„Kexalcc" Kegmkleedinq Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL De Troonrede. Buitenland. Binnenland. Regenjassen en Mantels. JOH. JEUKEN-POUWELS JEAN LEMMENS, Telef. 180 Provinciaal Nieuws Zaterdag 1 ^September 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 38 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijken voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/1 ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. Meer en meer tot een formaliteit afgezwakt. De regeering ziet eenige verbetering. Of het aan de zend-apparatuur dan wel aan iels anders lae;, is ons niet bekend, maar de stem der Koningin klonk dezen keer ongewoon bij het uitspreken van de Troonrede, 't Was, of HM. lichtelijk keel-verkouden was en de voorlezing van het staatsstuk haar zwaar viel. We behoeven echter niet da delijk aan een minder goeden gezondheidstoestand te denken, als we aannemen, dat de groote drukte, welke zich rond de ver loving der Kroonprinses heeft ontwikkeld, de Koningin licha melijk moet hebben vermoeid. Heel de entourage, aan de jaarlijksche opening der Staten- Generaal verbonden, wordt boven dien van jaar op jaar grootscher en moet enerveerend werken op degenen, die bij deze plechtig heid de eerste plaatsen innemen. Vooral dezen keer was de toe loop van vreemdelingen enorm en de medeleving van de Hage naars nóg algemeener en intenser dan we gewoon waren. Deze toenemende belangstelling op Prinsjesdag danken we aan de opleving van het nationale be wustzijn en thans vooral aan de begeestering van ons volk, gewekt door de vooi het volk onver wachte, in uitbundige blijdschap vernomen verloving van de Kroon prinses. Vroeger heeft Prinsjesdag zijn beteekenis vooral ontleend aan den inhoud van de dan uitge sproken Troonrede, welke klaar enduidelijk het regeeringsprogram pleegden te ontvouwen. Die beteekenis is geleidelijk afgezwakt. De aanduiding van het regeeringssprogramma in de Troonrede werd van jaar op jaar vager, het staatsstuk is op den huidigen dag tot een for maliteit verworden. We moeten wachten op den inhoud dermil- lioenennota (waarover we het elders in dit nummer hebben) om iets van de financieele voor nemens van Kabinet te weten te komen, terwijl bij de aigemeene beschouwingen over de staats- begrootingen de politiek der regeering pas nader wordt aan geduid. Prinsjesdag is zoo zoetjes-aan uitsluitend geworden een mani festatie van het monarchaal gezag in den staat en van trouwbetoon van het volk jegens Koningin en regeering. In uitsluitend dezen opzet kan de derde Dinsdag in September even goed een dag van groote beteekenis zijnhij kan aan glans en luister winnen ten bate van de echte volks eenheid in Oranje. Voor zoover er van een inhoud dezer Troonrede kan worden ge waagd, wijzen we op de betee kenis der volzinnen, welke naast de erkenning, dat de tijden nog zorgelijk zijn vaststellen, dat de betoonde inspanning van volk en regeering niet zonder vrucht zijn gebleven, dat „de aanpassing" in sommige takken van nijverheid tot resultaten heeft geleid en dat ook in sommige bedrijven in Ned. Indië eenige verbetering valt waar te nemen. Het zijn de eerste hoopgevende klanken welke we de laatste jaren ten aanzien van de econo mische crisis mochten vernemen. Ze worden nog met groote voorzichtigheid voortgebracht. Het zijn hoopgevende klanken, maar ze klinken nog óp tegen een aschgrauwen hemel en ze zijn vermengd met het geluid van de noodklokken, welke nog steeds niet tot rust kunnen wor den gebracht. De stand der geld middelen blijft zorgelijk heeten in de Troonrede voorzichtigheid is geboden de financieele