WOL A. THIELEN Paarden- verzekering Gemengde Berichten Kerknieuws. Advertenttën. Jeanne Goumans Jan Aldenhuijsen Premiebetaling pootaardappelen Victor Olie-gloeier Gebr. Lucassen losche nachtveiligheidsdienst D. uit Venlo, omtrent wiens aanhouding reeds eerder werd bericht. Alleen D. bevindt zich terzake van den roofoverval in hechtenis, de overige drie zijn voor andere in braken gedetineerd. Het viertal heeft als verdediger gekozen, Mr. E. Daub, advocaat en procureur te Venlo. BURGEMEESTER VAN DE LOO. De tijding van de plotselinge on gesteldheid van den EdelAchtb. Heer Burgemeester v.d. Loo wordt emotio neel geëvenaard door de algemeene belangstelling der geheele bevolking in het verloop van het ziekteproces. Naar we vernemen is in deze nog steeds absolute rust voorgeschreven en is het moeiltfk hier meer positiefs over te vernemen. Het vurig gebed van allen tot be houd van onzen energieken Burger vader moge leiden tot zijn bestendig herstel. KAPELAAN TEUNISSEN. Als een loopend vuurtje verspreid de zich Donderdagmorgen door Venray het geruchtKapelaan Teunissen is benoemd te Wijk- Maastricht. Al gunnen we Z. Eerw. van harte deze pomotie, toch kwam ook een ander gevoel in ons op en wel van zorg over al datgene, wat Zijn Eerwaarde in de 4a/2 jaar ver blijf in onze Parochie heeft'tot stand gebracht met al zijn vurige ijver en energie. Mede zullen tengevolge van deze benoeming tal van postjes open- komen, want Zijn Eerwaarde deed aan cumulatie, al waren de betrek kingen niet gesalarieerd Aan de vervulling dezer posten kon men zulks echter niet merken en steeds gaf Zijn Eerwaarde zich geheel. Zoo was hij o.a. Geestelijk Adviseur van het Kerkelijk Zangkoor, van de R.K. Jonge Boeren, R.K. Middenstand en Vakgroepen, Bouwvakpatroons, Sme den en Electriciens, R.K. Boerenbond Heide, Gymnastiekclub St. Christoffel, Directeur Maria-Congregatie, K.J.V., Moderator van de K.J.M.V. en der Studentenclub St. Bernardus. In alle vereenigingen en clubs zal men Zijn Eerwaarde om diens werk lust en ijver ten zeerste missen en zal het inspanning vergen om den bestaanden vooruitgang te besten digen. Maar ondanks dit alles, wenschen we Zijn Eerwaarde van harte op zijn nieuwe standplaats alle succes toe en zullen we zijn gedachtenis in aangename herinnering houden. VOLKSCONCERT. Morgen Zondag zal Venray's Har monie een concert geven op de Groote Markt. Dit is het laatste volksconcert van dit seizoen. Aanvang 7 uur nam. DE K.R.O.-TROUBADOURS NAAR VENRAY. Op hun propaganda-tocht door ons land zullen de K.R.O.-Troubadours met de Heeren Tholen en van Lier, ook een bezoek aan Venray brengen. Zij zullen op Zondag 18 October a.s. een avond geven in de Wilhel- minazaal, Schoolstraat. 40-JARIG PROFES SIEFEEST. 