De Bijenwolf. Buitenland. Provinciaal Nieuws Qemengde Berichten Niet alleen bij den mensch, maar ook in de planten- en dierenwereld wordt er altijd een heftige strijd om het bestaan gevoerd. Elk wezen tracht zooveel mogelijk het leven te rekken en zijn soort in stand te houden. Werken de omstan digheden mee, hetzij door overvloed van voedsel of door gunstige groei- voorwaarden, dan ziet men zoo'n soort een geweldige ontwikkeling tegemoet gaan, dat ze zelfs een ge vaar, althans een groote plaag voor de omgeving kunnen worden. Tot er van den anderen kanteen vijand op treedt, die aan deze ontwikkeling een halt toeroept en weer in nor male banen leidt. Zoo ziet de imkerswereld ook de ontwikkeling van den bijenwolf met angst aangroeien, welke vooral dit jaar zoo'n grooten omvang heeft aangenomen, dat ze een gevaar op levert voor de bijenteelt. We willen er daarom iets van vertellen. De naam bijenwolf heeft met het algemeen bekend verscheurend dier, dat den laatsten naam draagt, alleen in zooverre te maken, dat hij, even als de wolf, andere dieren, speciaal de bijen aanvalt en doodt. Maar dat is dan ook de eenige overeenkomst. De bijenwolf behoort tot de fa milie der graafwespen. Nij zijn er wespen, die een woning bouwen, waar in den nazomer een heele kolonie gezamenlijk huishoudt. Andere daarentegen maken een apart holletje en deponeer en daar een eitje. Deze laatste behooren tot de graafwespen en daaronder moet men ook den bijenwolf rangschikken. Wel leven ze ook in koloniën bijeen, maar ieder apart, meer in den trant, zooals de kraaien bij elkaar levens De bijenwolf is dus eengraafwesp die in de geleerde wereld den naam draagt van Philantus trianguius. Ze lijkt veel op de gewone wesp, heeft ongeveer dezelfde grootte, maar heeft een langer en dunner achterlijf en een dikkeren kop. Het achterlijf is koperkleurig geel met zwarte dwarsstrepen en voor tegen den kop bevindt zich een groote lichte zwavelgele plek. Het wijfje boort in losse, zanderige hellingen een gang van ongeveer 30 centimeter diepte en legt op het einde ervan een eitje. Hieruit moet zich een larve ontwikkelen, die na volgroeiing in een pop verandert, waaruit weer het volwassen insect te voorschijn komt. Die larve moet natuurlijk voedsel hebben. Dat voedsel bestaat uit een 4- tot 6-tal bijen. Na het leggen van een ei zoekt de bijenwolf een bij machtig te worden. Zoodra hij er een ontdekt, werpt hij zich op haar rug, breDgt haar een doodelijken steek toe, houdt ze tegen zijn buik met de pooten vast en vliegt er mee onder zwaar brommend gezoem naar haar hol, waar ze haar bij het eitje deponeert. Zoo dienen 4 ëi 6 bijen de larve tot voedsel. Dan wordt de ingang van het hol afgesloten. Het wijfje legt in 't geheel 50 tot 60 eitjes. Dat kost zoo ongeveer een 300 bijen het leven. En als men leest, dat er per jaar twee generaties kunnen voorkomen, dan] wordt de moordpartij nog eens verdubbeld. En als men zoo'n bijenwolfkolonie- met haar honderden gaatjes beziet, dan begrijpt men dat in zoo'n roo- vershol vele duizenden bijen het leven laten. De bijenwolf is al lang bekend. Oude bijenboeken maken er al mel ding van. Maar hij schijnt meesten tijds niet in zoo'n groot aantal voor te komen, dat men er last van heeft. Wel kwam hij vóór een 30-tal jaren in het kolengebied van Aken in zoo'n grooten getale voor, dat de imkers er een verwoeden strijd tegen moes ten voeren. Voor een paar jaar deed hij plot seling van zich spreken in Zuid- Limburg. In de massa steenkolen- gruis, de zoogenaamde „pofberg" van de mijn Laura te Eygelshoven vend men die roofnesten bij duizen den. Ook den vorigen zomer deed hij op vele plaatsen van zich spreken, maar zoo erg als dit jaar is het nog niet