Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Na de devaluatie Buitenland. Binnenland. DAMPO daar lucht je van op. Provinciaal Nieuws Zeven en vijftigste Jaargang No 41 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. DE STRIJD TEGEN DE DUURTE. Onze „zwevende" gulden blijft op het oogenblik zoo'n beetje hangen op 78 a 80 pet. van zijn oude waarde. En nu vechten alle mogelijke overheidsinstanties en burgerlijke organisaties om niet tegenstaande die waardedaling tegenover de buitenlahdsche muntwaarden de koopkracht van den gulden naar binnen, dus voor ons eigen gebruik, zooveel mogelijk te handhaven. De regeering treft daartoe velerlei maatregelen en zij be dreigt zelfs den handel om geen prijsverhoogingen onnoodig te forceeren. De georganiseerde kruideniers hebben zich bij de regeering beklaagd. Makkelijk praten I zeggen de kruideniers Wij mogen geen prijzen verhoo- gen, maar de grossiers en fabri kanten laten ons meer betalen. Daarnaar heeft de regeering reeds een onderzoek laten instellen ze heeft een accountantsonderzoek gelast bij vele groothandelaren en fabrikanten en reeds zijn enkele processen-verbaal opgemaakt we gens onredelijke prijsopdrijving. De regeering doet méér. De prijsstijging op de varkensmarkt heeft ze opgevangen door het terugnemen van de heffing op varkensvleesch. De heffing bij invoer op koffie is met de helft verminderd. Ook de heffing op thee is verlicht. Verscheidene contingenteeringen werden inge trokken, o.m. van leder, meube len, hout en wollen dekens. Minister Deckers, tenslotte, waar schuwde de boeren, dat hij ze desnoods den steun van de Land- bouwcrisiswet zou onthouden, als ze de prijzen onredelijk mochten opvoeren. DE STRIJD VOOR DE DUURTE. Het schijnt, dat niet iedereen er een volksbelang in ziet ge lijk de regeering dat wel doet om ondanks de waardeverminde ring van den gulden de oude koopkracht te handhaven. In „Het Volk" vonden we onder de rubriek „financiën en economie een artikel, waarboven een groote kop was geplaatst: „Duurte is nu onvermijdelijk en bovendien een wenschelijkheid". Ja dat stond er: duurte is een wenschelijkheid. In het bedoelde artikel heet het o.m. „Hun, die neiging hebben het beëindigen van de perio de van lage prijzen ondanks alle geredeneer, te betreuren, vragen wijwanneer ging het ons allen beter, in het duurtejaar 1929 of in het jaar der nominaal lage prijzen 1936? „Welnu, dan terug naar de hooge prijzen, de winsten van 1929, het herstel van loonen en werkgelegenheid en het optimisme ten aan zien van de verdere ontwik keling." De financieele economie is een moeilijk vak, welks beoefenaren in hun uitspraken vaak diame traal tegenover elkaar staan. Maar we hadden gedacht, dat men het daarover tenminste vrijwel ééns was, n.l. dat de naoorlogsche periode van hooge loonen en dure prijzen tot het crisiswee van de laatste jaren heeft geleid. Intusschen, de vakbeweging ziet met stijgende prijzen mis schien de kans schoon om haar eigen crisis voorbij te komen. Voor hoogere loonen deze zullen op hoogere prijzen volgen moet gestreden worden. Van daar dan ook, dat we in hetzelfde artikel lezen„Daartoe is het woord aan de vakbeweging". VAKBONDEN EISCHEN. Nauwelijks is de kans op werk verruiming en stijgende prijzen onstaan, of de vakbeweging natuurlijk, dit is nu eenmaal mede haar taak - heeft een aantal eischen geformuleerd en aan de regeering toegezonden. We den ken hier speciaal aan een aantal door het N.V.V. geformuleerde eischen. En Zondag zijn in Heer len 1200 mijnwerkers bijeen ge weest. Eveneens om eischen te stellen. Zij blijken te verlangen le directe positieverbetering, on afhankelijk van de prijsstijging, 2e aandeel in de thans grooter wordende winsten, 3e aanpassing aan de gevolgen van de deva luatie. Voor deze drie eischen zal een petitionnement ter teekening worden aangeboden aan alle mijnwerkers. Een herleving dus van de actieve vakbondspolitiek en de onderlinge zieltjesafvan- gerij. DE STRUD OM MADRID. SPOEDIGE VAL GEWELDIGE ENGELSCHE BEWAPENING. NIEUWE ONRUST ONDER DE DUITSCHE KATHOLIEKEN. De. nationalisten