30 September herdenkt onze oud dorpsgenoot, de Zeereerw. Pater Benvenutus Boom, Oud-Gardiaan van het klooster te Nijmegen en sinds eenige weken Vicarlus in 't klooster te Velp bij Grave den dag, waarop hij voor 40 jaren intrad bij de Ca- pucijnerorde van den heiligen Vader Franciscus. Dinsdag hield de R.K. Propa- gandaclub „Credo Pugno" haar maan- delijksche vergadering welke door alle leden werd bezocht. Besloten werd de actie Priester studiefonds, wegens drukke werk zaamheden in Augustus gestaakt, in de volgende maanden zal worden voortgezet, want er hangt van deze actie zooveel af, dat men deze niet genoeg kan doorvoeren. Tevens zal getracht worden busjes voor datzelfde doel te plaatsen. Bij voldoende deelname zal een tweede Fietstocht-bedevaart van werkloozen, die de eerste béde vaart niet hebben kunnen meemaken, ge houden worden naar het genade-oord Tienray op Donderdag 24 September. Het vertrek is bepaald om 2 uur vanaf Patronaat. Donderdagmorgen overleed al hier vrij plotseling de Heer Gerard Willems, in den ouderdom van 71 jaren. De overledene was vanaf de oprichting tot voor enkele jaren Voorzitter van de CoÖp. Zuivelfabriek „Venray", waaraan hij zijn beste krachten wijdde. Bij zijn aftreden wegens hoogen leeftijd werd hij ge kozen tot Eere-Voorzitter. Verder was de overledene een trouw lid van de St. Vincentiusver- eeniging en bestuurslid van de Derde Orde! Hij ruste in vrede ZILVEREN PROFESSIEFEEST. Op 4 October a.s. hoopt onze oud dorpsgenoot Pater H. Peeters, Mis sionaris van het H. Hart, thans werkzaam in de missie van Celebes zijn zilveren Professiefeest te vieren. Daar dezen Missionaris in zeer be hoeftige omstandigheden verkeert, zoozeer zelfs, dat hij niet in staat is voor zijne acht parochies miswijn en kaarsen aan te schaffen, zal ons Venray, dat bekend is omzijn offer vaardigheid en liefde jegens hare Priesters, ook nu niet achterblijven en willen bijdragen om dien nood eenigszins te verlichten. Het zou een waardig en passend geschenk zijn bij zijn Professiefeest. Giften worden gaarne en dankbaar aangenomen bij 't Bureau van dit Blad en Heuvelstraat 3. DE NATIONALE FEESTDAG TE VENRAY. Ook Venray heeft getoond met de geheele Nederlandsche bevolking te deelen in de overal spontaan betoonde belangstelling bij de verloving van H. K. H. Prinses Juliana en Prins Bernhard zu Lippe Biesterfeld. over om een grootscher opgezet feestprogramma te ontwerpen, maar toch woekerde het Oranje-Comité met den toegemeten tijd en wist, naar Limburgsche zede, er nog wat van te maken. De uitgestoken vlaggen gaven in het mooie Septemberweer een vroo- lijken aanblik. De Muziekkiosk was rijkelijk met lampions verlicht en zeer velen waren gewapend met lampions om straks de fakkeloptocht te begeleiden. Terwijl Venray's Harmonie uit zijn uitgebreid reportoire de mooiste nummers gaf, kwamen de Eerw. Zusters Ursulinen van het Pensionaat Jerusalem met alle van lampions voorziene Pensionaires op hun tocht door Venray op de Groote Markt, onder het zingen van nationale liederen, waarbij de Harmonie onmid dellijk instemde. Het was werkelijk een zeer mooi moment. De Groote Markt was geheel door feestvierenden bezet, toen een lid van het Oranje-Comité den Edelachtb, Heer Burgemeester van de Loo het woord verleende en de bevolking in een mooie rede toesprak, waarin de Oranjeliefde der Limburgers terecht tot uiting kwam. Met een driewerf „hoera" op H.M. de Koningin, het verloofde Vorstelijk Paar en het Vaderland werd deze enthousiast toegejuichte rede gesloten. De onmiddellijk daarna opgezette Fakkeloptocht, aan welks hoofd Venray's Harmonie en Oranje-Comité werd door een groote massa deel nemers gevolgd op hun tocht door Venray's straten en begaf zich naar het woonhuis van den Edelachtb. Heer Burgemeester, waar met een aubade deze feestelijkheid gesloten werd. Nog lang bleef de jolijt hoogtij vieren, tot het einde van het ver lengde politie-uur kwam. VRAAGT GOUMANS' eigen fabrikaat FONDANT BORSTPLAAT V ALK- REVUE. DE COMPETITIE BEGINT. Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en morgen zullen de poorten der R.K.sportvelden worden geopend, opdat Koning Voetbal er zijn intrede zal kunnen doen. Reeds aanstonds komen alle elf tallen van de Valk op het groene tapijt. De inzet van de competitie, die ook dit jaar weer interessant belooft te worden, mag zeer belaDg- rijk voor de Valk worden genoemd. De ontmoeting de Valk IMon- tagnards belooft reeds zeer spannend te worden. De uitslag is o.i. onzeker, doch de Valk is op eigen veld moei lijk te slaan. Montagnards heeft dit seizoen weer een goede en vlugspelende ploeg, die er alles op zal zetten om de competitie met een overwinning te beginnen. Nemen we de 83-overwinning van de Valk tegen Meijel in aan merking, dan gelooven we wel, dat de roofvogels zich a.s. Zondag ook staande zullen houden. De Valk 2 gaat op bezoek bg L.V. C. te Lomm, dat verleden jaar on geslagen kampioen werd. Aan een voorspelling wagen we ons niet, doch kansloos achten we de reserves zeker niet. De Valk 3 krijgt handen en voe ten vol op de Smakt, en zal met een kleine overwinning, misschien wel met een gelijk spel tevreden moeten zijn. De Valk 4 speelt morgen haar laatste jeugd-comp.-wedstrijd tegen Meterik 3. Een gelijk spel is reeds voldoende voor de Valkjes om kam pioen te zijn. Onnoodig te zeggen hoe spannend het zal worden. De vier uitslagen zien we met be langstelling tegemoet. Valken, veel succes LUXOR THEATER. Het welbekende wonderkind Shirley Temple, waarvan reeds een paar films hier werden vertoond „Hartedief" en „De Kleine Kolonel" hebben haar stormenderhand ver overd. Thans zullen wij haar kunnen aanschouwen en bewonderen in haar groote film „Om hun kind." Deze film is vervaardigd naar den roman van Florence Leighton „Heaven's Gate", waarin de kleine Shirley als partner heeft Rosemary Ames, Joel Alccrea en Lyle Talbot. Het zou te ver voeren deze pracht film in zijn geheel te beschrijven. Eenieder weet wat of Shirley Temple is in een film en hoe zij met haar gulle lach aller harten veroverd heeft. Als 2e hoofdfilm vertoond de Luxor „Liefde is troef" met den wel bekenden Paul Hörbiger en Jenny Jugo in de hoofdrollen. Een film die af is en een waarlgk grootsteedsch programma, dat drommen bezoekers zal trekken. Dit programma wordt 3 dagen, Zaterdag, Zondag en Maan dag vertoond. OOSTRUM. Onze kermis ken merkte zich dit jaar door veel grootere drukte, als we andere jaren gewoon waren. Zondag werd de kermis ingezet door een prachtig geslaagd concours van de Rijver- eeniging, terwijl Zondag en Maandag avond een tweetal strijkjes zorgden voor de gezelligheid en veel belang stelling trokken. Tot slot gaf Dinsdag onze Harmo nie een concert, waarbij alle café houders met een bezoek werden vereerd, en alle vereenigingen van Oostrum waren