CITAX Hub. Custers Bel op 123 In Schoenen T Schoenwerk J. Zeegers Schoolstr. 6 Meubelen is en bli)ft P. Goumans W. Olaessens AKKERsKlOOSTERBALSEM Be fang rijk bel op no. 95 GEBR. SLITS Kruissfraaf 17 KOM.... Meubilering, Luxe-Autoverhuur M. H. STOKS, Langstr. Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 iv Nieuws De van ouds beroemde en beproefde Akkers Kloosterbalsem Victor Olie-gloeier Lucassen Wasch machines nieuws voor Briifendragers. H. CAMPS Kachels, Fornuizen, VRUCHTBOOMEN Sier- en Haagplantsoen HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen Grafmonumenten naar keuze. Tapijten, Karpetten, Cocos en Trap lopers, alle Vloerzeilen ruim gesorteerd WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines A- H. DE HAEN, VENRAY Ködel en Böhm Dorschmachines Smederij Gebr. Lucassen, Leunen HAARDEN KACHELS HAARDKACHELS A. H. DE HAEN, Venray De grootste sorteering De laagste prijzen s At vroeg heen- ïaan' Velcf plaats van :en al jienstelijken eekvaeeniging: be" legir, waarvan, zek rechte, veel oter worden ge sten len eta de belang- lling der zich con- treet Hec ja 1936. -ierin en niet ^oe" 1st. oven lasseur van chunjte Sevenum; ien t t Dompteur- een ware nog niet iuct 'assii eur V4O0U ;UL gek toen maakte >P m ieren indruk, r vaj er >orli|tief eeuw, JU »UU1U"' werkelijk uf goed en belooft hij V, u - leeftijd nog rob; ivolf iu: ay, cfcel vi imst van Cas- nu, maar hooger la dj it Delcour van teynals dit ?u plaats thuïs de,r geplaatste :aalLt juist geef et t! veur-dochter ihin^d een veulen sicb, Jusschen de )ont igestaan de ipiie «»»rïn leeftrid tan: den degi leeftijd best iets nog, i zin kun- l'euj or-, it t ype met rbe; is nog r, is daar om 1UW( L c C beste Lieza niet o, dit veulen dea eersten prijs, ook iftigd: Cesar nog en, schiet in rata kort. bij wren er chi atv :eng in 1935. Doa oorgebracht, ïrug trvan de twee ki boraan stond r va: ers, Sevenum te idoor menig- ie itwistdiens Oyen, die bekwam, is meer char- iets niet in hooge bezi; r i gespierder en di- misbare hoe- eid taandkweek- pei eening is, dat en i iaakt en San- oekü zeker is. derd pteur van de an ions; bekoort IgD piot Gt it, >ede piO: werd Nelly veulen werd Janny vaJBroekhuizen- |uct. pioawerd Martha iyene Kallen, een ijelschild werd, 1 aan Janny, jekomst niet lijk toen 2 -DE WIT, BOct. 1936, .0- ÏJRS KOMEN P tEIN. leeksche tour- llt jaar te be- 4|owel te water la nt, zullen de holen en Van ouringcar en ichtwagen de lenf aandoen. iar met aan- gajlitgevoerd ia bezienswaar- q nieuwe tech- het mogelijk ■trein van 16 bine wegen te aandacht be- s fervoeren van en Van Lier en prachtige zorg is er land-tournée vil 01 rev rog oud, décor en bijzonders te 10-23-24 W. Goossens, Deurne 11 P. Janssen, id. 12 Gebr. v.d. Heijden, Wanssum 13 G. Engels, Deurne 16-19 Jac. Verstegen, Venray 17-18 H. Derks, id. 20 Houben-van Ooi, id. 21 J. Berterams, Deurne 22 L. Maassen, Venray Overduif J. Verstegen, id. Los 9 uur 15. Zuidoosten wind. Aankomst eerste duif 11 uur 52-56 laatste duif 12 uur 20-18. OOSTRUM. Het jaarlijksche Con cert met tooneeluitvoering door onze Harmonie zal gehouden worden op Zondag 27 en Maandag 28 Dec. a.s. In studie is genomen het prachtig gecostumeerde drama „Stemmen die niet zwijgen" in 5 bedrijven door J. R. v. d. Raamsingel. Vermeldden wij hierbij dat door de Harmonie o.a. de Kaiserwalzer van J. Strauss zal worden uitge voerd, dan staan ons weer een paar genoeglijke avonden te wachten. VEEMARKT TE HORST. Totale aanvoer 107 stuks. Rundvee 37 stuks. Prijzen dragend vee f 180230 vet vee 2528 cent per K.G. levend. Matige handel. Biggen 70 stuks. Prijzenf 811 per stuk. BIJ EEN AFSCHEID. NEDERWEERT. Donderdag heeft de Weleerw. heer J. van Wijngaarden kapelaan, onze parochie verlaten in verband met zijn eervolle benoeming als tweede kapelaan der hoofdpa rochie van het dekenaat Venray. In de enkele jaren tijds, dat deze jeugdige priester alhier werkzaam is, heeft hij zich door zijn ijver en stichtend voorbeeld de achting der parochianen weten te verwerven. Zijn ijver ging vooral uit op het gebied der missieactie, op welk ge bied hij in deze uitgestrekte parochie een vruchtbaren bodem