in Spanje hebben thans hun eigen staatshoofd, ge neraal Franco. Daarmede is de strijd tot staats- politiek terrein uitgebreid en spitst zich alles toe op de beslissing, wien de volle souvereiniteit over geheel Spanje zal toebehooren. Die vraag zal in hoofdzaak be antwoord zijn met een andere vraag; wie zal Madrid met het heele pres. tige, dat aan de hoofdstad verbon den is, bezetten De successen der nationalistische strijdkrachten aan de verschillende fronten, zijn'reeds op het oogenblik zoo groot, dat geen objectief toe schouwer meer aan het eindresultaat kan twgfelen. Wanneer echter de regeering- Franco haar zetel van Burgos naar Madrid zal kunnen verleggen, is op het oogenblik nog onzeker. Toch hoorde een correspondent van de Resb. door een militairen medewerker van Franco reeds een zeer bepaalden datum noemen. Hij schrijft hieromtrent o.m. De opperbevelhebber van de na tionalistische troepen en „Held van het Rif" is, naar mijn zegsman mg verzekerde, besloten, den opmarsch zijner strijdkrachten, die Toledo in genomen hebben en in het Tajodal opereeren, zooveel te bespoedigen, dat de „dramatische intocht" in Madrid op den morgen van den 12. den October beginnen kan. Deze feestdag zou voor den mili tairen „tegen-president" van de Spaansche republiek het gegeven oogenblik zijn, om „de roode, inter nationale krachten, die hun verdwij nende macht door middel van ter reur trachten te bewaren, te ver nietigen en daarmede een einde te maken aan het verschrikkelijke bloedbad der revolutie, die reeds 150.000 menschen den dood bracht en ongeveer 500.000 Spanjaarden tot invaliden maakte." Franco is er van overtuigd, zoo verzekerde mij de officier van den generalen staf, dat hij Madrid ieder oogenblik zou kunnen innemen, in dien hij bereid zou zijn daaraan 40 duizend menschenlevens op te of feren. Uit politieke overwegingen wil Franco echter zoo weinig mogelijk slachtoffers maken. De vrucht Ma drid wordt vanzelf rijp. De regeering Caballero lgdt aan een langzaam, maar onophoudelijk kwijnen harer autoriteit. Staats-president Azana is nu nog slechts een pop in de handen van een bolsjewistisch kabinet. In het Fronte Populair zijn scheuren vast te stellen, die onder den druk van den door de nationalistische troepen om de stad gelegden gzeren ring, grooter worden. De bevolking, onder den indruk van het dreigend tekort aan levens middelen en de massa-executies van nationalistisch gezinde burgers, be vindt zich volgens onze informaties aan den rand van de ineenstorting. Madrid zal ons spoedig als eenrgpe vrucht toevallen, zoDder dat wij de moeite behoeven te doen van het plukken. Franco heeft met al deze dingen bg zgn strategische circulaires reke ning gehouden, zonder zich echter slechts tot afwachten te bepalen. Hij versterkt den druk op Madrid en voorziet daarvan het volgende resultaat; de verschillende groepen van het Volksfront vormen geen homogeen geheel, de communisten en anarchisten zullen tegen Azana opstaan en dat beteekent het einde van de regeering-Caballero. En als termijn hiervoor heeft generaal Fran co 12 October vastgesteld." Deze mededeelingen Igken ons al te positief, om er groote waarde aan te hechten, althans wat den datum der inneming van Madrid betreft. Daarvoor is die verovering al te vaak voorspeld! GEWELDIGE ENGELSCHE BEWAPENING. De „Sunday Express" publiceert een artikel, waarin verklaard wordt, dat het Britsche kabinet heeft be sloten, bg de uitvoering van het bewapeningsprogramma 'n volkomen nieuwe politiek te voeren. De politiek der toekomst zal van nu af zijn gericht op het scheppen van een voor den aanval bestemde luchtvloot van ongekende snelheid, actie-radius en vernielende kracht. De nieuwe luchtstrijdkrachten, die gedeeltelijk reeds beschikbaar zijn, zouden beschikken over toestellen, welke voorzien zgn snelvuurgeschut en die verscheidene tonnen bommen kunnen vervoeren, terwijl zij boven dien een snelheid kunnen ontwikke len, waarover tot nog toe slechts veel lichtere machines beschikken. Met behulp van deze luchtvloot kan men een in het vijandige land