclcun over De roeping van het Katholicisme in dezen tijd. Entrée 10 ct. Abonnementen en gereserveerde plaatsen te bekomen bij G. W. MUSKENS, Schoolstr. 14, TeL 144. VALK-REVUE. De Valken lieten ons dezen keer niet in den steek en leverden een keurige prestatie door van Gennep met klinkende cijfers te winnen. Door beter combinatie-spel was de 51 overwinning volkomen verdiend. Hiermede herstelden deVenrayers zich van hun eerste nederlaag op overtuigende wijze en meerdere puntjes zullen nu zeker niet uit- blgven. Ook de Valk 2 bracht het tot een daverende overwinning. T.O.P. uit Tienray kreeg tegen de pittig- spelende Valken geen kans en ver loor met 60. Met nog meer open spel zullen de reserves, vooral op eigen veld een geduchten tegenstander zijn. De Valk 3 deed meer dan we ver wacht hadden. De match tegen D. E.V. 3 was vol spanning en eindigde in een 3—3 gelijk spel. In verband met het niet beschik baar zijn van het meerendeel der tweede klassers, zal het voetbal- tournooi om den „Blerick Wissel beker" dit jaar niet meer worden gehouden, zoodat de Valken morgen vrij zgn. A.s. Maandag ledenvergadering afd. voetbal en eerste spelregelavond. Voor 18 October is vastgesteld Juliana (Mill)De Valk I. Suppor ters Wie gaat er mee P. D. V. DE ZWALUW Zondag j.l. hield de P. D. V. de Zwa luw een vlucht met late en onbevlo gen oude duiven van uit Solre afstand 187 K. M. De prgzen werden behaald als volgt: Late Jongen. 148overduif G. Vissers. 2e L. Maassen. 3—6 Gebr. Rutten. 5—7 Jac VerstegeD. Onbevlogen oude. le Gebr. Rutten. 2e Jac. Verstegen. 3e Gebr. Siebers. 4e Gebr. v.d. Heyden. 5e M. Franken, overduif H. Derks. Gelost om 8 uur 30 met Westen wind. Aankomst eerste duif 10 uur 47-41. Aankomst laatste duif 11 uur 18-38. LUXOR THEATER. Deze week weer een zeer interes sant en afwisselend programma, dat ongetwijfeld zeer in de smaak zal vallen. „De Luchtpost", de hoofdfilm, een echte greep uit het gevaarvolle vliegeniersleven toont ons de vele moeilijkheden waarmede de tak van dienst te kampen heeft. In de mist verdwaald en door middel van radio trachtend te landen, komt een vliegtuig in botsing met een hangar, waardoor 't toestel in brand vliegt en de plichtgetrouwe aviateur den dood vindt, doch de post moet verder... Dit is het begin van deze indrukwekkende succesfilm, waarin Ralph Bellamy, Gloria Stuart, Pat O'Brien en andere Uw aller sympathie weten op prijs te stellen. Als tweede hoofdfilm „Zij kreeg haar man" eveneens een waardige hoofdfilm, terwijl een interessant Polygoon Hollandsch Nieuws dit alles vooraf gaat. Uit de orde der Fransiscanes- sen van Maastricht is j.l. Vrijdag vertrokken naar de Missie (Belgisch Congo) zuster Marie Lidronia, in de wereld Truus Jenneskens. CASTENRAY. Morgen Zondag zal de Harmonie uit Oostrum hier een concert geven. Aanvang 5 uur. Herfstblaadjes Zeer licht, 6 smaken KORENBOND. A.s. Maandagavond om 6 uur zal in hotel Timmermans te Horst een algemeene vergadering worden ge houden van bovengenoemden bond, waar o.m. het winterprogramma zal worden besproken en verkiezing zal plaats hebben van een lid van het geestelijk bestuur in de vacature, ontstaan door vertrek van den Wel eerw. heer Teunissen uit Venray, be noemd tot kapelaan te Wijck. OM DEN WISSELBEKER. Zondag had in 't Willemspark te Venray 'n schietwedstrijd plaats met 9 tallen tusschen de schutterijen Zandakker en St. Anna. De uitslag had als resultaat, dat de schutterij St. Anna een flink voorschot had in puntental, zoodat deze vereeniging het 2e jaar beslag wist te leggenop den beker. Naast deze wedstrgd werd nog een schietwedstrijd gehouden, waar een ieder naar een prgs kon mededingen. De uitslag hiervan was als volgt: le prgs R. Janssen; 2e prijs H. van Boven; 3e prijs J. v. d. Borst: 4e prijs M. Barents; 