hierbg vertegen woordigd, alsook de Handboogschut- terg „St. Antonius" Halfweg. Vooral onze bekende „Jazz Band" heeft zich onderscheiden door onvermoeide activiteit. Nadat door verschillende sprekers klinkende toespraken waren ten beste gegeven, werd besloten om bij het a.s. huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bernhard een Oranjefeest te organiseeren, waaraan door alle vereenigingen spontane medewerking werd toege- De Nationale Feestdag 12 Septem- zegd. Hierna werd met het „Wilhel- ber liet jammer weinig tijdruimte mus" deze gezellige kermis besloten. CASTENRAY. Onze kranige Rui- terclub behaalde Zondag op het con cours te Oostrum niet minder dan 4 bekers en f 42.aan geldprijzen. Proficiat VEEMARKT TE HORST. Totale aanvoer 171 stuks. Rundvee 38 stuks. 25 dragende koeien van f 160.tot f 220.13 stuks vet vee van 28 tot 34 ct. per Kg. Slappen handel met iets mindere prijzen. Biggen 133 stuks. Prijzen van f 6. tot f 10.Handel over het algemeen matig. WANSSUM. Tijdens het onweer dat Dinsdag boven onze gemeente woedde, werd een koe van den land bouwer M. door den bliksem gedood RESTAURATIEWERK. Voor de restauratie van den toren en koor der katholieke kerk te Affer- den wordt op de rijksbegrooting f 12.000 aangevraagd. OVERLOON. Dezer dagen is de eerste nieuwe zijbeuk van de kerk in gebruik genomen. De diensten zijn Zondags weer als gewoon. De kerk is door deze verbouwing heel wat mooier geworden en de plaatsruimte veel grooter. November a.s. hoopt men, met de verbouwing klaar te zijn. Op de groote paardententoon- stelling te Deurne behaalde de landbouwer A. Bloemen, met Elza van Koekerse den lsten prijs en Jos. Peeters met Brunette, den 3den prijs. - Daar er hier ieder jaar vóór den knipcursus, gegeven door de Eerw. Zusters, veel deelname bestaat, zal begin October wederom een nieuwe cursus voor Lingerie Costumière beginnen. Zie advertentie in dit blad. De prachtige moderne aard appelen-bewaarplaats van den plaat selijken Boerenbond is gereed en kunnen pootaardappelen in bewaring worden gegeven. BRAND IN EEN SACRISTIE. Door onvoorzichtigheid van een der misdienaars ontstond brand in de sacristie van de parochiekerk te Spaubeek bij Sittard. Snel ingegre pen, kon de brand worden beperkt tot de sacristie, waar niettemin voor een waarde van circa f 300 aan pa ramenten verbrandde. HET GOUVERNEMENTSGEBOUW TE MAASTRICHT. Als vervolgtermgn voor den bouw van een gouvernementsgebouw te Maastricht is op de begrooting van Binnenlandsche Zaken voor het dienst jaar 1937 een van f 35.000 uitgetrok ken. ONTSLAG AANGEVRAAGD. De heer S. van Zwanenberg heeft ontslag gevraagd en verkregen uit zijn functie van regeeringscommis- saris. DOOR GASVERGIFTIGING Woensdagnacht heeft zich te Delft een ernstig geval van gasverstik- king voorgedaan, waarbij twee per sonen den dood hebben gevonden. De 37-jarige Van O. en zijn 32-ja- rige echtgenoote vond men bedwelmd te bed liggen. Een onmiddelijk gewaarschuwde dokter stelde pogingen in het werk om met behulp van een zuurstof-ap paraat de levensgeesten op te wek ken. Hij mocht hierin evenwel niet slagen en kon slechts den dood van de beide slachtoffers constateeren. DUIZEND