DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS jwepefeeep ROOKSTEL mjr* Jft 1Qct Radio-Centrale Venray De Mica in 1936 Ons weekpraatje. Krakelingen. 'N NIEUW PRODUCT VAN ZEEPFABR...DE KLOK'HEERDE W Êm mS PER DUBBELSTUk ALS TUDELUKE RECLAME EEN PRACHTIG „LEERDAM" VOORi iKLEPELZEEPBONS DERDE PROGRAMMA Markten Zaterdag 19 September 1938 Zeven en vijftigste Jaargang No 38 De drie landelijke Middenstands bonden (Kon. Ned. Middenstands bond; Ned. R.K. Middenstandsbond en Ned. Chr. Midd. Bond) besloten dit jaar, zooals dit geschiedde in 1935, weer een Mlddenstands-CAm- pagne te houden en wel van Zater dag 10 tot en met Zaterdag 24 Oc tober 1936. Een landelgk uitvoerend Mica comité werd benoemd, bestaande uit de heeren J. P. de Brabander, voor zitter; A. de Moor, secr. penn.; C. den Blanken; J. van Driel en P. v. d. Linde. Was de deelname in 1935 reeds bevredigend, die van 1936 overtreft haar voorgangster belangrijk en nog dagelijks melden zich uit alle deelen van het land middenstandsvereeni- gingen aan, die alsnog zullen mee doen aan deze Middenstandscam pagne. Tijdens de Mica staan natuurlijk in al de honderde deelnemende plaatsen tal van attracties op het programversieringen, verlichting van gebouwen, muziek, wedstrijden elders weer etalage-wedstrijden, reclame-optochten enz. Als algemeene, landelijke attractie wordt aan de Nica-1936 verbonden een Mica-puzzle-wedstrgd. Over het geheele land zal het publiek bij alle deelnemende midden standers (kenbaar aan een Mica- raam-affiche) bij eiken contanten aankoop van 50 cent aan artikelen een puzzle-deeltje of, zooals dit heet, een „Mica-tje" gratis ontvangen. 12 verschillende Mica'tjes worden uitgegeven. Het publiek kan gemakkelijk 12 verschillende mica'tjes krijgen, daar elk Mica'tje in gelijke hoeveelheden wordt aangemaaktbovendien zullen overal „ruilbeurzen" worden inge richt om het publiek gemakkelijk gelegenheid te geven „gelijke" mica'tjes te ruilen. De 12 verschillende Mica'tjes kun nen als 'n geheel worden geplakt op een „oplossings-formulier, welk for mulier gratis by den leverancier te krggen is. Dit oplossingsformulier wordt dan verder ingevuld en ingeleverd bij het plaatselijk Mica-secretariaat. Aan dezen puzzle-wedstrgd is 'n zeer groot aantal prijzen verbonden. Ten eerste worden er tal van „plaat selijke prijzen" aan verbonden. Elk plaatselijk Mica-comite zal de plaat selijke prijzen nader bekend maken die plaatselijke prijzen zullen ook plaatselijk ge-etaleerd worden. Daarnaast of daarboven zijn aan de Mica-1936 tal van Landelijke prijzen verbonden, waarvan we noemeneen land- of week-end huis pl.m. f 1000.grond, een luxe-auto, een salon-ameublement, 'n huiskamer ameublement, een slaapkamer ameublement, radio, motorfiets, Jaarsma-haard, waardebonnen van f 100.f 50.f 25,tientallen rijwielen enz. Het spreekt wel vanzelf dat ook een beschrijving van al die prijzen nader door een zoogenaamde „prijzen- courant" zal geschieden. De prijzen-reeks zal geregeld worden uitgebreid de nieuwe uit te loven prijzen zullen telkens bekend worden gemaakt door middel van bulletins. Dit alles gevoegd bij de vele andere attracties, die in voorbereiding zijn, belooft de Mica-1936 over het geheele land uitstekend te slagen en zal ongetwijfeld het doel van deze MICA „het publiek in geheel Nederland weer eens een duidelijk beelS geven van de prestaties van den Ned. Middenstand" worden bereikt. De leuze „koopt en laat werken by den middenstand" zal gedurende de MicA-weken het onderwerp van den dag zijn. DE GLIMLACH VAN PRINS BENNO. ZAL HIJ HEM HANDHAVEN EEN VOR STELIJKE TAAK IS