vond. Hg wist deze bodem in volle cultuur te brengen door vooral in de jeugdige harten der kinderen de liefde voor de missie aan te kweeken, terwijl ook de opgroeiende jeugd en de ouderen er veel meer belang in gingen stellen dan tot dusverre het geval was. Zonder twijfel is Kapelaan van Wijngaarden er dan ook in geslaagd deze actie in Nederweert te verleven digen en tot nieuwen, ongekenden bloei te brengen, zoodat het zaad, hetwelk hij hier op dit gebied heeft uitgestrooid, met Gods zegen zeker zal gedijen en eenmaal heerlijke vruchten zal voortbrengen. Niet alleen in Nederweert was de scheidende missie-kapelaan, zooals we hem wel noemen mogen, in zrjn nieuwe parochie een nog vruchtbaar der terrein zal vinden, waarop hij het hier begonnen werk zal kunnen voortzetten. Zijn vele kleine en groote missie vrienden uit Nederweert zullen hem in zijn verderen arbeid door hun ge bed hierin zeker blijven steunen. Naast zrjn ijver voor de missie actie was Kapelaan van Wijngaarden op meerder gebied in deze parochie werkzaam. Zoo was hij Voorzitter der plaat selijke Commissie tot Weriug van Schoolverzuim, Directeur van het mannelijk jeugdwerk en Adviseur der Werkliedenvereeniging en leider van Credo-Pugno. Vooral als jeudleider was hij zeer actief werkzaam en heeft hg in deze parochie het jeugdwerk volgens de nieuwe voorschriften van het Bisdom gereorganiseerd met het resultaat, dat thans een flinke afdeeling der Jonge Wacht in de parochie aan wezig is. De arbeiders vonden in hem steeds een vertrouwensman en op zijn beurt stond hij steeds voor hen op de bres. Vooral de Credo-Pugno-club verliest door zrjn vertrek een uit stekend leider en raadsman. Nooit deed hg dan ook tevergeefs een beroep op deze mannen en jongens. Zoowel de Jonge Wachters als de arbeiders hebben hem bij zijn afscheid Zondag gehuldigd en een passend cadeau aangeboden. Omtrent hetgeen hij tenslotte als priester en zielzorger van het heil der parochianen en vooral voor de zieken en armen heeft gedaan, wil len wij niet uitwijden. Dit werk kan alleen O.L. Heer het best beseffen waardeeren. Steeds was hij op zijn post en bereid zijn plicht als zoodanig in den grootsten eenvoud, doch daarom niet minder groot, te volorengen. Hoewel eenieder hem zijn mooie promotie van harte gunt, zullen de parochianen hem toch noode zien vertrekken, want met een dergelijken harden en stillen werker kunnen wij zijn nieuwe standplaats slechts geluk wenschen. 1 mma geboden m scheidenheid, >ljj) ichaafd amu- De rekent erop, ani orbereidingen e -tournée de za 1 zal de Kro. ira tasïg plaatsen te ode adressen; Qée van acht elijk zgn nog te geven. :aaj(jgbaar vanaf Mag. P. van *rkt en Sig. 0i Henseniusstr. nfc op den dag iri zaal. er t blad, D RT. dd de C.C. de late jonge en ea vanuit Je- behaald als en> Wanssum 1 Stay te iS8um y 'saum Spierpijn blijftongeëvenaa rd: als wond-middel. als wrijf -middel als huid -middel. want dit is het bijzondere voordeel van Akker's Kloosterbalsem: een ver rassend snelle wond-zuiverende en wond-heelende werking zonder lit- teekens en tegelijkertijd een wondere uitwerking op spieren, weefsels en gewrichten. Zeer doelmatig bij kneu zingen en dergelijke verwondingen Als wond-middel onmiddellijk ver zachtend, zuiverend en genezend bij oude en nieuwe wonden, zweren, brandblaren, ontvellingen, insecten beten, uitslag, dauwworm, zonne brand, wintervoeten, winterhanden, schrale huid, springende handen, doorrijden en wonde- of doorgeloo- pen plekken, aambeien, enz. enz. Als wrijfmiddel ongeëvenaard tegen pijn in spieren en gewrichten, rheu- matische aandoeningen, spit in den rug, stijve nek, spierverrekkingen, stramheid in de ledematen, zadel pijn, verstuikingen, heupjicht, enz. Overal verkrijgbaar! Doosje van 10 Gram 35 cent, Potten van: 25 Gram 62'/2 cent, SO Gram i. 1.04 en 100 Gram f 1.82. De groote^' potten zijn nog voordeeliger!