GULDEN ONRECHT- MATIGEN STEUN. De politie te Doetichem heeft pro ces-verbaal opgemaakt tegen een werklooze steuntrekker, die de laatste jaren circa duizend gulden uitge keerd heeft gekregen, terwijl geble ken is, dat de man niet onbemiddeld is. Een volledige bekentenis is reeds afgelegd. VORSTELIJK VERLOOFDE PAAR IN AMSTERDAM. Geestdriftig en oprecht heeft de Amsterdamsche burgerij Donderdag haar vreugde uitgejubeld over de verloving van Prinses Juliana met Prins Bernhard. Uren aaneen is het vorstelijk Verloofd Paar en Zijn Koninklijke Moeder toegejuicht. DOODELUK ONGELUK IN EEN FABRIEK. In de papierfabriek „De Halve Maan" aan de Noordzijde van het Kanaal, te Apeldoorn is de 50-jarige gehuwde arbeider J. ten Hove door onbekende oorzaak tusschen een draadschijf van een drijfriem en den muur bekneld geraakt en vrijwel op slag gedood. De man was reeds 16 jaar aan deze fabriek werkzaam. KAPITALE BOERDERIJ AFGEBRAND. Op het landgoed de Beukenhorst bij 's-Hertogenbosch is in het middag uur de kapitale boerderij van den landbouwer J. Bekkers door een feilen brand totaal vernield. De groote met den oogst volgeladen schuren alsmede eenige hooi- en stroomijten zijn volkomen in de vlammen opge gaan. De aangerichte schade beloopt ongeveer f 15.000. Zij wordt slechts ten deele door verzekering gedekt. De hoeve was door Bekkers ge pacht van den heer Fentener van Vlissingen uit Vught, eigenaar van de Beukenhorst. De gemeente-brand weer, die met een zwaren motor wagen diep het land in moest om de boerderij te bereiken, is na zeer veel moeite erin geslaagd den brand te localiseeren. DE „POURQUOI PAS" VERGAAN. Een officieel bericht uit Goenland meldt, dat de Fransche bark „Pour- quoi Pas", het schip van de Pool expeditie onder leiding van den Franschman Charcot, Woensdag tijdens een storm aan de kusten van IJsland is vergaan en dat de geheele bemanning, op een enkele uitzonde ring na, om het leven is gekomen. De lijken van dertig personen, waaronder dat van dr. Charcot, zijn op de kust van IJsland aangespoeld. ARMOE-PARASIETEN. In Amsterdam zijn een paar op lichters er weer in geslaagd om een 9-tal crisisslachtoffers, werkloozen en kleine burgers, van hun spaar penningen of de spaarpenningen van familieleden te berooven door ze een „toekomst" voor te spiegelen in niet bestaande bakkersfilialen. De gega digden werden aldus ontlast van be dragen, varieerende van 100—600 gulden. De schuldigen loopen nog vrij rond, want de oplichting was in keurige contracten wettelijk geregeld. Dagelijks vallen op dergelijk wijze slachtoffers. We vragen ons af, of het geen tijd wordt, dat de regeering door de Kamers met spoed die wets wijzigingen doet aannemen, welke het mogelijk maken om de parasie ten, die teren op de armoe van hun medemenschen, voor langen tijd on schadelijk te maken. Duivensport. P.D.V. DE ZWALUW. Zondag hield de Postduivenvereni ging De Zwaluw haar laatste vlucht met jonge duiven vanuit Compiegne, afstand 324 K.M. De prijzen werden behaald als volgt le, 10e en overduif G. Jansen, 2e en 8e E. Vermeulen, 3e J. Kusters, 4e W. Thijssen, 5e J. Vollebergh, 6e P. Kersten, 7e en 17e St. Servaas, 9e M. Beterams, 11e en 16e Jac. Verstegen, 12e en 13e G. Vissers, 14e Gebrs. Jansen, 15e J. Jansen, 18e L. Maassen. De diploma's werden gewonnen door G. Vissers le en 2e en E. Ver meulen 3e. Los 11 uur met Z.