Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Herdenking van een grooie doode. ST. FRANCISCUS VAN ASSISIë. ^ók. ^cukm-pciuaeh, bangste Middenstands- psychologie. Buitenland. Voordeelige Coupons 4jd lUste &euU{6 iaat ia Provinciaal Nieuws Zaterdag 3 0ctober 1936 Zeven en vijfligste Jaargang No 40 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 77i ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Als een klein mysteriespel uit lang vervlogen eeuwen is in de drie Orden van Sint Franciscus blijven voortbestaan de plechtige viering van de Gedachtenis van Franciscus' zalig afsterven. Wel een bewijs voor den diepen indruk, weiken het eens op tijd- genooten en middeleeuwen moet hebben gemaakt't Is slechts een korte plechtigheid, welke op 4 October tegen het vallen van den avond of daags tevoren plaats heeft, maar indrukwekkend is als weinig andere, vooral voor hen, die zich kinderen noemen van Sint Franciscus, zijn zonen en dochters uit de Eerste, Tweede en Derde Orde. Dit is de reden, waarom tot deze plechtigheid heel bijzonder de Tertiarissen, de leden der wereldlijke Derde Orde worden opgeroepen. Wat de plechtigheden van dezen avond zoo eigen aardig en ongewoon maakt, is het feit, dat wij feest vieren niet voor een levende, maar voor een doode, dat wij een toast af steken bij een sterfbed, dat we bij de doodsbaar geen Requiem, doch een Alleluia, een feestzang zingen. Het sterven van Sint Franciscus was geen sterven, doch een overgang, zijn graf is de wieg, waarin hij als het ware herboren werd voor een eeuwig leven. Zijn heele leven was een loopen, een rennen naar den dood hij hunkerde naar de omhelzing van den Dood, dien hij zijn Broeder noemde. Is de levensweg van een ander vol kronke lingen, zijn leven was een adelaarsvlucht recht naar het hart van God. De feestviering valt dit jaar op Zondag, 4 October, en wordt besloten met een plechtig lof, waaronder een feestpredikatie wordt gehouden. Daarna veriaten in lange rijen, de brandende kaars in de hand, de paters, fraters en broeders, het koor en scharen zich rond het beeld van Sint Franciscus. Na bewierooking der Relikwie wordt door het koor gezongen de antiphoon O sanctissima anima, in cujus O hoogheilige zielBg Uw ver- transitu coeli cives occurrunt an- gelorum chorus exultat et gloriosa Trinitas invitat dieens Mane nobis- cum in aeternum. scheiden snellen de hemelburgers U tegemoet en jubelt het engelen koor en de glorieuse Drievuldig heid roept U tot zich met de woorden blijf bij ons in eeuwigheid. Nu volgt de 141ste psalm, onder het zingen waarvan Francis cus den geest gaf; beurtelings wordt hij gezongen door koor en volk Voce mea ad Dominum clamavi* Voce mea ad Dominum depreca- tussum. Effundo in conspectu ejus ora- tionem meam* et tribulationem ante ipsum pronuntio. In deficiendo ex me spiritum meum* et tu cognovisti semitas meas. In via hac qua ambulabam* abs- conderunt laqueum mihi. Considerabam ad dexteram et vibam* et non erat qui cognos- ceret me. Met mijn stem roep ik tot den Heer, met mijn stem richt ik mijn gesmeek tot den Heer. Ik stort voor Zijn aanschijn mijn bede uit en voor Hem betuig ik mijn kwelling. Als mijn geest m mij bezwijkt, dan kent Gij mijn wegen. Op dezen weg, dien ik bewandel hebben zij heimelijk een strik voor mij gespannen. Ik schouw naar rechts en ik zie en niemand is er, die mij kent. HET HUIS MET DE TRAPJES De groote middenstandszaken hebben mede verklaard, de prijzen niet te verhoogen voor zoover 't verkoop uit bestaande voorraden betreft, terwijl bij levering uit nieuwe voorraden gezorgd