EEN ZWARE TAAK. LECTO- RIBUS SALUTEM! Toen ik 'n oogenblik zat te prak- kezeeren over het onderwerp, dat ik thans voor deze rubriek zou kiezen, kwam natuurlijk als eerste gedachte naar vorenover de vorstelijke ver loving in ons Oranjehuis. Alle redac ties zijn al tien en meer dagen achtereen bezig met het geestelijk doorzagen, hakken en kneden van hun lezers „in nationalen zin" en er is voor mij dus geen enkele reden om na te laten de onstoffelijke restanten van wijlen mijn lezerskring middels een 283.467ste bijdrage over „de heugelyke gebeurtenis in ons Vorstenhuis" tot de geestelijke assche te doen verpulveren, welke dezer bijzetting in het kolombarium onzer nationale glorie mogelgk maakt. Vandaar, dat ik boven den aanhef dezes artikels den bekenden groet „L. S," aan de lezers heb gebracht, welke in dit geval een heilwensch vóór het sneven beteekent, dus vóór het ondergaan van hun geest aan de gevolgen der lectuur van de 283.467-ste verlovingsbijdrage. En nu start lk. Ik wilde het zeer in 't bgzonder hebben over den glimlach van prins Benno, den glimlach, waarmee hij prinses Juliana én het Nederlandsche volk veroverde, den glimlach, welke hem blykbaar zóó diep en onver woestbaar in het gezicht is gebeiteld, dat deze na een bijna 14-daagsche strgkage van 8 millioen Nederlanders nog steeds geen sporen van afslijting vertoont. Ik heb dadelgk van prins Benno gehouden om zijn glimlach. En thans I bewonder ik hem bovendien, omdat die glimlach ondanks alles gebleven I' is. Er zijn vele eenvoudige menschen, die vorsten benijden om hun hoog heid en om de eere, welke hun steeds I wordt gebracht. Ik verzeker uit den grond van mijn hart, dat ik „vorst te moeten zijn" het ergste vind, wat men een mensch kan aandoen. Ik j hóór alweer de tegenwerpingen van mijn lezers, die er de aandacht op vestigen, dat vorsten toch niet iets anders dan vorst willen zijn. En dat ze trachten hnn positie te herwin nen, als ze deze hebben verloren. Ik geef dat toe. Vorsten hebben natuurlijk evenveel gevoel voor plicht en taak en roeping, als alle men schen van karakter en geestelijken adel. Het aanzien en respect van de massa heeft bovendien iets fasci- neerends, dat bekoort, óndanks zijn geweldige, drukkende zwaarte. Ik vind het daarom logisch, dat een vorst slechts vorst wenscht te zijn. Maar daarnaast begrijp ik toch ook weer Diogenes, die nu hij geen vorst was 't liefst maar Diogenes wilde blgven, genietende van de natuur en de heerlgkheid der Schep ping, zonder de menschen in de oogen te behoeven kijken. Aan den glimlach van prins Bernhard kun je zien, dat de vrien delijkheid écht is in dezen jongeman en dat het lachen hem als van-zelf afgaat. En toch begrijp ik niet, hoe zoo'n lach kan blgven. Wg, ieder vcor ons, we zien hem als we geluk hebben slechts 'n oogenblikje en we verzuchten big, dat prins Benno zoo'n aardig mensch is. Maar de prins lacht óók nog, moet zijn glimlach behouden, als hg na u en mij weer anderen ontmoet, en wéér anderen en nóg eens ande ren.... Wij zien prins Benno even, hij ziet ons, d.w.z. in successie, per manent. Me dunktals hij eens ge luk heeft en 'n oogenblikje ons niet ziet, legt hij met 'n zucht van moe heid zijn glimlach af, zooals 'n boer, die heel den dag op het veld heeft staan spitten, eindelijk tegen den avond zijn schop in een hoek zet. 