Onze Parochiekerk. „Rexalcc' Regwkleedini Weekblad voor VENKAY, HOKST en Omstreken. PAREL DER PEEL Landdag R. K. Staatspartij. Buitenland. Binnenland. JEAN LEMMENS Telef. 180 Provinciaal Nieuws Zaterdag 25 Septemberj*!936 Zeven en vijftigste Jaargang No 39 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/» ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Reeds herhaalde malen is door onzen HoogEerw. Heer Deken de noodklok geluid over den treurigen deplorabelen toestand onzer aloude monumentale Parochiekerk „St. Petrus Banden." Deze kerk, die architectonisch ieders bewondering afdwingt, be hoeft het is U allen wel bekend noodzakelijk spoedige algeheele restauratie wil zij niet tot een toestand geraken, die een blaam op ons zoude werpen, dat wij het werk onzer koene voorouders op een dergelijke wijze verwaarloosd hebben. Dat deze kerk als monument van belang is blijkt uit het feit, dat Rijksmonumentenzorg zich voor de plannen tot restauratie ernstig interesseert, zoodat we in de toekomst op een subsidie van het Rijk zullen kunnen rekenen. Evenwel zal hoe gunstig de Overheidssubsidie ook moge uitvallen een groot gedeelte van de finantiën van den kant der Parochianen moeten komen. Tot nu toe is van U deze finantieele bijdrage gevraagd in de maandelijksche collecte voor het herstelfonds onzer kerk, tot welk doel door den HoogEerw. Heer Deken het Kerkbestuur met een aantal collectanten is uitgebreid om zoodoende ieder in de ge legenheid te stellen zijn bijdrage te offeren voor dit schoone werk. Helaas is het resultaat van deze uitgebreide collecte-actie ver beneden de verwachtingen gebleven, zoodat het Kerkbestuur meent op andere wijze tot haar doel te moeten geraken. Om deze finantieele last nu zoo dragelijk mogelijk in deze crisistijden te maken, zal van U naar gelang de finantieele draag kracht een wekelijksche bijdrage voor het Restauratiefonds ge vraagd worden, totdat het benoodigde bedrag aanwezig is. Wil men liever een maandelijksche, driemaandelijksche of jaarlijksche bijdrage schenken, zoo kan men dat volgaarne doen, hetgeen de administratie ten zeerste vergemakkelijkt. Men zie hiervoor het inteekenbiljet, dat huis aan huis bezorgd is. Wij hopen dan ook, dat ieder huisgezin volgaarne aan onzen oproep zal voldoen om zoodoende tot een restauratie van onze machtige Moederkerk te komen. Moge verhoed worden dat het nageslacht ons verwijten kan, dat wij een dergelijk monument, Venray waardig, zoodanig hebben verwaarloosd, dat restauratie onmogelijk is geworden. Dat op dit noodzakelijke, sympathieke en in-christelijk werk Gods zegen moge rusten. HET KERKBESTUUR. De Landdag voor Zuid- Limburg te Heerlen. De Stertocht van Nrd.- en Midden-Limburg. naar voor hen aangewezen par keerplaatsen. Voor degenen, die op het laatste oogenblik nog besluiten om aan dezen Stertocht deel te nemen zullen nog in Roermond voor zoo ver de voorraad strekt raambiljetten tot versiering van auto of autobus verkrijgbaar zijn. Zondagmiddag, dus morgen middag, zal katholiek Zuid- Limburg optrekken naar Heerlen, waar de R. K. Staatspartij op het terrein „Bekkerveld" een groote landdag organiseert tot inzet van de actie voo: de a.s. verkiezingen. Reeds staat vast, dat de deel name vele duizenden zal bedra gen. Van alle zijden is de medewer king zeer groot. Ook Noord- en Midden-Limburg zullen zich met het Zuiden een voelen op deze groote politieke demonstratie, waarom de Noorde lijke kringen: Roermond, Weert, Venio en Horst een Stertocht or- ganiseeren naar den Landdag te Heerlen. Ook deze stertocht belooft een zegetocht