zal worden, dat de prijzen zoo billijk mogelijk worden gesteld. Ook de middenstandsbonden hebben ook deze houding aan genomen. Maar de groote win kelbedrijven kunnen handelen, terwijl de middenstandsbonden hun leden slechts kunnen advi- seeren. De onafhankelijke mid denstander zal aan dit dringende verzoek gehoor geven, nu boven dien de Regeering een wetsont werp heeft ingediend (dat ook direct werd aangenomen) waarbij aan de Regeering uitgebreide volmachten werd gegeven om prijsopdrijving tegen te gaan. In enkele groote plaatsen heb ben een paar middenstanders ge tracht, toch hoogere prijzen aan de klanten te vragen. Dit heeft geleid tot ernstige waarschuwing der gemeente-autoriteiten aan de betreffende winkeliers, terwijl in dien aan die waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, een po litiepost voor de betreffende za ken zal worden geplaatst om het publiek te waarschuwen, terwijl gewacht zal worden op de ver dere maatregelen, die de gemeen te eventueel zal mogen nemen, daartoe door de Regeering ge- instrueerd. In den Haag heeft 'n winkelier er zich niet aan gestoord en het is tot een formeele vechtpartij gekomen. De man zal zijn klan ten ongetwijfeld verliezen; hij heeft zich onmogelijk gemaakt. De massa heeft een geweten; zij voelt dikwijls zuiver. Eerlijke prijsverhooging wordt door haar aanvaard; zij richt echter haar krachtige antipathie, wanneer het onbillijkheden betreft. Maar zulke middenstanders veroorzaken voor den stand in zijn geheel een enorm kwaad. Zij doen, onwillekeurig, een an tipathie ontstaan bij de massa tegen den individueelen winkelier en ai is hier de opinie dier massa onzuiver de bonafide zaak kan er niets aan doen, wan neer een minder scrupuleuze col lega zijn saamhoorigheidsgevoel en zijn redelijkheid verliest het neemt niet weg, dat er een groeiende neiging zal gaan be staan om de groot warenhuizen en dergelijke zaken te bevoor- deelen uitgaande van de leuze: de kleine winkelier bedot je toch Daarom moet ook de midden stander alles doen om een col lega te beletten het geheel te vertroebelen en afbreuk te doen. Men moet tenslotte van de waardevermindering van ons geld kunnen profiteeren, men moet „er wijzer van worden", zooals de volksmond zegt, alhoewel een hooger bedrag aan inkomsten niet steeds gevolgd wordt door vergrooting van het verstand En wanneer de depreciatie van den gulden zou leiden tot ver sterking van den invloed van 't kapitalistische winkelbedrijf, dan komt de kleinere middenstander erdoor achterop. Men moet niet vergeten, dat er een goede kans geboden wordt aan den zakenman, mits deze de geboden kans ook verstandig benut. Een mijner vrienden, specialist op versoberingsgebied, gebruiker van olielampen onder druk in stede van electriciteit... wandelaar in plaats van automobilist, al hoewel zijn middelen hem in staat zouden stellen een serie auto's te kunnen aanschaffen opzegger van tal van abonne menten en van andere verplich tingenwegjager aan de deur van collectanten voor goede doel einden, om niet te spreken van menschen, die trachten een sober bestaan op te halen door den verkoop van kleine artikelen mopperaar op de aderlatingen vanwege den minister van finan ciën en aanhanger van nog tai van andere gedachten om minder van zijn geld in omloop te bren gen, kwam heden als een ander mensch bij mij aanzetten. „Ik heb de bloemetjes gisteren eens flink buiten gezel; flink verdiend met aandeelen en dat kon ik niet binnenhouden. Fijn gegeten... lekkere wijn. Ik heb een paar nieuwe pakken besteld en ik schei met die versobering uit. Het