gelegen stad binnen den tijd van 1 tot 2 uur na een vijandigen lucht aanval op een Britsche stad ver woesten. Het voeren van deze nieuwe po litiek beteekent niet, dat Engeland tegenover eenige natie aanvalsplan nen koestert, doch dat de regeering op 't punt van verdedigingspolitiek uitgaat van de opvatting, dat de vrees voor vergeldingsmaatregelen de beste verdediging is. De Engelsche bewapeningsplannen moeten van nu af beschouwd wor den als onbegrensd en zullen ten uitvoer worden gelegd, zonder dat rekening zal worden gehouden met de kosten. ONRUST ONDER DE DUIT SCHE KATHOLIEKEN. In kringen der Duitsche katho. lieken is in de afgeloopen week weer opnieuw onrust en ontstemming teweeg gebracht door een reeks ge beurtenissen, die er op wijzen, dat de hoop op een ontspanning in de verhouding tusschen het roomsch- katholicisme en den nationaal-socia- listischen staat voorbarig is. Een opmerkelgk feit is, dat leden der nationaal-socialistische organi saties, in het bijzonder die van de „Leibstandarte" van Adolf Hitler, in toenemende mate uit de Roomsch- katholieke kerk treden. Het behoeft geen betoog, dat men in Roomsch-katholieke krin gen dit verschijnsel, althans voor een deel, toeschrijft aan de anti kerkelijke en anti-christelijke agi tatie, welke in deze nationaal- socialistische organisaties wordt gevoerd. Dit vermoeden eener doelbewuste anti-katholieke campagne is nog versterkt door de houding van Him- ler, den leider der S.S.-organisatie, die thans ook zelf uit de katholieke kerk is getreden. Havas teekent bij dit bericht aan: Dat de leider der speciale be- schermingsafdeelingen en chef der Duitsche staatspolitie den katho lieken godsdienst vaarwel heeft ge zegd, is geheel in overeenstemming met den geest van 't „Schwarze Korps", dat officieele orgaan der S.S.- en Gestapo-leden, dat zelden een gelegenheid voorbij laat gaan om het katholicisme aan te vallen hetzij in verband met beginselkwes ties, hetzij met betrekking tot bij zondere gebeurtenissen. Het uittreden van Himmler uit de katholieke kerk is een bevestiging van de geestesgesteldheid, welke in leidende kringen der speciale Schutz afdeelingen heerscht. Een tweede reden voor de nieuwe onrust onder de Duitsche katholieken is de inbeslagneming van de toe spraak van den Paus, waarin deze protesteerde tegen de behandeling welke katholieke geestelijken in Spanje hebben ondergaan. Ofschoon deze maatregel door de geheime staatspolitie zonder opgave van redenen is genomen, mag men wel veronderstellen, dat het betref fende materiaal in beslag is geno men, omdat er enkele passages in voorkwamen, die door de nationaal- socialistische leiders beschouwd kon den worden als verwijten aan het adres der Duitsche overheid. Van officieele katholieke zgde is tegen het in beslag nemen van de pauselijke rede, alvorens zg verspreid kon worden, protest aangeteekend. Toen dit protest evenwel zonder uitwerking bleef, heeft het Duitsche episcopaat besloten, de woorden van den Paus op Zondag 11 October a.s als herderlijke boodschap van den kansel der katholieke kerken te laten voorlezen. Zondag 1.1. is in alle parochies de herderlijke brief inzake de school kwestie voorgelezen. In dit herderlijk schrijven werd niet alleen het herstel en behoud van de confessioneele school geëischt, doch tevens de door nationaal-soc. instanties gepropageerde „gemeen schapsschool", als voor het roomsch- katholieke volksdeel onaanvaardbaar, met klem van de hand gewezen. VAN HIER EN DAAR. Naar in Spaansch nationalistische kringen te Parg's verklaard wordt, is generaal Franco beslist gekant tegen een terugkeer van Alfonso. In de tweede commissie der vol kenbondsvergadering heeft mr. van Lanschot het Nederlandsche stand punt uiteengezet ten aanzien van den internationalen economischen en finantieelen toestand. Ook Nederland is er voor, om de internationale handelsbelemmeringen af te schaffen. DE DOOD VAN GOEMBOES. HONGAARSCH DICTATOR. De Hongaarsche min.