geweest. Berichten uit verschillende streken van Limburg spreken van een sterk optreden van den bijenwolfAls men zelf een kijkje neemt tegen een zandheuvel, waar ge de openingen ziet als krenten in een kermismik, dan hoort ge op een zonnigen dag het aanhoudend zware gezoem van zoovele wespen, elk met een vrachtje onder haar buik. Dan kan men zich een voorstelling vormen van de schade, die door deze dieren onder de bijenbevolking wordt aangericht. Ge zult vanzelf de vraag stellen Wat is daar nu tegen te doen En dan is, dunkt me, de aange wezen weg, om die kolonies af te graven. Dan worden de holten ver nietigd, de larve vindt geen voedsel meer en gaat ten gronde. Waar een sterke insektenvermeer dering een streek onveilig maakt, daar ziet men meestal, dat de plaag na een paar jaar als vanzelf op houdt. Dan komen er vijanden, die er een geweldige slachting onder aanrichten, waardoor de vloedgolf weer in normale bedding wordt teruggebracht. Zoo meent men o.a. ontdekt te hebben, dat een soort vlieg vlug als de wind haar eitje komt afzetten op een door den bijenwolf gevangen bij. De larve van deze vlieg eet de bij op en de bijenwolf-larve vindt het kostje voor den neus wegge kaapt en sterft den hongerdood. Dat is dus een gevaarlijke concurrent. Zoo kunnen er ook best andere insecten of ziektekiemen zijn, die de bijenwolven en hun larven naar de andere wereld helpen. Laten wij hopen, dat het nijvere bijtje en daardoor ook de imker spoedig van deze kwaal moge ver lost worden, want het is duidelijk, dat men van doode bijen geenhoning meer kan krijgen. N.K. J. H. DELHOOFEN. Heel. DESPAANSCHE BURGEROORLOG NATIONALISTISCHE SUCCESSEN Terwijl de berichten der Spaansche regeering van dag tot dag herhalen, dat Huesca, Cordoba en andere steden den druk der volksfrontmilitie onmogelijk langer zullen kunnen weerstaan, en de feiten blijven uit wijzen, dat de regeeringstroepen nochtans overal in de verdedigende positie zijn en blijven, boeken de nationalisten keer op keer successen, die echter ook weer niet zóó om vangrijk en snel zijn, dat spoedig het einde van den ontzettenden broederstrijd valt te verwachten. Vanuit het Zuidwesten blijven ze oprukken in de richting van Madrid. Hun grootste overwinning behaalden ze evenwel in het Noorden, waar de regeeringstroepen elke verdere ver dediging in de streek van San Sebastian hebben opgegeven. IN TOLEDO'S ALCAZAR. EEN PRIESTER BRENGT VERTROOSTING. Nog steeds houden 1200 burgers, mannen, vrouwen en kinderen aanhangers van de nationalisten stand in het Alcazar, d.i. het oude Moorsche paleis in Toledo. Toen de opstand acht weken geleden uitbrak en de regeering baas bleef in de provincie en de,stad Toledo, hebben de nationalistisch-gezinden zich in het voormelde Alcazar verschanst. Acht weken doorstaan ze nu de be legering. Wel naderen met den dag de troepen der nationalisten, maar waarschijnlijk zal het toch te laat zrjn, als deze Toledo hebben bezet. Het verzoek van de verdedigers van het Alcazar, om hun een priester te zenden, werd Vrijdag ingewilligd. Begeleid door officieren van de roode militie, die witte vlaggen droegen, verscheen Vrijdagmorgen om negen uur een priester voor de vesting. Na korte onderhandelingen ver dween hij achter de stuk geschoten muren van de citadel, waar hij tot twaalf uur 's middags bleef. Gedurende deze drie uren werd de strijd aan beide zgden volkomen ge staakt. De geestelijke deed na zijn terug keer de volgende schokkende mede- deelingen over den toestand in het Alcazar „Ik ben diep ontroerd door den vreeselijken aanblik, welke de man nen, vrouwen en kinderen opleverden. Woorden, om hun lijden en smarten te beschrgven, ontbreken mij. De lucht is verpest door een afschuwe lijken