voor de R. K. Staats partij te worden. Meerdere afdeelingen uit het Noorden hebben zich reeds als deelnemer opgegeven. Venray al leen reeds zal met een drietal autobussen met 60 deelnemers naar het Zuiden trekken. Tot hoog in het Noorden is de begeeste ring van uit het Zuiden overge slagen. Vanaf het uiterste Noorden zul len auto's langs den Rijksweg naar Venio komen. In Venio zul len zich de deelnemers uit de richting Venray bij den stoet aan sluiten. welke dan verder trekt naar Roermond. Hier sluiten zich de deelnemers aan, die komen uit de richting Weert, om dan ge- zamelijk over Sittard naar Heer len te rijden. Een groot gedeelte van het Landdagterrein is gereserveerd als parkeergelegenheid. Er zijn aparte parkeerplaatsen voor per sonenauto's autobussen en rijwie len. De deelnemers, die per auto of autobus naar den Landdag komen, dienen voor den goeden gang van zaken voor den ingang tot het landdagterrein uit te stap pen en individueel de controle te passeeren. De vervoermiddelen kunnen dan aanstonds zonder verdere moeilijkheden doorrijden O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. BREEKT DUITSCHLAND MET RUSLAND DUITSCHLAND TEGEN RUSLAND Zooals bekend, heeft het geweldige Nationaal-Socialistisch Congres van Neurenberg dit jaar geheel en al in 't teeken gestaan van agitatie tegen het Russisch Bolsjewisme. De termen, waarin vooral Hitier, maar ook de andere sprekers, gefulmineerd heeft tegen Rusland, zouden in vroe ger perioden zeker de afbreking van de diplomatieke betrekkingen tus- schen beide landen tot gevolg hebben gehad. Hitier trachtte de wereld te sugge- reeren, dat er slechts te kiezen valt tusschen nationaal-socialisme (fas cisme) en communisme en schilderde daarbij in felle kleuren de gruwel daden en wreedheden door de extre mistische elementen in Spanje be dreven en de Duitsche pers deed in deze campagne ijverig mee en bor duurde onvermoeid op dit stramien. Er is de vraag gesteld of de anti-bolsjewistische agitatie van Neurenberg alleen voorbinnenlandsch gebruik of ook voor het buitenland bestemd was. Wg voor ons meenen, dat zij voor beide doeleinden bedoeld was. Eerstens wilde Hitier den ver zwaarden belastingdruk als gevolg van de uitbreiding van den dienst plicht tegenover de Duitsche bevol king er door rechtvaardigen; niet nog moelyk is het ook, dat hij hier mede tevens eventueele ontevreden heid wilde afleiden en geestdrift verwekken voor een rusteloos ingehamerde waarschuwing tegen een Russische bedreiging van het vaderland, wat toch vooral bij de Duitschers een zeer gevoelige snaar is. Dat was het binnenlandsch ge bruik. Daarnaast streeft Hitier naar een afdoende beveiliging in het Wes ten om in het Oosten de handen geheel vrij te krijgen. Algemeen is men van oordeel, dat korteren of langeren tijd na dit Congres Hitier weer met een verras sing zal komen in den vorm van een voldongen feit, hetwelk waarschijnlijk zal zijn de verbreking van de betrek kingen met Sovjet-Rusland. En dat zou het begin beteekenen van een „afrekenen" met Rusland. NATIONAAL-SOCIALISME EN CHRISTENDOM. GEEN OVERBRUGGING MOGELIJK. Het orgaan van de Katholieke Actie in Oostenrijk „Katholisches Leben" publiceert onder den titel „Nach dem Reichsparteitag" een artikel, waarin allereerst de toestand, waarin de Katholieke Kerk in Duitsch- land tot het tijdstip van den rijks partijdag verkeerde, uitvoerig in het licht wordt gesteld. Vervolgens schrijft het blad „Op de cultureele bijeenkomst van den rijkspartijdag, welke men in katholieke kringen met de grootste spanning heeft gevolgd, heeft de „Fuehrer" niet gesproken over de religieuse kwestie, doch zijn ajdito- rium aangespoord tot bestrijding der anarchie in het cultureele leven. Rijksleider Rosenberg heeft echter in zijn redevoering alle verwachtin gen, welke in christelijke kringen werden gekoesterd, vernietigd.". Het blad citeert dan de uitlatingen van Rosenberg en gaat als volgt voort „Ook de „Fuehrer" maakte in zijn rede een korte toespeling op de nationaal - socialistische wereldbe schouwing in de passage namelijk, waarin hij opmerkte, dat een chris telijke tgd een christelijke kunst, een nationaal-socialis^ische tijd daarentegen een nationaal-socialis- tische kunst voortbrengt, met welke zinsnede duidelijk de tegenstelling tusschen christendom en nationaal- socialisme werd gemarkeerd. Op ondubbelzinnige wijze dringt 't nationaal-socialisme zijn wereld beschouwing, waarin voor het christendom geen plaats meer is, aan het Duitsche volk op. Men moet niet zeggen, dat de kerk den nationaal-socialistischen staat noo- dig heeft, opdat deze haar voor de bolsjewistische verwoesting zal behoedenveeleer heeft de natio- naal-socialistische staat het chris tendom noodig, want alleen de geest die levend maakt, heeft de kracht, het geweld der materie, de materialistische levensopvatting, het bolsjewisme en zijn trawanten neer te slaan en te overwinnen." Een merkwaardig artikel, waarin niets meer en niets minder wordt geconstateerd, dan dat een over brugging van christendom en nationaal-socialisme onmogelijk is. TROTSKI STOOKT IN BELGIË- INSTRUCTIES VOOR STAKING EN MUITERIJ. Het onderzoek inzake de verboden wapening in België duurt voort. Bij een der leiders der socialistische revolutionnairen heeft men een cor respondentie met Trotski aangetrof fen, waaruit blijkt, dat men onder leiding van Trotski een vierde inter nationale wilde in het leven roepen. Trotski gaf in de correspondentie aanwijzing hoe een algemeene staking moest worden ontketend en muite rijen moesten worden op touw gezet, welke tot een opstand zouden moeten leiden. VOLKENBOND EN ABESSYNIË. De Volkenbond heeft door zijn politiek van de kool en de geit sparen ten opzichte van Abessynië gevolg van belangentegenstellin gen of beter gezegd van het zoeken van het eigenbelang door de groote mogendheden zich in een zeer lastige situatie geplaatst. De ver overing van Abessynië door Italië is een feit geworden en de Volkenbond kan aan dat feit niets meer ver anderen. De keizer van Abessynië heeft den Bond nu voor een netelig vraagstuk geplaatst. Abessynië is nog steeds lid van den Bond en rechtens kan men zgn afgevaardigden niet den toegang tot de vergadering ontzeg gen. Italië wenscht echter niet aan de beraadslagingen deel te nemen, wan neer ook afgevaardigden van Abes synië aanwezig zgn. Men tracht zich nu uit de impasse te redden door de zaak van de al of niet recht matigheid van de Abessynsche ver tegenwoordiging voor te leggen aan het Haagsche Hof. Dit feit was voor Italië reeds aanleiding om zfln delegatie uit de Volkenbondsconfe rentie door het gebruik van de radio in dienst van den vrede terug te trekken. Men beschouwt dit als een aanwijzing, dat Italië zich geheel van Genève zal gaan terugtrekken. DE SPAANSCHE BURGER. OORLOG. AZANA GEVANGENE VAN DE COMMUNISTEN? De zender Tetoean, welke in han den van de nationalisten is, deelt mede, dat volgens berichten uit Madrid de president van de Spaan- sche republiek, Azana, de gevangene is van de communisten. Ieder bezoeker, die Azana wenscht te spreken, heeft een bijzondere ver gunning noodig van de bewakers. Eenige links-republikeinsche