is toch veel leuker om aan zijn neigingen uiting te kun nen geven." Maar wat die versoberings vriend doet, zal gedaan worden door duizenden in den lande, die door speciale omstandigheden'n extra'tje hebben weten te maken. Het zijn de zelfstarters van ons economische leven. Zij beginnen geld in omloop te brengen en dit geld rouleert steeds verder. Komt in handen van hen, die er op hun beurt weer verplichtingen mee kunnen voldoen. Het bevriezingsproces neemt een einde; in toenemende mate zullen de vastgeloopen gelden ontdooien en met elke nieuwe ontdooiing, stijgt de koopkracht der massa. Een kleine prijsstijging ver richt wonderen. De paar cent, die men voor luxe-levensmiddelen moet betalen, voimen over het totaal genomen, een niet onbe langrijk bedrag en zoo zal het doorgaan, tot men algemeen zal beginnen te herademen Maar dan moet men met kracht tegengaan, dat enkelen een ge- heelen stand zullen kunnen neer halen en benadeelen. KERKVERVOLGINGEN IN RUSLAND, MEXICO EN SPANJE. UITROEIING VAN DE. KERK HET DOEL. DE AANVAL OP MADRID INGEZET. VAN ZEELAND TEGEN WANORDE IN BELGIË. KERKVERVOLGINGEN IN RUS LAND, MEXICO EN SPANJE. In de Pers circuleerde dezer dagen een bericht omtrent de vraag, of er geen kerkvervolging meer woedt ln Sovjet-Rusland. Het heette eenigen tijd geleden, dat in Rusland belang rijke toegevingen zouden zijn gedaan aan den godsdienst. De bittere werkelijkheid in Rusland blijkt geheel anders te zijn. Uit absoluut vertrouwbare bron verneemt thans de Msb., dat dezer dagen een speciale regeringscom missie een inspectiereis is begonnen, die tot taak heeft vast te stellen hoever het plan tot algeheele op ruiming der kerken in Rusland reeds gevorderd is. Deze commissie wordt geleid door de leden van het centraal comité der communistische partij Kossior en Postichef. De laatste weken is het tegendeel van een gematigde houding der sovjetregeering tegenover de kerken waar te nemen. In verschillende plaatsen zijn weer een aantal kerken gesloten, afgebroken of in danszalen veranderd. In Odessa werden b.v. de kathe draal en de kerk van de Opdracht vtan Jezus in den Tempel vernield. De kerk van Nikolaief werd nage noeg met den grond gelijkgemaakt. In Saratow wordt de kathedraal afgebroken, onder voorwendsel, dat hij in stijl niet overeenstemt met het nieuwe stadsgedeelte. Het „vredelievende" Moskou toont hier dus weer eens duidelijk zijn dubbel gelaat. Deze mededeelingen worden volko men gedekt door een corresponden tie uit Genève in de Gldr., waarin betoogd wordt, dat de Spaansche kwestie de gedachten van alle diplo maten bezig houdt en het onderwerp is van alle gesprekken. Iedereen voelt, dat het hier gaat om het voortbestaan van de cultuur van Europa, om de vraag, of orde en welvaart of revolutie en anarchie over dit werelddeel zullen heerschen. Eigenlijk gaat het om nog grootere belangen, om de belangen van het Christendom en de H. Kerk, want de diepste oorzaak van dezen gruwe- lijken broederoorlog is de strijd vóór of tegen Christus, vóór of tegen God. Van zeer groot belang waren daar om juist in deze dagen de vergade ringen door de Internationale Com missie „Pro Deo" de eerste dagen van deze week in Genève gehouden. Vertegenwoordigers van alle Chris telijke richtingen. Katholieken, Pro testanten en Orthodoxen, waren hiér in groote eenheid bijeengekomen, om Periit fuga a me, et non est qui requirat animam meam Clamavi ad te, Domine, dixiTu es spes mea, portio mea in terra vi- ventium. Intende ad deprecationem meam quia humiliatus sum nimis. Libera me a persequentibus me quia confortati