stank. Ik keek in de tot doods hoofden uitgeteerde gezichten van mannen en vrouwen, die door honger zoo verzwakt waren, dat ze niet meer rechtop konden staan. Tusschen de puinhoopen der vesting las ik de H. Mis. Tevoren hadden verschillen den der belegerden bij mij gebiecht. Ook heb ik twee kinderen gedoopt, die tijdens de belegering waren ge boren. Nadat ik de H. Mis had opgedra gen, heb ik den mannen verzocht, of zij toch de vrouwen en kinderen uit het Alcazar wilden laten vertrek ken. Hier onderbrak mij echter de commandant, kolonel Moscardon, met dewoorden „Wij allen verkiezen den dood boven de lafheid. Zwijg dus alstublieft." NIEUWE BEMIDDELING. Inmiddels worden nieuwe pogingen aangewend om de vrouwen en kin deren te redden. De ambassadeur van Chili, Nunez Morgado, deken van het corps diplo matique heeft den Spaanschen pre mier Caballero de bemiddeling van het corps diplomatique aangeboden ten einde de vrouwen, kinderen en grijsaards, die zich nog in het Al cazar te Toledo bevinden, te redden. De ambassadeur heeft voorgesteld, dat zij in dit geval in bescherming genomen zullen worden door het corps diplomatique, dat hun in de verschillende ambassadegebouwen een onderkomen zal verschaffen. Largo Caballero heeft den ambas sadeur zijn waardeering betuigd voor het hooge humaniteitsgevoel, dat in zrjn voorstel tot uiting komt en heeft Nunez Morgado een speciaal vrijge leide toegezegd, ten einde hem alle mogelijke faciliteiten bij het vervul len van deze zending te verleenen. De ambassadeur is reeds vergezeld van den Roemeenschen zaakgelastig den, Zanescu, uit Madrid naar Toledo vertrokken. BERLIJN TART MOSKOU. Wat er dezer dagen terecht moet komen van de officieel altijd nog vriendschappelij ke" betrekkingen tusschen Berlijn en Moskou, is onbe grijpelijk, nu Hitier zelf, het Duit- sche staatshoofd, op den Rijkspartij dag te Neurenberg de regeering van Rusland heeft aangevallen en be- leedigd op een wijze, die tevoren ongekend was in de onderlinge ver houdingen van regeeringen. Hij smaalde op „de bolsjewistische joden in Moskou", die het volk laten ver pauperen en verhongeren, terwijl de bodem overvloed van alles kan op leveren. Niet onduidelijk heeft Hitier zelf te verstaan gegeven, dat Duitsch- land wel een stuk van Rusland als kolonie zou begeeren om het te kunnen exploiteeren Het verluidt, dat Hitler ten be sluite van den Rijkspartijdag zal verklaren dat Duitschland voortaan elke politieke samenwerking met de Sovjet-regeering zal weigeren. Dit zou beteekenen, dat Duitsch land niet bereid is naar den Vol kenbond terug te keeren, zoolang de Sovjet-Unie aan den Raadstafel vertegenwoordigd is; dat er voor- loopig geen sprake kan zijn van het totstandkomen van een Oost- Europeesch Lacarno en dat ook Duitschland waarschuwt, de Sov- jetregeering op geenerlei wijze te betrekken in de komende Locarno- besprekingen te Londen. BIDDENDE OUD-STRIJDERS. VOOR DEN VREDE Met heiligen geestdrift hebben 150 duizend oud-strijders uit verschillen de landen zich in het Fransche bedevaartsoord Lourdes den vrede gewijd. Tot ver in den omtrek van het beroemde oord zijn alle gelegenheden tot verblijf der oudstrijders bezet. De pelgrims bidden voor vrede tusschen de volkeren en vrede in elk land afzonderlijk en inzonderheid in Spanje. Sommige groepen oudstrijders- pelgrims hebben bijzondere moeilijk heden te overwinnen gehad om Lour des te bereiken, zoo bijvoorbeeld de Portugeezen. VENRAY, 19 Sept. 1936. BOUWVERGUNNINGEN. Ingevolge de Bouwverordening werd vergunning verleend aan N. V. Prov. Electriciteitsmaat- sehappij, tot het bouwen van een transformatorhuisje te Oostrum F. Pluym tot het bouwen van een woonhuis aan de Minister Charles Ruysstraat