voor uitzichten moeten minder donker worden gemaakt. Wat beteekent deze laatste aanduiding? Nóg meer bezuini ging, nóg zwaardere belastingen? De vaagheid der bewoordingen van de Troonrede heeft schaduw zijden een dezer is dat de lezer van het staatsstuk naar de be doeling gaat raden. In het bedrijfs leven, zoo heet het o.m. zullen onnoodig knellende banden wor den geslaakt. Beteekent dat sociale afbraak? Nieuwe wetten zullen de moge lijkheid openen van het verbin dend en onverbindend verklaren van bepalingen in collectieve arbeidscontracten. Beteekent dat het aanleggen van nieuwe banden aan het bedrijfsleven De L.O.-wet van 1920 wordt herzien. Ten behoeve van een dwingen tot schoolconcentratie, óók bij het bijzonder onderwijs Her zien zal ook worden de Dienst plichtwet. Voor uitbreiding van den diensttijd of voor invoering van den algemeenen dienstplicht Alles wat de regeering in de Troonrede Iaat zeggen, geeft aanleiding tot het doen rijzen van vele, thans nog niet te be antwoorden vragen. Daarom geeft de Troonrede ons aan inhoud tenslotte weinig of niets. Hoog stens heeft ze onze belangstelling geprikkeld voor de komende daden van de regeering. Die daden, waarvan voorshands nog wel een nadere aankondiging zal zijn te verwachten, kunnen we met vertrouwen tegemoet zien. Vertrouwen in de bekwaam heid en welmeenendheid van ons landsbestuur. We begrijpen, dat in een zorgvollen tijd, als dien we beleven, regeeringsdaden niet altijd even welkom en aangenaam kunnen zijn. Heel ons openbare leven kan nog slechts op afweer zijn ingesteld en afweer kost aan materie. Terecht wordt in de Troonrede opgemerkt, dat, óndanks alles, volk en regeering hun geestkracht hebben weten te behouden. Die geestkracht zullen we aanwenden in den afweer, welke geboden blijft, daarbij zonder argwaan of misprijzen de mannen volgende, die ons reeds jaren achtereen door de donkerte hebben moeten leiden, maar ons thans hebben kunnen verwijzen naar de verre verte, waar een zwak licht glorende is. Md. NATIONALISTISCHE PLANNEN. De speciale correspondent van D. N.B. heeft wederom kans gezien een onderhoud te hebben met den opper bevelhebber van het nationalistisch Noord-leger, generaal Mola, in diens hoofdkwartier te Valladolid. De generaal, die vol vertrouwen is in de eindoverwinning, gaf den correspondent een overzicht van de jongste krijgsoperaties en van de vorderingen, door de nationale troe pen daarbij gemaakt. In het Noorden bezetten de natio nale legers de linie Irun-San Sebas tian; van het Westen uit rukten ze Asturië binnen; in het Zuiden brach ten ze een rechtstreeksche verbin ding tot stand met de troepen van generaal Franco, wiens manschap pen, na de inneming van Talavera, Andalusië en Eestremadura zuiveren van vgandelgke elementen en naar de Spaansche hoofdstad oprukken. Generaal Mola wees er op, dat de vele moeilijkheden, waar de nationa listische legers de eerste drie weken van den burgeroorlog mee te kampen hadden, thans volkomen overwonnen zijn. Geld, wapens, munitie en men- schenmateriaal zijn in voldoende mate voorhanden. De vrijwilligers organisaties zgn volkomen geinstru- eerd en bij het legerkader ingedeeld. Officieren en manschappen zijn vol moed en offervaardigheid; de disci pline onder de troepen is voortref felijk. Over het toekomstig operatieplan zeide generaal Mola, dat natuurlijk de hoofdstad Madrid het voornaam ste doel der nationalistische legers was. De inneming van Madrid wordt binnen enkele weken verwacht. DE SPANNING IN N. -FR ANKRIJK. Het verbond van ambtenaren in de openbare diensten in het depar tement-Noord te Rijssel heeft