-president Goemboes is in het begin dezer week te Neu Wisselsbach in Beieren over leden. Goemboes leed aan een onge neeslijke kwaal: darmkanker. Hij vertoefde reeds eenigen tgd te Neu Wisselsbach, waar hij door een kuur herstel hoopte te vinden. De laatste dagen was zgn toestand plotseling zeer hard achteruitgegaan. Julius Goemboes von Jafka werd 26 December 1886 in Murga Komitat Tolno geboren uit een Hongaarsch adelijk geslacht. Gedurende den wereldoorlog heeft hg als officier aan het Servische en het Russische front gestreden. Toen in Hongarije de communisten aan het bewind waren, werkte Goemboes te Weenen en te Szegedin aan de voorbereiding van een contra-revo lutie. Nadat hg in 1920 tot afge vaardigde was gekozen, speelde hij in de bincenlandsche politiek een rol van beteekenis. Hij droeg er toe bij, dat de pogingen om Karei den vierden op den troon te brengen, mislukten. Goemboes werd later lid van de unionistische partg en staats secretaris van defensie. Na van 1929 tot 1932 de portefeuille van oorlog te hebben gehouden werd hij in dat laatste jaar minister president, hetgeen hij tot zijn dood is gebleven. Goemboes oefende een zeer grooten invloed uit op de politiek van zgn land. EEN WREEDE DICTATOR. Hij was een groote vriend van Mussolini en bewerkte eveneens de toenadering van Hongarije tot het Duitschland van Hitier, omdat hg een samengaan met alle malcontente elementen op internationaal gebied noodig achtte om het herstel van de glorie van Hongarge en het herstel van de oude grenzen te bewerken. Hoewel een bloedige reactie op den rooden terreur in Hongarije na den wereldoorlog tijdens de raden republiek kon worden verwacht, heeft Goemboes na de verdrijving der communisten met een groep officieren zulke wreedheid betracht tegen de politieke tegenstanders, dat hij zgn naam als mensch er onher stelbaar door heeft geschonden. Op zijn landgoed in Hongarge heeft hij ook enkele jaren de moordenaars van den Duitschen staatsman Erz- berger verborgen gehouden. De laatste jaren is zijn regime wat milder geweest. Voor Hongarije heeft hij zich ontegenzeggelijk ook groote «verdien sten verworven. Hij wordt heden Zaterdag op staatskosten begraven. PRIJZEN LANDBOUW PRODUCTEN. In enkele persorganen zijn berich ten verschenen, volgens welke zich hier of daar gevallen van onredelijke prijsstijging van landbouwproducten hebben voorgedaan, zulks in strijd met de desbetreffende wet, doordat bepaalde voor den handel bestemde voorraden van die producten zouden worden vastgehouden. Minister Deckers zeide hieromtrent; Mocht blijken, dat er landbouwers zijn, die voor den handel bestemde voorraden vasthouden in de hoop, dat zij er straks een extra-winst op zullen behalen, dan zal ik niet nalaten ernstige maatregelen te nemen. Zoo noodig zal ik er niet voor terugschrikken, het bedrijf van dengeen, wien de gemeenschapszin zoo zeer ontbreekt, uit te sluiten van den steun, die het krachtens de landbouwcrisiswet wordt ge boden. Ik heb echter alle vertrouwen, dat dergelijke maatregelen achterwege kunnen blijven. Onze boeren bewezen meermalen, dat zij oog hebben voor de belangen van hun medeburgers. Mochten er nochtans enkelen zijn, die in grof egoïsme die belangen zouden schaden, dan zal met ge strengheid tegen hen worden opge treden. MOTOR- EN RIJWIEL REGLEMENT. De verkeersregels op den weg zijn weer danig onder handen genomen. Tal van belangrijke wijzigingen zgn aangebracht. Toen we het nieuwe reglement hadden gelezen en herlezen, zonder goed te begrgpen, wat er allemaal in stond, waren we voor ons eigen prestige-gevoel werkelijk big, dat de A.N.W.B. van dit product schreef „Alleen ervaren deskundigen, die volkomen thuis zijn in deze materie, zullen na veel studie kunnen vatten, wat hier bedoeld is." Wij behoeven ons dus niet te schamen om ons gemis aan voldoende bevattingsvermogen op dit punt! Wij wijzen hier op een paar be langrijke punten van de nieuwe regeling Daar is op de eerste plaats de bepaling, dat er z.g. voorrangswegen worden ingesteld. Tot nu toe gold de regel, dat bij wegvertakkingen het verkeer van rechts komend altijd de voorrang had. Wie van een smal zijpaadje op een grooten verkeers weg kwam, kon