H. A. J. Kerkhof tot het bouwen van een woonhuis te Oirlo Kind. P. Steegs tot het bouwen van een boerderij te Oirlo. PRIJSSCHIETEN. Zondag werd door de schutterij St. Anna het jaarlijksch prijsschie ten gehouden. De uitslag is als volgt le prijs H, v. Boven2e prijs H. Jansen; 3e prijs H. Arts; 4e prijs H. Willems; 5e prijs A. Cremers; 6e prijs J. Arts; 7e prijs J- Janssen; 8e prijs G. Jansbeken. HEIDE. Zondagnamiddag is het mooi gelegen sportterein der voetbal club Erica gelegen aan den Deurne- sche weg geopend. Nadat de geeste lijk adviseur het terrein ingezegend had, sprak de voorzitter van Erica een woord van welkom, dank en pro paganda via de microfoon, die door de Venraysche Radio Centrale werd verzorgd. De wedstrgd Merselo IVeulen I verliep spannend en eindigde met een verdiende 32 overwinning voor Merselo. De wedstrijd Erica IVeteranen Heide, die daarop volgde was zeer vermakelijk. Er waren voor 't pu bliek een menigte kostelijke oogen- blikken. De veteranen werden ver slagen met 94. Erica mag met genoegen terugzien op deze geslaagden dag. Scheidsrech ter Strijbosch leidde uitstekend. BOND VAN L. R. VAN DEN L. L. T. B. KRINGCONCOURS TE OOSTRUM. Onder groote deelname en groote publieke belangstelling werd Zondag door de Landelijke Ruiterclub „Oos trum" het sluitingsconcours seizoen 1936 voor den Kring Wanssum op een perfecte manier georganiseerd. Behalve alle clubs uit den Kring Wanssum namen nog verschillende Ruiterclubs uit de andere Kringen deel. Door Voorzitter M. Goumans werd de openingsrede uitgesproken. Hij sprak speciale welkomstwoorden tot de vele Bonds-officials, o.a. P. Die deren, Voorzitter en P. Jacobs, Secretaris. Verder dankte hij al degenen, die aan het slagen van dit concours wilden meewerken, in het bijzonder Burgemeester van de Loo te Venray, die steeds veel belang stelt in de Landelijke Ruitersport. Het feest, dat een vlot en eerlijk verloop had, liep goed van stapel. Door verschillende sportliefhebbers waren tal van bekers en andere sport-tropheën geschonken. Burgemeester van de Loo over handigde de prijzen aan de winnaars in de dressuur-nummers en het défilé. Burgemeester v. d. Loo werd op het einde van dit concours plotse ling ernstig ziek. Per auto werd hij direct naar zijn woonhuis te Venray overgebracht. Dit ongeval, welke den sympathie ken Venrayschen burgemeester trof, zette onverwachts een domper op dit zoo florisant en prettig aan den gang zijnde feest. Om circa half acht was het zeer uitgebreide programma afgewerkt. Door V. Pyls uit Venray werden de prijzen aan de winnende viertallen van het patrouille-springen overhan digd. De heer Pyls complimenteerde hierbij in het bijzonder de Land. Ruiterclub Castenray, welke vrgwel alle eerste prijzen in de clubs-afdee- lingen wist te winnen. Hij noemde dit een super-topprestatie en stelde deze club tot voorbeeld aan alle vereenigingen van den geheelen Bond. Bondssecretaris Jacobs sprak de sluitingswoorden. De uitslagen luidden Dress uurnummer voor viertallen van den Kring Wanssum. Extra- prijs beker, aangeboden door den L.L.T.B, Roermond. 1. De Peel- dravers, Ysselstyn, 832. St. Jan, Merselo, 78; 3. De Peeldravers II, Ysselsteyn, 76; 4. „Meerlo", Meerlo, 745. „Nobel", Oostrum, 716. „Wanssum", Wanssum, 69. Dressuurnummer voor viertallen L.L.T.B. of N.C.B. Beker van Ant. Ophey, Oirlo. 1. „De Eendracht", Castenray, 85; 2. „Sint Gregorius", Meterik, 69. Défilé door alle deelnemende ver eenigingen der nummers 1 en 2. Extra-prijsbeker van Hub. Jenniskens te Oostrum. 1. „De Eendracht", Castenray2. „De Peeldravers," Ysselsteyn; 3. „St.Gregorius",Mete rik; 4. „Wanssum", Wanssum. Aangespannen Belg. Type. Extra prijs beker van A. van Heyster, Oostrum. 