't Lijkt alles zoo lief, het leven van vorsten. Als de Koningin in onze stad of ons dorp op bezoek komt, dan hangt huis aan huis 'n vlag, op de hoeken van straten staan eere poorten, kinderen wuiven met papieren nationale emblemen. Het fanfarecorps zet dreunend het Wil helmus in en we zingen, diep ont roerd, met 'n brok in de keel. En we stellen *ons voor, hoe „treffend" dit alles moet zijn. En voor Haar, wie dit alles geldt. Wij... in onzen ééndagswaan We vergeten, dat de Koningin eiken dag door bevlagde straten gaat, wuivende kindertjes moet teruggroetendat er op elke plaats, waar zij uit den trein stapt, een muziekcorps gereed staat om het Wilhelmus te spelen en een juichende menigte brokken in d'rlui kelen staan te vergaren. Prins Benno is tot ons gekomen met zijn glimlach, een alleszins ech ten en natuurlijken glimlach. En dien lach zal hij nooit meer mogen afleggen, hoe moe het lachen hem ook moge maken en welke zorgen zijn gemoed in de toekomst ook mogen verteren. Omdat hij een prins is en een der leden zal worden van ons Vorsten huis zal het volk, de massa hem toejuichen, zoolang hij zyn glimlach behoudt. En als hij ooit moe zal worden en ernst of zorg zijn gelaat doet ver strakken, dan zal datzelfde volk zich gerechtigd achten om te oordeelen. Het zal zeggen, dat de liefde is ver storven in zgn hart. En het zal veel méér zeggen. Want geen mensch wordt méér bejubeld op het ééne moment dan een vorstgeen mensch wordt meer beroddeld op het andere mo ment. Ik wensch den innemenden prins Benno toe, dat hg de kracht en de sterkte, de opgewektheid van geest moge behouden, om te kunnen blijven glimlachen tegenover het volk. DUITSCH RECHT. Toen ik in de oorlogsmaanden van 1914 als dagbladcorrespondent in België rondzwerfde, kwam ik op een dag door het dorp Blauwput by Leu ven waar de Duitschers enkele dagen tevoren „recht" hadden gedaan om een vermeende euveldaad van 'n en kelen onbekenden bewoner Talrijke huizen waren in brand gestoken en de volwassen mannelijke bevolking was bijeengezameld en op een ry gesteld. Medegedeeld werd, dat elke vyfde aldus opgestelde burger zou worden gefusilleerd. Toen de Duitsche officier 'n vader van een groot gezin als „tiende" aantikte, zakte de man bewusteloos ineen. Duitschers hou den van voortmaken zonder inter mezzo's De officier tikte het „tien" daarom nog eens over op den neven man van den bewustelooze, een pa ter Capucijn. Die is mét de anderen inderdaad doodgeschoten. Ik dacht aan deze gebeurtenis, toen de Duitsche regeering vier „wil lekeurige" Nederlanders aanwees voor uitzetting om een vermeende grief tegen de Nederlandsche autoriteiten. Die aangewezen hebben met de zaak waar het om gaat niets te maken. Het is 't recht van de willekeur, dat aan hen wordt begaan. De Duit schers van 1936 blijken niet Anders en niet beter dan die van 1914. Het trof ze thans, juist als in 1914 te Blauwput, weer slecht met de wil lekeurige aanwgzing. Het lot was toevallig óók gevallen opeen Neder lander, die propagandaleider is van de N.S.B. onder de Nederlanders in Berlgn. Dat was een lastig geval, want hoezeer de machthebbers in het Derde Rijk ook de vriendschap van een naburige natie en -regeering aan J hun lompe laars meenen te kunnen lappen, dictators hebben de goede gewoonte om althans elkaar te ont- j zien. Wat men in Berlijn aandurfde jegens onze Koningin en regeering, dat ontzag men jegens Mussert I, dictator in spé van ons vaderland. I Na tusschenkomst van een groot concern (de N.S.B.) mag de voor de voltrekking van het uitwij zings von nis aangewezen politieke, Hitler- welgevallige propagandist blgven en wordt een ander uitgewezen. Dat is Duitsch recht. Nemen wij dat maar. Wreken we dat alleen in den vorm natuurlijk van de bepaling onzer gevoelens niet op de Nederlandsche hielenlik kers van Hitier Dat zou geen wil lekeurig recht zgn, maar recht, dat