sunt super me. Educ de custodia animam meam ad confitendum nomini tuo, me expec tant justi, donec retribuas mihi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Verloren is voor mij de vlucht, en niemand is er, die naar mijn leven vraagt. Ik roep tot U, o Heer, ik zeg gij zijt mijn hoop, mijn aandeel in het land der levenden. Geef acht op mijn smeking, want vernederd ben ik uitermate. Red mij van die mij vervolgen, want zij hebben de overhand op mij Leid uit den kerker mijn ziel om Uw naam te lovennaar mij zien de gerechten uit, totdat Gij mij vergeldt. Eer aan den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest, Zooals het was in het begin en nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. van dure Stoffen voor Jongensoverjassen Iets voor U, moeder, die ook voor uw jongen degelgk goed wil en niet duur. MIAMI Regenjassen en Mantels een jaar garantie voor water dichtheid f 26.- den strijd voor God en tegen de Godloozen ieder in eigen omgeving en volgens eigen geloofsovertuiging te bespreken en voor te bereiden. De Commissie heeft allereerst rapporten bestudeerd, over den toe stand van de Christenen in de landen, waar de geloofsvervolging en de actie van de Godloozen woeden (Rus land, Mexico, Spaansch volksfront gebied) Zij stelde vast, dat in strijd met de beweringen van de Sovjet-regee ring, de vervolging der geloovigen door haar wordt voortgezet. Een oneindig groot aantal geeste lijken en leeken wordt nog steeds in de kerkers en de slavenkampen van de G.P.U. gemarteld. Hoewel in Mexico eenige pogingen tot het instellen van een meer vrije orde werden gedaan, blijft de toe stand uiterst moeilijk en de actie tot het verkrijgen van meer geloofs vrijheid moet worden bestendigd en zoo mogelijk versterkt. Vooral de kwestie van het onderwijs is uiterst zorgelijk. Bijzonder interessant was bet rapport van eenige heeren, die zich persoonlijk van den toestand in Spanje waren gaan op de hoogte stellen. Het rapport stelt vast, dat de uit roeiing van de Kerk het hoofddoel is van de politiek van de Spaansche Volksfront-regeering. De geestelijken en christenen, die onder de roode terreur zijn vermoord zijn ontelbaar. De heiligschennissen, vernielingen en barbaarschheden overtreffen in afschuwelijkheid alles, wat men zich verbeelden kan. De commissie heeft een protest gericht tot den Volkenbond, die toe staat, dat 3 van haar leden de ver nietiging van het Christendom na streven. Zij heeft zich ook gewend tot de staatslieden, die de Christelijke staten bij den Volkenbond vertegenwoordi gen en hen er aan herinnerd, dat zij als christenen den plicht hebben, de christelijke beschaving en de vrijheid van den godsdienst te verdedigen. Thans, nu duizenden geloovigen hun leven geven voor den Christus, kun nen zij niet onverschillig blijven, maar moeten zij daden stellen. Ten slotte heeft de Commissie met algemeene instemming kennis geno men van de door de Intern. Unie van R.K. Vrouwenbonden voor de maand October georganiseerde Intern, actie tegen de Godloozen, waarvan de hoofdpunten zijn: Gebed, boete, eerherstel en ver spreiding van juiste berichten be treffende de actie der Godloozen. DE SPAANSCHE BURGER OORLOG. Met de verovering van Toledo hebben de nationalistische troepen een belangrijken slag geslagen. Niet alleen had dit de bevrijding van de belegerden van het Alcazar tot ge volg, wat een belandrijke psycho logische zege beteekent, maar het beteekent ook de val van een der voornaamste centra der regeering en vermeerdering van de aanvals- mogelijkheden op Madrid. Officieel wordt