1. H. v. Tilburg, Merselo met Mina 2. L. Jeuken, Oostrum met Willy 3. J. Tacks, Wanssum met Rosa Aangespannen Landbouwtuigpaar- den. (Hackney's uitgesloten). Extra prijs beker van Erven Rutten, Venray 1. P. Verstegen, Blerick met Johny 2. P. Theelen, Blerick, met Nëvit 3. M. Smits, Well met Togola Aangespannen open klasse. Extra prijs beker van A. Verheg gen Oostrum. 1. W. v. d. Wildenberg, Eindhoven met Master Rufus. 2. W. v. d. Wildenberg, Eindhoven met Lord Abler. 3. P. Theelen, Blerick met Ne vit 4. P. Verstegen, Blerick met Johny Harddraven Belg. Type. 1. J. Poels, Merselo metLiena 2. Jac. Philipsen, Castenr., Paulina 3. M. Peeters, Oostrum met N. N. Harddraven middel en lichte klasse. 1. P. Martens, Reuver metHella 2. J. Rambaghs, Castenray m. Max 3. R. Poels, Swolgen met Sultana Springconcours, 6 hindernissen, 18 deelnemers. Extra prijs. 1. Th. Strijbosch, Castenray met Bobby 2. F. Weys, Castenray met Elly 3. G. Mertens, Blerick metMylord 4. F. Weys, Castenray met Elly Rennen middel en lichte klasse. 1. E. Janssen, Groeningen met Vlug 2. M. v.d. Goor, Sevenum met Paula 3. J. v.d. Riet, Sevenum met Fientje Patrouille-springen. Extra beker van H. Douven, Oostrum. 1. L.R. „De Eendracht" Castenray 2. L.R. „De Peeldravers" Ysselsteyn 3. L.R. „De Eendracht" Castenray 4. L.R. „Merselo" Merselo. Sulky-draven. 1. P. Martens, Reuver met Hella 2. R. Poels. Swolgen met Sultana 3. J. Rambaghs, Castenray m. Max N.V. Crt. OPHEFFING LIJN VENLO STRAELEN. Thans is aan de stations officieel door de spoorwegen aangekondigd, dat ingaande 4 October de lijn Venlo- Straelen zal worden opgeheven. En daarmee zal Venlo een attractie armer zijn. Er bestaat inmiddels, naar de L.K. verneemt, kans dat de roode vlag en de bel in het stedelijk museum een plaatsje zullen vinden KATHOLIEKE LIMBURGSCHE KIEZERSBOND. De wijziging in de leiding van de Limburgsche Kath. Rijkskieskring- organisatie heeft in de bondsver gadering van j.l. Zondag haar beslag gekregen. Nadat de heer K. Geelen als secre taris reeds vervangen was door den heer drs. Fouraschen, uit Maastricht, werd Zondag tot voorzitter gekozen jhr. Mr. W. Michiels van Kessenich, van Beek. Aan het hoofd der bondsleiding staan thans twee jongeren, die beiden met geestdrift een groote taak aan vangen. De Kath. Limburgsche Kiezers- bond gaat een nieuw ontwikkelings stadium in met de a.s. opening van het vaste bondssecretariaat, geves tigd in de Leostichting indeBreede- straat te Maastricht. Daar zal eiken dag worden gewerkt aan de belangen onzer politieke organisatie. De nieuwe secretaris heeft er zijn dagelijksche functie. LUCIFER IN DE BENZINE. Te Roermond wilde een der chauf feurs van de Ford-garage Zondag middag een luxe-wagen van benzine voorzien toen een der in de buurt spelende kinderen een brandende lucifer in de op den grond gevallen benzine wierp. Deze vatte vlam, met het gevolg, dat ook de wagen in brand vloog en totaal uitbrandde. VERDACHT BRANDJE. Zaterdagavond is brand uitgebro ken in de woning van S. aan de Wil lem straat te Heerlen. Een passee- rend wachtmeester van de mare chaussee wist het vuur te blusschen en waarschuwde de gemeentepolitie. Bij onderzoek bleek, dat verscheidene goederen met petroleum waren over goten. S. werd hierop aaangehouden en ter beschikking van den commis saris van politie gesteld. EEN LIMBURGSCH MARIAFEEST. In Echt is Zondag een grootsch en ontroerend Mariafeest gevierd. Als derde in de rij der Limburgsche dekenaten heeft het zich dezen Zondag toegewijd aan de Lieve Vrouw. En aan den oproep tot bij woning van deze plechtigheid hebben welhaast alle bewoners dezer midden- Limburgsche streek gehoor gegeven in een verheugende geestdrift. DE KATHOLIEKE LANDDAG TE HEERLEN. De