be zoekers, die met geweld tot Azana wilden doordringen, zouden zgn neergeschoten. NATIONALISTEN BLIJVEN OPRUKKEN. De nationalistische legers zijn onmiskenbaar nog steeds aan de winnende hand. Aan alle fronten blijven zrj verder oprukken en nergens zijn de Volksfronttroepen nog in staat, om den opmarsch te stuiten. URUGUAY BREEKT MET MADRID. De regeering van Uruguay heeft de diplomatieke betrekkingen met Madrid verbroken en den Argen- tijnschen gezant in de Spaansche hoofdstad verzocht, de belangen van Uruguay in Spanje te willen ver tegenwoordigen. De regeering voegt aan deze officiëele mededeeling nog toe, dat zij de betrekkingen met de Spaan sche regeering niet zal hervatten, voordat zij voldoende waarborgen zal hebben ontvangen voor de veilig heid van de in Spanje gevestigde Urugueesche staatsonderdanen. Deze maatregel is namelijk een gevolg van de vermoording van drie zusters van de vice-consul van Uruguay te Madrid, die Zondag door de roode militie werden doodge schoten. SPOORWEG-ONGELUK BIJ LOURDES. Woensdagmiddag te 2 uur zijn op korten afstand van Lourdes twee treinen met elkaar in botsing ge komen. Men heeft reeds veertien lijken geborgen. De botsing geschied de op 100 meter afstand van den tweeden overweg bij het station Ossun, 4 Kilometer van Lourdes. Een omnibus-trein, om 13 n. 45 uit Lourdes vertrokken, „telescopeerde" den expres Bordeaux—Lourdes, die via Dax rijdt. In totaal houden er dertig gewon den zijn. Twintig hunner zijn naar de ziekenhuizen van Lourdes over gebracht. Het verkeer is geheel gestremd. Het spoorwegongeluk werd hier door veroorzaakt, dat van den trein LourdesAvignon de snelheid door verzwakking van den electrischen stroom werd vertraagd. Bij Ossun liep dientengevolge de omnibus-trein, die van Lourdes kwam en een snel heid had van 60 K.M. per uur, op den expres, die voor hem uitreed. De locomotief van den aanrijden- den trein deed een goederenwagen van den expres derailleeren en liep daarna op een wagon derde klasse, die daarvóór gekoppeld was. Jammerkreten stegen op, terwijl de hulp, die ter plaatse verscheen, reeds spoedig 14 dooden en 30 ge wonden kon bergen, welke onmid dellijk naar de ziekenhuizen van Tarbes en Loudes vervoerd werden. De prefect van de Boven-Pyreneeën en andere civiele autoriteiten, alsmede twee bisschoppen, waarbij die van Tarbes en Lourdes, zgn op de plaats des onheils. Ambulance-materiaal met geoefend personeel uit Lourdes was spoedig ter plaasse en kon vlug hulp bieden. DE RIJKSDAALDER VOOR DE WERKLOOZEN. ROYAAL MET ANDER MANS CENTEN! Gelijk bekend, heeft de Regeering onlangs in de Eerste Kamer mede gedeeld, dat aan de onder de rijks steunregeling vallende werkloozen een gift van f 2.50 zal worden ver strekt. Nader heeft zg aan de gemeenten doen weten, dat in de aan deze gift verbonden uitgaven slechts de gewo ne bijdrag uit het werkloosheidssub- sidiefonds zal worden verleend, zoo dat een deel dezer uitgaven ten laste van de gemeenten zal blijven. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben zich thans tot den minister van Sociale Zaken ge wend met het verzoek, de uitgaven geheel voor rekening van het rijk te mogen verstrekken, alsmede een zelfde gift eveneens ten laste van het Rgk te mogen verstrekken aan de niet onder de rijkssteunregeling vallende werkloozen en armlastigen. Het Rgk houdt er dan toch wel een heel eigenaardige royaliteit op na De Regeering laat door haar mi nister van Sociale Zaken het bigde bericht meedeelen, dat naar aanlei ding van de heugelijke gebeurtenis van de vorstelijke verloving aan alle gesteunde