5e prijs J. Janssen; 6e prijs J. Coppus en 7e prijs G. Jans- Beken. MERSELO. Hedenmiddag zal door den schilder J. Geelen alhier eene zaak worden geopend in porcelein, glas, verf, borstels, drogisterij en galanterie-artikelen. Daar wij tot heden eene dergelijke zaak in ons dorp misten, zal deze dan ook in een behoefte voorzien. Wg wenschen den heer Geelen in zijn nieuwe zaken veel succes. Zie advertentie in dit blad. „LACHENDE KOMEDIANTEN" TE VENLO. Zaterdag 17 en Zondag 18 October a.s., zal te Venlo vertoond worden in de „Prins van Oranje" de nieuwste Bouwmeester-Revue „Lachende Ko medianten". Zie achterstaande advertentie. OVERLOON. Morgen Zondag zal onze fanfare „Vriendenkring" een conpert geven in de café's J. Wel- bers, Wed. Beckers en W. Loonen. Aanvang half 6 nam. In de alhier gehouden ver gadering van de R.K. Kiesvereeniging werd besloten met een 20-tal leden deel te nemen aan den Landdag der R.K. Staatsparty op 11 October te 's Hertogenbosch. TIENRAY. Ter voorkoming van mogeiyke diefstallen wordt in de kerk alhier het aanwezige goud, afkomstig van door pelgrims geof ferde lgfsieraden uit de kerk verwij derd, en op een veilige plaats (bank- safe) ondergebracht. WEER VIER NOODWONINGEN AFGEBRAND. Dinsdagavond werd, evenals j.l. Zondag, de brandweer gealarmeerd voor een felle uitslaande brand in het complex noodwoningen op de Kleine Heide te Venlo. Door deze brand zgn andermaal vier woningen in de asch gelegd. Slechts een van de huizen was bewoond door den venter J., die bij het uitbreken van den brand zijn inboedel gedeeltelgk in veiligheid wist te brengen. Van de twaalf noodwoningen, die gerangschikt stonden in drie blokken van vier, staan er thans nog vier overeind. Door de politie wordt een ernstig onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze brand, die wel opvallend viug volgde na die van j.l. Zondag. VERLAGING GESLACHT ACCIJNS. OOK VOOR RUNDVEE We hebben gezien, dat de crisis- acegns op varkensvleesch met in gang van Woensdag is opgeheven. Het Handelsblad meent nu te weten dat de regeering ernstig overweegt ook den crisisaccijns op runderen op korten termijn te verlagen, bijv. tot de helft. In overeenstemming met den maatregel, waarbij de heffing op varkensvleesch buiten werking is gesteld, heeft de minister van land bouw en visscherg thans algemeene ontheffing verleend van die artikelen van het crisis-varkensbesluit 1936, waarin bepalingen zgn vervat om trent het wegen van varkens, welke weging diende tot vaststelling van het bedrag der heffing. Door het verleenen van deze ont heffing is buiten werking gesteld de crisis-varkensbeschikking 1936 H, welke nadere voorschriften behelst omtrent het betalen der heffing en het wegen van varkens, alsmede een regeling vaan de vergoeding voor de aan de gemeentebesturen opgedra gen werkzaamheden ter inning der heffing. Tevens is daardoor buiten werking gesteld de crisis-huisslachtingsbe- schikking '36, waarbij in bepaalde gevallen onder de daarin genoemde voorwaarden ontheffing wordt ver leend van het betalen van heffing op varkensvleesch. NOODLOTTIGE SPOORWEGRAMP BIJ STATION WOERDEN. Woensdagavond omstreeks half 12 heeft nabij Woerden een ernstige spoorwegramp plaats gehad. De laatste trein, die Woensdagavond uit Utrecht naar Rotterdam en Den Haag vertrok, is even voor het station ontspoord en enkele oogenblikken later door den snelgoederentrein van Rotterdam naar Utrecht aangereden. De gevolgen waren verschrikkelgk. De ontspoorde trein werd voor een groot gedeelte in elkaar gereden, terwijl van den goederentrein tal van wagons werden vernield. Dat het getal slachtoffers tetrekke- lijk gering is, is te danken aan het feit, dat een groot deel van de passagiers van den personentrein, welke gelukkig matig bezet was, doodelgk