toch voorrang doen gelden. Dat was te hinderlijk voor het groote snelverkeer. Er zullen nu twee rangen van wegen komen en wie op een eerste rangs weg rijdt heeft het voorrecht al wat van zij wegen komt te laten wachten tot hij gepasseerd is. Dat wordt geweldig oppassen voor alle verkeer van de zijwegen! Een andere belangrijke wijziging is het verbod van het geven van geluidsignalen in den nacht. Daar kunnen we heel goed vrede mee hebben, want menig burger, wiens nachtrust verstoord werd door het geschetter van hoorns en claxons, veelal van braniemakers, zullen wel vaak verzucht hebbenvan dat nach telijk lawaai, verlos ons Heer! En dan ten derdehet roode ach terlicht op de fiets. Er zit een strj gende lijn in de zorg voor de veilig heid van den wielrijder. Eerst de reflector, toen het witte achterspat bord en nu het roode achterlicht. Daarmede hebben practisch alle andere danelectrische rijwiellantaarns afgedaan. Tenslotte zij nog gewezen op de bepaling, dat stilstaande auto': 's avonds verlicht moeten zgn, echter niet, als ze binnen 30 Meter van een lantaarn of op een parkeerterrein staan. TUNNEL ONDER NOORDZEE KANAAL Het vraagstuk van den bouw van een tunnel onder het Noordzeekanaal ten behoeve van een directe verbin ding over land tusschen Amsterdam en het Noorden is eindelgk actueel geworden door den aanvang van die werkzaamheden, welke een grondslag moeten vormen voor de voorberei ding. Men is n.l. onder Velsen aan het boren gegaan om de bodemge steldheid te onderzoeken. Indien de zaak thans met voort varendheid wordt uitgewerkt, opent zicb het perspectief van een grootsch millioenenwerk, dat aan velen arbeid zal verschaffen en een gunstige op lossing belooft van een moeilijk ver- keers vraagstuk. INGEBRUIKSTELLING „DE RUYTER". De Nederlandsdhe Marine heeft een gloriedag, waartoe de voltooiing van een groot werk altijd leidt, gehad, toen op het einde van de vorige week de nieuwe kruiser „De Ruyter" onder koninklijke belangstelling in gebruik werd genomen. Bij die gelegenheid zijn ook enkele "geschenken van de Nederlandsche burgerij aangeboden, welke een uiting kunnen worden ge- heeten van de verhoogde publieke belangstelling in het wel en wee van onze weermacht. Een andere uiting daarvan was een vergadering van de burgemeesters van vele Drentsche dorpen in Assen. Ze hebben geluisterd naar de uiteen zettingen van ,baron van Heemstra en den heer Mathon en toen een „conclusie" aangenomen, waarin werd vastgesteld, dat om verschillende re denen door ons volk „zwaardere of fers" zullen moeten worden gebracht en „grootere inspanning" zal moeten worden betoond voor de verdediging van ons land en de overzeesche ge bieden. Als de admiraals en generaals zich nu maar niet van den weeromstuit met gemeentebegrootingen en derge lijke zaken gaan bemoeien. OPSCHORTING STANDAARD- LOONEN. De min. van soc. zaken, die al reeds was teruggekomen op zijn besluit tot intrekking van den huurtoeslag en dezen laatsten althans verving door een overgangstoeslag, heeft nu ook zgn besluit inzake de vaststelling van standaardloonen bij meerjarige werk loosheid ingetrokken. De bepaling zal straks echter wel geldend worden gesteld voor de z.g. beroepswerkloo- zen, de menschen dus, die niet ar beiden willen. Moeilgke zaak om uit te maken! PRIJSSTIJGING VAN LEVENS MIDDELEN. De Nederlandsche kruideniersbond, de federatieve bond van winkeliers organisaties in het kolonialewarenvak „Febowiko" en de R. K. bond van kruideniersvereenigingen, vereenigd in het comité van samenwerking, ver zonden het volgende adres aan het ministrie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Zooals Uwe Excellentie bekend zal zijn, hebben de drie kruideniersbon den, vereenigd in het comité van sa menwerking op 20 September j.l, hunne volle medewerking toegezegd om onnoodige prijsverhoogingen te voorkomen. Nu beginnen zich echter groote moeilijkheden voor te doen, welke oorzaak zijn, dat verschillende arti kelen in prijs zullen moeten worden verhoogd, Zoo hebben de importeurs van zuidvruchten de prijzen met 20 percent verhoogd voor