recht is GEEN BISZANTISME! Aan alle feestvreugde dient een einde te komen, zélfs aan Oranje vreugde. Door de toevallige omstan digheid, dat een week later de zit ting der Staten-Generaal weer plech tig zou worden geopend, is de ver lovingsfeest-stemming wat lang ge rekt en raakten we in woord en geschrift tenslotte uitgepraat en uit geschreven over de gevoelens, welke we aanvankelijk in volle oprecht heid hebben trachten te vertolken, Krant en radio vervielen dagelijks in herhalingen; de juichtonen van ooggetuigen-verslaggevers, eerst écht verklonken met de volksstemming, kregen een geforceerd karakter en toen eindelgk die goede, beste Hans Dindag aan het woord kwam om de sproke van den gouden koets voor ons te vertolken, huilde hg zóó naar van „de bruid" en nóg eens „de^ruid" en „de koninklijke bruid" dateer iets ijzigs óver me kwam en ik de radio afzette tot het berekende oogenblik, waarop de Koningin zelf in al Haar eenvoud ons den inhoud van de Troon rede zou zeggen, zonder misbaar, zonder óverstaan van stemgeluid, zon der gehuil, rustig, waardig, op recht, gewoon. Byzantisme is de slechste vorm van serviliteit. De grootste eerbied, dien men een Koningin als de onze kan bewijzen, is: onderdanig te zijn als onderda nen, zonder kruiperigheid LANDBOUW enz. DE LAND- EN TUINBOUWTEN TOONSTELLING TE BERGEN. Deze expositie, die Zondag, maan dag en Dinsdag te Bergen gehouden werd, is ruim geslaagd in haar op zet. De regeling leek in alle onder deden goed verzorgd. Een ruim terrein was tot expositie terrein ingericht, waarop een 3-tal tenten waren opgetrokken, terwijl daarnaast nog verschillende open luchtstands aanwezig waren. De opzet was grootscher en op breederen basis dan te Heijen. Wat er zooal geboden werd laat niet zich opsommen, dat moet men gezien en bestudeerd hebben. De uit gebreidste proefnemingen op gebied van land- en tuinbouw, een over zicht van het werk der boerenorga- nisatie en al haar vertakkingen en van de meeste van haar diensten, producten van boomkweekeryen, land bouwmachines, landbouwwerktuigen enz. enz. Dat alles was keurig ge rangschikt en vormde een prachtig geheel, waardoor een wandeling door de expositie-ruimten tot een nuttige en aangename ontspanning werd. Naast wat we hiervoor opnoemden, had ditmaal elke afdeeling een keu rige stand, waaruit duidelijk blgkt, dat op alle mogelgk gebied onze Jonge Boeren reeds studie maken. De afd. Afferden verzorgde den stand: Verbouw zelf eiwit; Bergen bracht een oude boerderij naast een modelboerderij op onze zandgronden; Heijen gaf „Modern Weidebedrijfte zien. Siebengewald viel in het genre van de afd. Bergen al was deze boerderij meer gespecialiseerd op de heide grond; Well gaf als toen in Heyen een fraaie tuinbouwstand, dat was smakelijk opgesteld; Wellerlooi gaf theorie inzake de bebossching, ter wijl tenslotte Ottersum, wellicht reeds uit ervaring, een schets had van de uitgevoerde beeknormalisatie en haar invloed op den grond, dien in het Ottersumsche Ven tot schitterenden cultuurgrond werd gemaakt. DE BOERINNENBONDEN EXPOSEEREN. Voor de eerste maal namen de Boerinnenbonden aan deze expositie deel en ook met grooten lof moeten we van hun werk melding maken. Ze hadden de beschikking over een ruime tent die met een rozenperk in het midden een frisschen en heerlij ken indruk gaf. En alsof het was om den toeschou wer direct te pakken, stonden aan den ingang de eiergerechten opge steld door de afd. Bergen vervaar digd. De afd. Afferden gaf een model boerenkeuken; Ottersum exposeerde een woonkamer; Mook bracht prac- tische boven- en onderkleeding; Sie