verschrikt uit den trein was gesprongen. Er zijn twee dooden te betreuren, terwgl één passagier zwaar werd gewond. Zooals begrijpelijk, is er een zeer omvangrijke materieele schade. GOUMANS' zeer fijne Fondant Borstplaat EDUARD VERKADE KOMT TE BOXMEER. Met rechtmatigen trotsch mag Katholiek Leven wijzen op het pro gramma voor dezen winter, dat de leden is aangeboden. Dit overtreft ieders verwachting en het valt dan ook niet te verwonderen dat de toe vloed van nieuwe leden grooter is dan andere jaren. Van de tien avonden die dit seizoen worden aangeboden is die van a.s. Woensdag zeker wel een der voor naamste. Dan komt een van onze grootste en meest gevierde tooneel- spelers, Eduard Verkade. Deze zal op fragmentarischQ wijze voordragen de Hamlet van Shakespaere. De wijze waarop Verkade deze vertolkt is meer dan bekend; overal was het succes uitbundig en steeds trok hg volle zalen. Dit zal ongetwijfeld ook in Boxmeer 't geval zgn. Tot uit deD verren om trek wordt een groote belangstelling verwacht. Geen plaatsje mag in den Volksbond onbezet blijven. Het ver dient aanbeveling dat men tevoren zgn plaatsen bespreekt. Voor degenen die nog lid willen worden van Katho liek Leven bestaat hiertoe tevens de gelegenheid. Voor verdere bgzonderheden ver- wgzen wg naar achterstaande adver tentie. TRAGISCH STERFGEVAL. Donderdagmiddag is, naar het Hbld. meldt, een toeschouwer, die bij het opruimingswerk van het spoorweg ongeluk stond te kijken, de 53-jarige G. Burger uit Bar wout s waarder. plotseling overleden. Het schgnt, dat de aangerichte verwoestingen hem zoo hebben aangegrepen, dat hg een hartverlamming heeft gekregen, die hem noodlottig is geworden. FRAUDE MET STEUNGELDEN. In verband met de verduistering van steungelden by een vakorgani satie te Enschedé bleek, dat de aan gehoudene penningmeester was van de plaatselijke afdeeling der politiek onafhankelijke textiel-organisatie. Deze afdeeling zorgde ook voor de verspreide leden. H. heeft kans gezien een bedrag van ruim f 2500 te verduisteren door nagemaakte handteekeningen te plaatsen op de staten voor de uitkeering van de werkloozenkas der organisatie. De rijksveriflcateur voor de werk- loozenuitkeering heeft de zaak in handen. DE GRAANRECHTEN. De burgemeester van Barneveld heeft zich namens het Barneveldsche gemeentebestuur tot den minister van landbouw en visscherij gewend met het volgende telegram „Burgemeester en wethouders van Barneveld verzoeken Uwe Excellentie zeer dringend, nu de prgzen van eieren niet mogen stggen en de graanprijzen dit wel doen, terwille van de pluimvee houders de graanrechten geheel te vergoeden of deze althans te ver lagen." Natonaal Francis- caansch Derde Orde Huis Alverna. Naar wg vernemen, zal het Derde Orde Huis, dat door de vrijwillige bijdragen van Nederland's Tertiaris sen werd gebouwd en op 18 October plechtig wordt ingewijd, ook vanaf dien datum in gebruik worden ge nomen. Het Huis heeft een twee voudig doel. Het wil vooreerst een rustoord zijn voor moeders en meis jes, die lid zijn van de Derde Orde. Met franciscaansche gastvrgheid zullen zij daar opgenomen worden om weeer op krachten te komen, 'n Grajtis rustkuur dus Op de tweede plaats zal het een studiehuis zijn voor cursisten. Met gelgke gastvrgheid zal het de manne lijke en vrouwelgke Tertiarissen ontvangen, die door het bgwonen van een cursus meer willen weten van hun Derde Orde en zoodoende door de gewonnen overtuiging hun levenstaak als Tertiaris nauwkeuriger willen vervullen. De cursussen nemen een aanvang op 31 October Zaterdag 31 Oct.1 Nov. voor bestuursleden, mannen. Zaterdag 78 Nov. voor bestuurs leden, vrouwen. Dinsdag 1719 Nov. voor Tertiarissen, mannen. Zaterdag 28—29 Nov. voor Tertiarissen, meisjes. Maandag 79 Dec. voor Tertiarissen, vrouwen Zaterdag 1920 Dec. voor Tertiarissen, jongens. Dinsdag 2931 Dec. voor Tertiarissen, onderwijzeressen. Er zal voor gezorgd worden, dat de cursusdagen vol afwisseling zgn de dialogeerde H. Mis, de specifiek- franciscaansche devoties, zooals het kruisgebed en de kruisweg, de vespers uit het Maria-officie, het liturgisch avondgebed der completen, geven een zekere wijding aan het geheel, terwgl de recreatie, het gezellig samenzijn, de wandelingen over het zeer mooie terrein, het bezoek aan een permanente D.O .