zich solidair verklaard met de stakers. In een resolutie beschuldigt het verbond de werkgevers in de textiel industrie ervan, dat zij de volks- frontregeering ten val wil brengen. Het verbond verklaart, dat het zoo noodig de belangrijkste bestuurs gebouwen zal bezetten om de re geering de vrge beschikking over de diensten te verzekeren. De strijd in de textiel-industrie is aldus van sociaal gebied naar poli tiek terrein overgebracht. De prefect van het departement Noord te Rijssel heeft na het bekend worden van het besluit van het ver bond, de noodige maatregelen ge troffen, om de handhaving van de orde te verzekeren. De ordedienst in de omgeving van de prefectuur en van het raadhuis is versterkt. UITBREIDING DER STAKINGEN. De werkgevers blijven weigeren om overeenkomsten te teek enen, welke zij zeggen niet te kunnen nakomen. Nochtans wil de regeering Blum ze dwingen een arbitrale uitspraak te aanvaarden. Overal in Noord-Frankrijk wordt, dan hier en daar, door de arbeiders het werk neergelegd. „Uit sympathie met de stakende textielarbeiders", „uit solidariteit" of zoo maar, op eigen gelegenheid. Vele fabrieken worden door de arbeiders bezet ge houden. OOK SPANNING IN BELGIE. In België verscherpen zich even eens geleidelijk de politieke tegen stellingen en doen zich. ernstige in cidenten voor. Terwijl pas de nationale regeering waarin de socialistische partij is op genomen, zich ten scherpste heeft gekeerd tegen het extremisme van iinks en rechts, heeft de socialis tische federatie in de hoofdstad Brussel besloten, om zich met de communisten in een Volksfront sa men te voegen. Het Partijbestuur heeft de ophef fing van dit besluit verzocht. DE KERKSTRIJD. Volgens inlichtingen uit Duitsche katholieke kringen zou de bisschops conferentie van Fulda o.m. een be langrijk herderlijk schrgven hebben opgesteld, dat in October in alle kerken in Duitschland zou worden voorgelezen. In het document zou er den katholieken aan worden herinnerd, dat het voor hen een gewetensplicht is, ondanks alle mogelijke vervolgin gen, de confessioneele school te eischen, waarop zij recht hebben volgens het concordaat, dat de rijks- regeering met den Heiligen Stoel heeft gesloten. MASSALE GELOOFSVERZAKING. Naar te Berlijn van betrouwbare zijde verluidt, heeft de rgkskanselarij geweigerd, het memorandum der belijdeniskerk, gericht aan rijks kanselier en „Fuehrer" Hitier. dezen persoonlijk te overhandigen. In bedoeld memorandum, dat reeds sinds eenigen tgd bekend is, beklaagt de belijdeniskerk zich over de anti christelijke campagne, welke nog steeds door een groot deel der nationaal -socialistische beweging wordt gevoerd, Het memorandum is reeds in de maand Mei j.L aan Hitier verzonden, doch er werd door de rgkskanselarjj met geen enkel woord op gereageerd. Thans is van deze zijde medegedeeld, dat het niet mogelgk is, Hitier een document ter hand te stellen, dat onderteekend is met: „PastorMuel ler." De belgdeniskerk staat nog steeds onder een hevigen druk. De politie heeft haar verboden een voorloopige rijkskerkregeering uit te roepen. Verklaard wordt, dat de uittreding van nationaal-socialisten uit de kerken in een steeds sneller tempo plaats vindt. Kort geleden nog zijn 214 S.S.