-O. wind. Aan komst eerste duif 3-48-20, laatste duif 4-22-16. Uitslag wedvlucht AmpsiD, met late jongen, afstand 120 K.M. le, 4e, 8e, 10e en 22e G. Vissers, 2e M. Franken, 3e, 6e en 19e Jac. Verstegen, 5e en lie G, van Dijck, 7e en 20e Gebrs. Jansen, 9e en 21e M. Beterams, 12e J. Aarts, 13e, 14e 15e en 16e Gebrs. Rutten, 17e en 18e Gebrs. Theeuwen, 23e J. Vollebergh, 24e St. Servaas. Overduif Houben- van Ooi. Los 12 uur met Z.-O. wind. Aan komst eerste duif 1-53-16, laatste duif 2-5-11 uur. - Uitslag wedvlucht Ampsin, met oude duiven, afstand 120 Km. le, 10e en 19e M. Franken, 2e en 4e H. Derks, 3e M. Poels, 5e P. Kersten, 6e en 16e Gebrs. Rutten, 7e L. Maassen, 8e G. van Dijck, 9e en 18e Jac. Verstegen, lie M. Beterams, 12e en 13e Gebrs. v. d. Heyden, 14e Houben-van Ooi, 15e G. Jansen, 17e J. Jansen, 20 M. v.d. Ven, Overduif St. Servaas. Los 12 uur met Z.-O. wind. Aan komst eerste duif 1-53-41 uur, laatste duif 2-4-4 uur. P.D.V. „DE EENDRACHT." Uitslag wedvlucht Momignies 211 K.M. Los 8.30. Wind Z. Oost. Aankomst eerste duif 10-50-44. Aankomst laatste duif 11-48-54. 1—2—6—7 J. Strijbosch3—10—12 BoomJenniskens 414 J. Lumler 516 J. Dinjens81117 Gebr. Spee9 H. Janssen13 A. Loonen 15 en overduif L. Coopmans. Uitslag BeekElsloo. Los 8.30. Windr. Z.O. Aankomst eerste duif 10-5-28. Aankomst laatste duif 10-56-2. 1 J. v. Houdt2 J. Boom-Jennis- kens 3568 J. Dinjens 4 L. Coopmans 711 J. Lümler 9 A. Loonen10 A. Arts. BENOEMINGEN BISDOM ROERMOND. Z.Hoogw. Exc. Mgr. Dr. J. H. G. Lemmens, Bisschop van Roermond, heeft op hun verzoek eervol ontslag verleend aan de weleerw. Heeren W. A. J. Rieter als pastoor te Blerick (H. Antonius) J. H. E. Biermans als pastoor te Elsloo F. F. F. Krijn als pastoor te Neer beek en om gezondheidsredenen op zijn verzoek aan den weleerwaarden Heer H. H. Backhaus als kapelaan te Margraten en heeft benoemd tot pastoor te Blerick (H. Antonius) den weleerw. Heer E. F. J. Geelen Rothem den weleerw. Heer J. M. Prevoo Jabeek den weleerw. Heer J. W. Gerards Elsloo den weleerw. Heer J. W. Houben Neerbeek den weleerw. Heer N. H. C. Boshouwers Beegden den weleerw. Heer J. H. Janssen heeft belast met de oprichting eener nieuwe parochie onder Stein den weleerw. Heer J. F. Geurts heeft benoemd tot rector aan het ziekenhuis te Venlo den weleerw. Heer P. J. A. Eggelen tot directeur van Huize St. Jan te Venlo den weleerw. Heer J. J. Hel- gers. en tot kapelaan te Elsloo den weleerw. Heer L. J. H. Pelzer Hoensbroek den weleerw. Heer W. H. Hermans Maastricht (O.L. Vrouwe) den weleerw. Heer J. A. C. H. Habets Margraten den weleerw. Heer N. L. A. Willems; MolenbergHeerlen den weleerw. Heer F. J. A. Schleiden Nederweert den weleerw. Heer F. J. W. Rulkens Simpelveld den weleerw. Heer J. L. RuyckenJ Speltholzerheide den weleerw. Heer P. J. Herpers Stevensweert den weleerw. Heer J. E. Wintgens Susteren den weleerw. Heer M. G. G. J. Packbier Vaals den weleerw. Heer W. H. B. Mullenders VENRAY den weleerw. Heer J. N. H. van Wijngaarden Wijk den