-Tentoonstelling het verblgf in het Derde Orde Huis zeker prettig zullen maken en den onderlingen geest van broederlgk- heid zullen versterken. De deelname is kosteloos. Aanvragen zgn te richten tot P. Directeur, Derde Orde Huis te Alverna (Gld). Burgerlijke Stand Venray» Van 2 tot 9 October 1936. GEBOREN Sophia G.H. J. Philipsen, Ysselsteyn Johanna C. Stiphout, Merselo GEHUWD Johannes L. van Hoof, oud 31 jaren, landbouwer en Maria G. Spreeuwen- berg, oud 31 jaren, zonder beroep, beiden te Venray. OVERLEDEN Johanna Jacobs, echtgen. van P. G. Pelzer, oud 71 jaren, Boschhuizen 1 patient St. Servatiusgesticht. 3 patiënten St. Annagesticht. ONDERTROUWD Leonardus van Houdt en Maria C. Custers, beiden te Venray. SOUFLé d'ORANGE het nieuwste koekje. Kerkelijke Diensten» Parochiekerk. De ontwikkelingsavond zal plaats hebben niet a.s. Maandag, maar a.s. Donderdag 15 October a.s. Heer der weekKapelaan van Wijn gaarden. Morgen ZONDAG 3 uur Lof en Rozenhoedje, 4 uur H. Familie. Aan de deuren staan na de H.H. Missen twee misdienaars voor giften ter ondersteuning onzer vervolgde broeders. MAANDAG half 8 leesmis, 8 uur bestelde zieledienst voor G. Wilms, oud-voorzitter van de Stoomzuivel- fabriek, 8 uur leesmis voor de overl. leden der St. Ludovicusvereeniging. DINSDAG half 8 leesmis, 8 uur Jaarg. voor Maria Drosten, echtgen. van Fr. Verkley, 10 uur plechtige Huwelijksmis voor Johannes Alden- huijzen en Johanna Jac. Goumans. WOENSDAG half 8 leesmis voor Wiilem Marcellis, 8 uur Jaarg. voor Johannes Niessen en echtgenoote. DONDERDAG 7 uur te Veltum H, Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Communie voor de leer lingen der meisjesschool, 8 uur Jaarg. voor, Hendrina Verblakt. VRIJDAG, feest v. d. H. Gerardus Majella, vereering relikwie H. Gerar dus, 8 uur Jaarg. voor Gerard Gou mans en echtgenoote. ZATERDAG half 8 Jaarg. voor Peter Johannes en echtgenoote. OP DE DAGEN DOOR DE WEEK de H.H. Missen te half 7, 7 uur, half 8 en 8 uur; Donderdags te half 7, kwart na 7 en 8 uur; te 7 uur in Veltum. De H. Mis van 7 uur is niet vast, maar wordt verplaatst als er H.H. Missen moeten zijn, b.v. bij begrafenis of bestelling. H. Familie. De volgende leden vieren deze week hun patroonsfeest H. Janssen, H. Hoedemakers, P. Hendriks, A. Wijnhoven en A. Adri aans. K. J. V. en K.J. M. Zondag geen K.J.M. Dinsdag half 8— half 9 gymnastiek Woensdag 8 uur groepleidster en apostolaatsleden. Zondagmorgen half 9 vertrek aan de Paterskerk, die opgegeven zgn voor de Studiedag. Woensdag half 4 aspirant K. J.M.ers half 5. aangenomen leden K.J.M. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5 uur, 6 uur, 7 uur en om kwart over 8 de Hoogmis. Gelegenheid om te biechten aan de Evangeliezgde. Om kwart voor 5 gezongen Vespers. Om half 6 iedere dag Lof met oefe ning van de October-maand. Na de h. Missen aan de kerkdeur collecte met bedoeling een éénheids front te vormen in den strijd vóór God en tegen het duivelsch commu nisme en andere vormen van Gods- bestrgding. DINSDAG gedurende de uitstelling te verdienen volle aflaat. Om half 8 gezongen Antonius-mis. VRIJDAG om half 8 gezongen h. Mis. A.s. ZONDAG missie-Zondag. On der alle h. Missen toespraak en collecte voor de Missiën. Op de werkdagen om half 8 'n h. Mis voor klooster en weldoeners. INTENTIES. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag om half 6 b.l. voor Gerard Willems. Maandag om 6 uur b.l. tot zeker intentie. Vrgdag om 7 uur b.l. voor Karei Rutten en Hendrina Wismans. Patronaat. Zondagavond film. Maandag avond ledenvergadering van „De Valk". Dinsdag, Donderdag en Zaterdag gymnastiek. Woensdag Jonge Wacht-groepen. Derde Orde. Om 10 uur vergadering der Jongens Derde-Orde in de kerk. Om kwart voor elf buitenkerkelijke vergadering van de Meisjes-af deeling der Derde Orde. Morgen Zondag houdt de mannen- afdeeling haar jaarlgksche bedevaart naar De Smakt. Om 8 uur vertrek vanaf de Paterskerk. Bg aankomst wordt gebedenWg aanbidden U enz. en gezongen liedKnielt Chris- tenschaar blz. 38. Daarna de H. Mis welke aan God wordt opgedragen voor de deelnemers. Onder de H. Mis predikatie en de hollandsche misge zangen. Vervolgens uitstélling van het Allerheiligste, litanie en gebed ter eere van den H. Jozef en ver eering der Relikwie. Tegen elf uur wordt er geluid voor den aftocht. Men gelieve het Derde Orde-hand- boekje mee te nemen en flink mee te zingen. Mannen present Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD Enkele aankomende electriciens 1 boerenknecht kunnende melken voor Paschen 2 jongens, 14 jaar, v. boerenwerk bekend met melken 1 burgerdienstmeisje, 16-18 jaar voor Venray Huishoudster klein boerengezin Huishoudster arbeidersgezin Boerenknechten voor Zuid-Limburg Melkknechten voor Duitschland BIEDEN ZICH AAN Burgerdienstmeid 22 jaar 2 burgerdienstmeisje 18 jaar 1 boerendienstmeid (Paschen) 1 electriciën 2 kantoorbedienden Bedrijfsleider voor boerderij 6 burgerdienstmeisjes van 1820 j, 1 meubelmaker. Metselaars, timmerlieden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden enz. enz. dagmeisjes 1416 jaar molenaarsknechten 1 dagmeisje 17 jaar Onvermengde margarine en vleeschbonnen worden uitgegeven op Woensdag van 4 tot 5 uur nam. Hiervoor komen alleen in aanmer king zg die tewerkgesteld zijn bg de werkverschaffing of steun ge nieten. GOUMANS Bonbons klein, fijn, voordeelig. Zie etalage Wegens familieomstandighe den is DINSDAG 13 October a s. onze Kantoorbediende zoekt in Venray bij klein gezin. Brieven met opgave van prijs en nadere inlichtingen onder no. 60 bureau van dit blad. Specialist voor Huid- en Blaasziekten houdt spreekuur te VENLO, Houtstraat 4 op Zondag 11 October van 3—5 uur. Leunen. Donderdag 15 October n m. 7 uur. Trouwe opkomst verwacht Het Bestuur. Kwaliteit is onze reclame Dat de gulden is gaan zakken Hebben allen al te pakken, Maar daarom mag de waar niet rijzen Wg zullen het aan allen bewijzen Dat U niet méér behoeft te betalen Als ge ze maar bij Kees gaat halen. Moeder U bent nu zeker wel content Want we geven 12 lekkere haringen voor 25 cent. lederen DONDERDAG van 4 tot 5 uur groote Vischverkoop op het Henseniusplein. Alle soorten Maas- en Zeevisch vanaf 10 ct. per pond. De echte lekkere volle HARING 10 of 12 voor een kwartje. Eiken dag versche BOKKING en versche MOSSELEN. 25 Kees Hen skens-Arts Vrijdag 16 October. Aanmelden bij 8 Garage Kupers. Venray ontvangen: Waterdichte Beenpijpen, Handwarmers, Oorwarmers, Stuurtasschen, Jasbeschermers, Spatlappen enz. Patersstraat 9. ^edeldag vanie zaa Porta, V Botfsfei en (trfike Ho| )romp nette concu zeer s< en, de Reuzei van ei [erven, digi b bezoe J. (je J< Sel jrsel Te troi Boekh, ntenli in het Venr Briei no. 2 eckei zijn onze Zeer LAAG onze prijz«| daarom ons Wij ontvangen gei nieuwe modell VERVORMEN Eerste klas instelling op het gebied vraagt voor Venray en omgeving een energieke kracht zeer gunstige vooruitzie! Koop (hans onze Wij hebben een mooie sorte aan onze gewone prijzen. Handschoenen, Sjaals,

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2