werkloozen een extra uit- keering wordt gedaan van f 2.50. Onovertroffen kwaliteiten bij UITVERKOOP VAN GENEES MIDDELEN Neen, dat bestaat nietWant een waarde vol geneesmiddel is een product van het menschelijk vernuft in zijn meest vol maakte uitingen. Zeker, er is een groot aantal Aspirin-imitaties, die beneden den prijs van Aspirin verkocht worden. Maar gaat U zelf eens na Een reeks van werkdagen zijn voor het ontstaan van een Aspirin-tablet noodig. In dezen tijd passeeren de Aspirin-tablet- ten vele productiephasen herhaald onder zoek betreffende de zuiverheid, samenstel ling, verhouding van de bestanddeelen onderling enz. enz. moet plaats hebben, om gelijkblijvende kwaliteit en zekere werkzaamheid te waarborgen. U ziet, Aspirin is een product, dat aan het menschelijk kunnen de hoogste eischen stelt De gemeenten hebben dat geld voorgeschoten. En nu achteraf blijkt, dat de ge meenten het geheel of gedeeltelijk zelf moeten betalen. Het zou weinig minder dan bespot telijk zijn, wanneer aldus het Rgk de royale ging uithangen ten koste van de gemeenten! GEEN R.A.I. Naast de nu en dan opduikende berichten, dat „het" wat beter gaat in ons land én de vooruitzichten zich weer wat gunstiger ontwikke len, komt wel zéér storend de mede deeling naar voren, dat in Februari a.s. de R. A. L, d.i. de jaarlijksche groote Amsterdamsche automobiel tentoonstelling, niet zal worden gehouden, omdat de markt van automobielen, motoren enz. er slecht voor staat en de kansen om zaken te doen miniem zijn. De belasting op automobielen enz. is zóó veelzijdig en zwaar per- soneele-, wegen-, benzinebelasting en daarnevens de noodzaak van aanpassing zóó groot, dat velen er toe overgaan om zich van hun wagens te ontdoen. De statistieken wijzen het onmis kenbaar uit. Hier hebben we weer een voorbeeld, dat met te hooge belastingen het doel wordt voorbg- gestreefd, de opbrengst wordt minder en bovendien raakt er zeer veel arbeidsgelegenheid verloren. In Amsterdam voelt men zich ge troffen door het niet laten doorgaan van dé R.A.I., welke anders tien dagen achtereen duizenden uit de provincie naar de hoofdstad lokte, waar ze tesamen groote sommen gelds verteerden in hotels, restau rants en andere zaken. MILITAIR DOOR EEN KANON SCHOT GETROFFEN. Woensdagmorgen om kwart over 7 heeft bij de legeroefeningen in Noord-Brabant een droevig ongeluk plaats gehad, waarbij een doode valt te betreuren. Voorts hadden eenige ongevallen plaats, welke een minder ernstig karakter droegen. Op een afstand van ongeveer 2 K.M. ten Oosten van Nispen had een stuk 6 cM. veldgeschut stelling genomen. Men had het geladen met losse munitie. Toen een patrouille infanterie naderde, vroeg deze verlof om het stuk te mogen passeeren, en nadat dit was toegestaan, trok de patrouille voorbij. Door tot dusverre niet opgehelder de oorzaak ging plotseling een schot af, dat een van de laatste mannen, behoorend tot de mortieren-comp. van het 14e Reg. Inf. te Bergen op Zoom, in den rug trof. Korten tgd later is de militair aan de bekomen verwondingen overleden. HET DOODELIJK ONGELUK BIJ DE MANOEVRES. Nader vernemen wij, dat het slacht offer van het doodelgk ongeluk bij de leger-oefeningen in Noordbrabant is de 23-jarige soldaat C- Duizing uit Berkenbosch op Overflakkee. De man was gehuwd en vader van drie kin deren. Wat de oorzaak van het ongeluk betreft, verluidt het, dat een der sol daten, die het stuk geschut bedienden, zou zgn gestruikeld over het touw. waarmede dit wordt afgevuurd. Hier door zou het schot zijn afgegaan met het bekende noodlottige gevolg. VENRAY, 26 