actie voor den landdag welke op 27 September a.s. vanwege de R. K. Staatspartij te Heerlen wordt ge houden, is Zondag ingezet met een sterrit van Zuid-Limburg naar Val kenburg, welke de beste verwachtin gen heeft gewekt. Op het Walram plein stroomden allen te zamen en voor de ongeveer 1500 deelnemers zijn hier enkele toespraken gehouden. De heer Jan Maessen, die met enkele medewerkers dezen tocht had geor ganiseerd, sprak een kert woord van welkom, waarna het woord werd ge voerd voor mr. Smits, Jhr. mr. Michiels van Kessenich en Pater Jacobs. AUTO RIJDT OP HET PUBLIEK IN. Te Hoensbroek is de feeestvreug- de Zaterdagavond op een droeve wij ze verstoord door een ernstig onge luk, dat verscheidene gewonden heeft gemaakt. Op de Akerstraat, waar een op tocht zou voorbij trekken en dus een dichte haag van menschen aan weers zijden stond opgesteld, passeerde om ongeveer kwart over tien een auto, bestuurd door den heer S. uit Heer len. Bij den Passartweg stak plotse ling een dame op haar fiets den weg over en, om een aanrijding te voor komen, wierp S. net stuur van zijn auto om. Hij kon evenwel niet snel genoeg remmen en reed op de langs den weg staande menschen in. De gevolgen waren ontzettend. Ver scheidene personen lagen gewond langs den weg. De heer Van Abeelen uit Heerlen bekwam een dubbele beenbreuk, zijn dochtertje liep een beenfractuur op, terwijl zijn vrouw een verwonding aan de borst kreeg. Een nichtje van deze familie kreeg een opengescheurde bovenlip, de heer Hoogakker uit Hoensbroek kreeg een schedelbasisfractuur, terwijl nog ver scheidene andere personen lichte verwondingen en ontvellingen oplie pen. In allerijl zijn de gewonden naar het St. Josephziekenhuis te Heerlen overgebracht, nadat door dr. Van Mekel, voor wiens huis het ongeluk gebeurde, de eerste hulp was ver leend. DISTRICTSDAG K. J. M. Te Venlo heeft Zondag de eerste districtsdag van de K. J. M. voor Noord-Limburg plaats gehad. Door ruim 700 K, J. M.-ers van Reuver tot Mook werd hieraan deelgenomen. De K. J. M.-ers kwamen om 10 uur in Huize Nazareth te samen. Van hieruit vertrok men naar Genooi, waar om 11 uur door den districts directeur kapelaan Omloo uit Venlo in het processiepark een plechtige Hoogmis werd opgedragen en door directeur Jenneskens een feestpre- dicatie werd gehouden. Na de Hoog mis volgde een pic-nic in een weide tegenover Huize Nazareth, terwijl om 1 uur een groote vergadering plaats had. Met een plechtig Lof in de St. Martinuskerk werd de dag gesloten. LANDBOUW -TENTOONSTELLING TE DEURNE. Onder groote belangstelling, vooral uit landbouwkringen en begunstigd door mooi herfstweer is Zaterdag middag de groote land- en tuinbouw tentoonstelling van den kring Hel mond van den N.C.B. met mede werking van den R.K. Jongen Boeren stand en den R.K. Boerinnenbond in den Kasteeltuin officieel geopend. Deze grootsch opgezette tentoon stelling, die zeker wel een evene ment genoemd mag worden op het gebied van den landbouw en de katholieke boerenbeweging in de gemeente Deurne en in den geheelen kring Helmond van den N.C.B. is uitstekend geslaagd. Alle drie dagen werd de tentoonstelling druk bezocht, ook vanuit de omliggende plaatsen. DE TWINTIGSTE FOKVEEDAG TE CUYK. De vierde Donderdag in September nadert en deze is in Brabant gere serveerd voor den grooten Cuykschen fokveedag, die derhalve dit jaar op den 24sten dezer maand zal worden gehouden. Aan velen is dit bekend maar niet aan allen en dit bericht wil juist hen bereiken, die er nog niet mee op de hoogte zijn, wat er op dien dag te Cuyk te zien is. Wanneer zij dan aan het vriendelijk Maasstadje een bezoek brengen, zul len zij een massa binnen- en buiten landers opmerken, die allen optrek ken naar de uitgestrekte weide, waar het puikje van het Cuyksche vee te bewonderen valt, een élite, welke ieder jaar in aantal en kwa liteit toeneemt. Vermeldde de cata logus van den vorigen fokveedag 595 stuks vee, thans zijn er- niet minder dan 710 opgegeven nl. 244 koeien, 235 vaarzen en pinken, 31 niet-geregistreerde dieren en 200 stieren. Verder zullen worden voor gebracht 6 groepen stamvaders met oudere afstammelingen. 