medegedeeld, dat alle verdedigers van het Alcazar,van Toledo, ten getale van 1200, levend zgn gevonden, op een 80-tal na. Wel zijn 500 van hen gewond. De meeste regeeringstroepen ver lieten Toledo, voor de stad gevallen was en slechts enkele geisoleerde groepen bleven in de stad om het hoofd te bieden aan de manschappen van het vreemdelingen-legioen en de Marokkanen, die de voorhoede van de aanvallers vormden. Vanaf de straathoeken,, de daken en uit de vensters vielen zij de aanvallers las tig met geweer en mitrailleur vuur en handgranaten. Toen de aanvallers in het gezicht van het Alcazar kwa men, deden de belegerden een uitval en tesamen werden de regeerings troepen verdreven. De nationalisten maakten eenige honderden gevange nen en de regeeringstroepen verlo ren ongeveer 300 dooden. De commandant van het Alcazar, kolonel Moscardo, is verdwenen. Men weet niet wat er van hem geworden is. Thans zal met kracht van ver schillende zijden de aanval op Ma drid worden ingezet. De regeering te Madrid treft koortsachtige maatregelen voor de voedsel- en watervoorziening. Het feit dat de meeste onzer klanten reeds 4 tot 6 maal een bestelling gedaan hebben, is het beste bewijs, dat zij allen vol lof waren over de KLEEDING, de SERVICE en de zorgvolle wijze waarop JOH. JEUKENPouwels zijn klanten bedient. Ook door recommandatie komen steeds nieuwe klanten bij en daar om is bij ons het allerbeste alleen goed genoeg. Vraagt voor Uw Seizoen- en Winterkleeding eens stalen en prijsopgave. U SLAAGT HET BESTE BIJ Telefoon 162 Intusschen wordt ook bij Bilbao het offensief voortgezet. De luchtmacht der nationalisten heeft deze stad op nieuw onder vuur genomen. De nationalistische zenders maken melding van het feit, dat de rooden te Bilbao 210 gijzelaars hebben neer geschoten. Volgens berichten van nationa listische zjjde zou de Madrileen- sche regeering toebereidselen tref fen, om naar Alicante de wijk te nemen. Het heeeft er allen schijn van, dat de burgeroorlog thans in een beslis send stadium is gekomen. GEEN WANORDELIJKHEDEN IN BELGIË. Minisrer-president van Zeeland heeft heden de vertegenwoordigers van de commissie van vakvereeni- gingen en van de socialistische partij ontvangen. Hij deelde hun mede, dat de regeering geen wanordelijkheden zal dulden en zich met kracht zal verzetten tegen de oezetting van fabrieken en werkplaatsen door stakers. De vertegenwoordigers verklaar den, de regeering hierin te zullen steunen. VENRAY, 3 Oct. 1936. Eindiging Zomertijd. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat dit jaar de vervroeging van den wettelijken tijd met één uur zal eindigen op 4 October a.s. te 3 uur voormiddag. In den naclit van Zaterdag op Zondag worden te 3 uur de openbare klok ken op 2 uur gezet. Venray, 30 Sept. 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. G. H. HOUBEN l.b. De Secretaris, VAN HAAREN. GOUDEN KLOOSTERFEEST, Heden Zaterdag herdenken de Z. Eerw. Paters Sebastianus Haanen, vroeger gardiaan te Venray, thans pastoor te Vorden, Remigius Looy- aard, vroeger leeraar aan het Gym nasium te Venray, thans te Maas tricht, hun 50-jarig kloosterjubileum in de orde der Minderbroeders. De Zeereerw. Pater Henri Peeters, uit Venray, Missionaris op Celebes, viert morgen 4 October zyn zilveren priesterfeest. Aan de Firma G. Janssen en Zonen, stucadoors alhier, werd op gedragen het stucadoorwerk van het nieuwe klooster te Enschedé, van een 9-klassige school te Uden en van de silobouw aan de Haven te Wanssum. Op de groote Internationale Hondententoonstelling te Maastricht behaalde de Heer Vincent