Sept. 1936. HET BETALEN VAN BELASTING. De Rijks-ontvanger te Gennep ver zoekt opname van het volgende be richt Gebleken is, dat vele belasting betalers in de meening verkeeren, dat, wanneer zij een gedeelte op hun aanslag hebben betaald, zij met de betaling van de rest kunnen wach ten tot aan het einde van het be lastingjaar. Deze meening is onjuist. Om vervolgingskosten te voorko men wordt aangeraden binnen enkele dagen wederom een gedeelte te betalen. BENOEMING. Tot leeraar in de Ned. Taal en Geschiedenis aan het Lyceum te Tilburg werd benoemd onze dorps genoot de heer W. Janssen. GEVONDENTwee portemonaie's. Inlichtingen Maréchaussee-kazerne. DE LANDDAG TE HEERLEN. A.s. Zondag 27 September zullen van hieruit een aantal autobussen vertrekken naar de Landdag te Heerlen. Vertrek circa kwart voor 11 vanaf Groote Markt. NATIONAAL FRANCISCAANSCH DERDE ORDE-HUIS TE ALVERNA. Naar wg vernemen, is de bouw van het Derde Orde Huis zijn vol tooiing nabij. De plechtige inwijding en opening zal plaats hebben op Zondag 18 October a.s. Dit huis is het bezit van de Federatie van Derde Orde Vereeni- gingen, gevestigd te Weert, dus van de gezamelgke Derde Orde Vereeni- gingen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Centraal Bureau te Weert. Reeds verschillende Tertiarissen hebben aan het terrein en in aan- bouwd zijnd huis een bezoek ge bracht en allen waren verrukt over de ligging van het huis en de doel matigheid der inrichting. Thans worden de Directeurs en besturen der verschillende Derde Orde Vereenigingen uitgenoodigd bij de inwijding aanwezig te zijn. Om 10 uur wordt bg deze gelegenheid in de Paterskerk te Alverna een Solem- neele Hoogmis opgedragen, waarna om 11.30 de Plechtige inwijding van het huis zal plaats hebben. Van 2 tot 2.30 uur is er gelegenheid om huis en tuin te bezichtigen. Om 4.30 zal er een Feestvergadering worden ge houden. Vanaf dezen datum zal hier het heilzame werk worden begonnen, waarvoor het werd gebouwd. Moeders en meisjes van de aangesloten ver eenigingen, die een rustkuur noodig hebben, kunnen deze hier gratis houden. Ook kunnen mannelgke of vrouwelijke Tertiarissen hier op cursus komen tot verdieping van hun Derde Orde-leven. LUXOR THEATER. Het is waarlijk enorm zoo'n pro gramma als thans deze week in Luxor wordt vertoond, twee hoofd nummers, de één nog beter dan de andere, zullen de bezoekers in een reuze stemming brengen o.a. Joe E. Brown, die steeds volle zalen trekt zal U doen schuden van den lach in de film „Hou je roer recht" vervaar digd onder de meesterlijke regie van Lloyd Bacon. De matroos, Handsome Callahan, Joe E. Brown, is zoo'n opschepper, dat hg zich tot held maakt van zgn eigen fantasiën. Nadat hij weer eens snoefde op zgn heldhaftigheid, werd hg door zgn kameraden overgehaald zich in een vuistgevecht te meten met een matroos van een zuster schip. Hg wordt verschrikkelijk toe getakeld en is bijna knock-out ge slagen, toen reveille geblazen werd en iedereen in de houding ging staan, behalve Handsome, die thans door het dolle heen zijnde, een voltreffer plaatste onder de kin van zijn tegen stander, waardoor laatstgenoemde tegen den grond sloeg en Handsome het kampioenschap van de vloot veroverde. Tot zgn opscheppergen behoorde net alles, lach op lach zal daveren dat het een lust is. Als tweede hoofdnummer gaat „Kom je ook bg de marine." Een filmwerk gebaseerd op romantiek, sensatie en enorme geestigheid. Men zie achterstaande advertentie. Zondagmiddag om 3 uur krijgen de kinderen ook weer hun plezier

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1