11 groepen stamvaders met jongere afstammelingen. 17 groepen van 5 stuks eigenge- fokte dieren. 38 groepen van 3 stuks eigenge- fokte dieren. 12 groepen van koeien met den vereenigingsstier. Uit deze korte opsomming blijkt overduidelijk, van welke groote be- teekenis deze fokveedag is. Daar-om zal geen enkele fokker of veehouder er spijt van hebben, als hij hem gaat bezoeken. Voldaan zal hij huiswaarts keeren en gesterkt in zgn streven door oordeelkundige fokkerij zijn eigen veestapel op hooger peil te brengen en hem in kwaliteit zoo dicht mogelijk die van het Cuyksche vee te doen benaderen. VERBLINDE AUTO-LICHTEN. Op den weg NijmegenWijchen is Zaterdagavond een auto, bestuurd door mevrouw Tieselaar uit Arnhem, met groote vaart op een melkwagen gereden, vermoedelijk doordat de be stuurster van de wijs werd gebracht door het ongedimde licht van een tegenligger. De botsing was zóó he vig, dat de auto aan één zijde werd opengescheurd. Mevr. Tieselaar werd zeer ernstig aan het hoofd gewond. Zij werd in hopeloozen toestand naar het Canisius-Ziekenhuis te Nijmegen vervoerd. Zondag is mevr. aldaar overleden. GROOTE BOERDERIJ DOOR BLIKSEM GETROFFEN EN AFGEBRAND. Zondagavond omstreeks acht uur werd een groote boerderij in Den Dungen nabij Den Bosch, bewoond door den landbouwer J. Broeren, door den bliksem getroffen. Het huis brandde geheel af, aan gezien de brandweer niets tegen het vuur kon uitrichten. De inboedel kon gedeeltelijk worden gered. Men slaag de erin, het vee in veiligheid te bren gen. Verzekering dekt de schade. MOORD TE HEEZE. ZIJN BUURMAN DOODGESTOKEN Zondagavond omstreeks zes uur is tgdens een twist zekere D. uit Leende, die ongeveer veertig jaar oud is, door zijn buurman van M. met een mes gestoken. Een van de messteken trof D. in het hart, zoo dat de getroffene terstond overleed. De politie heeft de zaak in onder zoek. De moord houdt vermoedelijk ver band met een familiekwestie. Om streeks zes uur ontmoette de 46-j. ongehuwde Dobbelman, woonachtig te Leende, zijn buurman Jef van M. in een der straten van Heeze. Beiden waren per rijwiel. Van M. vroeg Dobbelman van zijn fiets te komen hetgeen deze weigerde. Daarop reed van M. hem omver. Dobbelman kwam weer op de been, pakte zijn fiets en reed weg. Van M. ging hem achterna en volgde hem tot in het veld, waar hij hem te pakken kreeg. Van M. trok een mes en stak D. verschei dene malen. D. sprong echter op, maar opnieuw wierp van M. zich op zijn slachtoffer en stak hem in pols en borst. Een dezer steken trof het hart, waardoor Dobbelman onmid dellijk dood was. Van M. heeft de vlucht genomen doch is Maandagavond te Someren aangehouden. DE EXTRA UITKEERING WERKLOOZEN. Zooals bekend, heeft de minister van sociale zaken in de vergadering van de Eerste Kamer van Vrijdag j.l. medegedeeld, dat ter gelegenheid van de verloving van H. K. H. Prinses Juliana aan alle ondersteunde werk- loozen een extra-uitkeering van f 2.50 zou worden gegeven. Naar wij vernemen is het de be doeling van den minister van Sociale Zaken dat de bovengenoemde uit- keering zal worden verstrekt op den steun berekend over de week van 1319 September. HERFST IN DE VELUWSCHE BOSSCHEN. Het zijn nog niet zoozeer de ver anderde tinten, die in de Veluwsche bosschen den naderenden Herfst aankondigen, als wel de