weleerw. Heer L. J. A. Teunissen Afferden den weleerw. Heer H. P. A. J. Gerrits Beegden den weleerw. Heer H. H. Opveld Bocholtz den weleerw. Heer P. J. H. Peters Heyen den weleerw. Heer Heer A. J. H. Geurts Hoensbroek den weleerw. Heer H. M. J. Hendrikx; Horn den weleerw. Heer G. J. G. Coenen Leveroy den weleerw. Heer G. H. van Helden; Lutterade den weleerw. Heer M. H. Partouns Maastricht (H. Theresia) den wel eerw. Heer A. J. G. H. Wolfs Meerlo den weleerw. Heer H. A. C. Janssen; Oud-Vroenhoven den weleerw. Heer J. J. H. Voncken; Schin op Geul den weleerw. Heer C. H. E. Hoenen; Schinveld den weleerw. Heer J. A. J. Custers; Slenaken den weleerw. Heer M. J. A. J. Keulen; Steyl den weleerw. Heer A. J. J» Geurts; Vaals den weleerw. Heer H. Th. E. Beel; Venlo (H. Hart) den weleerw. Heer J. H. Tindemans; VENRAY den weleerw. Heer J. M. Kuepers; Vglen den weleerw. Heer V. Debets; WANSSUM den weleerw. Heer N. H. J. Naus; Maastricht (Witte vrouwen veld) den Heer J. A. H. Pisters; de laatste 22 Priesters van het Seminarie. Audiëntiedagen voor de nieuwbe- benoemde priesters zgn: 21, 25, 28, 29 en 30 September. Burgerlijke Stand Venray* Van 11 tot 19 Sept. 1936. GEBOREN Agnes A. M. Groetelaars, Veulen Ferdinand Ch. P. M. Camps, Oostrum Elisabeth J. M. van Leuven, Oostrum Johannes A. Drabbels, Langstraat Catharina F. H. v.Gerven, Mersel.weg Helena A. J. v. d. Beuken, Oirlo GEHUWD: Peter J. M. Zeegers, 21 jaren, land bouwer en Johanna J. Camps, 24 jaren, beiden te Venray« ONDERTROUWD Johannes L. van Hoof en Maria G. Spreeuwenberg, beiden te Venray Johannes M. Aldenhuijsen te Boekel i Johanna J. Ch. M. Goumans te Venray. OVERLEDEN Reinier W. van Zinderen, oud 5 maanden, woonwagenplaats. Anna M. Claessens, weduwe van A. Weijs, oud 69 jaren, Steeg. Gerardus Willems, echtgenoot van Geertruida Lammers, oud 71 jaren, landbouwer, Leunsche weg. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Morgen ZONDAG 10 uur speciale Mis voor de vruchten der aarde, 2 uur groote Congregatie, 3 uur L0f waarna de Zeven Weeën op het kerkhof gebeden worden. MAANDAG half 8 leesmis, 8 uur jaarg. voor Gertrudis Arts en ouders, 9 uur uitvaart voor Gerard Willems, uur Lof. DINSDAG half 8 leesmis, 8 uur Sol. jaarg. voor denZeerEerw. Heer Pastoor Eug. Janssens. WOENSDAG half 8 leesmis, 8 uur jaarg. 2e klas voor Anna van Vosse- len en Joh. Janssen. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Communie van de leer lingen der Jongensschool, 8 uur jaarg. voor Martinus Jenniskens. VRIJDAG half 7 leesmis voor H. Alberts als oud lid v. d. bond van P.T.T.-personeel St. Bonifatius, half 8 jaarg. voor Agnes Poell, 8 uur jaarg. 2de klas voor P. Willems van Dijck. ZATERDAG half 8 jaarg. voor Mathijs Janssen, Lambertina van Rens en hun zoon Piet, 6 uur Lof. Wordt biecht gehoord van 5 tot 7 uur. Woensdag half 8 best. leesmis voor fam. Peeters-Hillen. K. J. V. en K.J. M. Zondag algemeene H. Communie. 3.30 Aspirant K.J.M. 5.10 K.J.M.