-lieden, behoorend tot de manschappen die belast zijn met de bewaking van het concentratie-kamp te Dachau, uit de katholieke kerk getreden. KORTE BERICHTEN. De Amerikaansche vliegers Merril en Richman zgn er in geslaagd om ook den weg terug over den Oceaan te vinden en wéér vlogen ze in recordtijd. Brj een noodlanding echter op New Foundland is hun toestel ernstig beschadigd. Zij zelf kwamen er met builen en schrammen af. De Italiaansche regeering heeft aan Londen laten weten, dat ze 'n diplomatieke voorbereiding van de Locarno-conferentie verlangt. Deze zal dus wel niet op 19 October kun nen beginnen, zooals te Londen het plan was. Mac Mahon, die met een revolver manipulatie onlangs een incident in het Londensche Hyde Park veroor zaakte, is tot een jaar dwangarbeid veroordeeld wegens zijn poging om „den koning schrik aan te jagen." De veroordeelde deed tijdens de zit ting allerlei fantastische onthullingen, dat hij zou hebben gehandeld op aansporen van een buitenlandsche mogendheid. Niemand gelooft er iets van. DEENSCHE VERKIEZINGEN. In Denemarken wordt de Eerste Kamer door trapsgewijze verkiezin gen samengesteld. Het volk kiest daartoe eerst zijn kiesmannen. Dinsdag had zulke verkiezing plaats; de gekozenen moeten de volgende week 28 van de 76 leden tellende Eerste Kamer aanwijzen. De uitslag beteekent vooral een fascistische nederlaag. De uitgesproken nationaal- socialistische beweging heeft niet veel te beteekenen in Denemarken ze zag slechts 2 kiesmannen ver kozen. De boerenpartij echter had een sterken fascistischen inslag en deze partg ging vergeleken bij de verkiezing van 1928 met een/derde achteruit. De winst viel toe aan de sociaal-democraten, die met één/zesde vooruit gingen en vooral aan de conservatieven, die een/derde toe voegden aan hun resultaat van 1928. Vooral de conservatieve winst is dus aanzienlijkook al, omdat de socia listische winst genivelleerd wordt door een groot verlies van de met de soc. democraten verbonden radi calen. PRINSJESDAG. Begunstigd door allerlei omstandig heden vóóral natuurlijk door de stemming welke de vorstelijke ver loving wekte, alsmede door het fraa'e weer en het Oranjezonnetje is Prinsjesdag van het jaar weer voor ettelijke duizenden méérderen dan andere jaren een groot festijn en sprookjesachtig genoegen geweest. Vooral Den Haag raakt maar niet uitgefeest en elke gelegenheid wordt te baat genomen om nieuwe hulde betuigingen te organiseeren. Gelukkig is het Prinsjesdag zonder politieke betoogingen gebleven, welke trouwens door den Hoofdcommissaris met grooten nadruk en onder be dreiging van straf, waren verboden. REDE VOORZ. EERSTE KAMER In den middag na de opening der Staten-Generaal heeft de herbenoem de voorzitter van de Eerste Kamer zijn traditioneele rede uitgesproken, welke echter wederom het sterke persoonlijke karakter droeg van den kloeken heer de Vos van Steenwijk. Hij spreekt altijd een mooie, forsche taal. Hij liet niet af om dezen keer in duidelijke bewoordingen den toe stand in het buitenland te schilderen. Het was goed, deze dingen te zeggen, omdat er naast de erkenning en overweging van de zorgen, welke ook ons volk vervullen, toch waardeering moet blijven voor het vele goede dat ons vaderland ons biedt. „Het is heerlijk in Neder land te mogen leven!" besloot de spreker. En het is dus ook de moeite waard, zoo zouden we er aan willen toe voegen, om de plaats der Neder- landsche samenleving in het roerige ommestel van naties te verdedigen. Hetgeen de heer de Vos van Steen- wijk ook als een taak van de Eerste Kamer schetste. DE MILLIOENENNOTA. Jammer is, dat naast de poëzie, naast 't sprookje van den Gouden koets, altijd het proza van de mil- lioenennota moet worden gesteld. We willen de lezers hier niet ver moeien met onverwerkbaar-groo te cijfers, maar vaststellen, dat de regeering er in is geslaagd om dezen keer gelukkig niet met nieuwe belastingen het dreigende begroo- tingstekort weg te werken. Dat be- grootings-tekort bedroeg aanvanke