alle artikelen, welke uit het buitenland worden ge ïmporteerd en deze verhooging ook toegepast op de loco-voorraden. Vervolgens stijgen ook de prgzen voor producten van eigen bodem. "Voor peulvruchten liggen de prijzen, ver geleken bij die van voor 27 Septem ber j.l. reeds f 2.per 100 K. G. hooger Deze prijsstijgingen zijn oorzaak, dat de detaillisten de prijzen vooral deze artikelen zullen moeten verhoo- gen. De kleinhandel, als laatste schakel, verkeert echter niet in de gunstige positie van den producent, om de prijsstijging op den voet te kunnen volgen. Het publiek beschouwt dergelijke prijsverhoogingen als prijsopdrijving, reden dat de kleinhandel nog steeds een afwachtende houding aanneemt en niet tot prijsverhooging durft overgaan. Lang kan deze toestand echter niet duren, aangezien de klein handel niet voldoende weerstand be zit om zijne artikelen zonder winst om te zetten. Het is op deze gronden, dat wij uw excellentie verzoeken spoedig maatregelen te treffen om te komen tot een publieke voorlichting, welke den detaillist vrgwaart voor onver diende blaam van de zijde van den consument. MANOEUVRE.HUMOR. En nu tot slot na alle ernstige beschouwingen een stukje soldaten humor, ontleend aan het Hbld. Bij de jongste manoeuvres werd op een bepaald punt een brug ge markeerd met het opschrift „Opge blazen." Dit beteekent, dat in den ontworpen strategischen toestand deze brug niet meer bestond en dan ook niet als overgang kon worden gebezigd. Een korporaal en tienmanschap pen, uitgezonden op patrouille, stonden voor de brug, die er, ondanks het opschrift, stevig en zeer bruik baar uitzag. Na eenig beraad ver volgden zrj hun weg.... over de brug. Een controleerend officier maakte de patrouille opmerkzaam op het bordje „Opgeblazen", en gelastte haar terug te keeren en desgewenscht de rivier door te waden. Uit een verdekte opstelling aan de overzgde zag hij korporaal en manschappen beraadslagen over de beste manier om, met een minimum aan natte kleeren, over de rivier te komen. Op een bepaald moment scheen de vergadering tot een resultaat te hebben geleid. Een der manschappen nam een blad papier en zette daarop letterteekens. Even later zag de officier tot zijn stomme verbazing den optocht weer de brug betreden. Zij passeerden het bord „opgeblazen" en liepen achter elkander voort. De voorste man droeg het papier op zgn bajonet geprikt. Het bleek de woorden te bevatten: „Wij zwemmen...." Hoofd- en Neus verkouden Doe wat Dampo in beide neusgaten. Doos 30, Pot 50 ct. Bg Apoth. en Drog. VENRAY, 10 Oct. 1936. INSCHRIJVING VOOR DEN DIENSTPLICHT. De Burgemeester van Venray maakt bekend, dat in October 1936 voor den dienstplicht moeten worden ingeschreven de mannelijke personen, die geboren zgn in 1918. Voor de aangifte ter inschrgving zal in het bijzonder gelegenheid worden gegeven ter Gemeente-secre tarie op Woensdag 14 October a.s. tusschen 9 en 12 uur voorm. en 2 4 uur namiddag. Venray, 6 October 1935. De Burgemeester voornoemd, G. H. HOUBEN lb. DIENSTPLICHT. De Burgemeester der gemeente Venray maakt bekend, dat op 1 Oc tober 1936 uit den dienst zgn ont slagen de als buitengewoon dienst plichtige ingelijfden, die zijn geboren in 1896. Aan genoemde dienstplichtigen wordt op hun mondelijk of schrif telijk verzoek een bewijs van ont slag uit den dienst uitgereikt. Venray, 5 October 1936. De Burgemeester van Venray, G. H. HOUBEN, l.b. INTERN. HONDENTENTOON STELLING. Op de Zondag j.l. gehouden intern, hondententoonstelling te Breda be haalde de heer Vine. Pijls, met een ruwharige St. Bernard, n.l. Edward van de Oldenhove, de le prijs uit muntend en kampioen. Deze zelfde hooge onderscheiding behaalde de heer Pgls met deze hond voor 14 dagen in Maastricht, in 1934 te Groningen. Waardoor deze definitief kampioen is geworden. Bericht Thans naast goudgele ook witte Purol. Dit wrijft onzichtbaar weg en daarom is Purol (wit) zoo bijzonder aangenaam voor de verzorging van het gelaat. Zelfde prijzen. Doos 30, Tube 45 ct. Bg Apoth. en Drogisten

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1