^j het beproefde huismiddel Spit in den rug Brandwonden Wintervoeten Heb je 't al gehoord dat ge uw Haard, Kachel of Fornuis kunt laten inrichten met de Afvoer der gassen door de schoor steen, geen asch, geen stof meer. Zuinig Zindelijk Gemakkelijk Steeds in werking te zien. Vraagt prijs en inlichtingen. Alleenverkoop en voor Venray Ingekomen en vertrokken personen van 25 Sept. tot 2 Oct. INGEKOMEN H. E. J. Lamers, z.b., Oude Oostr. weg 9 van Tegelen M. G. H. Bardoel, z.b., Schoolstraat 13 van Vught J. J. H. Litjens, z.b., Castenray G 34 van Roermond J. G. Vermeulen, d.b., Broekweg 2a van Heerlen H. A. Cornelissen, d.b., Castenray G 31 van Bergen P. H. Kurjpers, d.k., St. Servatius- weg 6 van Meerlo A. M. van Zitteren, kloosterzuster Merselosche weg 30 van Oostburg. VERTROKKEN. J. R. Miggelbrink, marechaussee naar Gennep H. M. Kusters, d.k., naar Bergen (L) Well E 167 J. Heiligers, d.k., n. Venlo Parade 47 A. M. Koppes, id. naar Bergen (L) WeU E 253 A. J. J. G. Nuyens, z.b., naar Nij megen, Pater Brugmanstraat 40 P. H. A. M. Vermeulen, schilder, naar Antwerpen J. L. Gommans en echtg., z.b., naar Deurne J. A. A. Gommans, koperslager, naar Meerlo. och Smederij LEUNEN Onze WaschmachiDes leveren wg rechtstreeks van fabriek naar ver bruikers. Wij hebben geen reizigers, geen winkels, dus wij kunnen U aller- voordeeligst leveren. Reeds velen maakten van deze gelegenheid ge bruik en zijn over onze machines zeer tevreden. Onze Waschmachines zullen U aan alle eischen voldoen, terwijl ze in kwaliteit en afwerking met alle duurdere merken kunnen wedijveren. Wij hebben altijd verscnillende mo dellen in voorraad, komt ze zien, het verplicht U tot niets. Wij repareeren alle merken Waschmachines vakkundig en billijk Verder hebben wij nog RAPIDE Waschmachines met stookketel. Aardappelkisten, tonnen, kuipen, bloem- en plantenkuipen uit voor raad leverbaar. Aanbevelend. Stationsweg 49a Venray Tel. 88 Met ingang van 1 October wordt elke bij ons gekochte bril gedurende 6 maanden tegen breuk van mon tuur en glas verzekerd. Bovendien bent U bij ons verze kerd van deskundige bediening en onberispelijke afwerking van elke bril volgens recept H. H. Doctoren. Ook voor U ligt een polis gereed. Ruime sorteering BRILLEN in alle prijzen. ZIE ETALAGE Gedipl. Horloger, Opticien Groote Straat Tel. 52 is toch voordeeliger VENRAY. Waschmachines, Waschfornuisjes, pijpen, ellebogen, roosters, pijpringen, pijpsleutels, kachelplaten, kolenemmers. Stallantaarns, alle soorten Rieken en stelen. Gegalvaniseerde artikelen, kippengaas, harmonicagaas, kuiken gaas, vogeltjesgaas, zevengaas, vliegengaas, gegalv. draad, schan sendraad, draadnagels, draadkrammen, machineolie, machinevet, koolmessen. KOOLSCHAVEN TE HUUR. GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Electr. Smederij. Rijksgedipl. Hoefsmid Voor prima kwaliteit hoogstam, halfstam, struik- of leivorm Appel, Peer, Pruim, Kers, Perzik, Abrikoos naar Kweekerijen Het beste adres voor alle SNOEIWERK. Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. bij ons eens zien voor Uw U zult hat met ons eens zijn, dat wij U iets bieden dat beter, moderner en beslist goedkoper is dan waar ook. Stationstraat 3 Telefoon 80 een goede NAAIMACHINE koopen Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 iaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, Landbouwers, koopt de Er zijn geen machines die voor WEINIG GELD ZOOVEEL werk doen. De echte Belgische Melotte Ploeg, Wiegard Ploeg, 2- 3- en 4-scharige Ploegen, Ringwalsen, Eggen, Gier vaten en Pompen. Diesel Petroleum- en Benzine-Motoren en alle Landbouwwerktuigen. Vraagt onze lage prijzen. Landbóuwmachinehandel is en blijft uw aangewezen adres De mooiste snitten, van ieder modern merk, in voorraad. Speciaal adres voor fijne reparatie en maatwerk. Vertrouwd adres. Billijke prijzen. zeer groote sorteering in onze bekende prima fabrikaten, vakkundige plaatsing tegen lagen prijs. Voor groote lokalen TT" _1_ _1 waarin de goed- wordt de JVdCilCl koopste kolen de meeste warmte geven, het meeste aanbevolen. Men zie ook hiervoor de etalage bij in alle soorten vindt U bij Stoffeerder^ Henseniusplein 3 Zadelmaker^ Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in t Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Al per "ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN vanMeubeU en Matrassen. Sportartikels Leder-en Touwwerk

Peel en Maas | 1936 | | pagina 11