bengewald Well en Wellerlooi ver zorgden een Paaschtafel, inmaak en tractaties en gebak. Des avonds maakte de fanfare een wandeling met lampions door het dorp. Zondag was de belangstelling zeer groot en was er voor het comité handen vol werk. De fanfare „Les Montagnards" con certeerde op het terrein. Maandag was de Jonge Boerendag en om 1 uur de veekeuring, waarna om half vijf de Hoogedelgestr. Heer Dr. Droesen sprak over „De Positie van den Landbouw." Dinsdag was de Boerinnendag met ploegwedstrgd en spreekbeurt van den Zeereerw. Heer Bemelraans. SPECIAAL ONTWORPEN DOOR COPIER BINNENKORT STELLEN W-U OOK BESCHIKBAAR DE MELKKAN EN SUIKERPOT PASSEND BU ONZE BEKENDE THEEPOT EN KOP EN SCHOTELS VOORZIJDEN VAN SNEEUWWIT- ZEEPPOEDER EN GESCHENKEN BONS VAN KLOKZEEP HEBBEN DEZELFDE WAARDE. ALLEEN AFHALEN BU DE BE- KENDE DEPOTS OF GEZONDEN AAN DE FABRIEK, AFDEEUNG RECLAME Geschenken-depot (s,: Boekhandel Karei Groels, Neerstraat 12, Roermond Boehkandel H. Linskens, Langstraat 17, Weert PROGRAMMA 19 tot en met 26 Sept. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek i-20 Tijdsein, berichten, Gramofoon i.20 Weerbericht en Wetenschappe lijk nieuws .25 Gramofoon 10.20 Duivensportberichten 10.25 Andre Fellemanns orkest BRUSSEL (Fransch) 11.20 Orkest van de Scala-Cine- Schouwburg KEULEN 12.20 Hans Bunds orkest en het Berlijns trio BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad LUXEMBURG I.30 Gev. concert DROITWICH 3.20 Bernard Croock kwintet 4.05 Gramofoon KEULEN 4.20 Nette Sachen aus Koln DEUTSCHLANDSENDER 6.20 Omroep-amusements-orkest olv Otto Dobrindt 7.20 Cither concert TOULOUSE 8.Operetteliederen 8.15 Berichten dansmuziek KEULEN 8.35 Concert van het Omroepkoor olv J. Breuer BOEDAPEST 10.20 Salon- en Jazz-orkest Bohrandr-Weidinger II.20 Zigeunerkapel Zsiga Racs Maandag BRUSSEI. (Vlaams) 8.00 Gymnastiek Gramofoon 8.20 Tijdsein Gesproken dagblad LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tgdsein. Nieuws- en Water- standberichten DEUTSCHLANDSENDER 10.20 Koorzang REGIONAL PROGRAMMA 11.05 BBC Scots orkest PARIJS (Radio Paris) 11.20 Concert door het Kamerorkest van de Concerts Poulet BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad 1.30 Omroep-dans-orkest olv Stan Brenders I.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gev. concert KEULEN 3.20 Steig ein und Fliege mit Vroolijk programma DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Omroep-amusements-orkest olv Otto Dobrindt STUTTGART 6.20 Gevarieerd concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. TOULOUSE 8.Populair concert DROITWICH 8.20 Promenade-concert uit de Queens Hall te Londen BRUSSEL Fransch 10.Omroep-dans-orkest olv Stan Brenders TOULOUSE 10.20 Populaire muziek II.00 Dansmuziek 11.15 Zangvoordracht 11.35 Militaire muziek. Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek 8.20 Tgdsein. Gramofoon. Berichten LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tjjdsein. Nieuws- en Water- standberichten DEUTSCHLANDSENDER 10.20 Voor meisjes 10.50 lm Kindergarten PARIJS Radio Paris 11.20 Kamerorkest van de concerts Pasdeloup BRUSSEL (Vlaams) 1 20 Gesproken dagblad 1.30 Omroepdansorkest 3.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gev; concert REGIONAL Programma 3.20 Sted. orkest van Margate DROITWICH 4.40 Hungaria Zigeunerorkest 5.35 Dorothy Hogbens Vocaal en Instrumentaal ensemble LUXEMBURG 6.20 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten TOULOUSE Zigeunermuziek .50 Militaire muziek DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Concert door het omroep- amusements-orkest BOEDAPEST 10.20 Gramofoon BERLIJN 10.50 Omroepkleinorkest olv G. Maas Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. dagblad. Gymnastiek "1.20 Tgdsein. Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.Turnles voor de vrouw KEULEN 10.20 Wieland der Schmied DROITWICH 11.05 Orgelspel PARIJS Radio-Paris 11.20 Kamerorkest van Parijsche Symphonie-orkest DEUTSCHLANDSENDER 12.20 Omroepkleinorkest olvWilcken BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad 1.30 Salonorkest olv W. Feron 1.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert DROITWICH 3.10 Callenders Tweede orkest DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Omroepamusementsorkest olv O. Dobrindt LUXEMBURG 6.05 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH. 8.Gramofoon 8.20 Promenade-concert 9.15 Dansmuziek TOULOUSE 10.Cabaretprogramma WEENEN 10.30 Omroeporkest olv Joz. Holzer Donderdag BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tgdsein. Gymnastiek LUXEMBURG. 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.Kindergymnastiek 10.20 Volksliederen REGIONAL PROGRAMMA 11.05 BBC Scot orkest PARIJS Radio Paris 11.20 Omroeporkest olv P. Letombe BRUSSEL Vlaams 12.20 Gramofoon 12.50 Weerbericht. Omroepkleinork. 1.20 Gesproken dagblad Omroeporkest olv P. Gazon 1.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER. 2.20 Gevarieerd concert REGIONAL Programma 3.20 BBC Empire orkest 3.50 De Stafmuziek speelt DROITWICH 4.05 Gramofoon 4.30 Concert 5.35 Sydney Chasids Band BRUSSEL Vlaams 6.05 Kinderuurtje 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek TOULOUSE 8.Populair Concert 8.15 Weensche muziek BERLIJN 8.30 Gev. Concert mmv Otto Kerm- bachs orkest PARIJS (Poste Parisien) 10.20 Dansmuziek BRESLAU 10.50 S.A. Orkest olv Peter Cyganek Vrijdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Berichten. Gymnastiek 8.20 Tgdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9 20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tijdsein, Nieuws- en waterst.- berichten 10.20 Laufen, Fahren, Fliegen REGIONAL PROGRAMMA 11.05 Orgelconcert 11.50 Rutland Square en New Vict. Orkest KEULEN 12.20 Omroep kleinorkest olv Leo Eysoldt BRUSSEL Vlaams 1 20 Gesproken dagblad KEULEN I,35 Omroepkleinorkest DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd Concert REGIONAL PROGRAMMA 3.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Omroepamusementsorkest olv Otto Dobrindt KEULEN 6.20 Heinz Putzscnes Orkest 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoon muziek. TOULOUSE 8.Zang 8.15 Operettemuziek DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Ilja Livschkoffs orkest 9.20 Omroeporkest olv L. Ratjer BOEDAPEST 10.25 Waldbauer Kerpely Strijkkw. STUTTGART 10.50 Militair orkest olv Joh. Heisig Zaterdag BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tgdsein, Gymnastiek, Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.Turnles voor de vrouw 10,20 Richthofen herdenking 10.50 lm Kindergarten PARIJS Radio-Paris II.20 Concert olv J. Mortel KEULEN 12.20 Buntes Wochen Ende gev. programma BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad 1.30 Omroeporkest 1.50 Gramofoon DROITWICH 2.20 Gramofoon 2.50 J. H. Squire Celeste Octet 3.35 Coventry Hippodrome-orkest STUTTGART 4.20 Damals und Heut, gev. progr. LUXEMBURG 6.20 Bekende wyzen 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. STUTTGART 8.30 Kaskaden, bonte avond SOTTENS 10.20 Dansmuziek LEIPZIG. 10.50 Und Morgen ist Sonntag VENRAY Paardenmarkt Maandag 28 September Jaarmarkt Woensdag 30 Sept.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9