Pyls alhier met zijn langharige St. Bernard de eerste prijs (uitmuntend) en het kampioenschap. De Heer G. Verbeyen, Maasheezer weg, behaalde aldaar met zijn ruw harige Holl. Herder de eerste prijs (zeer goed). Bij het Haagsche Instituut voor Pedicure en Anotomie slaagde onze dorpsgenoot de heer Jan Hen driks, Grcote Straat, voor Pedicure en Voetkunde. LUXOR-THEATER presenteert deze week „Roberta" waarin de begaafde zangeres Irene Dunne verschillende songs ten beste geeft, terwjjl een reuze Modeshow op meesterlijke wijze is ingelast, op déze modeshow is zooiets als de hulde film gebazeerd, terwijl voor de reuze gees tigheid en de diverse dansen wordt gezorgt door de onvergetelijke Fred. Astaire en Ginger Rogers, Fred. Astaire en Ginger Rogers, een puik paar. ...Zulk een cocktail van licbt blij spel, modeshow, songs en dansen be hoort geen bitteren nasmaak te heb ben, men vraagt alleen hoe goed ze gemengd is. En dat is ze voortreffe lijk. Er loopt juist genoeg draad door De Heilige had aan zijn broeders gevraagd hem neer te leg gen op den blooten grond, want hij wilde, als Christus op het kruis, sterven vrij van al het aardsche. Toen vroeg hij aan zijn bedroefde broeders zijn Zonnelied nog eens te zingen, terwijl hij zelf, de onsterfelijke dichter-zanger van dat lied, reeds eenigen tijd blind was en de zon niet meer zag. Aan het slot van dit lied voegde nu de stervende Franciscus nog een strophe toe, een welkom aan broeder Dood „Wees geprezen, mijn Heer, in onzen broeder den Dood. Aan wien geen levend mensch ontsnappen kan. Wee hun, die in doodzonde sterven. Zalig zij, die zich geheel aan Uw heiligen wil overgeven, Want hen kan de tweede dood niet schaden. Prijst en zegent mijn Heer en brengt Hem dank En dient hem steeds in diepe ootmoedigheid." Als men dan bij het laatste vers van den psalm gekomen is Leid uit den kerker mijn ziel, het moment, dat Franciscus' ziel deelachtig werd aan de zalige aanschouwing van God, zwijgt opeens het orgel, de kaarsen en lichten worden gedoofd en ge knield met uitgestrekte armen bidden allen, die in de kerk zijn, in doodsche stilte het kruisgebed, zesmaal het Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan den Vader Vijf minuten stilte Een groote Doode wordt herdachtMaar.... die dood is het begin van een verheerlijkt leven. Franciscus is de eeuwige heer lijkheid ingegaan. En daarom vlammen opeens de lichten weer aan en begeleid door de jubelende tonen van het orgel klinkt in blijde verwachting de Antiphoon Salve Sancte Pater, patriae lux, Wees gegroet, Heilige Vader, licht forma Minorum, virtutis speculum, van Uw vaderland, voorbeeld der recti via, regula morum; carnis Minderbroeders, spiegel van deug- ab exilio due nos ad regna po. den, weg der waarheid, regel der lorum. zeden: voer ons na deze balling schap naar het rijk der hemelen. Dan wordt na het vers: „Fianciscus arm en ootmoedig treedt rijk den hemel binnen" en de oratie van den priester, door het koor plechtig het Benedicamus Domino, zegenen wij den Heer, gezongen. Het is een lof- en danklied tot God den Heer. Op nieuw wordt nu de relikwie van den Heilige bewierookt en onder het plechtig klokgelui en het klinken der schel wordt er aan alle aanwezigen de zegen mee gegeven. Nu zijn allen in stemming en geestdriftig golft langs de forsche gewelven der kerkMijn Vader is een edelman, een ridder van Gods hoven. Hiermede is de plechtigheid teu einde, welke niet zal nalaten opnieuw een diepen indruk na te laten in het hart van alle aanwezigen.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1