-ers 67.30 Sportclub Maandag 89 Godsdienstclub Dinsdag half 8half 9 Gymnastiek H. Familie. Deze week vieren hun patroon heilige H. Arts, M. Laurense, A. Berbers, M. Willems, H. Groenen, G. Peters, W. v.d. Laar, J. Litjens, W. Schols, P. Schaeffers, H. Spee, H. Janssen, J. Loonen, V. Bardoel, J. v. Kempen, E. Poels, J. Camps. Donderdagmiddag zal er bij vol doende deelname eene bedevaart plaats hebben naar Tienray voor werkloozen. Vertrek om 2 uur aan 't patronaat. Paterskerk Zondag de stille H. Missen om 5, 6 en 7 uur, de Hoogmis om kwart over 8. Om half 6 Lof. In de week de H. Missen om half 6 uur, half 7, 7 uur en half 8. DINSDAG, gedurende de uitstelling van het Allerheiligste te verdienen volle aflaat; om half 6 Lof. WOENSDAG half 7 b.l. voor Mart. Derks. VRIJDAG-avond half 6 Lof. Derde Orde. Woensdag om 7 uur Requiemmis voor br. Gerardus Willems, als lid yan de Perde Orde. Vrijdag om 7 uur Requiemmis voor Zr. Anna Weys-Claassens, als lid der Derde Orde. De Tertiarissen worden herinnert aan het regelvoorschrift bij het over lijden van medeleden. Patronaat. Morgen Zondag 20 Sept. processie naar Oostrum. Derde Orde en Con gregatie, alle afdeelingen van 't Patronaat en beide Sportafdeelingen vertrekken om acht uur vanaf 't patronaatsgebouw (turners NIET in costuum). Om half negen heilige mis met preek, daarna processie naar Trans Cedron. Bij terugkomst is er voor Klein-, Midden-, Groot-patronaat en Jonge- lingenvereeniging gelegenheid om contributie te betalen's avonds om 6 uur film tot 9 uur voor alle patronaatsafdeelingen. Dinsdag gewone tijd gymnastiek. Woensdag op de vastgestelde uren Jonge Wacht. Donderdag en Zaterdag op gewone tijd gymnastiek. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 1 waschvrouw voor 's namiddags 1 smidsleerling 1 bejaarde huishoudster circa 50 j. Boerenknechten voor Zuid-Limburg 1 keukenmeid voor Roermond Melkknechten voor Duitschland 1 reiziger voor het bezoeken van winkeliers in Noord-Limburg 1 Agent-depothouder voor veevoeder enz. 1 keukenmeisje b.m. melken BIEDEN ZICH AAN Bedrijfsleider voor boerderij 6 burgerdienstmeisjes van 1820 j: 1 meubelmaker. Metselaars, timmerlieden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden enz. enz. dagmeisjes 1416 jaar 1 leerl. winkeljuffrouw molenaars knechten 1 dagmeisje 17 jaar Uitgifte van onvermengde marga rine Woensdag van 4 tot 5 uur nam. Voor de tewerkgestelden bij de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond van half 8 tot half 9. Ondertrouwd en Boeket SePtember '36- Huwelijksinzegening op Dinsdag 13 October in de Parochiekerk van St. Petrus Banden te Venray Landbouwbond Venray. Zondag 20 Sept. voorm. van 11 tot 12 uur in café M. Janssen te Merselo. De premie bedraagt 2 Gelegenheid tot bestellen van van de zwaarste kleigrond, maat 28/35 Eerstelingen en Bintjes, Bintjes f 5.50, Eigenli R. Star en Industrie f 4.50. Eetaardap- pelen klei f 3.-, Maas f 2.50, alles per 100 kilo. R. Dupont, Stationsweg. Een mooie sorteering gekleurde Wol. Jaeger en krimovriie Wol met gratis breipatronen vindt U bij Marktstraat 5. Heb je 't al gehoord dat ge uw Haard, Kachel of Fornuis kunt laten inrichten met de Afvoer der gassen door de schoor steen, geen asch, geen stof meer. Zuinig Zindelijk Gemakkelijk Steeds in werking te zien. Vraagt prgs en inlichtingen. Alleenverkoop voor Venray Smederij LEUNEN

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2