lijk circa 48 millioen. De regeering stelt zich voor, dit tekort te dekken doorte behouden een aantal tijde lijke opcenten-heffingen, die oorspron kelijk alleen voor 1936 zouden gelden. De belastingdruk zal dus in groote lijn dezelfde blijven. Echter verwacht de regeering eenige meerdere be lastingopbrengst van de reeds bij de Staten-Generaal aanhangige wijzigin gen van de inkomstenbelasting en de Successiebelasting, en van een in voorbereiding zijnde technische wgziging van de Omzetbelasting. In overweging is nog indiening van een gewijzigd wetsontwerp tot heffing van een belasting op naam- looze vennootschappen. Voorts blgken enkele, weinig- populaire maatregelen toch te moeten doorgaan, terwijl velen reeds een stille hoop hadden, dat ze achter Onze regenjassen en mantels naar maat bezitten een vlotte en elegante pasvorm. Ook de gemaakte MIAMI jassen en mantels welke wij U leveren zijn een der betere kwaliteiten voor slechts f 26.00. Voor goede legenkleeding Langstraat la „Het huis met de trapjes" Telef. 162 WAAROM RECLAME VOOR ASPIRIN Aspirin Is toch alom bekend, zoo denkt U. Juist daarom, omdat Aspirin zoo bekend is, wordt maar al te vaak elk hoofdpijn middel, ja bijna elk wit tabletje Aspirin genoemd, duswordt natuurlijk ook de geringe werkzaamheid en minder goede ver draaglijkheid van een goedkooper surrogaat het echte Aspirin aangewreven. Daarom maakt de goede naam van Aspirin voortdurend reclame, d.w.z. opheldering noodzakelijk, want alleen Aspirin met het „Bayer^-kruis en in de verpakking met den Oranjeband is het echte Aspirin met al zijn voortreffelijke eigenschappen. Onovertroffen kwaliteiten bij wege konden blijven. We doelen hier o.m. op de aanhangige herberekening van pensioenen. De totaal-crjfers van de begrooting beloopenvoor de uitgaven 667 mil lioen voor de inkomsten 610 millioen, nadeelig saldo (hetwelk echter kan worden weggewerkt, als de voorge stelde maatregelen worden aanvaard) 48 millioen. Alles in afgeronde cgfers ENKELE CONCLUSIES. Opvallende punten in de millioenen- nota zijn voorts nog de erkenning van de regeering, dat in de econo mische crisis het keerpunt is bereikt, maar een verdere aanpassing (ge dacht is hier aan loonen) noodzake lijk is. Noodlijdende gemeenten, die extra-uitkeeringen behoeven boven de bijdragen uit het Werkloosheids- subsidiefonds, zullen nog slechts 3 pet. rentende voorschotten kunnen bekomen. Met andere woordenze zullen nog een beetje méér nood lijdend worden. Er is óók nog een goede noot naast, alle nood: de reisbelasting is van de belastingheffing genomen WERK AAN DEN WINKEL! De Werkloozen hebben op hun wij ze vreugde beleefd vau de vorstelij ke verloving. Eerst was bepaald, dat de steuntrekking voor één keer 'n rijksdaalder extra kregen en thans is bepaald, dat ook de tewerkgestelden in dit verlovingscadeau zullen deelen. Van de week is ook de distributie van gehakt in blik herbegonnen. De millioenennota bracht evenzeer goed nieuws, n.l. de tijding, dat er werk aan den winkel komt. Er is voor 1937 9 millioen méér uitgetrok ken op de begrooting van het Zui- derzeefonds. In verband met den Noordoostpolder zal zeer binnenkort nabij de aansluiting met de Overijs- selsche kust een dijkvak als proef worden aanbesteed. In aansluiting hiermede ligt het in het voornemen, in 1937 den aanleg van de dijkvak ken LemmerUrk, Urk—-Rampsol en RampsolKadeel met bijkomende werken krachtig ter hand te nemen, terwgl ook een begin zal worden ge maakt met den aanleg van het ka naal BlokzijlKadoelen. ALGEMEEN HUWELIJKS GESCHENK. Om nog even terug te komen op de verloving in ons vorstenhuis, met