groote om mekeer, welke de laatste paar we ken in het leven van het edel wild heeft plaats gegrepen. Voor enkele dagen zag men op een fietstocht door de bosschen sporadisch een van zijn kudde afgedwaald hert en den laatsten tijd, op die prachtige nazo mer-middagen kon men op de uitge strekte heidevlakten en voederplaat sen meermalen roedels van 60 stuks en meer aantreffen. Die samenkop pelingen wezen op den naderenden bronstijd. Vele natuurliefhebbers, ook van elders begeven zich per auto of rij wiel naar de bekende weide bij het Aardhuis, waar gewoonlijk 's middags tegen 4 a 5 uur tal van herten bijeen zijn, terwijl hun gezelschap geregeld in sterkte toeneemt, doch waarbij de nieuw aangekomenen, vooral de ge- weidragende exemplaren lang niet altijd vriendelijk ontvangen worden en dikwijls een gevecht op natuur lijke wapenen hebben te leveren. Hoorde men de vorige week des avonds en des nachts nog maar een enkelen galm van de dieren, er valt in het nachtelijk geloei een duidelijk crescendo te bespeuren en vooral in de omgeving van Pomphui en Das senberg klinkt het voor den oninge wijde soms angstwekkend. Bij de komende wassende maan kan men tegen het maanlicht in ook in den laten avond dikwijls aardige tafereelen treffen. Wegens den bronst dér edelherten zai het zuidelijk gedeelte „De Hooge Veluwe" met ingang van Zondag 20 September voor den tijd van drie weken voor het publiek gesloten zijn. Het in het noorden van het park ge legen cultuurgedeelte blijft ook voor auto's echter geopend; de autoroute is zelfs aanzienlijk ver lengd. Ook het jachtslot St. Hubertus is thans gesloten. ANDRÉ SPOORENBERG. t Op ruim 72-jarigen leeftijd is Maan dag te Helmond plotseling overleden de heer Andrë Spoorenberg, een zeer vooraanstaand ingezeten der stad. Op charitiatief gebied stond de heer Spoorenberg in de voorste rijen. Ja ren was hij secretaris der St. Vin- centiusconferentie in de H. Hart parochie, waarvan hij ook kerkmees ter was. Van zijn hand verschenen tal van werkjes in proza en poëzie, waarvan sommige in dialect en meest het leven in Helmond in vroeger tijd tot onderwerp hebbend. Met den heer Spoorenberg is een geacht en populiar ingezetene van Helmond heen ge gaan. NEDERLANDERS HEBBEN AUTO-ONGELUK IN BELGIE. Bij Brasschaet (België) is op den grooten verkeersweg Breda-Antwer- pen een Belgische auto, waarvan de bestuurder, die alleen in den wagen zat, in beschonken toestand ver keerde, in volle vaart op eenNeder- landschen auto gereden. De vier inzittenden daarvan, jongelui uit Tilburg, hebben hierbij verschillende verwondingen opgeloopen. Twee van hen moesten in het ziekenhuis te Antwerpen opgenomen worden. De twee anderen zijn naar Tilburg ver voerd. De Hollandsche auto, aldus de „Tel.", reed met een vaart van ongeveer 80 K.M. en kwam uit België de Belgische wagen, die eveneens een flinken gang had, kwam uit Holland en ging links van den weg rijden. Beide wagens werden totaal vernield. Een der Hollanders werd gescalpeerd; van een ander werd de neus zoo goed als afgesneden, een derde had een beenbreuk en een ingedrukte borstde vierde was er nog hét best afgekomen. Hij had lichte wonden aan gelaat en handen. NOODLOTTIGE THUISRIT. Dinsdagnacht is de gehuwde mgn- werker J. Colaris wonende te Neer beekBeek, die per fiets van de mgn huiswaarts keerde, op den rijksweg te Beek bij het oversteken van de Haardboomstraat aangereden door een vrachtauto, welke bestuurd werd door B. uit Borgharen. C. werd zeer ernstig gewond naar het ziekenhuis te Sittard vervoerd. De vrachtauto, welke in beslag was genomen, is later vrg gegeven, DE RIJKSDAALDER EXTRA- STEUN. De minister van Sociale Zaken

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6