den dag ontstonden telkens nieuwe comité's voor het aanbieden van hu welijksgeschenken. Comité's van man nen of van vrouwen, van arbeiders of middenstanders, van katholieke, kerkelijke of maatschappelijke groe pen, van werkloozen, van jongeman nen, van jongevrouwen en wat dies meer zij. Het land van 8 millioen inwoners was begonnen zich te split sen in 1 millioen comité's. Maar nu heeft het verloofde paar zijn eigen wensch kenbaar gemaakt: prinses Juliana en Prins Bernhard zullen het aanbieden van een alge meen huwelijksgeschenk van het gan- sche Nederlandsche volk zeer op prijs stellen. Of deze wenk zal worden begre pen We gelooven het nóóit. Wg la ten ons geen kansje ontgaan om een comité op te richten. BESTUURSWISSELING IN INDIë. Besluiten we dezen keer met te herinneren aan het belangrijke feit, dat NecL-Indië deze week afscheid kreeg te nemen van zgn onderkoning en den nieuwen titularis ontving. In een buitengewone zitting van den Volksraad heeft Gouverneur- Generaal Jhr. mr. de Jonge aan den nieuwen landvoogd jhr. mr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer het bestuur van Ned.-Indië overgedragen. Als de nieuwe G.G. weet voort te bouwen op den grondslag van den scheidenden titulares, die bij zijn heengaan het begin van een econo misch herstel kon aan wg zen, dan zal hij onzen Oost ten zegen zgn! Voetbal. R.K.L.V.B. Kring HorstVenray. Jeugd-Competitie. Programma 20 Sept. Afd. B. Meterik 3—De Valk 4 uitgesteld. Zondag 27 Sept. Meterik 3De Valk 4 5 uur. Standenlijsten Afd. A. B.V.V. 2 6 4 1 1 24-7 9 Brughusia 2 6 3 2 1 21-10 8 D.E.V. 4 6 3 1 2 22—7 7 Wanssum 3 6 0 0 6 043 0 Afd. B. De Valk 4 3 2 0 1 9-6 4 Sevenum 3 4 2 0 2 9-9 4 Meterik 3 3 1 0 2 4-7 2 VENRAY, 19 Sept. 1936. VUURWAPENWET. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belangheb benden, dat de vergunningen tot het voorhanden hebben van vuurwapenen kunnen afgehaald worden tot 27 Sept. a.s. De vergunningen, welke op genoemden datum niet zijn afge haald worden ingetrokken. Venray, 16 September 1936. De Burgemeester van Venray, G. H. HOUBEN, l.b. DE ROOFOVERVAL TE GE Y STEREN. Het schijnt dat er toch nog licht zal komen in de zaak van den gruwelijken roofmoord die in het begin van dit jaar in Geysteren is gepleegd en waarvan pastoor Lit jens het slachtoffer werd. De justitie is met haar onderzoek zoover gevor derd, dat tegen eenige personen een aanklacht kan worden ingediend. Het is met het onderzoek in deze opzienbarende zaak politie en justi tie lang met gemakkelijk gevallen. Immers, sporen, die de daders kon den aanwijzen, werden vrijwel niet gevonden en ook ontbrak elk motief tot het misdrijf, tenzij dit alleen roof was geweest. Verder viel het niet aan te nemen, dat een der inwoners van Geysteren of onmiddelgke omgeving zich aan deze wandaad kon hebben schuldig gemaakt. Het onderzoek strekte zich dan ook in wijden kring uit, waarbij het nabije Duitsche grensgebied niet werd vergeten. Telkens meende men een straaltje licht te zien, meermalen ook werd een arrestatie verricht, maar even dikwijls scheen het dat men had misgezien en misgetast. Toch bleven de speurders vast houden, temeer, daar tegen bepaalde personen een hardnekkige verdenking stand hield. En thans schgnt men, zooals gezegd, zooveel feitenmateriaal tegen hen bijeen te hebben, dat tot een gerechtelijke vervolging is over gegaan. De vermoedelijke daders zouden zijn de beide Gebr. Jan en Wimke J., zonen van de Witte van Wanssum alsmede hun vriend M. H. H. expedi teursknecht te Venlo en verder de gewezen controleur van een Ven-

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1